SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
p**& *;,ffi-h d,*q 1@
Jvh/vI
Alianla Organizaliilor
pentru Persoane cu Dizabilitali
din RePublica Moldova
llr.9{din
Ministerului Dezvoltflrii Regionale qi a construc{iilor
, Aviz asuPra Proiectului
codurui practic
,,Managementur proiecteror. Ghidur pentru managementur proiecteror tn construcrii"
Ladatade26.0g.20l6 Ministerul Dezvolt'rii Regionale qi a construcliilor a plasat spre disculie
publicl proiectul coJurui practic
,,tutunugl*"niui proi.&etor. Ghidul pentru managementul proiectelor
in construcfii."
- - - - * a t
^i; o^r-ria'r nhn?l:ro&-idd:3 5
o.rrounl,ltXi ;i?,ffi"'fi"#i"i,,u#;, ;#;ii'pr"iii'.ei comune a oSC-urilor preocupate de
promovareadrepturilorpersoanelorcudizabilitdli,subsemnate,prezintdavizullaproiectuldeact
normativ, Privind urmdtoarele:
l. La capitolur 4, punctur 4.2.r,Tabelul 1- caracteristicile industriei de construclii - rindul
cerinre normatiiecoloana Exempre- sd fie completat' cu urm'toareafrazd; Design universal Ei
ConditiideaccesibilitatepentruPML(Persoanecumobilitatelimitat6).
2. La capitolul 4, punctu | 4.2.r, Tabelul | - cwacteristicile industriei de construclii - rindul
Factoriidislocdriisectoruluipentruconstruc|iecoloanaExemple-s6fiecompletatacu
urm'toarea frazd:posibilitatea de aplicare a principiului Design universal'
3. La capitolul 4, punctul 4,2,3,Figura 2 _ Interacliunea intre
'.oiut
imediat qi mediul mai larg al
proiectului - contextul sdndtate ;i securitate s[ fie completat ;i Design (Jniversal'
4. La punctul 4.3.3 "Atribuliile managerului de proiect" propunem instituirea unei obligaliuni
suplimentare, gi anume: Managerii ie proiect, in procesul de construclie a obiectului aflat in
gestiune, vor asigura monitoriza-rea 9i implementarea normativelor de stat in constructii cP
C.01.02-20 14 ,,-froiectarea clddirilor si )onstrucyiilo'^:u considerarea accesibilitdlii pentru
persoanele cu dizabilitd[i. prevederi gunrrotn" ii NCM C'01'06-20l4"Cerinle generale de
securitate pen*u obiectere de construcfie hforosirea si accesibiritatea ror pentru persoanele cu
dizabilitdYi".
5. La capitolul 5, punctul 5.3, Figura 7 - Procese variabile qi fixe ale proiectului' la Sdndtate Si
Securitate sd fre completatd cu fraza 9i Design (Jniversal'
6. La capitolul 5, punctul 5.4, Figu ra'9 - Planul de management al proiectului' la sdndtate Ei
securitate s[ fie completat cu Design [Jniversar, inclusiv aceast' formulare de sdndtate'
Securitate;iDesign(Jniversalsdfieutilizat6peintregtextuldocumentului.
Adresapogtald:RepublicaMoldova'mun'Chi$iniu'str'MariaCebotari'nr'28'of'2'MD-2012
Telefon/fax: +373 22 22 18 25
E-mail: secretariat.aopd@smail'com; aopdmoldova@smail'com
IDNO 1013620006757
/& Jfu A
/ ffis*-d*%r#
vl-/ L./ 'rt
I
Alianla Organizafiilor
pentiu Persoane cu Dizabilitafi
din n"Publica Moldova
7.
8.
ffi-", u _ *nnirea scopului gi procesere legate de scop, punctul 6.3, lit. b - intereselor
acestoraslfiecompletatdcuinclusivinteresele'pu'rfi"alegruPulu'::::u:r'{j!{rrjr^*
:::#t:i"i'i"l'J.r,nirea scopului qi p.o..ri. iegate de scop' punctul 6'6 Structura de
descompunere a lucrdrilor, figurile r: qi r+ s6 fie completate cu indicativul condilii de
Accesibilitqte.
g,Lacapitolulg_Proce,.itd.livrareaprodusului,punctulg.2_|nlierea,sdfiecompletatcu
Clientul trebuie sd fie informat despre toate rigorile legislative ;i normative ce trebuie
respectate, inclusiv ,lul, c, reglementeazd condiliile de accesibilitate'
l0.La capitolur 10 _ procesele de reglementare qi monitorizare, punctul r0.2 - principiile de
proiectare qi standardele pentru mlteriale, s6 fie introdus punctul - 10'2'4' Accesibilitate si,
Design universal,cu descrierea definiliilor din Legea nr' 60 privind incluziunea sociala a
persoanelor cu dizabilitdli'
I 1. Totodat', se impune necesitatea instituirii unor obligaliuni fald de manageri privind necesitatea
deraportareinfalalnspectoratuluideStatinConstruc{iidespreorice-abateredelanormativele
sus-numiteinprocesuldeconstruir.,tuo,i,.etap6deimptementare(delaproiectareqipin6la
darea in exPloatare)'
Membrii Platformei:
l.Asocialiaobqteascd,,KeystoneHumanServiceslnternationalMoldovaAssociation''
PreEedinte Ludmila Malcoci
Telefon: *:z' is i0 i-ios;-"-rnuilt lmalcoci@keystonehumanservices'org
2.AsocialiaobEteasc6,,CentruldeReabilitaregilntegrareSocialdaCopiilorcuDizabilitdlideIntelectCULTUM''
Director executiv- Ala Fodor
Telefon: *rr t'ig d;i3 & ;-*ail : cultum@mail'md' cultum@rambler'ru
3. Asocialia ,,MOTIVATIE' din Republica Moldova
?ffi:"J ll??tJl;;flu"Jrffiir: office@motivation-md'org' igor@motivation-md'ors
4. Asocialia Obqteascd
"Asocialia
Copiilor surzi din Moldova"
Preqedinte - Veronica CdPdtici -
Telefon: *ZlZ Ag igt lSti; e-mail: acsm@mail'md' vcapatici@vahoo'fr
5.AsocialiadeSuslinereaCopiilorcuCeriniespeciale
director executiv - Antonina UavaJuc
Telefon: *Zli es Bi 1Jt; e-mail: antoninagavajuc@yahoo'com
6. Asocialia,,Verbina"
Preqedinte - Ana Levinte
Adresapogtali:RepublicaMoldova'mun'Chigindu'str'MariaCebotari'nr'28'ol'2'MD-2012
Telefon/fax: +373 22 22 t8 25
E-mail : secretariat.aopd@ smail'con; g+qlgotOovg.]QgnOt'gom
IDNO 1013520006757
ffidffi%ffiN
J-/ry ./t
Alianfa Organizaliilor
pentru Persoane cu Dizabilitiifi
din Republica Moldova
8.
9.
Telefon: +37 3 69 361 7 57 ; e-mail: verbina@mail.md, analevinte@yahoo'com
Centrul de Asistentrd Juridic[ pentru Persoane cu Dizabilitili (CAJPD)
Director executiv - Vitalie Meqter
Telefon: +373 69 891 091; e-mail: vitalie.mester@smail'com
Asocia{ia pentru Reabilitare gi.Integrare Social6 a copiilor cu Sindromul DowN
Pregedinte - Ecaterina Gaidarjl
Telefon: +373 69 241 914 e-mail: kati. pavel@yahoo.com
Asocia{ia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Moldova
Preqedinte- Ecaterina Golovatii
Telefon: +373 68 330 276; e-mail: aschf.m@gmail.com
10. Asociafia persoanelor cu deficienfe de auz,,Cantemir"
lreqeAinte - flena Rebeja
Telefon: +373 79 869 562; e-mail: rebeja98@mail.ru
Il. Centrul "Speranla"
Coordonator de programe - Gheorghe Zastavnelchi
Telefon: +373 69 977 056; e-mail: sheorehe.speranta@smail'com
12. Asocialia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina
Director executiv ' AnaZincov
Telefon: +373 69 365 418; e-mail: causa420O7@yahoo'com
13. Asociatia Obqteascd "Femeia qi Copilul - Protecfie qi Sprijin"
Director executiv - Victoria Secu
Telefon: +373 68 474 000; e-mail: victoriasecu@fcps'md
14. Asocialia Ob$teasc[ "Asocialia de sprijin a copiilor gi tinerilor cu dizabilitili "Dorin1a""
Director executiv - Rodica Stratan
Telefon: +373 24422 009; e-mail: centrul-dorinta@mail'ru
15. Asocialia Obqteascd "Centrul de intervenlie precoce "Voinicel""
Preqedinte - Ivan Puiu
Telefon: +373 69 204 735; e-mail: ivanpuiu@,gmail'com
16. Fundalia,,Ecoul Cemobilului"
Director executiv -Natalia Hasan
Telefon: +37 3 069330879; e-mail : nataliahasan@gmail' com
17'AsocialiapentruPersoanecuDizabilitalideIntelectHUMANITAS
Preqedinte - Aurelia Racu
Telifon: +37 3 0697 7 1346; e-mai I : apdi@humanitas'md
18. Tonu Hawks Centru
Director executive, Diana Covalciuc
Tel: 0 2200 95 17, tonyhawkscentru@Jahoo'com
J
U
Adresa po5tali: Republica Moldova, mun. chiginiu, str. Maria cebotari, nr.28, of' 2'MD-20t2
Telefon/fax: +373 22 22 LB 25
E-mail : secretariat.aopd@smail'com; aopdmoldgva@gmail'com
IDNO 1013620006757
/
Alian;a Organizaliilor
oentru Persoane cu Dizabilitn$
ditt n"P.tblica Moldova
ffiffitr%rG
vl-/[t.lf'/t
19' Asociaiia Obqteascd "AZl"^
oirectorlxecutiv: Tatiana t"t:llliil.r"."A."t"Ot*
Tel/fax +373 29947 101' e-matt:
20' Asocialia ObqteascA "Eco-R6zeni"
?5rj:l ";$t;;. ;"i'# ;H% 3 2 5 e.mai l : ecorazeni @ gmai l . com
21' Asocialia Obqteasci "lnspira{ie"
oi'""iJt1*"""tiv : Svetlana Panaitova
r"v# i lll..igs 2 88 gg'e-mail: women q@mail'ru
22' AsocialiaObEteascd
"PRIMA"
Director executiv: Georg'eta Scopenco
U r"v#'f,i 6gqzsooi'e-mail:
scopencoit@mail'ru
23' Asocialia ObqteascA
'(SOS
AUTISM)
OiteciJr executiv: Aliona Dumitras
Tel +# A;-zi;8's;:-ail: sosautism'rm@gmail'com
24. Alianta CCAII
Preqedinte, V!:'9I 5:di
;:??j ;;b ;tiizqst' e-mai I : vkorori
25. Asociagia Surzilor din Republica Moldova
"'P;;;;l"te:Ruslan'"?3'I""f
1'11??12^"^^'*'i
ii o;)lssi7 ; e-mail : dear'mo I dova
26. Asocialia Obqteascd "Steaua Cdl6uz6"
Director executiv- Viorica Capqa . -: ^-
Tel: +373 22 4520r;;]iuiii
't"uruu za'vlotica@gmail'com
27. ASPDI"DOR'' ..
preseOinte- Natalia Ciobanu .! r a
reti lzl 0600s999i; ;:mail : natali-mda@mail'ru
28. Asocia{ia Obqteasci "Lowvision"
Director *""{50GJ,t
::}.T :h$1;1 @yahoo.
com
Tel;+373 068192
29' Asocialia obqteasc[ "Vtu?F-.-^li:'ldt"
--' birector executive-Em-u Y?tt"ntlf .^,'.^,
Tel: +37 3 069 1 483;;;;-mail : ematreniuc@gmail'com
30. Asociatia Femeilor de Afaceri or' B6lti
i:i'a?;?r'Ei :n:;:h*'@",'-
31 . Asocialia ObEteasc6 " ARTENA" or' Cahul
"' Prq"Ji"te- Crasilnicov Natalia
.inil|.str.MariaCebotari,nr'28,of.2,MD-2012
Adresa poetard: Repubrica t"'o?:i;##.ll-t#rlllr tr ru ^_-^i,.^m
r_mait: secretariat.aopdes;a.;.19!a[.*$otdr*@s@n'
IDNU 1013620006757
ffiffiffird
Jrry-/
Alianla Organizaliilor
pentru Persoane cu Dizabititiili
din Republica Moldova
U.J
Tel: 078361 5 16, e-amil: artena@mail.ru
32. Asociatia Raionald de Educare a Adullilor Prutul de Sus (AREAP)
PreEedinte- Alina Reqetnicov
e-mail : mdareap@ernail..com
33. Asocialia Obgteascd "stoicif'or. Comrat
Preqedinte, Olesea Topal
oleseatopal@mail.ru 068969770
34. Centrul "incredere" s. Dorchia, r. Drochia
Director executiv, Olga Cibotaru
T el 067 41 6690, e-mail : ol ea.ol ga.cebotari@mail.ru
35. AO "Casa Speran{elor",
Pregedinte, Valentina Onica
Tel: + 37323022307, e-mail: casasperan@Jandex'ru
Cu respect,
Pregedintele AOPD,
Doctor habilitat in sociologie
Executori:
Roman Banari, +373 79 556 429' Asocialia,,Keystone" Moldova
Igor Meriacre +373 68 L94395, Asociafia ,,Motivafie"
)
Ludmila Malcoci/
/
ffianz
.l .
Adresa pogtald: Republica Moldova, mun. chiginiu, str. Maria cebotari, nr. 28, of. 2'MD'20L2
Telefonfax: +373 22 22 t8 25
E-mail: secretariat.aopd@smail'com: aopdmoldova@qmail'com
IDNO 1013620006757

More Related Content

Viewers also liked (16)

Resumen
ResumenResumen
Resumen
 
Informatica christhan castro
Informatica christhan castroInformatica christhan castro
Informatica christhan castro
 
Por que investir em responsabilidade social empresarial
Por que investir em responsabilidade social empresarialPor que investir em responsabilidade social empresarial
Por que investir em responsabilidade social empresarial
 
A greve como meio de ação direta e de autodefesa coletiva constituiu
A greve como meio de ação direta e de autodefesa coletiva   constituiuA greve como meio de ação direta e de autodefesa coletiva   constituiu
A greve como meio de ação direta e de autodefesa coletiva constituiu
 
Irving Penn
Irving PennIrving Penn
Irving Penn
 
Conversamos anuncios de la navidad
Conversamos anuncios de la navidadConversamos anuncios de la navidad
Conversamos anuncios de la navidad
 
Analú gonçalves do nascimento
Analú gonçalves do nascimentoAnalú gonçalves do nascimento
Analú gonçalves do nascimento
 
Het verschil - GC A mbc
Het verschil - GC A mbcHet verschil - GC A mbc
Het verschil - GC A mbc
 
Aprsentação RL Higiene
Aprsentação RL HigieneAprsentação RL Higiene
Aprsentação RL Higiene
 
CVR 2011 - Kids Play Intl (updated with title page)
CVR 2011 - Kids Play Intl (updated with title page)CVR 2011 - Kids Play Intl (updated with title page)
CVR 2011 - Kids Play Intl (updated with title page)
 
HEADS-PROFILE
HEADS-PROFILEHEADS-PROFILE
HEADS-PROFILE
 
Why does it matter?
Why does it matter?Why does it matter?
Why does it matter?
 
2015 06-14 - Licao 11 - 2 Trimestre 2015 - Juvenis - Secularizacao.
2015 06-14 - Licao 11 - 2 Trimestre 2015 - Juvenis - Secularizacao.2015 06-14 - Licao 11 - 2 Trimestre 2015 - Juvenis - Secularizacao.
2015 06-14 - Licao 11 - 2 Trimestre 2015 - Juvenis - Secularizacao.
 
Linea de tiempo de la ciencia
Linea de tiempo de la cienciaLinea de tiempo de la ciencia
Linea de tiempo de la ciencia
 
YaleDHI FtM Talk
YaleDHI FtM TalkYaleDHI FtM Talk
YaleDHI FtM Talk
 
Gen de snc y medula
Gen de snc y medulaGen de snc y medula
Gen de snc y medula
 

More from incluziune

Report of the special rapporteur on the rights of persons with disabilities o...
Report of the special rapporteur on the rights of persons with disabilities o...Report of the special rapporteur on the rights of persons with disabilities o...
Report of the special rapporteur on the rights of persons with disabilities o...incluziune
 
Concluding observations on the third periodic report of the republic of moldova
Concluding observations on the third periodic report of the republic of moldovaConcluding observations on the third periodic report of the republic of moldova
Concluding observations on the third periodic report of the republic of moldovaincluziune
 
Raport alternativa
Raport alternativa Raport alternativa
Raport alternativa incluziune
 
Standarde de calitate in aa (euse)
Standarde de calitate in aa (euse)Standarde de calitate in aa (euse)
Standarde de calitate in aa (euse)incluziune
 
Uniunea europeana pentru angajare asistata
Uniunea europeana pentru angajare asistataUniunea europeana pentru angajare asistata
Uniunea europeana pentru angajare asistataincluziune
 
Profilul femeilor si fetelor cu dizabilitati
Profilul femeilor si fetelor cu dizabilitatiProfilul femeilor si fetelor cu dizabilitati
Profilul femeilor si fetelor cu dizabilitatiincluziune
 
In internat sau in comunitate
In internat sau in comunitateIn internat sau in comunitate
In internat sau in comunitateincluziune
 
Comunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitati
Comunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitatiComunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitati
Comunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitatiincluziune
 

More from incluziune (8)

Report of the special rapporteur on the rights of persons with disabilities o...
Report of the special rapporteur on the rights of persons with disabilities o...Report of the special rapporteur on the rights of persons with disabilities o...
Report of the special rapporteur on the rights of persons with disabilities o...
 
Concluding observations on the third periodic report of the republic of moldova
Concluding observations on the third periodic report of the republic of moldovaConcluding observations on the third periodic report of the republic of moldova
Concluding observations on the third periodic report of the republic of moldova
 
Raport alternativa
Raport alternativa Raport alternativa
Raport alternativa
 
Standarde de calitate in aa (euse)
Standarde de calitate in aa (euse)Standarde de calitate in aa (euse)
Standarde de calitate in aa (euse)
 
Uniunea europeana pentru angajare asistata
Uniunea europeana pentru angajare asistataUniunea europeana pentru angajare asistata
Uniunea europeana pentru angajare asistata
 
Profilul femeilor si fetelor cu dizabilitati
Profilul femeilor si fetelor cu dizabilitatiProfilul femeilor si fetelor cu dizabilitati
Profilul femeilor si fetelor cu dizabilitati
 
In internat sau in comunitate
In internat sau in comunitateIn internat sau in comunitate
In internat sau in comunitate
 
Comunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitati
Comunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitatiComunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitati
Comunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitati
 

Aviz mdrc

 • 1. p**& *;,ffi-h d,*q 1@ Jvh/vI Alianla Organizaliilor pentru Persoane cu Dizabilitali din RePublica Moldova llr.9{din Ministerului Dezvoltflrii Regionale qi a construc{iilor , Aviz asuPra Proiectului codurui practic ,,Managementur proiecteror. Ghidur pentru managementur proiecteror tn construcrii" Ladatade26.0g.20l6 Ministerul Dezvolt'rii Regionale qi a construcliilor a plasat spre disculie publicl proiectul coJurui practic ,,tutunugl*"niui proi.&etor. Ghidul pentru managementul proiectelor in construcfii." - - - - * a t ^i; o^r-ria'r nhn?l:ro&-idd:3 5 o.rrounl,ltXi ;i?,ffi"'fi"#i"i,,u#;, ;#;ii'pr"iii'.ei comune a oSC-urilor preocupate de promovareadrepturilorpersoanelorcudizabilitdli,subsemnate,prezintdavizullaproiectuldeact normativ, Privind urmdtoarele: l. La capitolur 4, punctur 4.2.r,Tabelul 1- caracteristicile industriei de construclii - rindul cerinre normatiiecoloana Exempre- sd fie completat' cu urm'toareafrazd; Design universal Ei ConditiideaccesibilitatepentruPML(Persoanecumobilitatelimitat6). 2. La capitolul 4, punctu | 4.2.r, Tabelul | - cwacteristicile industriei de construclii - rindul Factoriidislocdriisectoruluipentruconstruc|iecoloanaExemple-s6fiecompletatacu urm'toarea frazd:posibilitatea de aplicare a principiului Design universal' 3. La capitolul 4, punctul 4,2,3,Figura 2 _ Interacliunea intre '.oiut imediat qi mediul mai larg al proiectului - contextul sdndtate ;i securitate s[ fie completat ;i Design (Jniversal' 4. La punctul 4.3.3 "Atribuliile managerului de proiect" propunem instituirea unei obligaliuni suplimentare, gi anume: Managerii ie proiect, in procesul de construclie a obiectului aflat in gestiune, vor asigura monitoriza-rea 9i implementarea normativelor de stat in constructii cP C.01.02-20 14 ,,-froiectarea clddirilor si )onstrucyiilo'^:u considerarea accesibilitdlii pentru persoanele cu dizabilitd[i. prevederi gunrrotn" ii NCM C'01'06-20l4"Cerinle generale de securitate pen*u obiectere de construcfie hforosirea si accesibiritatea ror pentru persoanele cu dizabilitdYi". 5. La capitolul 5, punctul 5.3, Figura 7 - Procese variabile qi fixe ale proiectului' la Sdndtate Si Securitate sd fre completatd cu fraza 9i Design (Jniversal' 6. La capitolul 5, punctul 5.4, Figu ra'9 - Planul de management al proiectului' la sdndtate Ei securitate s[ fie completat cu Design [Jniversar, inclusiv aceast' formulare de sdndtate' Securitate;iDesign(Jniversalsdfieutilizat6peintregtextuldocumentului. Adresapogtald:RepublicaMoldova'mun'Chi$iniu'str'MariaCebotari'nr'28'of'2'MD-2012 Telefon/fax: +373 22 22 18 25 E-mail: secretariat.aopd@smail'com; aopdmoldova@smail'com IDNO 1013620006757
 • 2. /& Jfu A / ffis*-d*%r# vl-/ L./ 'rt I Alianla Organizafiilor pentiu Persoane cu Dizabilitafi din n"Publica Moldova 7. 8. ffi-", u _ *nnirea scopului gi procesere legate de scop, punctul 6.3, lit. b - intereselor acestoraslfiecompletatdcuinclusivinteresele'pu'rfi"alegruPulu'::::u:r'{j!{rrjr^* :::#t:i"i'i"l'J.r,nirea scopului qi p.o..ri. iegate de scop' punctul 6'6 Structura de descompunere a lucrdrilor, figurile r: qi r+ s6 fie completate cu indicativul condilii de Accesibilitqte. g,Lacapitolulg_Proce,.itd.livrareaprodusului,punctulg.2_|nlierea,sdfiecompletatcu Clientul trebuie sd fie informat despre toate rigorile legislative ;i normative ce trebuie respectate, inclusiv ,lul, c, reglementeazd condiliile de accesibilitate' l0.La capitolur 10 _ procesele de reglementare qi monitorizare, punctul r0.2 - principiile de proiectare qi standardele pentru mlteriale, s6 fie introdus punctul - 10'2'4' Accesibilitate si, Design universal,cu descrierea definiliilor din Legea nr' 60 privind incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitdli' I 1. Totodat', se impune necesitatea instituirii unor obligaliuni fald de manageri privind necesitatea deraportareinfalalnspectoratuluideStatinConstruc{iidespreorice-abateredelanormativele sus-numiteinprocesuldeconstruir.,tuo,i,.etap6deimptementare(delaproiectareqipin6la darea in exPloatare)' Membrii Platformei: l.Asocialiaobqteascd,,KeystoneHumanServiceslnternationalMoldovaAssociation'' PreEedinte Ludmila Malcoci Telefon: *:z' is i0 i-ios;-"-rnuilt lmalcoci@keystonehumanservices'org 2.AsocialiaobEteasc6,,CentruldeReabilitaregilntegrareSocialdaCopiilorcuDizabilitdlideIntelectCULTUM'' Director executiv- Ala Fodor Telefon: *rr t'ig d;i3 & ;-*ail : cultum@mail'md' cultum@rambler'ru 3. Asocialia ,,MOTIVATIE' din Republica Moldova ?ffi:"J ll??tJl;;flu"Jrffiir: office@motivation-md'org' igor@motivation-md'ors 4. Asocialia Obqteascd "Asocialia Copiilor surzi din Moldova" Preqedinte - Veronica CdPdtici - Telefon: *ZlZ Ag igt lSti; e-mail: acsm@mail'md' vcapatici@vahoo'fr 5.AsocialiadeSuslinereaCopiilorcuCeriniespeciale director executiv - Antonina UavaJuc Telefon: *Zli es Bi 1Jt; e-mail: antoninagavajuc@yahoo'com 6. Asocialia,,Verbina" Preqedinte - Ana Levinte Adresapogtali:RepublicaMoldova'mun'Chigindu'str'MariaCebotari'nr'28'ol'2'MD-2012 Telefon/fax: +373 22 22 t8 25 E-mail : secretariat.aopd@ smail'con; g+qlgotOovg.]QgnOt'gom IDNO 1013520006757
 • 3. ffidffi%ffiN J-/ry ./t Alianfa Organizaliilor pentru Persoane cu Dizabilitiifi din Republica Moldova 8. 9. Telefon: +37 3 69 361 7 57 ; e-mail: verbina@mail.md, analevinte@yahoo'com Centrul de Asistentrd Juridic[ pentru Persoane cu Dizabilitili (CAJPD) Director executiv - Vitalie Meqter Telefon: +373 69 891 091; e-mail: vitalie.mester@smail'com Asocia{ia pentru Reabilitare gi.Integrare Social6 a copiilor cu Sindromul DowN Pregedinte - Ecaterina Gaidarjl Telefon: +373 69 241 914 e-mail: kati. pavel@yahoo.com Asocia{ia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Moldova Preqedinte- Ecaterina Golovatii Telefon: +373 68 330 276; e-mail: aschf.m@gmail.com 10. Asociafia persoanelor cu deficienfe de auz,,Cantemir" lreqeAinte - flena Rebeja Telefon: +373 79 869 562; e-mail: rebeja98@mail.ru Il. Centrul "Speranla" Coordonator de programe - Gheorghe Zastavnelchi Telefon: +373 69 977 056; e-mail: sheorehe.speranta@smail'com 12. Asocialia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina Director executiv ' AnaZincov Telefon: +373 69 365 418; e-mail: causa420O7@yahoo'com 13. Asociatia Obqteascd "Femeia qi Copilul - Protecfie qi Sprijin" Director executiv - Victoria Secu Telefon: +373 68 474 000; e-mail: victoriasecu@fcps'md 14. Asocialia Ob$teasc[ "Asocialia de sprijin a copiilor gi tinerilor cu dizabilitili "Dorin1a"" Director executiv - Rodica Stratan Telefon: +373 24422 009; e-mail: centrul-dorinta@mail'ru 15. Asocialia Obqteascd "Centrul de intervenlie precoce "Voinicel"" Preqedinte - Ivan Puiu Telefon: +373 69 204 735; e-mail: ivanpuiu@,gmail'com 16. Fundalia,,Ecoul Cemobilului" Director executiv -Natalia Hasan Telefon: +37 3 069330879; e-mail : nataliahasan@gmail' com 17'AsocialiapentruPersoanecuDizabilitalideIntelectHUMANITAS Preqedinte - Aurelia Racu Telifon: +37 3 0697 7 1346; e-mai I : apdi@humanitas'md 18. Tonu Hawks Centru Director executive, Diana Covalciuc Tel: 0 2200 95 17, tonyhawkscentru@Jahoo'com J U Adresa po5tali: Republica Moldova, mun. chiginiu, str. Maria cebotari, nr.28, of' 2'MD-20t2 Telefon/fax: +373 22 22 LB 25 E-mail : secretariat.aopd@smail'com; aopdmoldgva@gmail'com IDNO 1013620006757
 • 4. / Alian;a Organizaliilor oentru Persoane cu Dizabilitn$ ditt n"P.tblica Moldova ffiffitr%rG vl-/[t.lf'/t 19' Asociaiia Obqteascd "AZl"^ oirectorlxecutiv: Tatiana t"t:llliil.r"."A."t"Ot* Tel/fax +373 29947 101' e-matt: 20' Asocialia ObqteascA "Eco-R6zeni" ?5rj:l ";$t;;. ;"i'# ;H% 3 2 5 e.mai l : ecorazeni @ gmai l . com 21' Asocialia Obqteasci "lnspira{ie" oi'""iJt1*"""tiv : Svetlana Panaitova r"v# i lll..igs 2 88 gg'e-mail: women q@mail'ru 22' AsocialiaObEteascd "PRIMA" Director executiv: Georg'eta Scopenco U r"v#'f,i 6gqzsooi'e-mail: scopencoit@mail'ru 23' Asocialia ObqteascA '(SOS AUTISM) OiteciJr executiv: Aliona Dumitras Tel +# A;-zi;8's;:-ail: sosautism'rm@gmail'com 24. Alianta CCAII Preqedinte, V!:'9I 5:di ;:??j ;;b ;tiizqst' e-mai I : vkorori 25. Asociagia Surzilor din Republica Moldova "'P;;;;l"te:Ruslan'"?3'I""f 1'11??12^"^^'*'i ii o;)lssi7 ; e-mail : dear'mo I dova 26. Asocialia Obqteascd "Steaua Cdl6uz6" Director executiv- Viorica Capqa . -: ^- Tel: +373 22 4520r;;]iuiii 't"uruu za'vlotica@gmail'com 27. ASPDI"DOR'' .. preseOinte- Natalia Ciobanu .! r a reti lzl 0600s999i; ;:mail : natali-mda@mail'ru 28. Asocia{ia Obqteasci "Lowvision" Director *""{50GJ,t ::}.T :h$1;1 @yahoo. com Tel;+373 068192 29' Asocialia obqteasc[ "Vtu?F-.-^li:'ldt" --' birector executive-Em-u Y?tt"ntlf .^,'.^, Tel: +37 3 069 1 483;;;;-mail : ematreniuc@gmail'com 30. Asociatia Femeilor de Afaceri or' B6lti i:i'a?;?r'Ei :n:;:h*'@",'- 31 . Asocialia ObEteasc6 " ARTENA" or' Cahul "' Prq"Ji"te- Crasilnicov Natalia .inil|.str.MariaCebotari,nr'28,of.2,MD-2012 Adresa poetard: Repubrica t"'o?:i;##.ll-t#rlllr tr ru ^_-^i,.^m r_mait: secretariat.aopdes;a.;.19!a[.*$otdr*@s@n' IDNU 1013620006757
 • 5. ffiffiffird Jrry-/ Alianla Organizaliilor pentru Persoane cu Dizabititiili din Republica Moldova U.J Tel: 078361 5 16, e-amil: artena@mail.ru 32. Asociatia Raionald de Educare a Adullilor Prutul de Sus (AREAP) PreEedinte- Alina Reqetnicov e-mail : mdareap@ernail..com 33. Asocialia Obgteascd "stoicif'or. Comrat Preqedinte, Olesea Topal oleseatopal@mail.ru 068969770 34. Centrul "incredere" s. Dorchia, r. Drochia Director executiv, Olga Cibotaru T el 067 41 6690, e-mail : ol ea.ol ga.cebotari@mail.ru 35. AO "Casa Speran{elor", Pregedinte, Valentina Onica Tel: + 37323022307, e-mail: casasperan@Jandex'ru Cu respect, Pregedintele AOPD, Doctor habilitat in sociologie Executori: Roman Banari, +373 79 556 429' Asocialia,,Keystone" Moldova Igor Meriacre +373 68 L94395, Asociafia ,,Motivafie" ) Ludmila Malcoci/ / ffianz .l . Adresa pogtald: Republica Moldova, mun. chiginiu, str. Maria cebotari, nr. 28, of. 2'MD'20L2 Telefonfax: +373 22 22 t8 25 E-mail: secretariat.aopd@smail'com: aopdmoldova@qmail'com IDNO 1013620006757