42                                                            ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

الوطن 4

270 views

Published on

Published in: News & Politics, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
270
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

الوطن 4

 1. 1. 42 ”—UÄ 24 o «u*« ?¼ 1432 dšô« lOЗ 19 fOL)« 50 WM ë ? ? 7102‹12656 œbFë Â2011 åwÄ«d²Š« XMKŽ√ wð«cà «Î d¹bIðò 12?ë “U— WKLŠ sL{ dšU Ë w³KOžbÃ«Ë ÊöO³−ë WKOKë ¡«dN−ë qOKÝ l−²MLÐ YÃU¦Ã« ¡UIKë w s� W??M??�U??�??�« w???� ÂU??I??� ¡UIK�« fOL��« ÂuO�« ¡U�� WKL� sL{ Y�U��« ÍdO�UL��« w��« 12?�« W??O??�ö??�ù« “U??�— Î «d�bI�ò —UF� X�� XIKD�« ÍuK� V�U� s� —uNL��« æ —uNL��« s� V�U� æ «c� åw�«d��≈ XMK�√ ÆÆw�«c� w� ÂUIO� ÍdO�UL��« ¡UIK�« h ý nÃ_« “ËU−ð —uC×ÐË  uJë lL−LÐ w½U¦Ã« ÍdO¼UL−ë ¡UIKë w Íc�« ¡«dN��« qOK� l��M� ”œU��« Íd??z«b??�« vK� qD� q� tO� „—U??A??O??�Ë Î U��dI� ÊöO���« ÊULOK� aOA�« s� ‰ö??�Ë w�KO�b�« ÊU??D??K??�Ë ÊËdšü« tÄd²Š« t H½ Âd²Š« sÄ w�KO�b�« ÊUDK� æ d�U� ‰ö� æ ÊöO���« ÊULOK� æ Æd�U� ÊËdšü« ÁdIŠ t H½ dIŠ sÄË UÎ B ý 224 “ËU−²¹ «d²Šô« sŽ sOMKÔFLë œbŽ d¹bI²Ã«Ë «d??²?Šô« dŽUAÄ p¹bà ÊuJð UÄbMŽ rOEŽ X??½√ ∫w{uFë bL×Ä Æœ ∫dH Ä sÐ f½√ Æœ ÊUJÄ p H½ l{ tÄ«d²Š« sKŽ√ Ícë √bÐ«Ë “U— lÄ Â«d²Šô« …UOŠ w{uF�« qO�� æ w{uF�« bL��Æœ æ dH�� s� f�√Æœ æ  UL��Ë WFz«— ¡«u??�« w� X�uJ�« lL�� —uC� XI�U� d??O? ³?  q?? ? ?O? ? ? Ãœ f?? ? Ðö?? ? L? ? ? ë W?? ? U?? ? I? ? ?Ł ∫w?? ? ?{u?? ? ?F? ? ? ë q?? ?O? ? ³? ? ½ w�U��« ÍdO�UL��« ¡UIK�« w� XIKD�« w��« 12 ?�« “U�— WKL�� t??²? O? Ðd??²? à ”U?? ?J? ? F? ? ½«Ë t?? ? H? M? à h?? ? ?A? ?ë «d?? ? ?²? ? ? Š« v?? K? ?Ž ÆÆw??�«c??�ò Î «d�bI� —UF� X�� Æåw�«d��« XMK�« Ác�  √b� ¡«u??�ô« Ác� w� w��« d�UEL�« s??� Î «œb???� qO�� iF� s� Ê« UC�« ·U{«Ë «c�Ë W�UF�«  U�öF�«Ë Êö�ô«Ë “ËU�� b�U� —uC�� WO�UFH�« wD�� UNM� «d��ô« Âb� sO�� l�— u� «d��ô« Âb� d�UE� WO�u��« Z�«d� qzU�Ë b�« ¡UIK�« W??�—U??A??L??�Ë h??�??� 1000 sO� o�dD�« w�  «—UO��« —Ëœ Ær�A�«Ë V��U�  uB�« Æ WKL��« ÁcN� WU��« s� f????�« —u???�???�b???�« s???� q???� Èb�≈ v�≈ ÁU��ô« Ë√ Ÿu�d�« —u��b�« v�« Y�b��« qI��« r� s� Î «¡e� Ê« w{uF�« b�«Ë WJKLL�« s??� dH�� s??� bOF� Æ «—U�L�« Íc�« dH�� s� bOF� s� f�« w� qL��� d�bI��«Ë «d??�??�ô« aOA�«Ë W??�œu??F??�??�« WO�dF�« t�U�√ UMM�œ Ê√ vK� b�√ UL� «b�R�Ë å“U�—ò …dJ� vK� vM�« ¡UI��« ÊËœ lOL��« vK� UM�ö� …d�� f??O??z— w??{u??F??�« qO�� ”UM�« wDF� U??M??�√Ë Â«d??�??�ô« s� ÎôË« l�M� «d��ô« Ê« vK� vK vHDBL�« U�UË« UL� bL�� —u��b�«Ë ÊUL�ô« o�d� UM�«d��U� rN��UJ�Ë rN�“UM� ”UMK� Î U�d��� XM� «–«Ë fHM�« ÆrK�Ë tOK� tK�« Æ“U�— vK� ·dAL�« w{uF�« ÆrN� UL� ”UM�« p�d���U� Î U��UG� w??{u??F??�« b???N???A???�???�«Ë —u��b�« l� WO�UFH�«  √b??� «–≈ …U�H�« Ë√ »UA�« Ê√ sO�Ë Â«d��ô« Ê« dH�� s� `??{Ë« jOL��« sL�d�«b�� —u��b�U� Èb�≈ Ê« ‰U??� Íc??�« w{uF�« Ê≈  d�c� Ë√ å·√ò UN�_ X�U� l�Ë  U�u��L�« q� vK� ÊuJ� d�U�L�« ÊuF�« WOFL� fOz— nKG� …√d???�« XD�«  «u???�ô« Æ«d��ô« —u s� fO� p�– dH�� s� ‰U�Ë  UO�M��« q� ÊU��ô« w� wu� ÊU� Íc�« Íu��� Íc�« åw�«d��« XMK�«ò n�uL� w{uF�« bNA��«Ë √b�� u??� s??�d??�ü« «d??�??�« Ê≈ rK�L�« d??O??� l??� q??�U??F??�??�U??� W??U??�??�«  U???O???�ö???�ô« v??K??� WO�UD�d� W{dL� l??� Àb??� Æ‚ö�_« «Ëd� wJ� U�œö� w� œu�uL�« w�« „bB� q� X�UI� WKL��U� —Ëe� …√d�« s� »dG��� X�U� iF�� dH�� s�« bNA��«Ë ÆÂö�ô« WIOI� ·bN�« Ê« U�{u� W�d��� dO� vHA��L�« w� UO�u� UN�Ë“ Â√ l� «d��ô« sO�� w��« n�«uL�« iF� Ê« w{uF�« s??O??�Ë Ác� e�eF� u� WKL��« Ác� s� s� ÂU??�√ bF� …√d??L??�« XLK�Q� Ê«uO��« l� «d��ô«Ë s�d�ô« u� «d???�???�ô« Âb???� d??�U??E??� ”uH�Ë UM�uH� w??� WLOI�« ÆÀb��« U�K� XI� w��« …√dL�« WB� q�� w� sO�M��« sO� ‘d??�??�??�« ‰ö� s??� UuB� »U�A�« Ê√ vK� w??{u??F??�« œb???�Ë Æt���� WM��« XK�œË Æ‚«u�ô«Ë W�—U���«  UFL�L�« Âö??�ô« d�� q??zU??�d??�« —«d??J??� «d??�??�« vK� q??O??�œ f??�ö??L??�« »U�A�« dH�� s??� U???�œË ”U??J??F??�«Ë t�HM� h??�??A??�« ÊUJ� t�H� lC� Ê√ d{U��« Æt�O�d�� Êö�≈ w� t�«d��« sK�√ Íc??�« ÃU��� s� d��√ Ê√ ·U{√Ë Æ“U�— sOLK�L�« dO� u??� «d??�??�ô« s� Ê√ dH�� s??� s??O??�Ë Âö??�ù« …—u?? ÊËd??� rN�_ ÊËd�ü« t�d��« t�H� Âd��« ÆU�bM� Ád??I??� t??�??H??� d???I???� s?????�Ë …u??�b??� ¡U??I??K??�« r??�??�??�« r??� ÆÊËd�ü« vK� ’d??�??�« v??�≈ —uNL��« aOA�« v�≈ Y�b��« qI��« r� WKL��«  UO�ö�≈ vK� ‰uB��« t�O��� √b� Íc�« w{uF�« qO�� W��U��« WO�UFHK� rN�u�œ vK�Ë rN� t�«d��«Ë r�dJ�« —uNL�K� fOL��« ÂuO�« ¡U�� ÂUI�� w��« WO��_« Ác??� w??� rN�uK�� Æ¡«dN��« qOK� l��M� w� aOA�« ÷dF��«Ë rN� WFz«d�«  UDIà ÁUO� W�d�—Ë d??���«  UL??�� sO� W??Fz«— ¡«u�_« X??�U� æ w�U�� ÂU�œ“« æ ÆU��dI� W�—œ 23 X�U� …—«d��« W�—œ YO� …—u�UM�« WF??�U��« w� r��Ë ¡U??�� W??M�U��« ÂU??L� w� ¡U??IK�« √b??� æ Æl�d�«Ë i??F� q??F� U??L� ¡U??IK� …œb??�L�« w??�«dJ�«  ú??��« æ ·u�Ë v�≈ W�U{ùU� W��dI�« r�UDL�« w� Êu??�K�� s�d{U��« Æ «dAF�« r??��L�« l� d�uB��« vK� UB�??� 124 s� d��√ ’d� æ Æ«d��ô« Êö�« s� Íe�— dO�F� tO� Íc�«Ë “U�— WKL�� ’U��« d��√ WLEML�« W??N��« d�bI� V??�� —uC��« œb� “ËU??�� æ Æh�� 1000 s� …d�� s� r??M� ÂU??EM� ¡U??IK�«  —«œ√  u??J�« l??L�� …—«œ≈ æ ÆWKN�Ë WO�UO��« W�d��« XKF� WO�«d��« sO�—UAL�« ·uOC�« d�uB� vK� »U�A�« s� œb� ’d� æ ÆrNF� d�uB��« v�≈ W�U{ùU�…b�b��« UN�KL� w� “U�— t�FM Íc�« ’U��« r��L�« l� d�uB��« ‰ö� s� «d��ô« s� Êö�ô« «uL�d� s�c�« œb� “ËU�� “U��ù« r�U� ‘«œd�b�« Íd??� —u��b�« WO�UFH�« dC� æ ÆÎ UB�� 124 ?�« “ËU�� ¡UIK�« «c� w�Ë h�� 100 “ËU�� œbF� ‰Ëô« ¡UIK�« w� √b� YO� Î UB�� 224 œb� “ËU�� ÆöL�« V�U� —u��b�«Ë w{uF�« qO�� l� d�uB��« vK� ’d�Ë æ

×