Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El PLE com a eina personal per a l’investigador i el docent

Seminaris del Consell 2.0 de la Universitat de Girona. Girona, 8 de novembre de 2013

 • Be the first to comment

El PLE com a eina personal per a l’investigador i el docent

 1. 1. El PLE com a eina personal per a g l’investigador i el docent Ismael Peña-López @ictlogist Universitat Oberta de Catalunya Seminaris del Consell 2.0 de la Universitat de Girona Girona, 8 d novembre d 2013 Gi de b de
 2. 2. El PLE: una definició "un conjunt d’estratègies conscients per a utilitzar eines tecnològiques per a aconseguir accedir al coneixement contingut en objectes i persones i [...] assolir objectius d’aprenentatge específics" d aprenentatge específics Peña-López, I. (2013). “Heavy switchers in translearning: From formal teaching to ubiquitous learning”. In On the Horizon, 21 (2), 127-137. Lincoln: NCB University Press.
 3. 3. El PLE com a eina de recerca
 4. 4. Informació entrant Llistes de correu Notícies
 5. 5. Informació entrant Llistes de correu Revistes acadèmiques Revistes acadèmiques Notícies
 6. 6. Informació entrant Llistes de correu Blogs Lector de f RSS fils Revistes acadèmiques Revistes acadèmiques Notícies
 7. 7. Informació entrant Llistes de correu Blogs Lector de f RSS fils Revistes acadèmiques Revistes acadèmiques Blog de Recerca Notícies
 8. 8. - Lectura activa - Anàlisi Síntesi Abstracció Anàlisi, Síntesi, -A Aprenentatge <= ensenyament t t t
 9. 9. Informació entrant Llistes de correu Blogs Lector de f RSS fils Revistes acadèmiques Revistes acadèmiques Blog de Recerca Notícies
 10. 10. Informació entrant Web Personal Llistes de correu Quant a mi Blogs Lector de f RSS fils Revistes acadèmiques Revistes acadèmiques Blog de Recerca Notícies
 11. 11. Informació entrant Web Personal Llistes de correu Quant a mi Blogs Lector de f RSS fils Revistes acadèmiques Revistes acadèmiques Blog de Recerca Notícies Blogroll
 12. 12. Informació entrant Web Personal Llistes de correu Quant a mi Blogs Lector de f RSS fils Revistes acadèmiques Revistes acadèmiques Delicious YouTube Slideshare Blog de Recerca Flickr Notícies Blogroll
 13. 13. Informació entrant Web Personal Llistes de correu Quant a mi Blogs Lector de f RSS fils Revistes acadèmiques Revistes acadèmiques Delicious YouTube Slideshare Blog de Recerca Flickr Notícies Blogroll
 14. 14. Informació entrant Web Personal Llistes de correu Quant a mi Blogs Lector de f RSS fils Revistes acadèmiques Revistes acadèmiques Delicious YouTube Slideshare Blog de Recerca Flickr Notícies Wiki Blogroll
 15. 15. Informació entrant Web Personal Llistes de correu Quant a mi Blogs Lector de f RSS fils Revistes acadèmiques Revistes acadèmiques Delicious YouTube Gestor bibliogràfic Slideshare Blog de Recerca Flickr Notícies Wiki Blogroll
 16. 16. - Construcció paulatina, g segons les necessitats. - Aprofundir en les fonts fonts. - Si t Sistematitzar, di it tli tit digitatlizar.
 17. 17. Informació entrant Web Personal Llistes de correu Quant a mi Blogs Lector de f RSS fils Revistes acadèmiques Revistes acadèmiques Delicious YouTube Gestor bibliogràfic Slideshare Blog de Recerca Flickr Notícies Wiki Blogroll
 18. 18. Informació entrant Web Personal Llistes de correu Informació sortint Quant a mi Blogs Lector de f RSS fils Journals Prezi Delicious YouTube Gestor bibliogràfic Slideshare Blog de Recerca Flickr Notícies Wiki Blogroll Slideshare ld h YouTube
 19. 19. Informació entrant Web Personal Llistes de correu Informació sortint Quant a mi Blogs Lector de f RSS fils Journals Prezi Delicious YouTube Gestor bibliogràfic Slideshare Blog de Recerca Flickr Notícies Wiki Blogroll Slideshare ld h YouTube Delicious Flickr
 20. 20. Informació entrant Web Personal Llistes de correu Informació sortint Quant a mi Blogs Lector de f RSS fils Journals Prezi Delicious YouTube Gestor bibliogràfic Slideshare Blog de Recerca Flickr Notícies Wiki Blogroll Lifestream Slideshare ld h YouTube Delicious Flickr
 21. 21. Informació entrant Web Personal Llistes de correu Informació sortint Quant a mi Blogs Lector de f RSS fils Journals Gmail for GApps Prezi Delicious YouTube Gestor bibliogràfic Slideshare Blog de Recerca Flickr Notícies e‐Lists Wiki Blogroll Lifestream Slideshare ld h YouTube Delicious Flickr
 22. 22. Informació entrant Web Personal Llistes de correu Informació sortint Quant a mi Blogs Lector de f RSS fils Journals Delicious Gmail for GApps Repositori arxius YouTube Gestor bibliogràfic Slideshare Blog de Recerca Flickr Notícies Wiki Blogroll Lifestream e‐Lists Prezi Slideshare ld h YouTube Delicious Flickr
 23. 23. Informació entrant Web Personal Llistes de correu Informació sortint Quant a mi Blogs Lector de f RSS fils Journals Delicious Gmail for GApps Repositori arxius YouTube Gestor bibliogràfic Slideshare Blog de Recerca Flickr Notícies Wiki Blogroll Lifestream Mètriques del Web e‐Lists Prezi Slideshare ld h YouTube Delicious Flickr
 24. 24. - Identitat digital. - Portafoli Portafoli. - Xarxa.
 25. 25. Informació entrant Web Personal Llistes de correu Informació sortint Quant a mi Blogs Lector de f RSS fils Journals Delicious Gmail for GApps Repositori arxius YouTube Gestor bibliogràfic Slideshare Blog de Recerca Flickr Notícies Wiki Blogroll Lifestream Mètriques del Web e‐Lists Prezi Slideshare ld h YouTube Delicious Flickr
 26. 26. Informació entrant Web Personal Llistes de correu Informació sortint Quant a mi Blogs Lector de f RSS fils Journals Delicious Gmail for GApps Repositori arxius YouTube Gestor bibliogràfic Slideshare Blog de Recerca Flickr Notícies Wiki e‐Lists Prezi Slideshare ld h YouTube Delicious Flickr Blogroll Comentaris a blogs Lifestream Mètriques del Web
 27. 27. Informació entrant Web Personal Llistes de correu Informació sortint Quant a mi Blogs Lector de f RSS fils Journals Delicious Gmail for GApps Repositori arxius YouTube Gestor bibliogràfic Slideshare Blog de Recerca Flickr Notícies Wiki e‐Lists Prezi Slideshare ld h YouTube Delicious Flickr Blogroll Comentaris a blogs Lifestream Mètriques del Web Facebook LinkedIn Academia.edu ResearchGate
 28. 28. Informació entrant Web Personal Llistes de correu Informació sortint Quant a mi Blogs Lector de f RSS fils Journals Delicious Gmail for GApps Repositori arxius YouTube Gestor bibliogràfic Slideshare Blog de Recerca Flickr Notícies Wiki e‐Lists Prezi Slideshare ld h YouTube Delicious Flickr Blogroll Comentaris a blogs Lifestream Mètriques del Web Facebook LinkedIn Academia.edu ResearchGate FriendFeed
 29. 29. Informació entrant Web Personal Informació sortint Llistes de correu Quant a mi Google Calendar Blogs Lector de f RSS fils Journals Delicious Dopplr Gmail for GApps Repositori arxius YouTube Gestor bibliogràfic Slideshare Blog de Recerca Flickr Notícies Wiki Otros e‐Lists Prezi Slideshare ld h YouTube Delicious Flickr Google Drive Blogroll DropBox Comentaris a blogs Lifestream Mètriques del Web Facebook LinkedIn Academia.edu ResearchGate FriendFeed
 30. 30. Informació entrant Web Personal Informació sortint Twitter Llistes de correu Quant a mi Blogs Lector de f RSS fils Journals Twitter Delicious Dopplr Gmail for GApps Repositori arxius YouTube Gestor bibliogràfic Slideshare Blog de Recerca Flickr Notícies Google Calendar Wiki Otros e‐Lists Prezi Slideshare ld h YouTube Delicious Flickr Google Drive Blogroll DropBox Comentaris a blogs Lifestream Mètriques del Web Facebook LinkedIn Academia.edu ResearchGate FriendFeed
 31. 31. - Tot està relacionat. - Falsa dicotomia dins/fora dins/fora.
 32. 32. El PLE com a eina docent
 33. 33. reflexions i petits assajos seguir a estudiants Twitter Llistes de correu Quant a mi Blogs Lector de f RSS fils Journals Twitter Delicious YouTube Slideshare Dopplr Gmail for GApps Repositori arxius Gestor bibliogràfic Blog de Recerca Flickr Notícies presentacions t i Google Calendar Wiki Other e‐Lists Prezi Slideshare Slid h YouTube Delicious Flickr Google Drive Blogroll DropBox Lifestream Comments in  blogs Facebook Mètriques del  Web Academia.edu LinkedIn FriendFeed bibliografies g t de notes d camp recursos de tercers
 34. 34. Twitter Llistes de correu Twitter Gmail for GApps Twitter Slideshare Delicious Flickr Slideshare Prezi Repositori arxius Gmail for GApps e‐Lists Journals Gmail for GApps YouTube Blog de Recerca Repositori arxius Gestor bibliogràfic Wiki Delicious Slideshare Flickr YouTube Google Drive Wiki Delicious Flickr DropBox Delicious YouTube Slideshare e‐Lists Slideshare Dopplr YouTube Delicious Flickr Flickr Notícies Slideshare Gestor bibliogràfic Wiki Other Google Drive YouTube Blog de Recerca Notícies Blogroll Lifestream Facebook LinkedIn Mètriques del Web Lifestream Mètriques del Web Comments in blogs Academia.edu FriendFeed YouTube Slideshare Blog de Recerca Delicious Flickr Flickr Llistes de correu Quant a mi Other Google Calendar DropBox Blogs Google Drive Blogroll LinkedIn Dopplr Comments in blogs e‐Lists Journals Mètriques del Web DropBox Google Drive Facebook Lifestream Blogroll Twitter Wiki Comments in blogs Wiki Academia.edu Gmail for GApps Twitter FriendFeed Facebook Lifestream LinkedIn Academia.edu Facebook Lifestream Comments in blogs Facebook LinkedIn Slideshare Gestor bibliogràfic Notícies Other DropBox Repositori arxius YouTube DropBox Blogroll e‐Lists Prezi Delicious Delicious Flickr Google Drive Comments in blogs Dopplr Gmail for GApps Blog de Recerca e‐Lists Prezi Twitter Gestor bibliogràfic Slideshare Repositori arxius Google Calendar Journals YouTube Quant a mi Blogs Repositori arxius Flickr Other Llistes de correu Prezi Delicious Google Calendar Twitter Prezi Blog de Recerca Blogroll Quant a mi Blogs Slideshare Slid h Gestor bibliogràfic Flickr Notícies Llistes de correu Dopplr YouTube Other Google Calendar e‐Lists Twitter Gmail for GApps Twitter Twitter Google Shared Journals YouTube Notícies Quant a mi Blogs Delicious Lector de fils RSS Lector de f RSS fils Twitter Dopplr Journals Twitter Lector de fils RSS Dopplr Google Calendar Lector de fils RSS Blogs Journals Llistes de correu Quant a mi Blogs Google Calendar Lect tor de fils RSS Quant a mi Lector de fils RSS Llistes de correu Mètriques del Web Prezi Delicious YouTube Slideshare Academia.edu FriendFeed Repositori arxius Mètriques del Web LinkedIn Gestor bibliogràfic Academia.edu Slideshare YouTube Blog de Recerca FriendFeed Flickr Delicious Flickr FriendFeed Notícies Wiki Other Google Drive Blogroll Campus Virtual  VLE / LMS VLE / LMS DropBox Comments in blogs Lifestream Facebook LinkedIn Mètriques del Web Academia.edu FriendFeed Pàgina d’inici Eines i Serveis 2.0 Xat at Eines i Serveis 2.0 Notes i preferits otes p e e ts RSS API Fòrums Treball col∙lab. Repositoris Enquestes Blogs l Podcast & VoIP P d & V IP Wikis Vidcast Twitter Llistes de correu Quant a mi Blogs Google Calendar Dopplr Journals Gmail for GApps Twitter Dopplr Journals Gmail for GApps e‐Lists Twitter Delicious YouTube Slideshare e‐Lists Google Calendar Prezi Lector de fils RSS Quant a mi Blogs Lector de fils RSS Quin és el del professor? Llistes de correu Twitter Delicious YouTube Slideshare Prezi Repositori arxius Slideshare Gestor bibliogràfic YouTube Blog de Recerca Delicious Flickr Flickr Repositori arxius Slideshare Notícies YouTube Other Wiki Gestor bibliogràfic Google Drive Blog de Recerca Delicious Flickr Blogroll DropBox Flickr Notícies Comments in blogs Wiki Other Google Drive Blogroll Lifestream Facebook LinkedIn DropBox Mètriques del Web Academia.edu Comments in blogs Lifestream Facebook LinkedIn Mètriques del Web Academia.edu FriendFeed FriendFeed
 35. 35. Educació oberta a xarxes  socials Blogs de classe/temàtic g / Twitter de classe/temàtic Agregador de classe/temàtic Component Social Plataformes de Xarxes Socials, Blogs, Wikis,  g, , Marcatge social... Repositoris Espais oberts Web 2.0 Component de Docència/ Gestió Entorn Virtual  d’Aprenen‐ tatge /  Sistema de  Gestió de  l’Aprenentatge Entorn  Personal  d’Aprenentatge  (PLE) Component  Component d’Aprenentatge/ Gestió Personal  del  Coneixement e‐Portfoli Classes virtuals al LMS Repositoris institucionals Repositoris institucionals Eines de seguiment Component d’Avaluació Propi Blog, Wiki... Propi gestor bibliogràfic,  Preferits... Propi repositori Aprenentatge: Aprenentatge persones + objectes
 36. 36. De la formació formació... Aprenentatge  Aprenentatge planificat Formal Autodidacta Seguir una assignatura a la universitat i it t Desenvolupar una aplicació a partir de manuals Ensenyament estructurat No-Formal N F l Informal I f l Participar en un taller sobre un tema d’actualitat Innovar un procés en el lloc de treball Aprenentatge  no planificat l ifi t Ensenyament  no estructurat
 37. 37. Temario Formal S1 S2 S3 S4 S5 Formal Abierto Formal Abierto O1 S2 O3 S4 S5 No‐Formal + S2 S5 Informal I1 Autodidacta I1 I2 O3 I4 O5 Trans‐aprendizaje S1 I2 I3 O4 S5 S1 O2 O4 S5 Open Social Learning I3 PLE O1 I1 I3 I4 ...a l’aprenentatge a l’aprenentatge.
 38. 38. Reflexions finals: El PLE com a fonament d la f t de l “nova” universitat
 39. 39. - MOOC: cMOOC vs. xMOOC. - e-Recerca e-Recerca. - e Direcció de tesis i tesines e-Direcció tesines. -B d Badges i avaluació P2P l ió P2P. - Formació al llarg de la vida i aprendre a aprendre aprendre. -…
 40. 40. Girona, 8 de novembre de 2013. Seminaris del Consell 2.0 de la Universitat de Girona Para citar esta obra: e a ópe , s ae ( 0 3) co eina pe so a per est gado e doce t Peña-López, Ismael (2013) El PLE com a e a personal pe a l’investigador i el docent. Seminaris del Consell 2.0 de la Universitat de Girona. Girona, 8 de novembre de 2013. Girona: Universitat de Girona http://ictlogy.net/presentations/20131108_ismael_pena-lopez_-_PLE_eina_personal_investigador_docent.pdf http://ictlogy net/presentations/20131108 ismael pena lopez PLE eina personal investigador docent pdf Per a contactar amb l’autor: http://contacte.ictlogy.net Tota la informació presentada en aquest document es troba sota una Llicència Creative Commons del tipus Reconeixement – No Comercial – Sense Obra Derivada Per més informació visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/

×