Successfully reported this slideshow.

Please tell me a little about your last summer holiday (English writing topic)

6,391 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Please tell me a little about your last summer holiday (English writing topic)

  1. 1. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 1 WRITING TOPIC: YOUR LAST SUMMER HOLIDAY? http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba Topic: Please tell me a little about your last summer holiday? Chủ đề: Vui lòng cho tôi biết về kì nghỉ hè năm ngoái của bạn? I'm Hoc - an office worker but about a year ago, I was still a student. I remember that was a busy and challenging summer with a lot of activities and plants. Tôi tên là Học – tôi là một nhân viên văn phòng nhưng một năm trước đây tôi vẫn còn là một anh sinh viên cao đẳng. Tôi còn nhớ đó là một mùa hè bận rộn và đầy thử thách với nhiều hoạt động và kế hoạch. For me, my last summer is not for holiday. It remind me of college and start-up career time. Looking back at this time last year, I was very busy with the preparation of graduation exam because I was a senior at college and this was my last semester. Therefore, I spent almost all of my time preparing for the important exam and was ready to do well. On the day of the exam, I did the tests and passed them, I was quite happy then. Đối với tôi thì mùa hè năm ngoái không dành để nghỉ ngơi. Nó gợi tôi nhớ đến thời sinh viên và quãng thời gian bắt đầu lập nghiệp. Nhìn về quá khứ, vào thời gian này năm ngoái, tôi rất bận rộn với việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, vì tôi là sinh viên năm cuối cao đẳng và học kỳ đó cũng là học kỳ cuối cùng. Bởi vì vậy, tôi đã dành phần lớn thời gian của mình để ôn bài cho kỳ thi quan trọng và sẵn sàng để tham dự kỳ thi. Vào ngày thi, tôi đã hoàn thành tốt các bài kiểm tra và vượt qua chúng, tôi cảm thấy hạnh phúc sau đó. The day I got my bachelors degree which was also the last day I stayed in Nha Trang. I left Nha Trang and moved to Nhon Trach, Dong Nai on the next day. I had a job interview in there but I failed then. Ngày tôi nhận bằng cử nhân cũng là ngày cuối cùng tôi ở Nha Trang. Ngày hôm sau, tôi đã rời Nha Trang vô Nhơn Trạch, Đồng Nai. Tôi có một cuộc phỏng vấn xin việc ở đó nhưng tôi đã không thành công sau đó. Until the middle of August, I successfully got a job in a foreign company in Binh Duong. At present, my career is beginning to stabilize and grow but I will never forget my difficult last summer, my old friends, my college and all things belong to Nha Trang. I am not sure if my next summer will happen but now I believe that that it will be very different. Cho đến giữa tháng Tám, tôi đã tìm được việc thành công tại một công ty nước ngoài ở Bình Dương. Vào thời điểm hiện tại, sự nghiệp của tôi đã bắt đầu ổn định và dần tiến triển nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cái mùa hè đầy khó khăn cùng với bạn bè cũ, trường học và tất cả những gì về Nha Trang. Tôi không chắc rằng mùa hè năm sau sẽ ra sao nhưng chắc chắn rằng sẽ rất khác so với ngày hôm nay.

×