Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244                   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1รายวิช...
แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244     นักเรียนทดสอบเข้าใช้งานโปรแกรม Dev C++ และเริ่มต้นใช้งานได้...
แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 3024410 บันทึกผลการจัดการเรียนรู้   ผลการจัดกิจกรรม.......................
แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244                  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2รายวิชา ...
แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244     3. ใบความรู้ที่ 2.1, 2.2 และ 2.3     4. แบบทดสอบก่อนเรี...
แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 3024410 บันทึกผลการจัดการเรียนรู้   ผลการจัดกิจกรรม.......................
แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244                   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3รายวิช...
แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244     4. ใบงานที่ 37 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้    ด้านความ...
แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 3024410 บันทึกผลการจัดการเรียนรู้   ผลการจัดกิจกรรม.......................
แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244                  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4รายวิชา ...
แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 302447 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้    ด้านความรู้ (K)       ด...
แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 3024410 บันทึกผลการจัดการเรียนรู้   ผลการจัดกิจกรรม.......................
แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244                 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5รายวิชา ง ...
แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244     3. ใบความรู้ที่ 5     4. ใบงานที่ 57 การวัดผลประเมินผลก...
แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 3024410 บันทึกผลการจัดการเรียนรู้   ผลการจัดกิจกรรม.......................
แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244                    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6ราย...
แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 302447 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้    ด้านความรู้ (K)       ด...
แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 3024410 บันทึกผลการจัดการเรียนรู้   ผลการจัดกิจกรรม.......................
แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7รายวิชา ง 30244 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้อง...
แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 302447 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้    ด้านความรู้ (K)       ด...
แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 3024410 บันทึกผลการจัดการเรียนรู้   ผลการจัดกิจกรรม.......................
แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244                  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8รายวิชา ...
แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 302447 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้    ด้านความรู้ (K)   ด้านคุณธรร...
แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 3024410 บันทึกผลการจัดการเรียนรู้   ผลการจัดกิจกรรม.......................
แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244                  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9รายวิชา ...
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี

28,657 views

Published on

Published in: Education

แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี

 1. 1. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1รายวิชา ง 30244 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ เวลา 2 ชั่วโมงเรื่อง การปฐมนิเทศความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียน1 สาระสาคัญ เข้าใจวิธีการเรียน วิธีปฏิบัติกิจกรรม ตลอดจนการวางแผนกาหนดกิจกรรม และการตรวจสอบความรู้ พื้นฐานทางคอมพิว เตอร์ ของนักเรียน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ในการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนได้เป็นอย่างดี2 มาตรฐานการเรียนรู้ ง 1.1 ม 4-6/2, 4-6/3, 4-6/4 ง 3.1 ม 4-6/8, 4-6/9, 4-6/133 ผลการเรียนรู้ 1. เข้าใจวิธีการเรียนและวิธีปฏิบัติกิจกรรม 2. มีเจตคติที่ดีในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ4 สาระการเรียนรู้ 1. การเข้าเรียนและศึกษาเนื้อหาบทเรียนและปฏิบัติกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ 2. แนวทางในการเรียนรู้รายวิชา ง 30244 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 1 ขั้นนา 1. สร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนโดยแนะนาครูผู้สอน วิชาที่เรียน และตัวแทนรับแบบสอบถามข้อมูลเพื่อให้นักเรียนกรอกข้อมูลตามรายละเอียด 2. แนะนาการเข้าเรียนและศึกษาเนื้อหาบทเรียนและปฏิบัติกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 1. นักเรียนทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ เวลา 50 นาที 2. นักเรียนบันทึกข้อมูลลงในแบบสอบถาม 3. ตัวแทนรับคาชี้แจงในการเรียน เกียวกับความเข้าใจเบื้องต้นในการเรียน วิชา ่ การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ร่วมแสดงความคิดเห็น และทราบแนวทางในการเรียน และบันทึกลงในสมุด 4. นักเรียนรับแบบประเมิน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้นศึกษา ปรับเปลี่ยนแนวทางในการเรียนร่วมกัน และบันทึกลงในสมุด ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันขั้นที่ 3 ขั้นสรุป ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปสิ่งที่เรียนขั้นที่ 4 ฝึกฝนผู้เรียน 1. นักเรียนศึกษาข้อมูล เรื่อง ประวัติความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์http://comkrutae.wordpress.com 2. นักเรียนทาการติดตั้งโปรแกรม Dev C++ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นที่ 5 การนาไปใช้ครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 2. 2. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244 นักเรียนทดสอบเข้าใช้งานโปรแกรม Dev C++ และเริ่มต้นใช้งานได้ด้วยตนเอง6 สื่อการเรียนรู้ 1. คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 2. ตัวอย่างเว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล 3. ใบความรู้ที่ 1.1 และ 1.2 4. แบบทดสอบก่อนเรียน 5. แบบสอบถามข้อมูลผู้เรียน7 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)1. สังเกตจากการอภิปราย 1. สังเกตความตั้งใจและความ 1. สังเกตการให้ความร่วมมือใน2. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน กระตือรือร้นในการฝึกใช้งาน การทากิจกรรมกลุ่ม(Pre-test) โปรแกรม 2. สังเกตพฤติกรรมขณะ 2. สังเกตพฤติกรรมด้านความ ปฏิบัติงาน รับผิดชอบในการทางานที่ได้รับ 3. สังเกตผลการติดตั้ง มอบหมายและการใช้เครื่อง โปรแกรมเรียบร้อยสมบูรณ์ คอมพิวเตอร์8 กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ นักเรียนศึกษาประวัติความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ9 แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม 1. เว็บไซต์ http://krunatchaphon.wikispaces.com/Programs+Dev+C 2. เว็บไซต์ www.lks.ac.th/kuanjit/plan_c.htm 3. เว็บไซต์สาหรับค้นข้อมูล เช่น http://www.google.com, http://www.yahoo.com 4. เว็บไซต์ http://comkrutae.wordpress.com 5. ผู้สอนคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องสมุดแห่งประชาชนครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 3. 3. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 3024410 บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ผลการจัดกิจกรรม........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ปัญหา/อุปสรรค........................................................................................................................................................................................................................................................................................ แนวทางในการแก้ไขปัญหา........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ........................................ (นายเทวัญ ภูพานทอง) ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระฯ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................. (นางกาไล ตุระซอง) ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ความคิดเห็นรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................. (นางสาวรจนา ใจศิริ) ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 4. 4. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2รายวิชา ง 30244 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาษา C++ เบื้องต้น เวลา 2 ชั่วโมงเรื่อง ความสาคัญของคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ชนิดต่าง ๆ และภาษาคอมพิวเตอร์1 สาระสาคัญ ศึกษาความสาคัญของคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ชนิดต่าง ๆ2 มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3.1 ม 4-6/2, 4-6/4, 4-6/93 ผลการเรียนรู้ 1. เข้าใจถึงความสาคัญของคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ชนิดต่าง ๆ 2. มีเจตคติที่ดีในการใช้งานคอมพิวเตอร์4 สาระการเรียนรู้ 1. ความสาคัญของคอมพิวเตอร์ 2. ความสาคัญของซอฟต์แวร์ชนิดต่าง ๆ5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 1 ขั้นนา 1. ทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน10 ข้อ เวลา 10 นาที 2. ครูสอบถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 1. สอบถามผู้เรียนว่าผู้เรียนเคยศึกษาเนื้อหาหรือบทเรียนผ่านเว็บไซต์หรือไม่ จากนั้นครูแนะนาการศึกษาเนื้อหาและบทเรียนผ่านเว็บไซต์ http://comkrutae.wordpress.com 2. นักเรียนแยกกันปฏิบัติการ เข้าศึกษาในบทเรียนผ่านเว็บไซต์ เรื่อง 2.4.1 ความสาคัญของคอมพิวเตอร์ 2.4.2 ซอฟต์แวร์ชนิดต่าง ๆ 2.4.3 ภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป นักเรียนส่งตัวแทนอภิปรายในแต่ละหัวข้อหน้าชั้นเรียน ครูผู้สอน เสริมในส่วนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจขั้นที่ 4 ฝึกฝนผู้เรียน 1. นักเรียนศึกษาข้อมูล เรื่อง ความสาคัญของคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ชนิดต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ http://comkrutae.wordpress.com 2. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2ขั้นที่ 5 การนาไปใช้ นักเรียนศึกษาบทเรียนผ่านเว็บไซต์และแก้ไขปัญหาที่พบในการเข้าศึกษาบทเรียน6 สื่อการเรียนรู้ 1. คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 2. ตัวอย่างเว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูลครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 5. 5. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244 3. ใบความรู้ที่ 2.1, 2.2 และ 2.3 4. แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 27 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)1. สังเกตจากการอภิปราย 1. สังเกตความตั้งใจและความ 1. สังเกตการให้ความร่วมมือใน2. ตรวจผลใบงานที่ 2 กระตือรือร้นในการทางาน การทากิจกรรมกลุ่ม3. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 2. สังเกตพฤติกรรมด้านความ 2. สังเกตพฤติกรรมขณะหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รับผิดชอบในการทางานที่ได้รับ ปฏิบัติงาน มอบหมายและการใช้เครื่อง 3. สังเกตการนาเสนอหน้าชั้น คอมพิวเตอร์ เรียน8 กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ นักเรียนค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ทางอินเตอร์เน็ต9 แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม 1. เว็บไซต์ http://krunatchaphon.wikispaces.com/Programs+Dev+C 2. เว็บไซต์ www.lks.ac.th/kuanjit/plan_c.htm 3. เว็บไซต์สาหรับค้นข้อมูล เช่น http://www.google.com, http://www.yahoo.com 4. เว็บไซต์ http://comkrutae.wordpress.com 5. ผู้สอนคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องสมุดแห่งประชาชนครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 6. 6. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 3024410 บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ผลการจัดกิจกรรม........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ปัญหา/อุปสรรค........................................................................................................................................................................................................................................................................................ แนวทางในการแก้ไขปัญหา........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ........................................ (นายเทวัญ ภูพานทอง) ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระฯ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................. (นางกาไล ตุระซอง) ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ความคิดเห็นรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................. (นางสาวรจนา ใจศิริ) ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 7. 7. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3รายวิชา ง 30244 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภาษา C++ เบื้องต้น เวลา 2 ชั่วโมงเรื่อง กาเนิดภาษาซี การเข้าสู่โปรแกรมและหลักการเขียนโปรแกรม1 สาระสาคัญ ศึกษาเรื่องกาเนิดภาษาซี การเข้าสู่โปรแกรม และหลักการเขียนโปรแกรม2 มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3.1 ม 4-6/2, 4-6/6, 4-6/93 ผลการเรียนรู้ 1. ทราบถึงกาเนิดภาษาซี 2. เข้าใจและปฏิบัติวิธีการเข้าสู่โปรแกรม และหลักการเขียนโปรแกรม4 สาระการเรียนรู้ 1. กาเนิดภาษาซี 2. การเข้าสู่โปรแกรม และหลักการเขียนโปรแกรม5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 1 ขั้นนา 1. ครูสอบถามความรู้ทั่ว ๆ เกี่ยวกับโปรแกรมภาษาซีขั้นที่ 2 ขั้นสอน 1. ครูแนะนาให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ในบทเรียนอิเล็คทรอนิคส์ (e-Learning) 2. นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มละ 10 คน กลุ่มย่อยกลุ่มละ 2 คน เข้าเรียนในบทเรียน อิเล็คทรอนิคส์ (e-Learning) เรื่อง 2.3.1 กาเนิดภาษาซี 2.3.2 การเข้าสู่โปรแกรมภาษาซี 2.3.3 หลักการเขียนโปรแกรมภาษาซี 3. ครูให้คาแนะนา และอธิบายเพิ่มเติมกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจ 4. นักเรียนส่งตัวแทนของกลุ่มใหญ่ อภิปรายในแต่ละหัวข้อหน้าชั้นเรียนขั้นที่ 3 ขั้นสรุป นักเรียนส่งตัวแทนอภิปรายในแต่ละหัวข้อหน้าชั้นเรียน ครูผู้สอน เสริมในส่วนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจขั้นที่ 4 ฝึกฝนผู้เรียน 1. นักเรียนทากิจกรรมในใบงานที่ 3ขั้นที่ 5 การนาไปใช้ นักเรียนปฏิบัติการเปิดและเข้าใช้งานโปรแกรม ทาการแก้ไขปัญหาที่พบในการใช้งาน6 สื่อการเรียนรู้ 1. คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 2. ตัวอย่างเว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล 3. ใบความรู้ที่ 3.1 , 3.2 และ 3.3ครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 8. 8. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244 4. ใบงานที่ 37 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)1. สังเกตจากการอภิปราย 1. สังเกตความตั้งใจและความ 1. สังเกตการให้ความร่วมมือใน2. ตรวจผลการทาใบงานที่ 3 กระตือรือร้นในการทางาน การทากิจกรรมกลุ่ม 2. สังเกตพฤติกรรมด้านความ 2. สังเกตพฤติกรรมขณะ รับผิดชอบในการทางานที่ได้รับ ปฏิบัติงาน มอบหมายและการใช้เครื่อง 3. สังเกตการนาเสนอหน้าชั้น คอมพิวเตอร์ เรียน8 กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ นักเรียนค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ หรือทางอินเตอร์เน็ต9 แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม 1. เว็บไซต์ http://krunatchaphon.wikispaces.com/Programs+Dev+C 2. เว็บไซต์ www.lks.ac.th/kuanjit/plan_c.htm 3. เว็บไซต์สาหรับค้นข้อมูล เช่น http://www.google.com, http://www.yahoo.com 4. เว็บไซต์ http://comkrutae.wordpress.com 5. ผู้สอนคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องสมุดแห่งประชาชนครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 9. 9. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 3024410 บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ผลการจัดกิจกรรม........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ปัญหา/อุปสรรค........................................................................................................................................................................................................................................................................................ แนวทางในการแก้ไขปัญหา........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ........................................ (นายเทวัญ ภูพานทอง) ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระฯ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ.................................................. (นางกาไล ตุระซอง) ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ความคิดเห็นรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................. (นางสาวรจนา ใจศิริ) ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 10. 10. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4รายวิชา ง 30244 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาษา C++ เบื้องต้น เวลา 2 ชั่วโมงเรื่อง ขั้นตอนการทางานของภาษาซี1 สาระสาคัญ ศึกษาขั้นตอนการทางานของภาษาซี2 มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3.1 ม 4-6/2, 4-6/6, 4-6/93 ผลการเรียนรู้ 1. ทราบและเข้าใจถึงขั้นตอนการทางานของภาษาซี4 สาระการเรียนรู้ 1. ขั้นตอนการทางานของภาษาซี5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 1 ขั้นนา 1. ครูสอบถามนักเรียนว่ามีใครเคยใช้งานโปรแกรมภาษาซีมาแล้วบ้างขั้นที่ 2 ขั้นสอน 2.1 ครูสาธิตการเข้าใช้โปรแกรมภาษาซี (C++) 2.2 นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มละ 10 คน กลุ่มย่อยกลุ่มละ 2 คน เข้าเรียนในบทเรียนอิเล็คทรอนิคส์ (e-Learning) เรื่อง ขั้นตอนการทางานของโปรแกรมภาษาซี 2.3 ครูให้คาแนะนา และอธิบายเพิ่มเติมกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจ 2.4 นักเรียนรับใบงานที่ 4ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปขั้นตอนการทางานของโปรแกรมภาษาซีขั้นที่ 4 ฝึกฝนผู้เรียน 2. นักเรียนทากิจกรรมในใบงานที่ 4 3. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2ขั้นที่ 5 การนาไปใช้ นักเรียนปฏิบัติการเปิดและเข้าใช้งานโปรแกรมตามขั้นตอนการทางานของโปรแกรม ทาการแก้ไขปัญหาที่พบในการใช้งาน6 สื่อการเรียนรู้ 1. คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Dev C++ และเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 2. ตัวอย่างเว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล 3. ใบความรู้ที่ 4 4. ใบงานที่ 4ครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 11. 11. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 302447 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)1. สังเกตจากการอภิปราย 1. สังเกตความตั้งใจและความ 1. สังเกตการให้ความร่วมมือใน2. ตรวจผลการทาใบงานที่ 4 กระตือรือร้นในการทางาน การทากิจกรรมกลุ่ม3. ผลการทาแบบทดสอบหลัง 2. สังเกตพฤติกรรมด้านความ 2. สังเกตพฤติกรรมขณะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รับผิดชอบในการทางานที่ได้รับ ปฏิบัติงาน มอบหมายและการใช้เครื่อง 3. สังเกตการนาเสนอหน้าชั้น คอมพิวเตอร์ เรียน8 กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ นักเรียนค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ หรือทางอินเตอร์เน็ต9 แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม 1. เว็บไซต์ http://krunatchaphon.wikispaces.com/Programs+Dev+C 2. เว็บไซต์ www.lks.ac.th/kuanjit/plan_c.htm 3. เว็บไซต์สาหรับค้นข้อมูล เช่น http://www.google.com, http://www.yahoo.com 4. เว็บไซต์ http://comkrutae.wordpress.com 5. ผู้สอนคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องสมุดแห่งประชาชนครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 12. 12. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 3024410 บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ผลการจัดกิจกรรม........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ปัญหา/อุปสรรค........................................................................................................................................................................................................................................................................................ แนวทางในการแก้ไขปัญหา........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ........................................ (นายเทวัญ ภูพานทอง) ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระฯ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ.................................................. (นางกาไล ตุระซอง) ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ความคิดเห็นรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................. (นางสาวรจนา ใจศิริ) ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 13. 13. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5รายวิชา ง 30244 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 องค์ประกอบของโปรแกรมภาษาซี เวลา 2 ชั่วโมงเรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม การประกาศตัวแปรและคาสงวน1 สาระสาคัญ ศึกษาโครงสร้างของโปรแกรม การประกาศตัวแปร และคาสงวน2 มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3.1 ม 4-6/2, 4-6/6, 4-6/93 ผลการเรียนรู้ 1. ทราบและเข้าใจถึงโครงสร้างของโปรแกรม การประกาศตัวแปร และคาสงวน4 สาระการเรียนรู้ 1. โครงสร้างของโปรแกรม การประกาศตัวแปร และคาสงวน5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 1 ขั้นนา 1. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ เวลา 20 นาที 2. ครูสอบถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างของโปรแกรม การประกาศตัวแปรและคาสงวนขั้นที่ 2 ขั้นสอน 1. ครูอธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างของโปรแกรม การประกาศตัวแปรและคาสงวน 2. นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มละ 10 คน กลุ่มย่อยกลุ่มละ 2 คน เข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนผ่านเว็บไซต์ เรื่อง 2.3.1 โครงสร้างของโปรแกรม 2.3.2 การประกาศตัวแปร 2.3.3 คาสงวน 3. ครูให้คาแนะนา และอธิบายเพิ่มเติมกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจ 4. นักเรียนรับใบงานที่ 4ขันที่ 3 ขั้นสรุป ้ 2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปขั้นที่ 4 ฝึกฝนผู้เรียน 4. นักเรียนทากิจกรรมในใบงานที่ 5ขั้นที่ 5 การนาไปใช้ นักเรียนทาการทดสอบประกาศตัวแปร ในโปรแกรม ทาการแก้ไขปัญหาที่พบในการใช้งาน6 สื่อการเรียนรู้ 1. คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Dev C++ และเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 2. ตัวอย่างเว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูลครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 14. 14. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244 3. ใบความรู้ที่ 5 4. ใบงานที่ 57 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)1. สังเกตจากการอภิปราย 1. สังเกตความตั้งใจและความ 1. สังเกตการให้ความร่วมมือใน2. ตรวจผลการทาใบงานที่ 5 กระตือรือร้นในการทางาน การทากิจกรรมกลุ่ม3. ผลการทดสอบก่อนเรียน 2. สังเกตพฤติกรรมด้านความ 2. สังเกตพฤติกรรมขณะหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รับผิดชอบในการทางานที่ได้รับ ปฏิบัติงาน มอบหมายและการใช้เครื่อง 3. สังเกตการนาเสนอหน้าชั้น คอมพิวเตอร์ เรียน8 กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ นักเรียนค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ หรือทางอินเตอร์เน็ต9 แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม 1. เว็บไซต์ http://krunatchaphon.wikispaces.com/Programs+Dev+C 2. เว็บไซต์ www.lks.ac.th/kuanjit/plan_c.htm 3. เว็บไซต์สาหรับค้นข้อมูล เช่น http://www.google.com, http://www.yahoo.com 4. เว็บไซต์ http://comkrutae.wordpress.com 5. ผู้สอนคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องสมุดแห่งประชาชนครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 15. 15. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 3024410 บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ผลการจัดกิจกรรม........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ปัญหา/อุปสรรค........................................................................................................................................................................................................................................................................................ แนวทางในการแก้ไขปัญหา........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ........................................ (นายเทวัญ ภูพานทอง) ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระฯ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................. (นางกาไล ตุระซอง) ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ความคิดเห็นรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................. (นางสาวรจนา ใจศิริ) ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 16. 16. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6รายวิชา ง 30244 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 องค์ประกอบของโปรแกรมภาษาซี เวลา 2 ชั่วโมงเรื่อง การเขียนฟังก์ชันเกี่ยวกับอินพุต/เอาต์พุต และชนิดของข้อมูล1 สาระสาคัญ ศึกษาการเขียนฟังก์ชันเกี่ยวกับอินพุต/เอาต์พุต และชนิดของข้อมูล2 มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3.1 ม 4-6/2, 4-6/6, 4-6/93 ผลการเรียนรู้ 1. ทราบและเข้าใจถึงการเขียนฟังก์ชันเกี่ยวกับอินพุต/เอาต์พุต และชนิดของข้อมูล4 สาระการเรียนรู้ 1. การเขียนฟังก์ชันเกี่ยวกับอินพุต/เอาต์พุต และชนิดของข้อมูล5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 1 ขั้นนา 1. ครูสอบถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความหมายของคาว่า อินพุต/เอาต์พุตขั้นที่ 2 ขั้นสอน 2.1 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มละ 10 คน กลุ่มย่อยกลุ่มละ 2 คน เข้าศึกษาเนื้อหาในบทเรียนผ่านเว็บไซต์ เรื่อง 2.1.1 การเขียนฟังก์ชันเกี่ยวกับอินพุตและเอาต์พุต 2.1.2 ชนิดของข้อมูล 2.2 ครูให้คาแนะนา และอธิบายเพิ่มเติมกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจ 2.3 นักเรียนรับใบงานที่ 6ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปขั้นที่ 4 ฝึกฝนผู้เรียน 5. นักเรียนทากิจกรรมในใบงานที่ 6ขั้นที่ 5 การนาไปใช้ นักเรียนทาการเขียนฟังก์ชันเกี่ยวกับอินพุต/เอาต์พุต และชนิดของข้อมูล ทาการแก้ไขปัญหาที่พบในการใช้งาน6 สื่อการเรียนรู้ 1. คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Dev C++ และเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 2. ตัวอย่างเว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล 3. ใบความรู้ที่ 6.1 และ 6.2 4. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ม.5 5. ใบงานที่ 6ครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 17. 17. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 302447 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)1. สังเกตจากการอภิปราย 1. สังเกตความตั้งใจและความ 1. สังเกตการให้ความร่วมมือใน2. ตรวจผลการทาใบงานที่ 6 กระตือรือร้นในการทางาน การทากิจกรรมกลุ่ม 2. สังเกตพฤติกรรมด้านความ 2. สังเกตพฤติกรรมขณะ รับผิดชอบในการทางานที่ได้รับ ปฏิบัติงาน มอบหมายและการใช้เครื่อง 3. สังเกตการนาเสนอหน้าชั้น คอมพิวเตอร์ เรียน8 กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ นักเรียนค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ หรือทางอินเตอร์เน็ต9 แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม 1. เว็บไซต์ http://krunatchaphon.wikispaces.com/Programs+Dev+C 2. เว็บไซต์ www.lks.ac.th/kuanjit/plan_c.htm 3. เว็บไซต์สาหรับค้นข้อมูล เช่น http://www.google.com, http://www.yahoo.com 4. เว็บไซต์ http://comkrutae.wordpress.com 5. ผู้สอนคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องสมุดแห่งประชาชนครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 18. 18. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 3024410 บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ผลการจัดกิจกรรม........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ปัญหา/อุปสรรค........................................................................................................................................................................................................................................................................................ แนวทางในการแก้ไขปัญหา........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ........................................ (นายเทวัญ ภูพานทอง) ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระฯ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................. (นางกาไล ตุระซอง) ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ความคิดเห็นรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................. (นางสาวรจนา ใจศิริ) ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 19. 19. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7รายวิชา ง 30244 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรมภาษาซี เวลา 2 ชั่วโมงเรื่อง รหัสควบคุมพิเศษ1 สาระสาคัญ ศึกษาการเขียนและใช้รหัสควบคุมพิเศษ2 มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3.1 ม 4-6/2, 4-6/6, 4-6/93 ผลการเรียนรู้ 2. ทราบและเข้าใจถึงการเขียนและใช้รหัสควบคุมพิเศษ4 สาระการเรียนรู้ 1. การเขียนและใช้รหัสควบคุมพิเศษ5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 1 ขั้นนา 1. ครูสอบถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความหมายของคาว่า รหัสควบคุมพิเศษขั้นที่ 2 ขั้นสอน 1. นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มละ 10 คน กลุ่มย่อยกลุ่มละ 2 คน เข้าศึกษาเนื้อหาในบทเรียนผ่านเว็บไซต์ เรื่อง รหัสควบคุมพิเศษ 2. ครูให้คาแนะนา และอธิบายเพิ่มเติมกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจ 3. นักเรียนรับใบงานที่ 7ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปขั้นที่ 4 ฝึกฝนผู้เรียน 6. นักเรียนทากิจกรรมในใบงานที่ 7 7. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3ขั้นที่ 5 การนาไปใช้ นักเรียนฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนและใช้รหัสควบคุมพิเศษ ทาการแก้ไขปัญหาที่พบในการปฏิบัติ6 สื่อการเรียนรู้ 1. คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Dev C++ และเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 2. ตัวอย่างเว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล 3. ใบความรู้ที่ 7 4. ใบงานที่ 7ครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 20. 20. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 302447 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)1. สังเกตจากการอภิปราย 1. สังเกตความตั้งใจและความ 1. สังเกตการให้ความร่วมมือใน2. ตรวจผลการทาใบงานที่ 7 กระตือรือร้นในการทางาน การทากิจกรรมกลุ่ม3. ผลการทาแบบทดสอบหลัง 2. สังเกตพฤติกรรมด้านความ 2. สังเกตพฤติกรรมขณะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รับผิดชอบในการทางานที่ได้รับ ปฏิบัติงาน มอบหมายและการใช้เครื่อง 3. สังเกตการนาเสนอหน้าชั้น คอมพิวเตอร์ เรียน8 กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ นักเรียนค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ หรือทางอินเตอร์เน็ต9 แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม 1. เว็บไซต์ http://krunatchaphon.wikispaces.com/Programs+Dev+C 2. เว็บไซต์ www.lks.ac.th/kuanjit/plan_c.htm 3. เว็บไซต์สาหรับค้นข้อมูล เช่น http://www.google.com, http://www.yahoo.com 4. เว็บไซต์ http://comkrutae.wordpress.com 5. ผู้สอนคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องสมุดแห่งประชาชนครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 21. 21. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 3024410 บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ผลการจัดกิจกรรม........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ปัญหา/อุปสรรค........................................................................................................................................................................................................................................................................................ แนวทางในการแก้ไขปัญหา........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ........................................ (นายเทวัญ ภูพานทอง) ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระฯ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ.................................................. (นางกาไล ตุระซอง) ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ความคิดเห็นรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................. (นางสาวรจนา ใจศิริ) ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 22. 22. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8รายวิชา ง 30244 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ตัวดาเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์ในโปรแกรมภาษาซีเรื่อง ตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์ในภาษาซี เวลา 2 ชั่วโมง1 สาระสาคัญ ศึกษาการเขียนและใช้ตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์ในภาษาซี2 มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3.1 ม 4-6/2, 4-6/6, 4-6/93 ผลการเรียนรู้ 3. ทราบและเข้าใจถึงการเขียนและใช้ตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์ในภาษาซี4 สาระการเรียนรู้ 1. การเขียนและใช้ตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์ในภาษาซี5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 1 ขั้นนา 1. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 2. ครูสอบถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมายและนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 1. นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มละ 10 คน กลุ่มย่อยกลุ่มละ 2 คน เข้าศึกษาเนื้อหาในบทเรียนผ่านเว็บไซต์ เรื่อง 2.3.1 ตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์ 2.3.2 ตัวดาเนินการเปรียบเทียบ 2.3.3 ตัวดาเนินการทางตรรกะ 2. ครูให้คาแนะนา และอธิบายเพิ่มเติมกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจ 3. นักเรียนรับใบงานที่ 8.1 และใบงานที่ 8.2ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปขั้นที่ 4 ฝึกฝนผู้เรียน 8. นักเรียนทากิจกรรมในใบงานที่ 8.1 และใบงานที่ 8.2 9. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3ขั้นที่ 5 การนาไปใช้ นักเรียนฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนและใช้ตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์ในภาษาซีทาการแก้ไขปัญหาที่พบในการปฏิบัติ6 สื่อการเรียนรู้ 1. คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Dev C++ และเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 2. ตัวอย่างเว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล 3. ใบความรู้ที่ 8.1, 8.2, 8.3 และ 8.4 4. ใบงานที่ 8.1 และใบงานที่ 8.2ครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 23. 23. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 302447 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)1. สังเกตจากการอภิปราย 1. สังเกตความตั้งใจและความ 1. สังเกตการให้ความร่วมมือใน2. ตรวจผลการทาใบงานที่ 8.1 กระตือรือร้นในการทางาน การทากิจกรรมกลุ่มและใบงานที่ 8.2 2. สังเกตพฤติกรรมด้านความ 2. สังเกตพฤติกรรมขณะ3. ผลการทาแบบทดสอบก่อน รับผิดชอบในการทางานที่ได้รับ ปฏิบัติงานเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 มอบหมายและการใช้เครื่อง 3. สังเกตการนาเสนอหน้าชั้น คอมพิวเตอร์ เรียน8 กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ นักเรียนค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ หรือทางอินเตอร์เน็ต9 แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม 1. เว็บไซต์ http://krunatchaphon.wikispaces.com/Programs+Dev+C 2. เว็บไซต์ www.lks.ac.th/kuanjit/plan_c.htm 3. เว็บไซต์สาหรับค้นข้อมูล เช่น http://www.google.com, http://www.yahoo.com 4. เว็บไซต์ http://comkrutae.wordpress.com 5. ผู้สอนคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องสมุดแห่งประชาชนครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 24. 24. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 3024410 บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ผลการจัดกิจกรรม........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ปัญหา/อุปสรรค........................................................................................................................................................................................................................................................................................ แนวทางในการแก้ไขปัญหา........................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ลงชื่อ........................................ (นายเทวัญ ภูพานทอง) ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระฯ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................. (นางกาไล ตุระซอง) ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ความคิดเห็นรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................. (นางสาวรจนา ใจศิริ) ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 25. 25. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9รายวิชา ง 30244 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวดาเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์ในโปรแกรมภาษาซีเรื่อง การเขียนโปรแกรมคานวณในภาษาซี เวลา 2 ชั่วโมง1 สาระสาคัญ ศึกษาการเขียนโปรแกรมคานวณเพื่อหาผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์2 มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3.1 ม 4-6/2, 4-6/6, 4-6/93 ผลการเรียนรู้ 4. ทราบและเข้าใจถึงการเขียนโปรแกรมคานวณเพื่อหาผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์4 สาระการเรียนรู้ 1. การเขียนโปรแกรมคานวณเพื่อหาผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 1 ขั้นนา 1. ครูทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องหมายและนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มละ 10 คน กลุ่มย่อยกลุ่มละ 2 คน เข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนผ่านเว็บไซต์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมคานวณในภาษาซี 2. ครูให้คาแนะนา และอธิบายเพิ่มเติมกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจ 3. นักเรียนรับใบงานที่ 9ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปขั้นที่ 4 ฝึกฝนผู้เรียน 1. นักเรียนทากิจกรรมในใบงานที่ 9 2. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4ขั้นที่ 5 การนาไปใช้ นักเรียนฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคานวณเพื่อหาผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ทาการแก้ไขปัญหาที่พบในการปฏิบัติ6 สื่อการเรียนรู้ 1. คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Dev C++ และเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 2. ตัวอย่างเว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล 3. ใบความรู้ที่ 9 4. ใบงานที่ 9ครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com

×