Llegibilitat

1,455 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Llegibilitat

 1. 1. Llegibilitat a la webMariona Grané. Laboratori de Mitjans Interactius. @LMIUB @CAVUB
 2. 2. principis de disseny interactiu
 3. 3. principis de disseny interactiu Llegibilitat Claredat Llegibilitat Visibilitat
 4. 4. «Lo primero al escribir para Internet es saber escribir…»Gabriel García Marquez
 5. 5. llegibilitat La llegibilitat, no és només relativa al format visual dels textos, ... implica també al contingut. i es refereix a: la llegibilitat en si, la claredat i la visualització dels textos en pantalla, i pot transcendir a la lectura de qualsevol contingut en altres formats no textuals.
 6. 6. Claredat
 7. 7. llegibilitat Claredat: Qualitat dallò que és fàcil dentendre, de discernir, perquè no és confús. La claredat se centra en el contingut, el llenguatge i el significat dels textos que són escrits i dissenyats per ser llegits en un entorn web.
 8. 8. llegibilitat «A la xarxa el lector no és com en el món imprès. Linternauta és impacient, voraç, inconstant. Realitza molt menys esforç sobre cada text, doncs té a la seva disposició, ràpida i fàcilment, milions dalternatives. Si un text li és complexe, lavorreix o el desborda, hi ha una alta probabilitat que abandoni o busqui alguna cosa més digerible. Linternauta no llegeix, escaneja ràpidament la pantalla en busca dalguna cosa que el pugui interessar». (García, 2005)
 9. 9. llegibilitat Centelles (2004) ... llegir és un mecanisme de creació de significat. No sempre es llegeix amb els mateixos objectius, no sempre es llegeix igual. Diferents estils lectors a la web: · la lectura intensiva per entendre el significat global dun document web o bé el sentit específic dalguna de les seves parts. Amb una lectura lineal o seguint lestructura proposada per lautor i re-lectures necessàries si calen. · la lectura superficial per identificar ràpidament les idees principals dun document. Lectura molt ràpida de títol, subtítols, encapçalaments, altres elements organitzadors del text, visualitzar i interpretar les il·lustracions i les imatges, lectura del primer i el darrer paràgraf dun document, i de la primera frase de cada paràgraf. · la lectura exploratòria, per cercar alguna dada o alguna idea o paraula clau. La majoria de vegades se sap que busca o bé està explorant una informació, i posteriorment potser que sefectuï una lectura superficial.
 10. 10. llegibilitat I no podem oblidar que la lectura avui i cada cop més ja no és una activitat relacionada amb els llibres ... els dispositius digitals per a la lectura són cada cop més.
 11. 11. llegibilitat Com un disseny ajuda a la claredat en el contingut textual ? · Utilitzar un llenguatge objectiu, planer i senzill, un text sha de poder entendre a la primera lectura. Evitant paraules excessivament elaborades, cultes, o engreixades de manera artificial (com "compartimentació" en lloc de "divisió", per exemple).
 12. 12. llegibilitat · Fer servir textos breus, la claredat pot venir determinada per la mida de les frases, la seva llargària, la complexitat de les paraules, i fins i tot el nombre de síl·labes per paraula. Pensar en frases simples amb subjecte, verb, predicat, no complicant innecessàriament i centrar-se en: un paràgraf = una idea.
 13. 13. llegibilitat · Escriure amb llenguatge directe, simple i informal, utilitzant conceptes directes que atenguin a lusuari. Ser precisos en els textos, tractar les idees de forma específica i contextualitzada. Parlar de tu, no de jo; evitar la veu pasiva; i utilitzant verbs forts enlloc de perífrasis verbals ("decidir" enlloc de "prendre una decisió", o "usar" enlloc de "fer ús", o "provar" enlloc de "realitzar una prova").
 14. 14. llegibilitat · Mantenir un estil objectiu, evitar llenguatges molt publicitaris que creen desconfiança en el lector, i presentar fets i evidències més que opinions o valoracions, i utilitzar verbs i substantius.
 15. 15. llegibilitat · Utilitzar una narrativa amb una estructura deductiva, seguint lestratègia de piràmide invertida de presentar la informació mostrant en primer lloc les conclusions i idees més rellevants i desenvolupar el text per aprofundir en la idea presentada.
 16. 16. llegibilitat Claredat en el contingut dels enllaços també. evitar la frase “fes click aquí”, que descontextualitzada no significa res. escriure frases directes que convidin a fer click llenguatge directe i que la paraula d’enllaç sigui significativa W3C: quan cal, posar un text aclaridor que expliqui breument lenllaç
 17. 17. Llegibilitat
 18. 18. llegibilitat Llegibilitat: Qualitat de llegible, diferenciació dun signe dun altre i facilitació de la lectura. La llegibilitat fa clara referència a un aspecte formal del disseny de pantalles . Com les característiques físiques dels textos influencien en les operacions lectores dels usuaris.
 19. 19. http://www.thetitlethemovie.com/
 20. 20. llegibilitat La percepció dels usuaris davant els problemes de llegibilitat en pantalla acostuma a ser problemàtica i destacada en totes les avaluacions d’usabilitat. És considerat un principi transversal, clau per accedir a qualsevol informació, i per tant ha de ser prioritari en el disseny.
 21. 21. llegibilitat Els estudis més rellevants al voltant de la llegibilitat de textos shan realitzat lligats al text imprès. (Tinker) · Tinker, M.A. (1965). Bases for Effective Reading. Minneapolis: University of Minnesota Press. · Tinker,M.A. (1963). Legibility of print. Ames: Iowa State University Press.
 22. 22. llegibilitat · La mida del text, un fet decisiu però relatiu que cada cop més depèn de l’usuari. Bernard i Mills (2000) plantegen una mida adient de 12 punts per als textos en pantalla. Però cal tenir en compte ressolucions i tamanys de pantalla, necessitats personals, possibilitats que l’usuari decideixi el tamany del text al navegador, quantitat de text lligat al tamany, dispositius que es faran servir per “llegir” la web, ...
 23. 23. llegibilitat
 24. 24. llegibilitat
 25. 25. llegibilitat · El tipus de lletra o font emprada, .... atenció: no té una influència molt clara en relació amb el disseny de textos per a entorns web. Lestudi de Tinker (1929) amb tipografies dús comú no va mostrar diferències en la facilitat i rapidesa lectora. Al 1988 un equip de la universitat de Carnegie Mellon va analitzar les preferències i les habilitats lectores segons la comparació entre les fonts: Times New Roman i Georgia, i encara que no es va trobar cap diferència en habilitat lectora, els usuaris van preferir la Georgia (la van definir com més nítida, amable i fàcil de llegir). En un segon test es va comparar la Georgia amb la Verdana, i encara que els millors resultats lectors els van obtenir amb la Georgia, els usuaris van dir que preferien la Verdana.
 26. 26. llegibilitat Els estudis sobre la llegibilitat a la web actual shan centrat en trobar diferències substancials en lús de fonts Serif i Sans Serif. PERÒ: excloent els casos duna baixa resolució o una baixa qualitat o problemes de contrast en què cal pensar en una lletra Sans Serif, lelecció tendeix més a servir com a element estètic que com a element facilitador de la lectura.
 27. 27. llegibilitat
 28. 28. llegibilitat · La indentació del text, que afegeix píxels de suavització que milloren la transició entre el text i el fons. Especialment en suports de baixa ressolució o poc tamany del dispositiu i si la mida del text és inferior a 12 punts.
 29. 29. llegibilitat · El contrast òptim entre els textos i el fons duna pantalla web és un principi bàsic per a permetre la lectura en pantalla. Els resultats de contrast òptim entre textos i fons han de superar el 70% de lluminositat, evitant que el text desaparegui en el fons per manca de contrast i dificulti la lectura en pantalla, o provoqui fatiga.
 30. 30. llegibilitat Hi ha una millor eficiència lectora i menys fatiga en webs on · el contrast entre el text i el fons és molt alt, · el text és de color fosc i el fons és de color clar, · seviten els grisos en les seves diferents tonalitats com a fons de pantalla · sevitin fons amb gràfics, fotografies, degradats o textures
 31. 31. llegibilitat
 32. 32. llegibilitat
 33. 33. llegibilitat
 34. 34. llegibilitat
 35. 35. llegibilitat · La llargària dels blocs de text en pantalla (ample de línia), té en compte que les frases llargues asseguren una millor eficàcia i una major rapidesa lectora. Els tamanys de pantalla fins al moment han limitat lample de línia en webs.
 36. 36. llegibilitat Manchon (2003), si es fa necessari utilitzar amples de línia curts és sempre més adient incloure a cada línia una unitat de significat a ser possible.
 37. 37. distribució visual · La justificació del text, aporta una imatge més endreçada i contundent.
 38. 38. llegibilitat · El kerning, és lajustament de lespai entre lletres. Que cal que sigui variable segons la font i el seu disseny tipogràfic i visual.
 39. 39. llegibilitat · En cada tipografia cada lletra ocupa un espai diferent en si mateixa. Existeixen fonts proporcionals on cada lletra ocupa un espai diferent (per exemple una i ocupa un ample diferent que una n) i fonts no proporcionals (monospaced), en les quals totes les lletres ocupen un espai idèntic.
 40. 40. llegibilitat La llegibilitat implica un conjunt de relacions entre característiques, no ve donada per una sola ... i a més implica la qualitat estètica.
 41. 41. llegibilitat La llegibilitat implica un conjunt de relacions entre característiques, no ve donada per una sola ... i a més implica la qualitat estètica.
 42. 42. Visibilitat
 43. 43. llegibilitat Visibilitat: Grau en què és possible de veure i/o evidenciar elements en un medi. Llegibilitat i visibilitat estan íntimament relacionades, ... la qualitat de llegibilitat dun text o una imatge en un entorn interactiu és condició essencial per donar pas a la visibilitat de lelement en si.
 44. 44. llegibilitat Bringhurst, 2002, més enllà de la llegibilitat hi ha l’opció d’impregnar cada text de vida, d’energia, que motivi al lector a llegir.
 45. 45. llegibilitat Donar visibilitat als textos a la web: · Col·locar els textos més rellevants en les zones més importants de la interfície. · Emfatitzar mitjançant fonts, estils, mides, colors...; utilitzant l’estil negreta, majúscules per a paraules concretes, no per a paràgrafs llargs. · Utilitzar el color i el contrast per distribuir i discriminar objectes i elements. · Agrupar visualment objectes informatius relacionats entre si. · Utilitzar llistes sempre que sigui possible, enumerant idees, amb apartats i sub- apartats. · Evidenciar visualment els encapçalaments, títols, subtítols, dels diferents apartats. · Justificar totalment els textos és una norma que es pot lligar a la llegibilitat, però que en realitat té una repercussió més evident en la visualitat del text en relació amb el total de la pantalla.
 46. 46. llegibilitat
 47. 47. llegibilitat El text esdevé, fnalment, un element del disseny tant potent com les imatges ... un del s objectius de la visibilitat és donar forma al text per fer-lo visual
 48. 48. llegibilitat Claredat: Qualitat dallò que és fàcil dentendre, de discernir, perquè no és confús. Llegibilitat: Qualitat de llegible, diferenciació dun signe dun altre i facilitació de la lectura. Visibilitat: Grau en què és possible de veure i/o evidenciar elements en un medi.
 49. 49. principis de disseny interactiu LEER NO MATA Tinker, M.A. (1965). Bases for Effective Reading. Minneapolis: University of Minnesota Press. Centelles; M. (2004). Escriure (correctament) per al web. Textos universitaris de biblioteconomia i documentació, nº 13. Recuperat el 19 d’agost de 2006 de http://www2.ub.es/bid/consulta_articulos.php?fichero=13centel.htm Shaikh, D. (2004). Paper or Pixels: What are People Reading Online?. Usability News, 6.2, 2004. Recuperat el 18 dagost de 2006, de http:// psychology.wichita.edu/surl/usabilitynews/62/online_reading_survey.htm Wilson, R.F. (2001). HTML E-Mail: Text Font Readability Study. Web Marketing Today. March 1, 2001. Recuperat al setembre de 2006, de http:// www.wilsonweb.com/wmt6/html-email-fonts.htm
 50. 50. Mariona Grané.Laboratori de Mitjans Interactius www.lmi.ub.edu

×