Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estetica

1,297 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Estetica

 1. 1. L’efecte de l’estèticaMariona Grané. Laboratori de Mitjans Interactius. @LMIUB @CAVUB
 2. 2. principis de disseny interactiu
 3. 3. principis de disseny interactiuEstèticaEstètica i emocionsLefecte de lestèticaLa forma i la funcióSecció àuriaSimetria
 4. 4. estèticaLestètica se centra en la natura de la bellesa, lart i el gust i lapreciació de les cosesbelles.
 5. 5. estèticaEls problemes estètics són detonants de molts problemes dusabilitat i actuen com unfiltre per a lusuari.
 6. 6. estèticaMukarosky (1975), la bellesa no està només en aquell que la percep sinó que és unaqualitat dun objecte o duna obra, té una funció comunicativa, i manté el lligam entrelautor, el receptor i la comunitat o lentorn que linterpreta, mira, utilitza..., etc.
 7. 7. La funció estètica, per Mukarosky, és important en tota activitat humana perquè ...apropa o allunya fets o objectes,destaca o amaga,mostra o invisibilitza,reforça altres funcions duna imatge o objecte,i sintegra en el procés dadquisició dels nostres referents.estètica
 8. 8. estèticaEstètica i emocions: la bellesa importa.
 9. 9. estètica«Les relacions personals i positives amb un disseny provoquensentiments destima, lleialtat i paciència, factors significatius en lautilitat a llarg termini i en lèxit global dun disseny.Aquestes relacions positives tenen implicacions pel que fa referènciaa leficàcia de les interaccions entre les persones i els dissenys. Lesrelacions positives amb un disseny funcionen en una interacció queajuda a catalitzar el pensament creatiu i la resolució de problemes.Pel contrari, les relacions negatives provoquen una interacció queestreny el pensament i paralitza la creativitat. Això resultaespecialment rellevant en entorns estressants, atès que lestrèsaugmenta la fatiga i redueix el rendiment cognitiu».(Butler, Holden & Lidwell, 2005)
 10. 10. estètica«Aesthetics matter: attractive things work better»(Norman, 2002).
 11. 11. estèticaDos estudis claus de relació de la bellesa amb la usabilitat.Kurosu i Kashimura, Apparent Usability vs. Inherent Usability, (1995)Bellesa i usabilitat dels caixers automàtics de TokioLa percepció d’usabilitat d’un sistema que tenen els usuaris és milloramb la usabilitat aparent i no real que amb la real (inherent) peròestèticament pitjor.Tractinsky (1997)va repetir lexperiment adaptat als caixer al seu entorn dIsraelContra tot pronòstic els resultats que va obtenir a Israel al 1997 vanresultar ser encara més determinants que al Japó.
 12. 12. estètica«les emocions canvien la forma en què la ment humana resol els problemes: el sistemaemocional és capaç de canviar la modalitat operativa del sistema cognitiu».(Norman, 2004).
 13. 13. estèticaLefecte de lestètica: les coses boniques funcionen millor.
 14. 14. estèticaMentres que Norman (2004) inclou lefectede lestètica en el marc de les emocions; ...els experts en HCI i GUI que treballen desdel camp del disseny, plantegen lestèticacom un ítem essencial en les característiquesduna interfície que promogui una positivaexperiència dusuari.
 15. 15. estèticaLa bellesa té significatives implicacions en lacceptació, lús i els resultats dun disseny.
 16. 16. estèticaLestètica permet el processament visceral de la informació, (Norman, 2004)
 17. 17. estèticapangea.org/dim
 18. 18. estèticaLa bellesa es crea en el domini de les regles del disseny que anem desgranant, en lasimetria de les formes, lequilibri, la composició, lalineació dels elements, el color, elstextos coordinats amb el disseny, les agrupacions, les adequacions, ... etc.
 19. 19. estèticaI té regles pròpies ...
 20. 20. estèticaLa forma i la funció: la forma segueix a la funció.
 21. 21. estèticaLes 3F: form follows function.Descripció de la bellesa o condició per assolir-la ???«Un objecte seria bell si, perun costat, es manifestés en ellalgun tipus de bellesa de laintel·ligència i, per un altre,si lús al que ha de servir fosperfectament i claramentexpressat en el seu senyal, iels materials amb els queestigués fet fossin adequatspel seu ús». Plató, (350 ac)
 22. 22. estèticaPerquè el disseny visual duna interfície, en el nostre cas, el disseny duna interfícieweb, influeix directament en com la utilitzem, per navegar, per informar-nos perinteractuar, etc.
 23. 23. estèticaLa forma segueix a la funció s’adopta per als objectes i no per a les sevesrepresentacions visuals,... però la percepció de les funcions sobre les seves imatges és real, ... per exemple ungràfic d’un botó no es pot pressionar però els usuaris saben que aquesta és la sevafunció i li atribueixen.
 24. 24. estèticaSecció àuria: Proporció entre els elements duna forma daproximadament 0,618.
 25. 25. estèticaLescala i les proporcions són aspectes clau en les representacions visuals.El concepte que hi ha darrere de totaescala és la creença que uns nombresordenats representen millor alguns fetsnaturals, i poden ser reproduïts endisseny.Amb aquesta idea shan anat creatmoltíssimes escales en la vidaq u o t i d i a n a ( m ú s i c a , c o l o r ,temperatura...).
 26. 26. estèticaEl punt i la línia, considerats en disseny linici de tot, utilitzen aquesta proporció perrelacionar-se i crear formes, és el nupero Phi (= ø=1,6180339…), que és el número alqual tendeix la divisió entre dos números qualsevols de la sèrie de Fibonanci.El punt en moure’s es transformaen línia que té un ritme que es varepetint fins a cargolar-se enpunts concrets del recorregut,formant un cargol.
 27. 27. estèticaAquestes proporcions es troben arreu a la natura (animals i vegetals) i lhome shaencarregat de traslladar-ho en les seves creacions de disseny al llarg de la humanitat.
 28. 28. estèticaLa secció àuria és la proporció entre dos segments, de formaque el més petit (bc) és al més gran (ab), el que el més gran(ab) és gairebé la suma dels dos segments (ac).
 29. 29. estèticaA "Le Modulor"Le Corbusier (1950)recupera la idea de lesproporcions, en el seucas aplicada a lhome ilarquitectura.
 30. 30. estèticaAplicacions visuals en objectes de les regles àuries.
 31. 31. estèticaEn entorns webs les regles àuries s’apliquen per a la composició de pantalla inicial oglobal de tot el site per realçar la percepció de qualitat estètica.Es fa a partir de la diagramació en graelles.esquema de gridsde la wikipedia
 32. 32. estèticaEn les guies GUI per al disseny d’apps pelsdispositius mòbils amb sistema IOSl’organització visual a partir de lesproporcions àuries és una constant.
 33. 33. estètica
 34. 34. estètica
 35. 35. estètica
 36. 36. estèticalt2.fr
 37. 37. estèticaSimetria: Equivalència visual entre els elements duna forma.
 38. 38. estèticaRetorn a les idees de Dondis sobre la composició de la pantalla.«La simetria sempre sha associat a la bellesa», (Butler et altri, 2005)
 39. 39. estèticaUn disseny simètric suggereix estabilitat, equilibri, qualitat estètica, ordre, regularitat,centralització, repetició, etc.Per al disseny de la informació en pantalla aquestes qualitats són un suport per alusuari, la seva orientació, la navegació entre les dades i la satisfacció enl’experiència web.
 40. 40. estètica
 41. 41. estètica
 42. 42. estètica
 43. 43. estèticavangogh-creative.it
 44. 44. estèticanatl.tv
 45. 45. estèticaEstètica i emocions: la bellesa importa.Lefecte de lestètica: les coses boniques funcionen millor.La forma i la funció: la forma segueix a la funció.Secció àuria: Proporció entre els elements duna forma daproximadament 0,618.Simetria: Equivalència visual entre els elements duna forma.
 46. 46. principis de disseny interactiuLEER NO MATAAlberich, J. (2003). En trànsit 7.0. Apunts per a una estètica dels entorns digitals.Artnodes, nº2. Recuperat el 12 de juny de 2006, de http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/jalberich1002/jalberich1002.htmlButler, J; Holden, K & Lidwell, W. (2005). Principios universales de diseño.Barcelona: Blume.Heller, D. (2005). Aesthetics and Interaction Design - Some Preliminary Thoughts.[Online version]. Interactions, XII,5, 48-50. ACM.Norman, D.A (2004). El diseño emocional. Por qué nos gustan (o no) los objetoscotidianos. Barcelona: Paidós.Tractinsky,N. (2004.) A few notes on the study of beauty. [Online version]. HCI,Human-Computer Interaction, v.19 n.4, p.351-357, December 2004.
 47. 47. Mariona Grané.Laboratori de Mitjans Interactius www.lmi.ub.edu

×