Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Flyer gbe factory bg

365 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Flyer gbe factory bg

  1. 1. www.gbefactory.eu 0.0 ПРОЕКТЪТ Проектът насърчава въвеждането на производство от изцяло или частично на разположение на предприятията отделни или комбинирани източници на възобновяема от същата търговска или индустриална зона. По този начин ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ енергия (когенерация, биомаса, соларно-топлинна, фото- изоставени индустриални или търговски сгради могат да волтаична, геотермална, биогаз и др.) в новопостроени или станат местни централи за производство на възобновяема преобразувани търговски и индустриални сгради, с цел да енергия, което благоприятства създаване на нов бизнес и се доставя електрическа и топлинна енергия, било за нови работни места. охлаждане или отопляване, било за захранване на произ- От тази гледна точка проектът ще подпомогне предприятията водствените дейности. в съставянето на инвестиционни планове за въвеждането на ИНДУСТРИАЛНИ И ТЪРГОВСКИ СГРАДИ Основни партньори в проекта са публични дружества, бизнес възобноявеми енергии в производствената дейност, с цел ОТ ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ: организации и ESCO (фирми за енергийни услуги) от Европей- реализиране на преки ползи, благодарение на съществува- Възобновяемите енергийни източници в ския съюз (България, Италия, Германия, Австрия и Словакия). щите схеми за финансова подкрепа, но и с цел намаляване услуга на конкурентоспособността и GBE предприятие може да бъде отделна индустриална или потреблението на енергия и/или на разходите за околната среда търговска сграда, която работи при “нулеви въглеродни отопление/охлаждане, както и подобряване на екологичните емисии”, както една или повече сгради, където има съоръ- характеристики на преобразуваните индустриални и търгов- SECOND GENERATION COMMERCIAL AND жения за производство на възобновяема енергия, която е ски обекти, повишавайки стойността им. INDUSTRIAL BUILDINGS: Renewable energy sources at the service of competitiveness and the environment THE PROJECT The project promotes the concept of “GREEN-BLUE- energy, which can be distributed to the surrounding com- ENERGY FACTORY”: industrial and commercial buildings panies of the same industrial or commercial area. In this Supported by equipped with single or combined renewable energy way, abandoned industrial or commercial buildings can I N T E L L I G E N T E N E R G Y sources, able to provide electricity and heating/cooling for become local plants for the production of renewable E U R O P E the air conditioning of their premises, as well as for the energy, favouring new business and employment. business activities housed therein. In this optic, the project will help companies to identify The project’s main partners are public bodies, organiza- investment plans integrating renewable energies with GBE Factory е проект, който се съфинансира от Европейския съюз чрез програма “Интелигентна енергия - Европа” tions and ESCOs coming from the EU (Italy, Germany, their productive activities, with the aim of making direct Austria, Slovakia and Bulgaria). profit through the existing RES financial support schemes, GBE Factory is a project co-funded by the Europen Union through the programme “Intelligent Energy Europe” A GBE Factory can be a single industrial or commercial and indirect profit through the abatement of electricity and building working with “zero carbon emissions”, or one or heating/cooling costs as well as through the increase in more buildings equipped with plants producing renewable value of the requalified industrial/commercial sites. GBE FACTORY ще насърчи прехода от индустриални и GBE FACTORY will encourage the transition fromПартньори в проекта Project partners 0.1 търговски сгради, които използват изкопаеми горива industrial and commercial buildings using fossil fuel to за своите дейности, към сгради/обекти от второ second generation buildings/sites which are поколение, които са енергийно устойчиви и съвмести- energetically sustainable and environment-friendly. ми с околната среда. Through public-private partnerships the project will: Посредством публично-частни партньорства проектът ще: Regional Association of Erato Holding Направи 5 анализа на индустриални зони от сектори с Draft 5 analysis of industrial areas of heating/cooling Veneto’s Chambers of BULGARIA интензивно потребление на електрическа/топлинна intensive use sectors. Commerce, ITALY енергия Identify and promote 10 financially sustainable business Избере и рекламира 10 устойчиви бизнес модели models. Изработи 5 примерни предложения за инвестиции в Draft 5 exemplary proposal of GBE Factory investments. Italian-Slovak GBE предприятия Chamber of Organize matchmaking events for companies Forgreen S.p.a. ITALY Commerce, Организира събития, за да срещне предприятията от of the supply chain and meetings with investors/banks. SLOVAKIA снабдителната верига и срещи с инвеститори и банки Award virtuous companies with the GBE FACTORY brand Награди най-добрите предприятия с марката GBE and visibility at the European level. FACTORY и публичност на европейско ниво Clusterland Upper Основният очакван резултат ще бъде ускоряване на The main expected result will be to trigger the installation Austria Ltd. Etelco, SLOVAKIA въвеждането на мощности за 21 MW топлинна/електри- of 21 MWp of heat/electrical energy from renewable AUSTRIA ческа енергия от възобновяеми източници, много от energy sources in Europe, many of which in demonstrative които ще бъдат за демонстрация и пример за по-ната- plants which will be references for replication in Europe, тъшно разпространяване в Европа, при потенциален for a potential turnover of more than 70.000.000 euro. оборот от над 70.000.000 euro. S.O.L.I.D. Company for Installation of NBank, GERMANY Solar and Design С GBE Factory ще бъде възможно: With GBE Factory it will be possible to: AUSTRIA 0.2 Създаването на знания и необходими условия за разпространение на предприятия за производство на зелена енергия в Европа. Create the knowledge and conditions for diffusing GBE FACTORY realizations in Europe. Italian Chamber of Bridge the gap between the demand and supply of GBE Bulgarian Industrial Преодоляване на пропастта между търсенето и предла- Commerce for Factory systems. Association - Union гането на системи за зелени предприятия. of the Bulgarian Germany, Support the issuing of policy measures and specific tools able Създаването на политики и инструменти, които да стиму- Business BULGARIA GERMANY to stimulate GBE FACTORY implementations. лират реализацията на предприятия за производство на зелена енергия .
  2. 2. ТЪРГОВСКИЯТ СЕКТОР ИНДУСТРИАЛНИЯТ СЕКТОР 0.3 THE COMMERCIAL SECTOR 0.4 THE INDUSTRIAL SECTOR Един съществен пример: Банка Caixa Geral de Depósitos (CGD), Лисабон, Португалия Съществен пример: Логистичният център на Падуа Логистичният център на Падуа е завър- шен през 2010 година и представлява най-големия фотоволтаичен покрив в Италия: 12,3 милиона Вата монтирани върху покривите на 18 сгради, пригоде- ни за складове и 7 навеса, предназна- чени за автомобилни паркинги. Съоръ- жението произвежда енергия и я разпределя в мрежа. Произведената мощност дава възобновяема електрое- нергия на около 4.000 семейства. Това е чудесен пример за 18 предприятия за производство на зелена енергия „под един и същ покрив”: старите азбестови покриви са заменени с устойчиво и екологично решение, а това носи доба- вена стойност за цялата зона. В голямата сграда на банка Caixa Geral de Depósitos (CGD) местоположението единствената подходяща площ е покривът, отоплението и климатизацията на помещенията са осигурени от където слънчевите колектори трябва да съответстват на същест- 2008 година чрез слънчево-топлинно съоръжение. Колекторите вуващите сини покривни керемиди. С въвеждането на слънче- A relevant example: The case of the Padua logistic Hub са монтирани на покрива на зданието. Сградата е на 17 етажа с во-топлинна система е оптимизирана съществуващата енерго- The Padua Logistic Hub has been finished in 2010 and it The power produced by the plant is able to provide energy to разгъната площ от 100.000 квадратни метра. В работно време разпределителна система и постигната допълнителна икономия represents the biggest photovoltaic roof of Italy: in fact on the 4000 families. This is a great example of 18 GBE Factories сградата се ползва постоянно от 6 000 служители. Произведена- на енергия. Благодарение на нововъведението, слънчево-то- roofs around 12.3 million of Watt have installed, and 7 “under the same roof” : the old asbestos roofs have been та енергия се използва за захранване на абсорционния чилър плинната система покрива близо 45% от потреблението на shelters used as parking covers. replaced by a sustainable and eco-friendly solution. (охладител), за нуждите на вентилационната система, за битова битова гореща вода, 15% от отоплението и l’8% от охладителното [Source: Interporto di Padova S.p.A.] гореща вода, за термопомпената инсталация. потребление. CGD трябваше да свърже монтирането на съоръжения за възоб- Това е чудесен пример за високоефективно GBE предприятие, новяема енергия с архитектурата на сградата, съобразено с разположено в градски център. цялостния й вид и разположението в градския център. Предвид A relevant example: The case of the bank Caixa Geral de Depósitos (CGD), Lisbon, Portugal In Lisbon a large office building of the bank Caixa Geral de Depósi- This is a great example of highly efficient GBE factory located in an tos (CGD) is supported by solar heat and cold since 2008. The urban centre. collector area is installed in roof of the office building. The office building has 17 floors with an office space of 100,000 square meters. During the working time 6,000 employees are perma- nently in the building. The generated energy is used to power an absorption chiller . On the one side CGD wished to install a RES plant to save energy, on the other side the architecture and appearance of the building Съоръжението в цифри The plant in figures had to be considered. Because of the location the only available Пикова мощност: 12,3 мВ Peak power: 12,3 MW useful area was the roof of the building. The design of the collec- Тип на отделните секции на съоръжението: Section plants typology: coplanar covers tors was optimally combined with the existing blue tile roof. With покривни модули, наклонени модули за плоски modules, inclined modules on plain roof, the integration of the system the existing energy distribution покриви, заместване на азбестовите покрития с substitution of asbestos covers, photovol- system has been optimized, and further energy savings achieved. други решения, фотоволтаични навеси за taic car shelter, integrated plants превозни средства, интегрирани съоръжения Covered surface: 250.000 square meters Thanks to the system app. 45% of the domestic hot water demand, 15% of the heating and 8% of the cooling demand is covered with Покрита площ: 250.000 кв. м. върху 18 покрива realized on 18 roofs and 7 car shelter used (11,3 мВ) и 7 навеса за автомобилни паркинги (1 as parking the solar thermal system. мВ) Reclaimed asbestos-based surface: 40000 Усвоена площ от азбестови покрития: 40.000 smqСъоръжението в цифри The plant in figures квадратни метра Number and typology of photovoltaic Детайли на предприятието с нулеви Брой и тип на използваните фотоволтаични modules used : 49.000 SOLON BLUEПлощ на колекторите: 1.579 квадратни метра на покрива на зданието Collector area: 1,579 square meters, realized on the roof of the bank емисии Шуеко в логистичния център на модули: 49.000 модула от кристален силиций crystalline silicon modules (11,2 MW), andПикова мощност на слънчево-топлинната система: 950 кВ Power solar thermal plant: 950 kW Падуа: фотоволтаична фасада, CBT SOLON BLUE (11,2 мВ), 7.500 модула от аморфен 7.500 UNISOLAR PVL amorphous siliconКапацитет на абсорбционния охладител: 545 кВ Capacity of absorption chiller: 545 kW соларно нюансиране, изпаряваща кула силиций Unisolar PVL (1,1 мВ) modulesКапацитет на спомагателната отоплителна система: макс. 700 кВ Capacity for auxiliary heating system: max. 700 kW за слънчево охлаждане, двойно покри- Брой и тип на използваните инвертори: 49 Number and typology of inverters used : 49Годишна икономия на енергия: 1.252 кВч/година Capacity for heating warm water: max. 150 kW тие, контролирана вентилация, новатор- инвертора Power-One PVI central TL inverter Power-One PVI central TL ско естествено осветлениеТип на слънчево-топлинните колектори: ökoTech high temperatures (HT) Annual electricity savings: 1,252 kW per year Дата на завършване: декември 2010 г. End of works : December 2010Пуснато в експлоатация: 2008 г. Typology of solar thermal collectors: ökoTech high temperatures (HT) Период на свързване в мрежата: от октомври Grid connection : from October 2010 untilСпестен CO2: 408 тона/година Commissioned: in 2008 Details of Zero Emission Shueco factory in 2010 до април 2011 г. April 2011 the Padua Logistic Hub: Photovoltaic Спестен CO2: 8.000 тона годишно C02 saved: 8.000 tons per yearГодишно топлинно производство: 978 MВч/година C02 saved: 408 tons per year façade, CTB solar shading, solar coolingПериод на възвръщаемост: 10.8 години Annual heat production: 978 MWh per year evaporating tower, double skin envelope, Прогнозирано годишно производство: 13 млн. Expected annual production: 13 millions ofВътрешна норма на доходност: 13.1 % Investment: 1.04 million euro controlled ventilation, innovative natural кВч, равни на годишното потребление на 4.000 kilowatts per hour lighting семейства Investment: 50 million euroВъзвръщаемост на инвестициите: 34.8 % Pay back period: 10.8 years IRR: 13.1 % ROI: 34.8 % Инвестиция: 50 милиона евро

×