SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
d* ffud*b d
l-rt F.., -/I
Alianla Organizaliilor pentru Persoane cu
Dizabilitili din Republica Moldova
Adresa postale: Republica Moldova, mun. chiginiu, str. Maria cebotari, nr. 28,
of . 2, MD-2012, I DN O 1013520005757
Telefonfax: +373 22 22 t8 25
E-mail:secretariat.aopd@email'com; aopdmoldova@email'com
Guvernului Republicii Moldova
Ministerului Muncii, Protecfiei Sociale qi
Familiei
Comisiei parlamentare pentru protec{ie
social[, sln[tate qi familie
Oficiului Avocatului Poporului din
Moldova
Alianfa Organizaliilor pentru Persoane cu Dizabilitafi din Republica Moldova (in continuare
AOpD) reprezint6 gi asigurd secretariatul Platformei organizaliilor active in promovarea drepturilor
persoanelor cu dizabilit6li, care in prezent numdra 35 organizalii neguvemamentale nafionale qi
locale (lista organizafiilor se anexeazd).
AOPD, din numele organiza,tiilor Platform ei, apreciazb inalt demararea consultdrii publice a
proiectului de Lege privind modificarea gi completarea unor acte legislative 9i soliciti efectuarea
modificarilor la t-egeaNr. 156-XIVdin 14.10.1998 privind pensiile de asigurdri sociale de stat'
astfel incit s6 fie asilurat interesul superior al persoanelor cu dizabilitdli qi al familiilor acestora'
in contextul modific6rilor propuse la Legea Nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de
asigur6ri sociale de stat, constatrm o discordan{i intre prevederile din Nota informativi qi cele
din proiectul de lege privind modificarea ;i completarea unor acte legislative. Astfel, in Nota
informativa este indicat cd "perioadele necontributive, asimilate stagiului de cotizare ou fost
completate cu urmdtoarele perioade: perioada tn care persoana a tngrijit un copil cu dizabilitate
severd sub vtrsta de 18 ani, ptnd la angajarea tn funclie de asistent personal ["']"'Aceast6
prevedere insi lipseqte din proiectul de Lege privind modificarea ;i completarea unor acte
legislative.
pe de alt6 parte,la pct. 33 al proiectului de Lege privind modificarea qi completarea unor
acte legislative, se propune urmdtorul conlinut pentru srt. 50 atin. (I) lit. d) al Legii Nr' 156-
XIV din 14.10.lggg^privind pensiile de asigurdri sociale: tngrijirea unui invalid de gradul I, a unui
copil invalid sub virsto de 16 ani sau a unei persoane care a depdsit vtrsta de 75 ani"' Ateniondm,
c6 terminologia propus[ in actuala redac{ie a Proiectului de Lege este invechitn 9i difera de cea
a Legii privind pensiile de asigurdri sociale, fiind gi in contradiclie cu propunerile anterioare ale
^^ffi#Vltvt F-/
-/ Alianla Organizaliilor pentru Persoane cu
Dizabilitn-ti din Republica Moldova
Adresa postald: Republica Moldova' mun' ChiSiniu' str' Maria Cebotari' nr' 28'
of' 2, MD-2012' IDNO 1013620005757
l:f fi
yj:il?ll j"t'%lt;.:'.."';aopdmordova@smaircom
MMPSFdesubstituireaterminologieiinvechitecuunanoud,careafostaprobatdodat6cu
ratificarea conventiei oNu privind Drepturile persoanelor cu Dizabilit'fi (de exemplu: noliunea
,,invalid" se substituie cu nofiunea,,persoand cu dizabilit6{i" q'a')'
soricit[m ca perioada 01.01.1ggg - prezent s[ fie considerat[ contributiv' qi incrusi in
stagiul de cotizare pentru persoanele care au ingrijit persoane cu dizabiliti{i severe in acest
r[stimp. Atenlion'm, c5 consiliului pentru prevenirea gi Eliminarea Discrimin'rii gi Asigurarea
Egalitarii a recomandat repetat Ministerurui Muncii, protecliei sociale gi Familiei s6 elaboreze
prevederi necesare gi potrivite pentru instituirea unei m'suri pozitive tranzitorii fa!6 de persoanele
care au ingrijit p.rroun. cu dizabilitali severe din 01.01.19b9, astfel incit perioada incepind cu
01.01.1999 sd fie inclusd in stagiul de cotizare'
proiectul de lege privind modificarea gi completarea unor acte legislative prevede la pct' 33 pentru
qrt. 50 arin. (r) substituirea conlinuturui
,,intrarea tn vigoarea a prezentei regi" cu "l ianuarie
]ggg,,,fapt care nu schimb' in esen}6 problema neacoperirii perioadei necontributive pentru
ingrijitorii persoanelor cu dizabilit'ri severe, odat6 ce data intrdrii in vigoare a Legii privind pensiile
Aelasigurari sociale este la fel data de 01'01'1999'
Totodati,solicitims[fieinclus6instagiuldecotizareapersoaneiperioada
necontributiv', in care aceasta a ingrijit o persoani cu
_dizab'itate
sever[, indiferent de virsta
acesteia (copil sau adurt). Situalia uJ .opil cu dizabilit'fi severe nu se amelioreaz' odat6 cu
atingerea de c6tre aceasta a virstei majoratului' dar dimpotrivd' deseori se agraveazd odatd cu
inaintarea in virst6.
Anexd: Platforma organizaliilor active tn promovarea drepturilor persoanelor cu
{o
)ers
oca
roie
rodi
;tfel
igu,
nPr
brrn
nplt
erd
ved
blat
leg
'din
I in't,
rrmi
;gii
it mate
nd pen
'jg**
i;;:*
L?*,
*
dezabilitdsi
Cu resPect,
Galina Climov
Secretar AOPD
Acest materiareste rearizat de Arianla orsanizarT"J
n::::1,':f,X,::fiil[*1i"1'gi$l5:lgXi"*:lf"Yi3iiJlil1'3i?iii53i"tffi"jf:if
i:"'?j:
Acest materiar este rearizat de Arianla organizalir]o1 Pe.f91,n:lor cu Dizabiliteli cu suponur t'ffi*H;'JJdiiiioh. opinir" exprimate apa4in autorilor
Etvetiana pentru Dezvortare si cJi?,rli"]i'"!;li sueoei -si
'" "'ll:i:11:Tj"-"j,li1""l*.,*,.gi nu reflecte neapirat punctul de vedere al donatorilor'
Itl s.nsdrd.h. tdgs"'3ai*rrlr
v ::t',:::::"',"#iii:., "
ao^i.&ranr. .t'r''
swbArytorodFd
ind @Ftld to(
eiF!h"SdFk
fuo!6*66
ffi
_g--SWEDEN
s#ffids,-Etb,G#
t.., -rl FJt
-,
AdresapoStalS:Repub|icaMoldova,mun.Chisindu,str.MariaCebotari,nr.28,
ol. 2, MD-20!2, I DN O 1013620006757
Telefonfax: +373 22 22 L8 25
E.mai|:secretariat.aopd@gmai|'com;aopdmoIdova@emai|.9om
Anex6: Platforma organizafiilor active in promovarea drepturilor persoanelor cu dezabiliti{i
l. Asociatia obqteasca
,,Keystone Human Services International Moldova Association''
Pregedinte -Ludmila Malcoci
Telefon: +37 3 69 SO i ZOS; e-mail: lmalcoci@keystonehumanservices'ors
2.Asocialiaobgteascd,,centruldeReabilitareqilntegraresocialdacopiilorcuDizabilitdtridelntelect
CULTUM"
Director executiv- Ala Fodor
Telefon:+373690+r::a;e-mail:cultum@mail.md'cultum@rambler'ru
3. Asociatia,,MOTIVATIE" din Republica Moldova
Director executiv - Igor Meriacre
Telefon: +373 681#;;;';;ii: offrce@motivation-md.org' isor@motivation-md'ors
4. Asocia{ia Obqteascs,,Asocialia Copiilor surzi din Moldova"
Pregedinte - Veronica CiPdtici
Telefon: +373 69 zSt igO;e-mail: acsm@mail'md' vcapatici@yahoo'fr
5. Asocia.tia de Sus{inere a Copiilor cu Cerinle Speciale
director executiv - Antonina Gavajuc
Telefon: +37 3 69 137 4l l; e-mail: antoninagavajuc@yahoo'com
6. Asociatia,,Verbina"
Preqedinte - Ana Levinte
Telefon: +37 3 69 ZZI I Sl ;e-mail: verbina@mail'md' analevinte@yahoo'com
T.CentruldeAsisten{dJuridic6pentruPersoanecuDizabilitau(CAJPD)
Director executiv - Vitalie Meqter
Telefon: +373 69 891 091; e-mail: vitalie'mester@email'com
8. Asocialia persoanelor cu deficienle de auz
"Cantemir"
Pregedinte - Elena Rebeja
Telefon: +373 79 869 562; e-mail: rebeiag8@mail'ru
9. Centrul "SPeranfa"
Coordonator de programe - Gheorghe Zastavnelchi
Telefon: +373 69 gh ose; e-mail: gheorghe.speranta@gmail.com
10. Asocialia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina
Director executiv - Ana Zincov
Telefon:+37369365418;e-mail:causaa2007@yahoo'com
Acest material este reatizat de Alian!a organizaliiloJ
persoanelor cu Dizabiliteli cu suportul Fundaliei Est-Europene, din resursele acordate de Agentia
Ervegani pentru Dezvortare Ei i;i?ili" <ir""rui sueoiei Ei
j" ruini"terur ntacer'or Externe iil#;;";tDiNlDA opiniile exprimate apa4in autorilor
gi nu reflect; neapdrat punctul de vedere al donatorilor' f;-
s*Hrfri,il:"" jH: *g
,il-ffifrffi-*
Alianla Organizaliilor pentru Persoane cu
Dizabilitili din Republica Moldova
kroNdFh
B.@n{Wr
ffiffiffid
-rl-lFr, Y-, Alianfa Organizafiilor pentru Persoane cu
Dizabilitili din Republica Moldova
Adresa pogtald: Republica Moldova, mun. Chiginiu, str. Maria Cebotari, nr' 28,
of . 2, MD-20L2, I DNO 10136200067 57
Telefon/fax: +373 22 22 18 25
E-mail:secretariat.aopd@smail.com; aopdmoldova@gmail.com
11. Asocialia Obgteasc6 "Femeia 9i Copilul - Protec{ie 9i Sprijin"
Director executiv - Victoria Secu
Telefon: +373 68 474 000;. e-mail: victoriasecu@fcps.md
12. Asocialia Obqteascd "Asociafia de sprijin a copiilor qi tinerilor cu dizabilitdli 'oDorin{a""
Director executiv - Rodica Stratan
Telefon: +373 244 22 009; e-mail: centrul-dorinta@mail.ru
13. Asocia{ia Obqteascs "Centrul de interventie precoce "Voinicel""
Preqedinte - Ivan Puiu
Telefon: +373 69 204 735; e-mail: ivanpuiu@smail.com
14. Fundatia,,Ecoul Cernobilului"
Director executiv -Natalia Hasan
Telefon: +37 3 0 693308 79; e-mail : nataliahasan@ gmail. com
15. Asocialia pentru Persoane cu Dizabilitili de Intelect HUMANITAS
Pregedinte - Aurelia Racu
Telefon: +373 06977 1346; e-mail: apdi@humanitas.md
16. Tony Hawks Centru
Director executive- Diana Covalciuc
Tel: +373 22 00 95 17, e-mail: tonyhawkscentru@yahoo.com
17. Asocialia Obqteasc6 "AZI"
Director executiv- Tatiana Seredenco
Tel/fax +373 29947 l0 l, e-mail: tatianaseredenco@yahoo.com
18. Asocialia ObEteascd "Eco-Rizeni"
Director executiv- Sergiu Guriu
Tel/fax+ 373 268 95 1461 268 73 325 e-mail: ecorazeni@gmail.com
19. Asocialia Obgteascd "Inspira{ie"
Director executiv - Svetlana Panaitova
Tel/fax + 373 298 2 88 99, e-mail: women g@mail.ru
20. Asocialia Obqteascd "PRMA"
Director executiv- Georgeta Scopenco
Tel/fax: 37 3 (29 4)23060, e-mail: scopencojt@mail.ru
21. Asocia{ia Obgteascl (SOS AUTISMD
Director executiv- Aliona Dumitrag
Tel +373 68878788, e-mai I : sosauti sm.rm@gmai l.com
Acest material este realizat de Alianla Organizatiilor Persoanelor cu Dizabili€li cu suportul Fundatiei EsFEuropene, din res-ursele acordate de Agenlia
gfvetina fentru Dezvoltare gi Cooperire, duvernul Suediei gi de Ministerul Afaierilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate apa4in autorilor
9i nu reflectd neapirat punctul de vedere al donatorilor.
tl *i'.L!ni. ldgmos.n{ri{l
v:;s::[:ifi;","
conr(&t?&r.r+n
j$r.&ryr ld D@!oF6r
.rd@Sh lO<
Ana$. rhqd-a @
o.ten(Wr
#tr*
_w_SWEDEN
d%ffitr%d
vt,, F/t -, Atianfa Organizaliilor pentru Persoane cu
Dizabilitili din Republica Moldova
Adresapo5ta|d:Repub|icaMo|dova,mun.Chi5iniu,str'MariaCebotari,nr'28,
of .2,MD-20t2, IDNO 1013620006757
Telefonfax: +373 22 22 tg 25
E-mai|:secretariat.aopd@gmai|,com;aopdmoIdova@emai|.com
lg.AIiANIA CCAII
Pregedinte- Victor Koroli
f et: +Zl Z 0 69252453 ; e-mail : vkoroli@gmail' com
-:
20. Asocialia Surzilor din Republica Ygl19"-"
Preqedi nte: Rusl an Lopatiuc 0227.2.9925^
r eti ozzl zgg27 ; e-mal I : deaf' mol dova@email'com
22. Asocialia Obqteasc[ "steaua Cdl6uzt'
Director executiv' Viorica CaPEa
Tel: +373 22 452018;e-mail: scalauza'viorica@gmail'com
23.ASPDI
*DOR"
Preqedinte- Natalia Ciobanu
reti : Z: 060059991 ; e-mail : natali-mda@mail'ru
24. Asocialia ObEteasc[ "Lowvision"
Direcior executive-Ghidirimschi Natalia
Tel: +373 0681927 00; e-mail: tmart745@yahoo'com
25'Alian}aorganizaliilorpentruPersoanecuDizabilitdlidinRepublicaMoldova.
Pregedinte- Ludmila Malcoci
i
"t!.
+ zz 22251 8 I o7 92225o 5 ; e-mai I : aop-dmodlova@ gmail'cpm
26.Asocialia Obqteascd "VIVERE" or' Edinet
Director executive-Emma Matreniuc
Tel: +373 069 1 48308, e-mail: ematreniuc@ gmail'com
27. AsociatiaFemeilor de Afaceri or' Bdl{i
Pregedinte-Tatiana Puga
T el 07 97 07 420, email: pugat@mail'ru
28. Asocialia Obqteascd " ARTENA' or' Cahul
Preqedinte- Crasilnicov Natalia
fet: Of g:Ot S I 6, e-mail: artena@mail'ru
2g.AsocialiaRaionald de Educare a Adullilor Prutul de Sus (AREAP)
Preqedinte- Alina Reqetnicov
e-mail: mdareap@gFail'com
30. Asocialia Obqteascd "Stoicii" or' Comrat
Presedinte, Olesea ToPal
Acest material este realizat de Alianla organizaliiloJ
persoanelor cu Dizabiliteli cu suportul Fundatiei Est-Europene, din res-ursele acordate de Agenlia
Ervegani pentru Dezvortare ei cooperare, cuvernur suedieier #l,qljiJtfjfljtijl*::jj:1*T:tt*it''iion' opiniit"
"xprimate
apa4in autorilor
si nu reflecta neapdrat punctul de vedere al donatorilor'
Itl 1(s.'2.i<ktrd9.'o*!^'dDr
v ::::::ffir.";;.,.' cc";&r.l!' ${'n
t*aiWbwht
d6.FMlo<
ArdlELidPn
D@nd@F
#$H
_w_SWED.[.N
i
/r1fr.ry1F---rvrh-.1r:.2I
Alianla Organiza$ilor pentru Persoane cu
Dizabilitili din Republica Moldova
Adresaposta|6:Repub|icaMo|dova,mun.Chigin|u,str'MariaCebotari,nr.23,
of .2,MD-2OL2, IDNO 1013620006757
Telefonfax: +373 22 22 t8 25
E-mail:secretariat'aopd@email'com; aopdn'roldova @smail'com
T el:+ 37 3 0689697 7 O, e-mail: oleseatopal@mail'ru
31. Centrul "incredere" s. Dorchia, r' Drochia
Director executiv, Olga Cibotaru
Tel: 067416690, e-mail: olga'olga'cebotari@mail'ru
32.Asocialia Obgteasc6 "Casa Sperantelor" or' Soroca'
Presedinte- Valentina Onica
Tel: 0230 22307 I 069921994, e'mail: casasperan@yandex'ru
33.Asocialia Obqteaci " OSORC-, or Tiraspol
Director executiv- Ludmila Borodina
Tel: 0037377 8645gg,e-mail: osorc@yandex'ru osorc@mail'ru
34. Accoquarurs ceuefi Asrefi uHBarI4AoB r'Tnpaonon
Director executiv- Gorbartenco Larisa '
Tel: +00373 77798616,e-mail: tsadi@mail'ru
35. Asocialia Invalizilor din or. Ribnifa,
Pregedinte- PruEcovscaia Tamara,
Tei: +00373 77gO2lO4,e-mail: orushkovskaya@mail'ru

More Related Content

Viewers also liked

16 exponential graphswithsliders
16 exponential graphswithsliders16 exponential graphswithsliders
16 exponential graphswithslidersMedia4math
 
Hotel gloria caxambu prancha6
Hotel gloria caxambu prancha6Hotel gloria caxambu prancha6
Hotel gloria caxambu prancha6josebnunes
 
22. trig identitiessumdiffsinecosinetouchpad
22. trig identitiessumdiffsinecosinetouchpad22. trig identitiessumdiffsinecosinetouchpad
22. trig identitiessumdiffsinecosinetouchpadMedia4math
 
XXXVII Comida de Navidad de los Viejos Lobos_2016
XXXVII Comida de Navidad de los Viejos Lobos_2016XXXVII Comida de Navidad de los Viejos Lobos_2016
XXXVII Comida de Navidad de los Viejos Lobos_2016itoski57
 
O Galo de Barcelos e a nossa imaginação - 1ºA
O Galo de Barcelos e a nossa imaginação - 1ºAO Galo de Barcelos e a nossa imaginação - 1ºA
O Galo de Barcelos e a nossa imaginação - 1ºAeb1condeferreira
 
Viejos lobos 10
Viejos lobos 10Viejos lobos 10
Viejos lobos 10itoski57
 
Welding Inspection Technology - SOQ
Welding Inspection Technology - SOQWelding Inspection Technology - SOQ
Welding Inspection Technology - SOQsoqorg
 
Inspetor de soldagem aws cwi
Inspetor de soldagem aws cwiInspetor de soldagem aws cwi
Inspetor de soldagem aws cwiJoao Baptista
 
θα γραψουμε το δικο μας βιβλιο
θα γραψουμε το δικο μας βιβλιοθα γραψουμε το δικο μας βιβλιο
θα γραψουμε το δικο μας βιβλιοIoanna Chats
 
προσκληση ψαρι
προσκληση ψαριπροσκληση ψαρι
προσκληση ψαριIoanna Chats
 
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.3-2016
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.3-2016Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.3-2016
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.3-2016Alianta INFONET
 

Viewers also liked (16)

16 exponential graphswithsliders
16 exponential graphswithsliders16 exponential graphswithsliders
16 exponential graphswithsliders
 
Ex
ExEx
Ex
 
Hotel gloria caxambu prancha6
Hotel gloria caxambu prancha6Hotel gloria caxambu prancha6
Hotel gloria caxambu prancha6
 
Social media marketing
Social media marketingSocial media marketing
Social media marketing
 
22. trig identitiessumdiffsinecosinetouchpad
22. trig identitiessumdiffsinecosinetouchpad22. trig identitiessumdiffsinecosinetouchpad
22. trig identitiessumdiffsinecosinetouchpad
 
XXXVII Comida de Navidad de los Viejos Lobos_2016
XXXVII Comida de Navidad de los Viejos Lobos_2016XXXVII Comida de Navidad de los Viejos Lobos_2016
XXXVII Comida de Navidad de los Viejos Lobos_2016
 
Carlo
CarloCarlo
Carlo
 
O Galo de Barcelos e a nossa imaginação - 1ºA
O Galo de Barcelos e a nossa imaginação - 1ºAO Galo de Barcelos e a nossa imaginação - 1ºA
O Galo de Barcelos e a nossa imaginação - 1ºA
 
Viejos lobos 10
Viejos lobos 10Viejos lobos 10
Viejos lobos 10
 
Festas felizes
Festas felizesFestas felizes
Festas felizes
 
Welding Inspection Technology - SOQ
Welding Inspection Technology - SOQWelding Inspection Technology - SOQ
Welding Inspection Technology - SOQ
 
Chicken pox
Chicken poxChicken pox
Chicken pox
 
Inspetor de soldagem aws cwi
Inspetor de soldagem aws cwiInspetor de soldagem aws cwi
Inspetor de soldagem aws cwi
 
θα γραψουμε το δικο μας βιβλιο
θα γραψουμε το δικο μας βιβλιοθα γραψουμε το δικο μας βιβλιο
θα γραψουμε το δικο μας βιβλιο
 
προσκληση ψαρι
προσκληση ψαριπροσκληση ψαρι
προσκληση ψαρι
 
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.3-2016
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.3-2016Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.3-2016
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.3-2016
 

Similar to Aviz legea pensiilor

Raport alternativa
Raport alternativa Raport alternativa
Raport alternativa incluziune
 
Implementarea reformelor de dezinstitutionalizare
Implementarea reformelor de dezinstitutionalizareImplementarea reformelor de dezinstitutionalizare
Implementarea reformelor de dezinstitutionalizareincluziune
 
Aviz bns 10.10.2016
Aviz bns 10.10.2016Aviz bns 10.10.2016
Aviz bns 10.10.2016incluziune
 
Directia gen de asistenta sociala si protectia copilului
Directia gen de asistenta sociala si protectia copiluluiDirectia gen de asistenta sociala si protectia copilului
Directia gen de asistenta sociala si protectia copiluluiLucretia Birz
 
Buletin informativ nr 10 2016
Buletin informativ nr 10 2016Buletin informativ nr 10 2016
Buletin informativ nr 10 2016Alianta INFONET
 
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.4-2016
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.4-2016Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.4-2016
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.4-2016Alianta INFONET
 
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.5 (7) 2016
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.5 (7) 2016Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.5 (7) 2016
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.5 (7) 2016Alianta INFONET
 

Similar to Aviz legea pensiilor (9)

Raport alternativa
Raport alternativa Raport alternativa
Raport alternativa
 
Implementarea reformelor de dezinstitutionalizare
Implementarea reformelor de dezinstitutionalizareImplementarea reformelor de dezinstitutionalizare
Implementarea reformelor de dezinstitutionalizare
 
Aviz bns 10.10.2016
Aviz bns 10.10.2016Aviz bns 10.10.2016
Aviz bns 10.10.2016
 
Directia gen de asistenta sociala si protectia copilului
Directia gen de asistenta sociala si protectia copiluluiDirectia gen de asistenta sociala si protectia copilului
Directia gen de asistenta sociala si protectia copilului
 
Buletin informativ nr 10 2016
Buletin informativ nr 10 2016Buletin informativ nr 10 2016
Buletin informativ nr 10 2016
 
Buletin 3 al Comisiei ONG
Buletin 3 al Comisiei ONGBuletin 3 al Comisiei ONG
Buletin 3 al Comisiei ONG
 
Comunicat de presa ziua mediatorului scolar rom
Comunicat de presa ziua mediatorului scolar romComunicat de presa ziua mediatorului scolar rom
Comunicat de presa ziua mediatorului scolar rom
 
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.4-2016
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.4-2016Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.4-2016
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.4-2016
 
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.5 (7) 2016
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.5 (7) 2016Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.5 (7) 2016
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.5 (7) 2016
 

More from incluziune

Report of the special rapporteur on the rights of persons with disabilities o...
Report of the special rapporteur on the rights of persons with disabilities o...Report of the special rapporteur on the rights of persons with disabilities o...
Report of the special rapporteur on the rights of persons with disabilities o...incluziune
 
Concluding observations on the third periodic report of the republic of moldova
Concluding observations on the third periodic report of the republic of moldovaConcluding observations on the third periodic report of the republic of moldova
Concluding observations on the third periodic report of the republic of moldovaincluziune
 
Standarde de calitate in aa (euse)
Standarde de calitate in aa (euse)Standarde de calitate in aa (euse)
Standarde de calitate in aa (euse)incluziune
 
Uniunea europeana pentru angajare asistata
Uniunea europeana pentru angajare asistataUniunea europeana pentru angajare asistata
Uniunea europeana pentru angajare asistataincluziune
 
Profilul femeilor si fetelor cu dizabilitati
Profilul femeilor si fetelor cu dizabilitatiProfilul femeilor si fetelor cu dizabilitati
Profilul femeilor si fetelor cu dizabilitatiincluziune
 
In internat sau in comunitate
In internat sau in comunitateIn internat sau in comunitate
In internat sau in comunitateincluziune
 
Comunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitati
Comunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitatiComunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitati
Comunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitatiincluziune
 
Aviz snofm 2017 2021
Aviz snofm 2017 2021Aviz snofm 2017 2021
Aviz snofm 2017 2021incluziune
 
Raport analiza legislatie accesibilitate
Raport analiza legislatie accesibilitateRaport analiza legislatie accesibilitate
Raport analiza legislatie accesibilitateincluziune
 

More from incluziune (10)

Report of the special rapporteur on the rights of persons with disabilities o...
Report of the special rapporteur on the rights of persons with disabilities o...Report of the special rapporteur on the rights of persons with disabilities o...
Report of the special rapporteur on the rights of persons with disabilities o...
 
Concluding observations on the third periodic report of the republic of moldova
Concluding observations on the third periodic report of the republic of moldovaConcluding observations on the third periodic report of the republic of moldova
Concluding observations on the third periodic report of the republic of moldova
 
Standarde de calitate in aa (euse)
Standarde de calitate in aa (euse)Standarde de calitate in aa (euse)
Standarde de calitate in aa (euse)
 
Uniunea europeana pentru angajare asistata
Uniunea europeana pentru angajare asistataUniunea europeana pentru angajare asistata
Uniunea europeana pentru angajare asistata
 
Profilul femeilor si fetelor cu dizabilitati
Profilul femeilor si fetelor cu dizabilitatiProfilul femeilor si fetelor cu dizabilitati
Profilul femeilor si fetelor cu dizabilitati
 
In internat sau in comunitate
In internat sau in comunitateIn internat sau in comunitate
In internat sau in comunitate
 
Comunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitati
Comunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitatiComunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitati
Comunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitati
 
Aviz pa mdrc
Aviz pa mdrcAviz pa mdrc
Aviz pa mdrc
 
Aviz snofm 2017 2021
Aviz snofm 2017 2021Aviz snofm 2017 2021
Aviz snofm 2017 2021
 
Raport analiza legislatie accesibilitate
Raport analiza legislatie accesibilitateRaport analiza legislatie accesibilitate
Raport analiza legislatie accesibilitate
 

Aviz legea pensiilor

  • 1. d* ffud*b d l-rt F.., -/I Alianla Organizaliilor pentru Persoane cu Dizabilitili din Republica Moldova Adresa postale: Republica Moldova, mun. chiginiu, str. Maria cebotari, nr. 28, of . 2, MD-2012, I DN O 1013520005757 Telefonfax: +373 22 22 t8 25 E-mail:secretariat.aopd@email'com; aopdmoldova@email'com Guvernului Republicii Moldova Ministerului Muncii, Protecfiei Sociale qi Familiei Comisiei parlamentare pentru protec{ie social[, sln[tate qi familie Oficiului Avocatului Poporului din Moldova Alianfa Organizaliilor pentru Persoane cu Dizabilitafi din Republica Moldova (in continuare AOpD) reprezint6 gi asigurd secretariatul Platformei organizaliilor active in promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilit6li, care in prezent numdra 35 organizalii neguvemamentale nafionale qi locale (lista organizafiilor se anexeazd). AOPD, din numele organiza,tiilor Platform ei, apreciazb inalt demararea consultdrii publice a proiectului de Lege privind modificarea gi completarea unor acte legislative 9i soliciti efectuarea modificarilor la t-egeaNr. 156-XIVdin 14.10.1998 privind pensiile de asigurdri sociale de stat' astfel incit s6 fie asilurat interesul superior al persoanelor cu dizabilitdli qi al familiilor acestora' in contextul modific6rilor propuse la Legea Nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigur6ri sociale de stat, constatrm o discordan{i intre prevederile din Nota informativi qi cele din proiectul de lege privind modificarea ;i completarea unor acte legislative. Astfel, in Nota informativa este indicat cd "perioadele necontributive, asimilate stagiului de cotizare ou fost completate cu urmdtoarele perioade: perioada tn care persoana a tngrijit un copil cu dizabilitate severd sub vtrsta de 18 ani, ptnd la angajarea tn funclie de asistent personal ["']"'Aceast6 prevedere insi lipseqte din proiectul de Lege privind modificarea ;i completarea unor acte legislative. pe de alt6 parte,la pct. 33 al proiectului de Lege privind modificarea qi completarea unor acte legislative, se propune urmdtorul conlinut pentru srt. 50 atin. (I) lit. d) al Legii Nr' 156- XIV din 14.10.lggg^privind pensiile de asigurdri sociale: tngrijirea unui invalid de gradul I, a unui copil invalid sub virsto de 16 ani sau a unei persoane care a depdsit vtrsta de 75 ani"' Ateniondm, c6 terminologia propus[ in actuala redac{ie a Proiectului de Lege este invechitn 9i difera de cea a Legii privind pensiile de asigurdri sociale, fiind gi in contradiclie cu propunerile anterioare ale
  • 2. ^^ffi#Vltvt F-/ -/ Alianla Organizaliilor pentru Persoane cu Dizabilitn-ti din Republica Moldova Adresa postald: Republica Moldova' mun' ChiSiniu' str' Maria Cebotari' nr' 28' of' 2, MD-2012' IDNO 1013620005757 l:f fi yj:il?ll j"t'%lt;.:'.."';aopdmordova@smaircom MMPSFdesubstituireaterminologieiinvechitecuunanoud,careafostaprobatdodat6cu ratificarea conventiei oNu privind Drepturile persoanelor cu Dizabilit'fi (de exemplu: noliunea ,,invalid" se substituie cu nofiunea,,persoand cu dizabilit6{i" q'a')' soricit[m ca perioada 01.01.1ggg - prezent s[ fie considerat[ contributiv' qi incrusi in stagiul de cotizare pentru persoanele care au ingrijit persoane cu dizabiliti{i severe in acest r[stimp. Atenlion'm, c5 consiliului pentru prevenirea gi Eliminarea Discrimin'rii gi Asigurarea Egalitarii a recomandat repetat Ministerurui Muncii, protecliei sociale gi Familiei s6 elaboreze prevederi necesare gi potrivite pentru instituirea unei m'suri pozitive tranzitorii fa!6 de persoanele care au ingrijit p.rroun. cu dizabilitali severe din 01.01.19b9, astfel incit perioada incepind cu 01.01.1999 sd fie inclusd in stagiul de cotizare' proiectul de lege privind modificarea gi completarea unor acte legislative prevede la pct' 33 pentru qrt. 50 arin. (r) substituirea conlinuturui ,,intrarea tn vigoarea a prezentei regi" cu "l ianuarie ]ggg,,,fapt care nu schimb' in esen}6 problema neacoperirii perioadei necontributive pentru ingrijitorii persoanelor cu dizabilit'ri severe, odat6 ce data intrdrii in vigoare a Legii privind pensiile Aelasigurari sociale este la fel data de 01'01'1999' Totodati,solicitims[fieinclus6instagiuldecotizareapersoaneiperioada necontributiv', in care aceasta a ingrijit o persoani cu _dizab'itate sever[, indiferent de virsta acesteia (copil sau adurt). Situalia uJ .opil cu dizabilit'fi severe nu se amelioreaz' odat6 cu atingerea de c6tre aceasta a virstei majoratului' dar dimpotrivd' deseori se agraveazd odatd cu inaintarea in virst6. Anexd: Platforma organizaliilor active tn promovarea drepturilor persoanelor cu {o )ers oca roie rodi ;tfel igu, nPr brrn nplt erd ved blat leg 'din I in't, rrmi ;gii it mate nd pen 'jg** i;;:* L?*, * dezabilitdsi Cu resPect, Galina Climov Secretar AOPD Acest materiareste rearizat de Arianla orsanizarT"J n::::1,':f,X,::fiil[*1i"1'gi$l5:lgXi"*:lf"Yi3iiJlil1'3i?iii53i"tffi"jf:if i:"'?j: Acest materiar este rearizat de Arianla organizalir]o1 Pe.f91,n:lor cu Dizabiliteli cu suponur t'ffi*H;'JJdiiiioh. opinir" exprimate apa4in autorilor Etvetiana pentru Dezvortare si cJi?,rli"]i'"!;li sueoei -si '" "'ll:i:11:Tj"-"j,li1""l*.,*,.gi nu reflecte neapirat punctul de vedere al donatorilor' Itl s.nsdrd.h. tdgs"'3ai*rrlr v ::t',:::::"',"#iii:., " ao^i.&ranr. .t'r'' swbArytorodFd ind @Ftld to( eiF!h"SdFk fuo!6*66 ffi _g--SWEDEN
  • 3. s#ffids,-Etb,G# t.., -rl FJt -, AdresapoStalS:Repub|icaMoldova,mun.Chisindu,str.MariaCebotari,nr.28, ol. 2, MD-20!2, I DN O 1013620006757 Telefonfax: +373 22 22 L8 25 E.mai|:secretariat.aopd@gmai|'com;aopdmoIdova@emai|.9om Anex6: Platforma organizafiilor active in promovarea drepturilor persoanelor cu dezabiliti{i l. Asociatia obqteasca ,,Keystone Human Services International Moldova Association'' Pregedinte -Ludmila Malcoci Telefon: +37 3 69 SO i ZOS; e-mail: lmalcoci@keystonehumanservices'ors 2.Asocialiaobgteascd,,centruldeReabilitareqilntegraresocialdacopiilorcuDizabilitdtridelntelect CULTUM" Director executiv- Ala Fodor Telefon:+373690+r::a;e-mail:cultum@mail.md'cultum@rambler'ru 3. Asociatia,,MOTIVATIE" din Republica Moldova Director executiv - Igor Meriacre Telefon: +373 681#;;;';;ii: offrce@motivation-md.org' isor@motivation-md'ors 4. Asocia{ia Obqteascs,,Asocialia Copiilor surzi din Moldova" Pregedinte - Veronica CiPdtici Telefon: +373 69 zSt igO;e-mail: acsm@mail'md' vcapatici@yahoo'fr 5. Asocia.tia de Sus{inere a Copiilor cu Cerinle Speciale director executiv - Antonina Gavajuc Telefon: +37 3 69 137 4l l; e-mail: antoninagavajuc@yahoo'com 6. Asociatia,,Verbina" Preqedinte - Ana Levinte Telefon: +37 3 69 ZZI I Sl ;e-mail: verbina@mail'md' analevinte@yahoo'com T.CentruldeAsisten{dJuridic6pentruPersoanecuDizabilitau(CAJPD) Director executiv - Vitalie Meqter Telefon: +373 69 891 091; e-mail: vitalie'mester@email'com 8. Asocialia persoanelor cu deficienle de auz "Cantemir" Pregedinte - Elena Rebeja Telefon: +373 79 869 562; e-mail: rebeiag8@mail'ru 9. Centrul "SPeranfa" Coordonator de programe - Gheorghe Zastavnelchi Telefon: +373 69 gh ose; e-mail: gheorghe.speranta@gmail.com 10. Asocialia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina Director executiv - Ana Zincov Telefon:+37369365418;e-mail:causaa2007@yahoo'com Acest material este reatizat de Alian!a organizaliiloJ persoanelor cu Dizabiliteli cu suportul Fundaliei Est-Europene, din resursele acordate de Agentia Ervegani pentru Dezvortare Ei i;i?ili" <ir""rui sueoiei Ei j" ruini"terur ntacer'or Externe iil#;;";tDiNlDA opiniile exprimate apa4in autorilor gi nu reflect; neapdrat punctul de vedere al donatorilor' f;- s*Hrfri,il:"" jH: *g ,il-ffifrffi-* Alianla Organizaliilor pentru Persoane cu Dizabilitili din Republica Moldova kroNdFh B.@n{Wr
  • 4. ffiffiffid -rl-lFr, Y-, Alianfa Organizafiilor pentru Persoane cu Dizabilitili din Republica Moldova Adresa pogtald: Republica Moldova, mun. Chiginiu, str. Maria Cebotari, nr' 28, of . 2, MD-20L2, I DNO 10136200067 57 Telefon/fax: +373 22 22 18 25 E-mail:secretariat.aopd@smail.com; aopdmoldova@gmail.com 11. Asocialia Obgteasc6 "Femeia 9i Copilul - Protec{ie 9i Sprijin" Director executiv - Victoria Secu Telefon: +373 68 474 000;. e-mail: victoriasecu@fcps.md 12. Asocialia Obqteascd "Asociafia de sprijin a copiilor qi tinerilor cu dizabilitdli 'oDorin{a"" Director executiv - Rodica Stratan Telefon: +373 244 22 009; e-mail: centrul-dorinta@mail.ru 13. Asocia{ia Obqteascs "Centrul de interventie precoce "Voinicel"" Preqedinte - Ivan Puiu Telefon: +373 69 204 735; e-mail: ivanpuiu@smail.com 14. Fundatia,,Ecoul Cernobilului" Director executiv -Natalia Hasan Telefon: +37 3 0 693308 79; e-mail : nataliahasan@ gmail. com 15. Asocialia pentru Persoane cu Dizabilitili de Intelect HUMANITAS Pregedinte - Aurelia Racu Telefon: +373 06977 1346; e-mail: apdi@humanitas.md 16. Tony Hawks Centru Director executive- Diana Covalciuc Tel: +373 22 00 95 17, e-mail: tonyhawkscentru@yahoo.com 17. Asocialia Obqteasc6 "AZI" Director executiv- Tatiana Seredenco Tel/fax +373 29947 l0 l, e-mail: tatianaseredenco@yahoo.com 18. Asocialia ObEteascd "Eco-Rizeni" Director executiv- Sergiu Guriu Tel/fax+ 373 268 95 1461 268 73 325 e-mail: ecorazeni@gmail.com 19. Asocialia Obgteascd "Inspira{ie" Director executiv - Svetlana Panaitova Tel/fax + 373 298 2 88 99, e-mail: women g@mail.ru 20. Asocialia Obqteascd "PRMA" Director executiv- Georgeta Scopenco Tel/fax: 37 3 (29 4)23060, e-mail: scopencojt@mail.ru 21. Asocia{ia Obgteascl (SOS AUTISMD Director executiv- Aliona Dumitrag Tel +373 68878788, e-mai I : sosauti sm.rm@gmai l.com Acest material este realizat de Alianla Organizatiilor Persoanelor cu Dizabili€li cu suportul Fundatiei EsFEuropene, din res-ursele acordate de Agenlia gfvetina fentru Dezvoltare gi Cooperire, duvernul Suediei gi de Ministerul Afaierilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate apa4in autorilor 9i nu reflectd neapirat punctul de vedere al donatorilor. tl *i'.L!ni. ldgmos.n{ri{l v:;s::[:ifi;"," conr(&t?&r.r+n j$r.&ryr ld D@!oF6r .rd@Sh lO< Ana$. rhqd-a @ o.ten(Wr #tr* _w_SWEDEN
  • 5. d%ffitr%d vt,, F/t -, Atianfa Organizaliilor pentru Persoane cu Dizabilitili din Republica Moldova Adresapo5ta|d:Repub|icaMo|dova,mun.Chi5iniu,str'MariaCebotari,nr'28, of .2,MD-20t2, IDNO 1013620006757 Telefonfax: +373 22 22 tg 25 E-mai|:secretariat.aopd@gmai|,com;aopdmoIdova@emai|.com lg.AIiANIA CCAII Pregedinte- Victor Koroli f et: +Zl Z 0 69252453 ; e-mail : vkoroli@gmail' com -: 20. Asocialia Surzilor din Republica Ygl19"-" Preqedi nte: Rusl an Lopatiuc 0227.2.9925^ r eti ozzl zgg27 ; e-mal I : deaf' mol dova@email'com 22. Asocialia Obqteasc[ "steaua Cdl6uzt' Director executiv' Viorica CaPEa Tel: +373 22 452018;e-mail: scalauza'viorica@gmail'com 23.ASPDI *DOR" Preqedinte- Natalia Ciobanu reti : Z: 060059991 ; e-mail : natali-mda@mail'ru 24. Asocialia ObEteasc[ "Lowvision" Direcior executive-Ghidirimschi Natalia Tel: +373 0681927 00; e-mail: tmart745@yahoo'com 25'Alian}aorganizaliilorpentruPersoanecuDizabilitdlidinRepublicaMoldova. Pregedinte- Ludmila Malcoci i "t!. + zz 22251 8 I o7 92225o 5 ; e-mai I : aop-dmodlova@ gmail'cpm 26.Asocialia Obqteascd "VIVERE" or' Edinet Director executive-Emma Matreniuc Tel: +373 069 1 48308, e-mail: ematreniuc@ gmail'com 27. AsociatiaFemeilor de Afaceri or' Bdl{i Pregedinte-Tatiana Puga T el 07 97 07 420, email: pugat@mail'ru 28. Asocialia Obqteascd " ARTENA' or' Cahul Preqedinte- Crasilnicov Natalia fet: Of g:Ot S I 6, e-mail: artena@mail'ru 2g.AsocialiaRaionald de Educare a Adullilor Prutul de Sus (AREAP) Preqedinte- Alina Reqetnicov e-mail: mdareap@gFail'com 30. Asocialia Obqteascd "Stoicii" or' Comrat Presedinte, Olesea ToPal Acest material este realizat de Alianla organizaliiloJ persoanelor cu Dizabiliteli cu suportul Fundatiei Est-Europene, din res-ursele acordate de Agenlia Ervegani pentru Dezvortare ei cooperare, cuvernur suedieier #l,qljiJtfjfljtijl*::jj:1*T:tt*it''iion' opiniit" "xprimate apa4in autorilor si nu reflecta neapdrat punctul de vedere al donatorilor' Itl 1(s.'2.i<ktrd9.'o*!^'dDr v ::::::ffir.";;.,.' cc";&r.l!' ${'n t*aiWbwht d6.FMlo< ArdlELidPn D@nd@F #$H _w_SWED.[.N
  • 6. i /r1fr.ry1F---rvrh-.1r:.2I Alianla Organiza$ilor pentru Persoane cu Dizabilitili din Republica Moldova Adresaposta|6:Repub|icaMo|dova,mun.Chigin|u,str'MariaCebotari,nr.23, of .2,MD-2OL2, IDNO 1013620006757 Telefonfax: +373 22 22 t8 25 E-mail:secretariat'aopd@email'com; aopdn'roldova @smail'com T el:+ 37 3 0689697 7 O, e-mail: oleseatopal@mail'ru 31. Centrul "incredere" s. Dorchia, r' Drochia Director executiv, Olga Cibotaru Tel: 067416690, e-mail: olga'olga'cebotari@mail'ru 32.Asocialia Obgteasc6 "Casa Sperantelor" or' Soroca' Presedinte- Valentina Onica Tel: 0230 22307 I 069921994, e'mail: casasperan@yandex'ru 33.Asocialia Obqteaci " OSORC-, or Tiraspol Director executiv- Ludmila Borodina Tel: 0037377 8645gg,e-mail: osorc@yandex'ru osorc@mail'ru 34. Accoquarurs ceuefi Asrefi uHBarI4AoB r'Tnpaonon Director executiv- Gorbartenco Larisa ' Tel: +00373 77798616,e-mail: tsadi@mail'ru 35. Asocialia Invalizilor din or. Ribnifa, Pregedinte- PruEcovscaia Tamara, Tei: +00373 77gO2lO4,e-mail: orushkovskaya@mail'ru