Hekasi presentation

19,192 views

Published on

 • Be the first to comment

Hekasi presentation

 1. 1. PILIPINAS Malaya ka na ba!Naisa-isa ang mga hakbang na ginawa ng Pamahalaan para sa unti-unting paglilipat sa mga Pilipino sa kapangyarihang mamahala. BEC PELC II.C.1
 2. 2. Guide CardPilipinas handa na ba kayong maglaro? Welcome kapamilya! Ngayong hapon nandito tayo sa silidaralan ng Pasig Elementary School upang malaman ang galing ng ating mga kontestants atmakapasa sa ibat ibang round ng pagsubok tungkol sa mga mahahalagang pangyayaring maykinalaman sa pagkakaroon ng malayang pamahalaan sa panahon ng Amerikano. Kaya nyo bangisa-isahin ang mga hakbang na ginawa ng pamahalaan para sa unti-unting paglilipat sa Pilipinassa kapangyarihang mamahala? PILIPINAS GAME KA NA BA? Tatalakayin dito ang mga ginawa ng mga pinunong Pilipino, upang makamit ang kalayaan mula sa mananakop na Amerikano. Isinulong ng mga pinunong Pilipino ang mahinahong paraan sa halip na dahas. Nagsagawa ngmgamisyon para sa kalayaan dito sa Pilipinas at sa Amerika, hanggang sa magbunga ang kanilang mga pagsisikap – ang makapagtaguyod ng batas pangkalayaan
 3. 3. Hangarin ng nga Americano na sanaying ang mga Pilipino sapagsasarili. Sa pagsasakatuparan nito, isinagawa nang dahan-dahan angmga hakbang tulad pag pili ng mga Pilipinong may talino at kakayahanghumawak ng mga tungkulin sa pamahalaan. Ang kongreso ng EstadosUnidos ay nag patibay ng iba’t ibang mga batas na magbibigay ngpagkakataon sa mga Pilipino na humawak ng mataas na katungkulan sapamahalaan. Tatalakayin dito ang mga ginawa ng mga pinunongPilipino, upangmakamit ang kalayaan mula sa mananakop na Amerikano. Isinulongngmga pinunong Pilipino ang mahinahong paraan sa halip na dahas.Nagsagawa ng mgamisyon para sa kalayaan dito sa Pilipinas at saAmerika, hanggang sa magbunga angkanilang mga pagsisikap – angmakapagtaguyod ng batas pangkalayaan
 4. 4. Ang batas na ito ay inakda ni Kinatawan HenryAllen Cooper kayat tinawag ding “ Batas Cooper”.Pinagtibay noong 1902. Ito ang nagkaloob ngkarapatan sa mga Pilipino at nagsilbing BatasOrganiko ng Pilipinas. Ang pinakamahalagangtadhana ng batas na ito ay ang paglikha ngLehislatura ng Pilipinas na may dalawangkapulungan. Ang Komisyon ng Pilipinas angmagiging mataas na kapulungan at ang Asembleyang Pilipinas anf magiging mababang kapulungan nabubuin ng mga kinatawan na inihala ng mga taongbayan.
 5. 5. Alinsunod sa mga tadhana ng BatasCooper. Idinaos ang halalan para saasembleya noong Hulyo 1907.Ipinagkaloob ng mga mamayanan saPartido Nacionalista ang malaking suportaat pagtitiwala. Sa 80 puwesto saAsembleya, 59 ang nakuha ng mgaNacionalista, 16 sa mga Progresibo at 5 sanga independiente .
 6. 6. Noong ika-3 Octubre 1916 nagkaroon nghalalan para sa Lehislatura ng Pilipinas.Sa halalang ito karamihan sa mganagwagi ay mula sa Partido Nacionalista.Pormal na binuksan ang pulong ngLehislatura noong Ocktubre 16, 1916. SiManuel L. Quezon ang nahalal ngpangulo ng Senado at si Sergio Osmenanaman ang nagging Ispiker ngkapulungan ng mga Kinatawan
 7. 7. Ang paghahangad ng mga Pilipino na lumayaay hindi namatay nang isuko ang kanilanglaban sa mga Amerikano. Pinatunayan ito ngmga pagkakapanalo ng mga Nacionalista saAsembleya at sa Lehislatura ng Pilipinas. Dahildito, lumikha ang lehislatura ng Komisyon saPagsasarili upang mangampanya sa Kongresong Amerika na bumuo ng batas para sakalayaan ng Pilipinas. Maraming ipinadalangmisyon ngunit walang nangyari. Subalitnanatiling tapat ang mga Pilipino sa pag -asa na sila’y magiging Malaya balang araw
 8. 8. Noong 1931 nagpadala si Manuel L. Quezon ng isapang misyon sa Estados Unidos. Tinawang itongMisyong OS-ROX dahil pinamumunuan ito ninaSergio Osmena at Manuel Roxas. Dahil sa kanilangpagsisikap, pinagtibay ng Kongreso ng Amerika noong1932 ang Batas Hare-Hawes-Cutting. Itinatadhananito ang pagtatatag ng sampung taong pamahalaangKomonwelt at pagkatapos ay ipagkakaloob ang kalayaanng Pilipinas. Ngunit hindi ito pinagtibay ng Lehislaturang Pilipinas dahil maraming tadhana nahindi ayon sainteres ng mga Pilipino
 9. 9. Nang hindi maaprubahan ang Batas-Hare-Hawes-Cutting, tumulak si Manuel L Quezon saWashington DC. Dahil sa maganda niyangtalumpati sa Kongreso ng Amerika, Nahikayatniyang Bumuo muli ng isang batas para sakalayaan ng Pilipinas. Ito ay isinulat ni SenadorTydings at Congresman McDuffie. Ang batas aynilagdaan nina Pangulong Franklin Rooseveltnoong Marso 24, 1934. Ito ay pinagtibay ngLehislatura ng Pilipinas noong mayo 1 1934.
 10. 10. Mga kapamilya Game ka na ba? Para saating elimination round , kilalanin ang Gawain 1mga nasa larawan na may kinalaman sapagtataguyod ng kalayaan ng atingbansang Pilipinas sa Panahon ngAmerikano.
 11. 11. Mga kapamilya! para sa ating susunodna round sagutin kung anong Gawain 2mahalagang pangyayari angtinutukoy.Pabilisan ang round na ito _________1. Ito ay itinatag bilang paghahanda sa pagsasarili. _______2. Ang nagsilbing mataas na kapulungan ng asamblea ng Pilipinas. _______3. Ang batas na ito’y nagsasaad ng pagkilala sa kalayaanngpilipinaskungito’y mayroong nang matatag na pamahalaan. ______4. Misyong pangkalayaan kinatawan nina Sergio Osmena at Manuel Roxas. ______5. Ito ang batas na pinagtibay ni Pangulong Franklin D. Roosevelt na sinunod sa pagbibigay ng kalayaan.

×