Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dualarimi Ogreniyorum

3,731 views

Published on

Dualarimi Ogreniyorum

Published in: Education, Business, Spiritual
 • Be the first to comment

Dualarimi Ogreniyorum

 1. 1. DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM
 2. 2. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yayýnlarý: 684 SUNUÞ Çocuk Kitaplarý: 176 Merhaba sevgili çocuklar! Dualarýmý Öðreniyorum İçinde yaşadığımız tabiatın bütün varlıklarıyla hep yüce Yazan yaratıcımıza dua ettiğini biliyor musunuz?Ağaçlar çiçek Rabia Gülcan açarken dua eder. Nehirler denize doğru akarken hep dua eder. Kuşların cıvıl cıvıl ötüşü bir tür duadır. Neden insan- Resimleyen lar katılmaz bu muhteşem dua kadrosuna? Gelin biz de Daðýstan Çetinkaya katılalım tabiatın duasına. Biz de katılalım denizlerin, nehirlerin, ağaçların,çiçeklerin duasına. Allah’a şükrede- Yayýn Yönetmeni lim, bize sayısız nimetler verdiği için. Hamdedelim Mehmet Erdoðan ona,bize güzellikler sunduğu için. Dua edelim annelerim- ize, babalarımıza. Kardeşlerimiz için, arkadaşlarımız için Görsel Yönetmen dua edelim. Büyüklerin anlamsız savaşlarında zor durum- Kadir Karsavul da kalan çocuklar için dua edelim. Vatanımız için, mil- letimiz için dua edelim. Gece yatağımıza uzanırken minik Düzelti Mustafa Kaya ellerimizi açıp dua edelim. Sabah kalkarken hep dua ede- lim. Yemeklerden sonra dua edelim. Hamdedelim, şükre- Son Okuma delim Rabbimizinverdiği nimetlere! Elif Arslan Sevgili çocuklar! Koordinasyon Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sizin için daha önce Dr. Ömer Menekþe “Dinimi Öğreniyorum”, “Peygamberimi Öğreniyorum”,”Kitabımı Öğreniyorum” isimli üç kitap Din Ýþleri Yüksek Kurulu Kararý yayınlamıştık. Bu kitapları çok sevdiğinizi, çok 22.02.2007 / 11 beğendiğinizi görmek bizleri ne kadar mutlu etti bile- mezsiniz. Onları başka dillere çevirerek farklı dillerde 2007-06-Y-0003-684 konuşan arkadaşlarınız da okudu. Onlar da bunları çok ISBN 975194059-1. sevdi ve çok beğendi. Şimdi de elinizdeki bu kitabı sizlere sunmanın sevincini Baský yaşıyoruz. Bunu da en az diğerleri kadar seveceğinizden ve Matbaanýn adý Telefonu başucunuzdan hiç eksik etmeyeceğinizden eminiz. Bu ki- tapla yaptığınız duaları daha çok seveceksiniz. Ayrıca © Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nerede, ne zaman ve nasıl dua edeceğinizi öğrenmiş ola- Dini Yayýnlar Dairesi Baþkanlýðý caksınız. Başta Sevgili Peygamberimiz olmak üzere diğer bütün peygamberlerin dualarını öğrenmiş olacaksınız. Bu Ýletiþim Adresleri kitapla ilgili mektuplarınızı, e-mail’lerinizi bekliyoruz.Siz Eskiþehir yolu 9. km. Çankaya / Ankara bizim geleceğimizsiniz ve biz sizi çok seviyoruz. Tel.: 0 (312) 295 72 93-94 Faks : 0 (312) 284 72 88 e-mail: diniyayinlar@diyanet.gov.tr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI
 3. 3. DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI YAYINLARI ANKARA 2007
 4. 4. Ýçindekiler I. BÖLÜM DUALARIM DÝLEÐÝMDÝR lHer þey ona dua ediyor 9 lAllah dua etmemizi ister 11 lAllah dualarýmýzý iþitir 12 lYa dualarým kabul olmazsa 12 lRabbimiz dualarýmýza cevap verir 14 lSevinçli anlarýmýzda dua 14 lÜzüntülü anlarýmýzda dua 15 lDua sevgi ve yakýnlýktýr 17 lDua hayatýmýza güzellikler katar 18 lHer zaman her yerde dua 19 lNasýl dua edelim? 20 lPeygamberimizin hayatýnda dua 22 lBeddua etmekten kaçýnýn 25 OKUYALIM: BÖYLE OL BÖYLE SÖYLE 27 II. BÖLÜM KUR'AN-I KERÝM'DEN VE PEYGAMBERÝMÝZÝN DÝLÝNDEN DUALAR lKur'an-ý Kerim'den dua örnekleri 31 lBir iþe veya söze baþlama duasý: Besmele 31 lSonsuza açýlan kapý: Fatiha Suresi 35 lAyet ayet Fatiha Suresi 35 lEsma-i Hüsna ile dua 38 lEn büyük dua: Ayetü'l Kürsi 40 lMiraç'tan gelen hediye: Bakara Suresinin son ayetleri 41 lRabbena dualarý 43 lDua olarak Ýhlâs, Felâk ve Nas sureleri 43 lNamazda okunan dualar 43 lYolumuzu aydýnlatan peygamber dualarý 45 lHz. Muhammed’in (sas.) Kur’an-ý Kerim’de geçen bazý dualarý 52 lÝslâm büyüklerinden dualar 53 OKUYALIM: BESMELE 55
 5. 5. III. BÖLÜM SEN DE DUA ET lDua ile teþekkür etmek: Allah razý olsun 59 lUykudan uyanýnca ve uyumak için 60 lKötülüklere karþý kalkan olmasý için 63 lDualar korkulardan kurtarýr 63 lÜzüntüleri ve sýkýntýlarý giderir 64 lKuþkularý gidermek için 64 lÞifa için 65 lÝsteklerim var 66 lDedeler, nineler ve akrabalar için 66 lBu dünyadan gittiler, ama hâlâ kalbimizdeler 68 lAnne, baba ve kardeþler için 69 lArkadaþsa canýmýzdýr 69 lEvden çýkarken ve eve girerken 70 lOkul yolunda en samimî arkadaþ 71 lEn büyük baþarý 71 lKolaylaþsýn 73 lYolculukta dua 73 lYedik içtik Rabbimize çok þükür 74 lBereket isterken 75 lKaza ve felâketlere karþý dua ederiz 75 lPiþman olsak da yapacak bir þeyler vardýr 76 lEv sahibine en güzel hediye 76 lSevince sevinç katar dualar 77 lHuzur veren dualar 77
 6. 6. BÝRÝNCÝ BÖLÜM DUALARIM Allah katýnda duadan daha DÝLEÐÝMDÝR deðerli bir þey yoktur. (Ýbn Mace, quot;Duaquot;, 1) Her þey ona dua ediyor Y eryüzündeki bütün canlýlar, havaya, suya topra- ða ve güneþe muhtaçtýr. Dünyaya yeni gelen bir bebek, annesinin sütüne ve þefkatli kucaðýna muh- taçtýr. Bir tohum yeþermek için topraða muhtaçtýr. Top- rak yaðmura, yaðmur ise buluta muhtaçtýr. Kuþlar uçabilmek için kanada, balýklar yaþayabilmek için suya muhtaçtýr. Yaþayan her varlýk, kendi varlýðýný sürdürebilmek için bir baþka varlýðýn yardýmýna muhtaçtýr. Hiçbir þeye muhtaç olmayan tek varlýk, Yüce Allah'týr. Çünkü Allah, evrendeki bütün varlýk- larýn tek yaratýcýsýdýr. Canlýlara hayat veren odur. O hayat vermeden hiçbir canlý yaþayamaz, onun izni olmadan hiçbir þey olmaz. Her þey ona muhtaçtýr. O ise hiçbir þeye muhtaç deðildir.
 7. 7. 10 DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM DUALARIM DÝLEÐÝMDÝR Gezegenler onun emriyle hareket eder. Yýldýzlar Andolsun, eðer onun emriyle ýþýldar. Güneþ onun emriyle doðar ve batar. Ay onun emriyle gök kubbemizi süsler. þükrederseniz elbette size nimetimi O, yerlerin ve göklerin, canlý cansýz bütün varlýkla- artýrýrým. rýn Rabbidir. (Ýbrahim Suresi, 7. ayet) Aldýðýmýz her nefes, attýðýmýz her adým, öðrendiði- miz her yeni þey, baþardýðýmýz her iþ ancak onun em- riyle olur. Þu uçsuz bucaksýz dünyayý bizim için o güzelleþtir- di, soluduðumuz havayý, içtiðimiz suyu o yarattý. ge- celeri büsbütün karanlýkta kalmayalým diye ay ve yýl- dýzlarý o yarattý. Yaðmur yaðsýn diye bulutlarý su ih- tiyacýmýzý karþýlamak için ýrmaklarý o yarattý. Her bi- ri ayrý bir renkte, kokuda ve tatta olan meyveleri ve sebzeleri, ekmek yapmamýz için buðdayý, etini yedi- ðimiz, sütünü içtiðimiz hayvanlarý o yarattý. O, quot;olquot; dediði için oldu her þey. Her þey onun dilemesiyle var olur. O izin vermezse elimize aldýðýmýz suyu içebilir miyiz? Evden çýkýp oku- la gidebilir miyiz? Nefes aldýðýmýzda geriye tekrar ve- rebilir miyiz? Elbette bütün bunlarý Yüce Allah'ýn izni olmadan yapamayýz. Eðer konuþuyorsak, duyabiliyorsak, elimizi kolu- muzu hareket ettirebiliyorsak bunlar onun izniyle ol- maktadýr. Her varlýk kendi diliyle konuþur. Göklerde ve yer- de ne varsa hepsi kendi diliyle Allah'ý över. Her þey kendi diliyle ona þükreder, ondan istekte bulunur. Kuþlar sabah akþam cývýldaþýr, arýlar çiçekten çiçe- ðe konar, karýncalar yuvalarýna yiyecek taþýr, içinde
 8. 8. DUALARIM DÝLEÐÝMDÝR DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM 11 sakladýðý aðacý açýða çýkarmak isteyen bir tohum, topraða düþerek, suyu bekler, güneþi ister; kendi di- Allah, linde Yüce Allah'a dua eder: quot;Beni büyüt bana dal bu- konuþmalarýnýzý dak ver ki insanlar benden faydalansýn.quot; Her bir var- lýk kendisine verilen nimete sevinir. Hepsi dua eder, duyar. Çünkü teþekkür eder kendilerini mutlu edene. Bütün övgü- Allah en iyi iþiten, ler ve teþekkürler onadýr. en iyi görendir. (Mücadele Suresi, 1. ayet) Allah dua etmemizi ister Güneþ, her sabah bizim için doðar. Cývýl cývýl öten kuþlar, bal yapan arýlar, uçuþan kelebekler, rengârenk çiçekler, gürül gürül akan ýrmaklar, nehir- ler... Bütün bunlarýn hepsi bizim içindir. Yüce Allah'a verdiklerinden dolayý sonsuz sevgi ve saygýmýz vardýr. Rabbimiz bizi çok seviyor. Bizi sevdi- ði için bize bu kadar çok deðer veriyor. Bize koklamak için burun, tutmak için el, tatmak için dil, görmek için göz, duymak için kulak, koþmak için ayak veren, bizi bir anne ve babadan yaratan Yüce Allah'a ne kadar dua ve teþekkür etsek azdýr. Bir arkadaþýmýz bize bir armaðan verse ona teþek- kür etmeyi unutmayýz. Çünkü arkadaþýmýzýn bize de- ðer verdiðini anlarýz. Anne ve babamýza karþý olan sevgimizi çeþitli þekillerde gösteririz. Çünkü onlarýn bizim üzerimizdeki emeklerini asla unutmayýz. Peki bize onca güzellikler veren, çeþitli nimetler sunan Yüce Allah'ý unutabilir miyiz? Ona karþý görevlerimiz yok mu? Elbete vardýr. Ona karþý görevlerimizin ilki onu sevmek, onun buyruklarýna uymak, verdiði sayý- sýz güzellik ve iyilikten dolayý ona teþekkür etmektir. O da kendisine teþekkür etmemizi ister. Yüce Allah'a teþekkürümüzü ancak ona ibadet ya-
 9. 9. 12 DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM DUALARIM DÝLEÐÝMDÝR parak ve dua ederek yerine getirebiliriz. Rabbimiz Göklerin ve yerin dua ve ibadetle verdiklerine teþekkür edenleri sever. sýrlarýný yalnýz Kendisine teþekkür edenlere nimetlerini artýrýr. Allah bilir. O ne güzel görür, Allah dualarýmýzý iþitir ne güzel iþitir. Varlýðýna inandýðýmýz, güvendiðimiz sonsuz mer- (Kehf Suresi, 26. ayet) hamet ve þefkat sahibi Yüce Allah bizi çok sever, biz de onu çok severiz. Dileklerimizi, isteklerimizi ona sunarýz, içimizden geldiði gibi ona dua ederiz. O, bi- zim en küçük dertlerimizi, en gizli sýrlarýmýzý bilir. Arkadaþlarýmýza yapacaðýmýz sürprizleri bilir. En uzak hayallerimizi bilir ve istediklerimizi gerçekleþ- tirir. Her hâlimizi görür, sesimizi iþitir. Hiç kimsenin sesimizi duymayacaðý yerde o bizim se- simizi duyar. Hiç kimsenin göremeyeceði yerde o bizi gö- rür. Hiç kimsenin yardým edemeyeceði durumlarda o bi- ze yardým eder. Allah, her þeyi iþittiði gibi bizim dualarýmýzý da iþi- tir. Dolayýsýyla bize verdiði nimetler için kendisini nasýl saygýyla ve minnetle andýðýmýzý bilir. Dualarý- mýzý ister içimizden, ister hafif sesle ve isterse yüksek sesle yapalým o, mutlaka iþitir. Ya dualarým kabul olmazsa Dua etmek bizden, kabulü Allah'tandýr. Dualarýmý- zý iþiten Rabbimiz onlara mutlaka karþýlýk verecektir. Ancak bu karþýlýk her zaman duada istenen þeyin gerçekleþmesi demek deðildir. Bize düþen sabýrla du- aya devam etmektir. Bu sebeple quot;Bir kere istedim ol- madý.quot; dememeliyiz. Dua etmeye devam etmeliyiz. Unutmayalým ki Rabbimiz hakkýmýzdaki en hayýrlý sonuca, en uygun bir zamanda bizi ulaþtýracaktýr.
 10. 10. 14 DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM DUALARIM DÝLEÐÝMDÝR Çünkü bizim için hayýrlý olaný, bize asýl gerekeni o Allah dualarýnýzý bizden daha iyi bilir. Dilerse istediðimizi olduðu gibi kabul eder. Ancak verir, dilerse istediðimizden fazlasýný ve farklýsýný ve- kabul edilmesi için rir, dilerse istediðimizi bu dünyada vermez, ahirette, acele etmeyin; dua sonsuz âlemde verir. Mutlaka, ama mutlaka dualarý- mýzýn karþýlýðýný bizlere verir. ettim de kabul edilmedi demeyin. (Tirmizî, quot;Deavatquot;, 12) Rabbimiz dualarýmýza cevap verir O, her þeyin Rabbidir. Merhamet sahibidir. Onun rahmeti her þeyi kuþatmýþtýr. Kendisine el açýp yöne- leni, yalvarýp isteyeni, kendisine dua edeni çok sever. Bir karýncanýn rýzkýný arayýþýna, bir yavrunun að- layýþýna cevap veren, acýktýðýmýzda bizi doyuran, bu- lutlarla, nehirlerle bize su gönderen, hastalandýðý- mýzda bize þifa veren, bizi kötülüklerden koruyan odur. O, bizim endiþe ve sýkýntýlarýmýzý giderir, gönlümü- zü huzurla doldurur. Bir kusur iþlediðimizde Rabbi- mize yönelir Ondan af dileriz. Çünkü o rahmeti son- suz ve baðýþlamasý bol olandýr. Dileðimiz büyük veya küçük de olsa onu yerine ge- tirmek ona güç gelmez. Bu dünyada veya ahiret haya- týnda olsun o bütün dileklerimizi bizim iyiliðimizi gö- zeterek yerine getirir. O bizim dualarýmýza cevap vere- rek rahmetinin geniþliðini gösterir. Rabbimiz daima bizimledir. Onunla sevinçlerimizi ve üzüntülerimizi paylaþmak ne güzeldir! Sevinçli anlarýmýzda dua Bir þeye sevindiðimiz zaman sevincimizi diðer in- sanlarla paylaþmak isteriz. Sýnýfýmýzý geçtiðimizde, derslerden iyi not aldýðýmýzda seviniriz. Doðum gü-
 11. 11. DUALARIM DÝLEÐÝMDÝR DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM 15 nümüzde, bayramlarda, düðünlerde, uzaktan gelen Ey müminler, bir yakýnýmýza kavuþtuðumuzda mutlu olur, sevinci- Allah ve melekleri mizi diðer insanlarla paylaþmak isteriz. Böyle za- Peygambere çok dua manlarda bu sevinçli anlarý bizlere yaþatan Allah'ý da ederler. Siz de ona unutmadýðýmýzý göstermeli ve ona dua etmeliyiz. Se- dua edin ve ona vinçli anlarýmýzda dua etmek, Allah'a olan saygý ve Allah'tan iyilik minnet duygularýmýzý ifade etmek demektir. Böyle yaparsak Allah bizden hoþnut olur. dileyin. (Ahzab Suresi, 56. ayet) Örneðin biz ya da bir yakýnýmýz bir hastalýktan ve- ya bir kazadan kurtulduðunda seviniriz. Bizi korudu- ðu, bize saðlýk ve huzur verdiði için Allah'a sevinçle dua ederiz. Sýnýfýmýzý geçtiðimizde bize bu baþarýyý verip sevindiren, bize bu mutluluðu ve sevinci yaþa- tan Allah'a teþekkür ederiz. Mutluluk duyduðumuz her olay karþýsýnda Allah'a þükür anlamýnda söyledi- ðimiz her söz duadýr. Öyleyse dualarýmýzý, yalnýzca hastalýk veya yakýnlarýmýzý kaybettiðimiz anlarda, sý- kýntýlý zamanlarda deðil; iyi, güzel ve sevinçli anlar- da da yapmalýyýz. Bizler zorluklara, sýkýntýya sabrederken nasýl dua ile ayakta kalmayý baþarýyorsak, elimizdeki nimetle- rin, güzelliklerin kalmasý için de dua etmeliyiz. Üzüntülü anlarýmýzda dua Ýnsanýn her aný bir olmaz. Bazen sevinçli, bazen de üzüntülü olabilir, sýkýntýlý anlar yaþayabilir. Bazý olay- larýn çözümsüz olduðunu, yapacak hiçbir þeyin bulun- madýðýný düþünüp ümitsizliðe kapýlabilir. Örneðin hastalandýðýnda veya bir yakýný öldüðünde kendini ça- resiz ve yalnýz hisseder. Ýþte böyle durumlarda dua et- mek, insana güç, güven ve huzur verir; sabýrlý ve ümit- li olmayý saðlar. Çünkü dua eden kiþi, Allah'ýn her þe-
 12. 12. DUALARIM DÝLEÐÝMDÝR DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM 17 ye gücünün yettiðini, kendisine yardým edeceðini bilir. Böylelikle üzüntü ve sýkýntýlarýný kendisinden gider- Kabul edileceðine mesi için ona sýðýnýr. Dertlerini onunla paylaþarak ra- kesin bir þekilde hatlar ve huzur duyar, kendisinde bir güven ve sorun- inanarak Allah'a larý aþma gücü bulur. Örneðin bir dersten kötü not al- dua edin. dýðýnda ümitsizliðe düþmez, derslerine daha iyi çalýþýr, (Tirmizî, quot;Deavatquot;, 66) ödevlerini zamanýnda yapar, sonra da quot;Allahým dersle- rimde bana yardýmcý ol, baþarýlý olmam için yardým et.quot; diyerek dua eder. Hastalandýðýnda doktora gide- rek tedavi olur, bundan sonra da quot;Allahým bana saðlýk ver.quot; diyerek Allah'a dileðini iletir. Sadece kendisinin deðil, baþkalarýnýn da sýkýntý ve üzüntülerini giderme- si için Allah'a dua eder. Dua sevgi ve yakýnlýktýr Allah, yarattýðý bütün varlýklarý sever. Onun yarat- týklarý arasýnda insanýn özel bir yeri vardýr. Çünkü Allah, insana diðer varlýklarda olmayan akýl ve dü- þünme gibi özellikler vermiþtir. Evrendeki her þeyi de onun hizmetine sunmuþtur. Bütün bunlar, Allah'ýn insaný sevdiðini ve ona deðer verdiðini gösterir. Ýyiliðimizi düþündüðünü bildiðimiz bir insaný biz de severiz. Kendimizi ona daha yakýn hissederiz. Onun sevgisi, sevgi üretir. Bu sevgimizi kendisine söyler, davranýþlarýmýzla belli ederiz. Sevgimizi böyle göster- memiz, sevginin artmasýný ve o kiþiyle daha yakýn ol- mamýzý saðlar. Ayný þekilde bizi seven, çevremizdeki güzellikleri yaratýp bizim hizmetimize sunan Allah'a sevgiyle baðlanýrýz. Onun sevgisine ve yakýnlýðýna dua ederek karþýlýk veririz. Dualarýmýzda ona karþý olan sevgimizi dile getiririz. Düþünce ve duygularýmýzý her þeye gücü yeten Allah'a iletir, dileklerimizi onunla pay- laþýr ve ondan yardým isteriz. Böylece Allah'la aramýz-
 13. 13. 18 DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM DUALARIM DÝLEÐÝMDÝR da sevgi ve yakýnlýk artar. Çünkü Allah'ýn hep kendisi- nin yanýnda olduðunu, yardýmýný esirgemeyeceðini bi- len insan, sevgi ve saygýyla ona yönelerek dua eder. Dua ettikçe içinde bir ferahlýk ve mutluluk hisseder, korkularý azalýr. Dua etmek, yalnýzca insanla Allah arasýnda deðil, baþka insanlarla da aramýzda sevgi ve yakýnlýk oluþ- turur. Çünkü dua eden insan, herkesin iyiliðini ister. Günlük hayatýmýzda sevdiklerimiz için dua niteli- ðinde sözler söyler, onlar için iyi dileklerde bulunu- ruz. Örneðin bize iyilik yapana teþekkür ederiz. Yol- culuk yapanlara quot;Güle güle, hayýrlý yolculuklar, yo- lun açýk olsun.quot; deriz. Yemek yedikten sonra yemeði hazýrlayanlara quot;Elinize saðlýk, kesenize bereket.quot; di- yerek dua ederiz. Hasta olan birine quot;Geçmiþ olsun, acil þifalar dilerim.quot;, Ölmüþ akrabalarýmýz, yakýnlarý- mýz için de quot;Allah rahmet eylesin.quot; deriz. Bütün bu sözler, iyi dilek içeren dualardýr. Bunlarý söyleyerek dua etmek, yalnýz kendimiz için deðil, diðer insanla- rýn saðlýk ve mutluluðu için de dua etmek, insanlar- la aramýzda sevgi ve yakýnlýk oluþmasýný saðlar. Çün- kü insan, kendisi için iyi dileklerde bulunulmasýndan hoþlanýr. Dua hayatýmýza güzellikler katar Bizler dua ile dünyaya geldik. Kulaðýmýza ezan ve kamet okundu. Ardýndan iyi insan, vatana, millete hayýrlý bir evlât olalým diye büyüklerimiz bize dua et- ti. Dua ile yürüdük. Dua ile okul çaðýna ulaþtýk. An- nemiz ve babamýz, quot;Evladým Yüce Allah derslerinde seni baþarýlý kýlsýn.quot; diyerek okula gönderdi. Dua ile okul günlerine baþladýk.
 14. 14. DUALARIM DÝLEÐÝMDÝR DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM 19 Babamýz dua ile iþe gider. Yediðimiz ekmeðin to- humu dua ile topraða atýlýr. Dua ile sulanýr bahçeler. Annemiz dua ile en güzel yemekleri piþirir. Dua ile sofralarýmýz kurulur ve kaldýrýlýr. Evlenme çaðýna gelmiþ ablalarýmýz dua ile evden uðurlanýr. Hasta zi- yaretlerinde hastalara þifa bulmalarý için dua ederiz. Dua ile yolculuklara çýkýlýr. Dua ile aðabeylerimiz as- kere gider. Dua ile ölülerimiz ahirete uðurlanýr. Biz- ler dua ile doðar, dua ile büyür ve dua ile yaratanýmý- za kavuþuruz. Kýsacasý bir Müslümanýn hayatý dua demektir. Her zaman her yerde dua Ýnsanlar elbette her yerde, her ortamda, istedikle- ri her þey için Rabbimiz olan Allah'a dua edebilirler. Çünkü dua, Allah'ý anmak, her nerede olursak ola- lým, onun bize çok yakýn olduðunu unutmamaktýr. Dua için belirli bir yer yoktur. Okula giderken, eve dönerken, gece yatarken, sabahleyin kalkarken, otu- rurken, ders çalýþýrken, çarþýda gezerken, bisiklete binerken, her zaman ve her yerde içimizden geldiði gibi dua edebiliriz. Saðlýðýmýz ve mutluluðumuz için, arkadaþlarýmý- zýn ve öðretmenlerimizin baþarýsý için de her zaman dua edebiliriz. Yüce Rabbimize yakarýþ için belli bir zaman dilimi de yoktur. Günün yirmi dört saatinin her dakikasýnda dua edebiliriz. Ancak biliriz ki en makbul dua, yalnýz baþýmýza yaptýðýmýz duadýr. Gece de dua için en uygun zamanlardan biridir. Sevgili Peygamberimizden öðrendiðimize göre Yü- ce Allah, geceleyin dua edenlerin duasýný kabul eder. Ondan bir þey isteyenlerin isteklerini verir. Af dile-
 15. 15. 20 DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM DUALARIM DÝLEÐÝMDÝR yenleri baðýþlar. Öyle ise biz de Peygamberimizin bu öðüdüne uyarak gece olunca daha çok dua edelim. Ayrýca cuma ve kandil geceleri, içten yaptýðýmýz du- alarýn kabulü için bir fýrsattýr. Bu gecelerde büyükle- rimiz ile birlikte dua edebiliriz. Hep birlikte camiye gidip, topluca yapýlan o güzel dualara katýlabiliriz. Yüce Allah, inananlarýn topluca ve gönülden yaptýk- larý dualarý çok sever. Nasýl dua edelim? Dua yalnýzca Allah'a edilir. Kiþi dua ederek dilek- lerini Allah'a iletir. Kendi sözcükleriyle içinden geldi- ði gibi duygu ve düþüncelerini ona açar. Dua etmek çok kolaydýr. Ýbadetlerde olduðu gibi duaya baþlamak için çok fazla kural yoktur. Ancak dua öncesi bazý hazýrlýklar yapýlmalýdýr. Öncelikle düþüncelerimizi, duygularýmýzý dua için hazýrlamak gerekir. Aklýmýz bir yerde, dilimiz baþka yerde olma- malý; ne dediðimizi bilmeli, nasýl dua ettiðimizi anla- malýyýz. Duamýzýn kabul olmasý için dua öncesi bazý iyilik- lerde bulunabiliriz. Anne ve babamýza, arkadaþlarý- mýza, komþularýmýza bir iyilik yapabilir; hayvanlara, bitkilere sevgi gösterebiliriz. Dua öncesi abdest almak güzel bir davranýþ olur. Dualarýmýzda birkaç noktaya dikkat edersek du- alarýmýza güzellikler katmýþ oluruz. Dualarýmýza baþlamadan önce iki küçük cümleciði söylemeliyiz. Biri quot;hamdquot;, diðeri ise quot;salâvatquot;týr. Hamd, Yüce Allah' övmek, yüceltmektir. Dualarýmýzýn baþlangýçýnda Yüce Allah'a övgü ile baþlamalýyýz. Övülmeye ve þük-
 16. 16. DUALARIM DÝLEÐÝMDÝR DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM 21 redilmeye lâyýk olan odur. Çünkü evrendeki bütün güzellikler onun yaratmasýyla var olur. Bütün nimet- leri gönderen, herkesi yaratan ve yaþatan, besleyen odur. Her türlü övgü ve teþekkür de ona aittir. Ona övgümüzü quot;Yüce Allahým! Sana hamd ederim.quot; þek- linde belirtebileceðimiz gibi her namazda okuduðu- muz Fatiha Suresinin ilk ayetini de söyleyebiliriz: quot;Elhamdülillahi Rabbil âlemin.quot; Bunu söyledikten sonra Sevgili Peygamberimiz için dua etmeyi de unutmamalýyýz. Ona yapýlan duaya quot;salâvatquot; denili- yor. Salâvat cümlesi de þudur: quot;Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.quot; Bu cümlenin anlamý þöyledir: quot;Allahým Sevgili Peygamberimiz Muhammed'e ve onun ailesine ve yakýnlarýna da rah- met et!quot; Yine bu cümlenin Türkçesini salâvat olarak okuyabiliriz. Dualarýmýza Yüce Allah'a övgü ve Sevgili Peygam- berimize salâvat getirerek baþlamak, onlarýn kabulü- nü kolaylaþtýrýr. Yüce Allah, bu þekilde dua etmemiz- den hoþlanýr. Çünkü Rabbimiz, Sevgili Peygamberi- mizi çok sevmektedir. Biz de onu canýmýzdan çok se- veriz. Bize bir kimse uzakta olan ve çok sevdiðimiz bir arkadaþýmýzýn selâmýný, sevgilerini getirse ne ka- dar seviniriz deðil mi? Duada Peygamberimizin adý- ný anmak da böyledir. Bütün bunlardan sonra kutsal kitabýmýz Kur'an-ý Kerim'de geçen ya da Sevgili Peygamberimizin yap- mýþ olduðu örnek dualardan da seçerek dua edebili- riz. Ayrýca içimizden geldiði gibi dua etmemiz de mümkündür. Dua için özel olarak ellerimizi yukarýya doðru kal- dýrmamýz gerekmez. Ancak duada elleri yukarýya
 17. 17. 22 DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM DUALARIM DÝLEÐÝMDÝR doðru açmamýz bir istek ve yakarýþ iþaretidir. Duada önemli olan içten ve gösteriþten uzak bir þekilde sa- dece Allah'tan istemektir. Dualarýmýzý içimizden geldiði gibi yapalým. Dua cümlelerimiz sade ve yalýn olsun. Yüce Allah içten yapýlan dualarý sever, kabul eder. Rabbimiz, sözlere deðil, kulun kalbindeki coþkuya, sözlerindeki içtenli- ðe bakar. Dualarýmýzý yüksek sesle yapmamýza da gerek yoktur. Yüce Allah içimizden geçirdiðimiz her þeyi bilir. Kendimizin iþitebileceði bir sesle dua edebiliriz. Dua ederken Yüce Rabbimizden en güzel þeyleri isteyelim. Nasýl bir büyüðümüzden bir þey isterken özen gösteriyor, görgü kurallarýna uyuyorsak, bunun çok daha fazlasýný Yüce Allah'tan bir þey isterken gösterelim. Ondan sevgi ve saygý dolu cümlelerle is- teyelim. Bu arada dünyada istediðimiz þeylerin ya- nýnda ahiret mutluluðunu da Rabbimizden istemeyi unutmayalým. Çünkü ahiret, bizim sonsuz yurdu- muzdur. Oradaki mutluluk bizim için çok önemlidir. Yine iyilik ve güzellikleri yalnýzca kendimiz için deðil bütün insanlýk için de isteyelim. Peygamberimizin hayatýnda dua Sevgili Peygamberimizin hayatýnda duanýn çok önemli bir yeri vardý. O, dua etmeyi, Yüce Allah'a sýðýn- mayý çok severdi. Her iþine dua ile baþlardý. Müslü- manlara da bol bol dua etmelerini, duasýz bir iþe baþ- lamamalarýný öðütlerdi. O, yalnýz kendisi için dua etmez, bütün insanlýðýn kurtuluþu için de dua ederdi. Müslümanlarýn dünya
 18. 18. DUALARIM DÝLEÐÝMDÝR DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM 23 ve ahirette iyilikler elde etmesi için de özellikle na- mazlardan sonra dua eder, en kýymetli dualarýn quot;ina- nanlarýn birbirleri için yaptýklarýquot; dualar olduðunu söylerdi. Bizler de sevdiklerimiz için dua etmeyi unutmayalým. Sevgili Peygamberimiz, günlük hayatýnda þuralar- da dua ederdi: Peygamberimiz, evinden ve camiden çýkarken iyi- lik ve güzelliklerin kendisine ulaþmasý için dua eder- di. Yine bu yerlere girerken ayný þekilde duada bulu- nurdu. Eþ ve çocuklarýna dua etmeyi ihmal etmezdi. On- larý Yüce Allah'a emanet ederdi. Yola çýkmadan önce yolculuðun iyi ve kazasýz geç- mesi için dua ederdi. Yolculuktan döndüðünde de ai- lesini saðlýk ve mutluluk içerisinde bulmak için Yüce Allah'a sýðýnýrdý. Yine bir yakýný veya arkadaþý uzun bir yolculuða çýkýyor ise elini sýkar, kucaklar, yolculuðunun güzel geçmesi için Allah'a dua eder ve iyi dileklerle uður- lardý. Bir iþe baþlarken iþin kolay olmasý, o iþte zorlukla- rýn çýkmamasý için dua ederdi. Arkadaþlarýyla toplantý veya sohbete baþlarken toplantýnýn güzel geçmesi için Allah'a yalvarýrdý. Toplantý ve sohbet bittiðinde de farkýnda olmadan yapýlan yanlýþlýklardan dolayý Yüce Allah'tan kendisi- ni affetmesini isterdi. Alýþveriþe çýktýðýnda iþlerin kazançlý gitmesi için dükkân sahiplerine hayýr duada bulunurdu.
 19. 19. DUALARIM DÝLEÐÝMDÝR DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM 25 O, çocuklarý çok severdi. Anne ve babalar, yeni do- ðan çocuklarýný doðar doðmaz Sevgili Peygamberi- mize dua etmesi için getirirler, o da çocuklarý kuca- ðýna alýr, öper, sever; uzun ömürlü ve iyi insan olma- larý için dua ederdi. O, Müslümanlardan dertli olan veya hasta olanlarý ziyaret eder, saðlýklarýna kavuþmalarý için dua eder- di. Yemeklerden önce ve sonra dua etmeyi ihmal et- mezdi. Özellikle yemeðin bereketli olmasý için dua eder, açlýktan Yüce Allah'a sýðýnýrdý. Yataðýna yattýðýnda da dua etmeyi unutmazdý. Ýhlâs, Felâk ve Nas surelerini okur, Yüce Allah'a sýðý- narak iyilikler içinde uyanmak için dua ederdi. Sa- baha dinç ve iyi bir þekilde kalktýðý için de Yüce Al- lah'a teþekkür ederdi. Yaðmur yaðmadýðýnda ise ülke topraklarýnýn bere- ketli olmasý, hayvanlarýn susuz kalmamasý için dua ederdi. Deprem ve sel baskýnlarýndan, her türlü kö- tülükten ve düþmanlarýn saldýrýsýndan Yüce Allah'a sýðýnýrdý. Bize dua etmeyi Peygamberimiz öðretti. Biz de onun öðrettiði þekilde dua ediyoruz. Beddua etmekten kaçýnýn Yüce dinimiz Ýslâm, bir kimse hakkýnda kötümser isteklerde bulunmayý asla hoþ görmez. Yüce Allah, quot;Allah belâný versin, Allah seni kahretsin, Allah gözü- nü kör etsin.quot; gibi olumsuz dualarý sevmez. Bu se- beple sevdiklerimizin olduðu kadar sevmediklerimi-
 20. 20. 26 DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM DUALARIM DÝLEÐÝMDÝR zin iyiliðini de istemek gerekir. Unutmayalým, Sevgi- li Peygamberimiz bir rahmet peygamberidir. Dua konusunda Sevgili Peygamberimizi örnek ala- lým. O, Mekke döneminde Ýslâm'ý teblið etmek üzere Taif'e gittiðinde, orada kötü bir davranýþla karþý kar- þýya kalmýþ; dönüþte taþ yaðmuruna tutulmuþ, müba- rek ayaklarý kanlar içerisinde kalmýþtý. O sýrada Al- lah tarafýndan kendisine quot;onlar aleyhinde yapacaðý bedduanýn kabul edileceði, dilerse onlarý yok edece- ðiquot; bildirilmiþ, fakat Peygamberimiz quot;Hayýr, belki bunlarýn soyundan sana ibadet edecek çocuklar do- ðar, Allahým!quot; demiþti. Uhud'da diþini kýran, yüzünü yaralayan düþmanlarý için quot;Allahým! Toplumumu hi- dayete erdir, çünkü onlar yaptýklarýný bilmiyorlar.quot; diye dua etmiþtir. Sevgili Peygamberimizi örnek alarak hareket etti- ðimiz zaman insanlarýn hep iyiliðini istemiþ oluruz. Bir baþkasý bize kötülük yapsa bile onun iyi bir insan olmasý ve kötülükleri býrakmasý için dua ederiz. En zor durumda bile aðzýmýzdan kötü bir cümle çýkmaz. Kötü kimseleri Yüce Allah'a havale ederiz. Onlarýn hakkýndan o gelir. Çünkü o, iyi kimseleri ödüllenir. Tövbe etmeyen, yaptýklarýndan piþman olmayan ve kötülüðe devam edenleri cezalandýrýr. Öyleyse kötülerin iyi insan olmalarý ve kötülükle- rinden uzaklaþmalarý için dua edelim. Ellerimizi Yü- ce Allah'a açalým, dünyada kötüler ve kötülüklerin çoðalmamasý için yalvaralým. Yüce Allah'tan sevgi ve barýþ dolu bir dünya isteyelim.
 21. 21. DUALARIM DÝLEÐÝMDÝR DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM 27 Okuyalým. . . BÖYLE OL BÖYLE SÖYLE (...) Önce besmele En güzel kelime Allahým Yol boyunca Býrakma elimi Düþerim sonra Allahým Niçin halk ettinse beni Kalbime söyle iyice Engellerden arýnsýn yolum Allahým Nasýl pýrýl pýrýlsa Güzelse sevdiðin kullarýn Öyle güzel kýl beni Allahým O güzeller güzeli Hangi iyilik diledi senden Dilerim ben öylelerini Allahým Peygamber efendimiz Hangi þerlerden sýðýndýysa sana Upuzak tut benden de onlarý Allahým Yol boyunca Tarih boyunca Baþýboþ býrakma bizi Cahit Zarifoðlu Halk etmek: Yaratmak, Þer: Kötülük
 22. 22. SEN DUYARSIN Fýsýltýlý sesleri Kalpteki hevesleri En zayýf nefesleri Sen duyarsýn Allahým Göðün gürültüsünü Suyun þýrýltýsýný Dua mýrýltýsýný Sen duyarsýn Allahým Arýlar ne söylese Kuþlar niyaz eylese Bir çocuk quot;Allahquot; dese Sen duyarsýn Allahým M. Yaþar Kandemir
 23. 23. ÝKÝNCÝ BÖLÜM Bana dua edin, KUR’AN-I duanýza cevap vereyim. KERÝM’DEN VE (Mümin Suresi, 60. ayet) PEYGAMBERÝMÝZÝN DÝLÝNDEN DUALAR Kur’an-ý Kerim’den dua örnekleri Y üce Rabbimiz Kur'an-ý Kerim'de bize nasýl dua edileceðini gösterir. Peygamberlerin, iyi kullarýn, haksýzlýða uðrayan çaresiz insanlarýn yaptýklarý dua- lardan örnekler verir. Kur'an-ý Kerim'in ilk suresi olan Fatiha, baþlý baþý- na çok güzel bir duadýr. Diðer surelerde de dualar vardýr. Rabbimiz, bunlarda sadece kendimiz için de- ðil, baþkalarý için de dua etmemizi ister. Bir iþe veya söze baþlama duasý: Besmele Biz, Allah'ýn varlýðýna ve birliðine inanýrýz. Bize sonsuz nimetler verdiði için de onu çok severiz. Ona
 24. 24. 32 DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM KUR’AN-I KERÝM’DEN ... olan sevgimizi ve baðlýlýðýmýzý gösterebilmek için her Dua ibadetin iþimize onun adýyla, yani besmele çekerek baþlarýz. özüdür. Besmele çekmek, quot;Bismillâhirrahmanirrahimquot; sö- (Tirmizî, quot;Duaquot;, 1) zünü söylemektir. Bu quot;Rahman ve rahim olan Al- lah'ýn adýylaquot; anlamýna gelir. quot;Bismillahquot; sözü de besmelenin kýsa söyleniþidir ve quot;Allah'ýn adýylaquot; baþ- larým demektir. Sevgili Peygamberimiz, besmelesiz baþlanan bir iþin baþarýsýz, yenilen bir yemeðin de bereketsiz ola- caðýný söylemiþtir. Bu sebeple günlük hayatýmýzdaki iþlerimize baþlarken besmele çekeriz. Örneðin, yola çýkarken, dükkân açarken, ders çalýþýrken, yemeðe baþ lar ken, ya tar ken, kal kar ken bes me le çe ke riz. Böylece Allah'a þu þekilde dua etmiþ oluruz: quot;Allahým canlý, cansýz her þeyi yaratan, besleyen, büyüten, görüp gözeten sensin. Beni yaratan ve yaþa- tan da sensin. Bana akýl ve kuvvet veren de sensin. Ancak ben her þeye güç yetiremem. Senin adýný an- mak ise bana kuvvet ve kolaylýk verir. Onun için ben iþlerime senin adýný anarak baþlarým. Bana yardým et. Senin her þeye gücün yeter.quot; Besmele, her kapýyý açan anahtar gibi her iþin ba- þýnda, o iþe etki eder, kolaylýk ve bereket katar. Bir iþe Allah'ýn adýný anarak baþladýðýmýzda Allah bize yardým eder ve iþimizi kolaylaþtýrýr. Besmele çeke- rek Allah'ý anmýþ, ona inandýðýmýzý, onun kulu oldu- ðumuzu ve ondan yardým istediðimizi göstermiþ olu- ruz. Çünkü biliriz ki Allah'ýn yardýmý olmadan hiç- bir iþi baþarýyla bitiremeyiz. Besmele çekerek Al- lah'a olan imanýmýzý, ona olan sevgimizi tazeler ve her an Allah'ýn bizimle beraber olduðunu biliriz.
 25. 25. KUR’AN-I KERÝM’DEN ... DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM 33 Her sabah bizim için yeni bir gün baþlar. Bu yeni günde sabah yataðýmýzdan kalkarken, bizi yepyeni Kullarým, beni bir güne uyandýran Rabbimizin adýný anýnca, göle senden sorarlarsa atýlan küçük bir taþýn, bütün su birikintisini dalga bilsinler ki gerçekten dalga yapmasý gibi bütün günümüze bir güzellik, bir huzur yayýlýr. Besmele çekmek ayný zamanda, quot;Alla- ben onlara çok hým, senin verdiðin güçle, senin yarattýðýn yeni bir yakýným. Bana dua güne baþlýyorum, bu yeni güne baþlarken seni aný- edince, dua edenin yor, sana yöneliyor ve senden yardým istiyorum, be- duasýna cevap ni kötülüklerden koru ve iyiliklere eriþtir, günümü veririm. O hâlde güzelliklerle doldur.quot; demektir. doðru yolu Sev gi li Pey gam be ri miz þöy le bu yu ru yor: quot;Kim bulmalarý için evinden çýkarken bismillah deyip Allah'ýn adýný anar benim davetime ve Allah'a güvendim, kötülüklerden koruyacak ve uysunlar, bana iyiliklere eriþtirecek güç ve kuvvet Allah'tandýr, der- iman etsinler. se kendisine þöyle denilir: Doðru yola iletildin, ihti- (Bakara Suresi, 186. ayet) yaçlarýn giderildi ve kötülüklerden korundun.quot; (Ebu Davud, quot;Edepquot; 103) Sofraya oturduðumuz zaman da besmeleyi unut- mayýz. Çünkü oturduðumuz sofrada Allah'ýn bize sunduðu çeþit çeþit nimetleri buluruz. Yemeðe baþ- larken besmele çektiðimizde de soframýza gelen her bir yiyecek, her bir lokma için teþekkür etmiþ olu- ruz. Nimetleri verenin Allah olduðunu hatýrlar, ona þük rü mü zü ve sev gi mi zi bil di ri riz. Þük ret ti ði miz için kalbimiz huzurla dolar. Çünkü Allah, Kur'an-ý Kerim'de quot;Beni anýn. Ben de sizi anayým. Bana þük- redin. Sakýn nankörlük etmeyin.quot; buyurmaktadýr. (Bakara Suresi, 152. ayet) Her gün Allah'ýn adýyla baþlar. Gün içinde olup bi- tenler Allah'ýn adýyla olur ve gün Allah'ýn adýyla so- na erer. Gündüz gider, gece gelir. Bütün varlýklarý
 26. 26. KUR’AN-I KERÝM’DEN ... DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM 35 bir örtü, yorgan gibi saran geceyi Rabbimiz, dinle- nip ertesi güne dinç bir þekilde hazýr olmamýz için Rabbinize alçak yaratmýþtýr. Allah'ýn diðer nimetlerinden faydalan- gönüllüce ve için maya baþlarken nasýl besmele çekerek onun ismini için dua edin. anýyor, ona teþekkür ediyorsak bize sunduðu uyku nimetine baþlarken de besmele çekeriz. Böylece sa- (Araf Suresi, 55. ayet) bah le yin bes me ley le kalk tý ðý mýz ya ta ðý mý za yi ne besmele ile girer, Sevgili Peygamberimiz gibi biz de quot;Allahým senin adýnla uyur, senin adýnla uyanýrým.quot; diyerek iyi bir uykuya dalarýz. Sonsuza açýlan kapý: Fatiha Suresi Fatiha, açýþ ve baþlangýç demektir. Kur'an-ý Kerim'i açtýðýmýzda gördüðümüz ilk sure Fatiha Suresidir. O, Kur'an-ý Kerim'in özü ve özeti, en büyük dua ve Allah'a yapýlan en büyük yakarýþtýr. Fatiha Suresini okuyarak her zaman Allah'a dua edebiliriz. Kur'an-ý Kerim okunduktan sonra, dualardan sonra, ölülerimizin ar- dýndan ve kýldýðýmýz namazlarýn her rekâtýnda da Fa- tiha Suresini okuruz. Surenin sonunda da quot;Kabul et Allahým.quot; anlamýnda quot;aminquot; deriz. Ayet ayet Fatiha Suresi quot;Rahman ve rahim olan Allah'ýn adýyla. Her türlü övgü, âlemlerin rabbi olan Allah içindir. O rahman ve rahimdir. Ödül ve ceza gününün tek hâkimidir. Ey gü- zel Allahým, yalnýz senin için ibadet eder ve yalnýz senden yardým isteriz. Bizi doðru yola, nimetine erdir- diklerinin yoluna ilet. Gazaba uðramýþlarýn ve doðru- dan sapmýþlarýn yoluna deðil!quot; Kâinatý ve bütün varlýklarý, gezegenleri, yýldýzlarý, ayý ve güneþi yaratan Allah'týr. O, bildiðimiz, bilmedi-
 27. 27. 36 DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM KUR’AN-I KERÝM’DEN ... ðimiz, gözümüzle gördüðümüz ve göremediðimiz her Besmele ile varlýðýn yaratýcýsýdýr. Yarattýklarýný da en güzel þekil- de yaratmýþtýr. baþlamayan her iþ bereketsizdir. Allah, yarattýðý her þeye bir görev vermiþ, onlarýn (Beyhakî, Sünen, III/209) da kendilerine verilen görevleri en iyi þekilde yerine getirmelerini istemiþ ve onlarý Rab ismiyle terbiye etmiþtir. Örneðin bir bebek doðduðu ilk gün gibi kal- saydý konuþamaz, gülemez, yürüyemez ve büyüye- mezdi. Bebeðe bütün bunlarý öðreten Allah'týr. Kuþ- lara uçmayý, týrtýla ipek böceðini örmesini, arýya bal yapmasýný, dünyaya güneþ etrafýnda dönmesini öð- reten Allah'týr. Her þey kendi diliyle âlemlerin rabbi olan Allah'a teþekkür eder ve ona övgülerde bulunur. Öyleyse ya- ratýlmýþlarýn en güzeli olan insan da en güzel þekilde rabbini anmalýdýr. Allah rahmandýr. Rahmeti her þeyi kuþatmýþ olan, bütün yaratýlmýþlar hakkýnda hayýr, rahmet ve gü- zellik dileyen, sevdiðini sevmediðini ayýrt etmeyerek sayýsýz nimetlere kavuþturandýr. Allah rahimdir. Rahmeti ahirette yalnýzca mümin- leri kuþatan, verdiði nimetleri iyi kullananlarý daha büyük ve sonsuz nimetler vererek ödüllendirendir. Hayatý da ölümü de yaratan Allah'týr. Canlý olan her þey dünyaya gelmekte, yaþamakta ve ölmektedir. Bahardan kýþa doðru deðiþen mevsimler bize, âdeta hayatýn da seyrini gösterir. Baharda yemyeþil olan yeryüzü kýþýn âdeta kefen misali bembeyaz bir örtü- nün altýnda usulca uyuyakalýr. Her canlý gibi bir gün insan da ölecektir. Ancak ölüm bir son deðil, yeni ve farklý bir hayatýn baþlan-
 28. 28. KUR’AN-I KERÝM’DEN ... DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM 37 gýcýdýr. Bu dünyaya gözlerimizi kapatan ölüm, ayný zamanda bir baþka hayata, ahiret hayatýna gözleri- En güzel isimler mi zi açar. Ora da her þe yin he sa bý so ru lur ön ce. Allah'ýndýr, ona o Dünyada iken yaptýðýmýz hatalar ve sevaplar, notla- güzel isimleriyle dua rýmýzýn yazýlý olduðu bir karne ile karþýmýza çýkar. edin. Dünya hayatý, ahiret için bir hazýrlýktýr. Bu dünya- (Araf Suresi, 180. ayet) da yaptýðýmýz iþler, ahirette ya yolumuzu aydýnlata- cak, ya da karartacaktýr. Ýþte herkesin hesaba çekile- ceði o gün âlemlerin rabbi olan Allah'a kavuþma gü- nüdür. Rabbimiz, yaratýlýþ amacýmýzý þöyle bildirir: quot;Ýn- sanlarý ancak bana ibadet etsinler diye yarattým.quot; (Zariyat Suresi, 56. ayet). Biz de yaratýlýþýmýzýn ge- reðini yerine getirmek ve huzur bulmak için Allah'a ibadet eder, ellerimizi açýp ona yalvarýrýz. Allah kulunun darda kalmasýný, sýkýntý çekmesini istemez. Dünya bir imtihan yeri olduðu için zaman zaman karþýmýza zorluklar çýkacaktýr. Böyle zaman- larda Rabbimize el açarýz ki bize yardým etsin. Çünkü Allah, kendisine inanan, kendisine sýðýnan insanlarýn daima yardýmcýsýdýr. Allah insanlarý doðru yola eriþtirmek için peygam- berler ve kitaplar gönderdi. Bize düþen görev de son peygamber Hazreti Muhammed’i (sas.) örnek almak ve ona gönderilen Kur'an-ý Kerim'i okumaktýr. An- cak bu þekilde ayette belirtilen doðru yol üzerinde olabiliriz. Kendilerine nimet verilenler, Allah'a bu nimetler karþýsýnda þükür edip bu nimetin gereðini yerine ge- tirir. Onlar, peygamberler, þehitler, davranýþlarýyla, ortaya koyduklarý eserleriyle insanlara örnek olmuþ güzel insanlardýr.
 29. 29. 38 DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM KUR’AN-I KERÝM’DEN ... Gazaba uðrayanlar ise onun emir ve yasaklarýný Ey Allahým seni umursamaz, verdiði nimetleri düþünmez, bu nimet- ler için þük ret mez. Üs te lik piþ man lýk du yup Al - sevmeyi, lah'tan af bile dilemez. Ýþte onlar, bu nankörlükleri sevdiklerini sevmeyi sebebiyle Allah'ýn gazabýna uðramýþ, doðru yoldan ve sevgine sapmýþlardýr. Biz de onlar gibi olmamak için davra- ulaþtýracak iþleri nýþlarýmýza dikkat eder, Rabbimize, bizi quot;Gazaba uð- nasip etmeni senden ramýþlarýn ve doðrudan sapmýþlarýn yoluna iletme!quot; dilerim. Ey Allahým diye dua ederiz. sevgini bana, nefsimden, ailemden Esma-i Hüsna ile dua ve soðuk sudan Dua, istek ve ihtiyaçlarýmýzý Allah'a duyurmaktan daha sevgili kýl. baþka, Allah'ý anmanýn ve yüceltmenin bir yoludur. (Tirmizî, quot;Duaquot;, 73) quot;En güzel isimler Allah'ýndýr, ona o güzel isimleriyle dua edin.quot; (Araf Suresi, 180. ayet) Kur'an-ý Kerim'de, özellikle peygamber dualarýnda, Rabbimiz isimleriyle birlikte yüceltilmektedir. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde Yüce Al- lah'ýn 99 isminin bulunduðunu, bu isimlere inanan ve inancý doðrultusunda davranan kimsenin cennete gire- ceðini haber vermiþtir. Elbette Allah'ýn isimleri 99'dan ibaret deðildir. Hadiste 99 sayýsýnýn zikredilmesi, sýnýr- lama anlamýna deðil, bu isimlerin Allah'ýn en çok bili- nen isimleri olmasý sebebiyledir. Dua ederken Allah'ýn bu isimlerini de kullanabiliriz. Rahman ismiyle bize merhamet etmesini, Rezzak is- miyle rýzkýmýzý bereketlendirmesini, Tevvab ismiyle tövbelerimizi kabul etmesini, Vedud ismiyle bizi sev- mesini ve sevdirmesini isteyebiliriz.
 30. 30. 40 DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM KUR’AN-I KERÝM’DEN ... En büyük dua: Ayetü'l Kürsi Rabbimiz! Bizi Sevgili Peygamberimiz, quot;Her þeyin bir zirvesi var- doðru yola ilettikten dýr. Kur'an'ýn zirvesi Bakara suresidir. Onda Kur'an sonra kalplerimizi ayetlerinin efendisi olan bir ayet vardýr. O, Ayetü'l eðriltme. Bize Kürsidir.quot; (Tirmizî, quot;Sevabu'l Kur'anquot;, 2) buyurmak- tadýr. tarafýndan rahmet baðýþla. Þüphesiz Ayetü'l Kürsinin anlamý þöyledir: sen baðýþlamasý bol quot;O Allah ki ondan baþka Tanrý yoktur. O hayy ve olansýn. kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir, ne uyuklama. (Âl-i Ýmran Suresi, Göklerde ve yerde olanlarýn hepsi onundur. Onun 8. ayet) katýnda, onun izni olmadan þefaat edecek kim var? O, kul la rý nýn yap týk la rý ný ve ya pa cak la rý ný bi lir. Onun bildirdiklerinin dýþýnda insanlar onun ilmin- den hiçbir þeyi bilemez. Onun kürsüsü gökleri ve ye- ri içine alýr. Onlarý koruyup, gözetmek kendisine zor gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür.quot; (Bakara Sure- si, 255. ayet) Ayetü'l Kürside Allah'ýn yüceliði, sýfatlarý, kâinat- taki olaylarýn tamamen onun iradesi doðrultusunda meydana geldiði, onun isteði ve izni olmadan hiçbir kimsenin baþkasýna þefaat edemeyeceði, göklerde ve yerde olanlarýn ona ait olduðu hakkýnda bilgi veril- mektedir. Ayetü'l Kürsi ile öðreniyoruz ki Allah ismi, sadece Rabbimize ait özel bir isimdir. Allah'ý bize tanýtan ne kadar isim ve özellik varsa, hepsinin anlattýðýný, Al- lah ismi tek baþýna anlatýr. Allah hakkýnda bilmemiz gereken ilk þeyi Ayetü'l Kürsi bize öðretiyor: quot;Lâ ilâhe Ýllallahquot;. Bu söz quot;keli- me-i tevhitquot;tir. Anlamý quot;Allah birdir, onun eþi ve ben- zeri, ortaðý yoktur. Ondan baþka tanrý yoktur.quot; de- mektir.
 31. 31. KUR’AN-I KERÝM’DEN ... DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM 41 O, hayy ve kayyumdur. Hayy ismiyle bütün her þe- ye hayat verendir. Çünkü hayatýn sahibi odur. Her Rabbimiz, biz iman þeyin bir sonu vardýr ama Allah sonsuzdur. Her can- ettik. lý ölür ama Allah ölümsüzdür. Kayyum ismiyle ya- Günahlarýmýzý rattýklarýný koruyup gözetir. Her þey var olmak için baðýþla. Bizi ateþ Allah'a muhtaçtýr. Allah ise hiç kimseye muhtaç de- azabýndan koru. ðildir. Her þey onun görüp gözetmesiyle varlýðýný de- (Al-i Ýmran Suresi, vam ettirir. 16. ayet) Allah, bütün yaptýklarýmýzý ve yapacaklarýmýzý bi- lir. Hiçbir þey ondan gizli kalmaz. O, âlimdir. Her þeyi bilme özelliðine sahiptir. Hayal ettiklerimiz bile Allah'tan gizli kalmaz. Biz ise onun dilediði kadarýný öðrenebiliriz. Onun kürsüsü göklerde ve yerde olan her þeyi kaplamýþtýr; her þey onun emri altýndadýr. Çünkü o, pek yüce, pek büyüktür. Miraç'tan gelen hediye: Bakara Suresinin son ayetleri Amene'r-Rasulü olarak da bildiðimiz bu ayetler, Sevgili Peygamberimize, Miraç olayý sýrasýnda indi- rilmiþ Bakara Suresinin 285 ve 286. ayetleridir. Bu ayetlerin sonundaki dua da þöyledir: quot;Ey Rabbimiz! Unutur veya yanýlýrsak bizi sorum- lu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yük- lediðin gibi aðýr yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediði þeyleri yükleme. Bizi affet, bi- zi baðýþla ve bize acý. Sen bizim mevlâmýzsýn. Kâfir- ler topluluðuna karþý bize yardým et.quot;
 32. 32. KUR’AN-I KERÝM’DEN ... DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM 43 Rabbena dualarý Gün de beþ va kit kýl dý ðý mýz na ma zýn so nun da Rabbim, Rabbena dualarýný okuruz. Bu dualarda þöyle deriz: küçüklüðümde quot;Rabbimiz! Bize dünyada ve ahirette iyilik ver, bi- annem ve babam zi ateþ azabýndan koru.quot; (Bakara Suresi, 201. ayet) beni nasýl quot;Ey Rabbimiz, dünyada yaptýklarýmýzdan hesaba yetiþtirmiþlerse, çekileceðimiz gün beni, anamý, babamý ve bütün þimdi de sen onlara inananlarý baðýþla.quot; (Ýbrahim Suresi, 41. ayet) rahmet et. (Ýsrâ Suresi, 24. ayet ) Dua olarak Ýhlâs, Felâk ve Nas sureleri Ýhlâs, Felâk ve Nas surelerini dua olarak da oku- ruz. Bu surelerin anlamý þöyledir: quot;De ki: O Allah birdir. Her þey varlýðýný ona borç- ludur, ona muhtaçtýr, o hiçbir þeye muhtaç deðildir. O, ne doðurmuþ ne de birisi tarafýndan doðrulmuþ- tur. Hiçbir þey ona denk deðildir.quot; quot;De ki yarattýðýn þeylerin kötülüðünden, karanlý- ðýn çöktüðü zaman gecenin kötülüðünden, düðüm- lere üfürüp, büyü yapanlarýn kötülüðünden ve kýs- kandýðý zaman kýskanç kiþinin kötülüðünden saba- hýn rabbine sýðýnýrým.quot; quot;De ki insanlar Allah'ý andýðýnda kalplerine vesve- se sokan, pusuya çekilen cin ve insan þeytanýnýn kö- tülüðünden insanlarýn rabbine, insanlarýn ilâhýna sý- ðýnýrým.quot; Namazda okunan dualar Sübhaneke duasý Sen eksik sýfatlardan uzaksýn. Allahým! Seni da- ima överim. Senin adýn kutludur. Varlýðýn her þey-
 33. 33. 44 DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM KUR’AN-I KERÝM’DEN ... den üstündür, þanýn yücedir. Senden baþka tanrý Ey Rabbimiz! Bizi yoktur. ve bizden önce gelip Tahýyyat duasý geçmiþ imanlý Dil, beden ve mal ile olan ibadetlerin hepsi Al- kardeþlerimizi lah'adýr. Ondan baþkasýna ibadet olmaz. Ey peygam- baðýþla. ber! Allah'ýn selâmý, rahmeti ve bereketi sana olsun! Kalplerimizde, iman Selâm, bizlere ve Allah'ýn iyi kullarý üzerine de ol- edenlere karþý hiçbir sun! Ben tanýklýk ederim ki Allah'tan baþka tanrý kin býrakma! Ey yoktur. Yine tanýklýk ederim ki Hazreti Muhammed Rabbimiz! Þüphesiz onun kulu ve elçisidir. ki sen çok þefkatli, Sallî ve Barik dualarý çok merhametlisin. Allahým! Ýbrahim peygambere ve onun yakýnlarý- (Haþir Suresi, 10. ayet) na rah met et ti ðin gi bi Mu ham med'e ve Mu ham - med'in yakýnlarýna da rahmet eyle. Gerçekten sen övülen ve þaný yüce olansýn. Allahým! Ýbrahim peygambere ve yakýnlarýna ha- yýr ve bereket verdiðin gibi Muhammed'e ve ailesine de hayýr ve bereket ver. Gerçekten sen övülen ve þa- ný yüce olansýn. Kunut dualarý Allahým! Ancak senden yardým isteriz, senden gü- nahlarýmýzý baðýþlamaný ve bizi doðru yola iletmeni isteriz. Sana inanýrýz; sana tövbe ederiz ve ancak sa- na güveniriz. Bize verdiðin bütün nimetleri bilerek seni hayýr ile överiz. Sana þükrederiz. Hiçbir nimeti- ni inkâr etmez ve onlarý baþkasýndan bilmeyiz. Ni- metlerini inkâr eden ve sana karþý geleni býrakýrýz. Allahým! Biz yalnýz ancak sana kulluk ederiz. Na- mazý yalnýz senin için kýlarýz, ancak sana secde ede- riz. Yalnýz sana koþar ve sana yaklaþtýracak þeyleri
 34. 34. KUR’AN-I KERÝM’DEN ... DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM 45 kazanmaya çalýþýrýz. Sana seve seve ibadet eder ve se nin rah me ti ni uma rýz; aza býn dan da kor ka rýz. Ey Rabbimiz! Ancak Þüphesiz senin azabýn inkâr edenlere ve inançsýzla- sana dayandýk, ra ulaþýr. içtenlikle yalnýz sana yöneldik. Yolumuzu aydýnlatan peygamber dualarý Dönüþ de ancak Ýnsanlara doðru yolu anlatmak için gönderilen sanadýr. Ey peygamberler, dua konusunda da insanlara örnek Rabbimiz! Bizi, olmuþtur. Bu güzel dualarý ezberleyip biz de Rabbi- inkâr edenlerin zul- mize peygamberler gibi dua edebiliriz. müne uðratma. Bizi Hazreti Âdem ve Havva'nýn duasý baðýþla. Ey Hazreti Adem ve Havva dünyaya gönderilince ha- Rabbimiz! Þüphesiz talarýndan dolayý çok gözyaþý dökerek þöyle dua et- sen mutlak güç miþti: sahibisin, hüküm ve quot;Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eðer bizi ba- hikmet sahibisin. ðýþlamaz ve bize acýmazsan mutlaka zarara uðra- (Mümtehine Suresi, 4-5. ayetler) yanlardan oluruz.quot; (Araf Suresi, 23. ayet) Hazreti Nuh'un duasý quot;Ey Rabbim! Ben yenilgiye uðradým, bana yardým et.quot; (Kamer Suresi, 10. ayet) quot;Hakkýnda kesin bilgim olmayan þeyi istemekten sana sýðýnýrým. Eðer beni affetmez, bana merhamet etmezsen her þeyi kaybedenlerden olurum.quot; (Hud Suresi, 47. ayet) Hazreti Ýbrahim'in duasý Günümüzde milyonlarca insanýn hac ve umre iba- de ti ni ye ri ne ge tir mek için zi ya ret et ti ði Kâbe'yi Hazreti Ýbrahim ve oðlu Hazreti Ýsmail, bundan bin- lerce yýl önce, Allah'ýn vahyi doðrultusunda inþa et- miþ ve sonrasýnda þöyle dua etmiþlerdi:
 35. 35. 46 DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM KUR’AN-I KERÝM’DEN ... quot;Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur. Þüphesiz sen hakkýyla iþitensin, hakkýyla bilensin.quot; (Bakara Sure- si, 127. ayet) Hazreti Ýbrahim'in yaptýðý baþka dualar da vardýr: quot;Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuþ kimseler kýl. Soyumuzdan da sana teslim olmuþ bir toplum çýkar. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olansýn. Rabbimiz! Ýçlerinden onlara bir peygamber gön- der; onlara ayetlerini okusun, kitabý ve hikmeti öð- retsin ve onlarý her kötülükten arýndýrsýn. Þüphesiz, sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibi- sin.quot; (Bakara Suresi, 128-129. ayet) quot;Rabbimiz! Ben çocuklarýmdan bazýsýný, senin kutsal evin olan Kâbe'nin yanýnda ekin bitmez bir vadiye yer- leþtirdim. Rabbimiz! Namazý dosdoðru kýlmalarý için böyle yaptým. Sen de insanlardan bir kýsmýnýn gönülle- rini onlara meylettir, onlarý ürünlerden rýzýklandýr, umulur ki þükrederler. Rabbimiz! Þüphesiz sen, gizlediðimizi de, açýða vurduðumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir þey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaþlanmýþ iken bana Ýsmail'i ve Ýs- hak'ý veren Allah'a mahsustur. Þüphesiz Rabbim du- ayý iþitendir. Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Du- amý kabul eyle. Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana-ba-
 36. 36. KUR’AN-I KERÝM’DEN ... DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM 47 bamý ve inananlarý baðýþla.quot; (Ýbrahim Suresi, 37-41. ayetler) quot;Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahþet ve beni iyi kimseler arasýna kat. Sonra gelecekler arasýnda beni doðrulukla anýlanlardan kýl. Beni Naim cennetinin vârislerinden eyle. Babamý da baðýþla. Çünkü o ger- çekten yolunu þaþýranlardandýr. (Kullarýn) diriltile- cekleri gün beni utandýrma. O gün ki ne mal fayda verir ne oðullar. Allah'a arýnmýþ bir kalp ile gelen baþ- ka.quot; (Þuara Suresi, 83-86. ayetler) Hazreti Lut'un duasý Kur'an-ý Kerim'de hüküm ve ilim verilen peygam- ber olarak bahsedilen Hazreti Lut, uzun yýllar bo- yunca hak dini anlatmýþtýr. Ancak Hazreti Lut'un toplumu günahta ýsrar edip küstahça meydan oku- duklarýnda, quot;Ey Rabbim! Beni ve ailemi onlarýn yap- týklarý çirkin iþten kurtar.quot; (Þuara Suresi, 169. ayet) ve quot;Ey Rabbim! Þu bozguncu topluma karþý bana yardým et, dedi.quot; (Ankebut Suresi, 30. ayet) diyerek Allah'a dua etmiþtir. Allah bu duayý kabul etmiþ ve Allah'ýn elçisine baþkaldýran toplum yok olmuþtur. Hazreti Yakup'un duasý quot;Sýkýntýmý, keder ve üzüntümü sadece Allah'a arz ediyorum.quot; (Yusuf Suresi, 86. ayet) Hazreti Yusuf'un duasý Yu suf Su re si, Haz re ti Yu suf'un ba þýn dan ge çen olaylarýn anlatýldýðý bir suredir. Bu surede, Hazreti Yusuf'un gördüðü rüya, kardeþleri tarafýndan kuyuya atýlmasý, yoldan geçen bir kervan tarafýndan kurta- rýlmasý, Mýsýr vezirine hizmetçi olarak satýlmasý, ve- zirin karýsýnýn ona âþýk olmasý, zindana atýlmasý,
 37. 37. 48 DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM KUR’AN-I KERÝM’DEN ... Mýsýr hükümdarýnýn rüyasýný yorumlamasý, kýtlýk ol- masý ve kardeþleriyle karþýlaþmasý, ardýndan onlarý affetmesi ve babasýyla buluþmasý geniþçe anlatýlýr. Bu yüzden Hazreti Yusuf'un kýssasýnda güzel dua ör- nekleri vardýr. quot;Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öðrettin. Ey gökleri ve yeri yara- tan. Dünyada ve ahirette yardýmcým sensin. Benim canýmý Müslüman olarak al ve beni iyi insanlar ara- sýna kat.quot; (Yusuf Suresi, 101. ayet) Hazreti Eyyüp'ün duasý Hazreti Eyyüp amansýz bir hastalýða yakalanarak uzun bir süre sýkýntý çekmiþ, ancak her türlü aðýr þarta sabrederek bütün müminlere örnek olmuþtur. Biz de imtihanýn þekli ve süresi ne olursa olsun sý- kýntýlar karþýsýnda sabýr göstermeli, isyan etmemeli ve Allah'tan ümit kesmeyerek, sabrýn neticesinin gü- zel olacaðýný bilmeliyiz. quot;Eyyüp'ü de hatýrla. Hani o Rabbine, þüphesiz ki ben derde uðradým, sen ise merhametlilerin en mer- hametlisisin diye niyaz etmiþti.quot; (Enbiya Suresi, 83. ayet) Hazreti Þuayp'ýn duasý Medyen ve Eyke halkýna peygamber olarak gön- derilen Hazreti Þuayp, ona inanan diðer müminler- le beraber yaþadýklarý topraklardan sürgün edilmek- le tehdit edildi. Bunun üzerine Allah'a tevekkül ede- rek dua etti: quot;Allah, bizi sizin dininizden kurtardýktan sonra eðer ona dönersek mutlaka Allah'a karþý yalan uy- durmuþ oluruz. Rabbimiz Allah'ýn dilemesi olmadýk-
 38. 38. KUR’AN-I KERÝM’DEN ... DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM 49 ça, sizin dininize dönmemiz bizim için olacak þey deðildir. Rabbimiz her þeyi ilmiyle kuþatmýþtýr. Biz yalnýz Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizimle toplumumuz arasýnda gerçekle hükmet. Çünkü sen hük me den le rin en ha yýr lý sý sýn.quot; (Araf Su re si, 89. ayet) Hazreti Musa'nýn duasý quot;Ey Rabbim! Beni ve kardeþimi baðýþla. Bize rah- met et. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin.quot; (Araf Suresi, 151. ayet) quot;Rabbim bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Çünkü biz sana varan doðru yola yöneldik.quot; (Araf Suresi, 156. ayet) quot;Rabbim! Gönlüme ferahlýk ver, iþimi bana kolay- laþtýr. Dilimdeki tutukluðu çöz ki sözümü anlasýn- lar.quot; (Taha Suresi, 25-28. ayetler) Hazreti Süleyman'ýn duasý quot;Ey Rabbim! Beni baðýþla. Bana, benden sonra kimseye lâyýk olmayacak bir hükümdarlýk bahþet. Þüp he siz sen çok bah þe di ci sin.quot; (Sad Su re si, 35. ayet) quot;Ey Rabbim! Beni; bana, anne ve babama verdi- ðin nimetlere þükretmeye ve razý olacaðýn iyi amel- ler iþlemeye sevk et. Beni rahmetinle iyi kullarýnýn arasýna kat.quot; (Neml Suresi, 19. ayet) Hazreti Yunus'un duasý quot;Senden baþka hiçbir ilâh yoktur. Seni eksiklikler- den uzak tutarým. Ben gerçekten kendine zulmeden- lerden oldum. Biz de duasýný kabul ettik ve kendisi- ni kederden kurtardýk. Ýþte biz müminleri böyle kur- tarýrýz.quot; (Enbiya Suresi, 87-88. ayet)
 39. 39. 50 DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM KUR’AN-I KERÝM’DEN ... Hazreti Zekeriya'nýn duasý Yaþý ilerlemiþ olan Hazreti Zekeriya, kendisi ol- dukça yaþlý, karýsý kýsýr olduðu hâlde, kendi ardýn- dan toplumu içinde imaný ayakta tutmasý için Al- lah'tan bir evlât istemiþti. quot;Hani o, Rabbine gizlice seslendiði zaman demiþti ki: Rabbim! Þüphesiz kemiklerim gevþedi. Saçým sa- kalým aðardý. Sana yaptýðým dualarda hiç mahrum olmadým. Gerçek þu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarýmýn isyankâr olmalarýndan korkuyorum. Karým ise kýsýrdýr. Bana kendi tarafýndan; bana ve Yakup hanedanýna vâris olacak bir çocuk baðýþla ve onu hoþnutluðuna ulaþmýþ bir kimse kýl.quot; (Meryem Suresi, 3-6. ayetler) quot;Biz de onun duasýný kabul ettik ve kendisine Yah- ya'yý baðýþladýk. Eþini de doðurmaya elveriþli kýldýk. Onlar gerçekten hayýr iþlerinde yarýþýrlar, rahmeti- mi zi uma rak ve aza bý mýz dan kor ka rak bi ze dua ederlerdi. Onlar bize derin saygý duyan kimselerdi.quot; (Enbiya Suresi, 90. ayet) Hazreti Ýsa'nýn duasý quot;Allah, kýyamet günü þöyle diyecek: Ey Meryem oðlu Ýsa! Sen mi insanlara, Allah'ý býrakarak beni ve anamý iki ilâh edinin, dedin? Ýsa da þöyle diyecek: Seni bütün eksikliklerden uzak tutarým. Hakkým ol- mayan bir þeyi söylemem, benim için söz konusu olamaz. Eðer ben onu söylemiþ olsaydým, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olaný bilirsin, ama ben sende olaný bilemem. Þüphesiz ki yalnýzca sen bilinmezleri hakkýyla bilensin.
 40. 40. KUR’AN-I KERÝM’DEN ... DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM 51 Ben onlara, sadece bana emrettiðin þeyi söyledim: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Aralarýnda bulunduðum sürece onlara þahit ve örnek oldum. Ancak beni içlerinden aldýðýnda, artýk üzerlerine gözetleyici yalnýz sen ol- dun. Sen, her þeye hakkýyla þahitsin. Eðer onlara azap edersen, þüphe yok ki onlar se- nin kullarýndýr. Eðer onlarý baðýþlarsan, yine þüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.quot; (Maide Suresi, 116-118. ayetler) Hazreti Muhammed'in (sas. ) Kur'an-ý Kerim'de geçen bazý dualarý Kur'an-ý Kerim'de Sevgili Peygamberimize ait dualarýn hemen hepsi quot;de kiquot; veya quot;söylequot; þeklinde baþlamaktadýr. Rabbimiz Peygamberimize de nasýl dua edileceðini öðret- miþtir. quot;De ki: Rabbim þeytanýn kýþkýrtmalarýndan sana sýðýnýrým. Ve onlarýn benim yanýmda bulunmalarýn- dan da sana sýðýnýrým Rabbim.quot; (Müminun Suresi, 97-98. ayet) quot;Rabbim! Gireceðim yere doðruluk ve esenlik için- de girmemi saðla. Çýkacaðým yerden de beni doðru- luk ve esenlik içinde çýkar. Katýndan bana yardýmcý bir kuvvet ver.quot; (Ýsra Suresi, 80. ayet) quot;De ki: Ya Rabbi ilmimi arttýr.quot; (Taha Suresi,114. ayet) quot;Rabbim! Baðýþla, merhamet et. Çünkü sen mer- hamet edenlerin en hayýrlýsýsýn.quot; (Müminun Suresi, 118. ayet)
 41. 41. 52 DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM KUR’AN-I KERÝM’DEN ... Peygamberimizin hayatýndan birkaç dua daha Peygamberimiz hem ibadet ederken hem de gün- lük hayatý esnasýnda, üzüntülü ve sevinçli anlarýnda hep el açar, Allah'a yönelir; sürekli ona yalvarýrdý: quot;Allahým nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. Ýþimi sana havale ettim. Rýzaný umarak, azabýndan korkarak sýrtýmý sana dayadým. Sana sý- ðýndým. Senden baþka sýðýnak, senden baþka daya- nak yoktur. Allahým indirdiðin kitabýna, gönderdiðin peygamberine iman ettim.quot; (Buharî, quot;Deavatquot;, 7) quot;Ey Allahým seni sevmeyi, sevdiklerini sevmeyi ve sevgine ulaþtýracak iþleri nasip etmeni senden dile- rim. Ey Allahým sevgini bana, nefsimden, ailemden ve soðuk sudan daha sevgili kýl.quot; (Tirmizî, quot;Duaquot;, 73) quot;Allahým, bize dünyada ve ahirette güzel þeyler ver.quot; (Müslim, quot;Zikirquot;, 26) quot;Allahým beni baðýþla, bana merhamet et, rýzaný kazandýracak iþler yaptýr, bana afiyet ve hayýrlý rýzk ver.quot; (Müslim, quot;Zikirquot;, 35) quot;Allahým beni doðru yola ilet ve o yolda baþarýlý kýl.quot; (Müslim, quot;Zikirquot;, 78) quot;Ey Allahým kötü ahlâklý olmaktan, kötü iþler yap- maktan ve yanlýþ inançlara sapmaktan sana sýðýný- rým.quot; (Tirmizî, quot;Duaquot;, 126) quot;Allahým verdiðin nimetin yok olup gitmesinden, verdiðin saðlýðýn bozulmasýndan, ansýzýn vereceðin cezadan ve senin kýzgýnlýðýný üzerime çekecek her þeyden sana sýðýnýrým.quot; (Müslim, quot;Zikirquot;, 96) quot;Allahým! Âcizlikten, tembellikten, korkaklýktan,
 42. 42. KUR’AN-I KERÝM’DEN ... DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM 53 ihtiyarlýktan, kabir azabýndan, dirilerin ve ölülerin fitnesinden sana sýðýnýrým.quot; (Müslim, quot;Zikirquot;, 50) quot;Allahým! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan dua- dan sana sýðýnýrým.quot; (Müslim, quot;Zikirquot;, 73) quot;Allahým! Senden hidâyet, takvâ, iffet ve gönül zenginliði isterim.quot; (Müslim, quot;Zikirquot;, 72) quot;Ey Rabbim! Beni, iyilik ettiði zaman sevinen, kö- tülük ettiði zaman piþman olanlardan eyle. (Ýbn Ma- ce, quot;Edepquot;, 57) Ýslâm büyüklerinden dualar quot;Allahým! Bütün güzellik ve iyiliklerin hepsini sen- den isterim. Bütün çirkinlik ve kötülüklerin hepsin- den sana sýðýnýrým.quot; (Hazreti Ayþe) quot;Allahým! Bana iyi iþler nasip eyle. Ýþlerimi senin rýzana mahsus kýl. Ýçine gösteriþ ve yalan karýþma- sýndan sakýndýr.quot; (Hazreti Ömer) quot;Ya Rabbi! Hâlimi görüyorsun, çaresizliðimi bili- yorsun. Gizli yalvarýþýmý duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bek let me, ümit siz li ðe at ma. Rah me ti ne gü ve nim tamdýr. Gönlümdeki aþk ateþini yandýr, beni sevgine kandýr, sevgini eksik etme. Senin büyüklüðün önün- de boyun eðdim, secdeye kapandým, beni baðýþla.quot; (Hazreti Ali) quot;Kendisini zikredeni unutmayan Allah'a hamdol- sun. Kendisine dua edeni boþ çevirmeyen, yalvaraný aðlatmayan ve ümit edeni boþ çýkarmayan Allah'a hamdolsun.quot; (Hazreti Hasan)
 43. 43. 54 DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM KUR’AN-I KERÝM’DEN ... quot;En kötü arkadaþ olan açlýktan ve hýyanetten sana sýðýnýrým. Tembellik, cimrilik, korku ve aþýrý ihtiyar- lýktan sana sýðýnýrým. Hayat ve ölümün fitnesinden sana sýðýnýrým.quot; (Ýmam Gazalî) quot;Al la hým! Ýçi mi zi sen den baþ ka sý nýn sev gi si ne mekân olmaktan temizle.quot; (Abdülkadir Geylanî) quot;Ya Rabbi! Dua sendendir; o duanýn kabul ve ica- beti de senden Ya Rabbi! Dua ve yakarýþýmýzda sana lâyýk olmayan sözleri söyleyip hatalarda bulunmuþ isek, o kelimeleri sen ýslah et ve kabul buyur. Çünkü sözlerin hâkim ve sultaný sensin.quot; quot;Rabbim! Ben vücudumu pisliklerden yýkadým, arýt tým. Ýçi mi de kö tü lük ler den sen yý ka, arýt.quot; (Mevlâna) quot;Ya Rabbi! Biz, baþkasýna deðil, yalnýz senin rab oluþunu kabul eder ve ancak sana boyun eðeriz. An- cak sana itaat etmekle iç huzuru ve gönül ferahlýðý buluruz. Çünkü bütün korku ve ümidimizin ilk ve son kay na ðý yal nýz sen sin. Sen kor ku ver mez sen korku yok. Sen ümit vermezsen ümit yok. Sen lezzet duyurmadýn mý her þey elem, Sen elem duyurmadýn mý her þey lezzet.quot; (Muhammed Hamdi Yazýr)
 44. 44. Okuyalým. . . BESMELE Allah'týr ilk sözümüz, Ýman dolu özümüz. Ýþler, Allah adýyla Baþlar, biter tadýyla. Uyanýrken her sabah Derim hemen bismillah! Bir þey yerken, içerken, Kitabýmý açarken... Çekerim hep besmele, Unutmam bir kez bile. Yönelirim Rabbime, Kuvvet gelir kalbime. Allah'la az, çok olur, Güçlükler hep yok olur. Baþarýyla el ele Verir, çeken besmele. Düþürmem hiç dilimden, Allah tutar elimden. Mustafa Asým Köksal
 45. 45. YATARKEN Yattým saðýma, döndüm soluma Sýðýndým Allahýma Melekler þahit olsun Dinime, imanýma Yattým Allah kaldýr beni Nur içine daldýr beni Can bedenden ayrýlýrken Ýman ile gönder beni
 46. 46. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SEN DE DUA ET Dua ile teþekkür etmek: Allah razý olsun B ir iyilikle ve hoþumuza giden bir durumla karþýlaþ- týðýmýzda iyilik yapan, iyi davranan kimseye teþek- kür etmek isteriz. Özellikle bu yardým zor bir durum- da bize ulaþmýþsa teþekkürümüz çok daha içten ola- caktýr. Aslýnda o iyiliði bizim karþýmýza çýkaran Rabbi- mizdir. Zaten insanlara teþekkür ederek Rabbimize de teþekkür etmiþ sayýlýrýz. Bunu yaparken bir yandan da Rabbimize dua etmiþ oluruz ve böylece teþekkürümüz daha da güzelleþir. Bunu gerçekleþtirmenin bir yolu vardýr, o da quot;Allah razý olsunquot; demektir. quot;Allah razý olsunquot; birçok teþekkür cümlesinin yeri- ne kullanýlabilir. Meselâ quot;Allah razý olsunquot;, quot;Anneci- ðim yemek çok güzel olmuþ ellerine saðlýkquot; demektir. quot;Babacýðým, verdiðin harçlýk için çok teþekkür ederimquot; demektir. quot;Arkadaþým, silgini kullanmama izin verdin, beni zor bir durumdan kurtardýn, sað olquot; demektir.
 47. 47. 60 DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM SEN DE DUA ET quot;Çöplerimizi aldýðýn için teþekkürler kapýcý amca; oyunumuz bitti, ne de güzel oynadýk arkadaþlar, öðret- menim bize çok önemli bilgiler öðretiyorsun, teþekkür- lerquot; demektir. quot;Bana yaptýðýn bu iyilik için Allah da sana yardým etsin, seni zor durumda býrakmasýn, senin ihtiyaçla- rýný gidersin, seni sevsinquot; demektir. Biz de size quot;hepinizden Allah razý olsun arkadaþlarquot; diyoruz. Çünkü ne güzel bir iþ yapýyorsunuz, kitap okuyorsunuz. Uykudan uyanýnca ve uyumak için Her sabah uykudan uyanmamýzla yeni bir güne merhaba deriz. Güneþ gökyüzünde yavaþ yavaþ yük- selir, kuþlar þarkýlarýný mýrýldanýr. Ýnsanlar, caddeler ve sokaklarda bir aþaðý bir yukarý karýnca misali gi- dip gelir. Yastýðýmýzdan baþýmýzý kaldýrýp yeni güne uyandý- ðýmýzda bütün dünya bizim için hazýr hâle gelmiþtir bile. Bu yepyeni güne dua ile en güzel þekilde bir baþlangýç yapabiliriz. Allahým! Bu güzel günde benim uyanmamý saðla- dýðýn için sana hamd olsun. Vücudumu saðlýklý kýldý- ðýn için sana þükrolsun. Bu günümü güzellik ve iyi- liklerle doldur. Bizi sabaha kavuþturduðun gibi akþa- ma da hayýrla kavuþtur. Buna benzer bir dua ile ya da peygamberimizin okuduðu ve tavsiye ettiði bir du- ayý öðrenip okuyarak yeni günün kapýlarýný aralaya- biliriz.
 48. 48. SEN DE DUA ET DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM 63 Nasýl sabah kalkarken güne dua ile baþlýyorsak, yataða girip uykuya dalarken de günümüzü dua ile bitirmek ne güzel olacaktýr. Böylece iki dua arasýnda kalan günümüz bize en faydalý hâle gelecektir. Allahým! Senin yardýmýnla akþama vardýk. Bütün kötülüklerden ve sýkýntýlardan sana sýðýnýrým. Ýyilik- lerimi kabul et, hatalarýmý affet. Uyandýðýmda bu- günden daha güzel bir günü bana ve sevdiklerime nasip eyle diye veya dilediðimiz þekilde dua edebili- riz. Peygamberimizin tavsiye ettiði Kur'an'ýn son üç suresini yani Ýhlâs, Felâk ve Nas surelerini üçer defa okuyabiliriz. Kötülüklere karþý kalkan olmasý için Bu dünyada bazen kötü ahlâklý insanlarla veya kö- tülüklerle karþýlaþabiliriz. Bu durumda güçlü olmalý, kötülüðü düzeltmeye çalýþmalý, sabretmeli ve Al- lah'tan yardým dilemeliyiz. Allah'ýn gücü her þeye ye- ter. O, bizi korursa hiç kimse bize zarar veremez. Öy- leyse ondan, bizi ve sevdiklerimizi kötülüklerden ve kötü ahlâklý insanlardan korumasýný istemeliyiz. Bi- zi iyilerle karþýlaþtýrmasýný ve güvenilir, iyi insan ol- mamýzý dilemeli ve dua etmeliyiz. Dualar korkulardan kurtarýr Bazen bilmediðimiz bazen de bilip sevmediðimiz þeylerden korkarýz. Korkunca da dikkatimiz daðýlýr, titrer, terler, hatta aðlarýz. Aslýnda sakinleþince anla- rýz ki ortada o kadar da korkulacak bir þey yokmuþ. Korkulardan kurtulmak için onun geçmesini bekle- mek yerine Allah'a dua ederek rahatlayabilir ve her þeye gücü yeten Rabbimizin yardýmýný isteyebiliriz.
 49. 49. 64 DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM SEN DE DUA ET Biliyoruz, Rabbimiz her þeyi görür ve iþitir. Kork- tuðum zaman ne kadar üzüldüðümüzü ve kendimizi kötü hissettiðimizi de bilir. Korkuyu bizden ancak o giderir ve korktuðumuz þeylerden bizi ancak o korur. Ýçimize huzur veren odur. Ona dua ederek korkularý- mýzdan kurtulabiliriz. Üzüntüleri ve sýkýntýlarý giderir Hayatta üzüntülü ve sýkýntýlý anlarýmýz olabilir. Derdi veren Allah dermanýný da verir. Böyle durumlarda Al- lah'a sýðýnmalý, dua etmeli ve üzüntümüzü giderecek iþ- lerle meþgul olmalýyýz. Gönlümüzü ferahlatmak için her zaman dua edebiliriz. Rabbimizin göklerin ve yeryüzünün sahibi olduðu- nu, ondan yardým istersek bize yardým edeceðini, ona dua ederek üzüntü ve sýkýntýlardan kurtulacaðý- mýzý biliyoruz. Ey Rabbimiz! Senin her þeye gücün yeter. Üzüntü ve sýkýntýlarýmýzýn gitmesi için sana yalvarýyoruz. Bi- liyoruz sesimizi duyuyorsun, bize yardým et diye dua edebiliriz. Kur'an'dan öðreneceðimiz þifa ve dua ayetleri okuyabiliriz. Ýþte o zaman Rabbimiz bize yardým eder ve bizi her türlü sýkýntýdan korur. Kuþkularý gidermek için Her mevsimin kendine göre özellikleri vardýr. Yaz ile kýþ birbirinden çok farklýdýr. Örneðin ortalýðý sis basýp da göz gözü görmez olduðunda ne kadar zor- luk çekildiðini hepimiz biliriz. Bazen birkaç adým ötemizdeki direði veya çukuru bile fark edemeyebili- riz. Aslýnda kuþku da bunun gibidir. Kuþkuya düþtü- ðümüz vakitlerde önümüzü açýkça göremeyiz. Bu
 50. 50. SEN DE DUA ET DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM 65 durumda saðlýklý kararlar alamayýz ve hata yapma ihtimalimiz artar. Bu yüzden böyle durumlarda mut- laka Allah'a sýðýnmalý ve Allah'tan yardým istemeli- yiz. Bizi meþgul eden kuþkulardan kurtulmak için dua etmeliyiz. Her þeye gücü yeten Rabbim! Ýçimi kuþkularýn kemirmesinden koru. Gönlümü ferahlat. Kuþkula- rýn arasýnda kaybolmaktan ve bocalamaktan beni koru. Her iþte senin rýzaný gözetmeyi, geleceðim için faydalý olacak kararlar almayý bana nasip et. Sonraki piþmanlýklardan ve bilmeden kendime za- rar vermekten beni koru diye veya baþka cümleler- le dua edebiliriz. Þifa için Saðlýklý geçen çoðu günümüzün aksine bazý gün- ler hastalýklarla uðraþýrýz. Hastalýðýn þiddetine göre çok acý çekebilir, sýkýntýlý zamanlar geçirebiliriz. Hastalýðý veren Allah, elbette þifasýný da vermiþtir. Bu yüzden hastalandýðýmýzda doktora giderek iyi- leþmeyi umarýz. Ayný zamanda Allah'a dua ederiz ki hem hastalýðýmýza hem de içimizdeki sýkýntýlara, in- sanlarýn bilmediði acýlarýmýza çare olsun. Çünkü maddî ve manevî hastalýklarýmýza þifayý veren odur. Bu itibarla kendimizi bitkin hissettiðimizde, saðlýðý- mýza kavuþmayý beklediðimizde dua etmeliyiz. Yüce Allahým! Sen þifasý olmayan hastalýk ver- mezsin. Her derdin dermanýný da yaratýrsýn. Hasta- lýklarýma þifa ver. Hastalýktan kurtulmayý, saðlýklý olmayý ve saðlýðýmýn kýymetini bilmeyi bana nasip eyle diye dua edebiliriz, Kur'an ve hadislerde geçen þifa ve dua ayetlerini okuyabiliriz.
 51. 51. 66 DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM SEN DE DUA ET Ýsteklerim var Ýnsanýn arzularýnýn yazý kýþý, gecesi gündüzü, bü- yüðü küçüðü yoktur. Yerine getirildiðinde seviniriz; ertelendiðinde yüreðimiz burkulur, ama baþýmýza gelmeden hayýrlý olup olmadýðýný genelde fark ede- meyiz. Ýçimizde gizlediðimiz her türlü isteðimizi bi- len, bizim için her zaman en iyisini dileyen Rabbimiz vardýr. O isteklerimizi bilse de bizim onlarý kendisine açmamýzý ve kendisinden yardým istememizi sever. Biz de bütün ihtiyaçlarýmýzý ona açarak hakkýmýzda hayýrlýsýný dileriz. Ýstediðimiz bir þey olduðunda dua eder, onun gerçekleþmesini isteriz. Ey yüce Allahým! Sen, sana açýlan elleri boþ çevir- mezsin. Ben de senden yardým istiyorum. Kendi üze- rime düþen her þeyi yaptým ve þimdi senden hayýrlý bir sonuç diliyorum. Beni muradýma eriþtir. Gönlü- mü üzecek, bana zararý dokunacak þeyleri benden uzak tut. Sen isteklerimi de sonuçlarýný da güzel ey- le diyerek veya benzeri cümlelerle dileklerimizi Rab- bimize sunabiliriz. Dedeler, nineler ve akrabalar için Biliyorsunuz, anne ve babamýz dýþýnda ailemizi oluþturan baþka büyüklerimiz de vardýr. Hayýrlý bir evlât, hayýrlý bir torun, iyi bir akraba olmak için on- larý dualarýmýzda unutmamalýyýz. Þüphesiz büyükle- rimizin bizim üzerimizde haklarý vardýr. Allah'ýn biz- den razý olmasýný istiyorsak büyüklerimize iyi dav- ranmalý, onlara hizmet etmeli ve gönüllerini hoþnut edecek davranýþlarda bulunmalýyýz. Onlara dua et- meli ve onlarýn duasýný almaya çalýþmalýyýz. Onlarýn
 52. 52. 68 DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM SEN DE DUA ET bizden hoþnut olmasý Allah'ýn da hoþuna gidecek, böylece onlar da bize hayýr dua edeceklerdir. Aile bü- yükleriniz için dua etmeyi unutmamalýyýz. Ey yüce Allahým! Beni küçüklerime karþý merhamet- li, büyüklerime karþý saygýlý bir insan eyle. Büyükleri- me faydalý olabilmeyi onlarýn benden razý olmalarýný nasip eyle ve sen de benden razý ol diyerek veya benze- ri cümlelerle yakýnlarýmýz için dua edebiliriz. Bu dünyadan gittiler, ama hâlâ kalbimizdeler Her saniye dünyaya gelen bebekler olduðu gibi yi- ne her saniye ölen insanlar da vardýr. Biz biliyoruz ki ölenler yok olmuyor, yeni bir hayata baþlýyorlar. O hayatýn baþlangýcýnda herkesin iyi olan ve olmayan davranýþlarý ölçülüyor ve bunlarýn karþýlýðý veriliyor. Yakýnlarýmýzdan, çevremizden de ölenler olmuþtur mutlaka. Ayrýlýk zor olsa da onlarýn daha iyi bir yer- de yaþamaya devam edeceklerini düþünerek gönlü- müzü ferahlatabiliriz. Yine onlar için dua edebiliriz. Böylece onlara olan sevgimizin hâlâ devam ettiðini ve onlarýn iyiliðini istediðimizi göstermiþ oluruz. Ey yüce Rabbim! Bize canýmýzý emanet olarak ve- ren sensin. Vaktimiz dolunca onu bizden alan da sen- sin. Hayatýmýz boyunca sevdiðin bir insan olarak ya- þamayý bizlere nasip eyle. Allahým! Þu an hayatta olmayan bütün sevdikleri- me ve yakýnlarýma rahmet eyle, onlara cennet nimet- lerinden ikram eyle diye veya benzeri cümlelerle öl- müþlerimize dua edebiliriz.
 53. 53. SEN DE DUA ET DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM 69 Anne, baba ve kardeþler için Bilmiyorum hiç ailenizden uzak kaldýnýz mý? Uzak kalýp da çok özlediðimiz zamanlarda bazen yanlýþlýk- la da olsa üzdüðümüz ailemizin, bizim için ne kadar kýymetli olduðunu anlarýz. Ýþte insan böyledir, elin- den gitmeden sahip olduklarýnýn deðerini yeteri ka- dar anlayamaz. Hâlbuki yaný baþýmýzdaki ailemiz sevgi ve saygýya en çok lâyýk olan kiþilerdir. Anne- miz, babamýz ve kardeþlerimizle bir duvarýn tuðlala- rý gibiyiz. Bir tuðladaki zarar bütün duvarý etkiler, ama saðlam duvar bir tuðladaki hasar ile yýkýlmaz. Onlar bizimle sevinir, bizimle üzülür. Ailemizi hoþ- nut edecek bir insan olmak, onlara dualarýmýzda yer vermek göstermemiz gereken bir vefadýr. Onlara kar- þý iyiliklerimizden biri de dua etmektir. Dualarýmýz- da onlarý hiçbir zaman unutmamalýyýz. Ey âlemlerin Rabbi olan Allahým! Beni yetiþtirip büyüten anne ve babama merhamet eyle. Onlar nasýl beni korudularsa sen de onlarý öylece koru. Hem dünyada hem de ahirette aileme iyilik, güzellik ve ni- metler nasip et. Beni, annemi, babamý, kardeþlerimi ve sevdiðim herkesi kötülüklerden koru. Bizi birbiri- mize karþý merhametli eyle diye veya benzeri þekilde dua edebiliriz. Arkadaþsa canýmýzdýr Her hâlde ailemizden sonra yanýnda kendimizi en rahat hissettiðimiz, dertlerimize, neþemize ortak etti- ðimiz insanlar arkadaþlarýmýzdýr. Ýyi ve kötü günleri-
 54. 54. 70 DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM SEN DE DUA ET mizde yanýmýzda görmek istediðimiz ve birçok güzel þeyi paylaþtýðýmýz arkadaþlarýmýza da dua etmeliyiz. Allahým! Beni iyi insanlara arkadaþ eyle. Beni ar- kadaþlarýmýn yanýnda sevilen ve güvenilen bir insan eyle. Aramýzda kin, düþmanlýk, kýskançlýk barýndýr- ma. Birbirimize karþý merhametli olmamýzý ve birbi- rimizi sevmemizi nasip eyle þeklinde veya benzeri cümlelerle dua edebiliriz. Evden çýkarken ve eve girerken Evlerimiz, kendimizi güvende ve mutlu hissettiði- miz, ailece yaþadýðýmýz özel mekânlardýr. Evden eu- zü besmele çekerek ve dua ederek çýkarsak karþýlaþa- bileceðimiz her türlü zorluk ve sýkýntýlardan Allah'a sýðýnmýþ oluruz. Rabbimizden yardým dilemek ken- dimizi iyi hissetmemizi saðlar. Eve girerken de Al- lah'a dua edip her durumda onun korumasýný isteye- biliriz. Ey her þeye gücü yeten Allahým! Bütün kötülükler- den, kötü insanlarýn þerrinden, kaza ve belâlardan senin korumana sýðýnýrým. Evime dönene kadar her- hangi bir kötülükle karþýlaþmaktan, kötü iþ yapmak- tan, bildiðim ve bilmediðim her türlü zorluktan beni koru. Allahým sað salim eve dönmeyi nasip eyle diye veya benzeri cümlelerle dua edebiliriz, etmeliyiz. Bismillâhirrahmanirrahim, ey yüce Rabbim! Bize rahmet ve bereket kapýlarýný aç, bize saðlýk, mutluluk, dirlik ve düzenlik ver, evimizi bereketlendir. Sýkýntýla- rý, kavgalarý, geçimsizlikleri evimizden uzaklaþtýr. Yu-
 55. 55. SEN DE DUA ET DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM 71 vamýzý huzurlu ve bereketli kýl diyerek veya benzeri cümlelerle dua edebiliriz. Okul yolunda en samimî arkadaþ Okulumuzun tahta sýralarýna oturmaya baþladýðýmýz günden itibaren okumayý yazmayý, dört iþlem yapma- yý, paralel ve meridyenleri öðreniriz. Daha neler neler öðreniriz, derken hýzlý bir yarýþýn içine gireriz. Her ge- çen gün yeni bilgilerle karþýlaþýr ve bilgi seviyemizin ölçülmesi için sýnav oluruz. Kimi zaman yazýlý, kimi zaman sözlü sýnavlar... Hatta gitgide bu sýnavlar zorla- þýr, binlerce kiþinin katýldýðý sýnavlar düzenlenir. Bütün zorluklarýna raðmen güzeldir okula gitmek. Hele bir de okula giderken dua ile yola çýkýyorsak, her adýmý- mýz ve okulda geçen her saatimiz daha da güzelleþe- cektir. Okula giderken dua etmeyi unutmamalýyýz. Allahým! Bana zihin açýklýðý ver, anlayýþýmý kuvvet- lendir. Beni derslerimde baþarýya ulaþtýr, bilgimi art- týr. Dünyada ve ahirette iþime yarayacak bilgileri ko- layca öðrenmeme yardým eyle þeklinde veya benzeri cümlelerle Rabbimize dua edebilir, isteklerimizi ona sunabiliriz. En büyük baþarý Kalbimize sevinç veren duygulardan biri de baþa- rýdýr. Baþarýlar kimi zaman büyük ödüllerle karþýlýk görür. Kimi zaman da bir tebessüm bize o baþarý his- sini yaþatýr. En güzeli baþardýðýmýza önce kendimiz inanmalýyýz. Baþarý yolunda hiçbir zaman gayreti el- den býrakmamalýyýz. Sonuç olumsuz olsa bile çalýþ-
 56. 56. SEN DE DUA ET DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM 73 maya devam etmeliyiz. Çünkü baþarý, çalýþmaya de- vam etmek, azmi ve gayreti elden býrakmamakla mümkündür. Sonunda bizi bekleyen ödüller ne ka- dar büyük olursa olsun hiçbirisi Rabbimizin hoþnut- luðundan daha büyük olamaz. Onun verdiði ödüller, hem dünyada hem de ahirette geçerlidir. Allahým! Üzerimize aldýðýmýz her sorumluluðu ba- þarý ile yerine getirmeyi bize nasip eyle. Yolumuza çý- kan engelleri aþabilmeyi ve gayretli olabilmeyi lüt- feyle. Merhametini üzerimizden eksik etme ve daima yardýmýný ihsan eyle. Beni kibirden, kendini beðen- miþlikten koru diye veya benzeri þekillerde dua ede- biliriz. Kolaylaþsýn Bazen zorluklar bizi daha da güçlü yapar. Çünkü onlara direnirken ve onlarla baþa çýkmaya çalýþýrken kendimizi geliþtiririz. Yeni metotlar öðrenir ve direnç kazanýrýz. Ancak günlük hayatta zorluklar yolumuzu kessin istemeyiz. Yine de hiçbir þeyin kolayýna kaçma- dan, iþlerimizdeki zorluklarýn gitmesi ve gayretimizin eksilmemesi için dua edebiliriz. Ýþlerimizin kolaylaþ- masý için þöyle dua edebiliriz: quot;Rabbi yessir ve lâ tüassir, Rabbi temmim bilhayr.quot; quot;Rabbim! Ýþlerimi kolaylaþtýr, zorlaþtýrma. Bu iþi hayýrlýsýyla tamamýna erdir.quot; Yolculukta dua Bazen kýsa, bazen uzun yolculuklara çýkarýz. Bu
 57. 57. 74 DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM SEN DE DUA ET yolculuklar kimi zaman bir iki saat, kimi zaman da birkaç gün sürebilir. Ayrýldýðýmýz yerle gideceðimiz yer arasýndaki mesafe ne kadar olursa olsun, yolda olmanýn kendine özgü birtakým zorluklarý vardýr. El- bette dua ederek bu zorluklarýn giderilmesi için Rab- bimizden yardým isteyebiliriz. Böylece yanýmýza ala- mayýp geride býraktýðýmýz her þeyi de emin ellere tes- lim etmiþ oluruz. Ey yüceler yücesi Rabbim! Senden yardým istiyo- rum, sana güveniyorum, yolculuðumu kolay eyle, ka- zalardan ve sýkýntýlardan muhafaza eyle, iyilikler ve güzellikler nasip eyle. Gönlüme ferahlýk ver, iþimi ko- laylaþtýr. Ey Rabbim! Kendimi, dinimi, ailemi, akrabamý ve sahip olduðum her þeyi sana emanet ediyorum. Bizi her türlü kötülükten ve üzücü þeylerden koru. Ey güzel Rabbim! Bizi gideceðimiz yere güven için- de ulaþtýr diye veya benzeri cümlelerle Rabbimize dua edebiliriz. Yedik içtik Rabbimize çok þükür Biliyorsunuz dünyanýn birçok yerinde aç insanlar vardýr. Bazý çocuklar yiyecek bir þey bulamadýklarý için daha yürüyemeden ölüyorlar. Babalarýmýz bizim ihtiyaçlarýmýzý karþýlamak için, annelerimiz evin dü- zeni için çalýþýyor ve birkaç çeþit yemek piþirebilmek uðruna mutfakta saatlerini harcýyor. Yemek beðen- meyen çocuklar vardýr. Aslýnda o yemekler ne kadar zahmetle hazýrlanýp soframýza geliyor deðil mi? Onun için yemeye euzü besmele çekerek baþlamalý- yýz. Yemek sonunda elhamdülillah diyerek Allah'a þükretmeli ve dua etmeliyiz.
 58. 58. SEN DE DUA ET DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM 75 Ey bizi yediren, içiren ve yaþatan Rabbim! Verdiðin nimetlere hamdolsun, bize hayýrlý ömürler ve helâlin- den bol nimetler ihsan eyle. Saðlýk ve afiyet ver diye veya benzeri þekilde yemekten sonra dua etmeyi alýþ- kanlýk hâline getirmeliyiz. Bereket isterken Yeterli gelmeyeceðini zannettiðimiz her þey bere- ketlensin isteriz. Bereket sýrlý bir çoðalma, artmadýr. Bereket, yetmez dediðimiz yemeðin herkes doyduk- tan sonra bile artmasý, vaktin uzamasý, bize yeterli hâle gelmesidir. Hayatýmýzda bereket eksilirse yediði- miz içtiðimizden de geçen vakitten de bir þey anlama- yýz. Ömrümüzün bereketlenmesi, yaptýðýmýz iþlerde bereketin eksik olmamasý ve kýymetlenmesi için de dua ederiz. Ey Allahým! Kudret senin elindedir. Sen azýmýzý çok eyle. Elimizdekini bereketlendir. Yediðimizi, içti- ðimizi ve giydiðimizi bereketlendir. Hayatýmýzdan, sevgimizden, evlerimizin içinden ve sofralarýmýzdan bereketi kaldýrma diye veya benzeri þekilde Rabbimi- ze el açarak ya da içimizden dua edebiliriz. Kaza ve felâketlere karþý dua ederiz Elimizde olmayan sebeplerle baþýmýza çeþitli kaza- lar gelmiþ veya gelecek olabilir. Bu kaza ve felâketler, gücümüzün yetmeyeceði kadar büyük olabilir. Kaza ve felâketlerin gelmemesi için maddî ve manevî her türlü tedbiri almalýyýz. Alacaðýmýz manevî tedbirlerin baþýnda Yüce Rabbimize dua etmek, bizi her türlü ka- za ve felâketlerden korumasýný dilemek gelmektedir.
 59. 59. 76 DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM SEN DE DUA ET Allahým! Göklerdeki ve yeryüzündeki her þeyin sa- hibi sensin. Deprem, sel, kasýrga, yangýn, trafik kaza- sý gibi felâketlerden sana sýðýnýrýz, bizi koru. Baþýmý- za bir kaza gelirse ondan en az zararla kurtulmamýzý saðla. Çektiðimiz sýkýntýlarý bize sevap olarak yaz di- ye veya benzeri cümlelerle her þeye gücü yeten Rab- bimize dua edip ona sýðýnmalýyýz. Piþman olsak da yapacak bir þeyler vardýr Her insan hata yapabilir. Hatalý davranýþýmýzla baþkalarýný üzmüþ olabiliriz. Böyle zamanlarda karþý- mýzdakinden özür dilemeyi ihmal etmemeliyiz. Ayrý- ca bir daha tekrarlamayacaðýmýza dair kendimize söz vermeliyiz. Bu sözün en güzeli, içten, samimî bir þe- kilde Rabbimize verdiðimiz sözdür. Böylece piþman- lýklarýmýzý bir dua olarak dile getirebiliriz. Allahým! Hata iþledim ama þimdi piþman oldum, beni affeyle, kendime ve insanlara zarar verecek kötü düþünce ve davranýþlardan beni koru. Ýyi, faydalý, se- vimli ve dürüst bir insan olmayý bana nasip eyle diye yüce Rabbimize yalvarýp dua edebiliriz. Ev sahibine en güzel hediye Misafirliðe gittiðinizde sizi en çok ne memnun eder? Çeþit çeþit yiyecekler mi, yeni arkadaþlar mý, yoksa annenizin size daha hoþgörülü davranmasý mý? Belki de sizin hoþunuza giden çok daha baþka þeyler vardýr. Ne olursa olsun misafirliðe gitmekten ve aðýr- lanmaktan memnun oluruz. Bunun için ev sahibine teþekkür ederiz. Ev sahibi farkýna varsýn veya varma- sýn, ona dua ile de teþekkür edebiliriz. Çünkü dua en güzel teþekkürdür.

×