Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
DÀNH CHO H C SINH ÔN THI THPT QU C GIA
MÔN TI NG ANH 2015
Tháng 6 - năm 2015
tincanban.com
2
L I GI I THI U
V i b c c chi ti t nhưng ng n g n và cô ng, cu n tài li u “Hư ng d n
làm bài lu n và 30 bài lu n m u” s h...
3
PH N I – PHƯƠNG PHÁP LÀM CÂU H I T LU N
TRONG THI TI NG ANH
1. Các ch thư ng găp trong yêu c u vi t o n văn?
Nh ng ch xu...
4
này s gi i thích câu ch c a b n b ng s ki n, chi ti t ho c ví d .
Tùy theo bài ngư i vi t có th s p x p supporing senten...
5
Hãy th c hi n vi t bài lu n theo 6 bư c sau:
1- Vi t câu ch (Lưu ý: C n tri t l i d ng bài vi t thành câu ch ).
2- Ki m ...
6
quan tr ng trong cu c s ng sau này c a chúng tôi. Hơn n a, m là m t t m
gương cho tôi noi theo. M luôn c g ng s ng hòa t...
7
My favorite subject is English. The first reason I like this subject is that it
is a core subject which is vital and ess...
8
Gi a r ng núi trùng i p c a t nh Lâm ng, à L t, thành ph xinh p,
quy n rũ t t c nh ng ai ã t ng m t l n n nơi này. Tôi l...
9
Hundreds of sight-seers, tourists and others visit many places of interest in the city
while businessmen from various pa...
10
chúng ta s có ni m vui và t n hư ng m t cu c s ng có ý nghĩa. Tóm l i, theo ý ki n
c a tôi thì không có b n bè thì cu c...
11
learning English is one of the necessary ways to provide more opportunities for
them to study overseas. Secondly, learn...
12
có l i cho s c kh e c a tôi. S ng ây giúp tôi tránh ư c ti ng n t xe c như xe
máy hay ô tô và ách t c giao thông vào gi...
13
nư c ngoài h c t p thì h s có th tr nên trư ng thành và c l p hơn. Tr i
nghi m nh ng th m i bao g m các n n văn hóa và ...
14
or customs which make a considerable contribution to my knowledge. Finally,
we are more likely to make friends with man...
15
TOPIC 15: Advantages & disadvantages of the Internet
Nowadays, the Internet, which has many benefits and some drawbacks...
16
It attracts not only children but also adults as me. Another good point of it I want to
mention about is creative imagi...
17
Trong t t c các ho t ng c a th i gian r nh thú v cũng như vui chơi gi i
trí, Tôi thích c sách nh t vì các khía c nh t t...
18
ch b n thân, khi h giành quá nhi u th i gian cho vi c s d ng ng d ng này. Do
ó, facebook có l i hay h i tùy thu c vào m...
19
friends. My mother and my two sisters are diligent and hard-working women. They
often keep the house clean and tidy. I ...
20
chùa cũ v i cây cao xung quanh nó. Phía bên ph i c a làng ch y l ng l m t dòng
sông xanh trong. Khi tôi còn tr , tôi th...
21
Whoever has been to Hue ancient city will always admire the gracefulness of
Trang Tien Bridge. Built a long time ago, T...
22
watching television than any other activities. Watching television can help me not
only relax but also build me a huge ...
23
không bi t nh ng gì x y ra sau ó. Khi cha m tôi tr v , tôi nói v i h t t c nh ng
gì ã x y ra. Có l ây là câu chuy n tôi...
24
able to buy all the books on the subject in which they wish to attain proficiency. It is
therefore necessary for them t...
25
Bài d ch: Ngày quan tr ng nh t trong cu c s ng c a tôi
Ngày quan tr ng nh t trong i tôi là ngày ba m tôi quy t nh g i t...
26
ư c d ch sang ti ng Anh. Vì th nh ng ai hi u bi t v ti ng Anh có th ti p c n
ư c m i ngu n thông tin. Hơn n a vì ư c s ...
27
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hướng dẫn làm bài luận và 30 bài luận mẫu dành cho kì thi THPT Quốc Gia 2015

9,942 views

Published on

tincanban.com, photruyen.com, choque24h.net, 36 bai luan tieng anh

Published in: Business
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Hướng dẫn làm bài luận và 30 bài luận mẫu dành cho kì thi THPT Quốc Gia 2015

 1. 1. 1 DÀNH CHO H C SINH ÔN THI THPT QU C GIA MÔN TI NG ANH 2015 Tháng 6 - năm 2015 tincanban.com
 2. 2. 2 L I GI I THI U V i b c c chi ti t nhưng ng n g n và cô ng, cu n tài li u “Hư ng d n làm bài lu n và 30 bài lu n m u” s h tr c l c cho các em h c sinh trong vi c ôn thi THPT qu c gia môn Ti ng Anh. B tài li u g m 3 ph n: Ph n I – Phương pháp làm câu h i t lu n trong thi Ti ng Anh (Hư ng d n chi ti t cho các em cách xây d ng và trình bày m t o n văn (m t bài lu n) b ng ti ng Anh theo c u trúc và văn ph m o n văn trong Ti ng Vi t) Ph n I – Các bư c ti n hành vi t o n văn trong thi Ti ng Anh (Hư ng d n 6 bư c c n th c hi n vi t m t bài lu n theo ch cho s n) Ph n II – Tuy n ch n 30 bài lu n m u (có dài t 80 n 150 t ) theo chu n nh hư ng thi THPT Qu c gia 2015 c a BGD và có c u trúc chu n văn ph m o n văn trong Ti ng Vi t. 30 bài lu n m u vi t v các ch sau: 1. Vi t v m t ngư i b n yêu m n, ngư ng m 2. K v chuy n du l ch t i Nha Trang 3. Vi t v môn h c yêu thích c a b n t i trư ng 4. Mô t v p c a à L t 5. K v b n và gia ình b n 6. Cu c s ng thành ph 7. T i sao chúng ta nghĩ r ng tình b n là quan tr ng? 8. Vi t m t o n văn v b n thân c a b n 9. Lý do cho vi c h c ti ng Anh là gì? 10. B n thích s ng thành ph hay nông thôn? T i sao? 11. T i sao h c sinh nên h c t p nư c ngoài? 12. Ưu i m c a truy n hình 13. Vi t v nh ng s thích c a b n 14. Vi t v m t l h i nư c b n 15. Nh ng thu n l i và b t l i c a Internet 16. Vi t v th lo i sách mà b n thích nh t 17. Vi t v ích l i c a vi c c sách 18. Facebook nh hư ng t t, x u như th nào i v i cu c s ng c a ngư i dùng ? 19. Khoa h c và tác d ng c a nó 20. Mô t nhà b n ang s ng. T i sao b n thích nó? 21. Mô t m t ngôi làng b n bi t rõ 22. Mô t ngư i b n t t nh t c a b n và nói lý do t i sao b n thích anh y ho c cô y? 23. Mô t m t cây c u b n bi t rõ 24. K v m t trong nh ng ho t ng mà b n mu n làm trong th i gian r nh r i 25. M t s vi c tôi s không bao gi quên 26. Nói v cách cư x t t 27. Giá tr c a thư vi n 28. Ngày quan tr ng nh t trong cu c s ng c a tôi 29. T m quan tr ng c a Ti ng Anh 30. B n mu n làm công vi c gì sau khi hoàn thành vi c h c? tincanban.com
 3. 3. 3 PH N I – PHƯƠNG PHÁP LÀM CÂU H I T LU N TRONG THI TI NG ANH 1. Các ch thư ng găp trong yêu c u vi t o n văn? Nh ng ch xu t hi n trong ph n t lu n là nh ng ch g n gũi v i các em. Nh ng ch này s tương t như ch trong nh ng bài c hi u trong SGK, c bi t là SGK Ti ng Anh l p 12. C th như: - Con ngư i: s thích c a b n thân, ngư i yêu thương nh t trong gia ình, ngư i b n mà b n yêu quý nh t, th n tư ng… - Giáo d c: môn h c yêu thích, ngư i th y mà b n ngư ng m … - Th thao: môn th thao yêu thích… - Du l ch: a i m du l ch mà b n yêu thích… - Công vi c: ư c mơ c a b n, ngư i b n mu n tr thành trong tương lai…. 2. C u trúc & cách tri n khai m t o n văn vi t b ng ti ng Anh trong thi THPT qu c gia: vi t ư c m t o n văn (paragraph), trư c tiên các em c n hi u rõ b c c và cách s p x p chi ti t trong m t o n văn ch không th "nghĩ sao vi t v y" như m t s h c sinh thư ng làm. Thông thư ng m t o n văn vi t b ng ti ng Anh có dài dao ng trong kho ng 80 n 150 t (words). M t o n văn chu n bao g m Câu ch , Các câu gi i thích cho câu ch (ph n thân bài) và Câu k t lu n. a/ Câu ch ( topic sentence) Thông thư ng, m i o n văn u có m t ý chính. Ý chính này ư c di n t trong m t câu văn g i là câu ch . Câu ch ph i là m t câu văn hoàn ch nh nghĩa là nó ph i ch a ng m t ch ng và m t ng t và di n t m t ý hoàn ch nh. Câu ch luôn có 2 ph n: 1/ Topic (ch ): Thông báo cho ngư i c bi t tác gi vi t v ai hay cái gì) ; 2/ Controlling idea (ý tư ng ch o ý chính) b/ Các câu gi i thích cho câu ch (supporting sentences ) ưa ra các ý chính gi i thích ch ng minh cho câu ch . Nh ng câu tincanban.com
 4. 4. 4 này s gi i thích câu ch c a b n b ng s ki n, chi ti t ho c ví d . Tùy theo bài ngư i vi t có th s p x p supporing sentences theo 1 trong các tr t t dư i ây: 1 - T các chi ti t quan tr ng nh t n ít quan tr ng nh t. 2 - T các chi ti t ít quan tr ng nh t n chi ti t quan tr ng nh t (ngư c v i cách 1). 3 - Theo tr t t th i gian (cái gì x y ra trư c k trư c cái gì x y ra sau k sau). 4 - Theo trình t c a công vi c ph i làm. 5 - Theo trình t không gian. Thư ng tr t t này ch ư c áp d ng trong m t o n văn t quang c nh nơi ch n. c/ Câu k t lu n (Concluding sentence) Là câu cu i o n văn. Câu k t không nh t thi t luôn ph i có trong o n văn, nghĩa là n u b n t tin mình vi t t t thì k t bài v i câu k t, còn không thì không s d ng câu này. Câu k t thư ng vi t theo ki u: - Nh c l i ý chính ã nêu câu ch b ng 1 cách vi t khác (nghĩa là vi t l i câu ch theo m t d ng khác mà thôi), ho c ưa ra k t lu n d a trên các l p lu n ã ưa ra trư c ó. - Các liên t dùng k t thúc 1 o n văn: in conclusion; in short;… PH N II - CÁC BƯ C LÀM BÀI VI T O N VĂN TRONG THI TI NG ANH vi t m t o n văn, u tiên ta c n ph i tìm câu ch . Khi ã có câu ch , ta ph i tìm ý có th tri n khai ý chính. Vi c tìm ý không quá ph c t p. Thí sinh ch c n t t ra nh ng câu h i liên quan n câu ch sau ó t tr l i chúng. Nh ng câu h i này thư ng b t u b ng các t nghi v n (question words) như What, When, Where, Why, How. Nh ng câu tr l i cho các câu h i trên s ư c s d ng như supporting sentences (các câu văn ch ng minh, di n gi i ý chính trong câu ch ). Khi ã có các supporting sentences, ngư i vi t ch c n ráp n i chúng l i thì s có m t o n văn hoàn ch nh. Tuy nhiên, m u ch t công o n này là các em ph i bi t s p x p các câu văn theo m t tr t t nh t nh ch không ph i "có gì vi t n y". Cu i cùng, b n có th k t thúc o n văn b ng m t câu k t (concluding sentence). Thông thư ng câu k t ư c th c hi n b ng cách vi t l i câu ch theo m t d ng khác mà thôi. Tuy nhiên, câu k t không nh t thi t luôn ph i có trong o n văn, nghĩa là n u b n t tin mình vi t t t thì k t bài v i câu k t, còn không thì không s dung câu này.
 5. 5. 5 Hãy th c hi n vi t bài lu n theo 6 bư c sau: 1- Vi t câu ch (Lưu ý: C n tri t l i d ng bài vi t thành câu ch ). 2- Ki m tra l i câu ch bi t ch c trong câu ch c a b n có topic và controlling idea. 3- Tìm ý ch ng minh/ di n gi i ý chính b ng cách t các câu h i m u b ng t nghi v n. (Lưu ý: Do dài c a o n văn b kh ng ch nên b n ch c n t khaongr 5 câu h i là ư c. Nh r ng các câu h i ph i liên quan n câu ch ). 4 – Ráp các câu tr l i cho các câu h i c a b n (supporting sentences) l i thành m t o n văn hoàn ch nh. C n nh m u ch t bư c này là b n ph i bi t ch c mình ang s d ng tr t t nào ráp n i supporting sentences. 5- Cân nh c có nên vi t câu k t hay không. N u không ch c ch n thì b qua bư c này. 6 – Ki m tra l i các l i chính t , l i ng pháp có th có trong t ng câu vi t c a b n. PH N III – TUY N CH N 30 O N VĂN M U : TOPIC 1: Write about a person you love or admire My mother is a person I admire most. She devoted a lot of time and energy to the upbringing of my two brothers and I. Despite working hard, she always made time to teach us many useful things which are necessary and important in our later lives. Moreover, she is a good role model for me to follow. She always tries to get on well with people who live next door and help everyone when they are in difficulties, so most of them respect and love her. I admire and look up to my mother because she not only brings me up well but also stands by me and gives some help if necessary. For example, when I encounter some difficulties, she will give me some precious advice to help me solve those problems. She has a major influence on me and I hope that I will inherit some of her traits. Bài d ch: Vi t v m t ngư i b n yêu m n, ngư ng m M tôi là ngư i mà tôi ngư ng m nh t. M ã c ng hi n nhi u th i gian và s c l c vào vi c d y d tôi và hai anh trai tôi. M c dù làm vi c v t v nhưng bà y ã luôn dành th i gian d y chúng tôi nhi u i u b ích mà c n thi t và
 6. 6. 6 quan tr ng trong cu c s ng sau này c a chúng tôi. Hơn n a, m là m t t m gương cho tôi noi theo. M luôn c g ng s ng hòa thu n v i nh ng ngư i hàng xóm bên c nh và giúp m i ngư i khi h g p khó khăn cho nên h u h t m i ngư i tôn tr ng và yêu quý bà y. Tôi ngư ng m và kính tr ng m tôi không ch b i vì bà nuôi dư ng tôi t t mà m còn bên tôi và ưa ra s giúp n u c n thi t. Ví d như khi tôi g p nh ng khó khăn thì m s ưa ra nh ng l i khuyên quý giá giúp tôi gi i quy t nh ng v n ó. M có nh hư ng l n t i tôi và tôi hi v ng r ng tôi s th a hư ng ư c m t s nét tính cách c a m . TOPIC 2: Since the tour in Nha Trang My first visit to Nha Trang, the coastal city, was three years ago. It was a pleasant and memorable trip. Nha Trang, the capital of Khanhs Hoaf province, has one of the most popular municipal beaches in all of Vietnam. In Nha Trang, nature beauties are so tempting. Waves crashing onto the cliffs; the soft sigh of the sea breeze; clean white sands and turquoise waters; it all makes for a stunning landscapes. On my visit to Nha Trang, I used to get up early each morning to stroll along the beach - a chance to breath in the fresh sea air and enjoy the sunrise across the water. One attraction that captivated me three years ago and still it does is the collection of small offshore islands. Hon Tre is the largest of the islands, and Monkey island is, as the name suggests, the home of hundreds of wild monkeys. Yen island is known for its swifts' nests. Nha Trang is the city in hamoney: its fine weather, favorite position and friendly people bring it a cerain balance. Nha Trang is a great holiday destination. I hope to have chance to come back. Bài d ch: K v chuy n du l ch t i Nha Trang Tôi n thăm Nha Trang, thành ph bi n, l n u cách ây ba năm. ó là m t chuy n i thú v và áng nh . Nha Trang, th ô c a t nh Khánh Hòa, có bãi bi n p nh t trong s các bãi t m trong thành ph trên toàn Vi t Nam. Nha Trang, thiên nhiên th t quy n rũ. Sóng xô b á; hơi th nh nhàng c a gió bi n, bãi cát tr ng và nư c bi n trong xanh; t t c ã t o nên phong c nh tuy t v i. Trong d p i thăm Nha Trang h i ó, tôi thư ng d y s m vào bu i sáng i t n b d c theo b bi n - m t d p hít th không khí bi n trong lành và thư ng th c c nh bình minh trên bi n. M t nơi h p d n ã lôi cu n tôi cách ây ba năm và bây gi v n th là t p h p nh ng hòn o nh xa b . Hòn Tre là m t trong nh ng hòn o l n nh t. Hòn Kh , như tên g i c a nó, là nơi cư ng c a hàng trăm loài kh hoang dã. o Y n n i ti ng có nhi u t chim Y n. Nha Trang là thành ph c a s hài hòa: th i ti t p, v trí thu n l i và ngư i dân thân thi n em l i cho Nha Trang s cân b ng v ng ch c. Nha Trang là i m d ng chân du l ch lý tư ng. Tôi hi v ng có cơ h i tr l i. TOPIC 3: Write about your favorite subject at school tincanban.com
 7. 7. 7 My favorite subject is English. The first reason I like this subject is that it is a core subject which is vital and essential in my career path. I try to learn this international language well so that I can communicate with foreigners and find a good job in the future. Furthermore, learning English well can help me read books or magazines in English. Through reading things in English, I can be exposed to various cultures and customs. Besides, my English teacher is a dedicated person who can engage me in her lessons and bring the passion for me. I found her lessons interesting because she delivered them in a way that I really liked. In short, English is an important subject which I am really keen on. Bài d ch: Vi t v ch yêu thích c a b n t i trư ng Môn h c yêu thích c a tôi là Ti ng Anh. Lý do u tiên tôi thích môn h c này là ó là m t môn h c ch y u mà quan tr ng và thi t y u trên con ư ng s nghi p c a mình. Tôi c g ng h c ngôn ng qu c t này gi i mà tôi có th giao ti p v i ngư i nư c ngoài và tìm ư c m t công vi c t t trong tương lai. Hơn n a h c ti ng anh t t có th giúp tôi c sách hay t p chí b ng ti ng anh. Thông qua vi c c nh ng th b ng ti ng anh, tôi có th ti p xúc v i nh ng n n văn hóa và các phong t c khác nhau. Ngoài ra giáo viên ti ng anh c a tôi là m t ngư i t n t y ngư i mà có th thu hút tôi vào các bài h c c a cô y và mang n cho tôi ni m am mê. Tôi c m th y bài h c c a cô y h p d n b i vì cô y ã truy n t theo cách mà tôi th c s thích. Tóm l i, ti ng anh là m t môn h c quan tr ng mà tôi th c s thích. TOPIC 4: Describe the beauty of Dalat Amidst the immense mountains and forests of Lam Dong province, Dalat, a beautiful town, captivates all those who have been there once. I am one of those. Dalat is often called the City of Eternal Spring. Flowers of all colors, with many species, the most numerous of which are orchids. More than anywhere else in Vietnam, Dalat sees flowers vie with one another in blossoming in spring. I used to get up early in the morning on fine days to welcome dawn on the highlands. Opening the windows, I had a breath-taking view of nature, and enjoyed the fragrance of wild flowers carried by the clouds, I felt relieved in my heart. In the late afternoons, I often reserved for visits to the Valley of Love and Sigh Lake covered with quiet pine forests. Twilight on Dalat also brought many pictures and sensations. The wind rustling through the pine forests, the roar of waterfalls, the chirping of birds and the clatter of horse 's hooves...all of these unforgettable memories always remain with me. Bài d ch: Mô t v p c a à L t
 8. 8. 8 Gi a r ng núi trùng i p c a t nh Lâm ng, à L t, thành ph xinh p, quy n rũ t t c nh ng ai ã t ng m t l n n nơi này. Tôi là m t trong s ó. à L t ư c m nh danh là thành ph c a mùa xuân vĩnh c u. Hoa màu s c, hoa nhi u ch ng lo i và nhi u nh t là phong lan. Hơn b t c nơi âu Vi t Nam, à L t b n mùa hoa thi nhau n , n r nh t là vào mùa xuân. Nh ng ngày p tr i, tôi thư ng d y s m ón bình minh trên cao nguyên. M c a s phòng ra, nh m nhìn b c tranh thiên nhiên ngo n m c và hít th mùi hương c a nh ng bông hoa r ng do mây ch n, tôi c m th y nh nhõm trong lòng. Vào nh ng bu i chi u tà, tôi thương dành th i gian cho thung lũng Tình Yêu và h Than Th chìm sâu trong sư n i c a r ng thông tĩnh m ch. Hoàng hôn à L t mang n nhi u v và c m giác. Ti ng thông reo vi vút, ti ng thác nư c, ti ng chim ca, ti ng vó ng a gõ nh p u u...T t c l i trong tôi nh ng k ni m khó quên. TOPIC 5: Talk about you and your family My name is Hoang and I am 18 years old. I was born in Thua Thien Hue province. I have one younger brother. He is still in high school. We fight all the time like Tom and Jerry. My father is working in the social labour office. He has worked there for 30 years. Before that, he was a war soldier. My mother is working in the social insurance office. My parents have been married for 25 years. We moved to Dong Ha town and we have been living there since 1995. In my early school years, I went to the kindergarten, Ham Nghi primary school, Nguyen Hue secondary school, then Le Loi high school. I like football and music. AC Milan is my favorite team. My dream would become a good doctor to cure people. Bài d ch: K v b n và gia ình b n Tên tôi là Hoàng và tôi 18 tu i. Tôi sinh ra t nh Th a Thiê n Hu . Tôi có m t ngư i em trai. C u y v n còn trư ng trung h c. Chúng tôi chi n u t t c các th i gian như Tom và Jerry. Cha tôi ang làm vi c trong các cơ quan lao ng xã h i. Ông ã làm vi c ó 30 năm. Trư c ó, ông là m t ngư i lính chi n. M tôi ang làm vi c trong văn phòng b o hi m xã h i. Cha m tôi ã cư i nhau ư c 25 năm. Chúng tôi chuy n n th tr n ông Hà và chúng tôi ã s ng ó t năm 1995. Trong năm h c u tiên c a tôi, tôi ã i n trư ng m u giáo, trư ng ti u h c Hàm Nghi, Nguy n Hu trư ng th c p, sau ó Trư ng THPT Lê L i. Tôi thích bóng á và âm nh c. AC Milan là i bóng tôi yêu thích. Tôi ư c mơ sau này tr thành m t bác sĩ gi i ch a b nh cho m i ngư i. TOPIC 6: Life in the city Life in the city is full of activity. Early in the morning hundreds of people rush out of their homes in the manner ants do when their nest is broken. Soon the streets are full of traffic. Shops and offices open, students flock to their schools and the day's work begins. The city now throb with activity, and it is full of noise.
 9. 9. 9 Hundreds of sight-seers, tourists and others visit many places of interest in the city while businessmen from various parts of the world arrive to transact business. Then towards evening, the offices and day schools begin to close. Many of the shops too close. There is now a rush for buses and other means of transport. Everyone seems to be in a hurry to reach home. The city is described as a place of constant activity. Here, the drama of life is enacted every day. Bài d ch: Cu c s ng thành ph Cu c s ng thành th r t nh n nh p. T t m sáng hàng trăm ngư i ùa ra kh i nhà như àn ki n v t . Ch ng bao lâu sau ư ng ph ông ngh t xe c . Các c a hàng và văn phòng m c a. H c sinh h i h c p sách n trư ng và m t ngày làm vi c b t u. Gi ây thành ph ho t ông nh n nh p và y p ti ng huyên náo. Hàng trăm ngư i ngo n c nh, du khách và nhi u ngư i khác vi ng thăm nh ng th ng c nh c a thành ph trong khi các doanh nhân t nhi u nơi trên th gi i n trao i công vi c làm ăn. Tr i v chi u, nh ng văn phòng và trư ng h c b t u óng c a. Nhi u c a hàng cũng ông c a. Lúc này di n ra m t cu c xô ón xe buýt và các phương ti n v n chuyên khác. Dư ng như m i ngư i u v i vã v nhà. Thành th có th nói là nơi c a nh ng ho t ng không ng ng ngh . Chính t i ây v k ch cu c i tái di n m i ngày. TOPIC 7: Why do we think friendship is important? There are various reasons why many people think that friendship plays an important role in their life. The most important reason can be that everyone needs at least a friend to share everything regardless of sadness or happiness. For me, I like chatting with my friends about what happened every day and discussing personal problems. Furthermore, our friends will be ready to help us out of our troubles. They will give us some good advice and support when we are in dificulty. Finally, thanks to friendship, we will have fun and enjoy a meaningful life. In conclusion, in my opinion, without friends, life would be dull and boring. Bài d ch: T i sao chúng ta nghĩ r ng tình b n là quan tr ng? Có nhi u lý do t i sao nhi u ngư i nghĩ r ng tình b n óng vai trò quan tr ng trong cu c s ng c a mình. Lý do quan tr ng nh t có th là m i ngư i c n ít nh t m t ngư i b n chia s m i th b t k ó là n i bu n hay ni m h nh phúc. i v i tôi tôi thích tán g u v i nh ng ngư i b n c a mình v nh ng chuy n x y ra hàng ngày và th o lu n nh ng v n cá nhân. Hơn n a, nh ng ngư i b n c a chúng ta s s n sàng giúp chúng ta vư t qua nh ng r c r i. H s ưa cho chúng ta l i khuyên hay và s h tr khi chúng ta g p khó khăn. Cu i cùng nh vào tình b n mà
 10. 10. 10 chúng ta s có ni m vui và t n hư ng m t cu c s ng có ý nghĩa. Tóm l i, theo ý ki n c a tôi thì không có b n bè thì cu c s ng s tr nên t nh t và nhàm chán. TOPIC 8: Write a paragraph about your close friends Of all my friends, Hanh and Mai are my best friends. We are at the same class at the primary school and secondary school. We are also neighbors, so we spend most of our time studying and talking together. Hanh is a beautiful girl with black eyes and an oval face. She is an intelligent student who is always at the top of the class. She likes reading and going to the library whenever she has free time. Mai isn’t as beautiful as Hanh but she has a lovely smile and a good appearance. Mai is very sporty. She spends most of her free time playing sports. Mai is a volleyball star of our school. She is also very sociable and has a good sense of humor. Her jokes always make us laugh. I love both of my friends and I always hope our friendship will last forever. (148 words) Bài d ch: Vi t m t o n văn v b n thân c a b n Trong t t c nh ng ngư i b n c a tôi thì H nh và Mai là nh ng ngư i b n t t nh t c a tôi. Chúng tôi h c cùng l p trư ng ti u h c và c p 2. Chúng tôi cũng là hàng xóm vì v y chúng tôi dành ph n l n th i gian h c và nói chuy n cùng nhau. H nh là m t cô gái p v i c p m t en và khuôn m t hình trái xoan. Cô y là h c sinh thông minh mà luôn top u c a l p. Cô y thích c sách và i n thư vi n b t c khi nào cô y có th i gian r nh. Mai thì không p như H nh nhưng cô y có m t n cư i d thương và ngo i hình p. Mai r t yêu thích th thao. Cô y dành ph n l n th i gian r nh c a mình ch i th thao. Mai là m t ngôi sao bóng chuy n c a trư ng. Cô y cũng r t hòa ng và có khi u hài hư c. Nh ng câu chuy n vui c a cô y luôn làm chúng tôi cư i. Tôi yêu c hai ngư i b n c a mình và tôi luôn hi v ng r ng tình b n c a chúng tôi s kéo dài mãi mãi. TOPIC 9: What are reasons for studying English? There are many reasons why we should learn English. Firstly, English is an international language which is spoken by millions of people worldwide. In education, English is the compulsory subject of many school programs. For this reason, if students want to get good results in class, they will have to make every effort to study English well. In addition, most famous universities such as Oxford or Cambridge require students to use English proficiently. Therefore,
 11. 11. 11 learning English is one of the necessary ways to provide more opportunities for them to study overseas. Secondly, learning a foreign language helps learners understand and discover other cultures and customs. For instance, people can read books, magazines and news to learn about various cultures because most of them are written in English. Finally, learning English can help us communicate effectively with foreigners around the world. In general, English plays an important part in the modern world. Bài d ch: Lý do cho vi c h c ti ng Anh là gì? Có nhi u lý do t i sao chúng ta nên h c Ti ng Anh. Trư c h t ti ng anh là m t ngôn ng qu c t mà ư c hàng tri u ngư i nói kh p th gi i. Trong n n giáo d c ti ng anh là môn h c b t bu c c a nhi u chư ng trình h c t p. Vì lý do này n u h c sinh mu n t k t qu t t l p thì chúng ph i n l c h c ti ng anh t t. Thêm vào ó h u như nh ng trư ng i h c n i ti ng như Oxford hay Cambridge yêu c u h c sinh s d ng ti ng anh thành th o. Vì v y vi c h c ti ng anh là m t trong nh ng cách c n thi t cung c p cho h nhi u cơ h i hơn i du h c. Th hai, h c m t ngo i ng giúp ngư i h c hi u và khám phá ư c nh ng n n văn hóa và phong t c khác. Ch ng h n con ngư i có th c sách t p chí và tin t c h c v nhi u n n văn hóa b i vì h u h t chúng u ư c vi t b ng ti ng anh. Cu i cùng h c ti ng anh có th giúp chúng ta giao ti p hi u qu v i ngư i nư c ngoài kh p th gi i. Nhìn chung ti ng anh óng m t ph n quan tr ng trong th gi i hi n i. TOPIC 10: Do you like living in the city or in the country? Why? Personally, I prefer life in the country to that in the city because of several reasons. Firstly, rural areas bring me the peace and comfort, which is beneficial to my health. Living here helps me avoid the noise from vehicles such as motorbikes or cars and traffic jam at the rush hour, which can make me comfortable. Secondly, people in the countryside are very friendly and hospitable. If you live in urban areas, you cannot even know your neighbors. This makes you bored and lonely. Thirdly, the cost of living in the city is higher than that in the country. We can find it difficult to live here permanently because property prices are much higher than ever before, and even the prices of goods have increased dramatically. Finally, life in cities can be extremely stressful for us. Today, there are a lot of problems such as unemployment, crime and poverty that we have to face. Because of the disadvantages of living in the city, I want to live and work in the country. Bài d ch: B n thích s ng thành ph hay nông thôn? T i sao? Cá nhân tôi thích cu c s ng nông thôn hơn thành ph b i vì m t s lý do. u tiên nh ng vùng nông thôn mang n cho tôi s thanh bình và s tho i mái mà
 12. 12. 12 có l i cho s c kh e c a tôi. S ng ây giúp tôi tránh ư c ti ng n t xe c như xe máy hay ô tô và ách t c giao thông vào gi cao i m i u mà làm tôi c m th y tho i mái. Th hai, con ngư i mi n quê thì r t thân thi n và m n khách. N u b n s ng vùng ô th thì b n th m chí không th bi t ư c hàng xóm c a mình. i u này làm b n th y bu n chán và cô ơ n. Th ba, chi phí sinh ho t thành ph thì cao hơn nông thôn. Chúng ta có th c m th y khó khăn s ng ây lâu dài b i vì giá nhà t cao hơn nhi u so v i trư c ây và th m chí giá c a các m t hàng hóa cũng ã tăng m nh. Cu i cùng, cu c s ng nh ng thành ph thì c c kỳ căng th ng i v i chúng ta. Ngày nay, có nhi u v n như th t nghi p t i ph m và s nghèo nàn mà chúng ta ph i i m t. B i vì nh ng b t l i c a vi c s ng thành ph nên tôi mu n s ng và làm vi c nông thôn. TOPIC 11: Why should students study abroad? There are several reasons why children should go abroad to study. Firstly, they can gain higher academic qualifications when studying overseas because a large number of prestigious universities such as Cambridge or Oxford in the UK provide professional teachers who are experts in their fields and better courses. Therefore, students could have more opportunities to find a well- paid job in their home country or get promoted in their career path after graduation. Secondly, living and studying in other countries may help children learn a foreign language such as English or French, which not only allows them to communicate with natives effectively but also helps them understand the cultures of other countries. Finally, if students are sent to foreign countries for their studies, they will be likely to become more mature and independent. Experiencing new things including cultures and customs would be beneficial to their later lives because they learn many useful things. In short, it seems that studying abroad is a good opportunity to help young learners better prepare for their future. Bài d ch: T i sao h c sinh nên h c t p nư c ngoài? Có nhi u lý do t i sao mà b n tr nên i du h c. Trư c tiên h có th t ư c b ng c p cao hơn khi h c nư c ngoài b i vì m t s lư ng l n nh ng trư ng i h c danh ti ng như Cambridge hay Oxford nư c Anh cung c p nh ng giáo viên chuyên nghi p là nh ng chuyên gia trong lĩnh v c c a h và nh ng khóa h c t t hơn. Vì v y h c sinh có th có nhi u cơ h i tìm ki m ư c m t công vi c lương cao t nư c c a mình ho c thăng ti n trên con ư ng s nghi p sau khi t t nghi p. Th hai, s ng và h c nh ng t nư c khác có th giúp b n tr h c ư c ngo i ng như ti ng anh hay ti ng pháp cái mà không ch cho phép h giao ti p v i ngư i b n x hi u qu mà còn giúp h hi u ư c nh ng n n văn hóa c a nh ng nư c khác. Cu i cùng n u nh ng h c sinh ư c g i sang
 13. 13. 13 nư c ngoài h c t p thì h s có th tr nên trư ng thành và c l p hơn. Tr i nghi m nh ng th m i bao g m các n n văn hóa và phong t c s có l i cho cu c s ng sau này c a h vì h h c ư c nhi u i u b ích. Tóm l i, dư ng như du h c là m t cơ h i t t giúp nh ng ngư i h c tr tu i chu n b t t hơ n cho tương lai c a mình. TOPIC 12: Advantages of television There are several reasons why television is an essential part of our lives. First, television helps us see more of the world and learn useful things because TV programs can provide us with general knowledge about many fileds. For example, we can know and understand different cultures and customs around the world just by staying at home to watch TV programs. Also, television can entertain us with interesting and exciting programs such as comedy shows or movies. This is one of the best ways to help us relax and have fun after work. Furthermore, TV can make things memorable because it presents information in an effective way. In short, television has many benefits because it is not only a source of information but also a means of entertainment. Bài d ch: Ưu i m c a truy n hình Có m t s lý do t i sao ti vi là m t ph n c n thi t c a cu c s ng chúng ta. u tiên ti vi giúp chúng ta hi u bi t hơn v th gi i và h c ư c nhi u i u b ích b i vì nh ng chương trình ti vi có th cung c p cho chúng ta nh ng ki n th c chung v nhi u lĩnh v c. Ch ng h n như chúng ta có th bi t và hi u ư c nh ng n n văn hóa và các phong t c khác nhau kh p th gi i ch b ng cách nhà xem nh ng chư ng trình ti vi. H n n a ti vi có th gi i trí chúng ta b ng nh ng chư ng trình thú v và hào h ng như nh ng cu c bi u di n hài hay nh ng b phim. ây là m t trong nh ng cách t t nh t giúp chúng ta thư gi n và vui v sau khi k t thúc công vi c. Thêm vào ó ti vi có th làm cho m i th d ghi nh vì nó trình bày thông tin theo m t cách hi u qu . Tóm l i ti vi có nhi u l i ích vì nó không ch là ngu n thông tin mà c n là m t phư ng ti n gi i trí. TOPIC 13: Write about your hobby I like traveling very much because of several reasons. First of all, traveling can make me feel relaxed and happy. Enjoying the stunning landscape and spectacular views is one of the best ways to help me get away from stress in my daily life. Second, traveling to far places is a good chance for me to broaden my horizons. When I travel a lot, I can experience many things such as cultures
 14. 14. 14 or customs which make a considerable contribution to my knowledge. Finally, we are more likely to make friends with many people in other places, so we will not feel lonlely and strange when traveling anywhere. In conclusion, traveling plays an essential role in my life. Bài d ch: Vi t v nh ng s thích c a b n Tôi thích i du l ch vì m t s lý do. Trư c tiên i du l ch có th làm cho chúng ta c m th y thư giãn và vui v . T n hương phong c nh tuy t p và nh ng quang c nh ngo n m c là m t trong nh ng cách t t nh t giúp chúng ta thoát kh i nh ng căng th ng trong i s ng hàng ngày. Th hai, i du l ch n nh ng nơi xa là m t cơ h i t t tôi m r ng t m hi u bi t c a mình. Khi tôi i du l ch nhi u tôi có th tr i nghi m nhi u th như văn hóa hay phong t c mà óng góp áng k vào ki n th c c a mình. Cu i cùng, chúng ta có th k t b n v i nhi u ngư i nh ng nơi khác, cho nên chúng ta s không c m th y cô ơn và xa l khi i du l ch t i b t c nơi âu. Tóm l i, i du l ch óng vai trò c n thi t trong cu c s ng c a tôi. TOPIC 14: Write about a festival in your country Tet is one of the most important festivals in my country. It is a big holiday that celebrates the arrival of spring in Viet Nam every year. It usually lasts about 7 days. There are a lot of popular customs of Vietnamese people on Tet holiday. For example, they often visit their relatives, friends and temples. Some people visit the graves of their ancestors in their homeland. Before Tet holiday begins, people decorate their house carefully to have a wonderful time with their family. Furthermore, special Tet food such as Chung cake, steamed sticky rice and boiled chicken can play an important role in Vietnam. Perhaps, Tet is the time when members of family can gather to chat or have meals together. In conclusion, Tet is the essential part in Vietnam. Bài d ch: Vi t v m t l h i nư c b n T t là m t trong nh ng l h i quan tr ng nh t nư c tôi. ó là m t ngày l l n mà k ni m s b t u c a mùa xuân Vi t Nam vào hàng năm. Nó thư ng xuyên kéo dài kho ng 7 ngày. Có nhi u phong t c ph bi n c a ngư i Vi t vào kỳ ngh T t. Ch ng h n như h thư ng n thăm h hàng b n bè và các n th . M t s ngư i thăm vi ng m c a t tiên quê nhà. Trư c khi T t n m i ngư i trang trí nhà c n th n có th i gian tuy t v i v i gia ình c a mình. Hơn n a, th c ăn c bi t vào d p T t như bánh chưng, xôi, th t gà có th óng vai trò quan tr ng Vi t Nam. Có l , T t là th i gian mà các thành viên trong gia ình có th t h p tán g u hay dùng b a v i nhau. Tóm l i, T t là ph n thi t y u Vi t Nam.
 15. 15. 15 TOPIC 15: Advantages & disadvantages of the Internet Nowadays, the Internet, which has many benefits and some drawbacks, is becoming popular all over the world. For one thing, it can provide a lot of information and some kinds of entertainment for us. Instead of using the traditional media like newspapers, we can use the Internet to surf webs to get information. When you have free time, you can relax/unwind by listening to music and play games. Furthermore, through the Internet we not only keep in touch with friends and family but also share opinions or photos with each other. Beside the advantages, it also has some disadvantages. It can make us lazy. We only want to use the Internet to get information instead of thinking independently. In addition, we can waste too much time sitting in front of the computer to read newspapers or play games, which can easily have a negative effect on our eyes. In short, I think the internet will be useful to us if we know to use it effectively. Bài d ch: Nh ng thu n l i và b t l i c a Internet Ngày nay, Internet có nhi u l i ích và b t l i ang tr nên ph bi n kh p th gi i. u tiên nó có th cung c p nhi u thông tin và nhi u lo i gi i trí cho chúng ta. Thay vì s d ng nh ng phương ti n truy n th ng như báo chí thì chúng ta có th s d ng Internet lư t web nh n thông tin. Khi b n có th i gian r nh thì b n có th thư gi n b ng vi c nghe nh c và chơi trò chơi. Hơn n a, thông qua Internet chúng ta không ch liên l c v i b n bè và gia ình mà còn chia s ư c nh ng ý ki n hay nh ng t m nh v i nhau. Bên c nh nh ng thu n l i nó cũng có môt s b t l i. Nó có th làm cho chúng ta lư i nhác. Chúng ta ch mu n s d ng Internet nh n thông tin thay vì suy nghĩ c l p. Thêm vào ó chúng ta có th lãng phí quá nhi u th i gian ng i trư c máy tính c báo hay chơi trò chơi mà có th d dàng nh hư ng tiêu c c n m t c a chúng ta. Tóm l i, tôi nghĩ r ng Internet s h u ích v i chúng ta n u chúng ta bi t cách s d ng nó hi u qu . TOPIC 16: Write about the kind of book you like best I am usually in habit of reading books. Addition to books that offer me much useful information, I also like comic book. I like comic by the following reasons. First of all, Comic books bring me a great deal of relaxation. One of them is Doremon story, which tells many funny short stories about 2 main characters, Doremon and Nobita. The author of that comic creates so many amusing situations among characters that. I can’t help laughing. It’s actually a hard-to-put-down book.
 16. 16. 16 It attracts not only children but also adults as me. Another good point of it I want to mention about is creative imagination. I mean children need to have imaginative mindset, which helps them be more active in life. Finally, comic book is worth reading after hard work. It is nice for everyone Bài d ch: Vi t v th lo i sách mà b n thích nh t Tôi thư ng có thói quen c sách. Ngoài sách mà cung c p cho tôi nhi u thông tin h u ích, tôi cũng thích truy n tranh. Tôi thích truy n tranh b i nh ng lí do sau ây. Trư c h t, truy n tranh mang l i cho tôi r t nhi u s thư giãn. M t trong s ó là Doremon câu chuy n, mà nói nhi u câu chuy n ng n hài hư c v 2 nhân v t chính, Doremon và Nobita. Các tác gi c a truy n tranh ã t o ra r t nhi u tình hu ng hài hư c trong các nhân v t ó. Nó th c s là m t cu n sách khó khăn ưa xu ng. Nó thu hút không ch tr em mà còn ngư i l n như tôi. M t i m t t c a nó, tôi mu n c p n là trí tư ng tư ng sáng t o. Tôi có nghĩa là tr em c n ph i có tư duy giàu trí tư ng tư ng, giúp h ch ng hơn trong cu c s ng. Cu i cùng, truy n tranh là áng c sau khi làm vi c chăm ch . Nó là t t p cho t t c m i ngư i. TOPIC 17: Write about the benefits of reading Of all the interesting freetime activities as well as entertainments, I like reading book most because of its good aspects it brings to me. First and foremost, reading book not only helps widen my knowledge but also makes me love my life more. As you know reference books provide us with a lot of information of every field of our life. Besides, novels, stories which contain many romantic and touching plots controlling my feeling a great deal. Moreover, enjoying books regularly gives me a good habit. Especially, my ability to express words fluently is better and better. Therefore, I will be confident of communicating with others. In short, reading books is my main hobby and I will make best use of its advantages to have a happy lifestyle. Bài d ch: Vi t v ích l i c a vi c c sách
 17. 17. 17 Trong t t c các ho t ng c a th i gian r nh thú v cũng như vui chơi gi i trí, Tôi thích c sách nh t vì các khía c nh t t p c a nó mà nó mang l i cho tôi. u tiên và trư c h t, c cu n sách không ch giúp m r ng ki n th c c a tôi, nhưng cũng làm cho tôi yêu cu c s ng c a tôi nhi u hơn. Như b n ã bi t sách tham kh o cung c p cho chúng tôi v i r t nhi u thông tin c a t t c các lĩnh v c c a i s ng chúng ta. Bên c nh ó, ti u thuy t, truy n có ch a nhi u th a lãng m n và c m ng ki m soát c m giác c a tôi r t nhi u. Hơn n a, thư ng th c cu n sách thư ng xuyên mang l i cho tôi m t thói quen t t. c bi t, kh năng c a mình bày t l i trôi ch y là t t hơn và hay hơn.Vì v y, tôi s t tin giao ti p v i ngư i khác. Trong th i gian ng n, c sách là thú vui chính c a tôi và tôi s t n d ng t i a l i th c a mình có m t l i s ng h nh phúc. TOPIC 18: Facebook influence good, how bad for the life of the user? In our life, what also has two sides of it is: the good and the bad. Facebook social network too. One of the other utilities can not deny is the sharing of facebook: Information, images, news, ... with speed in seconds. Social networks are easy to use and it offers many benefits to users. It will create conditions conducive to the learning kidney as well as the communication hub in the work of the user. Especially young people, it will bring you a lot of opportunities to develop the ability to search for business learning, earn money to be able to achieve the dream. However, Facebook will affect very bad for those who use it on purpose or not, or the unhealthy purpose. It also can be addictive for those who do not know control myself, when they won too much time using this application. Therefore, beneficial or harmful facebook depending on intended use of each person. Bài d ch: Facebook nh hư ng t t, x u như th nào i v i cu c s ng c a ngư i dùng ? Trong cu c s ng c a chúng ta, cái gì cũng u có hai m t c a nó là: m t t t và m t x u. M ng xã h i Facebook cũng v y. M t trong nh ng ti n ích khác không th ph nh n c a facebook là vi c chia s : Thông tin, hình nh, tin t c,...v i t c tính b ng giây. M ng xã h i này r t d s d ng và nó mang l i r t nhi u l i ích cho ngư i dùng. Nó s t o i u ki n th n l i cho vi c h c t p cũng như các m i giao ti p trong công vi c c a ngư i dùng. c bi t là nh ng b n tr thì nó s mang n cho các b n r t nhi u nh ng cơ h i phát tri n kh năng tìm ki m h c h i làm ăn, ki m ti n có th t ư c ư c mơ. Tuy nhiên, facebook s nh hư ng r t x u i v i nh ng ngư i nào s d ng nó vào nh ng m c ích không hay, ho c nh ng m c ích thi u lành m nh. Nó còn có th gây nghi n i v i nh ng ngư i không bi t kìm
 18. 18. 18 ch b n thân, khi h giành quá nhi u th i gian cho vi c s d ng ng d ng này. Do ó, facebook có l i hay h i tùy thu c vào m c ích s d ng c a m i ngư i. TOPIC 19: Science and its effects One of the most striking features of the present century is the progress of science and its effects on almost every aspect of social life. Building on the foundation laid by the predecessors, the scientists of today are carrying their investigation into ever-widening fields of knowledge. The advance of science and technology has brought the different parts of the world into closer touch with one another than ever before. We are able to reach distant lands within a very short time. We are also able to communicate with people far away by means of the telephone and the wireless. The invention of the printing machine has made it possible for us to learn from books and newspapers about people in other lands. Moreover, science which has helped people to secure control over nature. Science is admittedly the dominating intellectual force of the modern age. Bài d ch: Khoa h c và tác d ng c a nó M t trong nh ng c i m n i b t nh t trong th k hi n nay là s ti n b c a khoa h c và nh hư ng c a nó trên h u như m i m t c a cu c s ng xã h i. Xây d ng trên n n t ng c a nh ng ngư i i trư c, các nhà khoa h c ngày nay ang ti n hành nghiên c u nh ng lĩnh v c ki n th c l n chưa t ng có. S ti n b c a khoa h c và k thu t ã làm cho các nư c khác nhau trên th gi i xích l i g n nhau hơn bao gi h t. Chúng ta có th n nh ng vùng t xa xôi trong m t th i gian r t ng n. Chúng ta có th liên l c v i nh ng ngư i xa qua phương ti n i n tho i và máy vô tuy n. Vi c phát minh ra máy in giúp chúng ta c sách, báo v con ngư i nh ng t nư c khác. Hơn th , chính khoa h c ã giúp con ngư i t ư c quy n ki m soát thiên nhiên. Khoa h c ư c công nh n là l c lư ng tri th c then ch t c a k nguyên hi n i ngày nay. TOPIC 20: Describe the house you are living in. Why do you love it? The house we are living in is situated in the suburb of HCM city, within thirty minutes’ drive off the central city. We have lived there for more than twenty years. This is a fairly large house surrounded with a luxuriant garden. My house consists of four bed-rooms, a living-room, a bathroom with a shower, a dinning-room, a kitchen and a toilet. It is air-conditioned and well-furnished. The living-room is decorated beautifully. Paintings by famous artists are hung on the walls. At night, the color neon lights increase the beauty and coziness of the room. There, on Sundays and holidays my father usually spends his time playing chess or drinking tea with his
 19. 19. 19 friends. My mother and my two sisters are diligent and hard-working women. They often keep the house clean and tidy. I love my house very much because it is the place where I was born and have grown up in the education of my father and in the tender loving care of my mother. I have spent my whole childhood in the love and affection of my dear ones with so many sweet memories. Bài d ch: Mô t nhà b n ang s ng. T i sao b n thích nó? Ngôi nhà chúng ta ang s ng trong n m vùng ngo i ô c a thành ph H Chí Minh, trong vòng kh i trung tâm thành ph ba mươi phút lái xe. Chúng tôi ã s ng ó hơn hai mươi năm. ây là m t ngôi nhà khá r ng l n bao quanh v i m t khu vư n um tùm. Nhà tôi bao g m b n phòng ng , m t phòng khách, m t phòng t m v i vòi sen, phòng ăn phòng, nhà b p và nhà v sinh. ó là i u hòa nhi t và y ti n nghi. Các phòng khách ư c trang trí p m t. Tranh c a h a sĩ n i ti ng ư c treo trên tư ng. Vào ban êm, nh ng ánh èn màu neon làm tăng v p và m cúng c a căn phòng. ó, vào ngày ch nh t và ngày l cha tôi thư ng dành th i gian c a mình chơi c ho c u ng trà v i b n bè c a mình. M tôi và hai ngư i em gái là ph n siêng năng và chăm ch làm vi c. H thư ng gi nhà s ch s và g n gàng. Tôi yêu nhà tôi r t nhi u b i vì nó là nơi tôi sinh ra và l n lên trong s giáo d c c a cha tôi và trong s chăm sóc yêu thương d u dàng c a m tôi. Tôi ã dành toàn b th i thơ u c a tôi trong tình yêu và tình c m c a nh ng ngư i thân yêu c a tôi v i r t nhi u k ni m ng t ngào. TOPIC 21: Describe a village you know well I was born and have grown up in the country in a small village beside a beautiful river. My village is surrounded in a hedge of green bamboos. Most of the houses in the village are built of brick and have red tiled roofs. In the middle of the village there is an old pagoda with high trees around it. On the right of the village flows quietly a clear and blue river. When I was young, I used to swim in the river with my friends. On the left of the village lies the village green where village meetings are often held by village officials. On this ground covered with soft grass we used to fly kites on windy autumnal evenings. My villagers are very friendly and helpful. They are willing to offer mutual help in any case and always get on with one another harmoniously. I loved his village because that is where I was born, grew up and had the happiest childhood Bài d ch: Mô t m t ngôi làng b n bi t rõ Tôi sinh ra và l n lên vùng nông thôn trong m t ngôi làng nh bên c nh m t con sông xinh p. Làng tôi ư c bao b c trong m t hàng rào tre xanh. H u h t các nhà trong làng ư c xây b ng g ch và có mái g ch. gi a làng có m t ngôi
 20. 20. 20 chùa cũ v i cây cao xung quanh nó. Phía bên ph i c a làng ch y l ng l m t dòng sông xanh trong. Khi tôi còn tr , tôi thư ng bơi l i trên sông v i b n bè c a tôi. Trên trái c a làng n m xanh làng nơi các cu c h p thôn thư ng ư c t ch c b i các cán b thôn. Trên m t t này bao ph b i c m m chúng tôi s d ng th di u vào nh ng bu i t i mùa thu l ng gió. Dân làng tôi r t thân thi n và h u ích. H s n sàng giúp l n nhau trong m i trư ng h p và luôn nh n ư c v v i nhau hài hòa. Tôi r t yêu ngôi làng c a mình b i vì ó là nơi tôi ã sinh ra, l n lên và có th i thơ u h nh phúc nh t. TOPIC 22: Describe your best friend and tell why you like him or her To me, one of my best friends is Nam. Nam is 18 years old. He has black hair, a broad forehead, a straight nose and bright eyes. He is very good-looking. He has a kind heart and is easy to get on with everybody. We have been friends for a very long time. The deeper our mutual understanding becomes the more we feel closely attached to each other. Nam and I are keen on learning. We are the best pupils in our class. Nam is always at the top. He is good at every subject, but he never shows pride in his abilities and always tries to learn harder. Nam’s family is not rich enough. His parents are retired workers. I like Nam very much because of his honesty and straight forwardness. He is always ready to help his weak friends in their study. In my relation with Nam, I have got precious experience: thirst for learning, patience to overcome difficulties, helpfulness and filial piety. Bài d ch: Mô t ngư i b n t t nh t c a b n và nói lý do t i sao b n thích anh y ho c cô y? i v i tôi, m t ngư i b n t t nh t c a tôi là Nam. Nam 18 tu i. Anh y có mái tóc en, m t v ng trán r ng, mũi th ng và ôi m t sáng. Anh y r t p trai. Ông có m t trái tim nhân h u và r t d dàng có ư c v i t t c m i ngư i. Chúng tôi ã là b n trong m t th i gian r t dài. Càng hi u bi t l n nhau c a chúng tôi tr nên chúng ta càng c m th y g n bó v i nhau. Nam và tôi ang quan tâm n vi c h c. Chúng tôi là nh ng h c sinh gi i nh t l p c a chúng tôi. Nam luôn luôn u l p. Anh r t gi i t t c các môn, nhưng anh không bao gi cho th y ni m t hào trong kh năng c a mình và luôn c g ng h c chăm ch hơn. Gia ình c a Nam là không giàu. Cha m c a anh là công nhân ã ngh hưu. Tôi thích Nam r t nhi u vì s trung th c và th ng th n c a anh. Anh luôn s n sàng giúp b n bè y u c a mình trong nghiên c u c a h . Trong m i quan h c a tôi v i Nam, tôi ã có kinh nghi m quý báu: khao khát h c h i, kiên nh n vư t qua khó khăn, s h u ích và lòng hi u th o TOPIC 23: Describe a bridge you know well
 21. 21. 21 Whoever has been to Hue ancient city will always admire the gracefulness of Trang Tien Bridge. Built a long time ago, Trang Tien Bridge is composed of 12 spans joining the left bank to the right bank of the Perfume River. From far away it looks like white arches emerging from the blue skyline. On bright moonlit nights, standing on the bridge you can see myriads of glitter stars reflecting on the clear and blue waters. The light evening breeze rising from the river caresses your skin and fills your lungs with soft fragrance. All around you are coolness and quietness. In the stillness of the long night you can hear the little waves lapping against the sampans gliding gently below. During the day, however, the sceneries are livelier. Groups of schoolgirls, dressed in white, with conical palm hats on their heads are gracefully walking over the bridge to their Dong Khanh School, talking and laughing merrily. The flaps of their white traditional dress or ao dai are fluttering in the fresh morning breeze just like butterflies’ wings. Tourist will foster sweet recollections of this famous bridge forever once they have visited this romantic city. Bài d ch: Mô t m t cây c u b n bi t rõ B t c ai ã t ng n Hu -thành ph c , s luôn ngư ng m s duyên dáng c a c u Tràng Ti n. ư c xây d ng trong m t th i gian dài trư c ây, c u Tràng Ti n bao g m 12 nh p n i b trái sang b ph i c a sông Hương. T xa nó trông gi ng như nh ng mái vòm tr ng n i lên t ư ng chân tr i xanh. Vào nh ng êm trăng sáng, ng trên c u, b n có th th y vô s ngôi sao l p lánh khi ph n ánh trên làn nư c xanh trong. Nh ng làn gió nh bu i t i lên t sông mơn tr n làn da c a b n và y ph i c a b n v i hương thơm m m m i. T t c xung quanh b n là mát và yên tĩnh. Trong s tĩnh l ng c a êm dài b n có th nghe th y nh ng con sóng nh v ch ng l i nh ng con thuy n tam lư t nh nhàng dư i ây. Tuy nhiên, trong ngày, nh ng khung c nh r t s ng ng. Các nhóm h c sinh n , m c áo tr ng, v i mũ c hình nón trên u c a h ư c duyên dáng i b qua c u n trư ng c a h ng Khánh, nói chuy n và cư i ùa vui v . Các cánh tà c a trang ph c truy n th ng màu tr ng ho c áo dài ang rung trong gió bu i sáng tươi gi ng như cánh bư m. Du l ch s thúc y h i c ng t ngào c a cây c u n i ti ng này mãi mãi m t khi h ã vi ng thăm thành ph thơ m ng này. TOPIC 24: Tell about one of the activities you want to do in your spare time Watching television is one of the activities I like to do in my spare time. I enjoy watching cartoons on Saturday mornings and sports programs on Sunday afternoons. I also watch television during the week after I have finished all my school work. At night, I especially like to watch movies and situation comedies. If I have a lot of homework, I try to arrange my schedule so that I can watch at least one of my favorite shows. Watching television is not the only activity that I do in my spare time. My other favorite activities are making paper flowers and going shopping with my friends. However, when I have spare time, I spend more time
 22. 22. 22 watching television than any other activities. Watching television can help me not only relax but also build me a huge knowledge of the open world. Bài d ch: K v m t trong nh ng ho t ng mà b n mu n làm trong th i gian r nh r i Xem truy n hình là m t trong nh ng ho t ng tôi mu n làm trong th i gian r nh r i c a tôi. Tôi thích xem phim ho t hình vào sáng th B y và các chương trình th thao trên chi u ch nh t. Tôi cũng xem truy n hình trong su t m t tu n sau khi tôi ã hoàn thành t t c các công vi c h c c a tôi. Vào ban êm, tôi c bi t thích xem phim và phim hài tình hu ng. N u tôi có r t nhi u bài t p v nhà, tôi c g ng s p x p l ch trình c a tôi tôi có th xem ít nh t m t trong nh ng chương trình yêu thích c a tôi. Xem truy n hình không ph i là ho t ng duy nh t mà tôi làm trong th i gian r nh r i c a tôi. Ho t ng yêu thích khác c a tôi ang làm hoa gi y và i mua s m v i b n bè c a tôi. Tuy nhiên, khi tôi có th i gian r nh r i, tôi dành nhi u th i gian xem truy n hình hơn b t kỳ các ho t ng khác. Xem truy n hình có th giúp tôi không ch thư giãn mà còn xây d ng cho tôi m t ki n th c r t l n c a th gi i m . TOPIC 25: An incident I shall never forget One day, I met a terrible thing. I can still remember the incident very clearly. That night, I was home alone. Suddenly, I heard a strange cry outside the house. It frightened me at once. I heard the cry again, but this time it was not so loud. I now felt certain that a child had been attacked by some person or an animal. I opened the door at the back of the house to find out what it was. As soon as I did so, I saw a small girl with a lot of blood all over her body, lying on the floor. She was still alive; however, I then took her into our house and telephoned to the hospital near by. Soon an ambulance arrived and took her to the hospital. I did not know what happened after that. When my parents returned, I told them all that had happened. Perhaps this is the story I will never forget. Bài d ch: M t s vi c tôi s không bao gi quên M t ngày n , tôi ã g p m t chuy n kh ng khi p. Tôi v n còn nh s vi c r t rõ ràng. T i hôm ó, tôi ang nhà m t mình . t nhiên, tôi nghe m t ti ng kêu l bên ngoài ngôi nhà. Nó làm tôi kinh s cùng m t lúc. Tôi nghe ti ng khóc m t l n n a, nhưng l n này nó không quá l n. Bây gi tôi c m th y ch c ch n r ng m t a tr ã b t n công b i m t s ngư i ho c m t con v t. Tôi m cánh c a phía sau c a ngôi nhà tìm hi u nh ng gì nó ư c. Ngay sau khi tôi ã làm như v y, tôi th y m t cô gái nh v i r t nhi u máu trên kh p cơ th cô, n m trên sàn nhà. Cô v n còn s ng; Tuy nhiên, sau ó tôi ưa cô vào nhà c a chúng tôi và g i i n n b nh vi n g n ó. Ngay sau ó xe c u thương n và ưa cô n b nh vi n. Tôi
 23. 23. 23 không bi t nh ng gì x y ra sau ó. Khi cha m tôi tr v , tôi nói v i h t t c nh ng gì ã x y ra. Có l ây là câu chuy n tôi không bao gi quên. TOPIC 26: Talk about good manners Good manners play an important part in maintaining peace in a community. A man who has good manners does not hurt the feelings of others, and therefore he is on good terms with his friends and neighbors and also with others. In this way he helps to keep peace in society. To live well in a society, money alone is not enough. We should also have good manners, for it is human nature to seek friendship; and friendship cannot be bought with money. Friendship with others makes life pleasant and it has to be earned through our own attitude towards others. If we are kind to others, they will be kind to us, and kindness is the essence of good manners. If one’s manners are good, one behaves well everywhere, even when one is away from the critical eyes of others. Only such a person can live well in society. It is therefore essential for everyone to cultivate good manners. Bài d ch: Nói v cách cư x t t Cách cư x t t óng m t ph n quan tr ng trong vi c duy trì hòa bình trong m t c ng ng. M t ngư i àn ông có cách cư x t t không làm t n thương c m xúc c a ngư i khác, và do ó ông có m i quan h t t v i b n bè và hàng xóm c a mình và cũng có nh ng ngư i khác. B ng cách này, ông ã giúp gi hòa bình trong xã h i. s ng t t trong m t xã h i, ti n b c không thôi là không . Chúng ta cũng nên có cách cư x t t, vì ó là b n ch t c a con ngư i tìm ki m tình b n; và tình b n không th mua ư c b ng ti n. Tình b n v i nh ng ngư i khác làm cho cu c s ng d ch u và nó ã ki m ư c thông qua thái c a chúng ta i v i ngư i khác. N u chúng ta t t v i ngư i khác, h s t t v i chúng tôi, và lòng t t là b n ch t c a cách cư x t t. N u cách cư x c a m t ngư i t t, m t trong nh ng cư x t t kh p m i nơi, ngay c khi ngư i ta i t m t quan tr ng c a nh ng ngư i khác. Ch có như v y m t ngư i có th s ng t t trong xã h i. Do ó, c n thi t cho t t c m i ngư i tu luy n cách cư x t t. TOPIC 27: The value of libraries A good library is an ocean of information, whose boundaries continue to extend with the endless contribution of the numerous streams of knowledge. Thus, it has a peculiar fascination for scholars, and all those whose thirst for knowledge is instable. The usefulness of libraries in the spread of knowledge has been proved through the years. The field of knowledge is so extensive and life is so brief that even the most avid reader can never expect to absorb it all. Those who have a love for knowledge, therefore, try to master only a small fraction of it. Even this requires reading of hundreds of books, cheap and expensive, new and old. But few people are tincanban.com
 24. 24. 24 able to buy all the books on the subject in which they wish to attain proficiency. It is therefore necessary for them to visit a good library, where they can read a great variety of books on the subject they love. Besides, many old and valuable books on certain subjects are found only in a good library. Even the original manuscript of an author, who died several years ago, can be found in it, sometimes. In short, libraries have contributed so much to the extension of knowledge that they have become almost indispensable to all literate men. Bài d ch: Giá tr c a thư vi n M t thư vi n l n là m t i dương c a thông tin mà ranh gi i c a nó ti p t c m r ng v i s óng góp vô t n nh ng dòng su i tri th c không bao gi ng ng l i. Vì v y nó có s c quy n rũ c bi t i v i các h c gi và nh ng ngư i khát khao chân tr i ki n th c. S h u d ng c a thư vi n trong vi c truy n bá ki n th c ã ư c Minh ch ng hàng bao năm qua. Cánh ng c a tri th c thì quá r ng và cu c i thì quá ng n cho nên ngay c nh ng c gi tham lam nh t cũng ng bao gi mong r ng s c ư c t t c . Vì th , nh ng ngư i yêu m n tri th c ch n m v ng m t ph n nào ó mà thôi. Mà ch th thôi cũng ph i c hàng trăm quy n sách, r và t, m i và cũ. Nhưng ít ai có th mua t t c nh ng quy n sách v chuyên môn mà h mu n thành th o. Vì th h c n ph i n thư vi n nơi h có th c th t nhi u sách v ch yêu thích. Hơn n a nhi u quy n sách quí giá ch có trong thư vi n. ôi khi c m t b n th o nguyên g c c a m t tác gi qua i cách ây vài năm cũng có th tìm th y trong thư vi n. Tóm l i, thư vi n ã óng góp r t nhi u trong vi c m mang ki n th c n n i nó tr nên không th thi u ư c i v i t t c con ngư i. TOPIC 28: The most important day in my life The most important day in my life was the day when my parents decided to send me to school. I was then about six years old. I had no thought of ever going to school. Words can hardly describe how sad I felt at the thought of having to go to a school. But everything had been decided for me and I had no choice but to go to school. Today, I am older and I am in a secondary school, learning more and more about the world around us. The knowledge that I have gained has enriched my mind and I have a better understanding of human problems. I am also able to speak the English language with some ease, and I know that my knowledge of English will prove of great value in all my future activities. I also know that if I can pass all my examinations, I will some day occupy an important position in some profession. Therefore, when I now think of the day when my parents arrived at the decision to send me to school, I am filled with love for them. That was indeed the most important day in my life, a day which has changed the whole course of my life.
 25. 25. 25 Bài d ch: Ngày quan tr ng nh t trong cu c s ng c a tôi Ngày quan tr ng nh t trong i tôi là ngày ba m tôi quy t nh g i tôi n trư ng. Lúc ó tôi lên sáu. Tôi chưa bao gi nghĩ n vi c i h c. Không có t nào di n t n i bu n c a tôi khi ph i i h c. Nhưng m i vi c ã nh s n cho tôi. Tôi không còn s l a ch n nào khác ngoài vi c n trư ng. Gi ây tôi ã l n hơn và là m t h c sinh trung h c ang h c ngày càng nhi u v th gi i xung quanh chúng ta. Nh ng ki n th c tôi thu lư m ư c làm phong phú trí óc tôi và tôi ã hi u bi t nhi u hơn v các v n c a nhân lo i. Tôi cũng có th nói ti ng Anh lưu loát, và tôi bi t r ng ki n th c ti ng Anh c a tôi s có ích trong cu c s ng tương lai c a mình. Tôi cũng bi t r ng n u tôi t t c các kỳ thi, m t ngày nào ó tôi s gi m t v trí quan tr ng trong m t ngành ngh nào ó. Vì th nghĩ v cái ngày ba m quy t nh g i tôi n h c ư ng, trong tôi tràn ng p yêu thương. ó th c s là ngày áng nh nh t trong cu c i tôi ó là ngày ã thay i toàn b cu c i tôi. TOPIC 29: Importance of English I think English is very important for modern life. It is mainly through the English language that we gain access to the various sources of knowledge. English is a language which is spoken and understood by many people in most countries of the world. It is, in fact, the most important means of communication among the various countries of the word. Knowledge of new discoveries and inventions in one country is transmitted to other countries through English for the benefit of the world. In this way English helps to spread knowledge and progress. The original writings of great scientists, economists, philosophers, psychologists and others who did not speak and write the English language have all been translated into English. Therefore, one who has a good knowledge of English has access to all the sources of information. Further, as the English language is used by people of different lands and cultures, it has become very rich. It contains so many words, ideas and thoughts that a good knowledge of English enriches the mind and enables one to express oneself well. It also helps one to think better and to understand the people of other lands. It is for all these reasons that I consider English the most important subject in school. For all these reasons, I believe that English is an important language for humanity. Bài d ch: T m quan tr ng c a Ti ng Anh Tôi nghĩ r ng Ti ng Anh r t quan tr ng i v i cu c s ng hi n i. Ch y u nh thông qua ti ng Anh mà chúng ta có th ti p c n nhi u ngu n ki n th c a d ng. Ti ng Anh là ngôn ng ư c nói và hi u bi t r t nhi u ngư i ang s ng t i ph n l n các qu c gia trên th gi i. Trên th c t ti ng Anh là phương ti n giao ti p quan tr ng nh t gi a nhi u qu c gia khác nhau trên th gi i. Ki n th c v nh ng phát minh và khám phá m i trong m t nư c ư c truy n sang các nư c khác thông qua ti ng Anh mang l i l i ích cho c ng ng th gi i. B ng cách này ti ng Anh góp ph n truy n bá ki n th c và s ti n b . T t c nh ng công trình nghiên c u nguyên b n c a các nhà khoa h c, kinh t h c, tri t h c, tâm lý h c vĩ i u ã
 26. 26. 26 ư c d ch sang ti ng Anh. Vì th nh ng ai hi u bi t v ti ng Anh có th ti p c n ư c m i ngu n thông tin. Hơn n a vì ư c s d ng b i nhi u ngư i c a nhi u t nư c và n n văn hóa khác nhau, ti ng Anh tr nên r t phong phú. Nó bao g m r t nhi u t ng , ý ki n và tư tư ng, cho nên m t s hi u bi t sâu s c v ti ng Anh s làm phong phú trí tu và giúp ta di n t ý tư ng c a mình t t hơn. Nó cũng giúp ta suy nghĩ t t hơn và hi u bi t v con ngư i c a nh ng t nư c khác. V i t t c nh ng lý do này tôi cho r ng ti ng Anh là m t th ngôn ng quan tr ng i v i nhân lo i. TOPIC 30: What kind of job would you like to do after you finish your education? Marketing seems to be the kind of career I would like to choose after i leave from university. I like this work in view of some following reasons. First of all, marketing position is well-paid job. The more you help your company sell more products, the higher your salary is. Of course, you need to have effective strategies to attract customers. Secondly, Working as a marketer gives me many opportunities of improving my persuading skill and ability to converting idea into words. There is no denial that this kind of job requires different skills , but if you meet these requirements, you will be more and more professional. On the whole, it is simply my hobby. Needless to say "you will do something best when you like it". Bài d ch: B n mu n làm công vi c gì sau khi hoàn thành vi c h c? Ti p th có v là lo i ngh nghi p tôi mu n ch n sau khi tôi r i kh i trư ng i h c. Tôi thích công vi c này theo quan i m c a m t s lý do sau ây. Trư c h t, v trí ti p th là công vi c ư c tr lương cao. B n càng giúp công ty c a b n bán s n ph m nhi u hơn, m c lương c a b n càng cao. T t nhiên, b n c n ph i có nh ng chi n lư c hi u qu thu hút khách hàng. Th hai, làm vi c như m t nhà ti p th mang l i cho tôi nhi u cơ h i c i thi n k năng thuy t ph c c a tôi và kh năng chuy n i các ý tư ng thành các t . Không có s ph nh n r ng ây là công vi c òi h i k năng khác nhau, nhưng n u b n áp ng các yêu c u này, b n s ư c nhi u hơn và chuyên nghi p hơn. Trên toàn b , nó ch ơn gi n là s thích c a tôi. Không c n ph i nói " b n s làm i u gì ó t t nh t khi b n thích nó ". tincanban.com
 27. 27. 27

×