Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Programma DigitaleDienstverlening       Betere eDienstverlening voor ondernemers!       Wat is DDV?     ...
Hoe is DDV georganiseerd?                  Projecten       Het programma DDV was oorspronkelijk ee...
Gezamenlijke infrastructuur voor eDienstverlening      Projecten                           ...
Met wie werkt DDV samen?Het programma DDV werkt nauw samen met het         Programma Digitale Dienstverleningkern...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Factsheet programma Digitale Dienstverlening

811 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Factsheet programma Digitale Dienstverlening

 1. 1. Programma DigitaleDienstverlening Betere eDienstverlening voor ondernemers! Wat is DDV? Wat zijn de voordelen? De projecten van DDV bieden grote voordelen voor de Het Programma Digitale Dienstverlening (DDV) van ondernemer en de overheid. het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw Voor de ondernemer & Innovatie (EL&I) optimaliseert de eDienstverlening • Eenvoudig digitaal zakendoen met de overheid. • Betere beschikbaarheid van gegevensregisters. voor ondernemers. Om dit te bereiken ontwikkelt het • Betere nationale en internationale uitwisseling programma voorzieningen en ondersteunt het projecten van gegevens. die het online zakendoen met de overheid vergemak­ Voor de overheid kelijken. Hiermee wordt de dienstverlening aan • Realiseren van de ambitie om te innoveren en regeldruk te verminderen. ondernemers, eenvoudiger, tijd­ en plaatsonafhankelijk • Een solide infrastructuur van de eDienstverlening. en wordt de administratieve lastendruk verminderd. • Bouwstenen kunnen worden hergebruikt.Programma Digitale Dienstverlening
 2. 2. Hoe is DDV georganiseerd? Projecten Het programma DDV was oorspronkelijk een onderdeel In totaal worden 22 projecten uitgevoerd. Daarnaast van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel­ wordt de beheerorganisatie voor de gemeenschappelijke kwaliteit en richt zich nu nog grotendeels op de voorzieningen ingericht. Het programma is gestart in 2008 agrofoodsector. De vorming van het ministerie van en eindigt eind 2012. Vanuit de ‘Vernieuwing Rijksdienst’ Economische Zaken, Landbouw en Innovatie betekent dat (VRD) wordt het programma ondersteund om de ambities eDienstverlening wordt gericht op alle ondernemers in en initiatieven te verwezenlijken. Nederland. De besturing en inrichting van het programma worden hier inmiddels op aangepast. Betere eDienst­ De projecten vallen onder de volgende thema’s: verlening en vermindering van regeldruk zijn speerpunten • Gezamenlijke infrastructuur voor eDienstverlening van de Digitale Agenda.nl. DDV werkt daarom samen met • Klantgestuurde serviceprocessen het bedrijfsleven en collega’s binnen het Rijk om dit te • Ontsluiten van registers realiseren. • Procesintegratie De kracht het programma DDV is dat het een betere infrastructuur voor elektronische dienstverlening ontwikkelt én projecten van beleidsdirecties ondersteunt. Door de voorzieningen en bouwstenen zoveel mogelijk open source en volgens overheidsstandaarden te ontwik­ kelen kunnen ze binnen de hele overheid worden ingezet. Kennisdeling wordt bereikt door te participeren in interdepartementale samenwerkings­ en ontwikkel­ trajecten zoals eHerkenning en e­Inspecties.Programma Digitale Dienstverlening
 3. 3. Gezamenlijke infrastructuur voor eDienstverlening Projecten • DienstenregisterDeze projecten realiseren voorzieningen die rand­ • Integratie virtueel dossier met transactievoorzieningenvoorwaardelijk zijn voor digitale dienstverlening en die • Identificatie & Authenticatiebijdragen aan de Vernieuwing Rijksdienst. De basis voor • Innovatief aanbod digitale dienstendeze projecten is de business architectuur 2.0 voor • Gemeenschappelijke Bevoegdheden Voorzieningelektronische dienstverlening. De voorzieningen zorgen • Innovatieve klantprofileringer bijvoorbeeld voor dat ondernemers in de toekomst • Aansluiting Virtueel Dossier Engine op OSBgemakkelijk kunnen inloggen, machtigingen kunnen • Hergebruik e­bouwstenen bij dienstverlenersvastleggen en verstrekken, informatie en diensten op van de overheidmaat kunnen ontvangen en de status van hun aanvraagonline kunnen volgen.Klantgestuurde serviceprocessen Projecten • Content bouwsteen Tracking & TracingDeze projecten richten zich op het verbeteren van de • Digitale dienstverlening visserijdigitale afhandeling van specifieke diensten, waarbij de • Gemeenschappelijke Data Inwinning (GDI)klant centraal staat. Deze kan zich beperken tot een­ modulair en 100% digitaalvoudige interactie via een elektronisch formulier tot en • Kostenreductie subsidieverstrekking enmet de volledige afhandeling van een complexe opgave verantwoordingof aanvraag.Ontsluiten van registers Projecten • Implementatie centrale registratie schapen en geitenDe registerprojecten richten zich op het vastleggen en • Ordenen en ontsluiten van perceelsinformatie (BRP)beschikbaar maken van gegevensregisters (open data) en • Generieke ontsluiting van diergeneesmiddelendatabankGEO informatie. Zo krijgen eindgebruikers meer inzicht in • Generieke ontsluiting van gewasbeschermingsbankde databanken die beschikbaar zijn. Open data kanworden ingezet voor het ontwikkelen van nieuweapplicaties.Procesintegratie Projecten • Documenten en inspecties export dierlijke mestDe ketenprojecten richten zich op het behalen van • Internationale uitwisseling e­certificaten Keniavoordelen voor partners door processen van de • Haalbaarheid informatie­uitwisselingbelanghebbende organisaties op elkaar af te stemmen ketengarantiesysteemen te verbeteren. • Internationale uitwisseling e­certificaten China • Ketenintegratie CITES en natuurwetgeving • Standaarden in de landbouw
 4. 4. Met wie werkt DDV samen?Het programma DDV werkt nauw samen met het Programma Digitale Dienstverleningkerndepartement EL&I en uitvoeringsorganisaties als Het Programma Digitale Dienstverlening van het Ministerie vanDienst Regelingen (DR), de nieuwe Voedsel en Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) optimaliseert deWarenautoriteit (nVWA), Agentschap NL en DICTU. eDienstverlening voor ondernemers. Om dit te bereiken ontwikkeltDaarnaast is er regelmatig overleg met andere ministeries het programma voorzieningen die het online zakendoen met deals BZK en koepelorganisaties als LTO Nederland, overheid vergemakkelijken. Het uiteindelijke doel van het programmade productschappen en Agroconnect. is klantgerichter en efficiënter werken op het gebied van subsidie­ verstrekking, vergunningverlening, e­registratie en basisregistratie, zowel binnen EL&I als overheidsbreed. Volg de ontwikkelingen in het programma via blog of twitter: ddvprogramma.posterous.com – twitter.com/ddvprogramma.Deze folder is een uitgave van:Ministerie van Economische Zaken,Landbouw en InnovatieProgramma Digitale DienstverleningPostbus 20401 | 2500 EK | Den HaagT 070 378 67 50 | E ddv@minlnv.nlMei 2011

×