~1~         โครงร่ างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5        ...
~2~                       ใบงาน                การจัดทาข้ อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์สมา...
~3~วัตถุประสงค์      1.เพื่อเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต      2.เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ...
~4~     วิธีดาเนินงาน          แนวทางการดาเนินงาน              1.เสนอหัวข้อโครงงาน      ...
~5~ผลทีคาดว่าจะได้ รับ  ่    1.สามารถเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต    2.สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

1,768 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,768
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
84
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

 1. 1. ~1~ โครงร่ างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ปี การศึกษา 2555 โครงงานสื่ อการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ ผู้ทาโครงงาน นางสาวโสภิดา อินทวงศ์ เลขที่ 9 ห้อง ม.6/13 นางสาวกนกวรรณ ทองคา เลขที่ 10 ห้อง ม.6/13 อาจารย์ ที่ปรึกษาโครงงาน นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2555 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ้
 2. 2. ~2~ ใบงาน การจัดทาข้ อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์สมาชิกในกลุ่ม นางสาวโสภิดา อินทวงศ์ เลขที่ 9 ห้อง ม.6/13 นางสาวกนกวรรณ ทองคา เลขที่ 10 ห้อง ม.6/13คาชี้แจง ให้ ผู้เรียนแต่ ละกลุ่มเขียนข้ อเสนอโครงงานตามหัวข้ อต่ อไปนี้ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) เว็บไซต์ เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ น่ารู ้ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Website Interesting Cell and Cell Compositionsประเภทโครงงาน โครงงานพัฒนาสื่ อการสอนชื่ อผู้ทาโครงงาน นางสาวโสภิดา อินทวงศ์ เลขที่ 9 ห้อง ม.6/13 นางสาวกนกวรรณ ทองคา เลขที่ 10 ห้อง ม.6/13ชื่อทีปรึกษา นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ่ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรี ยนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2555ทีมาและความสาคัญของโครงงาน ่ เนื่องจากเทคโนโลยีต่างๆในปั จจุบนมีมากมายหลายอย่าง ซึ่ งเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้น ก็มี ัส่ วนร่ วมกับการใช้ชีวิตประจาวันของเราต่างๆมากมาย เช่น คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตก็เป็ นเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราสะดวกมากขึ้น ไม่วาจะเป็ นด้านการศึกษา ด้านธุ รกิจและการพาณิ ชย์ และด้าน ่การบันเทิง เป็ นต้น แต่ในส่ วนของด้านการศึกษา ในปั จจุบนการศึกษา การเรี ยนการสอนล้วนต้องใช้ ัเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในการประกอบการเรี ยนการสอนและต้องใช้เวลาน้อย และเรี ยนรู ้ได้เร็ ว ทาให้เกิดแหล่งเรี ยนรู ้มากมาย ในอินเทอร์ เน็ต ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้จดทาโครงงานเว็บไซต์ เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ น่ารู ้ข้ ึน เพื่อ ันาจัดทาสื่ อการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่ องเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ มาประยุกต์ใช้ในระบบอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งเป็ นระบบการเรี ยนรู ้ดวยตนเอง โดยจะมีขอสอบทดสอบก่อนการเรี ยนและหลังเรี ยนเพื่อ ้ ้วัดระดับความรู้ของตนเองก่อนและหลังการศึกษา และมีเนื้อหาสาระที่เข้าใจง่าย มีรูปภาพประกอบคาอธิ บายอย่างละเอียด
 3. 3. ~3~วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต 2.เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอนผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต 3.เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเรี ยนการสอนขอบเขตโครงงาน 1.นักเรี ยนนักศึกษาสามารถเข้าดูเนื้ อหา เรื่ องเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ ได้ 2.นักเรี ยนนักศึกษาสามารถทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พร้อมคาเฉลยในคาถามต่างๆได้หลักการและทฤษฎี 1.ความหมายของเว็บไซต์ เว็บไซต์ (Web Site) คือ แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่ อประสมต่าง ๆ เช่น ภาพ เสี ยง ่ข้อความ ของแต่ละบริ ษทหรื อหน่วยงานโดยเรี ยกเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้วา เว็บเพจ (Web Page) และเรี ยกเว็บ ัหน้าแรกของแต่ละเว็บไซต์วา โฮมเพจ (Home Page) หรื ออาจกล่าวได้วา เว็บไซต์ก็คือเว็บเพจอย่างน้อย ่ ่สองหน้าที่มีลิงก์ (Links) ถึงกัน ตามหลักคาว่า เว็บไซต์จะใช้สาหรับผูที่มีคอมพิวเตอร์ แบบเซิร์ฟเวอร์หรื อ ้จดทะเบียนเป็ นของ ตนเองเรี ยบร้อยแล้วเช่น www.google.co.th ซึ่งเป็ นเว็บไซต์ที่ให้บริ การสื บค้นข้อมูลเป็ นต้น 2.ความหมายของอินเทอร์ เน็ต อินเทอร์ เน็ต (Internet) คือ กลุ่มเครื อข่ายย่อย ๆ ของคอมพิวเตอร์ จานวนมากที่เชื่ อมต่อเข้าด้วยกันภายใต้มาตรฐานการสื่ อสาร (Protocol) เดียวกัน จนเป็ นสังคมเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ ซึ่ ง ่คอมพิวเตอร์ ที่อยูในเครื อข่ายแต่ละเครื่ อง สามารถรับส่ งข้อมูลในรู ปแบบต่าง ๆ กัน เช่น ตัวอักษร ภาพ เสี ยงรวมทั้งสามารถสื บค้นข้อมูลข่ายสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ บนอินเทอร์ เน็ตได้อย่างรวดเร็ ว 3.ความหมายของสื่ อการสอน สื่ อการสอนสื่ อการสอนสื่ อการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ ซึ่งถูกนามาใช้ในการการเรี ยนการสอน เพื่อเป็ นตัวกลางในการนาส่ งหรื อถ่ายทอดความรู ้ ทักษะ และเจตคติ จากผูสอนหรื อแหล่ง ้ความรู้ไปยังผูเ้ รี ยน ช่วยให้การเรี ยนการสอนดาเนินไปอย่างสะดวกและมีประสิ ทธิ ภาพ และทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ของการเรี ยนการสอนที่ต้ ง ไว้ ั
 4. 4. ~4~ วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน 1.เสนอหัวข้อโครงงาน 2.หาข้อมูล เนื้ อหาเกี่ยวกับเรื่ องเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์เพื่อจัดทาเป็ นเว็บไซต์ 3.ศึกษาการทาเว็บไซต์ 4.ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ 5.จัดทาเว็บไซต์ตามที่ได้ออกแบบไว้ 6.ทดสอบเว็บไซต์ที่จดทา ั 7.แก้ไขและเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ 8.รายงานผลการดาเนินงาน 9.จัดทาเอกสาร เครื่องมือและอุปกรณ์ ทใช้ ี่ 1.คอมพิวเตอร์ 2.อินเทอร์ เน็ต ขั้นตอนและแผนดาเนินงานลาดับ สั ปดาห์ ที่ ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน / / / ทุกคน 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล / / / / โสภิดา 3 จัดทาโครงร่ างงาน / / ทุกคน 4 ปฏิบติการสร้างโครงงาน ั / / / ทุกคน 5 ปรับปรุ งทดสอบ / กนกวรรณ 6 การทาเอกสารรายงาน / / ทุกคน 7 ประเมินผลงาน / ทุกคน 8 นาเสนอโครงงาน / ทุกคน
 5. 5. ~5~ผลทีคาดว่าจะได้ รับ ่ 1.สามารถเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต 2.สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอนผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต 3.สามารถเพิ่มความสะดวกในการเรี ยนการสอนได้สถานทีดาเนินการ ่ โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 71 ถ.สิ ทธิ วงศ์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เกียวข้ อง ่ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วทยาศาสตร์ ิแหล่งอ้างอิง http://www.hellomyweb.com/ http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/BP1/Program/chapter3/p5.html http://www.makewebeasy.com/websitestep/ http://narissaraenglish.blogspot.com/2007/08/1.html http://panyaras.blogspot.com/2010/05/web-site-web-page-home-page-links-www.html http://school.obec.go.th/kudhuachang/les01.htm

×