50                                                            ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

» ركاز الكويت ! على صفحات الوطن الكويتية 28 ابريل

362 views

Published on

» ركاز الكويت ! على صفحات الوطن الكويتية 28 ابريل

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
362
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

» ركاز الكويت ! على صفحات الوطن الكويتية 28 ابريل

 1. 1. 50 u¹UÄ 5 o «u*« ?¼ 1432 …dšô« ÈœULł 2 fOL)« 50 WM ë ? ? 7144‹12698 œbFë Â2011 w�UD�I�« i�U� æ w{uF�« bL��Æœ æ w�U� ‰¬ tK�«b�� s� w�U� aOA�« æ WOÃU×ë “U— WKL×à wMOðöÐ Ÿ«— Ì WOLOIë WLB³Ã«Ë WO½U ½ù« ·«— ·œU??N?ë Âö?? Žù« W??¹U??Žd??à W ÝRLë …—œU??³? Ä sL¦½ ∫w??{u??F?ëW�U�d�« Ác� vK� ·«— W��R� w{uF�« dJ�Ë bL�� —u��b�« “U??�— vK� ÂUF�« ·dAL�« sL� W�U�HL�« Õd�� —uC� s� V�U� æ “UÂdà 12 ?ë WKL×ë Ác¼ sÄ «Î —U³²Ž« WO−OK ë “U— WŽuL−Ä lÄ XLC½«“U�— …dO�� ‰UL�≈ w� WK�U� WL�U�� XL�U� w��« tK�«b�� s� w�U� aOA�« W��R� …—œU�� w{uF�«Èu��� vK� U�—UA��«Ë UN�öL�Ë UN�«b�√ oOI��� s� p�–Ë å·«—ò r�U� W�ËdFL�« WO�U��ù«  U�b�K� “U— ¡UL à b¹bł ¡Ï UNÐ ÆÆUNÐ√ “U— Æ…—uLFL�« w� WO�U��« 12?�« “U�— WKL�� WOMO�ö��« UN��U�— ‰ö�…—«œ« fK�� fOz— dJA�U� w{uF�« h??�Ë ÆX�uJ�«Ë dD� s� q�ÂUF�« d�bL�«Ë tK�«b�� s� w�U� aOA�« W��RL�« Ác� q�� vK� V�dG� fO� «c� Ê√ w{uF�« b�√Ë Æw�UD�I�« i�U� bO��« W��RLK� ÊU��ô« W�b�� wL�U� —UA��« UN� w��« W��RL�«W��b� W�dD� W��R� w� ·«— W��R� Ê« d�c� rOI�«Ë ‚ö??�_« e�eF� W�Ozd�« UN�«b�√ s� w��«Ë Æ2009 ÂU� X��Q�Ë l�«Ë wL�U� —UA��« UN�Ë ÆWO�U��ù« 12 ?ë “U— WKLŠ w  UFÄU−ÃUÐ W U ë  UOÃUFHë sL{ qBO sÐ bÃUš dOÄ_« wJKLë uL ë VŠU sÄ WL¹d W¹UŽ—WOK vë UN²¹«— qIMð åwÄ«d²Š« XMKŽ√ò w?? ? ³? ? ? K? ? ? O? ? ? žb?? ? ë U?? ? ? N? ? ? O? ? ? „—U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ý W?? ? ? Žu?? ? ? M? ? ? ?²? ? ? ?Ä  U?? ? ? ?O? ? ? ? ÃU?? ? ? ?F? ? ? ? Í—bMJÃ«Ë w{uFë W³×BÐ ÂuKFë å‰u?? ? ? ?Ä d?? ? O? ? ? ? ? ? Žò w?? ? ? ? w?? ? ? {u?? ? ? F? ? ? ? Ã«Ë W?? ? ŠU?? ? ²? ? ?H? ? ?L? ? ?ë Õd?? ? ? ? ? L? ? ? Ð —u��b�« —uC��Ë dO�� WIDM� dO�« e�eF�«b�� ÎôUL� UN�«  œ«“ w��« Ÿ«b�ô« w�UO� s� WKO� w� b�U�L�« dO�� WIDM� …—U�« qO�Ë v�OF�« bL�� XM�œ ZOK��« w� Í“U�d�« bIF�« qLJ�� ¡UN�Ë v??�Ë«  √b???� h�� 3500 “ËU??�??� —u??C??�Ë s� WL�d� W�U�d� UN�« w� “U??�— WKL�  UO�UF� VO�d�� UN�« WM�bL� W�U�HL�« Õd�� w�  UO�UFH�« s� b�U� s� qBO� dO�ô« wJKL�« uL��« »U� –U��ô« UN�« “U�— d�b� s� s�Ë “U�— X�d�Ë√ æ  √b??�Ë ÊULK� ‰¬ s�� Ær�dJ�« ʬdI�« s� …Ëö�� s� Î UOzd� U{d� r� X�d�Ë« r� W�UL��« ·b�« t�b� ås�Ë “U�—ò Ê«uMF� r� s�bAML�« s??� œb???� ¡UAF�« …ö bF� WO�UF� W�dO�UL��« WO�UFH�« w�Ë ÊUDK� aOA�« l� v�Ëô« s� wK� d�UA�«Ë w�KO�b�« Æw�U���« Áb�— WO�U��« WO�UFH�« U??�« å‰u� dO��ò w� XLO�U� Í—bMJ�«Ë n�dF�«Ë w{uF�« qO�� æ bL�� —u��b�« UN� „—U�Ë vK� ·dAL�« w{uF�«WO�UFH�« ÁcN� ÊU�—UAL�« ÊUHOC�« ’d�Ë Í—bMJ�«  UOK� q� sO� «d��ô«  U�«— ÂU�ô« Ác� qI�M� ÎU�—UA� w{uF�« bL�� Æœ æ “U�— d�¬ V�U�ËÆÆ æ◊U�Ë« w� t��U�«Ë «d��ô« vMF� ”d� vK� W�“U�d�« WOK� w� …dL�« Ác� UN��«— XF�— YO� X�uJ�« WF�U�ÁbAM� Íc�« q��ô« q�UF��« b�eO�  U��UD�«Ë W�KD�« 12 ?�« WO�ö�ô« WKL��« ·b� oOI��� p�–Ë ÂuKF�«”UM�« ·UO�« sO� ‰œU��L�« «d��ô« ‰ö� s� lOL��«WOF�U��« WO�UFH�« d��F� WO�UFH�« Ác� Ê« d�c� WHK��L�« YO�ò w�«d��« XMK�« —UFA� XIKD�« w��«Ë “U�d� fOz— w{uF�« qO�� aOA�« WO�UFH�« Ác� w� „—U� Ÿ—UBLÃ«Ë d ¹u−ë lÄ WOŽu½ WOÐU³ý W—UALÐË “UÂdà WFÐU ë WOÃUFHë w Æ UM��« WOK�Ë »«œü«Ë W�bMN�« WOK� bF� WF�«d�« bN� ∆—UI�« aOA�«Ë ÊUL�ô« o�d� …d�� …—«œ« fK�� øpÄ«d²Š« sKFðË pð«– —bIð nO 277 sÄ d¦Â√  «œUNýË U—UAÄ U½U−Ä …bL²FÄ d¦Â√ qO− ðË  U��UD�« —uC� s� V�U� æ W�KD�« —uC� s� V�U� æ UB ý 570 sÄ “U?? ? ?Â—Ë wÝUHFë w{UL�« X���« ¡U�� XLO�√ “U??�— WKL�� WF�U��« WO�UFH�« —UF� X�� XIKD�« w��« WO�U��« —uC��« s� V�U� æ d��u��« v�u�Æœ æ Ÿ—UBL�« q�u� æ v�≈ …dL��L�«Ë åw�«d��« XMK�√ò Í—UA� aOA�« Ÿb�L�« W�—UAL� UN�öL� w� “U�— l� w�UHF�« b�«—  «c?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ë d?? ? ? ? ? ? ? ?¹b?? ? ? ? ? ? ? ?I? ? ? ? ? ? ? ? ð v?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ã≈ ‰u?? ? ? ? ? ? ? ? ? u?? ? ? ? ? ? ? ? ? K? ? ? ? ? ? ? ? ? ?à 6 q?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Š«d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ä u�U� Í—U??�??�« dNA�« «c??� W�UN� Æ2011 WU� WNJ� UN�Ë b�d� rF� WI�U��« s� WHK��� X�U� WO�UFH�« Ác� v�Ë_« W�—b�U� WN�u�Ë …e�d� WO�UF� UN�u� UN�I�U� s� T�ü r�bI�� UN��U{« w� sLJ� t��—UAL� w�UHF�« Ÿ«b??�« bz«d� U�u� XD�√ å“U�òË åUN�Òd�ò …œuA�Q� s¹bOH² Lë œbŽ UN�«Ë– d�bI�Ë UN�«—b� d�uD� w� W��«— …œb�� WO�uM� d�bI��«  U�UD� Õd� d�� “U??�— l� UN�«d��« Êö??�≈Ë b�b�� w� WI�U��«  öL�K� Î UU� Î UF�� W�U{ôU� WO�uB�« UN��u� “ËU−²¹ WKL×ë sÄ v�u� —u��b�« UL� “U�— Âu�� s� sOL�� l� «d��ô«Ë wLKF�« V�JL�« ¡UC�√ Ÿ—UBL�« q�u� –U��_«Ë d��u��«  UO�UF� w� WHK��L�« t�U�—UAL� ‚«u???�_« w??� WHK��L�« W??K??L??�??�« 16080 Ác� œ«b??�≈ w� d��_« —Ëb??�« ULN� ÊU??� s�cK�«Ë “U�d� ÆwLKF�« V�JL�« d�b� qFA� —«e� –U��_« l�  U�UD��« s� W�U�Ë U�U� 277 s� d��√ UNO� „—U� WO�UFH�« Ác� ÆX�uJ�« ×U�Ë q�«œ  UF�U��«Ë s� …dO��  ôƒU�� UN��« “U�— s�bOH��L�« œb??� q??Ë Ác� w�—U� l� U�{«Ë ö�UH� «uK�UH� —UL�_« nK��� sO�KL� d??�¬ s??� w�UHF�« »UO� s� d��« v�« Î UO�ö�« WKL��« s� UOL�bI� U{d� Ÿ—UBL�«Ë d��u��« Âb� YO� WO�UFH�« »«u??�??�« ÊU??J??� Î «—u??C??�Ë Î U? �u?? l�“u� ‰ö� s� p�–Ë 16080 Êö�≈ ‚d??�Ë  «c??�« d�bI�  «uD� s� «eOL�Ë öBH� ·Ëd???� t???� X??�U??� w??�U??H??F??�« Ê√ WKL��« ÁcN� WU��«  UO�ö�ô« WO�ö�ù« W�dO��« W�ON�« Õd�� eON�� r� YO� ¨Â«d��ô« …bO�ô« t���— l� t�FM�  ôUGA�«Ë WO�«b�« W�K� s� …—U�� w��«Ë r� WO�UFH�« tO� XLO�√ Íc??�«Ë …d��« »uM�� WOL�UF�« “U�— l� å“U�ò WKL� w� w�UHF�« æ Ê√ œuIF� q??�_«Ë ¨W�—UAL�« w� WN�u� hB� vK� Íu��� ¡UIK�« «c�  «œdHL� W�—UA�«Ë W�“ö�«  «Ëœ_U� ÁeON�� V�dI�« w� “U�— w�UHF�« „—UA�  U??�U??D??�Ë w??�u?? —«b?????«Ë ‰ö� s� p�–Ë 12?�« XKL� w� “U�d� WF�U��« WO�UFH�«Ë Æq�UF�« Æ«d��ô«Ë d�bI��« s�—UL� X�b� b�Ë  «c�« d�bI� v�≈ ‰uuK� 6?�« q�«dL�« —uC��« s� d�¬ V�U�ËÆÆ æ ÆWO�UFH�« Ác� ·b� oOI��� WOKL�

×