Python #1Chaiwat Suttipongsakul cwt@bashell.com
ลักษณะ และโครงสร้างโดยรวม●  Multi-Paradigm●  ใช้การเยื้อง (indentation) บ่งบอกจุดเริ่มต้นและสิ้น  สุดของแต่ละ block● ...
PEP-8 Coding Style Guide●  Guido บอกว่าส่วนใหญ่เรามักจะอ่าน (source) code  มากกว่าเขียน ดังนั้น เมื่อจะเขียนจึงควรเขีย...
PEP-8 Coding Style Guide (cont.)●  เมื่อมีความจำาเป็นที่จะไม่เขียนตาม PEP-8 นั่นเป็น  เพราะ  ●    เขียนตาม PEP-8...
PEP-8 Code Lay-out●  ใช้ชองว่าง (whitespace) 4 ช่อง หรือ tab 1 tab    ่  สำาหรับการเยื้อง 1 ครั้ง●  ถ้าเป็นไปได้...
PEP-8 Code Lay-out (cont.)●  ตัวอย่าง
PEP-8 Code Lay-out (cont.)●  Import library 1 ตัวต่อ 1 บรรทัด (มันง่ายตอนลบ)●  Import เกิดขึ้นที่ส่วนบนสุดของไฟล์เสมอ●...
PEP-8 การใช้ Whitespace●  อย่าใช้ whitespace พรำ่าเพรื่อ (อย่าลืมว่าแต่ละ  บรรทัดควรจะยาวแค่ 79 ตัวอักษร)
PEP-8 Read More●  http://www.python.org/dev/peps/pep-0008/●  และโปรดจำาไว้เสมอว่าการเขียน Python โดยไม่อ่าน  และทำาคว...
PEP-20 The Zen of Python●  ท่านผู้อาวุโสไพธอน Tim Peters ได้ร้อยเรียง  แนวทางของท่านเผด็จการใจดีเพื่อชีวิต (BDFL –  ...
PEP-20 The Zen of Python (cont.)4.ซับซ้อนย่อมดีกว่ายุงเหยิง           ่5.โปร่งใสย่อมดีกว่าทับซ้อน6.โล่งย่อมดีกว่...
PEP-20 The Zen of Python (cont.)10.ข้อผิดพลาดไม่ควรถูกปล่อยผ่านอย่างเงียบเชียบ11.ยกเว้นว่าต้องการปล่อยผ่านแบบตั้งใจ12.เมือ...
PEP-20 The Zen of Python (cont.)15.ทำาตอนนี้ย่อมดีกว่าไม่ทำาเลย16.แต่กระนั้นไม่ทำาเลยมักจะดีกว่าต้องทำาเดี๋ยวนี้17.ถ้าการอ...
ชนิดของตัวแปร●  String/Unicode     a = hello there●  Integer         b=7●  Floating point     c = 3.2...
เล่นกับ Tuple List and Dictionary●  Tuple สร้างแล้วแก้ไขสิงที่อยู่ภายในไม่ได้             ่  ●    การ...
การกระทำา (operation)●  การกระทำาได้แก่ + - * / % ** &●  Integer กระทำากับ integer จะได้ผลเป็น integer  ●  3/2 == 1...
การกระทำา (cont.)●  Tuple + tuple หรือ list + list ได้  ●  (1,2) + (3,4) == (1,2,3,4)  ●  [1,2] + [3,4] == [1,2,3,...
การกระทำาทาง Logic●  การกระทำางาน Logic เขียนเป็นสัญลักษณ์ก็ได้ เช่น & | แต่  นิยมเขียนเป็นข้อความ and or not มากกว่า ...
Function และการใช้แบบ shell script●  Python จะอ่านไฟล์ตั้งแต่บนลงล่างอยู่แล้ว●  ดังนันถ้าสั่งให้ทำาอะไรในไฟล์ ก็จะทำาล...
Function (cont.)●  การกำาหนด function ไม่จำาเป็นต้องรับตัวแปรก็ได้●  Function ไม่จำาเป็นต้อง return ค่าใดๆ โดยการไม่สั...
Python as a script●  ถ้ามี function หลายๆ ตัว ควรจะมี main function  เพื่อเรียกใช้ function แต่ละตัวตามลำาดับ   def...
Python as a script (cont.)●  เหตุที่ต้องมีการกำาหนด  ●  if __name__ == __main__:●  เพราะต้องการให้ อะไรก็ตามภายใต้ ...
Python แบบ OOP●  ต้องมีการกำาหนด class  ●    Class เสมือนแม่พิมพ์ขนม เมือแคะขนมออกมา ตัวขนมจะ           ...
Python แบบ OOP (cont.)●  การกำาหนด class   class MyClass(object):    def __init__(self, a):      self.a = a ...
Python แบบ OOP (cont.)●  การเรียกใช้ class method  ●  my_class.read_x()●  การ access class property  ●  my_class...
ทำาไมต้องเขียนแบบ OOP●  Code สะอาดกว่า●  Garbage collector ทำางานได้ดีกว่า ทำาให้ใช้  ทรัพยากรของระบบน้อยกว่า●  Cl...
ทำาไมต้องเขียนแบบ OOP (cont.)●  เนื่องจาก class มี method พิเศษเพื่อควบคุมการเกิด  (__init__) และตาย (__del__) ดังนั้น...
ทำาไมต้องเขียนแบบ OOP (cont.)●  Class สามารถ สืบทอดได้ ดังนั้นเมื่อทำางานร่วมกับ  คนอื่น อาจจะมีคนที่เขียน class ดีๆ เ...
การอ่าน/เขียนไฟล์●  Python จะสร้างตัวแปรที่ชี้ไปยังไฟล์บน disk ด้วยคำา  สั่ง open เช่น  ●    a = open(a.txt,r) #...
การอ่าน/เขียนไฟล์ (cont.)●  การอ่านจะใช้ read, readline, readlines  ●    a.read() จะอ่านตั้งแต่ต้นจนจบไฟล์ออกมาเป็...
การอ่าน/เขียนไฟล์ (cont.)●  การเขียนจะใช้ write หรือ writelines  ●  b.write(something)  ●  b.writelines([something...
Calculation●  สามารถใช้ python shell เป็นเครื่องคิดเลขได้●  --> (demo)
Tristate Conditions●  ใน Python จะมีคาพิเศษ 3 ค่า คือ True, False, และ          ่  None●  Logic operation ร...
Tristate Conditions (cont.)●  ระวังเวลาเขียนเงื่อนไขเปรียบเทียบ●  จาก The Zen of Python, ชัดแจ้งย่อมดีกว่าโดยนัย  ● ...
Loop●  For   for x in [1,2,3,4]:     print(x)●  While   x=0   while x < 10:     print(x)     x +...
ข้อจำากัด●  GIL – Global Interpreter Lock  ●    ณ เวลาหนึงๆ Python จะทำางานเพียง thread เดียวเท่านั้น       ...
Optimization / JIT / PyPy●  Optimization ทำาได้ด้วยการเขียน algorithm ที่ดี●  ตัว Python เองสามารถใส่ -O ได้เวลา run โ...
เครื่องมือที่ใช้ในการเขียน●  Editor  ●  Vim (windows, linux, mac)  ●  Pyscripter - http://code.google.com/p/pyscrip...
Interactive shell●  python●  ipython●  bpython●  IDLE (GUI)
Libraries●  Library ของ python มีเยอะมาก●  หาได้จาก PyPI - http://pypi.python.org/pypi●  Library บางตัวดีกว่าตัวที่ม...
Q&A
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Python Course #1

3,849 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,849
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
92
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Python Course #1

 1. 1. Python #1Chaiwat Suttipongsakul cwt@bashell.com
 2. 2. ลักษณะ และโครงสร้างโดยรวม● Multi-Paradigm● ใช้การเยื้อง (indentation) บ่งบอกจุดเริ่มต้นและสิ้น สุดของแต่ละ block● ตัวแปรเป็น dynamic type● Code อ่านง่าย ละเรียนรู้ได้เร็ว● เขียนแล้วทำางานได้ทันที ไม่ต้อง compile
 3. 3. PEP-8 Coding Style Guide● Guido บอกว่าส่วนใหญ่เรามักจะอ่าน (source) code มากกว่าเขียน ดังนั้น เมื่อจะเขียนจึงควรเขียนให้อ่าน ง่าย● PEP-8 มีจุดประสงค์เพื่อทำาให้ Python code ● อ่านง่าย (readability) ● กลมกลืน (consistency)
 4. 4. PEP-8 Coding Style Guide (cont.)● เมื่อมีความจำาเป็นที่จะไม่เขียนตาม PEP-8 นั่นเป็น เพราะ ● เขียนตาม PEP-8 แล้วอ่านยาก ● คนอื่นๆ ในทีมไม่ได้เขียนตาม PEP-8 อยูแล้ว ่ – แต่อย่างน้อยน่าจะมีความกลมกลืนกันอยู่ (consistent?) – หรือมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะโน้มน้าวคนในทีมให้ refactor code ให้เป็นไปตาม PEP-8
 5. 5. PEP-8 Code Lay-out● ใช้ชองว่าง (whitespace) 4 ช่อง หรือ tab 1 tab ่ สำาหรับการเยื้อง 1 ครั้ง● ถ้าเป็นไปได้ ไม่ควรใช้ tab เลย● ถ้าต้องใช้ tab อย่าให้มีทั้ง tab และ space ปนกัน● แต่ละบรรทัดไม่ควรเกิน 79 ตัวอักษร (seriously)● ใช้บรรทัดว่าง 1 บรรทัดคั่นส่วนต่างๆ ของโปรแกรม
 6. 6. PEP-8 Code Lay-out (cont.)● ตัวอย่าง
 7. 7. PEP-8 Code Lay-out (cont.)● Import library 1 ตัวต่อ 1 บรรทัด (มันง่ายตอนลบ)● Import เกิดขึ้นที่ส่วนบนสุดของไฟล์เสมอ● ตัวอย่าง
 8. 8. PEP-8 การใช้ Whitespace● อย่าใช้ whitespace พรำ่าเพรื่อ (อย่าลืมว่าแต่ละ บรรทัดควรจะยาวแค่ 79 ตัวอักษร)
 9. 9. PEP-8 Read More● http://www.python.org/dev/peps/pep-0008/● และโปรดจำาไว้เสมอว่าการเขียน Python โดยไม่อ่าน และทำาความเข้าใจ PEP-8 ก่อนนั้นเป็นบาป
 10. 10. PEP-20 The Zen of Python● ท่านผู้อาวุโสไพธอน Tim Peters ได้ร้อยเรียง แนวทางของท่านเผด็จการใจดีเพื่อชีวิต (BDFL – Guido van Rossum) ออกมาเป็นลำานำา 20 บาท แต่มี เพียง 19 บาทที่ได้รจนา 1.สวยงามย่อมดีกว่าน่าเกลียด 2.ชัดแจ้งย่อมดีกว่าโดยนัย 3.เรียบง่ายย่อมดีกว่าซับซ้อน
 11. 11. PEP-20 The Zen of Python (cont.)4.ซับซ้อนย่อมดีกว่ายุงเหยิง ่5.โปร่งใสย่อมดีกว่าทับซ้อน6.โล่งย่อมดีกว่าแออัด7.การอ่านแล้วเข้าใจง่ายจำาเป็นเสมอ8.กรณีพเศษ ไม่ได้พิเศษจนต้องแหกกฏ ิ9.แต่กระนั้นสิ่งทีใช้งานได้ย่อมชนะสิ่งที่บริสุทธิ์ ่ (เขียนตามกฏแต่ใช้งานไม่ได้)
 12. 12. PEP-20 The Zen of Python (cont.)10.ข้อผิดพลาดไม่ควรถูกปล่อยผ่านอย่างเงียบเชียบ11.ยกเว้นว่าต้องการปล่อยผ่านแบบตั้งใจ12.เมือเจอความกำากวมจงอย่าคาดเดา ่13.มันควรจะมีเพียงหนึ่งวิธี และเป็นหนึงวิธีที่ชัดแจ้งในการ ่ ทำาสิ่งใดๆ14.แต่กระนันวิธีนนอาจจะไม่ชัดแจ้งแต่แรกยกเว้นเจ้าจะเป็น ้ ั้ ชาวดัทช์
 13. 13. PEP-20 The Zen of Python (cont.)15.ทำาตอนนี้ย่อมดีกว่าไม่ทำาเลย16.แต่กระนั้นไม่ทำาเลยมักจะดีกว่าต้องทำาเดี๋ยวนี้17.ถ้าการอิมพลิเมนต์มันอธิบายยาก มัน เป็นความคิดที่ไม่ดี18.ถ้าการอิมพลิเมนต์มันอธิบายง่าย มัน อาจจะเป็นความคิดที่ดี19.เนมสเปซเป็นความคิดทีบรรเจิด เรามาทำากันอีกเยอะๆเถอะ! ่20. แปลจาก http://www.python.org/dev/peps/pep-0020/
 14. 14. ชนิดของตัวแปร● String/Unicode a = hello there● Integer b=7● Floating point c = 3.2● Boolean (True/False) d = True● None e = None● Tuple f = (1,2,3,a,b,c,0.4)● List g = [1,2,3,a,b,c,0.4]● Dictionary h = {id: cwt, age: 33}● Class instance g = MyClass()
 15. 15. เล่นกับ Tuple List and Dictionary● Tuple สร้างแล้วแก้ไขสิงที่อยู่ภายในไม่ได้ ่ ● การแก้ tuple คือ ทำาลายตัวเก่าแล้วสร้างตัวใหม่● List สร้างแล้วแก้ไขสิงที่อยู่ภายในได้ ่ ● นอกจากแก้แลัวยัง ทำาได้อีกหลายอย่าง --> (demo)● Dictionary คือตัวแปรประเภท key, value● สมาชิกของ tutple list และ Value ของ dictionary นั้นจะเป็นอะไรก็ได้ --> (demo)
 16. 16. การกระทำา (operation)● การกระทำาได้แก่ + - * / % ** &● Integer กระทำากับ integer จะได้ผลเป็น integer ● 3/2 == 1● ยกเว้น interger ยกกำาลัง (**) กับ integer ที่ติดลบ ● 2**-2 == 0.25● Integer กระทำากับ float จะได้ผลเป็น float ● 3/2.0 == 1.5● + จะกลายเป็น string concat เมื่อใช้กับ string ด้วยกัน ● asdf + qwerty == asdfqwerty
 17. 17. การกระทำา (cont.)● Tuple + tuple หรือ list + list ได้ ● (1,2) + (3,4) == (1,2,3,4) ● [1,2] + [3,4] == [1,2,3,4]● แต่ tuple + list ไม่ได้● เขียนย่อการกระทำาบางอย่างได้ เช่น ● x = x+1 เขียนได้เป็น x += 1
 18. 18. การกระทำาทาง Logic● การกระทำางาน Logic เขียนเป็นสัญลักษณ์ก็ได้ เช่น & | แต่ นิยมเขียนเป็นข้อความ and or not มากกว่า ● X & Y นิยมเขียนเป็น X and Y● การเปรียบเทียบตัวแปร กับค่า True False None จะใช้ is ● if x is True: <do something> ● if y is not None: <do something>● การเปรียบเทียบตัวแปรกับตัวแปร ใช้ == เช่น --> (demo)● การกระทำางาน Logic จะเขียนแบบย่อ ก็ได้ เช่น ● X &= (a == b)
 19. 19. Function และการใช้แบบ shell script● Python จะอ่านไฟล์ตั้งแต่บนลงล่างอยู่แล้ว● ดังนันถ้าสั่งให้ทำาอะไรในไฟล์ ก็จะทำาลงมาเป็นลำาดับ ้ เช่นเดียวกับ shell script ของ Unix หรือ batch file ของ Windows● การกำาหนดกลุ่มของ statement ให้เป็น function จะ ใช้ ● def <function name>(var1, var2, ...): <statement1> <statement2>
 20. 20. Function (cont.)● การกำาหนด function ไม่จำาเป็นต้องรับตัวแปรก็ได้● Function ไม่จำาเป็นต้อง return ค่าใดๆ โดยการไม่สั่ง return เมื่อจบ function จะถือว่า return None● ตัวแปรภายใน function ชื่อซำ้ากับข้างนอกได้ เพราะ ถือว่าเป็น local● แต่ถ้ากำาหนดชือตัวแปรภายในซำ้ากับตัวแปรข้างนอก ่ แล้ว จะไม่สามารถใช้งานตัวแปรข้างนอกใน function นั้นได้อีก
 21. 21. Python as a script● ถ้ามี function หลายๆ ตัว ควรจะมี main function เพื่อเรียกใช้ function แต่ละตัวตามลำาดับ def a(x,y): return x+y def b(x,y): return x-y if __name__ == __main__: a(1,2) b(3,4)
 22. 22. Python as a script (cont.)● เหตุที่ต้องมีการกำาหนด ● if __name__ == __main__:● เพราะต้องการให้ อะไรก็ตามภายใต้ if นี้ ทำาการก็ต่อ เมื่อถูกเรียกใช้ตรงๆ จากภายนอก เช่น ถูกสังว่า ่ ● $ python example.py● แต่จะไม่ทำางานเมื่อโดน import ด้วย python file อื่น เช่น from example import * ● --> (demo)
 23. 23. Python แบบ OOP● ต้องมีการกำาหนด class ● Class เสมือนแม่พิมพ์ขนม เมือแคะขนมออกมา ตัวขนมจะ ่ มีรูปร่างเหมือนแม่พิมพ์ แต่กินได้ (คงไม่มใครแทะแม่พมพ์ ี ิ เล่น) ● Python class ก็เป็นเช่นเดียวกัน ● Class instance กำาเนิดจาก class และมี life cycle เกิด ขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป สุดท้ายโดน garbage collector เก็บ กวาด
 24. 24. Python แบบ OOP (cont.)● การกำาหนด class class MyClass(object): def __init__(self, a): self.a = a self.x_file = open(x.txt,r) def __del__(self): self.x_file.close() def read_x(self): return self.x_file.reads()● การสร้าง class instance my_class = MyClass(1)
 25. 25. Python แบบ OOP (cont.)● การเรียกใช้ class method ● my_class.read_x()● การ access class property ● my_class.a● เมื่อเลิกใช้ my_class แล้ว สามารถสั่ง ● del(my_class)● คำาสั่งภายใน __del__ ของ class จะทำางานก่อนที่จะปล่อย ให้ garbage collector มากำาจัด my_class ทิ้งไป
 26. 26. ทำาไมต้องเขียนแบบ OOP● Code สะอาดกว่า● Garbage collector ทำางานได้ดีกว่า ทำาให้ใช้ ทรัพยากรของระบบน้อยกว่า● Class จะโดน Python compile ไว้ก่อนให้เป็น python bytebode อยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อมีการสร้าง class instance จะเสีย overhead น้อยกว่า นั่นคือ โดยรวม code ก็จะทำางานได้เร็วกว่า
 27. 27. ทำาไมต้องเขียนแบบ OOP (cont.)● เนื่องจาก class มี method พิเศษเพื่อควบคุมการเกิด (__init__) และตาย (__del__) ดังนั้น เราสามารถ ออกแบบให้ class เตรียมสิงที่เราต้องการก่อนใน ่ __ini__ เช่น เปิด connection ไปยัง database และ เมื่อเราจะเลิกใช้ ก็สงให้ close connection ใน ั่ __del__
 28. 28. ทำาไมต้องเขียนแบบ OOP (cont.)● Class สามารถ สืบทอดได้ ดังนั้นเมื่อทำางานร่วมกับ คนอื่น อาจจะมีคนที่เขียน class ดีๆ เอาไว้ก่อน แต่ยัง ขาดคุณสมบัติที่เราต้องการ เราก็แค่ subclass (inherit) class นั้นมาเพิ่มเติ่มส่วนที่เราต้องการ
 29. 29. การอ่าน/เขียนไฟล์● Python จะสร้างตัวแปรที่ชี้ไปยังไฟล์บน disk ด้วยคำา สั่ง open เช่น ● a = open(a.txt,r) # เปิดไฟล์ a.txt สำาหรับอ่าน ● b = open(b.txt,w) # เปิดไฟล์ b.txt สำาหรับเขียน ● c = open(c.txt,a) # เปิดไฟล์ c.txt สำาหรับเขียนเพิม ่
 30. 30. การอ่าน/เขียนไฟล์ (cont.)● การอ่านจะใช้ read, readline, readlines ● a.read() จะอ่านตั้งแต่ต้นจนจบไฟล์ออกมาเป็น string ● a.readline() จะอ่านทีละบรรทัด ● a.readlines() จะเหมือน readline() แต่อ่านไปจนจบไฟล์ ออกมาเป็น list of string
 31. 31. การอ่าน/เขียนไฟล์ (cont.)● การเขียนจะใช้ write หรือ writelines ● b.write(something) ● b.writelines([something1, something2])● Writelines ใช้เขียน sequence of string เช่น ตัวอย่างข้างบน คือ list of string
 32. 32. Calculation● สามารถใช้ python shell เป็นเครื่องคิดเลขได้● --> (demo)
 33. 33. Tristate Conditions● ใน Python จะมีคาพิเศษ 3 ค่า คือ True, False, และ ่ None● Logic operation ระหว่าง True กับ False จะเหมือน กับโปรแกรมอื่นๆ หรือหลักการทางตรรกศาสตร์ทั่วๆ ไป● None เป็นค่าพิเศษ แปลว่า ไม่มีอะไร ไม่ใช่ True ไม่ใช่ False
 34. 34. Tristate Conditions (cont.)● ระวังเวลาเขียนเงื่อนไขเปรียบเทียบ● จาก The Zen of Python, ชัดแจ้งย่อมดีกว่าโดยนัย ● if x: # ถ้า x มีค่าอะไรก็ตามทีไม่ใช่ 0, False, None ่ <do something> ● แต่ถ้าต้องการทำาเมือ x เป็น None เท่านัน ่ ้ ● If x is None: <do otherthing> ● ในกรณีแรก ถ้าจะเขียนให้ชดแจ้ง เขียนแบบนีก็ได้ ั ้ ● If x is not None:
 35. 35. Loop● For for x in [1,2,3,4]: print(x)● While x=0 while x < 10: print(x) x += 1● Endless loop while True:
 36. 36. ข้อจำากัด● GIL – Global Interpreter Lock ● ณ เวลาหนึงๆ Python จะทำางานเพียง thread เดียวเท่านั้น ่ (แม้โปรแกรมจะเขียน แบบ multi-thread) ● ดังนัน จึงใช้ CPU ได้แค่ 1 core ้ ● แก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนจาก threading เป็น multiprocessing (แต่มนยาก) ั● ไม่มีข้อจำากัดนี้บน IronPython หรือ Jython
 37. 37. Optimization / JIT / PyPy● Optimization ทำาได้ด้วยการเขียน algorithm ที่ดี● ตัว Python เองสามารถใส่ -O ได้เวลา run โปรแกรม เช่น $ python -O example1.py● ถ้าใช้ python 32 bit สามารถใช้ psyco ได้● หรือใช้ PyPy (กำาลังพัฒนาอยู่)
 38. 38. เครื่องมือที่ใช้ในการเขียน● Editor ● Vim (windows, linux, mac) ● Pyscripter - http://code.google.com/p/pyscripter/ (windows) ● Stanis Python Editor (SPE) - http://sourceforge.net/projects/spe/● IDE ● Eclipse + pydev (free – open source) ● WingIDE (commercial) ● Komodo (มีทั้ง free และ commercial)
 39. 39. Interactive shell● python● ipython● bpython● IDLE (GUI)
 40. 40. Libraries● Library ของ python มีเยอะมาก● หาได้จาก PyPI - http://pypi.python.org/pypi● Library บางตัวดีกว่าตัวที่มาพร้อมกับ python เอง ● เช่น urllib3 ดีกว่า urllib2 ที่ built-in มากับ python
 41. 41. Q&A

×