Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1      แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5          ...
2                      ใบงาน                การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์  สมาช...
3ขอบเขตโครงงาน    1.ผู้ดูแลระบบ    - มีการ Login เข้ามาใช้ระบบ    - สามารถสร้างบทเรียนใหม่ได้    - สามารถแ...
4  งบประมาณ 1500 บาท  ขั้นตอนและแผนดาเนินงานลาดั      ขั้นตอน            สัปดาห์ที่        ผู้ร...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร1

Download to read offline

 • Be the first to like this

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร1

 1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ปีการศึกษา 2555 ชื่อโครงงาน สานวนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชื่อผู้ทาโครงงาน 1.นางสาวสุจิตรา พวงสายใจ เลขที่ 17 ชั้น ม.6 ห้อง 9 2.นางสาวกมลทิพย์ แสนยอง เลขที่ 18 ชั้น ม.6 ห้อง 9 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
 2. 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1.นางสาวสุจิตรา พวงสายใจ เลขที่ 17 2.นางสาวกมลทิพย์ แสนยอง เลขที่ 18คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) สานวนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) English Idiom for usedประเภทโครงงาน โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาชื่อผู้ทาโครงงาน นางสาวสุจิตรา พวงสายใจ นางสาวกมลทิพย์ แสนยองชื่อที่ปรึกษา นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม – 20 มกราคม 2555ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ปัจจุบันการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง ผู้คนจานวนมากให้ความสาคัญและสนใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น อีกทั้งยังมีใช้ Social media ในการเข้าถึงในการศึกษาอย่างแพร่หลาย อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในเรื่องการประยุกต์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การเรียนการสอนมีการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนทาให้ง่ายต่อการศึกษามากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาสื่อการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้มีการเรียนรู้และเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้นจึงเป็นประโยชน์อย่างมากวัตถุประสงค์1.เพื่อความสะดวกต่อการศึกษาได้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์2.พัฒนาโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสานวนอังกฤษ3.ผู้ใช้มีความรู้ความสนใจเกี่ยวกับสานวนอังกฤษมากขึ้น
 3. 3. 3ขอบเขตโครงงาน 1.ผู้ดูแลระบบ - มีการ Login เข้ามาใช้ระบบ - สามารถสร้างบทเรียนใหม่ได้ - สามารถแก้ไขเนื้อหา บทเรียนที่ได้สร้างไว้แล้วได้เพื่อปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาให้ทันต่อปัจจุบัน - สามารถสร้างข้อสอบในแต่ละรายวิชา 2.ผู้ที่ต้องการศึกษา - มีการ Login เข้ามาใช้ระบบ - สามารถเข้าดูเนื้อหา บทเรียนที่สร้างไว้ผ่านเว็บไซต์ได้ - สามารถทาแบบทดสอบในรายวิชาต่างๆผ่านเว็บไซต์ได้ - สามารถฝากคาถามและตอบคาถามผ่านทางกระดานสนทนาได้วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน 1. เสนอหัวข้อโครงงาน 2. ศึกษาการคงสภาพอ็อบเจ็ก 3. ออกแบบคลาสและกลไกลการทางาน 4. เขียนโปรแกรมตัวอย่างด้วยวิธีการคงสภาพวัตถุกับตัวอย่างของตารางเชิงความสัมพันธ์ 5. จัดทาโปรแกรมและส่วนต่างของโปรแกรม 6. ทดสอบโปรแกรม 7. แก้ไขและเพิ่มเติมโปรแกรมให้สมบูรณ์ 8. จัดทาคู่มือการใช้โปรแกรม 9. รายงานผลการดาเนินงาน 10. จัดทาเอกสารเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ - คอมพิวเตอร์ - อินเทอร์เน็ต - หนังสืออ้างอิง
 4. 4. 4 งบประมาณ 1500 บาท ขั้นตอนและแผนดาเนินงานลาดั ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ บ 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 ที่ 0 1 3 4 5 6 7 1 คิดหัวข้อโครงงาน / / 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล / 3 จัดทาโครงร่างงาน / / 4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน / / / 5 ปรับปรุงทดสอบ / / 6 การทาเอกสารรายงาน / / 7 ประเมินผลงาน / / 8 นาเสนอโครงงาน / / / ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ที่ต้องการศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ แหล่งอ้างอิง http://www.c-bright.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539161095&Ntype=2

Views

Total views

1,072

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

78

Actions

Downloads

10

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×