Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1      แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5          ...
2                      ใบงาน                การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์  สมาช...
3ขอบเขตโครงงาน    1.ผู้ดูแลระบบ    - มีการ Login เข้ามาใช้ระบบ    - สามารถสร้างบทเรียนใหม่ได้    - สามารถแ...
4  งบประมาณ 1500 บาท  ขั้นตอนและแผนดาเนินงานลาดั      ขั้นตอน            สัปดาห์ที่        ผู้ร...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Tomas tirolesas
Next
Upcoming SlideShare
Tomas tirolesas
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร1

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร1

 1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ปีการศึกษา 2555 ชื่อโครงงาน สานวนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชื่อผู้ทาโครงงาน 1.นางสาวสุจิตรา พวงสายใจ เลขที่ 17 ชั้น ม.6 ห้อง 9 2.นางสาวกมลทิพย์ แสนยอง เลขที่ 18 ชั้น ม.6 ห้อง 9 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
 2. 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1.นางสาวสุจิตรา พวงสายใจ เลขที่ 17 2.นางสาวกมลทิพย์ แสนยอง เลขที่ 18คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) สานวนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) English Idiom for usedประเภทโครงงาน โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาชื่อผู้ทาโครงงาน นางสาวสุจิตรา พวงสายใจ นางสาวกมลทิพย์ แสนยองชื่อที่ปรึกษา นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม – 20 มกราคม 2555ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ปัจจุบันการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง ผู้คนจานวนมากให้ความสาคัญและสนใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น อีกทั้งยังมีใช้ Social media ในการเข้าถึงในการศึกษาอย่างแพร่หลาย อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในเรื่องการประยุกต์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การเรียนการสอนมีการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนทาให้ง่ายต่อการศึกษามากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาสื่อการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้มีการเรียนรู้และเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้นจึงเป็นประโยชน์อย่างมากวัตถุประสงค์1.เพื่อความสะดวกต่อการศึกษาได้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์2.พัฒนาโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสานวนอังกฤษ3.ผู้ใช้มีความรู้ความสนใจเกี่ยวกับสานวนอังกฤษมากขึ้น
 3. 3. 3ขอบเขตโครงงาน 1.ผู้ดูแลระบบ - มีการ Login เข้ามาใช้ระบบ - สามารถสร้างบทเรียนใหม่ได้ - สามารถแก้ไขเนื้อหา บทเรียนที่ได้สร้างไว้แล้วได้เพื่อปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาให้ทันต่อปัจจุบัน - สามารถสร้างข้อสอบในแต่ละรายวิชา 2.ผู้ที่ต้องการศึกษา - มีการ Login เข้ามาใช้ระบบ - สามารถเข้าดูเนื้อหา บทเรียนที่สร้างไว้ผ่านเว็บไซต์ได้ - สามารถทาแบบทดสอบในรายวิชาต่างๆผ่านเว็บไซต์ได้ - สามารถฝากคาถามและตอบคาถามผ่านทางกระดานสนทนาได้วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน 1. เสนอหัวข้อโครงงาน 2. ศึกษาการคงสภาพอ็อบเจ็ก 3. ออกแบบคลาสและกลไกลการทางาน 4. เขียนโปรแกรมตัวอย่างด้วยวิธีการคงสภาพวัตถุกับตัวอย่างของตารางเชิงความสัมพันธ์ 5. จัดทาโปรแกรมและส่วนต่างของโปรแกรม 6. ทดสอบโปรแกรม 7. แก้ไขและเพิ่มเติมโปรแกรมให้สมบูรณ์ 8. จัดทาคู่มือการใช้โปรแกรม 9. รายงานผลการดาเนินงาน 10. จัดทาเอกสารเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ - คอมพิวเตอร์ - อินเทอร์เน็ต - หนังสืออ้างอิง
 4. 4. 4 งบประมาณ 1500 บาท ขั้นตอนและแผนดาเนินงานลาดั ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ บ 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 ที่ 0 1 3 4 5 6 7 1 คิดหัวข้อโครงงาน / / 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล / 3 จัดทาโครงร่างงาน / / 4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน / / / 5 ปรับปรุงทดสอบ / / 6 การทาเอกสารรายงาน / / 7 ประเมินผลงาน / / 8 นาเสนอโครงงาน / / / ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ที่ต้องการศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ แหล่งอ้างอิง http://www.c-bright.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539161095&Ntype=2

Views

Total views

1,078

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

79

Actions

Downloads

10

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×