Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

a

687 views

Published on

a

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

a

  1. 1. ≥¥ 34 v�Ëô« ÈœUL� µ fOL)« q�d�« ≥∞ o�«u*« ?� ±¥≥∞ ∂¥∞πر±π∂≥ œbF�« Â≤∞∞π ¥∏ WM��« ? Thu. 30 Apr. 2009 No: 11963/6409 - Year 48  UO²HK� ”UL¹— ÍœUM� q−�¹ qL²J¹ ÆÆåqL²�« Í—u½ò “U−½« W�—UA� …d¼“ 200?Ð Í—u�ò WKL� —u� qL��« W�??�UML� rO�« qH�� åqL��« s??� …d??�“ 200 W�—U??A� s� »U���U� rN�«e��U� UM�UM� WO�ö�ô« WKL��« Ác??� ‰ö� w{uF�«bL�� Æœ æ d�U� ‰ö� æ ”u�b�« bL�√ æ W??KL��« Ác??�  e??OL� b??�Ë d�U�L�«Ë l�d��« UN�uu� w{uF�«Ë dšU�Ë ”uÐb�« W�—UALÐ å“U−½« tðUOŠ s� “U�ò WKLŠ sL{ WÝœU��« WO�UFH�« w� ÆW�bN��L�« W��dAK� —uNL��« s� V�U� æ l��� WKL��« Ác� Ê√ d�c� «c�Ë  UO�HK� ”U??L�— ÍœU� °WIz«d�«  UL�M�« l� WIzU�  «“U��≈ ÆÆÆ uJ�« vI�K� o??�d� …d??�� l??��� ÍœU??M�« aOA�« UN??�√d� w��« ÊUL�ù« Æw{uF�« qO�� d�ML�« w{uF�« qO�� æ UÎ �UŽ 19 «œ Y×Ð bFÐ ÊUÞd�K� UÎ łöŽ Âb� wÐdŽ e−M� ‰Ë√ bO��« vHDB� rKÝË tOKŽ tK�« vK� bL×� VO³×�« WI�«d� Á“U−½≈ ÊuJ¹ Ê√ b¹d¹  uJ�« l??L�� T�U??� vK� WF�b��« u??��«  UL??�� q� w�Ë sL{ W�œU��« WO��ô« XLO�« “U�ò ¨WO�ö�ô« W??KL��«  UO�UF� ŸËd??AL�« å“U��≈ t�UO� w� s�  U�—UAL�« iF� æ „—U� b�Ë ‚ö�ô« e�eF�� “U�— bL�√ aO??A�« WO�UFH�« Ác??� w??� “U??−?½ùU??Ð  u??J? �« »U??³? ý ÆÆÆ“U?? ? � ‰ö� »U??A�« WO�«b�«Ë ”u�b�« ·d??AL�« v�≈ W??�U{ôU� d??�U� ŸËd??AL�«Ë WKL��« v??K� ÂU??F�« Æw{uF�«bL�� —u��b�« aO??A�« l� ¡U??IK�« √b??� b??�Ë »U�A�« Y� Íc�« ”u�b�« bL�√ u�Ë “U??��« rE�Q� “u??H�« v??K� ôU??�� d??�–Ë W??M��U� “u??H�« WF�U�� æ WM��« X??K�œ w��« …√d??L�« p??K�� ÷d?? ? ? ? ? ? ? Ž b?? ? ? ? ? ? ? N? ? ? ? ? ? ? ý ¡U?? ? ? ? ? ? ? ? I? ? ? ? ? ? ? ? ?K? ? ? ? ? ? ? ? ?�« b�Ë b�??�LK� U??NHOEM� V�??�� UN� v??�√ W??�MJ� ”u�b�« l??�— s� ŸuM� ¡U??IK�« «cN� Î U??BOB� W?? ? ? O? ? ? ? ÐU?? ? ? ³? ? ? ? ý  «“U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?−? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ½≈ 7 Ê√ n??O� »U�??A�« —U??E�« X??H� X�U� W??L�L�«Ë√ W??�MJL�« Ác??� …√dL�« ÁcN� WM��« ‰u�b� Î U��??� d�¬ V�U� æ w�M�« ’d??� w��«Ë …—u??LGL�« “U�— r??N��d� YO� W�—U??AL�« Æœu���« …d�J� t��Ë ÆW�_« lHM�Ë tFHM� ÆÎ UDO�� ÊuJ� v??K� rK??�Ë t??OK� t??K�« v??K ° U³−×L�« ÁdJð …U²�  ö�� s??� W??�bIL�« e??z«u��U� ÷d??� ¡U??IK�« q??K�� b??�Ë e�ML�U� w{uF�« bNA��«Ë b??L�� —u??��b�« o??K�Ë Î «d�bI� UN�u� b??F� UNOK� …öB�« Æ‚u��« WO�U�??A�«  «“U??��ô« s� œb??F� Íc�« bO??��« v??HDB� w??�dF�« ”u??�b�« Âö� v??K� w??{uF�« tO� X�b� “U??��≈ s� t��b� UL�  «“U??��ô« ÷d??� ¡U??M�√ ÷d� Ãö� w� Î UO�� Î «“U��≈ Âb�  «“U��S� dHE� Ê« …—Ëd{ UMO�� b� iF��« dE� w�Ë sOLK??�L�« W�U??� X�—U??� WO�U�??A�« s� d��« t??F� c??�√Ë ÊU�d??��« ÁdJ� X�U� UN�« ∫UN�uI� WK�«bL� Ê« v�« Î UN�M� bN��« s� WM� 19  U??���L�« Ád??J�Ë »U??���« qG��« «–≈ “U��ö� o�d� X�u�« s??OF�U�L�« b??�√ s??� X??�U�Ë ÆÎ U�O� ÎôöG��« w� UN� sO�«b�« s??�Ë W{uLK� WO�«b�« Àb??�� p??�– b??F�Ë ‰uI� ÂuO�«Ë ¨ UO�H�« ◊U??�Ë√ Íc�« s??� d??�U� ‰ö??� »U??A�« tK�« s� qCH� UN�« …U??�H�« Ác� WI�«d� u� Á“U��« Êu??J� Ê√œ«—√ »U??���U� W??�e�K� X??��« rK??�Ë t??OK� t??K�« v??K w??�M�« tK�_Ë t??� W??���Ë w�d??A�« wLK??�ô« WFO�— u�Ë WM��« w??� Ê« tK�« s??� WOML�� t??� WO�«œË vHDBL�« Âb� Íc�« w�U�B�« ÊQ� …d��F�Ë o��« vK� UN���� ‰UI� t�Q??�� Ê√ w�M�« tM� VKD� Ê« vML��Ë U??�“U��« u??� «c??� t�Òb� W??M��« w??� p�I�«d� b??�—√ ÆUNK��  UO�H�« ÊuJ� qG��� ÊQ� p�– o�d� vK� w�M�«  uJK� ÂU� dEM� æ  U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?D? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? I? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? �  uJ�« lL�� w� o�u���« …—«œ≈ »U�??�Ë n�u� bL�� æ ÆWO�UFH�« ÕU��≈ qO�� w� …dO�� Î «œuN� «u�c� “ËU�� w��«Ë …œu�uL�« WO�ö�ù«  U??�u�DL�« lOL�  bH� æ ÆW�u�D� 3000 U�œb� ¡UM�√ t??�u l�— Íc??�« »U�??A�« iF� w{uF�« U??�œ æ rN�«“U��ô  UO�H�«Ë »U�A�« s� œb� ÷dF� ¡UIK�« «c� eOL� Ác� w� „—U??A� Ê_ ÁU�œ lH�dL�« ‚u??��« Ãd� s� ¡U??IK�« s� ÊU� b�Ë r??N� Î UFO�??A� UNOK� “U�— rN��d�Ë U�uII� w??��« ÆWO�UFH�« ∫ «“U��ô« Ác� “d�« W�bI� U�«bN� Á“U??��≈ ÷dF� „—U??� s� q� å“U�—ò X�d� æ s�d�x� dO��« t��� »U� “U��≈ ≠1 Æ‚u��« …—«œ≈ s� rNIzU� Âö�S� »U� “U��≈ ≠2 ÕdAO� W�MJ�Ë W�d�_« s� Î «œb� tF� dC�√ ”u�b�« æ W�—bL�« b��L� tHOEM�� »U� “U��≈≠3 Æw�UF� s� tKOu� œ«—√ U� UN� °‚u��« w� f�UAL�« »U�A�« iF� U�œUM� w{uF�« æ sLO�« w� ʬd� —«œ `�H� »U� ÕuL� ≠4 eOLL�« ÕdD�« l� »U�??A�« q�UH�Ë öOL�Ë Î UF�b� ÊU� u??��« æ Î UAD�  uL�« s� WD� –UI�≈ ≠5 ÆsO�—UAL�« s� w�dA�« »U���U� …U�� «e��« ≠6 ”uÐb�« ÊËb¼UF¹ UÎ ÐUý 30 Æ“U��û� …“eFL�« —U��_« s� œbF� w{uF�« bNA��« æ åW�œU W�u�ò j�d??� vK� ‰uB�K� »U�A�« o�U??�� æ W�d�ô« vK� o�U�� æ ÆW��� n�√ 60 s� d��√ tM� a�� Íc�« tÐ qLF�«Ë ʬdI�« kHŠ vKŽ s¹e−ML�« s??� œb??Ž W??�—U??A?L?Ð WF�U−�« sOÐ qIM²ð ÆÆå“U�ò Î U�U??� 30 s� d��√ b??�U� vK� ”u??�b�« b??L�√ aO??A�« W¹—«œù« ÂuKF�«Ë WOJ¹d�_« s� t� q??LF�«Ë ʬd??I�« k??H� “U��ö� ”u�b�« Õd??� ‰ö� ”b�√ l??� g??OF�U� ’U??��« s� ÊuJO�Ë WOF�U��«  UO�UFH�« s� Î «œb� å“U�ò WKL� rEM� —uNL��« ”u�b�« —œU�� »U�� Âu� X�uJ�« WF�U�� W�—«œù« ÂuKF�« WOK� w� ÂUI� WO�UF� U??�“d�√ »U�??� U??� ∫t??�uI� w�U�??A�« WO�«b�«Ë w??�M��« tK�«b�� e�ML�« U??NO� „—U??A�Ë 5Ø4 sOM�ô« k??H�� e??�M� Ê« b??�d� s??� WOJ�d�_« WF�U��« w� ÊuJ�??�� WO�U��« WO�UFH�« U�√ d�U� ‰ö??� l�d� t�UJ�Q� qLF�«Ë ʬdI�« ¡U�� s� WF�U��« w� p�–Ë w{uF�« bL�� —u��b�« W�—U??AL� s�b�UF� Î U�U??� 30 s??� d��√ ÊËUF��« ÍœU� l� ÊËUF��U� 2009Ø5Ø6 o??�«uL�« ¡UF�—_« Âu� Æp�– vK� ”u�b�« ÆWOJ�d�_« WF�U��« w� ”u�b�« ”√— q�I� qH� æ d�U� vK� ÊuLK�� ‰UH�_« æ ʬdI�«Ë ”u�b�« æ P034 RAKAZ 27-4 .indd 1 4/28/09 9:18:32 PM

×