Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ЦИЕС ЕООД –сертифициран oдитор по програма BEECIFF
ЦИЕС - компетенцииЦИЕС ЕООД е акредитиран от Агенцията за устойчивоенергийно развитие да извършва обследване на промишлени...
ЦИЕС - компетенции           Удостоверение           № 00012 от 10.08.2011 г.           за в...
ЦИЕС - компетенции “Център за изпитване и европейска сертификация” е сертифициран по програма “Енергийна ефективност и зел...
ЦИЕС - компетенцииОрганът по сертификация на СУ (ОССУ) къмЦИЕС е акредитиран от ИА БСА да извършвасертификация на системи ...
ЦИЕС - ресурси  Високо квалифицирани специалисти в съответните  области Оборудване, одобрено от Агенцията за устойчив...
Зелена икономика и ЦИЕС С какво ЦИЕС може да Ви бъде полезен по      настоящата процедура“Енергийна ефективност и зе...
1. За кой от предвидените 3 компонента по настоящата процедура,може да използвате услугите на ЦИЕС?  Компонент 1 „Инвести...
1. За кой от предвидените 3 компонента по настоящата процедура,може да използвате услугите на ЦИЕС? Компонент 3    „Усл...
Задължителен краен резултат от изпълнението на услугите по консултантските услуги е придобиването на сертификат за въведен...
2. С какво може ЦИЕС да Ви помогне, за да увеличите интензитетана безвъзмездната финансова помощ с 10 % за всяка една отсл...
Зелена икономика и ЦИЕС Обърнете внимание на следнитеизисквания по настоящата процедура,  свързани с извършването на  ...
Интензите на безвъзмездната финансовапомощИнтензитетът на предоставяната безвъзмездна финансовапомощ се определя в зависим...
Кога трябва да бъде извършен енергийниятодит? Преди датата на подаване на проектното предложение и след датата на обявяван...
За какви проектни предложения енергийниятодит е задължителен? Извършването на енергиен одит („обследване за енергийна еф...
Процент енергийно спестяванеДокладът  от  обследването     за  енергийнаефективност следва да потвърждава, че сред...
В какъв формат се представя доклада отенергийния одит? Доклад от обследване за енергийна ефективност - в случай, че е прил...
ЦИЕС – клиенти промишлени системи  „Слънце Стара Загора – Табак” АД, Стара Загора  „Копривлен мрамор” АД, с. Копривлен...
9 направления в структурата на ЦИЕС:1. Лаборатория за изпитване на строителни продукти:2. Лаборатория за изпитване на маши...
Зелена икономика и ЦИЕСЩе се радваме да Ви бъдем полезни с услуги в   сферата на нашите компетенции!        www...
Зелена икономика и ЦИЕС     Благодарим за вниманието!               Изготвили:     Инж. Благовеста...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ЦИЕС - Енергийна ефективност и зелена икономика

1,096 views

Published on

процедура Енергийна ефективност и зелена икономика по ОП Конкурентоспособност
Презентация на ЦИЕС, лицензиран одитор

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ЦИЕС - Енергийна ефективност и зелена икономика

 1. 1. ЦИЕС ЕООД –сертифициран oдитор по програма BEECIFF
 2. 2. ЦИЕС - компетенцииЦИЕС ЕООД е акредитиран от Агенцията за устойчивоенергийно развитие да извършва обследване на промишленисистеми. Удостоверение № 00008 от 12.05.2012 г. за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, съгласно чл. 34, ал. 4 от ЗЕЕ. www.ctec-sz.com
 3. 3. ЦИЕС - компетенции Удостоверение № 00012 от 10.08.2011 г. за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. www.ctec-sz.com
 4. 4. ЦИЕС - компетенции “Център за изпитване и европейска сертификация” е сертифициран по програма “Енергийна ефективност и зелена икономика” (BEECIFF) да извършва енергийни одити на потенциални бенефициенти. Bulgaria Energy Efficiency for Competitive Industry Financing Facility (BEECIFF) www.ctec-sz.com
 5. 5. ЦИЕС - компетенцииОрганът по сертификация на СУ (ОССУ) къмЦИЕС е акредитиран от ИА БСА да извършвасертификация на системи за управление постандартите: ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007ОССУ е в процедура по акредитация за ISO50001 – стандарт за Енергиен мениджмънт.Предлага сертификация по този стандартчрез своя партньор – чешкият Институт заизпитване и сертификация, ITC. www.ctec-sz.com
 6. 6. ЦИЕС - ресурси Високо квалифицирани специалисти в съответните области Оборудване, одобрено от Агенцията за устойчиво енергийно развитие, съставено от собствени технически средства, необходими за извършване на обследване за енергийна ефективност, вкл. термовизионна камера, тип FLUKE Ti35 Устойчива политика на лидери в качеството в процесите на извършване на енергиен одит при стриктно дефинирани срокове www.ctec-sz.com
 7. 7. Зелена икономика и ЦИЕС С какво ЦИЕС може да Ви бъде полезен по настоящата процедура“Енергийна ефективност и зелена икономика”? www.ctec-sz.com
 8. 8. 1. За кой от предвидените 3 компонента по настоящата процедура,може да използвате услугите на ЦИЕС? Компонент 1 „Инвестиции, попадащи в режим на “минимална помощ”:* Извършване на строително-монтажни работи (СМР), които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията или са пряко свързани с и необходими за въвеждането в експлоатация на предвидените по проекта материали, машини, оборудване и съоръжения. *Насоки за кандидатстване на открита процедура “Енергийна ефективност и зелена икономика”, т.2.2.3.1. www.ctec-sz.com
 9. 9. 1. За кой от предвидените 3 компонента по настоящата процедура,може да използвате услугите на ЦИЕС? Компонент 3 „Услуги, попадащи в режим на “минимална помощ”:*  Ивършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в някой от публичните регистри по чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност - до 20 000 лв.  Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за управление в предприятията съгласно изискванията на стандартите БДС EN 16001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001. www.ctec-sz.com
 10. 10. Задължителен краен резултат от изпълнението на услугите по консултантските услуги е придобиването на сертификат за въведената/ите система/и за управление. Сертификатът следва да бъде издаден от орган по сертификация, акредитиран съгласно ISO/IEC/17021 и респективно EN 45011 (или последващи версии) от: Българския национален орган по акредитация – Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация‖, от национален орган по акредитация на друга държава-членка на ЕС, от национален орган по акредитация – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или от национален орган по акредитация на държава, кандидат за пълноправно членство в ЕС, които са страна по Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация – EA MLA в област сертификация на системи за управление; и/или Орган по акредитация на друга държава – член на IAF MLA (International Accreditation Forum, Multilateral recognition Agreement). www.ctec-sz.com
 11. 11. 2. С какво може ЦИЕС да Ви помогне, за да увеличите интензитетана безвъзмездната финансова помощ с 10 % за всяка една отследните характиристики? Проектът се основава на препоръките от извършен енергиен одит(„обследване за енергийна ефективност”) – приложимо само приреализирането на инвестиции съгласно Списъка на допустимитекатегории материали и оборудване* Кандидатът има въведена система за управление на предприятиятасъгласно следните стандарти: БДС EN 16001 (Energy ManagementSystems)/EN ISO 50001, EMAS (Схема на Общността за управление пооколната среда и одитиране), БДС EN ISO 14001 или БДС EN ISO 9001;или предвижда с настоящия проект да въведе система за управлениесъгласно стандартите БДС EN 16001 (Energy Management Systems)/ENISO 50001. www.ctec-sz.com
 12. 12. Зелена икономика и ЦИЕС Обърнете внимание на следнитеизисквания по настоящата процедура, свързани с извършването на енергиен одит: www.ctec-sz.com
 13. 13. Интензите на безвъзмездната финансовапомощИнтензитетът на предоставяната безвъзмездна финансовапомощ се определя в зависимост от вида напредложените проекти, както следва*, но не повече от50%:  За проекти, които се основават на препоръките от извършен енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”) – 40% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.  За проекти, свързани с реализирането на инвестиции съгласно Списъка на допустимите категории материали и оборудване - 30% от общата стойност на допустимите разходи по проекта. www.ctec-sz.com
 14. 14. Кога трябва да бъде извършен енергийниятодит? Преди датата на подаване на проектното предложение и след датата на обявяване на настоящата процедура за подбор на проекти. www.ctec-sz.com
 15. 15. За какви проектни предложения енергийниятодит е задължителен? Извършването на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”) е задължително за проекти, свързани с реализирането на инвестиции, които не са включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване. www.ctec-sz.com
 16. 16. Процент енергийно спестяванеДокладът от обследването за енергийнаефективност следва да потвърждава, че средниятпроцент енергийно спестяване от предвидените завъвеждане по проекта мерки, който би могъл дабъде постигнат в обичайната стопанска практика еравен на или по-голям от 10%. www.ctec-sz.com
 17. 17. В какъв формат се представя доклада отенергийния одит? Доклад от обследване за енергийна ефективност - в случай, че е приложимо, следва да бъде представен в копие, заверено от кандидата. Забележка: Докладът може да е по образец (съгласно Приложение Х) и да е от обследване за енергийна ефективност, извършено за целите на настоящата процедура от лице, вписано в някой от публичните регистри по чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност. www.ctec-sz.com
 18. 18. ЦИЕС – клиенти промишлени системи „Слънце Стара Загора – Табак” АД, Стара Загора „Копривлен мрамор” АД, с. Копривлен, Гоце Делчев „Прогрес” АД, Стара Загора „Капрони” АД, Казанлък „Пресков” АД, Стара Загора „Бисер-Олива” АД, Стара Загора „Престиж 96” ООД, Велико Търново „Карнобатплод АД”, Карнобат „ВиК” ЕООД – Стара Загора „Средна гора” АД, Стара Загора „Колхида-Сливен” АД, Сливен „Градус – 1” ООД, Птицекланица Ст. Загора „Арсенал” АД, Казанлък „Градус – 1” ООД, Птицекомбинат Ямбол „Декотекс” АД, Сливен „Хранинвест - ХМК” АД, Стара Загора „СИС Индустрийс” АД „Елкабел” АД, Бургас „ВиК” ООД – Русе „ВИН.С.Индустрийс” АД „Идеал Стандарт - Видима” АД, Севлиево „Топазметал” АД Теси” ООД, Шумен „Мадара” АД, Шумен „Бисер-Олива” АД, Стара Загора „Милениум 2000” ООД www.ctec-sz.com
 19. 19. 9 направления в структурата на ЦИЕС:1. Лаборатория за изпитване на строителни продукти:2. Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства3. Оценяване съответствието на строителни продукти съгласно националните и европейски технически спецификации4. Оценяване съответствието на машини и електрически съоръжения5. Сеертификация системи за управление съгласно ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 180016. Енергийна ефективност Обследване и сертифициране на сгради и промишлени системи7. Технически надзор на съоръжения с повишена опастност8. Орган за контрол от вид А9. Обучение www.ctec-sz.com
 20. 20. Зелена икономика и ЦИЕСЩе се радваме да Ви бъдем полезни с услуги в сферата на нашите компетенции! www.ctec-sz.com
 21. 21. Зелена икономика и ЦИЕС Благодарим за вниманието! Изготвили: Инж. Благовеста Шинева, Управител ЦИЕС ЕООДИнж. Красимир Лачев, Р-л отдел “Енергийна Ефективност” , ЦИЕС ЕООД Може да ни намерите на следния адрес: Стара Загора, ул.”Индустриална” 2 Тел. 042/620 368, факс 042/602 377 www.ctec-sz.com

×