Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació ud 1

645 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació ud 1

 1. 2. MEMBRANA PLASMÀTICA
 2. 3. MATERIAL GENÈTIC
 3. 4. TIPUS DE CÈL·LULES Procariota: No té nucli Eucariota: Té nucli
 4. 5. CITOPLASMA
 5. 6. PARET CEL·LULAR
 6. 7. CÈL·LULA ANIMAL I VEGETAL
 7. 8. MITOCONDRIS I CLOROPLASTS Mitocondri Cloroplast
 8. 9. ACTIVITAT <ul><li>Expliqueu les diferències entre: </li></ul><ul><li>Cèl·lula animal i cèl·lula vegetal </li></ul><ul><li>Cèl·lula eucariota i cèl·lula procariota </li></ul>
 9. 10. <ul><li>METABOLISME : Conjunt de reaccions que pateixen els nutrients dins les cèl·lules. Hi ha dos tipus de metabolisme: </li></ul><ul><ul><li>CATABOLISME: Reaccions de degradació </li></ul></ul><ul><ul><li>Molècules molècules </li></ul></ul><ul><ul><li>complexes simples </li></ul></ul><ul><ul><li>energia </li></ul></ul><ul><ul><li>ANABOLISME : Reaccions de construcció </li></ul></ul><ul><ul><li>Molècules molècules </li></ul></ul><ul><ul><li>Simples complexes </li></ul></ul><ul><ul><li>energia </li></ul></ul>
 10. 11. ACTIVITAT <ul><li>Feu l’activitat 9 i 10 de la pàgina 14 </li></ul>
 11. 12. Aquelles cèl·lules que elaboren la seva pròpia matèria orgànica. Ex: plantes.
 12. 13. Aquelles cèl·lules que incorporen matèria orgànica elaborada per altres organismes. Ex: animals.
 13. 14. Compara la nutrició autòtrofa i l’heteròtrofa a partir de la taula següent: ENTRA SURT N. Autòtrofa N. Heteròtrofa N. Autòtrofa N. Heteròtrofa
 14. 15. <ul><li>Procés pel qual s’elabora matèria orgànica a partir de matèria inorgànica utilitzant l’energia del sol. </li></ul><ul><li>Característiques: </li></ul><ul><li>Procés anabòlic </li></ul><ul><li>Es porta a terme als cloroplasts (clorofil·la) </li></ul><ul><li>Es produeix glucosa </li></ul><ul><li>La matèria produida és font d’energia pel creixement i funcionament cel·lular. </li></ul><ul><li>2 fases: </li></ul><ul><ul><li>Lluminosa: l’energia solar es transforma en química </li></ul></ul><ul><ul><li>Fosca: Obtenció de matèria orgànica a partir d’inorgànica aprofitant l’energia química </li></ul></ul>
 15. 17. ACTIVITAT <ul><li>Realitza les activitats 16, 17, 18 de la pàgina 16 </li></ul>
 16. 18. <ul><li>ABSORCIÓ DE NUTRIENTS (aigua i sals minerals) </li></ul><ul><li>A través de les arrels </li></ul><ul><li>Aigua + sals dissoltes  saba bruta </li></ul><ul><li>TRANSPORT DE LA SABA BRUTA </li></ul><ul><li>A través del xilema (vasos conductors) </li></ul><ul><li>Ascens degut a la capil·laritat, transpiració de les fulles i pressió de l’aigua a l’arrel. </li></ul><ul><li>INTERCANVI DE GASOS </li></ul><ul><li>A través dels estomes </li></ul><ul><ul><li>Entre CO 2 i surt O 2 </li></ul></ul>
 17. 19. <ul><li>LA FOTOSÍNTESI A través de les arrels </li></ul><ul><li>A partir de la saba bruta i el diòxid de carboni </li></ul><ul><li>Té lloc als cloroplasts (clorofil·la) </li></ul><ul><li>Produeix matèria orgànica, que junt amb l’aigua forma la saba elaborada . </li></ul><ul><li>Produeix oxigen. Part és usat en la respiració i part expulsat. </li></ul><ul><li>TRANSPORT DE LA SABA ELABORADA </li></ul><ul><li>A través del folema (vasos conductors) </li></ul>
 18. 20. ACTIVITATS <ul><li>Realitza les activitats 16, 17 i 19 de la pàgina 39 </li></ul><ul><li>En grup, reflexioneu sobre les següents experiències: </li></ul><ul><li>Experiència 1 </li></ul><ul><li>Experiència 2 </li></ul><ul><li>Experiència 3 </li></ul>
 19. 21. <ul><li>La funció de relació ens permet captar estímuls i respondra-hi de manera adequada. </li></ul><ul><li>ELEMENTS DE LA RELACIÓ </li></ul><ul><li>Estímuls (variacions del medi) </li></ul><ul><ul><li>Físics (llum, temperatura, pressió, so...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Químics (contaminants, presència de sals...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Biòtics (presència o absència d’altres éssers vius) </li></ul></ul><ul><ul><li>Interns (provenen de l’interior de l’organisme) </li></ul></ul><ul><ul><li>Externs (provenen de l’exterior de l’organisme) </li></ul></ul>
 20. 22. <ul><li>Receptors (estructures que capten l’estímul: òrgans dels sentits) </li></ul><ul><li>Segons on es capta l’estímul </li></ul><ul><ul><li>Exteroreceptors (a la superfície de l’organisme) </li></ul></ul><ul><ul><li>Interoreceptors (a l’interior de l’organisme) </li></ul></ul><ul><li>Segons el tipus d’estímul </li></ul><ul><ul><li>Mecanoreceptors (sensibles a tacat, pressió, moviment i so) </li></ul></ul><ul><ul><li>Quimioreceptors (gust, olfacte) </li></ul></ul><ul><ul><li>Termoreceptors (perceben canvis de temperatura) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fotoreceptros (capten la llum) </li></ul></ul>
 21. 23. <ul><li>Coordinadors (reben la informació, la interpreten i elaboren una resposta) </li></ul><ul><ul><li>Sistema nerviós (resposta ràpida). Neurones </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistema endocrí o hormonal (resposta lenta). Hormones </li></ul></ul><ul><li>Efectors (estructures que duen a terme la resposta) </li></ul><ul><ul><li>Músculs </li></ul></ul><ul><ul><li>Glàndules </li></ul></ul>
 22. 24. ACTIVITAT <ul><li>Completa la taula següent: </li></ul><ul><li>Cremar-se, sentir olor a maduixa, picar de mans, fregar-se les mans, tenir fred, sentir un crit, tenir por, menjar un xiclet de menta, obrir el llum en una habitació fosca, entrar en un túnel, veure la televisió, ovular, fer molta calor. </li></ul>Estímul Tipus estímul Tipus de receptor Tipus de coordinador Tipus d’efector Resposta
 23. 25. <ul><li>Les plantes no tenen òrgans receptors d’estímuls, ni locomotors, ni sistema nerviós. Tot i això són capaces de rebre estímuls i reaccionar-hi. </li></ul><ul><li>Les respostes de les plantes són més lentes </li></ul><ul><li>ESTÍMULS QUE PERCEBEN LES PLANTES </li></ul><ul><li>Lumínics </li></ul><ul><li>Gravitacionals </li></ul><ul><li>Mecànics </li></ul><ul><li>Químics </li></ul><ul><li>Tèrmics </li></ul><ul><li>Hídrics </li></ul>
 24. 26. <ul><li>TIPUS DE RESPOSTES </li></ul><ul><li>Tropismes: (respostes permanents davant un estímul. Produeixen canvis en la direcció de creixement de les plantes) </li></ul><ul><li>Positiu  es dirigeix cap a l’estímul </li></ul><ul><li>Negatiu  s’allunya de l’estímul </li></ul><ul><li>Tipus de tropismes </li></ul><ul><ul><li>Fototropisme (a la llum) </li></ul></ul><ul><ul><li>Geotropisme (a la gravetat) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tigmotropisme (al contacte) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hidrotropism (a l’aigua) </li></ul></ul>
 25. 27. <ul><li>Nàsties: (Respostes passatgeres a determinades zones de les plantes) </li></ul><ul><li>Els moviments no es produeixen en una direcció determinada. </li></ul><ul><li>Els moviments són transitoris </li></ul>
 26. 28. ACTIVITAT <ul><li>Realitza les activitats 21, 22, 23 de la pàgina 57 </li></ul>
 27. 29. <ul><li>Comuna en els organismes unicel·lulars i en alguns animals poc evolucionats. </li></ul><ul><li>A partir d’un individu s’obtenen còpies idèntiques d’ell mateix. </li></ul><ul><li>TIPUS </li></ul><ul><ul><li>Escissió o fragmentació  Trencament del progenitor en dues parts o més que donen lloc a nous individus. </li></ul></ul>
 28. 30. <ul><ul><li>Gemmació  formació d’un bony en el cos de l’animal (gemma) que es pot separar i formar un nou individu o quedar unit al progenitor i formar una colònia. </li></ul></ul>
 29. 31. ACTIVITAT <ul><li>Realitza l’activitat 4 de la pàgina 67 </li></ul>
 30. 32. <ul><li>Generalment cal que hi participin dos individus de sexe diferent: mascle i femella. </li></ul><ul><li>Cada individu aporta unes cèl·lules sexuals o gàmetes. </li></ul><ul><li>Gònades: òrgans sexuals especialitzats </li></ul><ul><ul><li>Mascles  testicles  espermatozoides </li></ul></ul><ul><ul><li>Femelles  ovaris  òvuls </li></ul></ul><ul><li>EL SEXE DELS INDIVIDUS </li></ul><ul><li>Unisexuals. Cada individu té només un tipus de gònada. </li></ul><ul><ul><li>Dimorfisme sexual: els dos sexes són molt diferents. </li></ul></ul><ul><li>Hermafrodites. Cada individu té tot dos tipus de gònades. No acostumen a autofecundar-se. </li></ul>
 31. 33. <ul><li>LA FECUNDACIÓ (unió d’un òvul i un espermatozoide amb la fusió dels seus nuclis per formar un zigot). </li></ul><ul><li>Externa. Fora de l’organisme. La femella expulsa els òvuls i els mascles expulsen els espermatozous. Típic d’animals aquàtics. </li></ul><ul><li>Interna. Té lloc a l’interior de l’aparell reproductor femení. Generalment necessita la copulació: transmissió d’espermatozous del mascle a l’aparell reproductor de la femella. Típic en animals terrestres. </li></ul>
 32. 34. <ul><li>REPRODUCCIÓ VEGETATIVA (formació de nous individus a partir d’un fragment de la planta) </li></ul><ul><li>Estolons. Tiges de poca alçada que en tocar a terra emeten arrels i formen un nou individu. </li></ul>
 33. 35. <ul><li>Bulbs. Tiges subterrànies curtes, envoltades de fulles gruixudes i carnoses, a partir del qual broten noves plantes. </li></ul>
 34. 36. <ul><li>Tubercles. Tiges subterrànies engruixides. Presenten bonys o gemmes a partir dels quals pot originar un nou individu. </li></ul>
 35. 37. <ul><li>REPRODUCCIÓ PER ESPORES </li></ul><ul><li>A partir d’una cèl·lula d’un individu. </li></ul><ul><li>El nucli es divideix repetidament. </li></ul><ul><li>S’originen diverses cèl·lules filles (espores) </li></ul><ul><li>En condicions favorables, germinen i donen lloc a nous individus. Sobretot molses i falgueres. </li></ul>
 36. 38. <ul><li>A les plantes amb llavors, el gamatòfit és a les flors. </li></ul><ul><li>ESTRUCTURA DE LES FLORS </li></ul><ul><li>Embolcalls florals </li></ul><ul><li>Peduncle . Uneix la flor amb la tija </li></ul><ul><li>Calze. Embolcall extern. Format pels sèpals </li></ul><ul><li>Corol·la. Més interna formada pels pètals . </li></ul>
 37. 39. <ul><li>Òrgans reproductors </li></ul><ul><li>Pistil: Femení. Estructura en forma d’ampolla, composta de: estigma, estil i ovari (conté els gàmetes femenins anomenats oosferes) </li></ul><ul><li>Estam. Masculí. Format pel filament que sosté l’antera, on hi ha els grans de pol·len (on s’originen els gàmetes masculins) </li></ul><ul><li>La major part de les flors són hermafrodites. </li></ul><ul><li>Les que només tenen òrgans reproductors d’un dels dos sexes s’anomenen unisexuals </li></ul>
 38. 40. Òrgans reproductors
 39. 41. ACTIVITAT <ul><li>Fes una taula resum on es comparin els diferents tipus de reproducció: </li></ul><ul><li>Asexual en plantes i animals </li></ul><ul><li>Aexual en plantes i animals. </li></ul>Reproducció asexual Reproducció sexual Plantes Animals Plantes Animals
 40. 42. Ens serveixen per veure com és la vida d’un animal: creixement i reproducció.

×