SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
'I
12
r* t': . *"" /ro:i : F 'b ] it d-#
vl./h./ N-/
I
Biroul Na{ional de Statisticl a Republicii Moldova
Doamnei Feodora Condurari
Alianla organizaliilor pentru Persoane cu Dizabilitati din Republica Moldova (in continuare AOPD)
reprezintd qi asigurd s"cr"turiutul Platformei organizaliilor active,in promovarea drepturilor persoanelor cu
dizabilit.li, care in prezent numdra 35 organizalir n.guu.*umentare narionale ;i locale (lista organizaliilor se
anexeazd)
AopD, din numele organizaliilor platformei , apreciazdinalt demararea consultdrii publice a proiectului
Hot6r6rii Guvernului ,,Cu privire la aprobarea Programului lucrdrilor statistice pe anul 2017" '
in scopul fundamentrrii procesului de dezvoltare, implementarea gi monitorizare a politicilor publice sociale
de c6tre organele de decizie propunem colectarea;i prezentareadatelor in Rapoartele menlionate in Planul de
acliuni, pe urmdtoarele criterii:
- VArstS;
- Sex;
- Tipuri de dizabilitate: (fizice, intelectuale, mintale, senzoriale-auditive si vizuale;
- Distribu{iegeograficS;
- Rata inmatriculdrii in instituliile educalionale;
- Nivelul de studii atins;
- Numdrul persoanelor cu dizabilitdfi apte de muncd:
angajate (dupdtip de dizabilitate sex, virsti)
Eomeri (dupd tip de dizabilitate sex' vdrstd)'
Numdrul persoanelor cu dizabilitdli:
- Cont propriu (neinstitulionalizate)
- Aflati in grija familiilor biologice sau extinse, (copii' adulti, tipuri de dizabilitali)
. Num6r de persoane cu dizabilitali institutionalizali (copii, adulti, tipuri de dizabilitdtri)
De asemenea propunem elaborarea unei baze de date statistice privind persoanele cu dizabilitali din
Republica Moidova unice, accesibile, cu posibilitate de reactualizarea curentS'
Argumentare:
Prezentarea datelor in acest format va servi surs6 obiectiva pentru:
- Dezvoltarea, implementarea qi monitorizarea politicilor publice sociale de autoritdlile centrale;
- inilierea Ei fundamentarea politicilor sociale SMART in domeniul dizabilitatii;
- pfezentarea inegalitdlilor qi diferenlelor existente in domeniul dizabilitStii;
- facilitarea procesului decizional in vederea asigurdrii respectdrii drepturilor persoanelor cu dizabilit6li;
/S:l
wSWEDEN
*rl 5.r*.ir.,iiinc ridr*.$.,!.h.n Acest material este realizat de Alianla organizaliilor Persoanelor cu Dizabilite$ cu suportul Fundaliei Est-Europene' din
r, :il,::il1il1x"., ..".uJ"
"."iJ"t"
de Agentia er"Eaniplnir oeivottare 9i cooperare, Guvernul suediei 9i de Ministerul Afacerilor Externe
(on:.d'a.!.,ytr:r al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate apa4in autorilor gi nu reflecti neapafat punctul de vedere al donatorilor'
t*$ ryBr tq &d@'d
rd CoF.M 5D(
r@iahwFs
hd..ei@th
,w
ff=fr>
.J
Cu respect,
Galina Climov
Secretar AOPD
l.
5.
4.
Anex6. Platforma organ active in promovarea drepturilor persoanelor cu dezabilitl{i
Asociatia Obgteasc[ "Keystone Human Services Intemational Moldova Association"
Pregedinte -Ludmila Malcoci
Tel efon: +37 3 69 5 0 I 709 ; e-mai I : ltnalcopi@keystgfrehrlq.apsqryi gqs' plg
Asocia{ia ObEteasc6,,Centrul de Reabilitare qi Integrare Social6 a Copiilor cu Dizabilit6,ti de Intelect CULTUM"
Director executiv- Ala Fodor
Telefon: +373 69 043 338; e-mail: cultury@maiJ'rqd, cultlg'r@'ra,,mhlEr'p
Asociatia,,MOTIVATIE" din Republica Moldova
Director executiv - Igor Meriacre
Telefon:+37368194395;e-mail:ofiice@molivatign-md'ofg,ig9r@motiyation-md'org
Asocia{ia ObEteasci,,Asociafia Copiilor surzi din Moldova"
Preqedinte - Veronica CiPdtici
Telefon: +373 69 2gl 790; e-mail: acsm@.m4il.md, Vpapatici@yqhpo'"fr
Asocialia de Suslinere a Copiilor cu Cerinle Speciale
director executiv - Antonina Gavajuc
Telefon: +373 69 137 4ll e-mail: antoni.n?gav,ajuc@vahoo'com
Asociatia ,,Verbina"
Preqedinte - Ana Levinte
Telefon: +37 3 69 361 7 57 ; e-mail: verbina@mai!'md, anplevifrte@yahoo'qom
centrul de Asistent6 Juridica pentru Persoane cu Dizabilitdli (CAJPD)
Director executiv - Vitalie Meqter
Telefon: +373 69 891 091; e-mail: vitalig.meste,r@eqrail'co.m
Asocialia persoanelor cu deficienle de auz,,Cantemir"
Pregedinte - Elena Rebeja
Telefon: +373 79 869 5621' e-mail: rebeja98@mpil'ru
Centrul "Speranla"
Coordonator de programe - Gheorghe Zastavnefchi
Telefon: +37 3 69 97 7 0 56; e-mai I : gheolghe'p,peranta@gr.nail'com
l0'AsociatiadeSprijinaCopiilorcuHandicapFizicdinPeresecina
Director executiv - Ana Zincov
Telefon: +373 69 365 418;e-mail: causaa2007@J?hoo,c-om
1 l. Asocia{ia Obqteasc[ "Femeia 9i Copilul - Protectie 9i Sprijin"
Director executiv - Victoria Secu
Telefon: +373 68 474 000; e-mail: vic(o4asqcu@fgpq'rttd
6.
1
8.
9.
ral sd$.i,.,!rn. !ididc$d*.$n Acest material este realizat de Alianla organizaliilor Persoanelor cu DizabiliEli cu suportul Fund.aljei Esf Europene' din
#M; t-W
v ::l;:*l'ilj:::,"," ,u.rrJ"
"*rJ"i"
o" asenga evelianip-eniru oeiuort"re 9i cooperare, Guvernul suediei 9i de Ministerul Afacerilor bderne
coni.6{,.!:!n*,'r. al Danemarcei/DANIDA. opiniite exprimate apa4in autorilor gi nu reflecei neaperat punctul de vedere al donatorilor'
Hg
"
W
-
t
!6r&4tdtu&Fd ------'.-:--. - g
ffi:ffiil* slv-EDEN r
4
-fq1 jdF4a' #' tu.
^#g ]d l.d larsiffi
vllh./ e./
t
12. Asocialia Obgteasc6 "Asociafia de sprijin a copiilor gi tinerilor cu dizabilitdli "Dorin!a""
Director executiv - Rodica Stratan
Telefon: +373 244 22 009; e-mail: cpntrql-49$,nl4@mdl',r'u
13. Asociatia Obqteascd "Centrul de interven{ie precoce "Voinicel""
Pregedinte - Ivan Puiu
Tef efon: +373 69 204 735; e-mail: ivaqpuig@qmail'qonl
14. Fundafia,,Ecoul Cemobilului"
Director executiv -Natalia Hasan
Tel efon : +37 3 0 693308 79 ; e-mai I : nqtal iphasqn@ e{nai l' cotl}
15. Asocia{ia pentru Persoane cu Dizabilit6li de Intelect HUMANITAS
Pregedinte - Aurelia Racu
Telifon : +37 3 O 697 7 13 46: e-mail apdi@hu4anilap,md
16. Tony Hawks Centru
Director executive- Diana Covalciuc
Tel: +373 22 00 9517, e-mail: tonyhaw,kscentry@yahoo'cor-n
17. Asocia{ia Obqteasci "AZl'
Director executiv- Tatiana Seredenco
Tel/fax +37 3 2gg47 | Ol, e-m ail : tat!an9sere49nco@.vaho9'c9{n
l 8, Asociatia Ob$teascd "Eco-R6zeni"
Director executiv- Sergiu Gurdu
Tel/fax+ 373 268 95 1461 268 73 325 e-mail: eqqra?e4i@gnail'com
19. Asocialia Obgteascd "Inspira{ie"
Director executiv - Svetlana Panaitova
Tel/fax + 373 298 2 88 99, e-mail: wor4en-e@nail'ru
20. Asocialia Obqteascd "PRIMA"
Director executiv- Georgeta Scopenco
Tel/fax: 37 3 (29 4)23060, e-mail: scop.encojl@{n?ilru
21. Asocia{iaObqteascd (SOS AUTISM)
Director executiv- Aliona Dumitraq
Tel +3 73 6 8 87 8 78 8, e-mail: sos?u.tism'rm@ gmaiJ'qom
19. Alianta CCAII
Preqedinte- Victor Koroli
Tel : +3 73 069252453 ; e-mail : vkq{oli@srnai I'corn
20. Asocialia Surzilor din Republica Moldova
Preqedinte: Ruslan Lopatiuc 0227 29925-
T el: 0227 29927 ; e-mqi I : de?f. {nql dova@ gr{tai l' com
22. Asociafia Obqteasci "steaua C6lduzd"
Director executiv- Viorica CaPga
Tel: +373 22 452018; e-mail: scalauza'viorica@gmail'com
23, ASPDI "DOR"
Pregedinte- Natalia Ciobanu
Tel+ 373 060059991 ; e-mail: 4atallmda@mail'ru
Irt 5.h*rii.nsn4 Errso$ini.rd, Acest material este realizat de Alianla organizaliilor Persoanelor cu Dizabilitili cu suportul Fundatiei Est-Europene' din J"*E
s iilllirii*.;ft*"" "'t'::i::*:*1"n:n""*"#mx;::;gnl,i??iilil!;l"lJT::[::iiln".y'fi']:'i:1T:'fl':1"* i*ffi
,tury*r@bdrmr
al oanemarcei/DAN|DA. opiniile exprimate apa4in autorilor 9i nu reflecti neaperat punctul de v€
w.nd@.rtonsDc SWEDEN&Sii.brdru
odrd$aison
,l
ffiftfrd
Vl-rtFl g/
g
.a/
24. AsocialiaObgteasc["Lowvision"
Director executive-Ghidirimschi Natalia
Tef : +373 068I92700; e-mail: tmart24Ql@yahoo.com
25. Alianla organizaliilor pentru Persoane cu Dizabilita$ din Republica Moldova'
Preqedinte- Ludmila Malcoci
tet: + ZZ 2225181 079222505; e-mail: aqpdmo-dlqVe@gmqil'cqfn
26. Asocialia Obqteascd "VIVERE"'or. Edinet
Director executive-Emm'a Matreniuc
Tel: +373 069148308, e-mail:
27. Asociatia Femeilor de Afaceri or. Billi
Pregedinte-Tatiana Puga
Tel 07 97 07 420, email: rugat@mail.ru
28. Asocia{ia Obqteasc[ " ARTENA' or. Cahul
Preqedinte- Crasilnicov Natalia
Tel: 078361 516, e-mail: aftena@pail.p
29. Asocialia Raionald de Educare a Adultilor Prutul de Sus (AREAP)
Preqedinte- Alina Reqetnicov
e-maiI: rndareaP@email.com
30. Asocialia Ob;teascd "Stoicii" or' Comrat
Preqedinte, Olesea ToPal
tet :i 3z: 0689697 7 0, e-mail : oleseqtoppl@rypi!'tu
31. Centrul "incredere'o s. Dorchia, r. Drochia
Director executiv, Olga Cibotaru
T el : 067 4 | 6690, e-mai l : ol g3'oteq,cebota.{i@{nail'ry
32. Asocia{ia Obqteascd "Casa Speran{elor" or' Soroca,
Presedinte- Valentina Onica
Tel: 0230 22307 / 06992199 4, e-mail: casasperaq@yandex'ru
33. Asociafia Obqteac5'OSORC", or Tiraspol
Director executiv- Ludmila Borodina
Tel: 0037377 864599, e-mail: osorc@yandex'ru osorc@{nail'ru
34. Accounaqlds cervreil Aerei HHBtunaoB r'Tlrpacnon
Director executiv- Gorbarlenco Larisa
Tel: +00373 77798616, e-mail: fsadi@.pail',ry
35. Asocialia lnvalizilor din or. Ribnifa'
Pregedinte- Pruqcovscaia Tamara,
Tef : +00373 7 7 9021 04, e-mai l: prpshhoYskava@{nail'ru
o :l:i#ffiL-"'",, ,"jffi::*ffilj:5fi:'iiilg""ffitf,?t?n5:Il]:',,:,:!iil13::j,:'aTJ:RtiilJffil$5Jlf,i[::ii'*:g?il"ifl:'."
f*ffi
c.ni'nr'.?:)n rv'.:. al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate apa4in autorilor s-i nu reflecte neaperat punctul de vedere al donatorilor' ffiw
!*tr 4d' tor |M.ilt
.d.oF6Mn SWEDEN@'.lM@Fnh
o

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (7)

3Com 3C16074
3Com 3C160743Com 3C16074
3Com 3C16074
 
Racial profiling
Racial profilingRacial profiling
Racial profiling
 
Güzelyurt
GüzelyurtGüzelyurt
Güzelyurt
 
Protherm
Protherm Protherm
Protherm
 
Bea cadenas marko
Bea cadenas markoBea cadenas marko
Bea cadenas marko
 
Servis
Servis Servis
Servis
 
Servis
Servis Servis
Servis
 

Similar to Aviz bns 10.10.2016

Aviz legea pensiilor
Aviz legea pensiilorAviz legea pensiilor
Aviz legea pensiilorincluziune
 
Buletin informativ nr 8 din 2016
Buletin informativ nr 8 din 2016Buletin informativ nr 8 din 2016
Buletin informativ nr 8 din 2016Alianta INFONET
 
Antreprenoriat in economie sociala prin dezvoltarea unui nou serviciu- depozi...
Antreprenoriat in economie sociala prin dezvoltarea unui nou serviciu- depozi...Antreprenoriat in economie sociala prin dezvoltarea unui nou serviciu- depozi...
Antreprenoriat in economie sociala prin dezvoltarea unui nou serviciu- depozi...Fundatia Alaturi de Voi Romania
 
Raportul misiunii de monitorizare 2015
Raportul misiunii de monitorizare 2015Raportul misiunii de monitorizare 2015
Raportul misiunii de monitorizare 2015Alianta INFONET
 
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.2(4)/2016
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.2(4)/2016Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.2(4)/2016
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.2(4)/2016Alianta INFONET
 
Drepturile persoanelor cu deficienţe mintale sau intelectuale în Republica Mo...
Drepturile persoanelor cu deficienţe mintale sau intelectuale în Republica Mo...Drepturile persoanelor cu deficienţe mintale sau intelectuale în Republica Mo...
Drepturile persoanelor cu deficienţe mintale sau intelectuale în Republica Mo...UNDP Moldova
 
Let's Do It, Romania! In 10 Slide-uri
Let's Do It, Romania! In 10 Slide-uriLet's Do It, Romania! In 10 Slide-uri
Let's Do It, Romania! In 10 Slide-uriOana Brătilă
 
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.4-2016
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.4-2016Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.4-2016
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.4-2016Alianta INFONET
 

Similar to Aviz bns 10.10.2016 (11)

Aviz legea pensiilor
Aviz legea pensiilorAviz legea pensiilor
Aviz legea pensiilor
 
Buletin informativ nr 8 din 2016
Buletin informativ nr 8 din 2016Buletin informativ nr 8 din 2016
Buletin informativ nr 8 din 2016
 
Comunicat de presa ziua mediatorului scolar rom
Comunicat de presa ziua mediatorului scolar romComunicat de presa ziua mediatorului scolar rom
Comunicat de presa ziua mediatorului scolar rom
 
Antreprenoriat in economie sociala prin dezvoltarea unui nou serviciu- depozi...
Antreprenoriat in economie sociala prin dezvoltarea unui nou serviciu- depozi...Antreprenoriat in economie sociala prin dezvoltarea unui nou serviciu- depozi...
Antreprenoriat in economie sociala prin dezvoltarea unui nou serviciu- depozi...
 
Raportul misiunii de monitorizare 2015
Raportul misiunii de monitorizare 2015Raportul misiunii de monitorizare 2015
Raportul misiunii de monitorizare 2015
 
Experiente de economie sociala
Experiente de economie sociala Experiente de economie sociala
Experiente de economie sociala
 
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.2(4)/2016
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.2(4)/2016Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.2(4)/2016
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.2(4)/2016
 
Brosura proiect sens 127604.final
Brosura proiect sens 127604.finalBrosura proiect sens 127604.final
Brosura proiect sens 127604.final
 
Drepturile persoanelor cu deficienţe mintale sau intelectuale în Republica Mo...
Drepturile persoanelor cu deficienţe mintale sau intelectuale în Republica Mo...Drepturile persoanelor cu deficienţe mintale sau intelectuale în Republica Mo...
Drepturile persoanelor cu deficienţe mintale sau intelectuale în Republica Mo...
 
Let's Do It, Romania! In 10 Slide-uri
Let's Do It, Romania! In 10 Slide-uriLet's Do It, Romania! In 10 Slide-uri
Let's Do It, Romania! In 10 Slide-uri
 
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.4-2016
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.4-2016Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.4-2016
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.4-2016
 

More from incluziune

Report of the special rapporteur on the rights of persons with disabilities o...
Report of the special rapporteur on the rights of persons with disabilities o...Report of the special rapporteur on the rights of persons with disabilities o...
Report of the special rapporteur on the rights of persons with disabilities o...incluziune
 
Concluding observations on the third periodic report of the republic of moldova
Concluding observations on the third periodic report of the republic of moldovaConcluding observations on the third periodic report of the republic of moldova
Concluding observations on the third periodic report of the republic of moldovaincluziune
 
Raport alternativa
Raport alternativa Raport alternativa
Raport alternativa incluziune
 
Standarde de calitate in aa (euse)
Standarde de calitate in aa (euse)Standarde de calitate in aa (euse)
Standarde de calitate in aa (euse)incluziune
 
Uniunea europeana pentru angajare asistata
Uniunea europeana pentru angajare asistataUniunea europeana pentru angajare asistata
Uniunea europeana pentru angajare asistataincluziune
 
Profilul femeilor si fetelor cu dizabilitati
Profilul femeilor si fetelor cu dizabilitatiProfilul femeilor si fetelor cu dizabilitati
Profilul femeilor si fetelor cu dizabilitatiincluziune
 
In internat sau in comunitate
In internat sau in comunitateIn internat sau in comunitate
In internat sau in comunitateincluziune
 
Comunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitati
Comunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitatiComunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitati
Comunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitatiincluziune
 

More from incluziune (9)

Report of the special rapporteur on the rights of persons with disabilities o...
Report of the special rapporteur on the rights of persons with disabilities o...Report of the special rapporteur on the rights of persons with disabilities o...
Report of the special rapporteur on the rights of persons with disabilities o...
 
Concluding observations on the third periodic report of the republic of moldova
Concluding observations on the third periodic report of the republic of moldovaConcluding observations on the third periodic report of the republic of moldova
Concluding observations on the third periodic report of the republic of moldova
 
Raport alternativa
Raport alternativa Raport alternativa
Raport alternativa
 
Standarde de calitate in aa (euse)
Standarde de calitate in aa (euse)Standarde de calitate in aa (euse)
Standarde de calitate in aa (euse)
 
Uniunea europeana pentru angajare asistata
Uniunea europeana pentru angajare asistataUniunea europeana pentru angajare asistata
Uniunea europeana pentru angajare asistata
 
Profilul femeilor si fetelor cu dizabilitati
Profilul femeilor si fetelor cu dizabilitatiProfilul femeilor si fetelor cu dizabilitati
Profilul femeilor si fetelor cu dizabilitati
 
In internat sau in comunitate
In internat sau in comunitateIn internat sau in comunitate
In internat sau in comunitate
 
Comunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitati
Comunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitatiComunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitati
Comunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitati
 
Aviz pa mdrc
Aviz pa mdrcAviz pa mdrc
Aviz pa mdrc
 

Aviz bns 10.10.2016

  • 1. 'I 12 r* t': . *"" /ro:i : F 'b ] it d-# vl./h./ N-/ I Biroul Na{ional de Statisticl a Republicii Moldova Doamnei Feodora Condurari Alianla organizaliilor pentru Persoane cu Dizabilitati din Republica Moldova (in continuare AOPD) reprezintd qi asigurd s"cr"turiutul Platformei organizaliilor active,in promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilit.li, care in prezent numdra 35 organizalir n.guu.*umentare narionale ;i locale (lista organizaliilor se anexeazd) AopD, din numele organizaliilor platformei , apreciazdinalt demararea consultdrii publice a proiectului Hot6r6rii Guvernului ,,Cu privire la aprobarea Programului lucrdrilor statistice pe anul 2017" ' in scopul fundamentrrii procesului de dezvoltare, implementarea gi monitorizare a politicilor publice sociale de c6tre organele de decizie propunem colectarea;i prezentareadatelor in Rapoartele menlionate in Planul de acliuni, pe urmdtoarele criterii: - VArstS; - Sex; - Tipuri de dizabilitate: (fizice, intelectuale, mintale, senzoriale-auditive si vizuale; - Distribu{iegeograficS; - Rata inmatriculdrii in instituliile educalionale; - Nivelul de studii atins; - Numdrul persoanelor cu dizabilitdfi apte de muncd: angajate (dupdtip de dizabilitate sex, virsti) Eomeri (dupd tip de dizabilitate sex' vdrstd)' Numdrul persoanelor cu dizabilitdli: - Cont propriu (neinstitulionalizate) - Aflati in grija familiilor biologice sau extinse, (copii' adulti, tipuri de dizabilitali) . Num6r de persoane cu dizabilitali institutionalizali (copii, adulti, tipuri de dizabilitdtri) De asemenea propunem elaborarea unei baze de date statistice privind persoanele cu dizabilitali din Republica Moidova unice, accesibile, cu posibilitate de reactualizarea curentS' Argumentare: Prezentarea datelor in acest format va servi surs6 obiectiva pentru: - Dezvoltarea, implementarea qi monitorizarea politicilor publice sociale de autoritdlile centrale; - inilierea Ei fundamentarea politicilor sociale SMART in domeniul dizabilitatii; - pfezentarea inegalitdlilor qi diferenlelor existente in domeniul dizabilitStii; - facilitarea procesului decizional in vederea asigurdrii respectdrii drepturilor persoanelor cu dizabilit6li; /S:l wSWEDEN *rl 5.r*.ir.,iiinc ridr*.$.,!.h.n Acest material este realizat de Alianla organizaliilor Persoanelor cu Dizabilite$ cu suportul Fundaliei Est-Europene' din r, :il,::il1il1x"., ..".uJ" "."iJ"t" de Agentia er"Eaniplnir oeivottare 9i cooperare, Guvernul suediei 9i de Ministerul Afacerilor Externe (on:.d'a.!.,ytr:r al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate apa4in autorilor gi nu reflecti neapafat punctul de vedere al donatorilor' t*$ ryBr tq &d@'d rd CoF.M 5D( r@iahwFs hd..ei@th ,w
  • 2. ff=fr> .J Cu respect, Galina Climov Secretar AOPD l. 5. 4. Anex6. Platforma organ active in promovarea drepturilor persoanelor cu dezabilitl{i Asociatia Obgteasc[ "Keystone Human Services Intemational Moldova Association" Pregedinte -Ludmila Malcoci Tel efon: +37 3 69 5 0 I 709 ; e-mai I : ltnalcopi@keystgfrehrlq.apsqryi gqs' plg Asocia{ia ObEteasc6,,Centrul de Reabilitare qi Integrare Social6 a Copiilor cu Dizabilit6,ti de Intelect CULTUM" Director executiv- Ala Fodor Telefon: +373 69 043 338; e-mail: cultury@maiJ'rqd, cultlg'r@'ra,,mhlEr'p Asociatia,,MOTIVATIE" din Republica Moldova Director executiv - Igor Meriacre Telefon:+37368194395;e-mail:ofiice@molivatign-md'ofg,ig9r@motiyation-md'org Asocia{ia ObEteasci,,Asociafia Copiilor surzi din Moldova" Preqedinte - Veronica CiPdtici Telefon: +373 69 2gl 790; e-mail: acsm@.m4il.md, Vpapatici@yqhpo'"fr Asocialia de Suslinere a Copiilor cu Cerinle Speciale director executiv - Antonina Gavajuc Telefon: +373 69 137 4ll e-mail: antoni.n?gav,ajuc@vahoo'com Asociatia ,,Verbina" Preqedinte - Ana Levinte Telefon: +37 3 69 361 7 57 ; e-mail: verbina@mai!'md, anplevifrte@yahoo'qom centrul de Asistent6 Juridica pentru Persoane cu Dizabilitdli (CAJPD) Director executiv - Vitalie Meqter Telefon: +373 69 891 091; e-mail: vitalig.meste,r@eqrail'co.m Asocialia persoanelor cu deficienle de auz,,Cantemir" Pregedinte - Elena Rebeja Telefon: +373 79 869 5621' e-mail: rebeja98@mpil'ru Centrul "Speranla" Coordonator de programe - Gheorghe Zastavnefchi Telefon: +37 3 69 97 7 0 56; e-mai I : gheolghe'p,peranta@gr.nail'com l0'AsociatiadeSprijinaCopiilorcuHandicapFizicdinPeresecina Director executiv - Ana Zincov Telefon: +373 69 365 418;e-mail: causaa2007@J?hoo,c-om 1 l. Asocia{ia Obqteasc[ "Femeia 9i Copilul - Protectie 9i Sprijin" Director executiv - Victoria Secu Telefon: +373 68 474 000; e-mail: vic(o4asqcu@fgpq'rttd 6. 1 8. 9. ral sd$.i,.,!rn. !ididc$d*.$n Acest material este realizat de Alianla organizaliilor Persoanelor cu DizabiliEli cu suportul Fund.aljei Esf Europene' din #M; t-W v ::l;:*l'ilj:::,"," ,u.rrJ" "*rJ"i" o" asenga evelianip-eniru oeiuort"re 9i cooperare, Guvernul suediei 9i de Ministerul Afacerilor bderne coni.6{,.!:!n*,'r. al Danemarcei/DANIDA. opiniite exprimate apa4in autorilor gi nu reflecei neaperat punctul de vedere al donatorilor' Hg " W - t !6r&4tdtu&Fd ------'.-:--. - g ffi:ffiil* slv-EDEN r
  • 3. 4 -fq1 jdF4a' #' tu. ^#g ]d l.d larsiffi vllh./ e./ t 12. Asocialia Obgteasc6 "Asociafia de sprijin a copiilor gi tinerilor cu dizabilitdli "Dorin!a"" Director executiv - Rodica Stratan Telefon: +373 244 22 009; e-mail: cpntrql-49$,nl4@mdl',r'u 13. Asociatia Obqteascd "Centrul de interven{ie precoce "Voinicel"" Pregedinte - Ivan Puiu Tef efon: +373 69 204 735; e-mail: ivaqpuig@qmail'qonl 14. Fundafia,,Ecoul Cemobilului" Director executiv -Natalia Hasan Tel efon : +37 3 0 693308 79 ; e-mai I : nqtal iphasqn@ e{nai l' cotl} 15. Asocia{ia pentru Persoane cu Dizabilit6li de Intelect HUMANITAS Pregedinte - Aurelia Racu Telifon : +37 3 O 697 7 13 46: e-mail apdi@hu4anilap,md 16. Tony Hawks Centru Director executive- Diana Covalciuc Tel: +373 22 00 9517, e-mail: tonyhaw,kscentry@yahoo'cor-n 17. Asocia{ia Obqteasci "AZl' Director executiv- Tatiana Seredenco Tel/fax +37 3 2gg47 | Ol, e-m ail : tat!an9sere49nco@.vaho9'c9{n l 8, Asociatia Ob$teascd "Eco-R6zeni" Director executiv- Sergiu Gurdu Tel/fax+ 373 268 95 1461 268 73 325 e-mail: eqqra?e4i@gnail'com 19. Asocialia Obgteascd "Inspira{ie" Director executiv - Svetlana Panaitova Tel/fax + 373 298 2 88 99, e-mail: wor4en-e@nail'ru 20. Asocialia Obqteascd "PRIMA" Director executiv- Georgeta Scopenco Tel/fax: 37 3 (29 4)23060, e-mail: scop.encojl@{n?ilru 21. Asocia{iaObqteascd (SOS AUTISM) Director executiv- Aliona Dumitraq Tel +3 73 6 8 87 8 78 8, e-mail: sos?u.tism'rm@ gmaiJ'qom 19. Alianta CCAII Preqedinte- Victor Koroli Tel : +3 73 069252453 ; e-mail : vkq{oli@srnai I'corn 20. Asocialia Surzilor din Republica Moldova Preqedinte: Ruslan Lopatiuc 0227 29925- T el: 0227 29927 ; e-mqi I : de?f. {nql dova@ gr{tai l' com 22. Asociafia Obqteasci "steaua C6lduzd" Director executiv- Viorica CaPga Tel: +373 22 452018; e-mail: scalauza'viorica@gmail'com 23, ASPDI "DOR" Pregedinte- Natalia Ciobanu Tel+ 373 060059991 ; e-mail: 4atallmda@mail'ru Irt 5.h*rii.nsn4 Errso$ini.rd, Acest material este realizat de Alianla organizaliilor Persoanelor cu Dizabilitili cu suportul Fundatiei Est-Europene' din J"*E s iilllirii*.;ft*"" "'t'::i::*:*1"n:n""*"#mx;::;gnl,i??iilil!;l"lJT::[::iiln".y'fi']:'i:1T:'fl':1"* i*ffi ,tury*r@bdrmr al oanemarcei/DAN|DA. opiniile exprimate apa4in autorilor 9i nu reflecti neaperat punctul de v€ w.nd@.rtonsDc SWEDEN&Sii.brdru odrd$aison ,l
  • 4. ffiftfrd Vl-rtFl g/ g .a/ 24. AsocialiaObgteasc["Lowvision" Director executive-Ghidirimschi Natalia Tef : +373 068I92700; e-mail: tmart24Ql@yahoo.com 25. Alianla organizaliilor pentru Persoane cu Dizabilita$ din Republica Moldova' Preqedinte- Ludmila Malcoci tet: + ZZ 2225181 079222505; e-mail: aqpdmo-dlqVe@gmqil'cqfn 26. Asocialia Obqteascd "VIVERE"'or. Edinet Director executive-Emm'a Matreniuc Tel: +373 069148308, e-mail: 27. Asociatia Femeilor de Afaceri or. Billi Pregedinte-Tatiana Puga Tel 07 97 07 420, email: rugat@mail.ru 28. Asocia{ia Obqteasc[ " ARTENA' or. Cahul Preqedinte- Crasilnicov Natalia Tel: 078361 516, e-mail: aftena@pail.p 29. Asocialia Raionald de Educare a Adultilor Prutul de Sus (AREAP) Preqedinte- Alina Reqetnicov e-maiI: rndareaP@email.com 30. Asocialia Ob;teascd "Stoicii" or' Comrat Preqedinte, Olesea ToPal tet :i 3z: 0689697 7 0, e-mail : oleseqtoppl@rypi!'tu 31. Centrul "incredere'o s. Dorchia, r. Drochia Director executiv, Olga Cibotaru T el : 067 4 | 6690, e-mai l : ol g3'oteq,cebota.{i@{nail'ry 32. Asocia{ia Obqteascd "Casa Speran{elor" or' Soroca, Presedinte- Valentina Onica Tel: 0230 22307 / 06992199 4, e-mail: casasperaq@yandex'ru 33. Asociafia Obqteac5'OSORC", or Tiraspol Director executiv- Ludmila Borodina Tel: 0037377 864599, e-mail: osorc@yandex'ru osorc@{nail'ru 34. Accounaqlds cervreil Aerei HHBtunaoB r'Tlrpacnon Director executiv- Gorbarlenco Larisa Tel: +00373 77798616, e-mail: fsadi@.pail',ry 35. Asocialia lnvalizilor din or. Ribnifa' Pregedinte- Pruqcovscaia Tamara, Tef : +00373 7 7 9021 04, e-mai l: prpshhoYskava@{nail'ru o :l:i#ffiL-"'",, ,"jffi::*ffilj:5fi:'iiilg""ffitf,?t?n5:Il]:',,:,:!iil13::j,:'aTJ:RtiilJffil$5Jlf,i[::ii'*:g?il"ifl:'." f*ffi c.ni'nr'.?:)n rv'.:. al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate apa4in autorilor s-i nu reflecte neaperat punctul de vedere al donatorilor' ffiw !*tr 4d' tor |M.ilt .d.oF6Mn SWEDEN@'.lM@Fnh o