SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
ผลการศึกษาค้นคว้า
ผลการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาเรื่อง ภาวะโลกร้อน ผู้จัดทาได้เริ่มดาเนินงานตามขั้นตอนการ
ดาเนินงานที่เสนอในบทที่ 3 แล้ว ทั้งนี้การศึกษา เรื่อง ภาวะโลกร้อน ดังกล่าว
สามารถเป็นแหล่งเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ไม่จากัดเวลาและสถานที่ และได้รับ
ความรู้จากเว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้ความหมายภาวะโลกร้อน คือ การเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิบนผิวโลกที่ผิดธรรมชาติในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยหลักคือ
ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากการเผาผลาญพลังงานฟอสซิล อุณหภูมิเฉลี่ยบน
พื้นโลกสูงขึ้นจาก 0.6 เป็น 0.9 องศาเซลเซียส หรือ จาก 1.1 เป็น 1.6 องศาฟาเรน
ไฮต์ในช่วงเวลาระหว่างปี ค.ศ. 1906 ถึง 2005 และอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
เพิ่มขึ้นร่วม 2 เท่า ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกกาลังสูงขึ้น
เรื่อยๆ
สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อน เกิดจาก การเพิ่มขึ้นของก๊าซที่ปก
คลุมชั้นบรรยากาศของโลก ทาให้อุณภูมิภายในโลกสูงขึ้น เป็นเหตุให้ฤดูกาลทั่ว
โลกเปลี่ยนไป และก๊าซที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล
ซึ่งเพื่อนชั้นม.2/1 ก็ได้ให้ความคิดเห็น ดังนี้1. เด็กหญิงพลอยณิชา สุพัชรธนา
วัณน์
ได้ให้ความคิดเห็นว่า เกิดจากสารพิษที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม
2. เด็กหญิงอธิติยา ดอนอ่อนสา ได้ให้ความคิดเห็นว่า เกิดจากการเรอของสัตว์
3.เด็กหญิงนภสร จันทาตีด ได้ให้ความคิดเห็นว่า เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นักวิจัยจากอินเตอร์เนชั่นแนล โครอล รีเสริร์ซ ซิมโพเซียม
(International
Coral Research Symposium : ICRS) ในฟอร์ท ลอเดอเดล
ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
พบว่าเกือบหนึ่งในสามของสายพันธุ์ปะการังมากกว่า 700
ชนิดทั่วโลกปัจจุบันเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการเป็นกรดของน้าทะเล6
การศึกษาใหม่โดยนักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศของออสเตรเลียและ
สหรัฐอเมริกาได้
รับการเปิดเผยว่ามหาสมุทรโลกร้อนขึ้น 50% ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา
เร็วกว่าความเข้าใจก่อนหน้าที่เคยรายงานจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่า
ด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ในปี 2550
อันตรายจากการท่วมสูงขึ้นของระดับน้าทะเล เนื่องจากพวกเขาอาศัยอยู่
ใกล้เคียงกับระดับน้าทะเล
นี่คือความหมายและสาเหตุของภาวะโลกร้อนที่ผู้จัดทาได้รับจาการศึกษา ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่สอดคล้องตรงกันทั้งนี้ทางคณะผู้จัดทาได้จัดทา Power Point
เรื่องภาวะโลกร้อน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนได้ศึกษา เพื่อนาความรู้ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
การสื่อสารและการนาเสนอ(IS2)
เรื่อง ภาวะโลกร้อน
เสนอ
คุณครูอุไร ทองดี
จัดทาโย
1.เด็กหญิงปิ่นปฐวี บุญภิญโย เลขที่16
2.เด็กชายฐิติศักดิ์ ยศจารัส เลขที่ 19
3.เด็กหญิงฟาติมา ณงค์นอก เลขที่ 22
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ที่มาและความสาคัญ
ในปัจจุบันเราได้ทราบว่าตอนนี้เรากาลังเผชิญ
ปัญหากับภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาทางธรรมชาติในขณะนี้ ทาให้โลกมี
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นและทาให้มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอีกมากมายเช่น
แถบขั้วโลกได้รับผลกระทบมากสุดและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาน้าแข็งก้อนน้าแข็งจะละลายอย่างรวดเร็ว
ทาให้ระดับน้าทะเลทางขั้วโลกเพิ่มขึ้นและไหลลงสู่ทั่วโลกทาให้เกิดน้า
ท่วมได้ทุกทวีป นอกจากนี้จะพลอยทาให้สัตว์ทางทะเลเสียชีวิตเพราะ
ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงส่วนทวีปยุโรป ยุโรปใต้ภูมิประเทศจะกลายเป็น
พื้นที่ลาดเอียงเกิดความแห้งแล้งในหลายพื้นที่ปัญหาอุทกภัยจะเพิ่มขึ้น
เนื่องจากธารน้าแข็งบนบริเวณยอดเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะจะละลายจน
หมดขณะที่เอเชียอุณหภูมิจะสูงขึ้นเกิดฤดูกาลที่แห้งแล้งมีน้าท่วม ผลิตผล
ทางอาหารลดลงระดับน้าทะเลสูงขึ้นสภาวะอากาศแปร ปรวนอาจทาให้
เกิดพายุต่าง ๆ มากมายเข้าไปทาลายบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่ง
ปัจจุบันก็เห็นผลกระทบได้ชัดไม่ว่าจะเป็นใต้ฝุ่นกก
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาความหมายของภาวะโลกร้อน
2.เพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน
3.เพื่อศึกษาวิธีป้องกันและวิธีลดภาวะโลกร้อน
4.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบภาวะโลกร้อนต่างๆทั่วโลก
สมมติฐาน
1.เพื่อศึกษาความหมายของภาวะโลกร้อน
2.เพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน
3.เพื่อศึกษาวิธีป้องกันและวิธีลดภาวะโลกร้อน
4.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบภาวะโลกร้อนต่างๆทั่วโลก
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.ความหมายของภาวะโลกร้อน
2.สาเหตุการเกิดของภาวะโลกร้อน
3.วิธีป้องกันและลดภาวะโลกร้อน
4.ผลกระทบของภาวะโลกร้อน
ขอบเขตด้านสถานที่
1.โรงเรียนชุมแพศึกษา
2.ห้องสมุดโรงเรียนชุมแพศึกษา
3.ห้อง517
1.4.3ขอบเขตด้านระยะเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2556
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. การศึกษาค้นคว้าเรื่องภาวะโลกร้อนนี้อาจจะนามา
สร้างสรรค์ สามารถที่จะนาไปใช้ในชีวิตประวันเรา
ได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและทาให้เกิดภาวะ
โลกร้อนลดน้อยลง
2. ควรให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดภาวะโลกร้อนเพื่อเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยลดภาวะโลกร้อน
3.2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา
1. นักเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ที่บ้าน จึงทาให้งานเกิดความ
ล่าช้าตามไปด้วย
2. ระบบอินเตอร์เน็ต มีปัญหาบ่อยครั้ง จึงทาให้การติดต่อครู
ที่ปรึกษาและการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
นักเรียน เกิดการสะดุด ไม่ต่อเนื่อง จึวทาให้การ
สืบค้นล่าช้ากว่าที่คาดไว้
วิธีดาเนินงาน
1. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ใน
การพัฒนา
1. สมุดบันทึก
2. คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
3. เว็บไซด์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น
www.facebook.com
4. โปรแกรมสาหรับจัดพิมพ์รายงาน เช่น
Microsoft Word
5. ลาโพง
2.ขั้นตอนการทางาน
2.1 คิดหาหัวข้อโครงงานเพื่อนาเสนอครูที่ปรึกษาโครงงาน
2.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ
2.3 ทบทวนเรื่องที่ศึกษาจากการเรียนIS1 (การศึกษา
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้)
2.4 จัดทาโครงร่างการเขียนรายงานทางวิชาการ
2.5 จัดทาโครงร่างต่อครูประจาวิชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.6 ศึกษาวิธีการจัดทารายงานทางวิชาการเป็นรูปเล่ม
2.7 นาเสนอความก้าวหน้าเป็นระยะๆ ตามระยะเวลาที่ครู
ประจาวิชากาหนด
2.8 ศึกษาวิธีการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
2.9 จัดทาร่างรายงานทางวิชาการและเป็นรูปเล่ม
2.10 ตรวจสอบความถูกต้องของร่างรายงานทางวิชาการ
2.11 นาเสนอร่างรายงานทางวิชาการเป็นรูปเล่มต่อครู
ประจาวิชาเพื่อตรวจสอบความ ถูกต้อง
2.12 จัดทารายงานเป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์
2.13 จัดทา Power Point นาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน

More Related Content

แผ่นพับ IS

  • 1. ผลการศึกษาค้นคว้า ผลการศึกษาค้นคว้า การศึกษาเรื่อง ภาวะโลกร้อน ผู้จัดทาได้เริ่มดาเนินงานตามขั้นตอนการ ดาเนินงานที่เสนอในบทที่ 3 แล้ว ทั้งนี้การศึกษา เรื่อง ภาวะโลกร้อน ดังกล่าว สามารถเป็นแหล่งเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ไม่จากัดเวลาและสถานที่ และได้รับ ความรู้จากเว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้ความหมายภาวะโลกร้อน คือ การเพิ่มขึ้นของ อุณหภูมิบนผิวโลกที่ผิดธรรมชาติในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยหลักคือ ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากการเผาผลาญพลังงานฟอสซิล อุณหภูมิเฉลี่ยบน พื้นโลกสูงขึ้นจาก 0.6 เป็น 0.9 องศาเซลเซียส หรือ จาก 1.1 เป็น 1.6 องศาฟาเรน ไฮต์ในช่วงเวลาระหว่างปี ค.ศ. 1906 ถึง 2005 และอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ เพิ่มขึ้นร่วม 2 เท่า ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกกาลังสูงขึ้น เรื่อยๆ สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อน เกิดจาก การเพิ่มขึ้นของก๊าซที่ปก คลุมชั้นบรรยากาศของโลก ทาให้อุณภูมิภายในโลกสูงขึ้น เป็นเหตุให้ฤดูกาลทั่ว โลกเปลี่ยนไป และก๊าซที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเพื่อนชั้นม.2/1 ก็ได้ให้ความคิดเห็น ดังนี้1. เด็กหญิงพลอยณิชา สุพัชรธนา วัณน์ ได้ให้ความคิดเห็นว่า เกิดจากสารพิษที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม 2. เด็กหญิงอธิติยา ดอนอ่อนสา ได้ให้ความคิดเห็นว่า เกิดจากการเรอของสัตว์ 3.เด็กหญิงนภสร จันทาตีด ได้ให้ความคิดเห็นว่า เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นักวิจัยจากอินเตอร์เนชั่นแนล โครอล รีเสริร์ซ ซิมโพเซียม (International Coral Research Symposium : ICRS) ในฟอร์ท ลอเดอเดล ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา พบว่าเกือบหนึ่งในสามของสายพันธุ์ปะการังมากกว่า 700 ชนิดทั่วโลกปัจจุบันเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและการเป็นกรดของน้าทะเล6 การศึกษาใหม่โดยนักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศของออสเตรเลียและ สหรัฐอเมริกาได้ รับการเปิดเผยว่ามหาสมุทรโลกร้อนขึ้น 50% ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา เร็วกว่าความเข้าใจก่อนหน้าที่เคยรายงานจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่า ด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ในปี 2550 อันตรายจากการท่วมสูงขึ้นของระดับน้าทะเล เนื่องจากพวกเขาอาศัยอยู่ ใกล้เคียงกับระดับน้าทะเล นี่คือความหมายและสาเหตุของภาวะโลกร้อนที่ผู้จัดทาได้รับจาการศึกษา ซึ่ง เป็นข้อมูลที่สอดคล้องตรงกันทั้งนี้ทางคณะผู้จัดทาได้จัดทา Power Point เรื่องภาวะโลกร้อน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนได้ศึกษา เพื่อนาความรู้ไป ปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ การสื่อสารและการนาเสนอ(IS2) เรื่อง ภาวะโลกร้อน เสนอ คุณครูอุไร ทองดี จัดทาโย 1.เด็กหญิงปิ่นปฐวี บุญภิญโย เลขที่16 2.เด็กชายฐิติศักดิ์ ยศจารัส เลขที่ 19 3.เด็กหญิงฟาติมา ณงค์นอก เลขที่ 22 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
  • 2. ที่มาและความสาคัญ ในปัจจุบันเราได้ทราบว่าตอนนี้เรากาลังเผชิญ ปัญหากับภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาทางธรรมชาติในขณะนี้ ทาให้โลกมี อุณหภูมิเพิ่มขึ้นและทาให้มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอีกมากมายเช่น แถบขั้วโลกได้รับผลกระทบมากสุดและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาน้าแข็งก้อนน้าแข็งจะละลายอย่างรวดเร็ว ทาให้ระดับน้าทะเลทางขั้วโลกเพิ่มขึ้นและไหลลงสู่ทั่วโลกทาให้เกิดน้า ท่วมได้ทุกทวีป นอกจากนี้จะพลอยทาให้สัตว์ทางทะเลเสียชีวิตเพราะ ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงส่วนทวีปยุโรป ยุโรปใต้ภูมิประเทศจะกลายเป็น พื้นที่ลาดเอียงเกิดความแห้งแล้งในหลายพื้นที่ปัญหาอุทกภัยจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากธารน้าแข็งบนบริเวณยอดเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะจะละลายจน หมดขณะที่เอเชียอุณหภูมิจะสูงขึ้นเกิดฤดูกาลที่แห้งแล้งมีน้าท่วม ผลิตผล ทางอาหารลดลงระดับน้าทะเลสูงขึ้นสภาวะอากาศแปร ปรวนอาจทาให้ เกิดพายุต่าง ๆ มากมายเข้าไปทาลายบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่ง ปัจจุบันก็เห็นผลกระทบได้ชัดไม่ว่าจะเป็นใต้ฝุ่นกก วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาความหมายของภาวะโลกร้อน 2.เพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน 3.เพื่อศึกษาวิธีป้องกันและวิธีลดภาวะโลกร้อน 4.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบภาวะโลกร้อนต่างๆทั่วโลก สมมติฐาน 1.เพื่อศึกษาความหมายของภาวะโลกร้อน 2.เพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน 3.เพื่อศึกษาวิธีป้องกันและวิธีลดภาวะโลกร้อน 4.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบภาวะโลกร้อนต่างๆทั่วโลก ขอบเขตการศึกษา ขอบเขตด้านเนื้อหา 1.ความหมายของภาวะโลกร้อน 2.สาเหตุการเกิดของภาวะโลกร้อน 3.วิธีป้องกันและลดภาวะโลกร้อน 4.ผลกระทบของภาวะโลกร้อน ขอบเขตด้านสถานที่ 1.โรงเรียนชุมแพศึกษา 2.ห้องสมุดโรงเรียนชุมแพศึกษา 3.ห้อง517 1.4.3ขอบเขตด้านระยะเวลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2556 ข้อเสนอแนะทั่วไป 1. การศึกษาค้นคว้าเรื่องภาวะโลกร้อนนี้อาจจะนามา สร้างสรรค์ สามารถที่จะนาไปใช้ในชีวิตประวันเรา ได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและทาให้เกิดภาวะ โลกร้อนลดน้อยลง 2. ควรให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดภาวะโลกร้อนเพื่อเป็น การเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยลดภาวะโลกร้อน 3.2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา 1. นักเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ที่บ้าน จึงทาให้งานเกิดความ ล่าช้าตามไปด้วย 2. ระบบอินเตอร์เน็ต มีปัญหาบ่อยครั้ง จึงทาให้การติดต่อครู ที่ปรึกษาและการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน นักเรียน เกิดการสะดุด ไม่ต่อเนื่อง จึวทาให้การ สืบค้นล่าช้ากว่าที่คาดไว้ วิธีดาเนินงาน 1. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ใน การพัฒนา 1. สมุดบันทึก 2. คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 3. เว็บไซด์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น www.facebook.com 4. โปรแกรมสาหรับจัดพิมพ์รายงาน เช่น Microsoft Word 5. ลาโพง 2.ขั้นตอนการทางาน 2.1 คิดหาหัวข้อโครงงานเพื่อนาเสนอครูที่ปรึกษาโครงงาน 2.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ 2.3 ทบทวนเรื่องที่ศึกษาจากการเรียนIS1 (การศึกษา ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้) 2.4 จัดทาโครงร่างการเขียนรายงานทางวิชาการ 2.5 จัดทาโครงร่างต่อครูประจาวิชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2.6 ศึกษาวิธีการจัดทารายงานทางวิชาการเป็นรูปเล่ม 2.7 นาเสนอความก้าวหน้าเป็นระยะๆ ตามระยะเวลาที่ครู ประจาวิชากาหนด 2.8 ศึกษาวิธีการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม 2.9 จัดทาร่างรายงานทางวิชาการและเป็นรูปเล่ม 2.10 ตรวจสอบความถูกต้องของร่างรายงานทางวิชาการ 2.11 นาเสนอร่างรายงานทางวิชาการเป็นรูปเล่มต่อครู ประจาวิชาเพื่อตรวจสอบความ ถูกต้อง 2.12 จัดทารายงานเป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 2.13 จัดทา Power Point นาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน ชั้นเรียน