Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ramazanda Ayinda Dikkat Edilecek Hususlar

2,343 views

Published on

www.gelresule.tr.gg

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ramazanda Ayinda Dikkat Edilecek Hususlar

 1. 1. www.Gelresule.tr.gg BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Ramazan Ayında Her Güne Ait Kısa ve Özel Dualar Aşağıdaki büyük fazilet ve sevapları olduğu bildirilen duaları, İbn-i Abbas Resulullah’tan (s.a.a) nakletmiştir: ‫دعاء اليوم الول: اللهمَ اجْعلْ ِيامي فيه ِيام ال ّائمينَ وقيامي‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ه‬ ِ ‫فيهِ قيا َ القا ِمينَ و َ ّهْني في ِ عن َو َةِ الغا ِلي َ و َبْ لي ُرمي في‬ ‫ج‬ ‫ف ن ه‬ ‫ن م‬ ‫ه‬ ‫نب‬ ‫م ئ‬ ‫ن‬ َ ‫.يا ال َ العا َمي َ واعْ ُ ع ّي يا عافي ً عنِ المجْرمي‬ ‫ا‬ ‫ه ل ن ف ن‬ 1. Günün Duası: "Allahummec'al siyamî fîhi siyam'es- saimîn ve giyamî fîhi giyam'el-gâimîn ve nebbihnî an nevmet'il-ğâfilîn ve heb lî curmî fîhi ya ilâh'el-âlemin ve'fu annî ya âfiyen an'il-mucrimîn." Anlamı: Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan
 2. 2. uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey âlemlerin ilâhı! Affet beni, ey suçları affeden. Rabbim! َ ‫دعاء اليوم الثاني: الله م ّ ق َ ر ّ ب ْني في ه ِ الى م َ ر ْضا ت ِ ك‬ ِ ‫و ج َ ن ّ ب ْني في ه ِ من س َ خ َ ط ِ ك َ و ن َقما ت ِ ك َ وو ف ّ ق ْني في ه‬ ‫. لقراء ة ِ آيا ت ِ ك َ بر ح ْ م َ ت ِ ك َ يا أ ر ْ ح َ م َ ال ر ّا ح ِمين‬ 2. Günün Duası: "Allahumme garribnî fîhi ilâ merzâtike ve cennibnî fîhi min sehatike ve negimatike ve veffignî fîhi li-girâeti âyâtike bi-rahmetike ya erhem'er-râhimîn." Anlamı: Allah’ım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır. Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi. َ ‫دعاء اليوم الثالث: الله م ّ ا ر ْ ز ُقني في ه ِ ال ذ ّ ه ْ ن‬ ِ ‫وال ت ّ ن َبي ه َ وبا ع ِ د ْني في ه ِ من ال س ّفاهة وال ت ّ م ْوي ه‬ ‫وا ج ْ ع َل لي نصيبا م ِ ن ْ ك ل ّ خ َ ي ْ ر ٍ ت ُ ن َ ز ّ ل ُ في ه ِ ب ِجو د ِ ك َ يا‬ َ ‫أ ج ْ و َ د َ ال ج ْ و َدي ن‬ 3. Günün Duası: "Allahummerzugnî fîh'iz-zihne ve't- tenbîh ve bâidnî fîhi min'es-sefâheti ve't-temvîh vec'al lî nesîben min kulli hayrin tunzilu fîh, bi-cûdike ya ecved'el ecvedîn." Anlamı: Allah'ım! Bu günde bana zekâ ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır. Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi! ِ ‫دعاء اليوم الرابع: الله م ّ ق و ّني في ه ِ على إقا م َ ة‬ ِ ‫أ م ْ ر ِ ك َ وا ذ ِ ق ْني في ه ِ ح َل و َ ة َ ذ ِ ك ْ ر ِ ك َ وأ و ْ ز ِ ع ْني في ه‬ َ ‫لدا ء ِ ش ُ ك ْ ر َ ك َ ب ِ ك َ ر َ م ِ ك َ وا ح ْ ف َظني في ه ِ ب ِ ح ِف ظ ْ ك‬
 3. 3. ‫و س ِ ت ْ ر ِ ك َ يا أ ب ْ ص َ ر َ ال ن ّاظرين‬ 4. Günün Duası: "Allahumme gavvinî fîhi alâ igameti emrik ve ezignî fîhi halâvete zikrik ve evzi'nî fîhi li-edâi şukrik bi-keramik vehfeznî fîhi bi-hifzike ve sitrik, ya ebsar'an-nâzirîn." Anlamı: Allah’ım! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey basiretlilerin en basiretli! ‫دعاء اليوم الخامس: الله م ّ ا ج ْ ع َ ل ْني في ه ِ من‬ َ ‫ال م ُ س ْ ت َ غ ْفري ن َ وا ج ْ ع َ ل ْني في ه ِ من ع ِبا د َ ك َ ال ص ّالحي ن‬ َ ‫القا ن ِتين وا ج ْ ع َ ل ْني في ه ِ من ا و ْليا ئ ِ ك َ ال م ُ ق َ ر ّبي ن‬ ‫. ب ِ ر َأ ف َ ت ِ ك َ يا ا ر ْ ح َ م َ ال ر ّا ح ِمين‬ 5. Günün Duası: "Allahummecalnî fîhi min'el- musteğfirîn, vec'alnî fîhi min ibâdik'es-sâlihîn'el-gânitîn, vec'alnî fîhi min evliyâik'el-mugarrabîn, bira'fetike ya erham'er-râhimîn." Anlamı: Allah'ım! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarreb velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin en merhametlisi! ِ ‫دعاء اليوم السادس: الله م ّ ل ت َ خ ْ ذ ِ ل ْني في ه‬ َ ‫ل ِ ت َ ع َ ر ّ ض ِ م َ ع ْ ص ِ ت ِ ك َ ول ت َ ض ْ ر ِ ب ْني ب ِسيا ط ِ ن َ ق ْ م َ ت ِ ك‬ َ ‫و ز َ ح ْز ح ْني في ه ِ من مو ج ِبا ت ِ س َ خ َ ط ِ ك َ ب ِ م َ ن ّ ك‬ َ ‫وأيادي ك َ يا م ُ ن ْتهى ر َ غ ْب ة َ ال ر ّاغبي ن‬ 6. Günün Duası: "Allahumme la tehzulnî fîhi li-tearruzi ma'siyetik, velâ tazribnî bi-siyâti negimetik, ve zehzihnî
 4. 4. fîhi min mûcibâti sehatike, bi-mennike ve eyâdîke, ya muntehâ rağbet'ir-râğibîn." Anlamı: Allah'ım! Sana karşı işlediğim günahtan ötürü bu günde beni yalnız bırakma; azap kırbacınla beni cezalandırma; bu günde gazabına vesile olacak şeylerden beni uzaklaştır; -sonsuz- lütfün ve nimetlerin hakkına, ey şevkli insanların en büyük arzusu! ِ ‫دعاء اليوم السابع: الله م ّ اع ن ّي في ه ِ على ص ِيا م ِ ه‬ ‫وقيا م ِ ه ِ و ج َ ن ّبني في ه ِ من ه َ ف َوا ت ِ ه ِ وآثا م ِ ه ِ وا ر ْ ز ُ ق ْني‬ ‫في ه ِ ذ ِ ك ْ ر َ ك َ ب ِدوا م ِ ه ِ بتوفي ق ِ ك َ يا هاد ي َ ال م ُ ض ِ ل ّين‬ 7. Günün Duası: "Allahumme einnî fîhi alâ siyamihi ve giyamih, ve cennibnî fîhi min hefevatihi ve asamih, verzugnî fîhi zikreke bi-devamihi, bi-tevfigike ya hadiy'el- muzillîn." Anlamı: Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden! ‫دعاء اليوم الثامن: الله ّ ارْ ُقني فيهِ رحْ َ َ اليتامِ وإطْعا ِ ال ّعام‬ ‫م ط‬ ‫مة‬ ‫م ز‬ ‫.وإفْشا ِ ال ّلم و ُحْ َةِ ال ِرا ِ ِ َوْ ِ َ يا ملجأ ال ِلين‬ ‫م‬ ‫ص ب ك م بط لك‬ ‫ء س‬ 8. Günün Duası: "Allahummerzugnî fîhi rahmet'el- eytami ve it'am'et-taam ve ifşa'es-selâm ve suhbet'el- kiram, bi-tavlike ya melce'el-amilîn." Anlamı: Allah’ım! Bu günde öksüzlere merhamet etmeyi, -fakirlerin- karnını doyurmayı, karşıma çıkan herkese Selâm vermeyi ve değerli insanlarla oturup kalkmayı bana nasip eyle; iyilik ve ihsanınla, ey arzu edenlerin sığınağı
 5. 5. ‫دعاء اليوم التاسع: الله م ّ ا ج ْ ع َ ل ْ لي في ه ِ نصيبا من‬ َ ‫ر َ ح ْ م َ ت ِ ك َ الوا س ِ ع َ ة ِ وا ه ْ د ِني في ه ِ ل ِبرا ه ِي ن ِ ك‬ ِ ‫ال س ّا ط ِ ع َ ة ِ و خ ُ ذ ْ بناصيتي الى م َ ر ْضا ت ِ ك َ الجا م ِ ع َ ة‬ ‫. ب ِ م َ ح َ ب ّ ت ِ ك َ يا أ م َ ل َ ال م ُ ش ْتاقين‬ 9. Günün Duası: "Allahummec'al lî fîhi nasiben min rahmetik'el-vasia, vehdinî fîhi li-berahinik'es-satia, ve huz bi-nasiyetî ila merzatik'el-camia, bi-mehabbetike ya emel'el-muştagîn." Anlamı: Allah’ım! Bu günde geniş rahmetinden beni nasipsi bırakma; açık delil ve burhanlarını bana göster ve beni alıp en kapsamlı hoşnutluğa götür; muhabbetinle ey şevkli insanların arzusu! ‫دعاء اليوم العاشر: الله م ّ ا ج ْعلني في ه ِ من‬ َ ‫ال م ُتو ك ّلين علي ك َ وا ج ْعلني في ه ِ من الفا ئ ِزي ن َ ل َ د َ ي ْ ك‬ َ ‫وا ج ْعلني في ه ِ من ال م ُ ق َ ر ّبي ن َ الي ك َ بإ ح ْسا ن ِ ك َ ياغا ي َ ة‬ ‫. ال ط ّا ل ِبين‬ 10. Günün Duası: "Allahummec'alnî fîhi min'el- mutevekkilîne aleyke, vec'alni fîhi min'el-faizîne ledeyke, vec'alnî fîhi min'el-mugarrabîne ileyke, bi-ihsanike ya ğayet'et-talibîn." Anlamı: Allah’ım! Bu günde beni sana tevekkül edenlerden, sana göre saadete erişenlerden ve sana yakınlaşan kimselerden kıl; ihsanınla ey arayanların en büyük talebi! ِ ‫دعاء اليوم الحادي عشر: الله م ّ ح َ ب ّ ب ْ ال ي ّ في ه‬ َ ‫ال ح ْسا ن َ و ك َ ر ّ ه ْ ال ي ّ في ه ِ ال ف ُسو ق َ وال ع ِ ص ْيا ن‬ َ ‫و ح َ ر ّ م ْ عل ي ّ في ه ِ ال س ّ خ َ ط َ وال ن ّيرا ن َ ب ِ ع َ و ْ ن ِ ك َ يا غيا ث‬
 6. 6. ‫. ال م ُ س ْتغيثين‬ 11. Günün Duası: "Allahumme habbib ileyye fîh'il-ihsan, ve kerrih ileyye fîh'il-fusûge ve'l-isyan, ve harrim aleyye fîh'is-sehate ve'n-nîran, bi-avnike ya ğiyas'el- musteğisîn." Anlamı: Allah’ım! Bu günde iyilik ve ihsanı bana sevdir; fısk ve günahtan beni nefret ettir; gazabını ve – cehennem- ateşini bana haram kıl; yardımınla ey imdat isteyenlerin imdadı! ِ ‫دعاء اليوم الثاني عشر: الله م ّ ز َ ي ّ ن ّي في ه ِ بال س ّ ت ْ ر‬ ِ ‫وال ع َفا ف ِ وا س ْ ت ُرني في ه ِ ب ِلبا س ِ ال ق ُنو ع ِ وال ك َفا ف‬ ِ ‫وا ح ْ م ِلني في ه ِ على ال ع َ د ْ ل ِ وال ن ْصا ف ِ وا م ِ ن ّي في ه‬ ‫. من ك ل ّ ما أخا ف ُ ب ِ ع ِ ص ْ م َ ت ِ ك َ يا ع ِ ص ْ م َ ة َ الخا ئ ِفين‬ 12. Günün Duası: "Allahumme zeyyinnî fîhi bi's-sitri ve'l-ifaf, vesturnî fîhi bi-libas'il-gunûi ve'l-kifaf, vehmilnî fîhi ala'l-adli ve'l-insaf, ve aminnî fîhi min kulli ma ehafu bi-ismetike ya ismet'el-haifin." Anlamı: Allah’ım! Bu günde örtü ve iffetle beni ziynetlendir; bugün kanaat ve elde olana yetinme libasını bana giydir; beni bu günde adalet ve insafa sevk et ve korktuğum her şeyden beni emniyete al; koruma ve ismetinle; ey korkanları koruyan -Rabbim- ‫دعاء اليوم الثالث عشر: الله م ّ ط َ ه ّرني في ه ِ من‬ ِ ‫ال د َ ن َ س ِ وال ق ْذا ر ِ و ص َ ب ّرني في ه ِ على كا ئ ِنا ت ِ ال ق ْدا ر‬ َ ‫و و َ ف ّ ق ْني في ه ِ لل ت ّقى و ص ُ ح ْب ة ِ ال ب ْرا ر ِ ب ِ ع َ و ْ ن ِ ك َ يا ق ُ ر ّ ة‬ ‫ع ي ْ ن ِ ال م َساكين‬ 13. Günün Duası: "Allahumme tahhirnî fîhi min'ed- denesi ve'l-egdar, ve sabbirni fîhi alâ kainat'il-egdar, ve
 7. 7. veffignî fîhi li't-tuga ve suhbet'el-ebrar, bi-avnike ya gurrete ayn'il-mesakîn." Anlamı: Allah'ım! Bu günde beni (maddi ve manevi bütün) kir ve pisliklerden temizle; bu günde olması taktir edilen olaylara karşı beni sabırlı kıl. Bu günde takvalı olmaya ve iyi insanlarla arkadaşlık yapmaya beni muvaffak eyle; yardımınla, ey zavallı ve miskin insanların göz nuru! ِ ‫دعاء اليوم الرابع عشر: الله م ّ ل تؤا خ ِ ذ ْني في ه‬ ‫بال ع َثرا ت ِ وا ق ِ ل ْني في ه ِ من ال خ َطايا وال ه َ ف َوا ت ِ ول‬ ّ ‫ت َ ج ْ ع َ ل ْني فيه غ َ ر َضا للبليا والفا ت ِ ب ِ ع ِ ز ّ ت ِ ك َ يا ع ز‬ ‫. الم س ْلمين‬ 14. Günün Duası: "Allahumme la tuahiznî fîhi bi'l- aserat, ve egilnî fîhi min'el-hataya ve'l-hefevat, vela tec'alnî fîhi ğarazan li'l-belaya vel-afat, bi-izzetike ya izz'el-muslimîn." Anlamı: Allah'ım! Bu günde ayak sürçmelerimden dolayı beni cezalandırma; hata ve yanlışlarımı bağışla. Bu günde beni bela ve afetlerin hedefi etme; izzetinle, ey Müslümanların izzeti! ِ ‫دعاء اليوم الخامس عشر: الله م ّ ا ر ْ ز ُ ق ْني في ه‬ ِ ‫طا ع َ ة َ الخا ش ِعين وا ش ْ ر َ ح ْ في ه ِ ص َ د ْري بإنا ب َ ة‬ ‫. ال م ُ خ ْبتي ن َ بأما ن ِ ك َ يا أما ن َ الخا ئ ِفين‬ 15. Günün Duası: "Allahummerzugnî fîhi taat'el-haşiîn, veşreh fîhi sadrî bi-inabet'il-muhbitîn, bi-emanike ya eman'el-haifîn." Anlamı: Allah'ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; emanınla, ey korkanların
 8. 8. emanı ve güveni! ِ ‫دعاء اليوم السادس عشر: الله م ّ و َ ف ّ ق ْني في ه‬ ِ ‫ل ِموا ف َ ق َ ة ِ ال ب ْرا ر ِ و ج َ ن ّ ب ْني في ه ِ م ُرا ف َ ق َ ة ِ ال ش ْرا ر‬ َ ‫وأ و ِني في ه ِ ب ِ ر َ ح ْ م َ ت ِ ك َ الى دا ر ِ ال ق َرا ر ِبال ه ِ ي ّ ت َ ك ِ يا إ ل َ ه‬ ‫. العا ل َمي ن ِفين‬ 16. Günün Duası: "Allahumme veffignî fîhi li- muvafeget'il-ebrar ve cennibnî fîhi murafagat'el-eşrar, ve avinî fîhi bi-rahmetike ila dar'il-garari bi-ilahiyyetike ya ilah'el-alemîn." Anlamı: Allah'ım! Bu günde iyi insanlarla arkadaş olmaya beni muvaffak kıl ve kötü insanların arkadaşlığından beni uzaklaştır. Rahmetinle bana ebediyet ve sükûnet yurdu olan -cennette- yer ver; ilahlığın hakkına, ey âlemlerin ilahı! ِ ‫دعاء اليوم السابع عشر: الله م ّ ا ه ْ د ِني في ه ِ ل ِصا ل ِ ح‬ ‫ال ع ْما ل ِ وا ق ْ ض ِ لي في ه ِ ال ح َوا ئ ِ ج َ والما ل ِ يا من ل‬ ‫ي َ ح ْتا ج ُ الى ال ت ّ ف ْسير والسؤا ل ِ يا عا ل ِما بما في‬ ‫. ص ُدو ر ِ العا ل َمين ص َ ل ّ على مح م ّ د ٍ وآل ه ِ ال ط ّا ه ِرين‬ 17. Günün Duası: "Allahummehdinî fîhi li-salih'il- e'mali, vegzi lî fîh'il-havaice ve'l-amal. Ya men la yehtacu ile't-tefsiri ve's-sual. Ya alimen bima fî sudur'il-âlemin, salli alâ Muhammedin ve Âlih'it-tahirin." Anlamı: Allah'ım! Bu günde beni salih amellere hidayet et; bu günde beni hacet ve arzularıma kavuştur. Ey açıklamaya ve sormaya ihtiyacı olmayan; ey âlemdekilerin göğsünde bulunanları (içinde geçenleri) bilen –Rabbim-! Muhammed'e ve onun tertemiz Ehlibeyti'ne rahmet et.
 9. 9. ِ ‫اليودعاء م الثامن عشر: الله م ّ ن َ ب ّ ه ْني في ه ِ ل ِ ب َ ر َكا ت‬ ّ ‫أ س ْحا ر ِ ه ِ ون و ّ ر ْ في ه ِ قلبي ب ِ ض ِيا ء ِ أ ن ْوا ر ِ ه ِ و خ ُ ذ ْ ب ِ ك ُ ل‬ ِ ‫أ ع ْضائي الى ا ت ّبا ع ِ آثا ر ِ ه ِ ب ِنو ر ِ ك َ يا م ُ ن َ و ّ ر َ ق ُلو ب‬ ‫. العارفين‬ 18. Günün Duası: "Allahumme nebbihnî fîhi li-berakati esharih, ve nevvir fîhi galbî bi-ziyai envarih, ve huz bi- kulli â'zâî ile't-tibai asarih, bi-nûrike ya munevvira gulûb'il-arifîn." Anlamı: Allah'ım! Bu günün seherlerinin bereketlerinden yararlanmak için beni uyandır; nurların ışığıyla kalbimi aydınlat ve bütün uzuvlarımı bu günün eserlerinden, bereketlerinden yararlandır; nurun ile, ey ariflerin gönüllerini aydınlatan! ‫دعاء اليوم التاسع عشر: الله م ّ و ف ّ ر ْ في ه ِ ح َ ظ ّي من‬ ‫ب َ ر َكا ت ِ ه ِ و س َ ه ّ ل ْ س َبيلي الى خ َ ي ْرا ت ِ ه ِ ول ت َ ح ْ ر ِ م ْني‬ ‫. ق َبو ل َ ح َ س َنا ت ِ ه ِ يا هاديا الى ال ح َ ق ّ ال م ُبين‬ 19. Günün Duası: "Allahumme veffir fîhi hazzî min berakatih, ve sehhil sebîlî ila hayratih, vela tehrimnî gabûle hasenatih, ya hadiyen ile'l-hagg'il-mubîn." Anlamı: Allah'ım! Bu günün bereketlerinden nasibimi bol et; hayırlarına ulaşma yolumu kolaylaştır; iyi amellerinin kabulünden beni mahrum bırakma; ey apaçık hakka hidayet eden -Rabbim-! َ ‫دعاء اليوم العشرين: الله م ّ ا ف ْ ت َ ح ْ لي في ه ِ أبوا ب‬ ‫ال ج ِنا ن ِ وا غ ْ ل ِ ق ْ ع َ ن ّي في ه ِ أبوا ب َ ال ن ّيرا ن ِ و َ و َ ف ّ ق ْني‬ ِ ‫في ه ِ ل ِ ت ِل و َ ة ِ القرآ ن ِ يا م ُ ن َ ز ّ ل ِ ال س ّكين ة ِ في ق ُلو ب‬ ‫. المؤ م ِنين‬ 20. Günün Duası: "Allahummefteh lî fîhi ebvab'el-cinan,
 10. 10. ve eğlig annî fîhi ebvab'en-nîran, ve veffignî fîhi li- tilavet'il-gur'an, ya munzil'es-sekîneti fî gulûb'il- mu'minîn." Anlamı: Allah'ım! Bu günde cennet kapılarını (yüzüme) aç; cehennem kapılarını -yüzüme- kapat; bu günde Kur'ân okumaya beni muvaffak kıl; ey müminlerin kalplerine sükunet ve huzur indiren -Yüce Allah-! ‫دعاء اليوم الحادي والعشرين: الله م ّ ا ج ْ ع َ ل ْ لي‬ ِ ‫في ه ِ الى م َ ر ْضا ت ِ ك َ دلي ل ً ول ت َ ج ْ ع َل لل ش ّ ي ْطان في ه‬ ‫عل ي ّ س َبي ل ً وا ج ْ ع َ ل ِ ال ج َ ن ّ ة ِ لي م ن ْ ز ِ ل ً و م َقي ل ً يا‬ ‫. قاضي ح َوا ئ ِ ج َ ال ط ّا ل ِبين‬ 21. Günün Duası: "Allahummec'al lî fîhi ila merzatike delîla, vela tec'al li'ş-şeytani fîhi aleyye sebîla, vec'al'il- cennete lî menzilen ve megîla, ya gaziye havaic'it-talibîn." Anlamı: Allah'ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-! ِ ‫دعاء اليوم الثاني والعشرين: الله م ّ ا ف ْ ت َ ح ْ لي في ه‬ ‫أبوا ب َ ف َ ض ْ ل َ ك َ وأ ن ْ ز ِل عل ي ّ في ه ِ ب َ ر َكا ت ِ ك َ و َ و َ ف ّ ق ْني‬ ِ ‫في ه ِ ل ِمو ج ِبا ت ِ م َ ر ْضا ت ِ ك َ وا س ْ ك ِ ن ّي في ه ِ ب ُ ح ْبوحا ت‬ ‫. ج َ ن ّا ت ِ ك َ يا م ُجي ب َ د َ ع ْ و َ ة ِ ال م ُ ض ْ ط َ ر ّين‬ 22. Günün Duası: "Allahummefteh lî fîhi ebvabe fazlik, ve enzil aleyye fîhi berakatik, ve veffignî fîhi li-mucibati merzatik, ve eskinnî fîhi buhbûhati cennatik, ya mucîbe davet'il-muztarrîn." Anlamı: Allah'ım! Fazl-ü rahmetinin kapılarını bugün yüzüme aç; bu günde bereketlerini üzerime indir ve beni
 11. 11. hoşnutluğuna vesile olacak şeylere muvaffak kıl; beni cennetlerinin ortasına yerleştir; ey perişanların duasını kabul eden -Allah-! ِ ‫دعاء اليوم الثالث والعشرين: الله م ّ اغ س ِ ل ْني في ه‬ ْ ‫من ال ذ ّنو ب ِ و ط َ ه ّ ر ْني في ه ِ من ال ع ُيو ب ِ وا م ْ ت َ ح ِ ن‬ ِ ‫ق َ ل ْبي في ه ِ ب ِ ت َ ق ْ و َى ال ق ُلو ب ِ يا م ُقي ل َ ع َ ث َرا ت‬ ‫. ال م ُ ذ ْ ن ِبين‬ 23. Günün Duası: "Allahummeğsilnî fîhi min'ez-zunûb, ve tahhirnî fîhi min'el-uyûb, vemtehin galbî fîhi bi-tegv'el- gulûb, ya mugîle eserat'il-muznibîn." Anlamı: Allah'ım! Bu günde beni günah ve kusurlardan beni yıkayıp temizle; kalbimin imtihanında bana kalplerin takvasını ver; ey günahkârların sürçmelerini bağışlayan –Rabbim-! َ ‫دعاء اليوم الرابع والعشرين: الله م ّ إ ن ّي أ س ْأ ل ُ ك‬ َ ‫فيه ما ي ُ ر ْضي ك َ وأعو ذ ُ ب ِ ك َ م م ّا يؤذيك وأسأ ل ُ ك‬ َ ‫ال ت ّوفي ق َ في ه ِ ل ن ْ أطي ع َ ك َ ول أ ع ْصي ك َ يا ج َوا د‬ ‫. ال س ّائلين‬ 24. Günün Duası: "Allahumme innî es'eluke fîhi ma yurzîk, ve eûzu bike mimma yu'zîk, ve es'eluk'et-tevfîge fîhi lien utîake vela a'siyek, ya cevad'es-sailîn." Anlamı: Allah'ım! Bu günde seni razı edecek şeyleri senden diliyor ve seni rahatsız edecek şeylerden sana sığınıyorum. -Allah'ım!- Bu günde sana itaat edip karşı gelmemek için senden tevfik ve yardım diliyorum; el el açıp dilenenlere cömert davranan –Rabbim-! ِ‫دعاء اليوم الخامس والعشرين: اللهمّ اجْعلْني فيه‬ َ ‫محبّا لوْليائِكَ ومُعاديا لعْدائِكَ مُسْتنّا بِسُنّةِ خاتَمِ انْبيائكَ يا‬ ِ َ
 12. 12. ‫.عاصِمَ قُلوبِ النّبييّن‬ 25. Günün Duası: "Allahummec'alnî fîhi muhibben li- evliyaik, ve muadiyen li-e'daik, mustennen bi-sunneti hatemi enbiyaik, ya asime gulûb'in-nebiyyîn." Anlamı: Allah'ım! Beni bu günde velilerini seven, düşmanlarına düşmanlık besleyen ve peygamberlerinin sonuncusu -Muhammed Mustafa'nın (s.a.a)- sünnetine uyan kimselerden kıl; ey peygamberlerin kalplerini koruyan -Yüce Allah-! ‫دعاء اليوم السادس والعشرين: الله م ّ ا ج ْ ع َل‬ ‫س َ ع ْيي في ه ِ م َ ش ْكورا و ذ َ ن ْبي في ه ِ م َ غ ْفورا و ع َملي‬ ِ ‫في ه ِ م َ ق ْبو ل ً و ع َ ي ْبي في ه ِ م َ س ْتورا يا أ س ْ م َ ع‬ ‫. ال س ّامعين‬ 26. Günün Duası: "Allahummec'al sa'yî fîhi meşkûran ve zenbî fîhi mağfûran ve amelî fîhi magbûlen ve aybî fîhi mestûra, ya esme'as-samiîn." Anlamı: Allah'ım! Bu günde çabamı mükâfatlandır; günahımı bağışla; amelimi kabul buyur ve gözümü – günahlara- kapa; ey duyanların en iyi duyanı! ِ ‫دعاء اليوم السابع والعشرين: الله م ّ ا ر ْ ز ُ ق ْني في ه‬ ِ ‫ف َ ض ْ ل َ ل َ ي ْ ل َ ة ِ ال ق َ د ْ ر ِ و ص َ ي ّ ر ْ أموري في ه ِ من ال ع ُ س ْ ر‬ ‫الى ال ي ُ س ْ ر ِ وا ق ْ ب َ ل ْ م َعاذيري و ح ُ ط ّ ع ن ّي ال ذ ّنب‬ ‫. وال و ِ ز ْ ر ِ يا رؤوفا ب ِعبا د ِ ه ِ ال ص ّا ل ِحين‬ 27. Günün Duası: "Allahummerzugnî fîhi fazle leylet'il- gadri ve sayyir umûrî fîhi min'el-usri ile'l-yusr, vegbel meazîrî ve hutta anni'z-zenbe ve'l-vizr, ya raûfen bi- ibadih'is-salihîn." Anlamı: Allah'ım! Bu günde bana kadir gecesinin
 13. 13. sevabını lütfeyle; işlerimi zorluktan kolaylığa dönüştür; mazeretlerimi kabul buyur; günah ve vizr-ü vebalı üzerimden kaldır; ey salih kullarına şefkatli olan! ‫دعاء اليوم الثامن والعشرين: الله م ّ و ف ّر ح ظ ّي‬ ِ ‫في ه ِ من ال ن ّوا ف ِ ل ِ وا ك ْ ر ِ م ْني في ه ِ بإ ح ْضا ر ِ ال م َسا ئ ِ ل‬ ‫و ق َ ر ّ ب ِ في ه ِ وسيلتي الي ك َ من بي ن ِ الوسائل يا من ل‬ ‫. ي َ ش ْ غ َ ل ُ ه ُ الحا ح ُ ال م ُ ل ِ ح ّين‬ 28. Günün Duası: "Allahumme veffir hazzî fîhi min'en- nevafil, ve ekrimnî fîhi bi-ihzar'il-mesail, ve garrib fîhi vesîletî ileyke min beyn'il-vesail, ya men la yeşğaluhu ilhah'ul-mulihhîn." Anlamı: Allah'ım! Bu günde müstehap (sünnet) amellerden nasibimi çoğalt; -dünya ve ahirette- sorumlu olduğum şeyleri hazırlayarak bana lütuf ve bağışta bulun; bugünde vesileler arasından sana vesilemi yakınlaştır bana; ey ısrarla –yalvaranların- ısrarı kendisini –başkalarıyla ilgilenmekten- alıkoymayan – Rabbim-! ‫دعاء اليوم التاسع والعشرين: الله م ّ غ َ ش ّني‬ ْ ‫بال ر ّ ح ْ م َ ة ِ وا ر ْ ز ُ ق ْني في ه ِ ال ت ّوفي ق ِ وال ع ِ ص ْ م َ ة ِ و ط َ ه ّ ر‬ ِ ‫ق ل ْبي من غ َيا ه ِ ب ِ ال ت ّ ه ْ م َ ة ِ يا رحيما ب ِعبا د ِ ه‬ ‫. المؤ م ِنين‬ 29. Günün Duası: "Allahumme ğaşşinî fîhi bi'r-rahmet, verzugnî fih'it-tevfîga vel-isme, ve tahhir galbî min ğayahib'it-tuhmet, ya rahimen bi-ibadih'il-mu'minîn." Anlamı: Allah'ım! Bu günde rahmetinle beni kapla; bu günde bana -iyi amelleri yapmak için- tevfik ve -kötü amellerden- korunma -gücü- lütfeyle ve beni şüphe ve suç
 14. 14. unsuru addedilebilecek şeylerin karanlığından temizle; ey mümin kullarına merhametli olan -Rabbim!- ِ ‫دعاء اليوم الثلثين:: الله م ّ ا ج ْ ع َ ل ْ صيامي في ه‬ ُ ‫بال ش ّ ك ْ ر ِ وال ق َبو ل ِ على ما ت َ ر ْضا ه ُ و ي َ ر ْضا ه ُ ال ر ّسو ل‬ ِ ‫م ُ ح ْ ك َ م َ ة ً ف ُرو ع ُ ه ُ بال ص ُو ل ِ بح ق ّ س َ ي ّ د ِنا مح م ّ د ٍ وآل ه‬ ‫. ال ط ّا ه ِرين والحم د ُ لل ه ِ ر ب ّ العالمين‬ 30. Günün Duası: "Allahummec'al siyamî fîhi bi'ş-şukri ve'l-gabûli alâ ma terzahu ve yerzah'ur-resûl, muhkemeten furûuhu bi'l-usûl, bi-haggi seyyidina Muhammedin ve Âlih'it-tahirîn, ve'l-hamdulillahi rabb'il- alemîn." Anlamı: Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu kendin ve resulün beğendiği şekilde mükâfatlandırıp kabul buyur ve onun furuunu -iman ve ihlâs olan- usulüyle pekiştir; efendimiz Muhammed ve onun tertemiz Ehlibeyti hakkında -Ey Rabbim!- Ve bütün övgüler âlemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur. İltiması dua www.Gelresule.tr.gg
 15. 15. İFTİTAH DUÂSI (Ramazan Ayının Gecelerinde Okunan Dua) Allah’ım! Hamt ederek, seni sena etmeye başlıyorum. Kendi lütfünle doğru olanı yapmaya muvaffak kılan sensin: Af ve rahmette rahmet edenlerin en merhametlisi, ceza ve intikamda cezalandıranların en şiddetlisi, ululukta güçlülerin en büyüğü olduğuna yakin ettim. Allah’ım! Sana dua etme ve senden bir şey dileme hususunda bana izin verdin; öyleyse ey her sesi işiten, övgülerimi işit; ey Rahim, çağrıma icabet et; ey affeden, sürçmemi affet. Ey Rabbim! Nice gamları benden giderdin, nice zorlukları yok ettin, nice günahları affettin, nice rahmetlerini hakkımda yaydın ve nice bela halkasını kırdın. Hamd, eş ve oğul edinmeyen, saltanatta ortağı olmayan ve kimseyi acizliğinden dost edinmemiş olan yüce Allah içindir. Bütün nimetleri için tüm övgülerle Allah’a hamt olsun; Hamt saltanatında zıddı, işlerinde kendisine karşı koyan Allah'a olsun.
 16. 16. Hamt yaratıklarında ortağı, azametinde bir benzeri olmayan Allah’a olsun. Hamt, emri mahlukat arasında apaçık, övgüsü aşikar, keremiyle izzeti belli, eli bağışa açık, rahmet hazineleri eksilmez, çok bağışı (ondan bir şey eksiltmeyip) sadece cömertlik ve keremini artıran Allah’a olsun. O çok yüce ve çok bağışlayandır. Allah’ım! İhtiyacım fazla olmasına rağmen çok kerem ve merhametinden azını istiyorum; oysa ki, benim bu az merhamete ihtiyacım çoktur ve sen ezelden beri ondan müstağnisin. Merhametinle ihtiyacım karşılaman benim yanımda büyüktür; oysa o sana çok kolaydır. Allah’ım! Günahımı affetmen, hatamdan geçmen, yaptığım zulmü bağışlaman, kötü amelimi örtmen, bilerek veya bilmeyerek işlediğim çok suçlara karşı sabırlı davranman, senden layık olmadığım şeyleri istemeğe beni özendirmektedir. Sen rahmetinden dolayı beni rızıklandırdın, kudretini bana gösterdin, çağrıma icabet ettiğini bana bildirdin; bundan dolayı güvenle seni çağırıyorum, korkmadan ve çekinmeden samimiyet ve ünsiyetle senden istekte bulunuyorum, her zaman dileğimi sana açıyorum.
 17. 17. İstediğim şeyleri geciktirdiğin takdirde, cahillikle darılıyorum. Oysa işlerin sonunu bildiğinden dolayı onları geciktirmen, benim için şayet daha hayırlıdır. Bu hakir kul için, senden daha sabırlı ve kerim bir mevla olmaz. Ey Rabbim! Sen beni çağırıyorsun ama ben senden yüz çeviriyorum, sen bana muhabbet ediyorsun ama ben sana buğz ve inat ediyorum, sen kendini bana sevdirmek istiyorsun ben ise kabul etmiyorum; sanki benim sana bir üstünlüğüm vardır; bu nankörlüğüm, lütuf ve kereminden kaynaklanan rahmet ve ihsanını benden alıkoymuyor (öyleyse) cahil kuluna merhamet et, lütuf ve ihsanınla bana bağışta bulun; şüphesiz sen çok bağışlayan ve kerimsin. Övgü, evrenin sahibi, gemiyi yürüten, rüzgarları estiren, sabah aydınlığını karanlıktan yarıp çıkaran, kıyamet gününün hakimi ve alemlerin Rabbi Allah içindir. Bilmesine rağmen yumuşaklığı; kudretiyle birlikte affı; gazabıyla birlikte büyük sabrı olan Allah’a hamt olsun, oysa O, istediği her şeye kadirdir.
 18. 18. Hamt (Övgü), yaratan, rızkı veren, sabahı karanlıktan yarıp çıkaran, celal ve ikram, fazl ve nimet sahibi olan Allah’adır; O, öylesine uzaktır ki, kimse onu görmez öylesine de yakındır ki, fısıltılara şahit olur; O, pek yüce ve uludur. Hamt Allah içindir; O’na denk olan, karşı koyan, O’na benzeyen ve O’na yardım eden birisi yoktur, izzetiyle izzetlileri mağlup etmiştir, azametliler onun azameti karşısında boyun eğmiştir. O kudretiyle istediğini elde eder. Hamt çağırdığımda icabet eden; isyan ettiğimde ayıplarımı örten, (verdiği nimetlere karşılık) şükredemediğim halde bana büyük nimetler bağışlayan Allah içindir. Bana nice değerli nimetler bağışlamıştır, nice korkunç belalardan beni korumuştur, nice sevindirici olaylarla beni karşılaştırmıştır. Ona hamt ediyor ve tesbih ederek Onu anıyorum. Övgü Allah içindir; Onun örttüğü perde yırtılmaz, (lütuf) kapısı kapanmaz, Ondan bir şey dileyen reddedilmez, Onu ümit eden ümitsiz bırakılmaz. Övgü, korkanlara güven bağışlayan, salihleri kurtaran, mustazafları yücelten, müstekbirleri zelil kılan, padişahları helak eden ve diğerlerini onların yerine geçiren Allah içindir.
 19. 19. Övgü, zorbaların (belini) kıran, zalimleri yok eden, kaçanları yakalayan, zalimleri cezalandıran, imdat dileyenlerin imdadına yetişen, muhtaçların sığınağı ve müminlerin güvencesi Allah içindir. Övgü Allah içindir; Onun korkusundan gök ve sakinleri titrer, yer ve ehli korkar, deniz ve derinliklerinde yüzmekte olanlar çalkalanır. Övgü Allah içindir; O yaratır yaratılmamıştır; rızık verir rızıklanmamıştır; yedirir yedirilmemiştir; dirileri öldürür, ölüleri diriltir; kendisi her zaman diridir; iyilik Onun elindedir; O her şeye kadirdir. Allah’ım!; kulun, resulün, eminin, yaratıklar arasından seçtiğin, dost ve habibin olan, sırrını koruyan ve risaletini ulaştıran Muhammed’e salat ve selam ilet (öyle bir salat ve selam ki kullarına, Peygamberlerine elçilerine, dergahına yakın olanlara, yaratıklarından sana keramet ehli olanlara gönderdiğin salat ve selamlardan daha üstün, daha güzel, daha iyi, daha kamil, daha temiz, daha artan, daha parlak ve daha çok olsun).
 20. 20. Allah’ım!, müminlerin emiri, alemlerin Rabbinin elçisinin varisi, kulun, velin ve Resulünün kardeşi; yaratıklarına hüccetin, büyük nişanen ve (yaratılış aleminin) büyük haberi olan Ali’ye salat (özel rahmet) ilet. Dünya kadınlarının efendisi, sıddıka ve tahire olan Fatıma’ya salat ilet. Rahmet Peygamberi’nin iki torunu, iki hidayet İmamı ve cennet gençlerinin efendileri olan Hasan ve Hüseyn’e salat ilet. Müslümanların İmamları; senin kullarına olan hüccetlerin, beldelerindeki eminlerin. Ali b. Hüseyn, Muahmmed b. Ali, Cafer b. Muhammed, Musa b. Cafer, Ali b. Musa, Muhammed b. Ali, Ali b. Muhammed, Hasan b. Ali ve onun halefi olan hidayet bulmuş hidayetçi İmama (Mehdi’ye) çok ve sürekli salat eyle. Allah’ım!, Arzu edilen Kaim ve beklenilen adalet veliyy-i emrine salat gönder; onu dergahına yakın olan meleklerle kuşat, Ruh-ul Kudüsle te’yit et; ey alemlerin Rabbi olan Allah! Allah’ım!, Onu yeryüzünde kitabına davetçi ve dinini ayakta tutan halifen kıl; ondan öncekiler halife kıldığın gibi.Onun için razı olduğun dinini (korumayı) ona mümkün kıl, korkusunu güvene dönüştür; tâ ki sana ibadet etsin, bir şeyi sana şirk koşmasın.
 21. 21. Allah’ım!, Onu aziz kıl; onunla bizi izzetlendir; ona yardım et ve onun vesilesiyle bize yardımda bulun; ona izzetli bir zafer bağışla ve kolay bir genişlik ona aç; kendi katından ona güç ve kudret ver. Allah’ım!, Onun vesilesiyle dinini ve Peygamberinin sünnetini aşikar et; öyle ki hak ve hakikatten hiçbir şey, yaratıkların korkusundan insanlara gizli kalmasın. Allah’ım!, Biz senden İslam ve ehline izzet bağışlayacağın; nifak ve ehlini zelil edeceğin onurlu bir devletin tahakkuk bulmasını istiyoruz bir devlet ki, bizi o devlette, itaatine davet edenlerden ve hidayet yolunun öncülerinden kılasın, onun vesilesiyle dünya ve ahiret kerametini bize ihsan edesin. Allah’ım!, haktan bize tanıttığın şeyi taşımaya muvaffak et; eksiğimiz olan (tanımadığımız) şeye de bize ulaştır (bizi ondan haberdar kıl).
 22. 22. Allah’ım!, onun vesilesiyle dağınıklığımızı topla, ayrılığımızı birleştir, açığımızı kapat, azlığımızı çoğalt, zilletimizi izzete dönüştür, ailemizi müstağni kıl, borcumuzu eda et, fakirlik ve ihtiyacımızı gider, zorluğumuzu kolaylaştır, yüzlerimizi ak et, esirlerimizi esaret zincirinden kurtar, isteklerimizi karşıla, (zuhuru için) bize verdiğin sözü yerine getir, dualarımızı kabul eyle, istediğimiz şeyleri ver, bizi dünya ve ahiret arzularımıza ulaştır ve isteğimizden daha fazla bize bağışta bulun. Ey kapısına gelinen ve bağışta bulunanların en hayırlısı! Onun vesilesiyle göğüslerimize şifa ver, kalplerimizin öfkesini gider, bütün ihtilaflara rağmen, bizi hakka hidayet et; şüphesiz sen istediğini doğru yola hidayet edersin, yine onun vesilesiyle düşmanına ve düşmanımıza karşı bize yardımda bulun; ey hak olan Allah! İlahi amin.
 23. 23. Allah’ım!, Peygamberimizin -Senin salat’ın ona ve Ehl-i Beytine olsun- yanımızda olmamasından, İmamımızın gaybetinden, düşmanımızın çok ve sayımızın azlığından, şiddetli fitnelerden ve zamanın şartlarının bizi güçsüz düşürmesinden sana şikayet ediyoruz. Muhammed ve Ehl-i Beyt’ine salat gönder; katından olan acil bir zafer, zorlukları gidermen, güçlü bir yardım, aşikar kıldığın hak bir saltanat, bizleri kapsayan geniş bir rahmet ve bizleri örten bir afiyetle bize yardımda bulun; kendi rahmetin hürmetine ey rahmet edenlerin en merhametlisi!” AŞURA ZİYARETİ BİSMİLLAHİRRAHMANİ RRAHİM َ ‫ا َل س ّل م ُ ع َ ل َ ي ْ ك َ يا ا َبا ع َ ب ْ د ِ ال ل ّ ه ِ ا َل س ّل م ُ ع َ ل َ ي ْ ك َ ي َا ب ْ ن‬ َ ‫ر َ س ُو ل ِ ال ل ّ ه ِ ا َل س ّل م ُ ع َ ل َ ي ْ ك َ ي َا ب ْ ن َ ا َمي ر ِ ا ل ْ م ُ ؤ ْ م ِني ن‬ َ ‫و َا ب ْ ن َ س َ ي ّ د ِ ا ل ْ و َ ص ِ ي ّي ن َ ا َل س ّل م ُ ع َ ل َ ي ْ ك َ ي َا ب ْ ن َ فا ط ِ م َ ة‬ ِ ‫س َ ي ّ د َ ة ِ ن ِسا ء ِ ا ل ْعا ل َمي ن َ ا َل س ّل م ُ ع َ ل َ ي ْ ك َ يا ثا ر َ ال ل ّ ه‬ َ ‫و َا ب ْ ن َ ثا ر ِ ه ِ و َا ل ْ و ِ ت ْ ر َ ا ل ْ م َ و ْ ت ُو ر‬ Selam olsun sana ey Eba Abdillah! Selam olsun sana ey " Resulullah'ın oğlu! Selam olsun sana ey Mü'minlerin
 24. 24. Emiri ve vâsilerin efendisinin oğlu! Selam olsun sana ey dünya kadınlarının efendisi Fâtıma'nın oğlu! Selam olsun sana ey Allah'ın kanına (intikamına) tâlip olduğu ve kanına talip olduğunun oğlu! Ey, (mukaddes) kanının !intikamı henüz alınmayan َ ‫ا َل س ّل م ُ ع َ ل َ ي ْ ك َ و َ ع َ ل َى ا ل َر ْوا ح ِ ا ل ّتى ح َ ل ّ ت ْ ب ِ ف ِنا ئ ِ ك‬ ْ َ ‫ع َ ل َ ي ْ ك ُ م ْ م ِ ن ّى ج َميعا س َل م ُ ال ل ّ ه ِ ا َ ب َدا ما ب َقي ت ُ و‬ ُ ‫ب َ ق ِ ى َ ال ل ّ ي ْ ل ُ و َال ن ّها ر‬ Selam olsun sana ve senin eşiğine yerleşen (sana feda olup, senin haremine yerleşen) ruhlara. Hepinizin üzerine benden Allah'ın edebi selamı olsun; ben .yaşadığım ve gece ve gündüz devam ettiği müddetçe َ ‫يا ا َبا ع َ ب ْ د ِ ال ل ّ ه ِ ل َ ق َ د ْ ع َ ظ ُ م َ ت ِ ال ر ّ ز ِ ي ّ ة ُ و َ ج َ ل ّ ت ْ و‬ ِ ‫ع َ ظ ُ م َ ت ِ ا ل ْ م ُصي ب َ ة ُ ب ِ ك َ ع َ ل َ ي ْنا و َ ع َلى ج َمي ع ِ ا َ ه ْ ل‬ ِ ‫ا ل ِ س ْل م ِ و َ ج َ ل ّ ت ْ و َ ع َ ظ ُ م َ ت ْ م ُصي ب َ ت ُ ك َ ف ِى ال س ّموا ت‬ ْ ً ‫ع َلى ج َمي ع ِ ا َ ه ْ ل ِ ال س ّموا ت ِ ف َ ل َ ع َ ن َ ال ل ّ ه ُ ا ُ م ّ ة‬ َ ‫ا َ س ّ س َ ت ْ ا َسا س َ ال ظ ّ ل ْ م ِ و َا ل ْ ج َ و ْ ر ِ ع َ ل َ ي ْ ك ُ م ْ ا َ ه ْ ل‬ َ ‫ا ل ْ ب َ ي ْ ت ِ و ل َ ع َ ن َ ال ل ّ ه ُ ا ُ م ّ ة ً د َ ف َ ع َ ت ْ ك ُ م ْ ع َ ن ْ م َقا م ِ ك ُ م ْ و‬ َ ‫ا َزا ل َ ت ْ ك ُ م ْ ع َ ن ْ م َرا ت ِ ب ِ ك ُ م ُ ا ل ّتى ر َ ت ّ ب َ ك ُ م ُ ال ل ّ ه ُ فيها‬ َ ‫ل َ ع َ ن َ ال ل ّ ه ُ ا ُ م ّ ة ً ق َ ت َ ل َ ت ْ ك ُ م ْ و َ ل َ ع َ ن َ ال ل ّ ه ُ ا ل ْ م ُ م َ ه ّدي ن‬ ْ ‫ل َ ه ُ م ْ ب ِال ت ّ م ْكي ن ِ م ِ ن ْ ق ِتا ل ِ ك ُ م‬ Ey Eba Abdillah senin yasın ve musibetin bize ve İslam ehline çok ağır ve büyük oldu. Senin musibetin göklerde bütün gök ehline de çok büyük ve ağır oldu. Allah lanet etsin, siz Ehl-i Beyt'e yapılan zulüm ve haksızlığın temelini atan topluluğa. Allah lanet etsin, sizi. (ilahi) makamınızdan uzaklaştıran ve Allah'ın size tayin ettiği mertebeleri elinizden alan topluluğa. Allah lanet etsin, sizi şehit eden topluluğa. Allah lanet etsin, sizinle
 25. 25. .savaşabilmek için (zalimlere) zemin hazırlayan topluluğa َ ‫ب َ ر ِ ئ ْ ت ُ ا ِ ل َى ال ل ّ ه ِ و َ ا ِ ل َ ي ْ ك ُ م ْ م ِ ن ْ ه ُ م ْ و َ م ِ ن ْ ا َ ش ْيا ع ِ ه ِ م ْ و‬ ْ ‫ا َ ت ْبا ع ِ ه ِ م ْ و َ ا َ و ْ ل ِيا ئ ِ ه ِ م‬ Ben Allah'a ve siz (Ehl-i Beyt'e) doğru, o (zalimlerden) ve onların izleyicilerinden, takipçilerinden ve dostlarından .beriyim ٌ ‫و يا ا َبا ع َ ب ْ د ِ ال ل ّ ه ِ ا ِ ن ّى س ِ ل ْ م ٌ ل ِ م َ ن ْ سا ل َ م َ ك ُ م ْ و َ ح َ ر ْ ب‬ ِ ‫ل ِ م َ ن ْ حا ر َ ب َ ك ُ م ْ ا ِلى ي َ و ْ م ِ ا ل ْ ق ِي م َ ة‬ Ey Eba Abdillah, hiç şüphesiz ben kıyamet gününe kadar sizin ile barışık olanlarla barışığım, sizinle savaşanlarla .savaş halindeyim ‫و َ ل َ ع َ ن َ ال ل ّ ه ُ آ ل َ ز ِيا د ٍ و َ آ ل َ م َ ر ْوا ن َ و َ ل َ ع َ ن َ ال ل ّ ه ُ ب َنى‬ ُ ‫ا ُ م َ ي ّ ة َ قا ط ِ ب َ ة ً و َ ل َ ع َ ن َ ال ل ّ ه ُ ا ب ْ ن َ م َ ر ْجا ن َ ة َ و َ ل َ ع َ ن َ ال ل ّ ه‬ ً ‫ع ُ م َ ر َ ب ْ ن َ س َ ع ْ د ٍ و َ ل َ ع َ ن َ ال ل ّ ه ُ ش ِ م ْرا و َ ل َ ع َ ن َ ال ل ّ ه ُ ا ُ م ّ ة‬ َ ‫ا َ س ْ ر َ ج َ ت ْ و َ ا َ ل ْ ج َ م َ ت ْ و َ ت َ ن َ ق ّ ب َ ت ْ ل ِ ق ِتا ل ِ ك‬ Allah lanet etsin Ziyad soyuna ve Mervân soyuna. Allah lanet etsin Ümeyye oğullarının hepsine. Allah lanet etsin Mercâne oğluna (İbn-i Ziyâd'a). Allah lanet etsin Ömer b. Sa'd'a. Allah lanet etsin Şimr'e. Allah lanet etsin senin ile savaşmak için at eğerleyen, dizgin çeken ve nikap .bağlayan topluluğa ُ ‫ب ِ ا َبى ا َ ن ْ ت َ و َ ا ُ م ّى ل َ ق َ د ْ ع َ ظ ُ م َ م ُصابى ب ِ ك َ ف َ ا َ س ْ ئ َ ل‬ ْ ‫ال ل ّ ه َ ا ل ّذى ا َ ك ْ ر َ م َ م َقا م َ ك َ و َ ا َ ك ْ ر َ م َنى ب ِ ك َ ا َ ن‬ ِ ‫ي َ ر ْ ز ُ ق َنى ط َ ل َ ب َ ثا ر ِ ك َ م َ ع َ ا ِما م ٍ م َ ن ْ ص ُو ر ٍ م ِ ن ْ ا َ ه ْ ل‬ ‫ب َ ي ْ ت ِ م ُ ح َ م ّ د ٍ ص َ ل ّى ال ل ّ ه ُ ع َ ل َ ي ْ ه ِ و َ آ ل ِ ه ِ ا َل ل ّ ه ُ م ّ ا ج ْ ع َ ل ْنى‬ ‫ع ِ ن ْ د َ ك َ و َجيها ب ِا ل ْ ح ُ س َ ي ْ ن ِ ع َ ل َ ي ْ ه ِ ال س ّل م ُ ف ِى ال د ّ ن ْيا‬ ِ ‫و َا ل خ ِ ر َ ة‬ ْ Anam, babam sana feda olsun; senin için musibetim çok büyüktür. Şu halde senin makamını yücelten ve beni
 26. 26. seninle değerli kılan Allah'tan istiyorum ki, Muhammed'in (s.a.a) Ehl-i Beyt'inden olan muzaffer imam (Hz.Mehdi) ile birlikte senin intikamını almayı bana nasip buyursun! Allah'ım, beni dünya ve ahirette .Hüseyin (Aleyhisselam) ile şerefli kıl ‫يا ا َبا ع َ ب ْ د ِ ال ل ّ ه ِ ا ِ ن ّى ا َ ت َ ق َ ر ّ ب ُ ا ِ ل َى ال ل ّ ه ِ و َ ا ِلى‬ َ ‫ر َ س ُو ل ِ ه ِ و َ ا ِلى ا َمي ر ِ ا ل ْ م ُ ؤ ْ م ِني ن َ و َ ا ِلى فا ط ِ م َ ة َ و‬ ْ ‫ا ِ ل َى ا ل ْ ح َ س َ ن ِ و َ ا ِ ل َ ي ْ ك َ ب ِ م ُوال ت ِ ك َ و َ ب ِ ا ْل ب َرا ئ َ ة ِ م ِ م ّ ن‬ ‫ا َ س ّ س َ ا َسا س َ ذ ل ِ ك َ و َ ب َنى ع َ ل َ ي ْ ه ِ ب ُ ن ْيا ن َ ه ُ و َ ج َرى فى‬ ْ ‫ظ ُ ل ْ م ِ ه ِ و َ ج َ و ْ ر ِ ه ِ ع َ ل َ ي ْ ك ُ م ْ و َ ع َلى َ ش ْيا ع ِ ك ُ م‬ Ey Eba Abdillah, hiç şüphesiz ben, Allah'a, Resulü'ne, Emir-ül Mu'minin'e, Fâtıma'ya, Hasan'a ve sana, senin sevginle ve sizin (Ehl-i Beyt'in) düşmanlarından beri olmakla yakınlaşıyorum. Onlar ki bu haksızlığın temelini atıp binasını kurdular ve size ve takipçilerinize karşı .zulüm ve haksızlıklarını devam ettirdiler ِ ‫ب َ ر ِ ئ ْ ت ُ ا ِ ل َى ال ل ّ ه ِ و َ ا ِ ل َ ي ْ ك ُ م ْ م ِ ن ْ ه ُ م ْ و َ ا َ ت َ ق َ ر ّ ب ُ ا ِ ل َى ال ل ّ ه‬ ِ ‫ث ُ م ّ ا ِ ل َ ي ْ ك ُ م ْ ب ِ م ُوال ت ِ ك ُ م ْ و َ م ُوال ة ِ و َ ل ِ ي ّ ك ُ م ْ و َ ب ِا ل ْ ب َرا ئ َ ة‬ ِ ‫م ِ ن ْ ا َ ع ْدا ئ ِ ك ُ م ْ و َال ن ّا ص ِبي ن َ ل َ ك ُ م ُ ا ل ْ ح َ ر ْ ب َ و َ ب ِا ل ْ ب َرا ئ َ ة‬ ْ ‫م ِ ن ْ ا َ ش ْيا ع ِ ه ِ م ْ و َ ا َ ت ْبا ع ِ ه ِ م‬ Ben, Allah'a ve size doğru onlardan beriyim ve önce Allah'a sonra da size, sizi dostlarınızı sevmekle ve düşmanlarımızdan, size savaş açanlardan ve onların .izleyicilerinden beri olmakla yakınlaşıyorum َ ‫ا ِ ن ّى س ِ ل ْ م ٌ ل ِ م َ ن ْ سا ل َ م َ ك ُ م ْ و َ ح َ ر ْ ب ٌ ل ِ م َ ن ْ حا ر َ ب َ ك ُ م ْ و‬ ُ ‫و َ ل ِ ى ّ ل ِ م َ ن ْ وال ك ُ م ْ و َ ع َ د ُ و ّ ل ِ م َ ن ْ عادا ك ُ م ْ ف َ ا َ س ْ ئ َ ل‬ ِ ‫ال ل ّ ه َ ا ل ّذى ا َ ك ْ ر َ م َنى ب ِ م َ ع ْ ر ِ ف َ ت ِ ك ُ م ْ و َ م َ ع ْ ر ِ ف َ ة‬
 27. 27. ْ ‫ا َ و ْ ل ِيا ئ ِ ك ُ م ْ و َ ر َ ز َ ق َ ن ِى ا ل ْ ب َرا ئ َ ة َ م ِ ن ْ ا َ ع ْدا ئ ِ ك ُ م ْ ا َ ن‬ ‫ي َ ج ْ ع َ ل َنى م َ ع َ ك ُ م ْ ف ِى ال د ّ ن ْيا و َا ل خ ِ ر َ ة ِ و َ ا َ ن ْ ي ُ ث َ ب ّ ت َ لى‬ ْ ُ ‫ع ِ ن ْ د َ ك ُ م ْ ق َ د َ م َ ص ِ د ْ ق ٍ ف ِى ال د ّ ن ْيا و َا ل خ ِ ر َ ة ِ و َ ا َ س ْ ئ َ ل ُ ه‬ ْ ْ ‫ا َ ن ْ ي ُ ب َ ل ّ غ َ ن ِ ى َ ا ل ْ م َقا م َ ا ل ْ م َ ح ْ م ُو د َ ل َ ك ُ م ْ ع ِ ن ْ د َ ال ل ّ ه ِ و َ ا َ ن‬ ٍ ‫ي َ ر ْ ز ُ ق َنى ط َ ل َ ب َ ثارى م َ ع َ ا ِما م ٍ ه ُد ى ً ظا ه ِ ر ٍ نا ط ِ ق‬ ْ ‫ب ِا ل ْ ح َ ق ّ م ِ ن ْ ك ُ م‬ Ben, sizinle barışık olanla barışığım, sizinle savaşta olana karşı savaştayım. Size dost olana dostum; size düşman olanla düşmanım. Şu halde sizi ve dostlarınızı tanımakla beni şereflendiren ve düşmanlarınızdan beri olmayı bana nasip eden Allah'tan istiyorum ki beni dünya ve âhirette sizinle birlikte kılsın ve dünya ve âhirette sizin yanınızda bana sebât versin. Beni, sizin Allah katında sahip olduğunuz beğenilmiş makama ulaştırsın. Bana, hidayet imamı olan zuhur etmiş halde hakkı söyleyen (Hz. Mehdi) .ile birlikte intikamınızı almayı nasip buyursun ُ ‫و َ ا َ س ْ ئ َ ل ُ ال ل ّ ه ِ ب ِ ح َ ق ّ ك ُ م ْ و َ ب ِال ش ّ أ ْ ن ِ ا ل ّذى ل َ ك ُ م ْ ع ِ ن ْ د َ ه‬ ‫ا َ ن ْ ي ُ ع ْ ط ِ ي َنى ب ِ م ُصابى ب ِ ك ُ م ْ ا َ ف ْ ض َ ل َ ما ي ُ ع ْطى‬ َ ‫م ُصابا ب ِ م ُصي ب َ ت ِه م ُصي ب َ ة ً ما ا َ ع ْ ظ َ م َها و َ ا َ ع ْ ظ َ م‬ ِ ‫ر َ ز ِ ي ّ ت َها ف ِى ا ل ِ س ْل م ِ و َ فى ج َمي ع ِ ال س ّموا ت‬ ْ ِ ‫و َا ل َر ْ ض‬ ْ Allah'tan, sizin hakkınızı ve onun katında sahip olduğunuz ilahî mertebenizi vesile ederek istiyorum ki sizin musibetinizi çektiğim için, bana, musibet çeken bir kimseye verilen mükâfatın en iyisini nasip etsin. Ne de büyüktür bu musibet ve bu musibetin İslam'da ve bütün !göklerde ve yerde meydana getirdiği sıkıntı ve acı
 28. 28. َ ‫ا َل ل ّ ه ُ م ّ ا ج ْ ع َ ل ْنى فى م َقامى هذا م ِ م ّ ن ْ ت َنا ل ُ ه ُ م ِ ن ْ ك‬ َ ‫ص َ ل َوا ت ٌ و َ ر َ ح ْ م َ ة ٌ و َ م َ غ ْ ف ِ ر َ ة ٌ ا َل ل ّ ه ُ م ّ ا ج ْ ع َ ل ْ م َ ح ْيا ى‬ َ ‫م َ ح ْيا م ُ ح َ م ّ د ٍ و َ آ ل ِ م ُ ح َ م ّ د ٍ و َ م َماتى م َما ت َ م ُ ح َ م ّ د ٍ و‬ ٍ‫آلِ مُحَمّد‬ Allah'ım, şu bulunduğum halde-yerde beni, senin salavat, rahmet ve mağfiretine mazhar olanlardan eyle. Allah'ım, benim hayatımı Muhammed ve Âl-i Muhammed'in hayatı, ölümümü de Muhammed ve Âl-i .Muhammed'in ölümü gibi kıl ُ ‫ا َل ل ّ ه ُ م ّ ا ِ ن ّ هذا ي َ و ْ م ٌ ت َ ب َ ر ّ ك َ ت ْ ب ِ ه ِ ب َ ن ُو ا ُ م َ ي ّ ة َ و َ ا ب ْ ن‬ َ ‫آ ك ِ ل َ ة ِ ا ل َك ْبا د ِ ال ل ّعي ن ُ ا ب ْ ن ُ ال ل ّعي ن ِ ع َلى ل ِسا ن ِ ك َ و‬ ْ ٍ ‫ل ِسا ن ِ ن َ ب ِ ي ّ ك َ ص َ ل َى ال ل ّ ه ُ ع َ ل َ ي ْ ه ِ و َ آ ل ِ ه ِ فى ك ُ ل ّ م َ و ْ ط ِ ن‬ ِ ‫و َ م َ و ْ ق ِ ف ٍ و َ ق َ ف َ في ه ِ ن َ ب ِ ي ّ ك َ ص َ ل َى ال ل ّ ه ُ ع َ ل َ ي ْ ه ِ و َ آ ل ِ ه‬ Allah'ım, bu öyle bir gündür ki onu, Ümeyye oğulları ve ciğer yiyen (Hind'in) oğlu mübarek saymışlardır. O öyle bir kimseydi ki kendisi de babası da, Senin ve Resulü'nün dilinde lanetlenmiştir. Peygamber'in (Allah'ın salat ve selamı Onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun) bulunduğu her yerde ve durduğu her durakta onlara lanet .okumuştur َ ‫ا َل ل ّ ه ُ م ّ ا ل ْ ع َ ن ْ ا َبا س ُ ف ْيا ن َ و َ م ُعا و ِ ي َ ة َ و َ ي َزي د َ ب ْ ن‬ َ ‫م ُعا و ِ ي َ ة َ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م ْ م ِ ن ْ ك َ ال ل ّ ع ْ ن َ ة ُ ا َ ب َ د َ ا ل ب ِدي ن‬ ْ Allah'ım, Ebu Süfyan'a, Muaviye'ye ve Yezid b. Muâviye'ye lanet et. Senin lanetin ebediyyen onların .üzerine olsun َ ‫و َ هذا ي َ و ْ م ٌ ف َ ر ِ ح َ ت ْ ب ِ ه ِ آ ل ُ ز ِيا د ٍ و َ آ ل ُ م َ ر ْوا ن‬ ّ ‫ب ِ ق َ ت ْ ل ِ ه ِ م ُ ا ل ْ ح ُ س َ ي ْ ن َ ص َ ل َوا ت ُ ال ل ّ ه ِ ع َ ل َ ي ْ ه ِ ا َل ل ّ ه ُ م‬
 29. 29. َ ‫ف َضا ع ِ ف ْ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م ُ ال ل ّ ع ْ ن َ م ِ ن ْ ك َ و َا ل ْ ع َذا ب َ ا ل َلي م‬ ْ Bu, öyle bir gündür ki onda Ziyâd ve Mervan soyu, Hüseyn'i (Allah'ın salavatı onun üzerine olsun) öldürdükleri için sevindiler. Şu halde, lanet ve acı azabını .onların üzerine kat kat artır ‫ا َل ل ّ ه ُ م ّ ا ِ ن ّى ا َ ت َ ق َ ر ّ ب ُ ا ِ ل َ ي ْ ك َ فى ه ذ َا ا ل ْ ي َ و ْ م ِ و َ فى‬ ْ ‫م َ و ْ ق ِفى هذا و َ ا َ ي ّا م ِ ح َياتى ب ِا ل ْ ب َرا ئ َ ة ِ م ِ ن ْ ه ُ م‬ ِ ‫و َال ل ّ ع ْ ن َ ة ِ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م ْ و َ ب ِا ل ْ م ُوال ت ِ ل ِ ن َ ب ِ ي ّ ك َ و َ آ ل ِ ن َ ب ِ ي ّ ك‬ .ُ ‫ع َ ل َ ي ْ ه ِ و َ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م ُ ال س ّل م‬ Allah'ım, ben, bu gün ve durduğum bu yerde ve bütün hayat günlerimde o (zalimlerden) beri olmakla ve onları lanetlemekle ve Peygamber'ini ve Ehl-i Beyt'ini (hepsinin ".üzerine selam olsun) sevmekle sana yakınlaşıyorum :Sonra yüz defa şöyle söylersin ِ ‫ا َل ل ّ ه ُ م ّ ا ل ْ ع َ ن ْ ا َ و ّ ل َ ظا ل ِ م ٍ ظ َ ل َ م َ ح َ ق ّ م ُ ح َ م ّ د ٍ و َ آ ل‬ ِ ‫م ُ ح َ م ّ د ٍ و َ آ خ ِ ر َ تا ب ِ ع ٍ ل َ ه ُ ع َلى ذ ل ِ ك َ ال ل ّ ه ُ م ّ ا ل ْ ع َ ن‬ َ ‫ا ل ْ ع ِصا ب َ ة َ ا ل ّتى جا ه َ د َ ت ِ ا ل ْ ح ُ س َ ي ْ ن ِ و َ شا ي َ ع َ ت ْ و‬ ‫با ي َ ع َ ت ْ ع َلى ق َ ت ْ ل ِ ه ِ ا َل ل ّ ه ُ م ّ ا ل ْ ع َ ن ْ ه ُ م ْ ج َميعا‬ Allah'ım, Muhammed ve Âl-i Muhammed'in hakkına ilk " zulmeden kimseden, ona bu konuda en son tâbi olan .kimseye kadar hepsine lanet et Allah'ım, Hüseyin'le savaşan ve onu öldürmek için birbirleriyle işbirliği yapan ve sözleşen topluluğa lanet et. Allah'ım, onların hepsini topyekün kendi lanetine ".mazhar eyle
 30. 30. :Sonra da yüz defa şöyle söylersin ‫ا َل س ّل م ُ ع َ ل َ ي ْ ك َ يا ا َبا ع َ ب ْ د ِ ال ل ّ ه ِ و َ ع َ ل َى ا ل َر ْوا ح ِ ا ل ّتى‬ ْ ُ ‫ح َ ل ّ ت ْ ب ِ ف ِنائ ك َ ع َ ل َ ي ْ ك َ م ِ ن ّى س َل م ُ ال ل ّ ه ِ ا َ ب َدا ما ب َقي ت‬ ِ ‫و َ ب َ ق ِ ى َ ال ل ّ ي ْ ل ُ و َال ن ّها ر ُ و َ ل ج َ ع َ ل َ ه ُ ال ل ّ ه ُ آ خ ِ ر َ ا ل ْ ع َ ه ْ د‬ ‫م ِ ن ّى ل ِ ز ِيا ر َ ت ِ ك ُ م ْ ا َل س ّل م ُ ع َ ل َى ا ل ْ ح ُ س َ ي ْ ن ِ و َ ع َلى‬ .ِ ‫ع َ ل ِ ى ّ ب ْ ن ِ ا ل ْ ح ُ س َ ي ْ ن ِ و َ ع َلى ا َ ص ْحا ب ِ ا ل ْ ح ُ س َ ي ْ ن‬ Selam olsun sana ey Eba Abdillah ve O (pak) ruhlara ki " senin eşiğinde (hareminde) yer aldılar. (Sana canlarını kurban etme ve aynı mekanda defnedilme şerefine nail (.oldular Allah'ın selamı benden, senin üzerine olsun ebediyyen; .yaşadığım ve gece ve gündüz devam ettiği müddetçe Allah, bunu, benim sizi son ziyaretim kılmasın. Selam olsun Hüseyn'e ve Ali b. Hüseyn'e, Hüseyn'in evlatlarına ".ve ashabına :Sonra şöyle devam edersin ْ ِ ‫ا َل ل ّ ه ُ م ّ خ ُ ص ّ ا َ ن ْ ت َ ا َ و ّ ل َ ظا ل ِ م ٍ ب ِال ل ّ ع ْ ن ِ م ِ ن ّى و َا ب ْ د َ أ ب ِ ه‬ َ ‫ا َ و ّ ل ً ث ُ م ّ ال ث ّا ن ِ ى َ و َال ث ّا ل ِ ث َ وال ر ّا ب ِ ع َ ا َل ل ّ ه ُ م ّ ا ل ْ ع َ ن ْ ي َزي د‬ َ ‫خا م ِسا و َا ل ْ ع َ ن ْ ع ُ ب َ ي ْ د َ ال ل ّ ه ِ ب ْ ن َ ز ِيا د ٍ و َا ب ْ ن َ م َ ر ْجا ن َ ة َ و‬ َ ‫ع ُ م َ ر َ ب ْ ن َ س َ ع ْ د ٍ و َ ش ِ م ْرا و َ آ ل َ ا َبى س ُ ف ْيا ن َ و َ آ ل‬ .ِ ‫ز ِيا د ٍ و َ آ ل َ م َ ر ْوا ن َ ا ِلى ي َ و ْ م ِ ا ل ْ ق ِي م َ ة‬ Allah'ım, sen, (Resul ve Ehl-i Beyt'ine) ilk zulmedeni " benim özel lanetime mazhar eyle. Bunun için de, önce birinci, sonra ikinci, sonra üçüncü ve sonra da dördüncüden başla. Sonra da... Yezid'e lanet eyle. Ziyad'ın ve Mercâne'nin oğlu Ubeydullah'a, Sa'd oğlu
 31. 31. Ömer'e, Şimr'e, Ebu Süfyan'ın, Ziyâd'ın ve Mervân'ın ".soyuna kıyamet gününe kadar lanet et :Sonra secdeye kapanıp şöyle dersin ‫ا َل ل ّ ه ُ م ّ ل َ ك َ ا ل ْ ح َ م ْ د ُ ح َ م ْ د َ ال ش ّا ك ِري ن َ ل َ ك َ ع َلى‬ ّ ‫م ُصا ب ِ ه ِ م ْ ا َ ل ْ ح َ م ْ د ُ ل ل ّ ه ِ ع َلى ع َظي م ِ ر َ ز ِ ي ّتى ا َل ل ّ ه ُ م‬ ‫ا ر ْ ز ُ ق ْنى ش َفا ع َ ة َ ا ل ْ ح ُ س َ ي ْ ن ِ ي َ و ْ م َ ا ل ْ و ُ ر ُو د ِ و َ ث َ ب ّ ت ْ لى‬ ِ ‫ق َ د َ م َ ص ِ د ْ ق ٍ ع ِ ن ْ د َ ك َ م َ ع َ ا ل ْ ح ُ س َ ي ْ ن ِ و َ ا َ ص ْحا ب‬ ِ ‫ا ل ْ ح ُ س َ ي ْ ن ِ ا ل ّذي ن َ ب َ ذ َ ل ُوا م ُ ه َ ج َ ه ُ م ْ د ُو ن َ ا ل ْ ح ُ س َ ي ْ ن‬ .ُ ‫ع َ ل َ ي ْ ه ِ ال س ّل م‬ Allah'ım onların musibetine karşı bana, şükredenlerin " hamdı gibi hamdetmeği nasip eyle. Bu büyük acı ve musibetimden dolayı Allah'a hamdolsun. Allah'ım, (huzuruna) varacağım gün Hüseyn'in şefâatini bana nasip eyle ve indinde Hüseyin ve canlarını Huseyn'e (Aleyhisselam) feda eden ashabıyla birlikte, benim ".doğruluk ayağıma sebât ver ORUÇ ORUÇ Islâmın beş şartından birisi de oruçtur Hicretin ikinci senesi farz kılınmıştır Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir Oruç insanın imsak vaktinden güneşin batışına kadar, yemekten, içmeden, cinsel münâsebetten kendini men
 32. 32. etmesidir Ramazan ayına oruç ayı denir Oruca nıyyet şarttır Kalben niyet kâfidir Dil ile de söylemek menduptur ORUCUN KISIMLARI Oruç altı kısımdır Bunlar 1 - Farz, 2 - Vacip, 3 - Sünnet, 4 - Mendup ve Mustehap, 5 - Nafile, 6 -Mekruh 1 - Farz Oruç Ramazan orucu ile bunların kazası ve keffaret orucu farzdır 2 - Vâcıp Oruç Nezir orucu, bozulan nafile orucun kazası 3 - Sünnet Oruç Muharremin 9, 10 ve 11 'inde tutulan oruçtur 4 - Mendup ve mustehap Oruç Her ayın 13, 14, 15 Günleri ile Pazartesi, Perşembe günleri tutulan oruç ve Ramazandan sonra Şevval ayında 6 gun tutulan oruçtur 5 - Nafile Oruç Hiç bir muayyen vakıte münhasır olmadan kerahat vakitleri hanemde tutulan oruçtur 6 - Mekruh Oruç Bu da ıkı kısımdır 1 - Tenzfhen Mekruh Muharremin yalnız 10'unda aşure orucu nevruz gunu ve tayın edilerek tutulan Cuma ve Cumartesi orucu mekruhtur
 33. 33. 2 - Tahnmen Mekruh Ramazan bayramının birinci gunu, Kurban bayramının birinci, ikinci, uçuncu, dördüncü gunu tutulan oruçtur ORUÇ KİMLERE FARZDIR. Ramazan orucunun bir kimseye farz olması ıcin o kimsenin 1 - Müslüman olması lazımdır 2 - Akıllı olması lazımdır 3 - Buluğa ermiş (çocukluktan kurtulmuş olması lazımdır) 4 - Sıhhatli olmalıdır (Hastalara edası farz değildir, iyileşince kaza ederler ) 5 - Bir yerde devamlı ikamet etmeleri lazımdır (Misafir iseler, misafirlikten sonra eda ederler ) 6 - Kadınların hayız ve nıfas halinde olmamaları gerekir (Bunlar da sonra kaza ederler) Not Butun bunlara sahip olan kimse orucun sıhhati bakımından nıyyet etmelidir Aksı halde orucu sahih olmaz ORUCU BOZMANIN CEZASI
 34. 34. Oruç bir ibadettir Ona başlamakla borç olur Onu bozmak günahtır Farz olan Ramazan orucunun dünyevi cezası keffarettır Keffaret 60 gunluk oruç olup bir gun de kazası olmakla 61 gun eder Diğer oruçları yalnız kaza etmek kafidir Orucu bozan şeylerin bir kısmı yalnız kazayı icap ettirir Şöyle ki Kendisinde gıda, deva, lezzet ve menfaat bulunan bir şey yemek orucu bozar keffâretı gerektirir Fakat bunlar olmazsa keffaret lazım gelmez Yaraya akıtılan bir ilaç gibi ORUÇLU KİMSEYE MEKRUH OLAN HALLER 1 - Ab dest veya gusulde ağıza ve buruna su çekerken suyu bol kullanıp ağızda tutmak mekruhtur 2 - Oruçlu kimsenin pişen yemeğin tadına bakması (kotu huylu kocası olan kadınlar ıçm bir mahzur yoktur ) 3 - Oruçlu kimsenin satın alacağı ya bal vs tadına bakması mekruhtur 4 - Evvelce çiğnenmiş bir sakızı çiğnemek mekruhtur (Erkekler ıçm oruçlu değilken de sakız çiğnemek kerihtir ) 5 - Oruçlu kimsenin hareketini azalmak ıçm soğuksu ile yakınması mekruhtur
 35. 35. 6 - Oruçlu kimsenin zevcesıyle çıplak sarmaş dolaş olması mekruhtur 7 - Halsiz kalacak kadar kan aldırmak ORUCU BOZUP YALNIZ KAZA İCAB EDEN HALLER 1 - Çığ pırı ne yemek, un yemek, hamur yemek 2 - Çok tuz yemek, az tuz yemek keffaretı gerektirir 3 - Pamuk, kağıt gibi yenmeyen bir şey yemek 4 - Zeytin çekirdeği ve buna benzer bir şey yemek 5 - İğne yaptırmak ilaç almak 6 - Boğaza kaçan yağmur veya kar suyu kendi iradesi dışında yutmak 7 - Abdest alırken boğaza su kaçması 8 - Olgunlaşmamış bir meyvayı yemek 9 - Toprak yutmak 10 - Kulağa yağ veya su damlatmak 11 - Ağız dolusu kusmak
 36. 36. 12 - Ağız içinde kalan nohut tanesi kadar bir maddeyi yemek 13 - Unutarak bir şeyi yeyıp içen bırkemsenın orucunun bozulduğunu zannederek yeyıp içmesi 14 - Sabah olduğu halde olmadı zannedip sahur yemek 15 - Geceleyin niyeti unutulan, gunduz niyeti edilen oruç bozulursa kaza lazım gelir 16 - Güneş batmadan battı zannedip iftar etmek 17 - Bir kimse oruçlu iken sefere çıksa yolda orucunu bozsa kaza icap eder 18 - Uyurken birisi tarafından boğazına su dökülmesi 19 - Oruçlu olduğunu bilen bir kimse ağzına aldığı renkli bir ipliğin suyunu yutsa orucu bozulur 2Ü - Karı kocanın şehvetle öpüşmesinde inzal vaki olsa oruç bozulur 21 - Ramazan orucundan başka bozulan butun oruçların kazası gerekir Ancak Ramazan orucu bilerek bozulursa keffaret ıcab eder ORUCU BOZULUP KEFFARET İCAP EDEN HALLER 1 - Oruçlu olduğunu bilerek yeyıp içmek 2 - Az miktarda tuz yemek
 37. 37. 3 - Ağzına giren yağmur ve kar suyunu isteyerek yutmak 4 - Sigara içmek 5 - Enfiye çekmek 6 - Çığ et yemek 7 - Kıl vesaire gibi yenmesi adet olan bir şeyi yemek 8 - Karısının veya başka birinin lezzet almak için tukruğunu yutmak 9 - Oruçlu olduğu halde cinsi münasebette bulunmak 10 - Kan aldırdıktan veya karısını şehvetle öptükten sonra oruç bozuldu zannıyla b bozmak 11 - Bir kimse ramazanda ıhtılam olsa orucu bozuldu zannıyla iftar etse kaza lazın bununla orucun bozulmayacağını bile bile iftar etse keffaret lazım gelir 12 - Orucunu bozan kimseye o gun bir baygınlık halı arız olsa keffaret sakıt olur ORUCU BOZMAYAN ŞEYLER 1 - Oruçlu olduğunu unutarak yemek, içmek, cinsi münasebette bulunmak 2 - Uyurken ıhtılam olmak
 38. 38. 3 - Karısını sadece öpmek ve tutmak 4 - Kadına şehvetle bakmak suretiyle inzal olmak 5 - Gusul icap eden kimsenin sabahleyin gusletmesi 6 - Ağzına gelen balgamı yutmak 7 - Genzinden gelen akıntıyı yutmak 8 - Ağzına alınan ilacın tadının boğaza ulaşması 9 - Ağız içinde kalan nohuttan ufak şeyin yutulması I 0 - Bıyık yağlamak 11 - İradesi dışında kusmak 1 2 - Kan aldırmak 13 - Sürme çekmek 14 - Ab dest ve gusulde ağız içinde kalan yaşlığın tukruk ile birlikte yutulması orucu bozmaz 15 - Dişlerin arasında çıkan kan az olur, tukruğe galip olmazsa oruç bozulmaz Eğer bu kan tukruge müsavi veya daha fazla ise orucu bozar 16 - Bir illetten dolayı ağızdan çıkan boğaza akan su orucu bozmaz
 39. 39. 17 - Gözyaşı ve alınterı ağıza gitse az miktarı orucu bozmaz, çoğu bozar 18 - Ağrıyan bir dişe konulan bir karanfilin tadı boğaza gitse orucu bozmaz Karanfil ağıza giderse orucu bozar 19 - Renkli bir ip parçasını ağıza giderse orucu bozar 20 - Ağız içinde kalan nohut tanesinden kuçuk şeyler orucu bozmaz 21 - Göze dökülen ilaç orucu bozmaz ORUÇ TUTMAMAYI VE BOZMAYI GEREKTİREN HALLER Hasta olmak, yolcu olmak, mecburilık, gebelik ve emziklilik, dermansızlık, düşkünlük ve ihtiyarlık 1 - Hasta olmak Bir hasta oruç tuttuğu takdirde hastalığın artmasından veya uzamasından korkarsa, bilahare kaza etmek üzere tutmayabilir veya bozabilir 2 - Yolculuk Bir kimse uç gunluk veya onsekız saatlik bir mesafeye yolculuk yapmış olursa, bilâhare kaza etmek üzere oruca nıyyet etmez 3 - Mecburılık Tarafından orucun bozulması için zorlanırsa bozmadığı takdirde öldürülmesi soz konusu ise 4 - Gebelik ve mezıklılık Gebe olan veya bir çocuğa sut
 40. 40. veren kadın, kendine veya çocuğa bir zarar gelmesinden korkarsa bilahare kaza etmek şartıyla orucu bozabilir 5 - Açlık ve susuzluk Bir kimse açlıktan ve susuzluktan dolayı aklını kaybedeceğini tecrübeyle veya musluman bir tabibin ıkazıyla anlarsa orucunu bozar 6 - Düşkünlük ve ihtiyarlık Oruç tutmaya gucu yetmeyen çok yaşlı kimseler de oruç tutmazlar Bunlara kazası da şart olmadığından, fidye verirler Oruc hakkında soru cevaplar Soru : Günaha şeytanlar sebep olduğuna göre, Ramazanda şeytanlar nasıl günah işletiyor? Cevap : Günah işlememize yalnız şeytanlar değil, kendi nefsimiz de sebep olmaktadır. Nefsin zararı, şeytanınkinden çok fazladır. Nefsin her istediği kendi zararınadır. Ramazanda günah işleten, nefsimizdir. Bu ayda, şeytanlar bağlı olduğu için, vesvese veremezler. Ramazanda esnemeler de şeytandan değildir. Asabi esnemeler, yorgunluk, uykusuzluk gibi hallerde meydana gelir.
 41. 41. Soru : Bazı imsakiyeler, Türkiye gazetesi takviminden farklıdır. Hangisine uymak ihtiyatlı olur? Cevap : İhtiyata riayet etmek tedbirli ve temkinli hareket etmek elbette iyi olur. Türkiye gazetesi takvimine göre hareket edilmelidir. Yoksa oruçlar tehlikeye girer. Türkiye gazetesinin hesapları yüz yıldır uygulanan hesaplardır. [Takvimlerde Farklılık kısmında geniş bilgi var.] Soru : Bazıları diyor ki, Ramazanda orucun ilk gününü tutmazsak diğerlerini de tuttuğumuz zaman gerektiği zaman bozabilirmişiz. Böyle bir şey var mı? Cevap : Öyle bir şey yok. Ramazanda her gün oruç tutmak farzdır. Böyle hurafelere inanmamak lazım. İnsan sağlık durumuna göre, ilk günler tutamaz da sonraki günler tutabilir veya ilk günler tutar da hastalanınca diğer günler tutamaz. Bu hallerde ne yapılacağı, nasıl
 42. 42. yapılacağı ilmihal kitaplarında vardır. [Böyle hurafelere inanmamak için dinimizi öğrenmemiz lazım. Dinimizi doğru öğrenmek için de, ehli sünnet alimlerinin kıymetli eserlerinden tercüme edilerek hazırlanan, Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye kitabını okumak gerekir.] Soru : Kalb hastasının göğsüne sürdüğü ilaç orucu bozar mı? Cevap : Orucu bozmaz. Çünkü, sağlam deriye sürülen ilaç, deriden içeriye girse de orucu bozmaz. Soru : İstemeyerek ağız dolusu kusmak orucu bozar mı? Cevap : Bozmaz. İsteyerek, zorlayarak az bir kusma da orucu bozmaz ise de, ağız dolusu kusmak bozar. Hadis-i şerifte (Kendiliğinden ağız dolusu kusanın orucu bozulmaz. İsteyerek ağız dolusu kusanın orucu bozulur, kazası gerekir) buyuruldu. (Nesai) Soru : Tıraş olurken kanayan yere, kanın durması için kantaşı sürmek orucu bozar mı?
 43. 43. Cevap : Hayır, bozmaz. Soru : Bir hastalık sebebiyle de iğne [enjeksiyon] yapılınca oruç bozulur mu? Cevap : Evet bozulur, kaza gerekir. Oruç bu şekilde bozulduktan sonra yiyip içmek, kefareti gerektirmez. Soru : Gündüz uyurken ihtilam olunca oruç bozulur mu? Cevap : Hayır, bozulmaz. Uyanınca ilk fırsatta gusledilir. Hadis-i şerifte, (İhtilam olmak orucu bozmaz) buyuruldu. (Beyheki) Gusletmekle de oruç bozulmaz. Guslederken vücudun içine su girmemesine dikkat etmelidir! İçeri su girerse oruç bozulur. Soru : Bir hasta, ilaç alarak orucunu bozsa, kefaret gerekir mi?
 44. 44. Cevap : Gerekmez. Çünkü dinimizin bildirdiği bir özürle, yani zaruretle oruç bozulunca yalnız kaza gerekir. Fakat basit bir şey için oruç bozulursa kefaret de gerekir. Soru : Ağızdaki yara için oruçlu iken ilaçla gargara uygun mu? Cevap : Ağızdaki yara, namazda okumaya mani değilse, ilaçla gargara mekruh olur. Okumaya mani olursa, ilaçla gargara etmek mekruh olmaz. Çünkü özür vardır. Soru : İşyerinde iş gereği toz oluyor, ayrıca sigara içen de oluyor. Bunlar orucuma zarar verir mi? Cevap : Tozlu, dumanlı şey koklamak, başkasının içtiği sigara dumanı yahut tütsülerin dumanını çekmek orucu bozar. Fakat ağzından veya burnundan boğazına toz, duman kaçsa, oksijen gazı tüpü ile suni hava verilse, başkalarının içtiği sigaranın dumanı ağzına, burnuna girmesinden sakınmak mümkün olmasa, oruç bozulmuş olmaz. Unlu işlerde çalışanın sakındığı halde, ağzına burnuna giren un tozları orucu bozmaz. Kömür işinde çalışan kimsenin ağzına, burnuna kömür tozu girse,
 45. 45. orucu bozulmuş olmaz. Çünkü bundan sakınma imkanı yoktur. Soru : Ramazanda oruç tutarken ağır hastalanan kimseye su vermek caiz midir? Cevap : Caizdir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Oruçlu iken vefat edene, kıyamete kadar oruç tutmuş gibi sevap yazılır.) [Deylemi] Ramazan-ı şerif haricinde ölüm halindeki oruçlu hastalara, su vermek müstehaptır. Soru : Depresyon halinden şuursuz olarak oruç bozunca kefaret gerekir mi? Cevap : İmsaktan sonra, ezan okunurken, ne yaptığınızı bilmeden orucu bozmuşsanız kaza gerekir. Eğer orucu bozduğunu biliyorsanız, kefaret gerekir. Anlattığınız depresyon halinden sanki şuursuz olarak bozduğunuz anlaşılmaktadır. Şuursuz bozulunca da kaza gerekir. Soru :
 46. 46. Morfinle dişini çektirdikten sonra, "orucum bozuldu" diye yiyip içene kefaret mi gerekir? Cevap : Kefaret gerekmez, kaza gerekir. Bir hastalık sebebiyle de iğne yapılınca oruç bozulur ve kaza lazım gelir. Oruç bozulduktan sonra yiyip içmek, kefaret gerektirmez. Soru : Abdest alırken hata ile boğazına su kaçan, orucu bozulduğu için yiyip içse, kefaret mi gerekir? Cevap : Orucu kasten bozmadığı için, yalnız kaza gerekir. Soru : Nisaiyeci bir kadın doktora muayene olanın, orucu bozulur mu? Bozulursa, kefaret mi gerekir? Cevap : Doktor, eldivene herhangi bir ilaç, yağ sürerse, oruç bozulur, sadece kaza gerekir. Soru : Oruçlu olduğunu unutarak yiyen, sonra bilerek yiyip
 47. 47. içmeye devam ederse, kefaret gerekir mi? Cevap : Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kimse, orucunun bozulduğunu zannederek yiyip içmeye devam ederse kaza lazım olur, kefaret lazım olmaz. Eğer unutarak yiyip içmenin orucu bozmadığını bildiği halde, kasten yiyip içmeye devam ederse, hem kaza, hem de kefaret lazım olur. Soru : Ramazanda birkaç gün oruç tutmadım. Kefaret gerekir mi? Cevap : Ramazanda mazeretsiz oruç tutmamak büyük günahtır. Önce tutulmayan oruçlar için tevbe edilir. Sonra gününe gün yani kaç gün tutulmamışsa o kadar gün kaza orucu tutulur. Bir kimse, Ramazan ayında 30 gün oruç tutamasa, tutamadığı gün kadar kaza gerekir, kefaret gerekmez. Kefaret, oruç tutmamanın değil, niyetli iken Ramazan orucunu mazeretsiz bozmanın cezasıdır. Soru : Omuzlarımda ağrılar için doktor iğne yapılması gerektiğini söyledi. Yapılacak iğne ve sürülecek krem orucu bozar mı?
 48. 48. Cevap : İğne olmak (enjeksiyon) orucu bozar, kaza gerekir. Krem sürmek orucu bozmaz. Soru : Abdest alırken diş etlerinden kan gelirse abdest bozulur, oruç bozulur mu? Cevap : Kan ağızdan dışarı çıkarsa abdest bozulur. Yutulursa abdest bozulmaz, fakat bu sefer de oruç bozulur. Tükürükten az ise, oruç da abdest de bozulmaz. Soru : Porno film seyrederken, sadece bakarken cünüp oldum, orucum bozuldu mu? Cevap : Sadece bakarak cünüp olunca oruç bozulmaz. El ile veya başka bir şeyle cünüp olmaya yardım edilmişse, o zaman kaza gerekir. Porno film seyretmek haramdır. Haram işleyenin ibadetleri sahih olur, farz borcundan kurtulur ise de, kazandığı günahlardan dolayı kavuşacağı büyük sevaplardan mahrum kalır. Her haram böyledir. Özellikle
 49. 49. oruçlunun böyle günah işlemesi çok çirkindir. Soru : Bel gevşekliği sebebiyle meni gelse, oruç bozulur mu? Cevap : Bozulmaz. Soru : Nezle olduğum için burnumun içine gelen akıntıyı geri çekip yuttum, orucum bozuldu mu? Cevap : Bozulmadı. Soru : Ağzıma balgam geliyor, yutuyorum, oruç bozuluyor mu? Cevap : Balgamı yutmakla oruç bozulmaz Soru :
 50. 50. İmsak vakti çok yemek yiyorum. İmsak çıktıktan sonra yemek kaynarken ağzıma geliyor, yutuyorum. Orucum bozuluyor mu? Cevap : Bozulmaz. Hatta ağzınıza gelen kusmuğun geri gitmesi de orucu bozmaz. Soru : Oruçlu iken burna çekilen su ağzımızdan çıksa oruç bozulur mu? Cevap : Bozulur. Buruna ilaç çekmek gibi su da çekip genze ulaşırsa oruç bozulur, kaza gerekir. Soru : Tükürüğümüz, dudağımızdan aşağı doğru sarksa, onu yalayıp yutsak oruç bozulur mu? Cevap : Tükürüp tükürüğümüzü yalarsak oruç bozulur, kaza gerekir. Bahsettiğiniz şekilde olursa oruç bozulmamış olur. Sanki bir kısmı daha ağzımızda oluyor. Soru :
 51. 51. Erkeklerin idrar damlası gelmesin diye idrar yoluna koydukları pamuk orucu bozar mı? Cevap : Orucu bozmaz. Maliki’de de pamuk koymak bozmaz. Şafii’de pamuk koymak orucu bozar ama, Şafii’yi namazda taklit eden Hanefi’nin orucu yine bozulmuş olmaz. Soru : Banyo yapınca, banyoda oluşan buharı teneffüs etmek oruca zarar verir mi? Cevap : Normal su buharı zarar vermez. Soru : Ramazanda bir insan yatsıdan sonra hanımıyla beraber olsa daha sonra geç vakitte uyuyup biraz sonra guslederiz deseler uyandıklarında da güneş doğmuş olsa kefaret mi gerekir? Cevap : Kaza da gerekmez. Yani oruçları bozulmuş olmaz. İhtilam olanın da orucu bozulmuş olmaz. Fakat namaz kılmak için ilk fırsatta yıkanmak gerekir. [Daha önceden tedbir alıp cünüp olarak sabahlamamalı.]
 52. 52. Soru : Göz damlası orucu bozar mı? Lens ıslakken göze takılırsa oruç bozulur mu? Cevap : İkisi de bozmaz. Soru : Ramazanda sahurda yatmadan önce dişlerimizi fırçalıyoruz. Ağzımızı yıkamamıza rağmen tadı ağzımızda hissediliyor, bu durum orucu bozar mı? Cevap : Hayır bozmaz. Soru : Hanefi mezhebine göre "tükürdüğümüz zaman tükürükte tükürükten az miktarda kan olursa" abdest bozulur mu, yutunca oruç bozulur mu? Cevap : Kan tükürükten az ise dışarı çıkmakla abdest bozulmaz, yutulunca da oruç bozulmaz. Soru :
 53. 53. Sigara tiryakisiyim, sigara içmezsem oruç tutmam çok zor. Sigara yakıları var. Bunları koluma koysam, deri nikotini emiyormuş. Orucum bozulur mu? Cevap : Sağlam deriye konan hiç bir yakı, ilaç, krem orucu bozmaz. Emilmesinin önemi yok. Soru : Oruçluyken kulaktan iltihap akması orucu bozar mı? Cevap : Bozmaz. Soru : Kan aldırınca oruç bozulur mu? Cevap : Bozulmaz. Soru : Oruçlu iken kulağa pamuklu çubuk sokmakta mahzur var mı?
 54. 54. Cevap : Şafii’de bozar, Hanefi’de bozmaz. Soru : Buruna ilaç sürmek orucu bozar mı? Cevap : Katı ilaç bozmaz, sıvı ilaç bozar. Soru : Jöle, krem, deodorant orucu bozar mı? Cevap : Hiç birisi bozmaz. Soru : Oksijen gazı tüpü ile suni hava verilince oruç bozulur mu? Cevap : Teneffüs ettiğimiz hava orucu bozmaz. Tüple verilen oksijen de temiz hava demektir, oksijeni
 55. 55. bol hava demektir. İçinde ilaç olsa bozar. Soru : Hanımını öpenin orucu bozulur mu? Cevap : Öpmekle orucu bozulmaz. Öperken cünüp olursa bozulur. Cünüp olma ihtimali varsa, hanımını öpmesi mekruh olur. Orucu bozacak derece çok öperse haram işlemiş olur. Çünkü orucu mazeretsiz bozmak haramdır. Soru : Yıkanırken kulağa sabunlu su kaçsa, oruç bozulur mu? Cevap : Bozulmaz. Soru : Denize girmek orucu bozar mı? Cevap : Denize girdiği için değil, su girecek deliklerden içine su kaçtığı için oruç bozulur. Eğer su girmezse oruç bozulmaz.
 56. 56. Soru : Bacağına ameliyatla protez takılan bir hastanın Ramazan ayı içerisinde göründüğü kadarı ile bir ağrısı ve sızısı olmadığı takdirde namaz kılıp oruç tutmasına engel teşkil eder mi? Cevap : Teşkil etmez. Ayakta kılamazsa oturarak kılar. Soru : Sabah yatarken susadığımı hissettim ve saatime baktım saati 05.10 geçiyor olarak gördüm. Dikkatli olarak baktığıma eminim. Suyumu içtim ve gayri ihtiyari saate bir baktım ki saat 06.10 çok üzüldüm. İmsak 5,30’du. Orucum bozuldu mu? Cevap : Evet bozuldu. Sizin kastınız olmadığı için sadece kaza gerekir. Soru : Astım hastası, mecburiyet halinde ilaç kullanınca oruç bozulur mu?
 57. 57. Cevap : Evet bozulur. Sadece kaza gerekir. Soru : Ventolin, Salbutol gibi ağıza püskürtülen astım ilaçları orucu bozar mı? Cevap : Bahsettiğiniz ilaçları kullanınca oruç bozulur. Çünkü içinde ilaç vardır. Ama oksijen gazı bozmaz. Soru : Astım tabletinin gazını teneffüs etmek orucu bozar mı? Cevap : Sigara dumanı gibi orucu bozar. Soru : Evi haşere için ilaçladım. Bu ilacı teneffüs orucu bozar mı? Cevap : Az olursa bozmaz. Soru :
 58. 58. Kadın hastalıklarında bir çubukla hap ve fitil veriliyor. Guslü gerektirir mi, orucu bozar mı? Cevap : Genelde zevk alınmadığı için guslü gerektirmez. Gündüz kullanılırsa oruç bozulur, kaza gerekir. Pamuk bile konsa, pamuk tamamen içeri girerse oruç bozulur. Yaş parmak girse de oruç bozulur. Soru : Gündüz taharette basuru yıkayıp içeri sokuyorum. Orucum bozuluyor mu? Cevap : Dışarıdan içeri su veya herhangi bir şey girerse oruç bozulur. Eğer taharetlendikten sonra, bir havlu ile kurulanırsa basurun içeri girmesi orucu bozmaz. Soru : Karşı tarafın ağız salgısını yutmak orucu bozuyor mu? Cevap : Karşı tarafın tükürüğünü, salgısını yutunca oruç bozulur. Eğer bu sevdiğimiz bir kimse ise sadece kaza değil, kefaret de gerekir.
 59. 59. Soru : Oruçlu iken alışkanlıktan dolayı rujumu yalıyorum, oruç bozuluyor mu? Cevap : Rujun oruca zararı olmaz. Fakat yenirse oruç bozulur. Kaza gerekir. Soru : Oruçlu olduğunu unutup taharette mübalağa ederek içeriye su kaçsa oruca zarar verir mi? Cevap : Unutulunca mahzuru olmaz. Unutarak yiyip içmek de orucu bozmaz. Oruçlu olduğunu bilerek taharette mübalağa eder ve içeri su kaçarsa oruç bozulur ve kaza gerekir. Soru : Balıkların suyunu temizlerken boğazıma ister istemez su kaçtı orucum bozuldu mu? Cevap : Ağza kaçtı ise bozulmaz, boğazdan içeri girmişse oruç bozulur, kaza gerekir
 60. 60. Soru : Oruçluyken misvak kullanmak mekruh mudur? Cevap : Mekruh değildir. Şafii’de öğleden sonra kullanmamak iyi olur, çünkü ağızdaki kokuyu giderdiği için, öğleden sonra misvaklanmayı mekruh sayarlar. (Oruçlunun ağız kokusu Allah için sevimlidir. Öyle ise Allah’a sevimli gelen bir şeyi biz niye yok edelim) derler. Soru : Ayak tırnağımda yara var ve bu yaradan gün içerisinde sarı su, irin ve bazen de kan geliyor ve tırnak arasında birikiyor, bunlar tekrar içeri girip orucu bozar mı? Cevap : Orucu bozmaz. Soru : İstemeyerek yağmur suyu ağzımıza kaçsa orucu bozar mı? Cevap : Bozar. Soru :
 61. 61. Ben diabet hastasıyım. Kan alıp ölçü aletine koyup şekerimi ölçmem orucu bozar mı? Cevap : Kan aldırmak orucu bozmaz. Soru : Arı soksa oruç bozulur mu? Cevap : Bozulmaz. Soru : Bir arkadaşın migren ağrısı olduğu için ramazan orucunu tutmuyor. Ne yapması lazım? Cevap : Çok yaşlanıp, ölünceye kadar Ramazan orucunu veya kaza oruçlarını tutamayacak ihtiyar ve iyi olmasından ümit kesilen hasta, gizli yiyip içmelidir! Hadis-i şerifte (Oruç tutamayacak kadar yaşlı veya iyi olmasından ümit kesilen hasta fidye verir) buyuruluyor. Çok yaşlı olup oruç tutamayan kimse, zengin ise, her günün orucu için fidye verir. Fakir olan fidye vermez, dua eder. Fidye olarak, her gün için bir fıtra miktarı un, hurma veya
 62. 62. üzüm verilir. Mesela 30 gün oruç için 53 kg un veya 105 kg hurma veya üzüm verilmesi kâfidir. Yahut bu kadar unun kıymeti kadar altın, tutulamayan otuz gün orucun fidyesi olarak, bir veya birkaç fakire, Ramazanın içinde verilebilir. Fakir, aldığı fidyeyi kendisi kullandığı gibi, başka birine de verebilir. Fidye verdikten sonra, oruç tutabilecek hale gelen kimse, tutamadığı oruçlarını kaza eder Soru : Oruç tutamayan hasta fidyeyi ne zaman verir? Cevap : Her zaman verebilir. Ramazanın içinde verilebilir. Soru : Ramazanda şeytani rüya görülür mü? Cevap : Görülmez. Nefsani rüya görülür Soru : Ramazanda şeytanların azgınları mı bağlanır? Cevap : Hayır hepsi bağlanır. Soru :
 63. 63. Şeker bayramı demek caiz mi? Cevap : Bayramdan önce hurma, şeker gibi herhangi bir tatlı yemek müstehap olduğu için caizdir. Soru : Ele iğne batıp kırığı içinde kalsa orucu bozar mı? Cevap : Hazım cihazına girmeyince bozmaz. Soru : Oruçlu iken kalbim ağrıyınca trinitrin alsam kaza mı gerekir? Cevap : Evet. Soru : Burna tuzlu su çekmek, ilaç gibi orucu bozar mı?
 64. 64. Cevap : Evet. Beyne veya boğaza kaçarsa bozar. Soru : Mastürbasyon kaza gerektirir deniyor. Bana göre kasten orucu bozuyor, ben kefaret gerekir diyorum. Hangi kitapta kaza gerektiği yazılıdır? Cevap : Mastürbasyon için yalnız kaza lazım olduğu, Fetava-i Hindiyye, Bahrürraik ve Dürr-ül-muhtar kitaplarında yazılıdır. Kefaret gerektirmez. Akıl ile din olmaz. Dinde nakil şarttır. Soru : Dayanamayıp orucunu bozana kaza mı gerekir? Cevap : Gerçekten dayanamamışsa, kaza gerekir. Soru : Kalb için, dil altına konup, emilen hap, orucu bozar mı? Cevap :
 65. 65. Evet. Deri altına iğne ile ilaç zerki gibidir. Soru : Hasta, ağzına sık sık su alsa orucu bozulur mu? Cevap : Yutulmadıkça bozulmaz. Ama böyle yapmak uygun değildir. Soru : Hasta, su buharını teneffüs etse orucu bozulur mu? Cevap : Ciğerlere giderse bozar. Soru : Burun kanı, genizden mideye giderse, oruç bozulur mu? Cevap : Evet. Soru :
 66. 66. Suya dalıp kulağa su kaçınca oruç bozulur mu? Cevap : Bozulmaz. Soru : Abdest alınca veya ağzımızı yıkayınca kalan yaşlığı yutmak orucu bozar mı? Cevap : Ağzı yıkadıktan sonra ağızda kalan yaşlığı tükürük ile yutmak orucu bozmaz. Soru : Abdestte su kaçınca yiyip içse kefaret mi gerekir? Cevap : Kaza lazımdır. Soru : Kadın ve erkeğin ilaç olarak kullandıkları fitil, orucu bozar mı ve guslü gerektirir mi? Cevap : Gündüz kullanırsa oruç bozulur. Fakat
 67. 67. guslü gerektirmez. Soru : Buruna sıvı ilaç veya tuzlu su çekmek orucu bozar mı? Cevap : Beyne veya boğaza giderse bozar. Soru : Kulağı antiseptikli su ile yıkatmak orucu bozar mı? Cevap : Bozar. İlaçsız su ile yıkamak bozmaz. Soru : Hasta, su buharını teneffüs etse orucu bozulur mu? Cevap : Ciğerlere giderse bozar. Soru : Ağrıyan dişe, göze ve kulağa ilaç konsa oruç bozulur mu?
 68. 68. Cevap : Kulağa damlatılan ilaç orucu bozar. Göze damlatılan ilaç bozmaz. Dişe konulan ilaç, yutulmazsa orucu bozmaz. Hatta ilacın tadı boğazda hissedilse de bozmaz. Soru : Yaraya konan ilaç orucu bozar mı? Cevap : Yaraya sürülen merhemin, sindirim yoluna gittiği bilinmezse oruç bozulmaz. Soru : Epilasyon orucu bozar mı? Cevap : Bozmaz. Soru : Oruçlu iken esans koklamak orucu bozar mı? Cevap : Çiçek, esans koklamakla oruç bozulmaz, mekruh da
 69. 69. değildir. Soru : Ağızdaki az bir kanı yutanın namazı ve orucu bozulur mu? Cevap : Az olduğu için bozulmaz. Soru : Oruçlu iken gusletmek orucu bozar mı? Cevap : Gusletmekle oruç bozulmaz. Ancak ağızdan, burundan içeri su kaçarsa veya su içine oturulunca veya taharetlenirken içeri su kaçarsa oruç bozulur. Soru : Dudaktaki yaşlığı yutmak orucu bozar mı? Cevap : Bozmaz. Soru : Makata konan pamuğun bir kısmı dışarıda kalsa orucu bozar mı?
 70. 70. Cevap : Bozmaz, hepsi içeri girerse bozar. Soru : İmsak vakti sona ererken yaraya konan sıvı ilaç, gündüz emilmeye başlasa oruç bozulur mu? Cevap : İmsaktan önce konulduğu için bozulmaz. Soru : Kalb hastasıyım. Bazen çok ağrıyınca hap alıyorum. Ramazanda oruçlu iken ağrı tuttuğunda ilaç alırsam, kefaret gerekir mi? Kalb hastasının göğsüne sürdüğü ilaç, orucu bozar mı? Cevap : Zaruret olduğu için yalnız kaza gerekir. Sağlam deriye sürülen ilaç, içeriye gitse de orucu bozmaz. Dil altına konulup emilen bozar.
 71. 71. Soru : Diş çektirmek orucu bozar mı? Cevap : Diş çektirmek orucu bozmaz. Eğer diş çektirilirken iğne vurulursa, oruç bozulur. Dişten çıkan kanı yutmakla da oruç bozulur. Ramazan orucunu tutarken iğne vurduranın veya dişinden çıkan kanı yutanın orucu bozulur, gününe gün kaza gerekir, kefaret gerekmez. Soru : Ramazan ayı, niçin bazen 29, bazen 30 gün oluyor? Cevap : Ramazan-ı şerif kameri aylardandır. Kameri aylar 29 veya 30 gün olur. Kur’an-ı kerimde, Ramazan ayında oruç tutmanın farz olduğu bildirilmektedir. (Bekara 183-185) Ramazan ayı otuz çekerse 30, yirmidokuz çekerse 29 gün oruç tutmak farzdır. Bütün farz ibadetler Allah’ın emridir. Soru : Şabanın son günü, Ramazan ise farz olur, değilse nafile olur diyerek oruç tutmak uygun mu? Cevap :
 72. 72. Bu niyetle tutmak mekruh olur. Böyle niyet etmeden, Şabanın son günü nafile oruç tutmak mekruh olmaz. Bir hadis-i şerifte de buyuruluyor ki: (Ramazanı bir-iki gün önce oruç tutmakla karşılamayınız! Devamlı oruç tutan, bu orucu tutabilir.) [Müslim] Ramazan orucunu karşılamak gerektiğini sanıp veya Ramazan diye Şabanın son günü oruç tutmak mekruhtur. Hıristiyanlara benzememek için, Şabanın son günü oruç tutmanın mekruh olduğunu bildiren âlimler de vardır. Soru : Oruç tutmayan işçiye, Ramazanda yemek verilir mi? Cevap : Yemek verilmez, yemek parası verilebilir. Soru : Yazın kazaya kalmış oruçları, kışın kaza etmek caiz mi? Cevap : Caizdir. Soru : Hacda şükür kurbanı yerine ceza olarak oruç tutmak caiz mi? Cevap :
 73. 73. Caiz olmaz. Ancak israfı önlemek için caizdir. Soru : İmsaktan sonra kazaya niyet edenin orucu nafile mi olur? Cevap : Evet. Soru : Seferdeki kimseye, evine gelince tutmadığı oruçları kaza etmek farz mı? Cevap : Evet. Soru : Ramazanın son günü, bugün bayram diyenlere aldanıp, orucunu bozana, kaza mı lazım olur? Cevap : Kaza lazım olur.
 74. 74. Soru : Kaza ve kefaret orucunun yılını bilmeyen ne yapar? Cevap : Evvel kazaya kalmış olan diye niyet eder. Soru : Ölüm hastası oruçlu kimseye zemzem vermek lazım mı? Cevap : Oruçlu ölmesi evladır. Soru : Erzurumlu, yazın orucu, Adana’da tutsa, daha sevap mı? Cevap : Hayır. Sıkıntı kendiliğinden gelirse sevap olur. Soru :
 75. 75. (Başkası yerine oruç tutulmaz) hadisi hangi kitapta var? Cevap : Tahtavi haşiyesinin 238. sayfasında var. Soru : Kaza orucunu davette bozmak caiz mi? Cevap : Hayır. Soru : Söylentilere inanıp, Ramazan diye, Şabanın 29unda oruca niyet ettim. Doğrusunu öğrenince bozdum. Kaza gerekir mi? Cevap : Gerekmez. Soru : Diş dolgusu sebebiyle gusülsüz oruç tuttum. (Oruç
 76. 76. tuttuğum yıllardaki gusülleri Şafii’ye veya Maliki’ye göre aldım) demek gerekir mi? Cevap : Evet, hem tevbe gerekir, hem de böyle niyet etmeli! Soru : Teyzemin böbreğinde taş olduğu için doktor devamlı su içmesi gerektiğini söylemiş. Eğer fidye vermesi gerekiyorsa ne kadar ve ne vermeli? Bu fidyeyi bana vermesi uygun olur mu? Cevap : Oruç tutamayacak kadar hasta ise 30 günlük ramazan için 53 kg un verir. Yahut değerini altın olarak verir. Siz fakirseniz size de verebilir. Soru : Bir kimse akşam namazından önce uyusa veya bayılsa öbür gün öğleyin uyansa hemen oruca niyet edebilir mi? Cevap : Niyet edemez. Öğleden bir saat önce uyansa idi edebilirdi.
 77. 77. Soru : Kalb rahatsızlığım var. Normalde oruç tutabiliyorum. Kalb krizinden endişe ediyorum. Fidye verip, oruç tutmasam olur mu? Cevap : Oruç tutabilenin fidye vermesi caiz olmaz. Kalb hastalığında, göğüs üzerine nitroderm ihtiva eden bir ilaç [TTN] konur. Bu deriden içeriye emilir. Sağlam deriden içeri girdiği için orucu bozmaz. Kriz gelirse ağızdan alınan ilaçlar alınarak oruç bozulur. Yani tutabildiğiniz kadar oruç tutmalısınız. Soru : Ramazanda rahatsızlık sebebiyle tutamadığım 10 günlük orucu kaza ederken, peşpeşe mi tutmam gerekir? Cevap : Peşpeşe tutmanız gerekmez, fırsat buldukça tutarsınız. Soru : Hamile ya da çocuk emziren bir kadın oruç tutabilir mi? Tutmadığı günler kazaya mı kalır yoksa her gün için fidye vermek mi gerekir?
 78. 78. Cevap : Hamile iken de çocuk emzirirken de oruç tutabilir, eğer tutarsa sağlığına zarar verecekse, çocuğa zarar olacaksa o zaman tutmaz, sonra kaza eder. Fidye vermekle kurtulamaz. Soru : Düzenli olarak iğne kullanması gereken hasta, tutamadığı bu Ramazan oruçlarını nasıl ödemesi gerekir? Cevap Bir aylık 53 kg un verir, yahut değeri kadar altın. Hasta zengin değilse bunu da vermez, dua eder. Soru : Ailemden uzakta başka şehirde talebeyim. Annem telefonda, sahura kalkabiliyor musun dedi, evet kalkıyorum dedim halbuki kalkamadığım çok oldu. Aç olarak oruç tuttuğumu bilip üzülmesin diye böyle söyledim bu yalan caiz olur mu? Cevap : Burada yalan caizdir.
 79. 79. Soru : 3 senelik oruç borcum var. Bunu 30’ar gün olarak peşpeşe mi tutmam lazım? Cevap : Fırsat buldukça birer ikişer veya üçer beşer tutarsınız, yani 30 gün birden tutmak gerekmez. 90 gün oluncaya kadar böyle devam edersiniz. Soru : Babam rahatsızlığı sebebiyle son iki yıla ait Ramazan-ı şerif orucunu tutamadı. Halen oruç tutamayacak durumda. Yaşı ilerlemiş olduğundan tekrar sıhhatine kavuşması şu an zor gözüküyor. Dinen zengindir. Ne yapması gerekir? Cevap : Oruç fidyesi verir, fakat iyi olduğu zaman, yine oruç tutması gerekir. Bir aylık oruç için 53 kg un vermesi gerekir, bir veya birkaç fakire verir. Soru : Kaza orucum yoktur. Fakat bazı oruçlarım bozulmuş, kabul olmamış diye, oruç tutarken kazaya niyet edilse, mahzuru olur mu? Kaza orucum yoksa, bunlar nafile olur mu?
 80. 80. Cevap : Kazası olmayanın da kaza namazı kılmasında, kaza orucu tutmasında mahzur yoktur. Kazası yoksa nafile olur. Soru : Bu sene yılbaşı Ramazana geldi. Bu ayda kumar oynamak, içki içmek daha kötü değil midir? Cevap : Kumar oynamak, içki içmek her zaman haramdır. Fakat mübarek yerlerde ve mübarek günlerde bu haramları işlemek elbette daha büyük günah olur. Yılbaşı ile Noel birbirinden farklı ise de, 21 veya 25 Aralıktaki Noel kutlamalarının devamı sayılabileceğinden, yılbaşı gecesi Hıristiyanlar gibi eğlenmek caiz olmaz. Yalnız Hıristiyanların değil, Yahudilerin ve bütün bâtıl dinlerin ibadetlerini yapmak, onlara benzemek olur. Kâfirlerin yaptıkları ibadetler ve çirkin işleri hariç, mubah olan âdetlerini yapmakta mahzur yoktur. Yani onlara benzemiş olunmaz. (Redd-ül Muhtar) Müslüman her gece neleri yapıyorsa, bu gece de onları yapmalıdır!

×