Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Global warmin-t

872 views

Published on

global warming,ภาวะโลกร้อน,สภาพอากาศเปลี่ยนโลกร้อน

 • Be the first to comment

Global warmin-t

 1. 1. กิจกรรมก่ อนเรียนเกมส์ให้ผเู ้ รี ยนเลือกว่าสิ่ งใดต่อไปนี้ที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน เลืือกมาใส่่ ท่ นีคะ ใ ี ้ สิ่ งของ
 2. 2. คู่มอการใช้ งานบทเรียน ืกลับสู่ เมนูหลักเข้าสู่ คู่มือการใช้งานบทเรี ยนออกจากบทเรี ยนไปยงหนาถดไปไปยังหน้าถัดไปย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า
 3. 3. วัตถุุประสงค์ ของบทเรียนบทเรี ยนนี้เหมาะกับผูเ้ รี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 เพื่อเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับที่มา ปั ญหา และวิธีป้องกันการเกิดภาวะ โลกร้อน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดจิตสํานึกที่ดี ในการลดภาวะโลกร้อน เข้ าสู่บทเรี ยน
 4. 4. บทที่ 1 ภาวะโลกร้ อน
 5. 5. วัตถุุประสงค์ บทที่ 1ผูเ้ รี ยนสามารถอธิบายความหมายของภาวะโลกร้อนได้ผูเ้ รี ยนสามารถบอกถึึงสาเหตุของภาวะโลกร้้อนได้้ ไผูเ้ รี ยนสามารบอกถึงปั ญหาและผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อนได้
 6. 6. ปรากฏการณ์ โลกร้ อน หรือภาวะโลกร้ อนคืออะไร? ภาวะโลกร้ อน (Global Warming) หรื อ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง(Climate Change) คืือ การทีี่อุณหภูมิเฉลี่ียของโลกเพิิ่มขึ้ ึนจากผลของภาวะเรืื อน โกระจก หรื อที่เรารู ้จกกันดีในชื่อว่า Greenhouse Effect สาเหตุหลักของปั ญหานี้ ั ๊ ืมาจาก กาซเรอนกระจก (G h gases) (Greenhouse ) ความหมายภาวะโลกร้ อนจาก กรมอุตุนิยมวิทยา วิกพเดียสาราณุกรมเสรี ิ ี
 7. 7. ความหมายภาวะโลกร้ อน ทีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา ่สภาวะโลกร้้ อน หมายถึึง ภาวะที่ีอุณหภูมิโดยเฉลี่ียของโลกสู งขึ้ ึน ซึ่ ึ งเป็็ น โ โสาเหตุที่ทาหูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภาวะโลกร้อนอาจจะนําไปสู่ การ ํ ้เปลยนแปลงของปรมาณฝน ระดบนํ้ าทะเล และมผลกระทบอยางกว้างขวาง ป ี่ ป ปิ ฝ ั ํ ี ่ ้ต่อพืช สัตว์ และมนุษย์
 8. 8. ความหมายภาวะโลกร้ อน ทีมา : วิกพเี ดีย สารานุกรมเสรี ่ ิปรากฏการณ์์ โลกร้้ อน หรืือ ภาวะโลกร้้ อน (Global warming)ป โคือ ปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกและผืนมหาสมุทรสู งขึ้นโ ี ๊ ๊ ืโดยมกาซคารบอนไดออกไซคและกาซเรอนกระจกอนๆ เปนตวการกก ์ ไ ไ ์ ื่ ป็ ั ัเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ไม่ให้คายออกไปสู ้บรรยากาศ
 9. 9. ก๊ าซเรือนกระจก (Greenhouse gases) VDO แสดงการเกิดภาวะเรื อนกระจกสาเหตุหลักของปัญหาภาวะโลกร้อนมาจากก๊าซเรื อนกระจก (Greenhouse gases) ถ้ าไม่ มี ถ้ ามี ก๊ าซเรื อนกระจก ก๊ าซเรื อนกระจก มากเกินไป
 10. 10. ถ้ าไม่ มก๊าซเรือนกระจก ี อุณหภูมิของโลกจะลดลงเหลือเพียง – 20 องศาเซลเซียส มนุษย์และพืชจะล้มตาย โลกเข้าสู่ ยคนํ้าแข็ง ุทีมา : นิิตยสารเนชั่ันแนล จีีโอกราฟฟิ ก ี่ ฟฟิ ทีมา : http://sites.google.com ี่
 11. 11. ถ้ ามีก๊าซเรือนกระจกมากเกินไปฤดูหนาวสั้นลง ส่ วนฤดูร้อนจะยาวนานขึ้น พื้นดินบนโลกกลายเป็ นทะเลทรายในเขตรอนอาจจะมพายุบอยครั้งและรนแรง สวนทบรเวณผวโลก ความร้อนจะในเขตร้อนอาจจะมีพายบ่อยครงและรุ นแรง ส่ วนที่บริ เวณผิวโลก ความรอนจะทําให้หิมะละลาย เมื่อหิ มะละลาย ปริ มาณนํ้าในทะเลก็จะเพิ่มขึ้น ทําให้เกิดอทกภัยมนษย์และสัตว์สู ญพันธ์ุไปในที่สุ ด ุ ุ ญ ทีมา : www.thaienergysaving.com ี่
 12. 12. สาเหตุของภาวะโลกร้ อนคารบอนไดออกไซค (Carbon Di id )คาร์ บอนไดออกไซค์ (C b Dioxide)มเทนมีเทน (Methane)ไนตรสออกไซคไนตรัสออกไซค์ (Nitrous oxide)สารคลอฟูออโรคารบอนสารคลอฟออโรคาร์ บอน (Chlorofluorocarbon : CFC)
 13. 13. คาร์ บอนไดออกไซค์ (Carbon Dioxide) คาร์ บอนไดออกไซค์ เกิดจากกระบวนการเผาไม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อผลิต กระแสไฟฟา โรงงานอตสาหกรรม ท่อไอเสี ยรถยนต์ การตัดไม้เพื่อนําไป กระแสไฟฟ้ า โรงงานอุตสาหกรรม ทอไอเสยรถยนต การตดไมเพอนาไป เผาไหม้เป็ นเชื้อเพลิงทําให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ออกมา 10 กิโลกรัม ต่อเชื้อเพลิง 4 ลิตรทีมา : www.giggood.com ี่ ทีมา : กลุ่ มเรารัั กษ์์ ป่า www.raorakpar.org ี่
 14. 14. มีเทน (Methane)ก๊าซที่ทาให้เกิดภาวะเรื อนกระจกเป็ นอันดับสองรองจากคาร์บอนไดออก ํไซคคอ กาซมเทนไซค์คือ ก๊าซมีเทน (Methane) ก๊าซมีเทนจะดักจับความร้อนในชั้นบรรยากาศ กาซมเทนจะดกจบความรอนในชนบรรยากาศได้มากกว่าคาร์บอนไดออกไซค์ถึงกว่า 20 เท่าทีมา : www.sport-za.com ี่ ทีมา : www.astroschool.in.th ี่
 15. 15. ไนตรัสออกไซค์ (Nitrous oxide)ไนตรัสออกไซค์ เป็ นก๊าซไร้สีมีกลิ่นหอม แหล่งผลิตส่ วนใหญ่มาจากกระบวนการการผลตไนลอนกระบวนการการผลิตไนลอน (nylon) กรดไนตริ ก (nitric acid) ป๋ ย และ กรดไนตรก ปุการเผาไหม้สารอินทรี ย ์ (organic) และบางครั้งก็ใช้เป็ นยาชา (anaesthetic)ส่ วนในธรรมชาติก๊าซไนตรัสออกไซค์จะเกิดขึ้นในมหาสมทรและป่ าฝนสวนในธรรมชาตกาซไนตรสออกไซคจะเกดขนในมหาสมุทรและปาฝน “ก๊ าซหัวเราะ”
 16. 16. สารคลอฟูออโรคาร์ บอน (Chlorofluorocarbon : CFC)ซี เอฟซีเป็ นกลุ่มสารเคมีสงเคราะห์ที่มีส่วนผสมของคลอรี น พบได้ใน ัอุตสสาหกรรมทาโฟม นายาเครองปรบอากาศ ตูเ้ ยน ส ป ์ การทาความ ํ โฟ ้ ํ ื่ ป ั ศ ็ สเปรย ํสะอาดชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ ทีมา : www.sport-za.com ี่
 17. 17. ปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้ อน การเปลียนแปลงทางภูมประเทศ ่ ิ การเปลียนแปลงทางภูมอากาศ ่ ิ การเปลียนแปลงของสิ่ งมีชีวต ่ ิ การเปลียนแปลงของสิ่ งทีมนุษย์ สร้ าง ่ ่ ผลกระทบจากโลกร้ อนในประเทศไทย
 18. 18. การเปลียนแปลงทางภูมประเทศ ่ ิ
 19. 19. การเปลียนแปลงทางภูมอากาศ ่ ิ• ความชื้นในอากาศเพิ่มมาขึ้นเพราะมีการระเหยของนํ้า• สภาพอากาศแปรปรวน• ระบบลมและวัฏจักรของนํ้าของโลกเปลี่ยนไป• พายุก่อตัวบ่อยและรุ นแรงขึ้น• คลนความรอนเกดบอยและรุ นแรงขน คลื่นความร้อนเกิดบ่อยและรนแรงขึ้น• ทะเลทรายส่ วนใหญ่จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น
 20. 20. การเปลียนแปลงของสิ่ งมีชีวต ่ ิ• แมลงเป็ นพาหะนําโรคมีการแพร่ ระบาดมากขึ้น• สงมชวตทไมสามารถปรบตวไดจะสูญพนธุ สิ่ งมีชีวตที่ไม่สามารถปรับตัวได้จะสญพันธ์ ิ• หมีข้งโลกเหนือต้องว่ายนํ้าหาก้อนนํ้าแข็งที่ละลายหายไป ั• ปะการงตายมากทสุ ดใน ค ศ 1998 ปะการงกวา ปะการังตายมากที่สดใน ค.ศ.1998 ปะการังกว่า 70% ขาวซีดเนื่องจากอณหภมินาสูงขน ขาวซดเนองจากอุณหภูมน้ าสงขึ้น ํ• การเกิดโรคภูมิแพ้มากขึ้นจากพืชพรรณต่างๆ ที่ผลิตละออกเสรที่ฟงกระจากมากขึ้น ุ้• สัตว์บางชนิด เช่น กระรอก หนู อพยพขึ้นไปอย่ที่สูง ู• สัตว์บางชนิดกลายพันธุ์• ปริ มาณผลิผลิตเพื่อการบริ โภคลดลง จํานวนผูอดอยากหิ วโหยเพิมขึ้น ้ ่• โรคแพร่ ระบาดได้อย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง
 21. 21. การเปลียนแปลงของสิ่ งทีมนุษย์ สร้ าง ่ ่• สิ่ งปลูกสร้างถูกทําลายเสี ยหายเนื่อจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทีี่เป ี่ยนแปลงไป ปลี ป ไป• ดาวเทียมโคจรเร็ วกว่าเดิมเนื่องจากก๊าซที่สะสมในบรรยากาศ
 22. 22. ผลกระทบจากโลกร้ อนในประเทศไทย นําเสนอในรููปแบบของไฟล์ VDO  มีเสียงบรรยายตามหัวข้ อด้ านล่าง
 23. 23. แบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยที่ 1แบบทดสอบมีท้งหมด 25 ข้ อ 25 คะแนน ั
 24. 24. แบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยที่ 1แบบทดสอบมีท้งหมด 25 ข้ อ 25 คะแนน ั
 25. 25. บทที่ 2 Menu บทที่ 2 บทท
 26. 26. บทที่ 2 Menu บทที่ 3 บทท
 27. 27. แหล่ งข้ อมููลอืน ๆ ่• วิชาการ.คอม• คลงปญญาไทย คลังปัญญาไทย• Wikipedia• G ee pe ce Greenpeace Thailand d• ภาวะโลกร้ อน จาก กรี นดิเอิร์ธ.อินโฟ• โลกร้ อน คืออะไร ? จาก วิชาการ.คอม• สภาวะโลกร้ อน จากสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย• เว็บไซต์ เพือให้ ข้อมูลทางวิชาการเกียวกับการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ่ ่ ่ สาหรบประเทศไทย คณะวทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง สํ าหรับปร เทศไทย คณ วิทยาศาสตร์ มหาวทยาลยรามคาแหง• เว็บไซต์ ภาวะโลกร้ อน จาก ไทยฮอตโซน.คอม• 100 Places.com 100 สถานที่ ที่จะหายไปจากโลก

×