Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chuyển lỗ

379 views

Published on

Công văn 1241, chuyển lỗ, cv 1241, chuyen lo doanh nghiep, doanh nghiep chuyen lo, cong van 1241

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Chuyển lỗ

  1. 1. Website Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh: http://tphcm.gdt.gov.vn/wps/portal TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Số:1241/CT-TTHT TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 2 năm 2014 V/v: chuyển lỗ. Kính gởi: Công ty cổ phần Gemadept. Địa chỉ: 2bis – 4 – 6 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM . Mã số thuế: 0301116791 Trả lời văn thư số 011/GMD - ACC ngày 21/01/2014 của Công ty về chuyển lỗ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau: Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN): +Tại khoản 20 Điều 7 quy định các khoản thu nhập khác: “Các khoản thu nhập từ các hoạt động góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế trong nước được chia từ thu nhập trước khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.” +Tại khoản 6 Điều 8 quy định các khoản thu nhập miễn thuế: “Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết được miễn thuế, giảm thuế.” +Tại Điều 9 quy định xác định lỗ và chuyển lỗ: “1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập chịu thuế. 2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm. ...” Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty năm 2010, 2011, 2012 có nhận được cổ tức từ việc góp vốn vào các công ty con và các công ty liên kết. Nếu bên nhận góp vốn chia cổ tức sau khi nộp thuế TNDN thì khoản thu nhập này là khoản thu nhập được miễn thuế TNDN Công ty ghi nhận vào chỉ tiêu C2 (“thu nhập miễn thuế”) để không phải tính thuế TNDN trên khoản thu nhập miễn thuế này. Trường hợp Công ty sau khi quyết toán thuế năm 2010, năm 2011 và năm 2012 mà bị lỗ (không bao gồm khoản thu nhập từ cổ tức được chia được miễn thuế) thì phải
  2. 2. Website Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh: http://tphcm.gdt.gov.vn/wps/portal chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này. Nơi nhận: - Như trên; -Phòng PC; -Phòng KT1; - Lưu: VT, TTHT 263-28172(19/02/2014) Vhdchau KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Đã ký Trần Thị Lệ Nga

×