Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hz Isa Ve Hz Mehdi

5,339 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hz Isa Ve Hz Mehdi

 1. 1. Bu Yü yla zıd Geee lck
 2. 2. Pegme Efnii ya br edmz (av)ye byr utr s .. öl uum  : . u "nalr 10 sns d ‹ sna 40 eei e n . hi as'n aıd HzMed (.)i ynna .n tpaaalrı. olnckadr" ( sltlHuu-l Ri eü rcü a Med,s 18 hi . 0)
 3. 3. ADEM YAKUP Hz. ‹sa (a.s.) Hz. Mehdi (a.s.) Bu Yüz y ı lda Gelecek
 4. 4. GÜNEfi YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi ‹brahim Elmas ‹flmerkezi A Blok Kat 4 Okmeydan› - ‹stanbul Tel: (0 212) 220 26 87 A¤ustos 2009
 5. 5. ‹Ç‹NDEK‹LER ÖNSÖZ HZ. MEHD‹ (AS)'IN ZUHURUNUN SÖZDE B‹R SONRAK‹ YÜZYILA KALDI⁄I YAN‹ KEND‹S‹N‹N H‹CR‹ 1400'DE ÇIKMAYACA⁄I ‹DD‹ASINDA BULUNANLARA CEVAPLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 PEYGAMBER‹M‹Z (S.A.V.) 'DÜNYANIN 7000 YILLIK ÖMRÜ' ‹FADES‹YLE B‹R TAKV‹M BAfiLANGICINA D‹KKAT ÇEKMEKTED‹R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 B‹R‹NC‹ K‹TAP: (HZ. ‹SA (AS), HZ. MEHD‹ (AS) ve DECCAL) AH‹R ZAMAN fiAHISLARI NEDEN TANINMIYOR? . . . . . . . . . . . . . . . 48 ÖNSÖZ : AH‹R ZAMAN fiAHISLARI K‹MLERD‹R ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 G‹R‹fi: HZ. ‹SA (AS), HZ. MEHD‹ (AS) VE DECCAL'‹N ÇIKIfiI GÜVEN‹L‹R HAD‹SLERLE B‹LD‹R‹LM‹fiT‹R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 HZ. ‹SA (AS) ‹K‹NC‹ KEZ YERYÜZÜNE GELD‹⁄‹NDE NEDEN TANINMAYACAKTIR? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 HZ. ‹SA (AS) YERYÜZÜNE ‹K‹NC‹ KEZ GELD‹⁄‹NDE ONU DESTEKLEYENLER‹N SAYISI ÇOK AZ OLACAKTIR . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 HZ. MEHD‹ (AS) ORTAYA ÇIKTI⁄INDA NEDEN TANINMAYACAKTIR? . . . . 80 HZ. ‹SA (AS) ve HZ. MEHD‹ (AS) KONUSUNDAK‹ fiAHSI MANEV‹ YANILGISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
 6. 6. HZ. MEHD‹ (AS) ORTAYA ÇIKTI⁄INDA ONA YARDIM EDENLER‹N SAYISI ÇOK AZ OLACAKTIR . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 GEÇM‹fiTE GÖNDER‹LEN PEYGAMBERLER DE TOPLUMLARI TARAFINDAN TANINMAMIfiLARDIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 TAR‹H BOYUNCA PEYGAMBERLERE ‹MAN EDENLER‹N SAYISI HEP ÇOK AZ OLMUfiTUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 AH‹R ZAMANDA HZ. ‹SA (AS) VE HZ. MEHD‹ (AS)'IN KARfiISINDAK‹ NEGAT‹F GÜÇ: DECCAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 ORTAYA ÇIKTI⁄I ‹LK DÖNEMLERDE DECCAL DE TANINMAYACAKTIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 HZ. ‹SA (AS) VE HZ. MEHD‹ (AS)'IN TANINMAMASINDA DECCAL'‹N PROPAGANDALARININ BÜYÜK ETK‹S‹ OLACAKTIR . . . . . . . . . 152 DECCAL'‹N F‹TNES‹NDEN KORUNMAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 HZ. ‹SA (AS) VE HZ. MEHD‹ (AS)'IN TANINMAMALARINDAK‹ HAYIR VE H‹KMETLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 HZ. ‹SA (AS) DECCAL'‹N F‹TNES‹N‹ YOK EDECEKT‹R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 SONUÇ : HZ. ‹SA (AS) VE HZ. MEHD‹ (AS) DÖNEM‹NDE YAfiANACAK OLAN ALTINÇA⁄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
 7. 7. ‹K‹NC‹ K‹TAP: "BEKLENEN MEHD‹" HAKKINDA TÜM ‹SLAM AL‹MLER‹N‹N GÖRÜfiLER‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 G‹R‹fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 MEHD‹YET KONUSU SA⁄LAM DEL‹LLERE DAYANMAKTADIR . . . . . . . . . . . . 211 ‹SLAM AL‹MLER‹N‹N MEHD‹YET HAKKINDAK‹ GÖRÜfiLER‹ . . . . . . . . . . . . . . 222 R‹SALE-‹ NUR KÜLL‹YATI'NDA HZ. ‹SA (AS) VE HZ. MEHD‹ (AS) GERÇE⁄‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 BED‹ÜZZAMAN'IN DÜfiÜNCELER‹ ESERLER‹NDED‹R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 GÜNÜMÜZ YAZAR VE MÜTEFEKK‹RLER‹N‹N GÖRÜfiLER‹ . . . . . . . . . . . . . . . 436 HZ. MEHD‹ (AS)HAKKINDA YAYINLANMIfi EHL-‹ SÜNNET KAYNAKLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 PARLAYAN YILDIZ HZ. MEHD‹ (AS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 B‹R ‹KT‹BAS (HZ. MEHD‹ (AS)'IN ÇIKIfi ALAMETLER‹) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 HZ. MEHD‹ (AS)'IN ÖZELL‹KLER‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 HZ. MEHD‹ (AS)'IN ÜSTÜN AHLAKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 HZ. MEHD‹ (AS) DÖNEM‹ VE ALTINÇA⁄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 HZ. MEHD‹ (AS)'IN F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674 IRAK SAVAfiI HZ. MEHD‹ (AS)'IN ALAMET‹ M‹? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689 EK BÖLÜM: MEHD‹YET, G‹ZLENMES‹ DE⁄‹L; MÜJDELENMES‹ GEREKEN B‹R KONUDUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 EVR‹M TEOR‹S‹N‹N SONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714 EK: L‹STELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717
 8. 8. ÖNSÖZ HZ. MEHD‹ (A.S.)'IN ZUHURUNUN SÖZDE B‹R SONRAK‹ YÜZYILA KALDI⁄I YAN‹ KEND‹S‹N‹N H‹CR‹ 1400'DE ÇIKMAYACA⁄I ‹DD‹ASINDA BULUNANLARA CEVAPLAR
 9. 9. 1. Her yüzy›lda bir müceddid gelecektir. Hicri 1400'de gelecek olan ise ahir zaman›n büyük müceddidi Hz. Mehdi (a.s.)'dir. Peygamberimiz (s.a.v.)'den rivayet edilen hadislerde, büyük ehli sünnet alimi Ebu Davud Hazretleri'nin Sünen-i Ebu Davud isimli eserinde, ‹mam Rabbani Hazretleri'nin Mektubat›'nda yer alan hadislerde ve Hicri 1300'ün müceddidi olan son bin y›l›n en büyük alimi ve müceddidi olan Said Nursi Hazretleri'nin risalelerinde her yüzy›lda ‹slam dinini bidatlerden ay›racak bir kiflinin gelece¤i bu kifli vesilesiyle ‹slam ahlak› ve fazileti ve Peygamberimiz (s.a.v.)'in sünnetinin canland›r›laca¤› haber verilmifltir. Peygamberimiz (s.a.v.) hadislerinde özellikle Hicri 1400'ü Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhur vakti olarak bildir- mifl ve bu dönemden itibaren insanlar›n Hz. Mehdi (a.s.) etraf›nda toplanmaya bafllayacaklar›n› söylemifltir. Üstad Hazretleri ise yaflad›¤› Hicri 1300'den yüz y›l sonra Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelece¤ini ve dünyaya hakim olan zulüm sistemini da¤›taca¤›n› söylemifltir. Ebu Hüreyre'nin rivayetine göre; Resulullah (S.A.V.) flöyle buyurmufl: Gerçekten Aziz ve Celil olan Allah HER YÜZ SENEN‹N BAfiINDA flu ümmetin dinini bidatten (dine son- radan kar›flm›fl bat›l uygulamalardan) ay›racak, yenileyecek (ilim sahibi) bir zat› gönderir. (Sünen-i Ebu Davud, 5/100) 7
 10. 10. HER YÜZ SENE BAfiINDA bu ümmetin ulemas› aras›ndan B‹R MÜCEDD‹D GELECEK ve fleriat› (Kuran ahlak› ve fazileti ile Peygamberimiz (s.a.v.)'in sünnetini) ihya edecektir (canland›racakt›r). (Mektubat-› Rabbani, 1/520) Ashab-› Kütüb-i Sitte'den ‹mam-› Hâkim'in Müstedrek'inde ve Ebu Dâvud'un Kitab-› Sünen'inde, Beyhaki "fiuab-› ‹man"da tahric buyurdular (meydana koydular): "HER YÜZ SENEDE B‹R, CENAB-I HAK B‹R MÜCEDD‹D-‹ D‹N (D‹N‹ YEN‹LEYEN) GÖNDER‹YOR..." (Barla Lahikas›, s. 119) Üstad Said Nursi Hazretleri, Barla Lahikas›'nda Hicri 1200'ün yani 12. asr›n müceddidinin Hazreti Mevlana Halid oldu¤unu bildirmifltir. "HER YÜZ SENE BAfiINDA dini tecdid edecek (yenileyecek) bir müceddidi (yenileyiciyi) gönderiyor" müjdesinin ihbar›na (verdi¤i bilgilere) muvâzi (uygun) olarak HAZRET-‹ MEVLANA HAL‹D -ekser ehl-i hakikatin tasdikiyle (din alim- lerinin büyük bir ço¤unlu¤unun onaylamas›yla ve ittifakla)- 1200 senesinin yani ON ‹K‹NC‹ ASRIN MÜCEDD‹D‹D‹R. (Barla Lahikas›, s. 120) Mevlana Halid-i Ba¤dadi Hicri 1193 (Miladi 1779) y›l›nda do¤mufl, Hicri 1242 y›l›nda (Miladi 1827) vefat etmifltir. Bu mübarek insan, ‹slam alimlerinin büyük ço¤unlu¤unun ittifak›yla, Hicri 12. ve 13. yüzy›llar aras›ndaki müceddiddir. Üstad Said Nursi Hicri 1300 lü y›llar›n müceddididir Mevlana Halid Hazretleri'nin Hicri 1200'ün müceddidi oldu¤unu belirtmesinin hemen ard›ndan da, tam yüz sene sonra yani Hicri 1300'de ise Bediüzzaman Said Nursi kendisinin ve eserlerinin bir müceddid görevinde hizmet vermifl oldu¤unu çok aç›k bir flekilde ifade etmifltir: 8
 11. 11. Madem TAM YÜZ SENE SONRA aynen dört cihette (yönde) tevafuk ederek (tam uyarak) R‹SALE-‹ NUR ECZALARI (BÖLÜMLER‹) AYNI VAZ‹FEY‹ GÖRMÜfi... Kanaat verir ki - nass-› hadis ile (hadisin flüpheye yer b›rakmayan ifadesi ile)- Risale-i Nur tecdid-i din (dini yenileme) hususunda B‹R MÜCEDD‹D HÜKMÜNDED‹R. (Barla Lahikas›, s. 121) Said Nursi Hazretleri kendisinden bir as›r yani yüz sene sonras› olan Hicri 1400'de ise zulümat› da¤›tmak üzere bu sefer Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhur edece¤ini bildirmifltir: fiimdi hat›ra geldi ki, e¤er fleddeli "lamlar" ve "mimler" ikifler say›lsa BUNDAN B‹R ASIR SONRA ZULÜMATI DA⁄ITACAK ZATLAR ‹SE, HAZRET-‹ MEHD‹ (A.S.)'N‹N fiAK‹RTLER‹ (TALEBELER‹) OLAB‹L‹R. (fiualar, s. 605) ‹ST‹KBAL-‹ DÜNYEV‹YEDE (dünyan›n gelece¤inde) 1400 SENE SONRA GELECEK B‹R HAK‹KAT‹ as›rlar›nda karib (yak›n) zannetmifller. (Sözler, s. 318) Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki, herfleyi kendi hesab›na ald›¤› için, faraza HAK‹K‹ BEKLEN‹LEN VE B‹R ASIR SONRA GELECEK O ZAT dahi bu zamanda gelse... (Kastamonu Lahikas›, s. 57) Hz. Mehdi (a.s.)'nin Hicri 1400'de zuhur edece¤ini bildiren bir hadis Peygamberimiz (s.a.v.)'den flöyle rivayet edilmifltir: ‹nsanlar 1400 senesinde Hz. Mehdi (a.s.)'nin yan›nda toplanacaklard›r. (Risaletül Huruc-ül Mehdi, s. 108) 9
 12. 12. ‹mam Rabbani Hz. Mehdi (a.s.)'nin, Peygamberimiz (sav)'in vefat›ndan 1000 (bin) sene geçtikten sonra, "bin ile ikinci bin y›l aras›nda" gelece¤ini bildirmekte- dir: Ancak beklenen odur ki; ARADAN BIN SENE GEÇTIKTEN SONRA bu sakl› devlet tecid edile (yenilene). Ona bir üstünlük verilip suyu bulmas›, artt›r›la... Böylece kemalatin (faziletlerin, mükemmelliklerin) asl› zuhur edip onun zilletini örte.. VE YÜCE BA¤L›L›¤A DE¤ER VEREN MEHDI GELSIN. Allah ondan raz› olsun. (Mektubat-i Rabbani, 1/569) Kuran hükümlerinin kuvvetlendirilmesi, milleti yenilemesi bu ‹K‹NC‹ B‹NDED‹R. Bu davan›n do¤rulu¤una adil flahid: Hz. ‹sa'n›n (a.s.) HZ. MEHD‹ (A.S.)'N‹N BU B‹N ‹Ç‹NDE VAROLUfiLARIDIR. (Mektubat-› Rabbani, c.1, s. 611) Resulullah (S.A.V.)'in ümmeti aras›ndan ç›kanlar pek kamildirler. Yani Resulullah (S.A.V.)'in irtihali (vefat›) üzerinden bin sene geçtikten sonra isterse az olsunlar. ARADAN B‹N SENE GEÇT‹KTEN SONRA, HZ. MEHD‹ (A.S.)'N‹N GEL‹fi‹ DE BUNUN ‹Ç‹ND‹R. Onun mübarek kudümünü (geliflini), Hatem'ür-rüsül Resulullah (S.A.V.) müjdelemifltir. Hz. ‹sa (as) dahi aradan bin sene geçtikten sonra nüzul edecektir (inecektir). (Mektubat-› Rabbani, c.1, s. 440) Peygamber Efendimiz (sav)'in vefat›n›n ard›ndan bin sene geçtikten sonra ikinci bin y›l›na girilir. ‹mam Rabbani Hazretleri'nin yukar›daki izahlar›na göre, inflaAllah Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi (a.s.), bu bin ile ikinci bin y›l aras›nda gelecek- lerdir. Mehdi (a.s.)'nin ikinci binde gelece¤i konusunda son derece aç›k ve kesin ifadeler kullanm›flt›r. Hz. Mehdi (a.s.), Hicri 1400'de zuhur edecek olan ahir zaman›n Büyük müceddididir. Allah, nas›l her Hicri yüzy›l bafl›nda ‹slam ahlak ve faziletini yenilemek ve hak dini bidatlerden ar›nd›rmak için bir müceddid göndermifl ise 10
 13. 13. içinde yaflad›¤›m›z Hicri 1400 de de her zaman oldu¤u gibi mutlaka bir hidayet önderi, bir kutb-u azam, veli bir kifli gönderecektir. Bu kifli müslümanlara yüzy›llard›r yaflad›klar› s›k›nt›, zorluk, ac› ve zulümleri unutturacak, tüm insanl›¤a huzur, bar›fl, mutluluk, adalet, hakkaniyet, sevgi ve kardefllik getirecek olan Hz. Mehdi (a.s.)'dir. Ancak Hz. Mehdi (a.s.) di¤er yüzy›llarda zuhur eden müceddidlerden farkl› olarak ahir zaman›n Büyük Mehdisi olacak ve decca- liyetin en fliddetli oldu¤u böyle bir dönemde bütün zulüme dayal› sistemleri, bat›l inanç ve felsefeleri fikren yerle bir edecektir. 2. Hz. Mehdi (a.s.) Hicri 1400'de zuhur etmesinin ard›ndan hemen tan›nmayacakt›r. Tam olarak tan›nmas› yaklafl›k 40 y›l› bulacakt›r. Hz. Mehdi (a.s.) ilk zuhur vakti olan Hicri 1400 bafl›nda göreve bafllad›¤›nda çok uzun bir dönem pek az bir kimse d›fl›nda onun Hz. Mehdi (a.s.) oldu¤u bil- inmeyecektir. Peygamberimiz (s.a.v.)'e peygamberlik görevi 40 yafl›nda verilmifltir ancak bu s›rada çevresinde Onu tan›yan, kendisinin peygamber oldu¤unu bilen çok az say›da insan olmufltur. Birçok peygamberin durumu da böyledir. Üstad Said Nursi Hazretleri Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhur etti¤inde herkesçe hemen tan›nmayaca¤›n› ifade etmifltir. Hz. Mehdi (a.s.)'nin kendisinin dahi ilk baflta ahir zaman›n Mehdi‘si oldu¤unu bilmeyece¤ini söylemifltir. Üstad bu sözünde, ahir zaman flah›slar› olarak ifade etti¤i Hz. Mehdi (a.s.), Hz. ‹sa (a.s.) ve deccalin sadece derin iman sahibi baz› müminlerin dikkatleriyle tan›nabilece¤ini; Halbuki demifltik: Bu dünya tecrübe meydan›d›r. Akla kap› aç›l›r, fakat ihtiyar› elinden al›nmaz. ÖYLE ‹SE O EfiHAS (K‹fi‹LER), hattâ o müthifl Deccal dahi ÇIKTI⁄I ZAMAN ÇOK- LARI, HATT KEND‹S‹ DE B‹DAYETEN (BAfiLANGIÇTA) DECCAL OLDU¤UNU B‹LMEZ. BELK‹ NUR-U ÎMÂNIN D‹KKAT‹YLE, O EfiHAS-I ÂH‹R ZAMAN (AH‹R ZAMAN fiAHISLARI) TANINAB‹L‹R. (Sözler, ss. 343-344) sözüyle aç›klam›flt›r. 11
 14. 14. Büyük ‹slam alimi, müceddid Medineli Allame Seyyid Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci ise "K›yamet Alametleri" isimli önemli eserinde Hz. Mehdi'nin hakimiyet süresi ile ilgili çok önemli bir hususa dikkat çekmekte ve ‹bni Hacer'in El-Kavlül Muhtasar isimli eserini kaynak olarak göstererek, "BU RiVAYETLER‹N HEPS‹ ZUHURU VE GÜCÜ ‹T‹BAR‹YLE DO⁄RUDUR" demek- tedir. Yani HAD‹SLERDE BEL‹RT‹LEN FARKLI TAR‹HLER‹N HEPS‹ DO⁄RUDUR VE BU TAR‹HLER ALLAH'IN ‹ZN‹YLE ÇOK UZUN B‹R ÖMÜR SÜRECE⁄‹ PEYGAMBER‹M‹Z (S.A.V.)'den rivayet edilen hadislerle bildirilen HZ. MEHD‹'N‹N HAYATININ FARKLI DÖNEMLER‹N‹ ‹fiARET ETMEKTED‹R. Hazreti Mehdi (a.s)'de önceki peygamberlerin baz› özellikleri vard›r. Bunlar›n aras›nda HAZRET‹ ADEM (A.S) VE HAZRET‹ NUH (A.S)'DA OLAN UZUN ÖMÜRLÜLÜK de vard›r." (Bihar- ul Envar, cilt. 51, Ansariyan Yay›nc›l›k, derleyen: Muhammed Bak›r el-Meclisi, ‹ran-Kum, 2003, Sf.217) Afla¤›daki anlat›m, bizzat Seyyid El Berzenci Hazretleri'nin K›yamet Alametleri adl› eserinin 185. ve 186. sayfalar›nda yer alan kendi orjinal izah›d›r ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin görev süresindeki farkl› hizmet dönemlerine dikkat çek- mektedir: Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci flu önemli aç›kla- malarda bulunmaktad›r: Birincisi, Peygamber (sav) Ümmetini bilhassa Ehli Beytini bir çok fleyle müjdelemifltir. Onlar›n her türlü zulüm ve iflkencelerinden kurtar›lacak- lar›n› anlatm›flt›r. Bu da ancak uzun bir müddet yap›lacak olan adalete ba¤l›d›r. Yedi ve dokuz sene gibi k›sa bir süre ise buna kâfi de¤ildir. ‹kincisi, Mehdî t›pk› Zülkarneyn ile Süleyman gibi bütün dünyaya hükmedecek. Di¤er ülkelerde Mescitler, binalar kuracak, dokuz sene gibi az bir müddet yapacak oldu¤u fikri mücadeleye ve di¤er ifllere yetmez. Üçüncüsü, onun zaman›nda ömürler uzayacak. ÖMÜRLER‹N UZAMASI, ONUN DA UZUN ÖMÜRLÜ OLMASINI GEREKT‹R‹R... Aksi halde 12
 15. 15. ömürlerin uzamas›n›n bir anlam› kalmaz. Dördüncüsü, O, Rumlarla dokuz senelik bir bar›fl andlaflmas› yapacak; buna göre Konstantiniye'de yedi sene ikâmet edecek. Oraya iki kere gidifli ve dönüflü tabii ki y›llar alacakt›r. Süfyanî ile yapaca¤› fikri mücadele de öyle. Çünkü yukar›da da arz etti¤imiz gibi, Süfyanî kendi- sine biat ettikten üç sene sonra andlaflmay› bozacak ve bu yüzden onun- la fikren mücadele etmek zorunda kalacakt›r. Hindi ve di¤er ülkeleri manen feth etmesi de muhakkak ki y›llara malo- lacakt›r. Nitekim bütün bu anlatt›klar›m›z, muhtelif rivayetlerde varid olmufltur. Bütün bu ifller, hükümranl›¤› süresinin dokuz y›ldan fazla oldu¤unu göstermektedir Öyleyse, YED‹ SENE ‹LE TAHD‹D (ED‹LMES‹ (SINIR- LANDIRILMASI), BÜTÜN ÜLKELERE TAM MÂNAS‹YLE YED‹ SENE HÂK‹M OLMASI ‹T‹BAR‹YLED‹R, ONDOKUZ YIL ‹LE TAHD‹D‹ (SINIRLANDIRILMASI), SÜFYANÎ ‹LE F‹KR‹ MÜCADELE YAPMASI, ONU F‹KREN MAHLUP ED‹P, ÜLKELERE (MANEN VE F‹KREN) HÂK‹M OLMASI VE BÜTÜN ‹NSANLARIN EMR‹N‹N ALTINA G‹RMES‹ ‹T‹BAR‹YLED‹R... (yani bu zamanda geçen süre itibariyledir ki, bu da ondokuz seneyi içine al›r...) Yukarda arz etmifltik: O, Rumlarla dokuz sene bar›fl yapacak, onlarla fikri mücadele yapmas› ve duruma hâkim olmas›, takriben on sene sürer, fiam'a girmesi, Süfyanî'nin ona biat etmesi, üç sene sonra biat'dan vaz geçmesi, bu yüzden onunla fikri bir mücadele yapmas› ve dolay›s›yla bu aradan bir sürü senelerin geçmesi tahminen yirmi dört y›l› bulur... Mekke'ye girmesi, orada Mekke Emrinin düflünce sistemini çökertmesi, dolay›s›yla BÜTÜN H‹CAZ ÜLKELER‹NE MANEN VE F‹KREN HÂK‹M OLMASI DA AfiA⁄I YUKARI KIRK SENEY‹ bulur... Sonra bütün ülkelere manen ve fikren hâkim olmas›, Horosanl› Haflimî'nin zuhur etmesi ... de az vakit almaz!.. Kald› ki dokuz veya afla¤› bir zaman hâkim olmas›, ‹sa'n›n (A.S.) nüzulun- dan sonra olmas› da muhtemeldir... (K›yamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci, Pamuk Yay›nc›l›k, 185, 186) Görüldü¤ü gibi büyük ‹slam Alimi seyyid Muhammed b. Resul el-Hüseyni 13
 16. 16. el-Berzenci Hazretleri Hz. Mehdi (a.s.)'nin görev sürelerini mutelif zamanlar içerisinde anlatm›fl bu büyük müceddidin Kuran ahlak› ve fazileti ile Peygamberimiz (s.a.v.)'in sünnetini dünya üzerinde hakim etmesinin yaklafl›k 40 y›l› bulaca¤›n› bildirmifltir. Bu süre içinde Hz. Mehdi (a.s.), deccaliyet sisteminin kendisine karfl› kurdu¤u tuzaklarla, komplolarla, tecritlerle meflgul olacak, bir gaybet dönemi olacak ayr›ca say›lar› 313 kifliden müteflekkil oldu¤u hadislerde aç›klanan talebelerinin bir araya gelmeleri ve imanlar›n›n güçlü hale gelmesi için çok samimi bir gayret içinde olacakt›r. Yine Hz. Mehdi (a.s.)'nin hapis döne- mi olacak, daha sonras›nda müslümanlar›n esaretine son verecek, yaflanan ac›, zulüm ve bask› ortam›n› tamamen ortadan kald›rmak ve insanlar aras›nda Kuran ahlak›n› hakim k›lmak ve ‹slam Birli¤i oluflturmak için hakkaniyetli bir çal›flma içinde olacakt›r. Ancak bu çal›flmalar›n hiçbiri 7 ya da 10 y›l gibi k›sa bir zaman dilimi içinde tamamlanmayacak, hepsi ayr› ayr› çok uzun sürecekler ala- cakt›r. Ayn› flekilde Hz. Mehdi (a.s.), tüm dünyada, farkl› farkl› ülkelerde imar çal›flmalar› yapacak, binalar ve müslümanlar›n ibadetlerini rahatça yaya- bilmeleri için mescidler infla edecektir. Ancak bu çal›flmas› da 9 y›l gibi k›sa bir müddet içinde de¤il çok daha uzun bir zaman dilimi içinde gerçekleflecektir. Di¤er yandan Süfyani sistem ile fikri bir mücadelesi olacak ve bu sistemin oluflturdu¤u münaf›kl›k ile de uzun y›llar süren bir manevi mücadelesi olacakt›r. Hatta bu süre takriben 24 y›l› bulacakt›r. Di¤er yandan dünya ülkeleri- ni manen ve fikren feth etmesi yani Kuran ahlak› ve fazileti ile Peygamberimiz (s.a.v.)'in sünnetini insanlara kabul ettirmesi de çok uzun bir vakit alacakt›r. El Berzenci Hazretleri tüm bu çal›flmalar›n›n sonunda Hz. Mehdi (a.s.)'nin ‹slam ahlak›n›n dünya hakimiyeti için en az 40 y›l gayret gösterece¤ini söylemektedir. Bu da Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhur zaman› olan Hicri 1400 itibariyle hemen tan›nmas› gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmad›¤›n› bu tan›nman›n yukar›da belirtti¤imiz tüm bu çal›flmalar nedeniyle en az 40 y›l; yani 40, 50, 60 y›l gibi uzun bir dönemi kapsayaca¤›n› gösteren önemli delillerdir. 14
 17. 17. 3. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in, hadislerinde Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili çeflitli süreler vermifl olmas›, Hz. Mehdi (a.s.)'nin hayat›n›n, fikri mücadelesinin ve Kuran ahlak›na dayal› manevi hükümranl›k süresinin çeflitli dönemlerine iflaret etmektedir. Peygamberimiz (s.a.v.)'in hadislerinde Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili olarak geçen; "Hz. Mehdi (a.s.) 14 sene yaflayacak", "Hz. Mehdi (a.s.)'nin hayat› 30 senedir" ve "Hz. Mehdi (a.s.) dünyada 40 y›l kalacakt›r ..." fleklindeki ifadeler, Hz. Mehdi (as)'nin hayat›n›n, fikri mücadelesinin ve Kuran ahlak›na dayal› manevi hüküm- ranl›k süresinin çeflitli dönemlerine iflaret etmektedir. Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili çok detayl› bilgiler verilmifl ve bu mübarek ahir zaman flahs›n›n hayat›n›n önemli dönemlerine dikkat çekilmifltir. Örne¤in hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)'nin ortaya ç›kmadan önce çok büyük zulümlere u¤rayaca¤›, sald›r› ve iftiralara maruz kalaca¤› tarif edilmektedir. Hapis dönemleri, tutuklanmalar, bask›lar Hz. Mehdi (a.s.)'nin hayat›n›n çok önemli bir dönemini oluflturacakt›r. Hz. Mehdi (a.s.) gibi talebeleri de dönemin inkarc›lar›ndan çok fliddetli eziyetler görecek, çok fliddetli denemelerden geçir- ileceklerdir. Hz. Mehdi ve talebelerinin inkar edenlerle, ahir zaman›n münaf›klar›yla, baz› F›k›h alimleriyle ve ahir zaman deccaliyle yapaca¤› fikri mücadele de bu zaman aral›klar›ndan biridir. Hz. Mehdi (a.s.)'nin talebelerinin say›s›n›n 313 oldu¤u da hadislerde bildirilmektedir. Bu say› düflünülürse bu kadar kiflinin Hz. Mehdi (a.s.)'nin çevresinde birleflmelerinin, e¤itilmelerinin, imani yönden olgunlaflmalar›n›n da belli bir zaman alaca¤› ortadad›r. Tüm bu olay ve geliflmeler, Hz. Mehdi (a.s.)'nin ortaya ç›kmas›ndan ve manevi lider olmas›ndan yani herkesçe tan›nmas›ndan önce uzun bir dönem geçece¤i ve bu dönemin belli evreleri olaca¤›n› göstermektedir. 15
 18. 18. Hz. Mehdi (a.s.)'nin görev süresindeki bu dönemler Peygamberimiz (s.a.v.)'den flu flekilde rivayet edilmifltir: Resulullah (S.A.V) flöyle buyurmufltur: "Benim ümmetimin içinde Hz. Mehdi (a.s.) ç›kacak, 5 VEYA 9 YIL (HÜKÜM SÜREREK) yaflayacakt›r. Bir adam ona gelecek ve: Ey Mehdi (a.s)! Bana (mal) ver diyecek. O da onun elbisesini yay›p, içine tafl›yabilece¤i kadar mal dolduracakt›r." (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar") "... Mal› bölecek ve insanlara peygamberlerinin sünnetiyle davranacak ‹slam'› aradaki komflu diyarlara bildirecek, 7 YIL KALACAK sonra vefat edecek ve Müslümanlar namaz›n› k›lacaklar." (Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi "Risaletül Meflreb elverdi fi mezhebil Mehdi") Ebu Abdullah Hüseyin b. Ali'den rivayet göre; Hz. Mehdi (a.s.) 19 YIL hüküm sürecektir. (Ukayli "En-Necmu's-sak›b fi Beyan› Enne'l Mehdi min Evlad› Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal") Taberani ve Ebu Nuaym'›n, Ebu Said El-Hudri (RA)dan rivayetlerine göre; Resulullah flöyle buyurmufltur: "Benim Ehl- i Beyt'imden bir adam ç›kacakt›r. O, benim sünnetimi anlata- cakt›r. Allah (c.c.) onu hürmetine gökyüzünden ya¤mur indire- cektir. Yeryüzü (Allah (c.c.)›n emri ile) bereketini d›flar› ç›kara- cakt›r. O, daha önce zulüm ve haks›zl›kla doldurulmufl olan dünyay› hak ve adeletle dolduracakt›r. BU SÜNNET‹ 7 YIL YAPACAKTIR." (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el- Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar) 16
 19. 19. Hz. Ali'den rivayete göre; Hz. Mehdi (a.s.), bütün bit'adlar› yok edecek ve bütün sünnetleri de ikame edecektir. Konstantiniyye'yi, Çin'i, Deylem Da¤›'n› fethedecektir. HZ. MEHD‹ (A.S.) BU HAL ÜZERE 7 YIL KALACAKTIR. Onun her senesi, sizin on seneniz gibidir. (Ukayli "En-Necmu's-sak›b fi Beyan› Enne'l Mehdi min Evlad› Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal") Darakutni ve Taberani'nin, Ebu Hureyre (RA)dan rivayetlerine göre; Resulullah (SAV) flöyle buyurmufltur: "Benim ümmetimin içinde Hz. Mehdi (a.s.) olacakt›r. HER NE KADAR 7 VEYA 8, YAHUT DA 9 YILDAN AZ OLSA B‹LE, daha önce benzeri olmayan bir flekilde ümmetimden günahs›z ve günahkar olan herkes onun devrinde nimetlendirilecektir." (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar") Nuaym'›n, Zühri'den rivayetine göre; Hz. Mehdi (a.s.) 14 SENE yaflayacak, sonra normal bir flekilde ölecektir. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar") Yine Nuaym'›n Bukye b. Velit'den rivayetine göre; HZ. MEHDI (A.S.)'NIN HAYATI 30 SENED‹R. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El- Mehdi El-Muntazar") "Yine Nuaym'›n, Dinar b. Dinar'dan rivayetine göre; HZ. Mehdi (A.S.) DÜNYADA 40 YIL KALACAKTIR. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar") 17
 20. 20. Hadislerden Hz. Mehdi (a.s.)'nin tüm milletlere fikren ve manen hakim olmas›n›n da uzun bir dönem alaca¤› anlafl›lmaktad›r. ‹slam alimlerinin de belirttikleri üzere, ülkelerin Hz. Mehdi (a.s.) taraf›ndan birbiri ard›na manen ve fikren fethedilmesi belli bir zaman içinde olacakt›r. Hatta Berzenci Hazretleri Hz. Mehdi (a.s.)'nin ‹slam ahlak›n› hakim etmesinin 40 y›l gibi uzun bir süreyi bulaca¤›n› söylemifltir. Bu tespit Hz. Mehdi (a.s.)'nin insanlarca tam olarak tan›nmas›n›n, zuhurundan sonra en az 40 y›ll›k bir dönemin ard›ndan olaca¤›n› göstermektedir. … BÜTÜN H‹CAZ ÜLKELER‹NE MANEN VE F‹KREN HÂK‹M OLMASI DA AfiA⁄I YUKARI KIRK SENEY‹ bulur... (K›yamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed b. Resul el- Hüseyni el-Berzenci, Pamuk Yay›nc›l›k, sf. 186) 4. Hz. Mehdi (a.s.)'nin Hicri 1400'ün bafl›nda zuhur etmesi demek kesinlikle zuhur eder etmez insanlarca tan›naca¤› anlam›n› tafl›maz. fiu an Hicri 1430'da oldu¤umuza göre Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhuru üzerinden Peygamberimiz (s.a.v.)'in bildirdi¤i Hicri tarihe göre 30 y›l geçmifltir. Yani Berzenci Hazretleri'nin bildirdi¤i gibi Hz. Mehdi (a.s.)'nin tam olarak tan›nmas› ve dünya çap›ndaki manevi ve fikri hakimiyeti için en az 10 y›ll›k bir dönem daha bulunmaktad›r. Baz› kiflilerin hiçbir muteber delile ve sahih hadise dayanmadan iddia etti¤i gibi; "Hz. Mehdi (a.s.) Hicri 1400 itibariyle hemen tan›nacak, Hz. Mehdi (a.s.) oldu¤u herkesçe hemen bilinecek" gibi bir mant›k yürütmek ehl-i sünnet alim- lerinin düflüncelerine tamamen ters düflmektedir. Bu iddiada bulunan bir kifli ehl-i sünnet inanc›na ters düflmüfl olur. Çünkü örne¤in büyük ehl-i sünnet alimi Medineli Allame Seyyid Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci Hazretleri; Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhurundan sonraki tan›nma vakti için flöyle bir aç›klama- da bulunmufltur: (Afla¤›da yer alan küpür Medineli Allame Seyyid Muhammed b. Resul el- Hüseyni el-Berzenci Hazretleri'nin (Hicri 1040-1103), tercümesi Naim Erdo¤an taraf›ndan yap›lm›fl El-iflaatü li Eflrat›ssaati (K›yamet Alametleri) adl› eserinin geniflletilmifl 10. bask›s›n›n 301 nolu orijinal sayfas›d›r.) 18
 21. 21. … YAHUT, DÖRT, BEfi HATTA ON YIL, YÜZÜN ‹LK YIL- LARINDAN SAYILIR. BUNA GÖRE; MEHD‹'N‹N, YÜZÜNCÜ YILDAN, YED‹, DOKUZ VEYA OTUZ SENE EVVEL ÇIKMASI, ONUN YÜZÜNCÜ YILIN BAfiINDA ÇIKACA⁄INI ÖNLEYEMEZ. BU MÜDDETTEN SONRAYA KALSA, Y‹NE DURUM AYNI OLUR. (K›yamet Alametleri, müellif: Medineli Allâme Muhammed b. Resul el-Hüseynî el-Berzencî, Pamuk Yay›nc›l›k, ‹stanbul 2002 sf. 301) El Berzenci Hazretleri bu sözüyle Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhur tarihi olan Hicri 1400'den sonraki 4, 5 hatta 10 y›l›n bile yüzy›l bafl›n›n ilk y›llar›ndan oldu¤unu belirtmektedir. Hatta örne¤in ‹mam Rabbani Hazretleri'nin; HER YÜZ SENE BAfiINDA bu ümmetin ulemas› aras›ndan B‹R MÜCEDD‹D GELECEK ve fleriat› (Kuran ahlak› ve fazileti ile Peygamberimiz (s.a.v.)'in sünnetini) ihya edecektir (canland›racakt›r). (Mektubat-› Rabbani, 1/520) ifadesiyle belirtti¤i gibi Hz. Mehdi (a.s.)'nin H‹CR‹ 1400 BAfiINDAN 7, 9 HATTA 30 SENE EVVEL YA DA SONRA TANINACAK OLMASI da Hz. Mehdi (a.s.)'nin Hicri 1400'de zuhur etmesine mani olmayacakt›r. Bu durumlar olsa bile Hz. Mehdi (a.s.) yine Hicri 1400 bafl›nda ç›km›fl olacakt›r. 19
 22. 22. "Hz. Mehdi (a.s.) Hicri 1400'de insanlarca hemen tan›nmad›¤›na göre zuhur etmedi, Hicri 1400'ün üstünden de 30 y›l geçmesine ra¤men hala büyük alametler oluflmad›, demek ki Hz. Mehdi (a.s.) bu yüzy›lda ç›kmayacak Hz. Mehdi (a.s.)'nin ç›k›fl› di¤er yüzy›la kalm›flt›r..." gibi ak›l ve mant›¤a uymayan bu tip ifadelerle Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhurunu örtmeye, gölgelemeye ve gizlemeye çal›flanlara Ehl-i Sünnet'in önemli ve muteber alimlerinden olan El Berzenci Hazretleri'nin bu aç›klamas›; son derece önemli bir cevap niteli¤indedir. Hz. Mehdi (a.s.), Hicri 1400'ün öncesinde ya da 7, 9 ya da 30 y›l sonras›nda da ç›ksa yine beklenen Büyük Mehdi (a.s.)'dir. Bu durumlar›n hiçbiri Peygamberimiz (s.a.v.)'in sahih hadisleriyle bildirilmifl olan bu gerçe¤i Allah'›n izniyle kesinlik- le de¤ifltiremez. 5. Peygamberimiz (s.a.v.) dünyan›n ömrünün 7000 y›l oldu¤unu bildirmifltir (Do¤rusunu Allah bilir) Her yüz senede bir din ahlak›n› bidatlerden kurtarmak ve yenilemek için Allah taraf›ndan bir kiflinin gönderildi¤i, Sünen-i Ebu Davud, Mektubat-› Rabbani gibi büyük ve muteber ehli sünnet alimlerinin eserlerinde aç›k bir flekilde belirtilmifltir. Peygamberimiz (s.a.v.)'den rivayet edilen hadislerde ahir zamanda zuhur edece¤i müjdelenen Hz. Mehdi (a.s.)'nin ç›k›fl zaman› olarak ise Hicri 1400 y›l› verilmifltir. Bu 100 y›ll›k sürede ‹slam ahlak› belli bir süreç içinde tüm dünyaya hakim olacak, din ahlak›na karfl› mücadele veren Deccaliyet sistemi ise tamamen ortadan kalkacakt›r. Ancak afla¤› yukar› 100 sene kadar sürecek olan bu yük- selme döneminin ard›ndan yani Hicri 1500'lerle birlikte Dünya yeniden bir bozulma sürecine girecektir. Ehl-i Sünnetin büyük hadis ve f›k›h alimlerinden biri olan ‹mam Ahmed ‹bni Hanbel gibi birçok alimin birbirlerinden naklettik- leri bir hadiste Peygamberimiz (s.a.v.) kendine kadar dünyada geçen zaman›n 5600 y›l oldu¤unu bildirerek insanl›k tarihinin bafllang›c› hakk›nda önemli bir bilgi vermifltir: Ahmed ‹bni Hanbel ‹lel'inde nakletti. ‹smail b. Abdülkerim, Abdüssamed'den O da Vehb'den rivayet etti: DÜNYADAN BEfi B‹N ALTI YÜZ YIL GEÇM‹fiT‹R. (Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir zaman, sf. 89) 20
 23. 23. (Afla¤›da yer alan küpür Ali B. Hüsameddin el-Muttaki Hazretleri'nin, Kitab- ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir zaman adl› eserinin Say›n Dr. Suat Arusan taraf›ndan haz›rlanan Türkçe çevirisinin sf. 89'da yer alan ilgili k›sm›d›r.) Di¤er yandan baflka birçok hadiste ise dünyan›n ömrünün 7000 y›l oldu¤una dair aç›k izahlar bulunmaktad›r: Enes Malik 'den tahric etti. O dedi ki, Resulullah (s.a.v.) buyur- du: DÜNYANIN ÖMRÜ, AH‹RET GÜNLER‹NDE YED‹ GÜNDÜR. Allah-u Teala buyurdu ki: RABB‹N KATINDA B‹R GÜN S‹Z‹N SAYDIKLARINIZDAN B‹N YIL G‹B‹D‹R. Kim bir din kardeflinin Allah yolunda bir ihtiyac›n› görürse, Allah Teala onun için gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle geçirmiflcesine fiU DÜNYANIN YED‹ B‹N YILLIK ÖMRÜ MÜDDET‹NCE SEVAP YAZAR. (Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 88) Dakkak b. Zeyd-ü Cüheni 'den rivayet ettiler: Ben gördü¤üm bir rüyay› Resulullah (s.a.v.) 'e anlatt›m. Bu rüyada Peygamber (s.a.v.) yedi basamakl› bir minberin en üst basama¤›nda idi: O buyurdu ki, YED‹ BASAMAKLI GÖRDÜ⁄ÜN M‹NBER fiU DÜNYANIN ÖMRÜ OLAN YED‹ B‹N SENED‹R. (Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 89) 21
 24. 24. (Afla¤›da yer alan küpür Ali B. Hüsameddin el- Muttaki Hazretleri'nin, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy- il Ahir zaman adl› eserinin Say›n Dr. Suat Arusan taraf›ndan haz›rlanan, Türkçe çevirisinin sf. 88, 89 ve 90. sayfalar›d›r.)
 25. 25. Ehl-i sünnet alimlerinden Hüsameddin el- Muttaki'nin eseri Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman kitab›n›nda yer alan bu hadislere göre Peygamberimiz (s.a.v.) dünyan›n ömrünün 7000 sene oldu¤unu bildirmektedir. Yine birçok ehl-i sünnet alimlerinin eserlerinde örne¤in Muttaki Hazretlerinin, Kenzu'l-Ummal, h.no: 16459'da, Muhammed Tahir b. Ali el-Hindî ‘nin eseri Tezkiretu'l-Mevduat, I/223'de, ‹mam Sahavî, el-Makasidu'l-hasene (Deylemi'den naklen), I/693, h.no: 1243.'de, El Munavî'nin Feyzu'l-Kadir, III/547; h.no: 4278 (Deylemi'den naklen) de, Bayezid Bistamî Hazretleri'nin Miftahu'l-Cifr adl› eserinde dünyan›n ömrünün 7000 y›l oldu¤u konusuyla ilgili hadislere yer ver- ilmifltir. Bu da ehl-i sünnet alimlerinin ittifakla bu konuyu kabul ettiklerini gösteren çok aç›k bir delildir. Hicri 1300'ün ve son bin y›l›n en büyük müceddidi olan Üstad Said Nursi Hazretleri ise ‹slam ahlak›n›n hakimiyet süresi için Hicri 1500'leri vermifltir. Üstad bu tarihlere kadar ki dönemin Müslümanlar›n aç›k ve aflikar galibiyet dönemleri olaca¤›n› ifade etmifltir. Bundan sonraki y›llarda ise ‹slam ahlak›n›n dünya üzerindeki yükselifl döneminin sona erece¤i ve kafirler için bir k›yamet kopmas›n›n Hicri 1545 itibariyle söz konusu olaca¤›n› söylemifltir. (Do¤rusunu Allah bilir.) "Ümmetimden bir taife Allah'›n emri gelinceye kadar (k›yamete kadar) hak üzerinde olacakt›r." "Ümmetimden bir taife.." f›kras›n›n (bölümünün) makam-› cifrîsi (cifir hesâb›na göre olan netice, say› de¤eri) 1542 (2117) ederek nihayet-i devam›na (varl›¤›n›n sonuna) îma eder. "Hak üzerinde olacakt›r." (fledde say›l›r) f›kras› dahi; makam-› cifrîsi 1506 (2082), bu tarihe kadar zâhir ve aflikârane (aç›k ve ortada), belki galibane ; sonra tâ 1542 (2117) ye kadar, gizli ve ma¤lubiyet içinde vazife-i tenviriyesine (ayd›nlatma görevine) devam edece¤ine remze (iflarete) yak›n îma eder. "Allah'›n emri gelinceye kadar" (fledde say›l›r) f›kras› dahi; makam-› cifrîsi 1545 (2120), kâfirin bafl›nda KIYAMET KOPMASINA îma eder. (Kastamonu Lahikas›, s. 33) Peygamberimiz (s.a.v.) baflka birçok sahih hadisinde ise dünyan›n sadece 1 günlük ömrü kalm›fl olsa bile Allah'›n o ömrü uzat›p Hz. Mehdi (a.s.)'yi mutla- 25
 26. 26. ka zuhur etirece¤ini bildirmifltir. Bu son derece önemli bir aç›klamad›r. Çünkü Hz. Mehdi (a.s.)'nin Peygamberimiz (s.a.v.)'in rivayetine ra¤men Hicri 1400'de ç›kmayaca¤› gibi hadislere mualif bir aç›klamada bulunan söz konusu kiflinlerin bu hadisleri de göz ard› etti¤i son derece ortadad›r. Oysa Peygamberimiz (s.a.v.) bu hadisleriyle, Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhurunun ve onun vesilesiyle ‹slam ahlak›n›n hakim olmas›n›n insanl›k için ne kadar önemli oldu¤una çok aç›k flekilde dikkat çekmifltir. Abdullah (r.a) dan rivayet edilmifltir: Resulullah (s.a.v) buyur- du ki: Ehl-i beytimden ismi ismime mutab›k olan bir kifli bafla geçecektir... DÜNYANIN ANCAK B‹R GÜNLÜK ÖMRÜ KALMIfi OLSA, ONUN (HZ. MEHD‹ (A.S.)'N‹N) BAfiA GEÇMES‹ ‹Ç‹N CENAB-I ALLAH O GÜNÜ BEHEMEHAL UZATIR. Sünen-i Tirmizi 4/92 Hz.Ali 'den rivayet oldu¤una göre Resulullah (s.a.v.) flöyle buyurdu: KIYAMET‹N KOPMASI ‹Ç‹N ZAMANDA SADECE B‹R GÜNDEN BAfiKA VAK‹T KALMAMIfi TA OLSA, ALLAH (CC) BEN‹M EHL-‹ BEYT‹MDEN B‹R ZATI GÖNDERECEK. Sünen-i Ebu Davud, 5/92 ‹bn-i Mace ve Ebu Naim, Ebu Hüreyre 'den tahric ettiler, o dedi, Peygamber (s.a.v) buyurdu: E⁄ER DÜNYADAN B‹R GÜN KALSA, ALLAH O GÜNÜ UZATIR VE EHL-‹ BEYT‹MDEN B‹R‹S‹N‹ MEL‹K KILAR. Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Muntazar, 10 El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 27 Ölüm-K›yamet -Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 437 Bu nedenle; sözde Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhurunun ilk çeyre¤inin geçti¤i bu nedenle de zuhurunun bir dahaki yüzy›la kald›¤› gibi hadislere dayal› olmadan, tamamen mant›k d›fl› ve uydurma bir aç›klama yapan bu kiflilerin bu hadisleri yeniden tefekkür etmesi ve üzerinde düflünmesi gerekmektedir. 26
 27. 27. Allah'›n "dünyadan bir gün kalsa bile o günü uzat›p Hz. Mehdi (a.s.)'yi zuhur ettirece¤ini" bildiren Peygamberimiz (s.a.v.)'in sözleri, Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhuru için gerekirse zaman›n uzat›laca¤› yönündedir. Demek ki böyle bir durumda Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhuru -bu flah›slar›n iddia etti¤i gibi- yüz sene sonras›na ertelenip bu yüzy›lda beklenmekten vazgeçilmeyecek, aksine Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhuru yine Hicri 1400 içinde beklenmeye devam edilecektir. fiu çok önemlidir ki Hicri 1499 senesinin son gününe kadar Hicri 1400'lü y›llar›n içinde olunur. Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhuru için Allah'›n gerekirse zaman› uzat- mas› de yine Hicri 1500'lere kadar olacak Hz. Mehdi (a.s.) bu dönem içinde ‹slam ahlak›n› ve faziletini ve Peygamberimiz (s.a.v.)'in sünnetini dünyaya yayma çal›flmalar›na çeflitli flekillerde devam edecektir. Ancak söz konusu uzama dünyan›n 7000 y›ll›k ömrünü aflmayacak bir uzama olacak sonras›nda ise Peygamberimiz (s.a.v.)'in belirtti¤i; ‹slam ahlak›n›n dünya üzerindeki etkisinin kalkmaya bafllamas› ani bir gerileme fleklinde de¤il akl›n ihtiyarini kald›rmadan yavafl yavafl meydana gelecektir. Ard›ndan dünyan›n 7000 y›ll›k ömrünün sonu olan k›yametin kopmas› olay› da Üstad Said Nursi Hazretleri'nin ifade etti¤i gibi inflaAllah Hicri 1500'ler itibariyle beklenecektir. (Do¤rusunu Allah bilir.) Büyük ehl-i Sünnet alimi Berzenci Hazretleri de dünyan›n ömrünün Hicri 1600'e ulaflmayaca¤›n› yani Hicri 1500'lü y›llar içinde k›yametin kopmas›n›n Allah'›n izniyle beklendi¤ini ifade etmektedir. (Do¤rusunu Allah bilir.) BU ÜMMETIN ÖMRÜ B‹N SENEY‹ GEÇECEK, FAKAT B‹N BEfi YÜZ SENEY‹ AfiMAYACAKTIR... (K›yamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci, Pamuk Yay›nc›l›k, ‹stanbul, 2002, s. 299) 27
 28. 28. (Afla¤›da yer alan küpür Medineli Allame Seyyid Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci Hazretleri'nin (Hicri 1040-1103), tercümesi Naim Erdo¤an taraf›ndan yap›lm›fl; El-iflaatü li Eflrat›ssaati (K›yamet Alametleri) adl› eserinin geniflletilmifl 9. bask›s›n›n orjinal kapa¤› ve 299. sayfalar›d›r.)
 29. 29. Peygamberimiz (s.a.v.)'den rivayet edilen hadise dayal› olarak Suyuti Hazretleri ise yapt›¤› aç›klamada flöyle belirtmektedir: "BEN‹M ÜMMET‹M‹N ÖMRÜ 1500 SENEY‹ PEK GEÇMEYE- CEK." (Suyuti, el-Keflfu an Mücavezeti Hazihil Ümmeti el-Elfu, el- havi lil Fetavi, Suyuti. 2/248, tefsiri Ruhul Beyan. Bursevi. (Arapça) 4/262, Ahmed bin Hanbel, Kitâbu'l-‹lel, sh. 89) Bu durumda e¤er yaz› boyunca hitap etti¤imiz flah›slar, kendilerinin ehl-i sünnet inanc›nda oldu¤una hiçbir kuflku olmad›¤›n›, ehl-i sünnet inanc›na tam ve kesin ba¤l› oldu¤unu söylüyor hatta kendilerini yetifltiren hocalar›n›n bu konuda aç›k beyan› oldu¤unu söylüyorlarsa o zaman ehl-i sünnetin bu iki mute- ber ve muhterem aliminin kendi eserlerinde ifade ettikleri görüfllerini de kabul etmek durumundad›rlar. Kendileri, bu büyük alimlerin ortak görüflüne tama- men ters düflecek ve hiçbir sahih hadise dayanmayan aç›klamalarla müslüman- lar› meflgul etmemelidirler. Ehl-i Sünnet alimleri aras›nda son derece önemli yer- leri olan Suyuti ve Seyyid El– Berzenci Hazretleri'nin ikisinin de derin görüflleri, derin araflt›rma ve ilimleri ile böyle ortak bir kan›ya vard›klar›n› kabul edip içinde yaflad›¤›m›z dönemi Peygamberimiz (s.a.v.)'den rivayet edilen sahih hadisler do¤rultusunda de¤erlendirmeleri ve buna göre görüfl bildirmeleri gerekmektedir. Unutulmamas› gereken; Müslümanlar›n böyle bir konuda kesinlikle Peygamberimiz (s.a.v.)'in; ehl-i sünnet alimlerince ittifakla sahih oldu¤unu kabul ettikleri hadislerine itibar edecek olmalar›d›r. Kendine göre; hiçbir ayet ya da hadise dayand›rmadan, ak›l d›fl› mant›klar yürüterek Hz. Mehdi (a.s.)'nin ç›k›fl›n› bir as›r sonraya erteleyen ve ‹mam Rabbani, Ebu Davud Hazretleri, Suyuti Hazretleri, Seyyid el Berzenci Hazretleri ve Üstad Said Nursi Hazretleri gibi ehl-i sünnet alimlerinin ittifakla kabul ettikleri "her yüz senenin bafl›nda müslümanlar aras›ndan dini bidatlerden ay›racak bir zat›n ç›k›fl›n›" müjdeleyen tüm hadisleri aç›kça reddeden bir kiflinin sözlerine Müslümanlar itibar etmeye- ceklerdir. 30
 30. 30. 6. Ard› ard›na gerçekleflen ahir zaman alametleri Hz. Mehdi (a.s.)'nin ç›k›fl›n›n çok önemli iflaretleridir Hicri 1400'e girilmesiyle birlikte ard› ard›na hadisteki anlat›m›yla "tesbih taneleri gibi" birbirini izleyerek gerçekleflmifl-gerçekleflmekte olan ve afla¤›da sadece bir k›sm›na yer verdi¤imiz ahir zaman alametleri baz› kiflilerin sözde Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhuru di¤er bir yüzy›la kalm›flt›r iddias›n› tamamen geçersiz hale getirmektedir. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "… eskimifl ipi kopan bir kolyenin taneleri gibi birbiri ard›na gelen alâmet- leri beklesinler." (Ebû Hureyre rad›yallahu anh. Tirmizî) K›yamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizide- ki boncuklar›n artarda kopmas› gibi. (Ramuz-El Ehadis, 277/6; Camiü's-Sagir, 3/167) Bu ahir zaman ile ilgili hadislerin ard› ard›na ve tüm detaylar› görülecek flekilde, içinde yaflad›¤›m›z Hicri 1400 içinde gerçekleflmekte olmas› ahir zaman- da beklenen Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhur etti¤ini göstermektedir. (Do¤rusunu Allah bilir.) Ahir zaman alametleri bir bütündür ve bu alametlerin gerçekleflmesi, hem Peygamberimiz (s.a.v.)'in haber verdi¤i ahir zaman içinde yaflad›¤›m›z›, hem de tüm müslümanlarca büyük bir heyecan ve umutla beklenen Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhurunu müjdelemektedirler. Bu nedenle büyük ve küçük alametler olarak adland›r›lm›fl olan alametlerin hepsi Müslümanlar için son derece önem tafl›maktad›r. Bu alametlerden herhangi birinin gerçekleflti¤ini görmek Müslümanlar›n umutlar›n› pekifltirmekte, heyecanlar›n› art›rmakta ve flevkleri- ni kat kat yükseltmektedir. 30 y›ld›r arka arkaya gerçekleflen alametlerin hepsi, ahir zaman aç›s›ndan kesinlikle göz ard› edilemeyecek çok önemli alametlerdir. Ancak, bu alametlerin tamam›n›n bir anda; bir günde ya da bir haftada toplu olarak tahakkuk etmesi 31
 31. 31. mümkün ve mant›kl› olmad›¤›na göre, hepsinin vuku bulmalar› do¤al olarak aylar›, y›llar›, on y›llar› bulacakt›r. Alametlerin arka arkaya ve tek tek gerçek- leflmesi için geçecek bu uzun dönem ise Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhurunun hemen akabinde tan›nmayaca¤›n›, tan›nmas› için önce ahir zamanda oldu¤umuzu ispatlayan bu alametlerin gerçekleflmesi gerekti¤ini göstermektedir. • Örne¤in Hicri 1400'de, hadiste Peygamberimiz (s.a.v.)'in tam aç›klad›¤› flekilde F›rat'›n suyu, üzerine kurulan baraj ile kesilmifltir. "F›rat Nehri'nin suyu çekilerek alt›n hazinesini aç›klamas› zaman› yaklafl›yor. Her kim, o zaman orada bulunursa o hazine- den bir fley almas›n." (Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmifllerdir.) (Riyâzü's-sâlihîn min hadîsi seyyidi'l-mürselîn, ‹mam Nevevî', 3/332) Bu hadisin tahakkuk etti¤ini kabul etmemiz için, ilk kesilifl vakti yeterlidir. F›rat'›n suyunun bir daha kesilmesi art›k hadis aç›s›ndan bir önem tafl›maz. Bu durumda di¤er bir yüzy›lda bu olay›n tekrar etmesinin hadisin tahakkuku aç›s›ndan hiçbir önemi kalmam›flt›r. Çünkü zaten Hicri 1400'de F›rat'›n suyu ilk defa kesilmifltir. • Yine Peygamberimiz (s.a.v.), Afganistan'›n iflgal edilece¤ini; "Talikan'a (Afganistan'a) yaz›k oldu. fiüphesiz Allah Teala'n›n orada alt›n ve gümüfl olmayan hazineleri vard›r. Orada Allah'› hakk›yla bilen insanlar vard›r. Onlar ahir zaman Hz. Mehdi (a.s.)'sinin yard›mc›lar›d›r." (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59) hadisiyle bildirmifltir. Ruslar›n Afganistan'› 1979 y›l›nda yani Hicri 1400'de iflgal etmeleriyle bu hadis tahakkuk etmifltir. Baflka bir yüzy›lda bir defa daha Afganistan iflgal edilecek olsa da bizim için 1979 y›l›nda ilk defa yaflanan bu iflgal hadisi tam tahakkuk ettiren iflgaldir. 32
 32. 32. "Hz. Mehdi (a.s.) için 2 alamet vard›r ki... Bunun birincisi, Ramazan'›n birinci gecesi Ay'›n ikincisi de ortas›nda Günefl'in tutulmas›d›r." (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47) "Hz. Mehdi (a.s.)'nin ç›kmas›ndan önce bir Ramazan içinde Günefl iki defa tutulacakt›r." (Ölüm-K›yamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 440) "... Günefl'in oruç ay›n›n ortas›nda, Ay'›n ise sonunda tutul- mas›..." (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 37) "Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelifli Ramazan ay›nda ay›n iki kere tutul- mas›na sebep olacakt›r." (K›yamet Alametleri, s. 200) Hicri 1400 içinde 1981 ve 1982 y›llar›nda arka arkaya ve tam Ramazan ay›nda günefl ve ay tutulmalar› gerçekleflmifltir. 81 ve 82 y›llar›nda arka arkaya gerçekleflen bu gökyüzü olaylar›yla hadis tam olarak tahakkuk etmifltir. Bu olay›n iki y›l üstüste olmas› hadisin belirtti¤i olay›n gerçekleflti¤ini göstermek- tedir. Bundan sonra baflka bir yüzy›lda olabilecek benzer yeni bir olay›n art›k hadis aç›s›ndan bir geçerlili¤i olmaz. • Yine Dünyam›z›n yak›n›ndan ancak 76 y›lda bir geçen Halley kuyruklu y›ld›z› 1986 y›l›nda yani Hicri 1406'da geçmifl ve Peygamberimiz (s.a.v.)'in hadiste; O gelmeden önce, do¤udan ›fl›k veren bir kuyruklu y›ld›z görünecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 53) 33
 33. 33. • Peygamberimiz (s.a.v.) hadisinde; " ... AZERBAYCAN'DAN MUTLAKA B‹R ATEfi ÇIKACAKTIR. Ve hiçbir fley onun karfl›s›nda duramayacak. Böyle bir fley olunca evinizde oturun..." (fieyh Muhammed b. ‹brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 311) fleklinde belirtmifl gerçekten de Azerbaycan'a ait Da¤l›k Karaba¤ topraklar› 1988 tarihinde Ermeniler taraf›ndan iflgal edilerek bu hadis de yine Hicri 1400 içinde gerçekleflmifltir. Bu tarihten sonraki bir tarihte Azerbaycan topraklar›nda olabilecek yeni bir iflgalin hadis aç›s›ndan bir önemi kalmam›flt›r. • ‹mam Rabbani taraf›ndan bildirilen Peygamberimiz (s.a.v.)in bir hadisinde ise boynuzu and›ran iki uçlu bir y›ld›z›n varl›¤›ndan bahsedilmekte ve bu alametin Hz. Mehdi (a.s.)'nin ç›k›fl alameti oldu¤u haber verilmektedir. "Vaad edilen Mehdi (a.s.)'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vard›¤› zaman, fiARK TARAFINDA ‹K‹ D‹fiL‹ MÜNEVVER B‹R BOYNUZ ÇIKAR ." (‹mam-› Rabbani, Mektubat-› Rabbani, 381. Mektup, s. 1184) Bu tariflere tam olarak uyan iki kuyruklu Lulin kuyruklu y›ld›z› 24 fiubat 2009 y›l›nda dünyaya en yak›n noktadan geçmifltir. Bir daha binlerce y›l sonra geçece¤i düflünülen bu kuyruklu y›ld›z hadisteki tariflere tam olarak uymak- tad›r. Geçifl tarihi ise yine Hicri 1430'u vermektedir. • 1979 y›l›nda (Hicri 1 Muharrem 1400'de) Hac s›ras›nda Kabe'de büyük bir katliam olmufltur. (1 Muharrem 1400) Olay›n meydana gelifl tarihi Hicri 1400 y›l›n›n ilk günüdür. Bu s›rada 30 kifli hayat›n› kaybetmifltir. Peygamberimiz (s.a.v.) hadiste; ONUN (HZ. MEHD‹ (A.S.)'NIN) ÇIKACA⁄I YIL, insanlar hacca, bafllar›nda bir emir bulunmadan gidecekler... Hep birlikte Beyt-i fierif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde, köpekler gibi birbirine sald›racak, hac›lar soyulacak, kanlar Akabe Cemresinin üzerine akacak." (K›yamet Alametleri, s. 168-169) 34
 34. 34. fleklinde ifade ederek "Hz. Mehdi (a.s.)'nin ç›kaca¤› y›l" Kabe'de böyle önemli bir olay›n olaca¤›ndan bahsetmektedir. "Ç›kaca¤› y›l" ifadesi bu aç›dan son derece önemlidir. Çünkü hem bu olay hem de Hz. Mehdi (a.s.)'nin ç›k›fl tar- ihi 1979 y›l›n› göstermektedir. 1979 y›l›nda gerçekleflen bu olay›n ard›ndan 7 y›l sonra Hac s›ras›nda çok daha kanl› bir olay meydana gelmifltir. Bu sefer de 402 kifli öldürülmüfltür. Ancak bu olay›n ilkinden fark› son olay›n Kabe'nin içinde de¤il yan›nda gerçekleflmifl olmas›d›r. Bu 2 olay da hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)'nin ç›k›fl alameti olarak anlat›lan "Kabe bask›n› ve Kabe'de kan ak›t›lmas›" olaylar›yla tam olarak ayn› flekilde olmufltur. Görüldü¤ü gibi hadiste verilen detaylarla tam bir uyum içinde bu olay zaten gerçekleflmiflken baflka bir yüzy›lda yeniden böyle bir olay›n olaca¤› beklentisi içinde olmak çok ak›l d›fl› ve mant›ks›z bir yaklafl›md›r. Ayr›ca Hicri 1400 y›l› geçmifl oldu¤una göre baz› kiflilerin Hz. Mehdi (a.s.)'nin baflka bir yüzy›lda gelece¤i iddias›n› bu hadis üzerinden tevil etmeleri de imkans›z bir hale gelmifltir. • Hz. Mehdi (a.s.)'nin ç›k›fl alametlerinden biri de ahir zamanda çok büyük bir ekonomik krizin bafl göstermesidir. Hadiste insanlar›n "az kazanç, piyasan›n durgun olmas›, ifllerin kesat gitmesi" gibi ekonomik zorluklardan yak›nacaklar› bir buhran dönemine girilece¤i haber verilmektedir . Herkesin az kazançtan yak›nmas›... Paralar› için zenginlerin sayg› görmesi... (K›yamet Alametleri, s. 146) Piyasan›n durgun olmas›, kazançlar›n azalmas›... (K›yamet Alametleri, s. 148) ‹fllerin kesad gitmesi. Herkes "satam›yorum, alam›yorum, kazanam›yorum!" diye yak›nacak. (K›yamet Alametleri, s. 152) fiu an tüm dünyada, Amerika, Çin, Almanya gibi büyük ekonomilerin a¤›r darbe ald›¤› dünyaca ünlü dev flirketlerinin, bankalar›n›n ve sanayilerinin kriz nedeniyle çöktü¤ü büyük bir ekonomik kriz yaflanmaktad›r. Dünya Bankas› Baflkan› Robert Zoellick dünyada yaflanan bu ekonomik kriz için; 35
 35. 35. "DÜNYANIN Efi‹ BENZER‹ GÖRÜLMEM‹fi B‹R EKONOM‹K KR‹ZLE KARfiI KARfiIYA OLDU⁄UNA, yoksul insanlar› daha fazla ac› çekebilece¤ine dair yayg›n bir mutabakat var ve bir insani felaketi önlemek için zaman›nda müdahaleyi 1 sürdürmeliyiz" ___________________________________ 1 http://www.netgazete.com/News/588843/dunya_bankasi_ ekonomik_kriz_bircok_yoksul_ulke_icin_kalkinma_felaketine_donusebilir_.aspx fleklinde bir aç›klama yaparak günümüzde yaflanan bu ekonomik buhran›n gerçek boyutunu net bir flekilde aç›klam›flt›r. Bu ifadeden de aç›kça anlafl›laca¤› gibi ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhur alametlerinden biri olan ekonomik kriz ile bu önemli hadis tam olarak yine Hicri 1400 içinde gerçekleflmifltir. Bu hadisler gibi daha yüzlerce sahih hadis arka arkaya Hicri 1400 y›l› itibariyle tahakkuk etmifltir. Tüm bu alametlerin birbir ve arka arkaya ayn› yüzy›l içinde tahakkuk etmifl olmas› son derece önemlidir. Çünkü bu hadisler hem ahir zamanda oldu¤umuzu hem de tüm Müslümanlar›n büyük bir heyecanla bekledikleri Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhur etti¤ini ispatlamaktad›r. (Do¤rusunu Allah bilir.) Bu hayret veri- ci olaylar›n s›rayla gerçekleflmesi Müslümanlar›n ahir zamanda olduklar›n› bilmeleri ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhurunu beklemeleri için yeterlidir. Bir tane bile eksik kalmaks›z›n, beklenen tüm alametler birbir ve arka arkaya Hicri 1400'lerde gerçekleflmekte iken bu alametlerin baflka bir yüzy›lda yeniden olmas›n› beklemenin kesinlikle bir anlam› ve mant›¤› yoktur. 7. ‹slam ahlak›n›n ve faziletinin ve Peygamberimiz (s.a.v.)'in sünnetinin tüm dünyaya hakim olaca¤› Kuran ayetleriyle ve hadislerle bildirilmektedir. Kuran-› Kerim'de Allah (c.c.), Kuran ahlak›n› dünya üzerinde hakim edece¤ini, mutlaka salih, samimi kullar›na güç, iktidar, kuvvet ve üstünlük verece¤ini, yaflad›klar› s›k›nt› ve zulüm dolu hayat›n ard›ndan Müslümanlar› rahata kavuflturaca¤›n› müjdelemektedir: Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaadetmifltir: 36
 36. 36. "Hiç flüphesiz onlardan öncekileri nas›l 'güç ve iktidar sahibi' k›ld›ysa, onlar› da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' k›lacak, kendileri için seçip be¤endi¤i dinlerini kendilerine yerleflik k›l›p sa¤lamlaflt›racak ve onlar› korkular›ndan sonra güvenli¤e çevirecektir..." (Nur Suresi, 55) Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerlefltirece¤iz. ‹flte bu, makam›mdan korkana ve tehdidimden korkana ait (bir ayr›cal›kt›r). Fetih istediler, (sonun- da) her zorba inatç› bozguna u¤ray›p -yok oldu- gitti. (‹brahim Suresi, 14-15) Allah'›n yard›m› ve fetih geldi¤i zaman, Ve insanlar›n Allah'›n dinine dalga dalga girdiklerini gördü¤ünde, Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan ma¤firet dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. (Nasr Suresi, 1-3) Peygamberimiz (s.a.v.)'den rivayet edilen hadislerde de Hz. Mehdi (a.s.)'nin Hicri 1400'de zuhur edece¤i ve ‹slam ahlak›n› tüm dünyaya hakim k›laca¤› müjdelenmektedir. Onun zaman›nda tüm dünyada bar›fl, sükünet, adalet, hakkaniyet, bolluk, refah, mutluluk egemen olacak, müthifl bir güven ortam› oluflacakt›r. Hz. Mehdi (a.s.) dönemiyle ilgili Peygamberimiz (s.a.v.)'den rivayet edilen hadislerden baz›lar› flöyledir: ‹NSANLAR 1400 SENES‹NDE HZ. MEHD‹ (A.S.)'N‹N YANIN- DA TOPLANACAKLARDIR. (Risaletül Huruc-ül Mehdi, Mustafa Reflit Filizi, s. 108) Mikdad b. Esved flöyle der: Resulullah sallâ'llâhu aleyhi ve ali- h'in "Yeryüzünde ‹slam dininin girmedi¤i toprak, çamurdan yap›lm›fl bir ev ve (çölde) bir çad›r kalmaz." buyurdu¤unu duy- dum. (Mecma-ul Beyan, Ebu Ali Fazl b. Hasan b. Fazl Tabersî, Tevbe Suresi'nin 33. ayetinin tefsirinde.) ... Mehdi (a.s.)'nin Kurani hükümranl›¤› (Kuran ahlak›n›n hakimiyeti) ALEM‹N DO⁄U VE BATISINI KAPLAYACAK- TIR... (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c: 1, s: 254- 255.) 37
 37. 37. ... O (Hz. Mehdi (a.s.)) arza sahib olur ve kendisinden önce bask› ve zulümle dolu olan arz› adaletle doldurur. Sizden O'na kim yetiflirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa gelsin, O'na kat›ls›n. Zira O Hz. Mehdi (a.s.)'dir. (Ahir zaman Mehdisinin alametleri, Celalettin Suyuti, sf. 14) ... (Hz. Mehdi (a.s.)) Zulüm ve kötülükle dolmufl dünyay›, adalet ve dürüstlükle dolduracakt›r. (Ebu Davud. Tirmizi. Büyük Fitne Mesih Deccal, Saim Güngör, Pamuk Yay›nlar›, s. 80, Ebu Davud ve T›rmizi / Büyük Hadis Külliyat›, Rudani 5.Cilt, sf. 365) Onun (Hz. Mehdi (a.s.)'›n) adaleti heryeri kaplayacak ve insan- lar aras›nda Hz. Peygamberin sünnet-i seniyyesi ile muamele edecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 20) … Yeryüzü zulüm ve iflkence ile doldu¤u gibi onu do¤ruluk ve adaletle doldurur. (Süneni-i Ebu Davut, 5/93) (Hz. Mehdi (a.s.)'›n) Zaman›nda ne bir kimse uykusundan uyand›r›lacak, ne de bir kimsenin burnu kanayacakt›r. (El- Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 44) Kap su ile doldu¤u gibi yeryüzü bar›flla dolacakt›r. Hiçbir kimse aras›nda bir düflmanl›k kalmayacakt›r. Ve bütün düflmanl›klar, bo¤uflmalar, hasetleflmeler muhakkak kaybolup gidecektir. (Sahih-i Müslim, 1/136) 38
 38. 38. Yeryüzü zulüm ve düflmanl›kla dolduktan sonra, mutlaka benim Ehli Beytim'den birisi ç›kar. Ve nas›l daha önce zulüm ve düflmanl›kla doluysa, O (Hz. Mehdi (a.s.)) dünyay› adaletle doldurur. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 11) ... Yeryüzü emniyetle dolacak ve hatta birkaç kad›n yanlar›nda hiç erkek olmaks›z›n rahatl›kla hacca gidebilecektir. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 47) Ümmetimden Mehdi ç›kacakt›r. Allahü Teala Hazretleri, insan- lar› zengin k›lmak için onu gönderecektir. O zaman ümmetim nimetlenecek, hayvanlar bolluk içinde ve arz›n nebatat› çok fazla olacak, Hz. Mehdi (a.s.), insanlara eflit flekilde bol bol mal da¤›tacakt›r. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23) ‹nsanlara mal› ve eflyay› da¤›t›rken, saymadan bol bol verecek- tir. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 21) ... Mal da o kadar ço¤alacakt›r ki, hiçbir kimse mal kabul etmeyecektir. (Sünen-i Ibn-i Mace, 10/340) Ancak Allah'›n vaatlerini bildirdi¤i tüm Kuran ayetlerine ve Peygamberimiz (s.a.v.)'den rivayet edilen sahih hadislere ra¤men hala ‹slam ahlak›n›n bu yüzy›lda hakim olaca¤›n› inkar eden bir kifli varsa o zaman bu kifli inkar›na neden olan mant›¤›n› ayn› flekilde ayetlerle ve sahih hadislerle tüm Müslümanlara ispatlamak zorundad›r. Müslümanlara ‹slam ahlak›n›n tüm dünyada bu yüzy›lda Hz. Mehdi (a.s.) vesilesiyle neden hakim olmayaca¤›n›, neden bu yüzy›lda böyle büyük bir müjdeyi beklemekten vazgeçmeleri gerekti¤ini, net delillerle, dil e¤ip bükmeden, çok aç›k ve anlafl›l›r bir üslupla, Peygamberimiz (s.a.v.)'in sahih hadislerden tek tek aç›klamak zorundad›r. 39
 39. 39. Ancak e¤er bu yüzy›lda tüm dünyada ‹slam ahlak› hakim olacak diyorsa o zaman da mutlaka müslümanlar›n bafl›nda Müslüman bir lider olmas› gerekti¤ini, bu liderin de do¤al olarak Peygamberimiz (s.a.v.) taraf›ndan Hicri 1400'de zuhuru müjdelenen Hz. Mehdi (a.s.) olmas› gerekti¤ini Müslümanlara söylemesi gerekmektedir. Hiç flüphesiz ‹slam ahlak›, Allah'›n ayetlerinde müjdeledi¤i ve Peygamberimiz (s.a.v.)'in hadislerinde aç›kça belirtti¤i flekilde Hz. Mehdi (a.s.)'nin vesilesiyle inflaAllah hakim olacakt›r. Bunu baz› kötü niyetli kifliler ne kadar gizlemeye, örtmeye ya da engellemeye çal›fl›rlarsa çal›fls›nlar bu fleytani çabalar› bir ifle yaramayacakt›r. Allah'›n adetullah›na hiç kimse hiçbir flekilde müdahale edemeyecek ve nas›l daha önceki as›rlarda dini bidatlerden temizle- mek için bir veli, bir mürflit gelip görev yapm›flsa bizim yaflad›¤›m›z yüzy›lda da Allah Hz. Mehdi (a.s.)'› görevlendirmifltir ve o da Allah'›n izniyle ahir zaman›n bu büyük görevini yerine getirecektir. A⁄IZLARIYLA ALLAH'IN NURUNU SÖNDÜRMEK ‹ST‹YORLAR. OYSA KAF‹RLER ‹STEMESE DE ALLAH, KEND‹ NURUNU TAMAMLAMAKTAN BAfiKASINI ‹STEM‹YOR. (TEVBE SURES‹, 32) 40
 40. 40. Afla¤›da büyük Ehl-i Sünnet alimi Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci Hazretleri'nin Hal Tercemesi yer almaktad›r: 41
 41. 41. 42
 42. 42. PEYGAMBER‹M‹Z (S.A.V.) 'DÜNYANIN 7000 YILLIK ÖMRÜ' ‹FADES‹YLE B‹R TAKV‹M BAfiLANGICINA D‹KKAT ÇEKMEKTED‹R 1. Peygamberimiz (s.a.v.)'den rivayet edilen hadislerde Dünya'n›n ömrünün 7000 y›l oldu¤u bildirilmektedir. Enes Malik 'den tahric etti. O dedi ki, Resulullah (s.a.v.) buyur- du: DÜNYANIN ÖMRÜ, AH‹RET GÜNLER‹NDE YED‹ GÜNDÜR. Allah-u Teala buyurdu ki: RABB‹N KATINDA B‹R GÜN S‹Z‹N SAYDIKLARINIZDAN B‹N YIL G‹B‹D‹R. Kim bir din kardeflinin Allah yolunda bir ihtiyac›n› görürse, Allah Teala onun için gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle geçirmiflcesine fiU DÜNYANIN YED‹ B‹N YILLIK ÖMRÜ MÜDDET‹NCE SEVAP YAZAR. (Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 88) Amr bin Yahya, ens hakk›nda elala' bin Zeyd'e bildirdik Allah ondan raz› olsun dedi ki: Allah'›n Resulu dedi ki (S.A.V): DÜNYANIN ÖMRÜ AH‹RET GÜNLER‹NDEN YED‹ GÜNDÜR. Yüce Allah dedi ki: Gerçekten senin Rabbinin kat›nda bir gün sizin saymakta oldu¤unuz bin y›l gibidir.[1] (Elkesfu An mucavezeti Hazihilumme el Elf ve Elluma fi Ecvibeti el'- Esile, Suyuti, sf. 10) 43
 43. 43. Ettaberani Elkebiyr de dedi ki: Ahmed bin Ennadril askeri ve Cafer bin Muhammedul Aryani'ye (veya uryani de olabilir) bildirdik (haber verdik) ikisi de dediler ki: Elveliyd bin Abdul Melik bin Serhul Sahrani'ye haber verdik, Süleyman bin Ataul Kureyflilharbi haber verdik, Sullemetu bin Abdillahil Cehni hakk›nda Amr bin ebi fieceati bin Rabiil Cehni hakk›nda Eddehhak bin Zemlil Cehni dedi ki: Bir rüya gördüm, onu Resulullah'a (S.A.V.) anlatt›m. Kendindeki sözü zikretti: Ya Resulullah birden ben seninle içinde yedi derece olan bir minberin (kürsünün) üzerindeyim, sen onun en yüksek bir derecesindesin, (S.A.V.) dedi ki: ‹çinde yedi derece olan minbere gelince, ben onun en yüksek bir dere- cesindeyim, DÜNYA ‹SE YED‹ B‹N SENE ... (Elkesfu An mucavezeti Hazihilumme el Elf ve Elluma fi Ecvibeti el'-Esile, Suyuti, sf. 10) Dakkak b. Zeyd-ü Cüheni 'den rivayet ettiler: Ben gördü¤üm bir rüyay› Resulullah (s.a.v.) 'e anlatt›m. Bu rüyada Peygamber (s.a.v.) yedi basamakl› bir minberin en üst basama¤›nda idi: O buyurdu ki, YED‹ BASAMAKLI GÖRDÜ⁄ÜN M‹NBER fiU DÜNYANIN ÖMRÜ OLAN YED‹ B‹N SENED‹R . (Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 89) Ehl-i sünnet alimlerinden Hüsameddin el- Muttaki'nin eseri Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman kitab›n›nda yer alan bu hadislere göre Peygamberimiz (s.a.v.) dünyan›n ömrünün 7000 sene oldu¤unu bildirmektedir. Yine birçok ehl-i sünnet alimlerinin eserlerinde örne¤in Muttaki Hazretlerinin, Kenzu'l-Ummal, h.no: 16459'da, Muhammed Tahir b. Ali el-Hindî‘nin eseri Tezkiretu'l-Mevduat, I/223'de, ‹mam Sahavî, el-Makasidu'l-hasene (Deylemi'den naklen), I/693, h.no: 1243.'de, El Munavî'nin Feyzu'l-Kadir, III/547; h.no: 4278 (Deylemi'den naklen) de, Bayezid Bistamî Hazretleri'nin Miftahu'l-Cifr adl› 44
 44. 44. eserinde dünyan›n ömrünün 7000 y›l oldu¤u konusuyla ilgili hadislere yer ver- ilmifltir. Bu da ehl-i sünnet alimlerinin ittifakla bu konuyu kabul ettiklerini gösteren çok aç›k bir delildir. 2. Yine büyük hadis alimlerinden ve Hanbeli mezhebinin kurucusu olan ‹mam Ahmed ‹bni Hanbel gibi birçok alimin birbirlerinden naklettikleri bir hadiste. Peygamberimiz (s.a.v.) kendine kadar dünyada geçen zaman›n 5600 y›l oldu¤unu bildirerek bir takvimin bafllang›ç tarihine dikkat çekmifltir: Ahmed ‹bni Hanbel ‹lel'inde nakletti. ‹smail b. Abdülkerim, Abdüssamed'den O da Vehb'den rivayet etti: DÜNYADAN BEfi B‹N ALTI YÜZ YIL GEÇM‹fiT‹R. (Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir zaman, sf. 89) Peygamberimiz (s.a.v.)'in, Dünyan›n ömrünün 7000 y›l oldu¤una, Peygamberimiz (s.a.v.)'e kadar geçen zaman›n 5600 y›l oldu¤una yönelik olarak bildirdi¤i bu tarihleri belli bir takvime göre de¤erlendirmek gerekir. Ancak bu tarihler kesinlikle insanl›k tarihinin bafllang›c› olan Hz. Adem (a.s.)'›n dünyaya indirilifl tarihi olarak de¤erlendirilmemelidir. Günümüzde nas›l Peygamberimiz (s.a.v.)'in Mekke'den Medine'ye hicreti Hicri takvimin bafllang›c›, Hz. ‹sa'n›n do¤umu Miladi takvimin bafllang›c› olarak kabul edilip tarihi hesaplamalar bu tarihlerin öncesi ve sonras› olarak yap›l›yorsa Peygamberimiz (s.a.v.)'den rivayet edilen bu 7000 y›ll›k vakit de onun döneminde milat olarak kabul edilen bir olaya göre verilmifl olabilir. Peygamberler tarihi boyunca meydana gelen; örne¤in Hz. ‹brahim (a.s.) ya da Hz. Nuh (a.s.)'›n do¤umu, Hz. ‹brahim (a.s.)'a peygamberlik görevinin verilmesi veya Hz. ‹brahim (a.s.)'›n bir yerden bir yere hicreti ya da Hz. Nuh (a.s.)'›n gemiye binip tufan›n bafllamas› ya da tufan›n son bulmas› ya da baflka peygamberlerin hayatlar›nda gerçekleflmifl benzeri baflka birçok önemli olay›n tarihini iflaret ediyor olabilir. Burada önemli olan, 45
 45. 45. Peygamberimiz (s.a.v.)'in söz konusu bu takvimin bafllang›c› üzerinden bir hesap yaparak Dünyan›n ömrünün bu takvime göre 7000 y›l oldu¤unu söyleme- si ve kendisine kadar da bu bafllang›çtan itibaren 5600 y›l geçti¤ini net bir flekilde bildirmesidir. Büyük ehl-i Sünnet alimi Berzenci Hazretleri ümmetin ömrünün Hicri 1500'ü geçmeyece¤ini ifade etmektedir. (Do¤rusunu Allah bilir.) BU ÜMMET‹N ÖMRÜ B‹N SENEY‹ GEÇECEK, FAKAT B‹N BEfi YÜZ SENEY‹ AfiMAYACAKTIR... (K›yamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci, Pamuk Yay›nc›l›k, ‹stanbul, 2002, s. 299) Peygamberimiz (s.a.v.)'den rivayet edilen hadise dayal› olarak Suyuti Hazretleri'nin yapt›¤› aç›klamada da ümmetin ömrünün Hicri 1500'leri geçmeyece¤i belirtilmektedir: "BEN‹M ÜMMET‹M‹N ÖMRÜ 1500 SENEY‹ PEK GEÇMEYE- CEK." (Suyuti, el-Keflfu an Mücavezeti Hazihil Ümmeti el-Elfu, el- havi lil Fetavi, Suyuti. 2/248, tefsiri Ruhul Beyan. Bursevi. (Arapça) 4/262, Ahmed bin Hanbel, Kitâbu'l-‹lel, sh. 89) Ümmetin ömrü ayr›d›r dünyan›n ömrü ise ayr›d›r. Son 1000 y›l›n en büyük müceddidi Said Nursi Hazretleri Müslümanlar›n Allah'›n emri gelinceye kadar hak üzerinde olacaklar›n› ve 1506'lara kadar galibane olarak devam edece¤ini 1545 tarihinde ise k›yametin kopmas›n›n muhtemel olaca¤›n› (Do¤rusunu Allah bilir) ifade etmektedir: 46
 46. 46. "Ümmetimden bir taife Allah'›n emri gelinceye kadar (k›yamete kadar) hak üzerinde olacakt›r." "Ümmetimden bir taife.." f›kras›n›n (bölümünün) makam-› cifrîsi (cifir hesâb›na göre olan netice, say› de¤eri) 1542 (2117) ederek nihayet-i devam›na (varl›¤›n›n sonuna) îma eder. "Hak üzerinde olacakt›r." (fledde say›l›r) f›kras› dahi; makam-› cifrîsi 1506 (2082), bu tarihe kadar zâhir ve aflikârane (aç›k ve ortada), belki galibane; sonra tâ 1542 (2117) ye kadar, gizli ve ma¤lubiyet içinde vazife-i tenviriyesine (ayd›nlatma görevine) devam edece¤ine remze (iflarete) yak›n îma eder. "Allah'›n emri gelinc- eye kadar" (fledde say›l›r) f›kras› dahi; makam-› cifrîsi 1545 (2120), kâfirin bafl›nda KIYAMET KOPMASINA îma eder. (Kastamonu Lahikas›, s. 33) Hem ehli sünnet alimlerinden Berzenci ve ‹mam Suyuti Hazretleri'nin hem de Üstad'›n Peygamberimiz (s.a.v.)'den rivayet edilen hadisler do¤rultusunda yapt›klar› aç›klamalara göre ümmetin ömrünün Hicri 1500'leri geçmeyece¤i anlafl›lmaktad›r. 47
 47. 47. B‹R‹NC‹ K‹TAP (HZ. ‹SA (AS), HZ. MEHD‹ (AS) VE DECCAL) AH‹R ZAMAN fiAHISLARI NEDEN TANINMIYOR?
 48. 48. ÖNSÖZ: AH‹R ZAMAN fiAHISLARI K‹MLERD‹R? çinde bulundu¤umuz as›r, Peygamber Efendimiz (sav)'in hadis- ‹ lerinde ve ‹slam alimlerinin eserlerinde haber verilen ahir zaman alametlerinin gerçekleflti¤i müjdeli bir dönemdir. Bu alametlerin birbiri ard›nca gerçekleflmesi ile tüm ‹slam alemi çok kutlu bir bekleyifl içine girmifltir: Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne ikinci kez gelifli, Hz. Mehdi'nin or- taya ç›k›fl› ve ‹slam ahlak›n›n tüm dünya üzerinde hakim olmas›. Ahir zaman, k›yametten önceki son dönem anlam›na gelen bir kavramd›r. Ahir zaman›n özellikleri ve alametleri Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerin- de detayl› olarak tarif edilmifltir. Ahir zamanla ilgili bilgiler, en güvenilir ve te- mel ‹slami kaynaklar›n da ana konular›ndan birini oluflturur. Bu kaynaklara da- yanarak ahir zaman›n ana özelliklerini flu flekilde tarif edebiliriz: Ahir zaman iki ayr› devirden oluflur. Ahir zaman›n ilk devri, ahlaki dejene- rasyonun artt›¤›, açl›k ve yoklu¤un yafland›¤›, çat›flmalar›n, anarfli ve kargaflan›n insanlara tedirginlik ve korku verdi¤i, insanlar›n büyük ço¤unlu¤unun sevgisiz- li¤in, ac›mas›zl›¤›n ve bencilli¤in ac›s›n› yaflad›klar› bir dönemdir. Bu devrin ar- d›ndan, Rabbimiz'in Hz. ‹sa'y› yeniden dünyaya göndermesi ve Hz. Mehdi'nin insanlar›n hidayetine vesile olmas›yla bu karanl›k dönemin son bulaca¤› "Alt›n- ça¤" bafllayacakt›r. Alt›nça¤'da Allah'›n izniyle bolluk, bereket, huzur, güvenlik, adalet ve sevgi tüm dünyaya hakim olacakt›r. Ahir zaman çok büyük olaylar›n ve tarihi geliflmelerin yaflanaca¤› bir dö- nemdir. Bu de¤iflimlere vesile olacak flah›slar da çok kutlu ve mübarek insanlar- d›r. Ahir zaman›n bu mübarek flah›slar›ndan biri olan Hz. ‹sa, bundan yaklafl›k 2000 y›l önce Rabbimiz'in Kat›na yükseltilmifltir ve Allah'›n takdir etti¤i vakit geldi¤inde de yeniden dünyaya dönecektir. Hadislerde ve Kuran ayetlerinde ha- 49
 49. 49. ber verilen bilgiler, Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne ikinci kez geliflinin ahir zamanda ola- ca¤›na iflaret etmektedir. Ayr›ca Peygamberimiz (sav), hadis-i fleriflerinde bu dönemde Hz. Meh- di'nin ortaya ç›kaca¤›n› ve yeryüzünü bar›fl ve adaletle dolduraca¤›n› müjdele- mifltir. Hz. Mehdi'nin üstün ahlak› ve flerefli mücadelesi hadislerde detayl› ola- rak haber verilmifltir. Peygamber Efendimiz (sav), salih Müslümanlara Hz. Meh- di ortaya ç›kt›¤›nda ona uymalar›n› bildirmifltir. Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi, ahir za- manda dinsizli¤e karfl› fikri mücadele yürütecek, -Allah'›n izniyle- Kuran ahla- k›n›n tüm yeryüzüne hakim olmas›na vesile olacaklard›r. Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin bu büyük fikri mücadelelerinde karfl›lar›ndaki en önemli negatif gücün ne olaca¤› da hadislerde haber verilmifltir. Bu negatif güç "Deccal"dir. Güvenilir hadislerde ve temel ‹slami kaynaklarda k›yametin büyük alametlerinden biri olarak say›lan Deccal ismi, "dcl" kökünden gelen "yalanc›, hilekar, zihinleri gönülleri, iyi ile kötüyü, hak ile bat›l› kar›flt›ran, birfleyi yald›z- lay›p gerçek yüzünü gizleyen, bucak bucak her yeri dolaflan müfsid (fesadlaflt›- ran) ve kötü kifli" anlam›na gelmektedir. Peygamberimiz (sav)'in sözlerinde Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin gelifli hakk›n- da; fiziksel özellikleri, nerede ve hangi tarihlerde ortaya ç›kacaklar›, ne gibi fa- aliyetlerde bulunacaklar› ve onlar› di¤er insanlardan ay›rt eden ve tan›nmalar›- n› sa¤layacak özellikleri gibi konularda çok detayl› bilgiler verilmifltir. Ayn› fle- kilde hadislerde Deccal'in bu kutlu flah›slara karfl› ne gibi yöntemlerle mücade- le edece¤i, insanlar› kendi taraf›na çekebilmek için hangi ikna metodlar›n› kul- lanaca¤› ve nas›l tan›nabilece¤ine yönelik de pek çok bilgi yer almaktad›r. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. ‹sa, Hz. Mehdi (as)ve Deccal hak- k›nda bu kadar detayl› bilgiler verilmesinin bir hikmeti, ortaya ç›kt›klar› zaman bu kiflilerin kolayl›kla tan›nabilmelerine yöneliktir. Ancak yaklafl›k on dört as›r- d›r beklenmelerine ve haklar›nda bu kadar çok tan›t›c› bilgi olmas›na ra¤men, hadislerin iflaretlerine göre, bu mübarek flah›slar ve Deccal, ortaya ç›k›fllar›n›n ilk dönemlerinde insanlar›n büyük bir k›sm› taraf›ndan tan›namayacak ya da yanl›fl tan›nacaklard›r. Kuflkusuz Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin tan›namamas›nda, onlara karfl› büyük bir mücadele verecek olan Deccal'in büyük etkisi olacakt›r. Deccal, ahir zamanda Hz. ‹sa'n›n ve Hz. Mehdi'nin karfl›s›nda yer alacak, inka- r›n insanlar aras›nda yay›lmas› için mücadele edecek ve insanlar› kötülü¤e sü- rükleyebilmek için her türlü yola baflvuracakt›r. Türlü aldatmacalar ve hilelerle kendisini insanlara farkl› flekilde tan›tacak, bu nedenle negatif bir güç oldu¤u da 50
 50. 50. hemen anlafl›lamayacak ve Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi (as) gibi o da hemen tan›nama- yacakt›r. Bu flekilde insanlar›n büyük bir k›sm›n› yalanlar›yla etkisi alt›na alacak ve istedi¤i flekilde yönlendirebilecektir. Hatta insanlar›n büyük ço¤unlu¤u, Dec- caliyet'in telkinleriyle, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin karfl›s›nda yer alacak ve onlara karfl› mücadele edeceklerdir. Bu sebeple ortaya ç›k›fllar›n›n ilk y›llar›nda Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'yi takdir edip, bu mübarek insanlar› destekleyenlerin say›s› da son derece az olacak, hatta onlara inanan kimselerden de zamanla yanlar›ndan ayr›- lanlar olacakt›r. Kuflkusuz bu durum son derece flafl›rt›c› ve düflündürücüdür. Çünkü Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi, yaln›zca Allah'›n r›zas›na uyan, tüm insanlar›n dünyada ve ahi- retteki kurtuluflu için samimi çaba harcayan, dünyaya huzur, bar›fl, bolluk, bere- ket getirecek çok hay›rl› ve k›ymetli insanlard›r. Normal flartlarda, ahir zaman alametlerinin birbiri ard›nca gerçekleflti¤i, bu kutlu flah›slar›n ortaya ç›k›fllar›n›n beklendi¤i bir dönemde yaflayan tüm Müslümanlar›n, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin geliflini büyük bir sevinç ve flevkle bekliyor olmalar› gerekir. Ortaya ç›kt›klar›n- da da, yine ayn› flevkle, onlar›n üstün ahlaklar›n› görüp takdir edebilmeleri ve hadislerde bildirilen özelliklerinden onlar› tan›yabilmeleri gerekir. Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin yapacaklar› hay›rl› faaliyetleri aç›kça gören her Müslüman›n bu kimselerin yan›nda olmay› ve onlarla birlikte hareket eden hak toplulu¤a destek vermeyi istemesi; onlara yard›mc› olabilmek için büyük bir flevk ve heyecan içinde birbirleriyle yar›flmalar› gerekir. Ancak yukar›da da belirtildi¤i gibi, bu durumun tam tersine insanlar›n çok büyük bir bölümü tüm bu geliflmelere flahit olacaklar› halde, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'yi ya tan›yamayacak ya da çeflitli sebep- lerle tan›d›klar› halde onlara destek olmaktan ve onlar›n yanlar›nda yer almak- tan kaç›nacaklard›r. Hadislerdeki bu iflaretler, ahir zaman flah›slar›n›n gelifl alametleri, onlar› di- ¤er insanlardan ay›ran özellikleri ve Deccal'in onlara karfl› verece¤i bat›la daya- l› mücadelesi hakk›nda Müslümanlar›n do¤ru bilgilendirilmesinin ne kadar önemli oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Unutulmamal›d›r ki ahir zaman insanla- r›n neyin do¤ru neyin yanl›fl oldu¤unu anlamakta zorlanacaklar›, din ahlak›n- dan uzaklafl›lm›fl olunmas›n›n büyük kargafla ve kaosa neden oldu¤u bir dö- nemdir. Bu bilgiler, böyle bir dönemde -Allah'›n izniyle- Müslümanlar› iyiyi kö- tüyle kar›flt›rmaktan ve do¤ru olan› fark edememekten koruyacakt›r. Bu kitab›n amac›, Kuran ayetleri, Peygamberimiz (sav)'in hadisleri ve ‹slam alimlerinin aç›klamalar› do¤rultusunda tüm Müslümanlar›n Hz. ‹sa ve Hz. 51
 51. 51. Mehdi'nin gelifli ve Deccal hakk›nda en do¤ru bilgileri edinebilmelerini sa¤laya- bilmektir. Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi (as) ortaya ç›kt›¤›nda, Müslümanlar›n bu müba- rek insanlar› tan›y›p takdir edebilmelerine engel olabilecek tüm sebepleri aç›kl›- ¤a kavuflturmak, Deccal'in bu yönde baflvurabilece¤i tüm hileli düzenleri deflif- re etmek ve böyle tarihi bir olay karfl›s›nda Müslümanlar›n büyük bir yan›lg›ya kap›lmalar›n› önleyebilmektir. Tüm bu bilgileri gözler önüne sererek, tüm Müs- lümanlar›n bu k›ymetli insanlar›n yan›nda yer alan, onlara en güzel deste¤i ve- ren kiflilerden olmalar›na vesile olabilmektir. Tekrar hat›rlatmak gerekir ki, içinde bulundu¤umuz dönem, yaklafl›k 1400 senedir beklenen tarihi bir dönemdir. Bu nedenle bu gerçe¤in fluurunda olan ve Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi (as) gibi mübarek flah›slar ç›kt›¤›nda onlar›n yan›nda olma flerefine eriflmek isteyen tüm Müslümanlar, bu kitapta yer alan bilgileri dikkatli- ce okumal› ve kendilerini do¤ruya uymaktan al›koyabilecek her türlü yanl›fl bil- gilendirme ve yönlendirmeye karfl› dikkatli olmal›d›rlar. Bu mübarek insanlar›n tan›nmalar›n› nelerin engelleyebilece¤ini bilmeli, onlar› do¤ru bir flekilde tan›- yabilmek için tüm sebeplere sar›lmal›d›rlar. 52
 52. 52. G‹R‹fi: HZ. ‹SA (AS), HZ. MEHD‹ (AS) VE DECCAL'‹N ÇIKIfiI GÜVEN‹L‹R HAD‹SLERLE B‹LD‹R‹LM‹fiT‹R u kitapta insanlar›n büyük ço¤unlu¤unun Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi B (as) ortaya ç›kt›klar›nda, neden bu mübarek flah›slar› tan›yamaya- caklar› ve Deccal'in bu amaçla ne tür yöntemlere ve aldatmacala- ra baflvuraca¤› ele al›nacakt›r. Bunun yan› s›ra baz› kimselerin makam ve mevkilerini kaybetmekten duyduklar› korku, baz› kimselerin kibir- leri, baz› kimselerin menfaatlerine zarar gelmesinden endifle etmeleri, baz› kimselerin de kötü ahlaklar›n› devam ettirme isteklerinin Hz. ‹sa ve Hz. Meh- di'yi tan›d›klar› halde tan›mazl›ktan gelmelerine neden olabilece¤i üzerinde durulacakt›r. Kitab›n birinci bölümünde, yeniden yeryüzüne geldi¤inde birtak›m insan- lar›n Hz. ‹sa'y› neden tan›yamayacaklar› anlat›lmaktad›r. Hz. ‹sa -baz› insanla- r›n hiçbir bilgi ve delile dayand›rmadan onun gelmeyece¤ini öne sürdükleri bir dönemde-, Allah'›n izniyle, ikinci kez yeryüzüne gelecek ve hak din olan ‹s- lam'› tebli¤ edecektir. Ancak hadislerde bildirildi¤ine göre, insanlar›n ço¤un- lu¤unun din ahlak›ndan uzaklaflmas›, Hz. ‹sa'n›n yeniden gelmeyece¤i yalan›- n›n yay›lmas›, pek çok sahte mesihin ortaya ç›kmas›, din ahlak›na uygun olma- yan ideolojilerin neden oldu¤u bask› ve zorluk ortam›, Hz. ‹sa geldi¤inde onun tan›nmas›na engel olacakt›r. Salih ve samimi müminler d›fl›nda, geliflinin ilk dönemlerinde Hz. ‹sa'y› tan›yan ve ona uyan olmayacakt›r. Kitab›n ikinci bölümünde, Hz. Mehdi (as) ortaya ç›kt›¤›nda Deccaliyet'in insanlar› Hz. Mehdi'den uzaklaflt›rmak için yürütece¤i çaba ele al›nmaktad›r. Hadislerde ve bu hadisleri yorumlayan büyük ‹slam alimlerinin eserlerinde Hz. Mehdi'yle beraber olan müminlerin say›s›n›n oldukça az oldu¤u haber ve- rilmektedir. Yine hadislerde yer alan bilgilere göre, Hz. Mehdi, yan›ndaki az 53
 53. 53. say›daki insanla birlikte din ahlak›na uygun olmayan ideolojilere karfl› çok bü- yük bir fikri mücadele verecek, insanlara Allah'›n varl›¤›n›n ve birli¤inin delil- lerini anlatacak ve dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar› hakka davet edecek- tir. Ancak Hz. Mehdi (as) bu fikri mücadelesi esnas›nda, din ahlak›n› yaflama- yan insanlardan büyük bask› görecek, pek çok iftiraya u¤rayacak ve din ahla- k›n› anlat›p yaymak için yapaca¤› tüm faaliyetler engellenmeye çal›fl›lacakt›r. Kitab›n üçüncü bölümünde ise Deccal'in, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin tan›n- mas›na ve insanlar›n onlara uymalar›na engel olabilmek için yürütece¤i faali- yetler ve insanlar› ne flekilde yönlendirece¤i anlat›lmaktad›r. Bu bölümde ay- r›ca, insanlar›n nas›l olup da Deccal'i tan›yamad›klar› ve onun etkisi alt›nda kald›klar› da ele al›nacakt›r. Deccaliyet'in çeflitli telkin ve propagandalarla ger- çek yüzünü saklay›p, insanlar› Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi (as) aleyhinde yönlendir- meye çal›flmas› kitap boyunca örnekleriyle aktar›lacakt›r. Tüm bu konular ele al›n›rken, unutulmamas› gereken önemli bir gerçek var- d›r. Her ne kadar insanlar›n ço¤unlu¤u Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'yi tan›mayacak ol- salar ve her ne kadar Deccaliyet samimi müminler aleyhinde büyük propagan- da faaliyetleri yürütüp onlara çeflitli tuzaklar kursa da, Allah'›n izniyle bunlar›n hiçbiri Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin hak mücadelesine engel olamayacakt›r. Ku- ran'da, " ...Allah, kafirlere müminlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez."(Nisa Suresi, 141) ayetiyle Allah müminlere kurulan tuzaklar›n baflar›ya ulaflmayaca- ¤›n› bildirmifltir. Allah'›n izniyle, salih müminler Hz. ‹sa yeniden yeryüzüne gel- di¤inde ve Hz. Mehdi (as) ortaya ç›kt›¤›nda bu mübarek insanlar›n destekçisi olacaklar ve say›lar› ne kadar az olsa da, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi, Deccal'in bat›la dayal› sistemini ortadan kald›rarak Kuran ahlak›n› tüm yeryüzüne yerleflik k›la- caklard›r. Hz. ‹sa'n›n ikinci kez yeryüzüne gelifli, Hz. Mehdi'nin ve Deccal'in ortaya ç›- k›fl›, k›yametin en büyük alametlerindendir. Birçok ‹slam alimi eserlerinde bu konular› detayl› olarak ele alm›fllard›r. Konuyla ilgili hadislerde bildirilen haber- ler, ‹slam alimleri taraf›ndan "tevatür" (kuvvetli haber) derecesinde kabul edil- mektedir. Bu hadisler ise "mütevatir hadis" olarak adland›r›lmaktad›r. Tevatür kelimesinin tan›m› Büyük Lugat'ta flöyle yap›lmaktad›r: Tevatür: Kuvvetli haber, içinde yalan ihtimali olmayan ve bir cemaate dayanan kuvvetli haber.1 54
 54. 54. Mütevatir hadis ise, yalan üzerine birleflmeleri düflünülemeyecek kadar ka- labal›k olan bir cemaat taraf›ndan rivayet edilen hadislere denir. Hadis alimleri mütevatir kabul edilen hadislerin ravilerinin (hadisi nakleden kifliler) inceleme- ye dahi al›nmayaca¤›, mütevatir hadise hiçbir sorgulama yap›lmayaca¤› konu- sunda hemfikirdirler. ‹slam alimi Seyyid fierif Cürcani, mütevatir hadis kavra- m›n› flöyle aç›klamaktad›r: Haber-i mütevatir, ravileri çoklukta o dereceye ulaflan bir haber- dir ki, adete göre, o kadar çok rivayetçinin yalan üzerine birlefl- meleri imkans›z olur. Bu durumda rivayet edilen haber hakk›nda laf›z (söz) ve mana tutuyorsa buna, "mütevatir-i lafzi" denir. E¤er hepsinin aras›nda müflterek manada ittifak olmakla bera- ber laf›zlar (sözler) aras›nda ihtilaf bulunuyorsa buna, "müte- vatir-i manevi" denir.2 Büyük hadis alimi ‹bn-i Mace ise, Hz. ‹sa'n›n yeniden dünyaya gelifli, Hz. Mehdi'nin ortaya ç›k›fl› ve Deccal'in ç›k›fl›yla ilgili hadislerin mütevatir oldu¤u- nu flöyle aç›klar: fievkani de Hz. ‹sa'n›n inece¤ine dair hadislerin say›s›n›n 29'a ulaflt›¤›n› söyleyerek, bunlar› bir bir nakletmifl ve sonunda: "Bi- zim nakletti¤imiz hadisler görüldü¤ü gibi tevatür haddine ulafl- t›. Bu beyan›m›zla flu sonuca var›l›yor ki, beklenen Hz. Mehdi hakk›ndaki hadisler, Deccal hakk›nda hadisler ve Hz. ‹sa'n›n in- mesine dair hadisler mütevatirdir." demifltir.3 Hz. ‹sa'n›n tekrar gelece¤ini ve Deccal'in ortaya ç›kaca¤›n› nakleden alimle- rin bafl›nda mezhep imam›m›z ‹mam-› Azam Ebu Hanife gelmektedir. Ebu Ha- nife, F›kh-› Ekber adl› eserinin son bölümünde flunlar› bildirmektedir: Deccal'in, Ye'cüc ve Me'cüc'ün ç›kmas›, Günefl'in bat›dan do¤- mas›, Hz. ‹sa'n›n gökten inmesi ve di¤er k›yamet alametleri, sa- hih haberlerde aktar›ld›¤› üzere, hakt›r, olacakt›r.4 ‹mam Suyuti de, El Havi Lil Fetava adl› kitab› ve El ‹'lam bi Hukmi ‹sa adl› ri- salesinde, konuyla ilgili tüm hadislere yer verdikten sonra, bu hadislerin müte- vatir olduklar›n› bildirmifltir: 55
 55. 55. Hadis ilmine vak›f olanlara gizli kalmayaca¤› üzere, bu husus- ta zikretti¤imiz bütün hadisler mütevatir derecesine ulaflm›flt›r. Dolay›s›yla Mehdi Muntazar (beklenen Mehdi) hakk›ndaki ha- dis-i flerifler mütevatir oldu¤u gibi, Deccal hakk›ndaki hadis-i flerifler de tevatür derecesine ulaflm›fl olup, Hz. ‹sa'n›n inifliyle ilgili hadis-i flerifler de mütevatirdir.5 Konuyla ilgili hadisler güvenilir hadis kayna¤› olan Kütüb-i Sitte'de ve ‹mam Malik'in Muvatta's›, ‹bn Huzeyme ile ‹bn Hibban'›n Sahih'leri, ‹bn Hanbel ve Tayalisi'nin Müsned'leri gibi en muteber hadis kaynaklar›nda genifl bir flekil- de yer almaktad›r. Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne gelifliyle ilgili hadislerden baz›lar› flöy- ledir: Sizler on alameti görmedikçe hiçbir zaman k›yamet kopmaz... Biri de ‹sa'n›n inmesi...6 Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Meryem o¤- lu ‹sa'n›n adalet sahibi olarak inmesi yak›nd›r...7 Vallahi muhakkak ve muhakkak Meryem o¤lu ‹sa inecek, hem adil bir hakem, adaletli bir hükümdar olarak inecek...8 ‹mam›n›z kendinizden oldu¤u halde, Meryem o¤lu sizin içinize indi¤i zaman sizler nas›l olursunuz?9 14. asr›n büyük müceddidi (Her as›rda dini gerçekleri, dönemin ihtiyaçlar›na gö- re ö¤retmek üzere gönderilen büyük alim ve Peygamberimiz (sav)'in varisi olan kifli) olan Hz. Mehdi'nin ortaya ç›k›fl› ile ilgili olarak Peygamberimiz (sav)'den riva- yet edilen hadislerden baz›lar› ise flu flekildedir: Dünyan›n ancak bir günlük ömrü kalm›fl olsa, onun (Mehdi'nin) bafla geçmesi için Cenab-› Allah o günü behemehal (nas›l olur- sa olsun, mutlaka) uzat›r.10 56
 56. 56. K›yametin kopmas› için zamanda sadece bir günden baflka va- kit kalmam›fl da olsa, Allah benim Ehl-i Beytimden (soyumdan) bir zat› gönderecek.11 Birçok de¤erli ‹slam alimi de fikir birli¤i ile Hz. Mehdi'nin geliflinin kesin ol- du¤u yönündeki kanaatlerini bildirmifllerdir: ‹mam Rabbani: Aradan bin sene geçtikten sonra, Hz. Mehdi'nin gelifli de bunun içindir. Onun mübarek kudumünü (geliflini), Ha- temü'r Rüsul (Peygamberlerin sonuncusu) Resulullah Efendi- miz (sav) müjdelemifltir.12 Muhyiddin Arabi: Bilin ki, Hz. Mehdi mutlaka ç›kacakt›r. An- cak yeryüzü zulüm ve iflkence ile dolmad›kça ç›kmayacakt›r. ‹fl- te o da böyle bir zamanda ç›kacak, dünyay› do¤ruluk ve adalet ile dolduracakt›r. Hatta dünyada tek bir gün kalsa, Allah o gü- nü uzatacak, ta ki o halife gelsin. Bu, mutlaka Allah'›n Resu- lü'nün soyundan olacak Hz. Fat›ma evlad›ndan gelecektir.13 ‹mam fiarani: Ümmetim içinde Hz. Mehdi bulunacakt›r. E¤er k›- sa süre olursa yedi y›l, k›sa olmazsa dokuz y›l hüküm sürecek- tir.14 Bediüzzaman Said Nursi: Ta ahir zamanda, hayat›n genifl da- iresinde as›l sahipleri, yani Hz. Mehdi ve flakirdleri (ö¤rencile- ri), Cenab-› Hakk'›n izniyle gelir, o daireyi geniflletir ve o to- humlar sümbüllenir.15 Tüm bu bilgiler bir kez daha göstermektedir ki büyük hadis alimleri, tefsir alimleri ve ‹slam düflünürleri, hadislerde yer alan bilgiler do¤rultusunda, Hz. ‹sa'n›n ikinci kez yeryüzüne gelifli, Hz. Mehdi'nin ahir zamanda ortaya ç›k›fl› ve Deccal'in mücadelesi konusunda hemfikirdirler. 57
 57. 57. HZ. ‹SA (AS) ‹K‹NC‹ KEZ YERYÜZÜNE GELD‹⁄‹NDE NEDEN TANINMAYACAKTIR? Hz. ‹sa yeryüzüne ilk geliflinde -bütün peygamberler gibi- insanlara bir ve tek olan Allah'a ibadet etmelerini, inkardan, flirkten ve her türlü kötülükten uzak durmalar›n› ö¤ütlemifltir. Hz. ‹sa'n›n ça¤r›s›na uymayanlar, bu k›ymetli in- sana engel olmak istemifl, bu amaçla da onun ve çevresindeki müminlerin üze- rinde bask› kurmufllard›r. Bu çabalar› sonuçsuz kald›¤›nda ise Hz. ‹sa'y› öldür- meye karar vermifllerdir. Ancak bu giriflimleri de bofla ç›km›flt›r. Kuran ayetle- rinde aç›kça bildirildi¤i üzere, bu kimseler Hz. ‹sa'y› öldürememifllerdir; onlara onun bir benzeri gösterilmifltir. Rabbimiz'in bir mucizesi olarak, Hz. ‹sa'y› ihbar eden kifli, Hz. ‹sa'n›n yerine öldürülmüfltür. Allah Hz. ‹sa'y›, bilinen biyolojik an- lamda can›n› almadan Kendi Kat›na yükseltmifltir. Bir ayette bu konu flu flekilde bildirilmektedir: Ve: "Biz, Allah'›n Resulü Meryem o¤lu Mesih ‹sa'y› gerçekten öldürdük" de- meleri nedeniyle de (onlara ceza verdik.) Oysa onu öldürmediler ve onu as- mad›lar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakk›nda an- laflmazl›¤a düflenler, kesin bir flüphe içindedirler. Onlar›n bir zanna uymak- tan baflka buna iliflkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmedi- ler. (Nisa Suresi, 157) Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤ini ve Rabbimiz'in Kat›na yükseltildi¤ini haber veren ayetlerden bir di¤eri ise flu flekildedir: ... seni (Hz. ‹sa) Kendime yükseltece¤im, seni inkar edenlerden temizleyece- ¤im ve sana (Hz. ‹sa'ya) uyanlar› k›yamete kadar inkara sapanlar›n üstüne geçirece¤im. Sonra dönüflünüz yaln›zca Banad›r, hakk›nda anlaflmazl›¤a düfl- 58

×