บทที่ 9การจัด การกับ ข้อ ผิด พลาด (Exception Handling)  อ.ธนิศ า เครือ ไวศยวรรณ  คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศสถาบัน เทคโนโลยีพ...
วัต ถุป ระสงค์ แนะนำา ข้อ ผิด พลาดทีอ าจเกิด ขึ้น ได้ใ นภาษาจาวา            ่ แนะนำา คลาสทีเ กี่ย วข้อ งกับ ก...
ข้อ ผิด พลาด โปรแกรมภาษาจาวาแบ่ง ข้อ ผิด พลาดทีอ าจเกิด                  ่ ขึ้น ขณะรัน โปรแกรมเป็น สอง ...
คลาสที่เ กี่ย วข้อ งกับ ข้อ ผิด พลาด
คลาสประเภท Exception Exception เป็น ข้อ ผิด พลาดทีเ กิด ในขณะรัน                ่  โปรแกรมภาษาจาวา Exce...
คลาสประเภท Exception ที่ส ำา คัญ    และพบบ่อ ย  ArithmeticException  ArrayIndexOutOfBoundsException  EOFExceptio...
ตัว อย่า งโปรแกรมที่อ าจเกิด ข้อ ผิด       พลาด  public class ExceptionDemo {   public class ExceptionDemo {  ...
คำา สัง           ่  try..catch ภาษาจาวามีค ีย เ วิร ์ด try         ์     ทีเ ป็น คำา สัง ทีใ ช้ใ...
คำำ สัง           ่  try..catch ในกรณีท ต ้อ งกำรจัด กำรกับ ข้อ ผิด พลำดทีเ กิด ขึ้น     ี่       ...
ตัว อย่ำ งโปรแกรมที่ม ีก ำรจัด กำร     กับ ข้อ ผิด พลำดpublic class ExceptionHandlingDemo { public class ExceptionHan...
กำรจัด กำรกับ ข้อ ผิด พลำดหลำยๆ      ประเภท โปรแกรมภำษำจำวำสำมำรถจะมีช ุด คำำ สัง ของ               ...
ตัว อย่ำ งโปรแกรมpublic class ExceptionHandlingDemoV2 { public class ExceptionHandlingDemoV2 {  public static void main(S...
ตัว อย่ำ งโปรแกรมที่ไ ม่ถ ูก ต้อ งpublic class ExceptionHandlingDemoV3 { public class ExceptionHandlingDemoV3 {  public s...
บล็อ ก   finally ภำษำจำวำมีค ีย เ วิร ์ด finally         ์         ทีจ ะมีช ุด คำำ สั่ง อยูใ น    ...
ตัว อย่ำ งโปรแกรมpublic class FinallyDemo { public class FinallyDemo {  public static void main(String args[]) {  publi...
ตัว อย่ำ งโปรแกรมpublic class FinallyDemoV2 {{ public class FinallyDemoV2  public static void main(String args[]) {{  ...
การจัด การกับ เมธอดที่ส ง ออปเจ็ค             ่    ประเภท Exception เราสามารถจะจัด การกับ ออปเจ็ค ของ   ...
คำา สั่ง  throws รูป แบบการใช้ค ำา สัง throws           ่     มีด ัง นี้   [modifier] return_type meth...
คำา สั่ง  throws เมธอดใดๆสามารถทีจ ะจัด การ กับ Exception             ่             โดย ใช้ค ำ...
ตัว อย่า งโปรแกรมทีไ ม่ม ีก ารจัด การ          ่      กับ Exception public class ExceptionDemo1 {  public...
กฎ ของการกำา หนดเมธอดแบบ      overriden เมธอดแบบ overriden จะไม่อ นุญ าตให้ม ก ารจัด                ...
ตัว อย่า งโปรแกรม ที่ม ีเ มธอดแบบ   overriden ทีถ ูก ต้อ ง         ่import java.io.*; import java.io.*;public ...
ตัว อย่า งโปรแกรม ที่ม ีเ มธอดแบบ   overriden ที่ไ ม่ถ ูก ต้อ งimport java.io.*; import java.io.*;public class Parent { ...
การสร้า งคลาสประเภท Exception      ขึ้น ใหม่ การสร้า งคลาสประเภท  Exception ขึ้น มาใหม่ สามารถทำา ได้โ ดยนิย ามคล...
ตัว อย่า งคลาสประเภท Exception     ที่ก ำา หนดขึ้น ใหม่public class MyOwnException extends Exception { public class M...
การเขีย นเมธอดเพือ ส่ง ออปเจ็ค          ่    ประเภท Exception เมธอดทีต ้อ งการส่ง ออปเจ็ค ประเภท     ่ ...
ตัว อย่า ง คลาส       FileHandlerimport java.io.*; import java.io.*;public class FileHandler { public class FileHand...
ตัว อย่า งโปรแกรมที่ม ีก ารจัด การ     กับ ข้อ ผิด พลาดpublic class FileOpener { public class FileOpener {  public ...
สรุป เนื้อ หาของบท ข้อ ดีป ระเภทหนึ่ง ของภาษาจาวาคือ   เราสามารถ  เขีย นโปรแกรมให้ม ก ารตรวจจับ และจัด การกับ ข้อ  ...
สรุป เนื้อ หาของบท คำา สั่ง throws        จะใส่ไ ว้ต รงคำา สั่ง ประกาศเมธอด สำา หรับ เมธอดที่ย ง ไม่ต ้อ งการจัด ...
แบบฝึก หัด ข้อ ที่  1  • ทดลองเขีย นโปรแกรมเพื่อ จัด การกับ ข้อ ผิด พลาด  อาทิ   เช่น IOException   ArrayIndexOut...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Java Programming [9/12]: Exception Handling

1,917 views

Published on

เอกสารแนะนำการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา

Published in: Technology

Java Programming [9/12]: Exception Handling

 1. 1. บทที่ 9การจัด การกับ ข้อ ผิด พลาด (Exception Handling) อ.ธนิศ า เครือ ไวศยวรรณ คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศสถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า เจ้า คุณ ทหารลาดกระบัง
 2. 2. วัต ถุป ระสงค์ แนะนำา ข้อ ผิด พลาดทีอ าจเกิด ขึ้น ได้ใ นภาษาจาวา ่ แนะนำา คลาสทีเ กี่ย วข้อ งกับ การจัด การกับ ข้อ ผิด ่ พลาดทีก ำา หนดไว้ใ น Java API ่ อธิบ ายคำา สัง ทีใ ช้ใ นการจัด การกับ ข้อ ผิด พลาดคือ ่ ่ คำา สั่ง try,catch และ finally อธิบ ายกฎการจัด การกับ ข้อ ผิด พลาด แนะนำา วิธ ีก ารสร้า งคลาสประเภทข้อ ผิด พลาดขึ้น มาใหม่
 3. 3. ข้อ ผิด พลาด โปรแกรมภาษาจาวาแบ่ง ข้อ ผิด พลาดทีอ าจเกิด ่ ขึ้น ขณะรัน โปรแกรมเป็น สอง ประเภทคือ • Error เป็น ข้อ ผิด พลาดที่ไ ม่ส ามารถแก้ไ ขและจัด การได้ เช่น VirtualMachineError,OutOfMemoryError • Exception เป็น ข้อ ผิด พลาดที่ส ามารถแก้ไ ขหรือ จัด การ ได้ เช่น ArrayIndexOutOfBoundsException,FileNotFoundException ข้อ ผิด พลาดในภาษาจาวาจะกำา หนดเป็น ออปเจ็ค ของ คลาสต่า งๆ โดยมีค ลาส Throwable เป็น คลาส ราก
 4. 4. คลาสที่เ กี่ย วข้อ งกับ ข้อ ผิด พลาด
 5. 5. คลาสประเภท Exception Exception เป็น ข้อ ผิด พลาดทีเ กิด ในขณะรัน ่ โปรแกรมภาษาจาวา Exception แบ่ง ออกเป็น สอง ประเภท คือ • RuntimeException • IOException RuntimeException เป็น ข้อ ผิด พลาดทีอ าจหลีก เลี่ย ง ่ ได้ห ากมีก ารเขีย นโปรแกรมทีถ ูก ต้อ ง ่ IOException เป็น ข้อ ผิด พลาดทีภ าษาจาวากำา หนด ่ ให้ต ้อ งมีก ารจัด การ หากมีก ารเรีย กใช้เ มธอดที่ อาจเกิด ข้อ ผิด พลาดประเภทนีไ ด้ ้
 6. 6. คลาสประเภท Exception ที่ส ำา คัญ และพบบ่อ ย ArithmeticException ArrayIndexOutOfBoundsException EOFException FileNotFoundException InterruptedException IOException NullPointerException NumberFormatException
 7. 7. ตัว อย่า งโปรแกรมที่อ าจเกิด ข้อ ผิด พลาด public class ExceptionDemo { public class ExceptionDemo { public static void main(String args[]) { public static void main(String args[]) { System.out.println(args[2]); System.out.println(args[2]); System.out.println("Hello"); System.out.println("Hello"); }} }}
 8. 8. คำา สัง ่ try..catch ภาษาจาวามีค ีย เ วิร ์ด try ์ ทีเ ป็น คำา สัง ทีใ ช้ใ นการ ่ ่ ่ จัด การกับ เมธอดหรือ คำา สั่ง ทีอ าจเกิด ข้อ ผิด พลาด ่ ซึ่ง จะส่ง ออปเจ็ค ประเภท Exception ในขณะรัน โปรแกรม รูป แบบ try { [statements] } โปรแกรมภาษาจาวาจะสั่ง งานชุด คำา สั่ง ทีอ ยูใ น ่ ่ บล็อ กทีล ะคำา สัง และหากเกิด ข้อ ผิด พลาดขึน ในคำา ่ ้ สั่ง ประเภทใดก็จ ะมีก ารส่ง ออปเจ็ค ของข้อ ผิด พลาดประเภท Exception นัน ขึน มา ้ ้
 9. 9. คำำ สัง ่ try..catch ในกรณีท ต ้อ งกำรจัด กำรกับ ข้อ ผิด พลำดทีเ กิด ขึ้น ี่ ่ โปรแกรมจะต้อ งมีช ุด คำำ สั่ง อยูใ นบล็อ กของ ่ คีย เ วิร ์ด catch ที่จ ะระบุช นิด ของออปเจ็ค ในคลำส ์ ประเภท Exception ทีต ้อ งกำรจัด กำร ่ รูป แบบ catch(ExceptionType argumentName){ [statements] }
 10. 10. ตัว อย่ำ งโปรแกรมที่ม ีก ำรจัด กำร กับ ข้อ ผิด พลำดpublic class ExceptionHandlingDemo { public class ExceptionHandlingDemo { public static void main(String args[]) { public static void main(String args[]) { try { try { System.out.println(args[2]); System.out.println(args[2]); } catch(ArrayIndexOutOfBoundsException ex) { } catch(ArrayIndexOutOfBoundsException ex) { System.out.println("There is no third command System.out.println("There is no third command line argument"); line argument"); }} }}}}
 11. 11. กำรจัด กำรกับ ข้อ ผิด พลำดหลำยๆ ประเภท โปรแกรมภำษำจำวำสำมำรถจะมีช ุด คำำ สัง ของ ่ บล็อ ก catch ได้ม ำกกว่ำ หนึง ชุด สำำ หรับ ในแต่ล ะ ่ บล็อ กคำำ สั่ง try ชนิด ของออปเจ็ค ประเภท Exception ทีอ ยูใ นชุด ่ ่ คำำ สั่ง ของบล็อ ก catch จะต้อ งเรีย งตำมลำำ ดับ กำร สืบ ทอด ในกรณีท ม ข ้อ ผิด พลำดเกิด ขึ้น ี่ ี ภำษำจำวำจะ พิจ ำรณำว่ำ เป็น ข้อ ผิด พลำดชนิด ใด ซึ่ง กำรทีจ ะ ่ จัด กำรกับ ออปเจ็ค ประเภท Exception นัน จะ ้ พิจ ำรณำจำกคลำสทีม ก ำรสืบ ทอดตำมลำำ ดับ ชั้น ่ ี
 12. 12. ตัว อย่ำ งโปรแกรมpublic class ExceptionHandlingDemoV2 { public class ExceptionHandlingDemoV2 { public static void main(String args[]) { public static void main(String args[]) { try { try { int i = Integer.parseInt(args[0]); int i = Integer.parseInt(args[0]); System.out.println(4 / i); System.out.println(4 / i); } catch(ArithmeticException ex) { } catch(ArithmeticException ex) { System.out.println(ex.toString()); System.out.println(ex.toString()); } catch(NumberFormatException ex) { } catch(NumberFormatException ex) { System.out.println("Invalid numeric format"); System.out.println("Invalid numeric format"); }} }}}}
 13. 13. ตัว อย่ำ งโปรแกรมที่ไ ม่ถ ูก ต้อ งpublic class ExceptionHandlingDemoV3 { public class ExceptionHandlingDemoV3 { public static void main(String args[]) { public static void main(String args[]) { try { try { int i = Integer.parseInt(args[0]); int i = Integer.parseInt(args[0]); System.out.println(4 / i); System.out.println(4 / i); System.out.println(args[2]); System.out.println(args[2]); } catch(RuntimeException ex) { } catch(RuntimeException ex) { System.out.println(ex.toString()); System.out.println(ex.toString()); } catch(ArrayIndexOutOfBoundsException ex) { } catch(ArrayIndexOutOfBoundsException ex) { System.out.println("There is no third command System.out.println("There is no third command line argument"); line argument"); }} }}}}
 14. 14. บล็อ ก finally ภำษำจำวำมีค ีย เ วิร ์ด finally ์ ทีจ ะมีช ุด คำำ สั่ง อยูใ น ่ ่ บล็อ กเพือ ระบุใ ห้โ ปรแกรมทำำ ชุด คำำ สัง ดัง กล่ำ ว ่ ่ หลัง จำกสิน สุด กำรทำำ งำนของชุด คำำ สั่ง ในบล็อ ก ้ try หรือ catch ภำษำจำวำ จะทำำ ชุด คำำ สั่ง ในบล็อ ก finally เสมอ แม้ว ่ำ จะมีคำำ สัง return ในบล็อ ก try หรือ catch ่ ก่อ นก็ต ำม กรณีเ ดีย วทีจ ะไม่ท ำำ ชุด คำำ สั่ง ในบล็อ ก ่ finally คือ มีคำำ สั่ง System.exit();
 15. 15. ตัว อย่ำ งโปรแกรมpublic class FinallyDemo { public class FinallyDemo { public static void main(String args[]) { public static void main(String args[]) { try { try { System.out.println(args[2]); System.out.println(args[2]); System.out.println("Hello"); System.out.println("Hello"); } catch(ArrayIndexOutOfBoundsException ex) { } catch(ArrayIndexOutOfBoundsException ex) { System.out.println("There is no third argument"); System.out.println("There is no third argument"); } finally { } finally { System.out.println("Finish running the program"); System.out.println("Finish running the program"); }} }}}}
 16. 16. ตัว อย่ำ งโปรแกรมpublic class FinallyDemoV2 {{ public class FinallyDemoV2 public static void main(String args[]) {{ public static void main(String args[]) FinallyDemoV2 obj == new FinallyDemoV2(); FinallyDemoV2 obj new FinallyDemoV2(); obj.myMethod(args); obj.myMethod(args); }} public int myMethod(String args[]) {{ public int myMethod(String args[]) try {{ try System.out.println(args[2]); System.out.println(args[2]); return 0; return 0; }} catch(ArrayIndexOutOfBoundsException ex) {{ catch(ArrayIndexOutOfBoundsException ex) System.out.println("There is no third argument"); System.out.println("There is no third argument"); }} finally {{ finally System.out.println("Finish running the program"); System.out.println("Finish running the program"); return 1; return 1; }} }}}}
 17. 17. การจัด การกับ เมธอดที่ส ง ออปเจ็ค ่ ประเภท Exception เราสามารถจะจัด การกับ ออปเจ็ค ของ Exception โดยใช้ค ลาสทีเ ป็น superclass ของ Exception ่ นัน ได้ อาทิเ ช่น เราสามาร ถ จัด การกับ ้ FileNotFoundException โดยใช้ IOException หรือ Exception แทนได้ การจัด การกับ Exception มีส อง แบบ คือ • ใช้ค ำา สั่ง try/catch • ใช้ค ำา สั่ง throws ในการประกาศเมธอดที่จ ะมีก ารเรีย ก ใช้เ มธอดใดๆที่อ าจส่ง ออปเจ็ค ประเภท Exception
 18. 18. คำา สั่ง throws รูป แบบการใช้ค ำา สัง throws ่ มีด ัง นี้ [modifier] return_type methodName([arguments]) throws ExceptionType[,ExceptionType2] { ... } ตัว อย่า ง public void openfile(String s) throws FileNotFoundException { ... }
 19. 19. คำา สั่ง throws เมธอดใดๆสามารถทีจ ะจัด การ กับ Exception ่ โดย ใช้ค ำา สัง throws ได้ม ากกว่า หนึง ประเภท ่ ่ ตัว อย่า ง public void openFile(String s)throws FileNotFoundException,UnknownHostException { ... } กรณีท ม ก ารใช้ค ำา สั่ง throws ส่ง ต่อ ไปเรื่อ ยๆ แล้ว ี่ ี เมธอด main() ซึ่ง เรีย กใช้เ มธอดสุด ท้า ยทีใ ช้ค ำา สัง ่ ่ throws ไม่ม ก ารจัด การกับ ออปเจ็ค ประเภท ี Exception ดัง กล่า ว โปรแกรมจะเกิด ข้อ ผิด พลาดในขั้น ตอนการรัน โปรแกรม เมือ มีข ้อ ผิด ่
 20. 20. ตัว อย่า งโปรแกรมทีไ ม่ม ีก ารจัด การ ่ กับ Exception public class ExceptionDemo1 { public class ExceptionDemo1 { public static void main(String args[]) { public static void main(String args[]) { ExceptionDemo1 ex1 = new ExceptionDemo1(); ExceptionDemo1 ex1 = new ExceptionDemo1(); ex1.method1(); ex1.method1(); }} public void method1() throws ArithmeticException { public void method1() throws ArithmeticException { method2(); method2(); }} public void method2() throws ArithmeticException { public void method2() throws ArithmeticException { System.out.println(2/0); System.out.println(2/0); }} }}
 21. 21. กฎ ของการกำา หนดเมธอดแบบ overriden เมธอดแบบ overriden จะไม่อ นุญ าตให้ม ก ารจัด ี การออปเจ็ค ประเภท Exception โดยใช้ค ำา สัง ่ throws มากชนิด กว่า ทีเ มธอดเดิม จัด การอยูไ ด้ ่ ่
 22. 22. ตัว อย่า งโปรแกรม ที่ม ีเ มธอดแบบ overriden ทีถ ูก ต้อ ง ่import java.io.*; import java.io.*;public class Parent { public class Parent { public void myMethods() throws IOException { } public void myMethods() throws IOException { }}}___________________________________________________________ ___________________________________________________________public class OverrideException extends Parent{ public class OverrideException extends Parent{ public void myMethods() throws IOException { public void myMethods() throws IOException { new FileInputStream("temp.txt"); new FileInputStream("temp.txt"); }}}}
 23. 23. ตัว อย่า งโปรแกรม ที่ม ีเ มธอดแบบ overriden ที่ไ ม่ถ ูก ต้อ งimport java.io.*; import java.io.*;public class Parent { public class Parent { public void myMethods() throws FileNotFoundException { } public void myMethods() throws FileNotFoundException { }}}____________________________________________________________________public class OverrideExceptionV2 extends Parent { public class OverrideExceptionV2 extends Parent { public void myMethods() throws public void myMethods() throws FileNotFoundException,IOException { FileNotFoundException,IOException { new FileInputStream("temp.txt"); new FileInputStream("temp.txt"); }}}}
 24. 24. การสร้า งคลาสประเภท Exception ขึ้น ใหม่ การสร้า งคลาสประเภท Exception ขึ้น มาใหม่ สามารถทำา ได้โ ดยนิย ามคลาสใดๆให้ส บ ทอดมา ื จากคลาสทีช ื่อ Exception ่ โดยทัว ไปคลาสทีช ื่อ ่ ่ Exception จะมี constructor สองรูป แบบคือ • public Exception() • public Exception(String s) ดัง นั้น คลาสทีส บ ทอดมาจากคลาสทีช ื่อ Exception ่ ื ่ ควรจะมี constructor ทัง สองแบบ โดยรูป แบบ ้ หนึง จะมี argument ทีม ช นิด ข้อ มูล เป็น String ่ ่ ี และมีค ำา สัง แรกใน constructor เป็น คำา สั่ง ่ super(s);
 25. 25. ตัว อย่า งคลาสประเภท Exception ที่ก ำา หนดขึ้น ใหม่public class MyOwnException extends Exception { public class MyOwnException extends Exception { public MyOwnException (String s) { public MyOwnException (String s) { super(s); super(s); }}}}
 26. 26. การเขีย นเมธอดเพือ ส่ง ออปเจ็ค ่ ประเภท Exception เมธอดทีต ้อ งการส่ง ออปเจ็ค ประเภท ่ Exception เมือ เกิด ข้อ ผิด พลาดขึ้น ในคำา สั่ง ใด จะต้อ งเรีย กใช้ ่ คำา สั่ง ทีช อ throw เพือ จะสร้า งออปเจ็ค ของคลาส ่ ื่ ่ ประเภท Exception ขึ้น มา รูป แบบ throw new ExceptionType([arguments]) นอกจากนีค ำา สัง ประกาศเมธอดนัน จะต้อ งมีค ำา สัง ้ ่ ้ ่ throws เพื่อ กำา หนดให้ค ำา สัง ในเมธอดอื่น ๆทีเ รีย ก ่ ่ ใช้เ มธอดนีต ้อ งเขีย นคำา สั่ง ในการจัด การกับ ข้อ ผิด ้ พลาดนี้
 27. 27. ตัว อย่า ง คลาส FileHandlerimport java.io.*; import java.io.*;public class FileHandler { public class FileHandler { public static void openFile(String filename) throws public static void openFile(String filename) throws MyOwnException { MyOwnException { File f = new File(filename); File f = new File(filename); if (!f.exists()) { if (!f.exists()) { throw new MyOwnException("File Not Found"); throw new MyOwnException("File Not Found"); }} }}}}
 28. 28. ตัว อย่า งโปรแกรมที่ม ีก ารจัด การ กับ ข้อ ผิด พลาดpublic class FileOpener { public class FileOpener { public static void main (String args[]) { public static void main (String args[]) { try { try { FileHandler.openFile(args[0]); FileHandler.openFile(args[0]); System.out.println("Open successful"); System.out.println("Open successful"); } catch (MyOwnException ex) { } catch (MyOwnException ex) { System.err.println(ex); System.err.println(ex); }} }}}}
 29. 29. สรุป เนื้อ หาของบท ข้อ ดีป ระเภทหนึ่ง ของภาษาจาวาคือ เราสามารถ เขีย นโปรแกรมให้ม ก ารตรวจจับ และจัด การกับ ข้อ ี ผิด พลาดทีอ าจเกิด ขึ้น ได้ โดยทีก ารทำา งานไม่ต อ ง ่ ่ ้ หยุด ลง Error เป็น ข้อ ผิด พลาดทีไ ม่ส ามารถแก้ไ ขและ ่ จัด การได้ ส่ว น Exception เป็น ข้อ ผิด พลาดที่ สามารถแก้ไ ขหรือ จัด การได้ คำา สั่ง try และ catch เป็น คำา สั่ง ทีใ ช้ใ นการตรวจจับ ่ และจัด การกับ ข้อ ผิด พลาดทีอ าจเกิด ขึ้น ได้ โดย ่ บล็อ กคำา สั่ง catch สามารถมีไ ด้ม ากกว่า หนึง บล็อ ก ่ สำา หรับ ในแต่ล ะบล็อ กคำา สั่ง try คำา สั่ง finally เป็น คำา สั่ง ทีอ ยูต ่อ จากคำา สั่ง ่ ่ try/catch
 30. 30. สรุป เนื้อ หาของบท คำา สั่ง throws จะใส่ไ ว้ต รงคำา สั่ง ประกาศเมธอด สำา หรับ เมธอดที่ย ง ไม่ต ้อ งการจัด การกับ ข้อ ผิด ั พลาดแต่จ ะให้เ มธอดทีเ รีย ก ใช้เ มธอดนี้ เป็น ตัว ่ จัด การแทน เราสามารถสร้า งคลาสประเภท Exception ชนิด ใหม่ข ึ้น ได้ โดยจะต้อ งสืบ ทอดมาจากคลาสที่ช อื่ Exception และต้อ งมีก ารเรีย กใช้ Constructor ของคลาส Exception ด้ว ย
 31. 31. แบบฝึก หัด ข้อ ที่ 1 • ทดลองเขีย นโปรแกรมเพื่อ จัด การกับ ข้อ ผิด พลาด อาทิ เช่น IOException ArrayIndexOutOfBoundsException ข้อ ที่ 2 • ทดลองเขีย นโปรแกรมเพื่อ สร้า งคลาสของข้อ ผิด พลาด ขึ้น มาใหม่ โดยยกตัว อย่า งโปรแกรม Account

×