Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Al 665

2,035 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Al 665

  1. 1. NO. 4(665) Organizuojami „Misis lietuvė A MERIKOS LIETUVIS THE LITHUANIAN AMERICAN WEEKLY www.alietuvis.com 7950 W. 99th St. HICKORY HILLS, IL 60457 january- 24 - 2013 amerikoslietuvis@gmail.com Kodėl kalbama apie KAINA $2.00 ginklus, tačiau nu- Čikagoje“ rinkimai tylima apie kitas masinių žudynių Kviečiame moteris registruotis ir dalyvauti grožio bei meno renginyje priežastis?(I) GYVENIMO STILIUSKamilė NEMEIKAITĖ AGUIRRE Audronė SIMANONYTĖ Jau šį pavasarį, tikimasi, bus tituluota pirmoji gražiausia ištekėjusi lietuvė Čikagoje. Esate25–45 metų amžiaus? Nebijote scenos? Norite gauti visą saują teigiamų emocijų? Mėgstate lietu- Pastaruoju metu skaitant žiniasvių meno kūrinius ir esate pasiryžusi pademonstruoti jų darbo vaisius? Kviečiame registruotis ir galima pagalvoti, kad Amerikojetapti renginio „Misis lietuvė Čikagoje“ dalyve. prasidėjo masinių žudynių epi- Apie renginį plačiau – su rinkimų organizatore, „artcity24“ įkūrėja Diana Darbutiene. demija. Tačiau ar tai iš tiesų toks didžiulis masinių žudikų suakty- – Diana, kaip kilo idėja surengti vėjimas šį mėnesį, ar tiesiog ži-tokio pobūdžio renginį? niasklaida, palaikydama Obamos – Kaip sakė Platonas, gėrio ir ketinimą padidinti ginklų kontro-grožio idėja yra aukščiausia idė- lę, šias temas labiau išryškina neijų viršūnė. Platono filosofijoje anksčiau – klausimas. Faktas tikgrožio objektas – ne konkretūs tai, kad po praėjusių metų gruo-daiktai, kaip, pavyzdžiui, graži džio 14 d. tragedijos Sandy Hookmergina ar auksu tviskanti ka- (Newtown, CT) pradinėje moky-rūna. Pasak Platono, šių daiktų Ugnė Carm: „Gy- kloje Obama pažadėjo, kad imsisgrožis santykinis ir praeinamas. priemonių ginklų kontrolei šalyje venant AmerikojePrisiminkime, kad Platono filo- sustiprinti, ir savo pažadą įvykdė. kûryba užpildosofijoje gražių daiktų samprata Prieš pat inauguraciją, sausio 16 tuštumą“ 14p.šiek tiek skiriasi. Jam svarbiau- d., jis pasirašė 23 prezidentiniųsia amžinas ir nepriklausomas įsakymų paketą, kuriuo numa- Šiandien skaitykitegrožis. Būtent tą, amžiną, ne- toma atidžiau tikrinti ginkluskintantį protu suvokiamą gro- Nukelta á 16 psl.e perkančių žmonių biografinius Išgyvenome pa-žį Platonas ir vadina grožio saulio pabaigą, faktus, uždrausti automatiniųidėja. bet kiekvienam ji ginklų ir daugiau kaip 10 šovi- Praėjusiais metais surengus nių turinčių apkabų pardavimą, tikrai ateis 2p.madų parodą „Stiliaus takeliu“ sustiprinti mokyklų saugumą irir pristačius Lietuvos kūrėjų pagerinti psichinių ligonių me- Apie filmødarbus, natūraliai kilo idėja žiûrėjimą, arba Kas dicininę priežiūrą.grožį sujungti su „gyvu“ grožiu, Tačiau nemažai politikų mano, yra gerieji ir kast.y. pasitelkus Lietuvos kūrėjų Nukelta á 19 psl. e Čikagoje vykusio renginio “Stiliaus takeliu” akimirka Nukelta á 25 psl.e blogieji Lietuvoje? 3p. Žymios poetės Už studento nužudy- mą nuteistas Čikagos Lietuviškas tryptinis...Pietų Liûnės Sutemos netekus 6p. lietuvis deportuotas į gimtąją šalį Amerikos šalių scenoje “Mardi Gras” festi- valio ritmu Pasaulio lietuvių centras pa- Jubiliejinės -10-osios- “NY Times” laikraščio turizmo mugės metu Lietuvos pristatymą organizavusiems Val- sitiks 25-tąjį stybinio turizmo departamento bei LR generalinio konsulato Niujorke atstovams į pagalbą atėjo ir tautinių šokių grupė “Viesulas” bei vaikų choras “Varpelis” iš kaimyninės Sodų valstijos gimtadienį 7p. Parabenai kos- metikoje ir krûties vėžys 10p. Čikagiškiui lietuviui boksininkui D. Bon- Jaunuolis, pripažintas dalyva- dorovui varžovasvęs UIC universiteto studento metė naują iššûká –nužudyme, deportuotas į Lietu- iškvietė á revanšinęvą. Tai trečiadienį pranešė Imi- kovą 16p.gracijos tarnybos atstovai. Mantui Matuliui 2007 -aisiais PASTOVIOS RUBRIKOSbuvo skirta 18 metų bausmėuž grotų po to, kai jis kartu su Kas? Kur? Kada?.............4savo vidurinės mokyklos draugu Čikagoje ir apylinkėse......5Muaz Haffar pripažinti kaltais Kryžkelė....................10-11 Lietuvą svečiams pristatė jaunieji mūsų tautos talentai iš Amerikos – NJ vaikų choras „Varpelis“ Nukelta á 4 psl.e LR generalinio konsulato NY nuotrauka Nukelta á 2 psl.e Sporto naujienos...... 16-17 Emigranto puslapis....... 20 . AL nemokami skelbimai tel. (708) 546 3157 (palikti žinutę) AL reklama tel. (708) 546 3156 AL prenumerata Advokatas P Žumbakis apžvelgia JAV ir pasaulio aktualijas. . tel. (708) 924 0403 Faks. 866 340 7495 Visą laikraštį internetu galite skaityti jau ketvirtadienį! www.alietuvis.com amerikoslietuvis@comcast.net
  2. 2. 2 AMERIKOS LIETUVIS Sausio 24 2013 Nr. 4(665) Lietuviškas tryptinis… Pietų MINTYS IŠ REDAKCIJOS Išgyvenome Amerikos šalių scenoje pasaulio pabaigą, atstovai. “NY Times” turizmo sio. Susirinkusius pasveikinęs eAtkelta ið 1 psl.Eugenija MISEVIČIENĖ, mugėje mūsų tautiečiai daly- vauja jau kelintą kartą, o antrus Lietuvos generalinis konsulas Niujorke V. Sarapinas kvietė bet kiekvienam ji metus Nemuno krašto pristaty-Laurynas R. MISEVIČIUS mą užjūryje rengia Valstybinio atrasti Lietuvą kaip turizmo kryptį ir džiaugėsi išaugusiu at- tikrai ateis turizmo departamento prie vykstančiųjų skaičiumi iš JAV. Praėjusį savaitgalį, sausio 18- Ūkio ministerijos reprezen- Susirinkusiems jis pristatė Vals- Dainius RUŽEVIČIUS20 dienomis, surengta jubilie- tantai. Pereitą žiemą Lietuvos tybinio turizmo departamentojinė - jau 10-oji - “NY Times” stendą renginio svečiams pri- prie Ūkio ministerijos direktorę Sveiki gyvi išgyvenę pasaulio pabaigą. Tokias pasaulio pa-dienraščio turizmo mugė Niu- statė LR generalinis konsulatas Raimondą Balnienę. Specialų baigas, kokia, pasak Majų kalendoriaus, turėjo įvykti priešjorko miesto centre, kurioje, Niujorke. Pasak gen. konsulo pranešimą apie žydų paveldo mėnesį, gruodžio 21 dieną, išgyveno dešimtys ar net šimtaikaip ir kasmet, dalyvavo atsto- žmonijos kartų. Valdemaro Sarapino, praėju- maršrutus Lietuvoje skaitė ke-vai iš daugiau kaip 150 pasaulio Anot pranašų, gamtos ir kitokių ženklų žinovų, mūsų laukia siais metais renginio metu Lie- lionių operatoriaus „Jerulita“šalių. Nors tuo pat metu Jacob dar ne viena pasaulio pabaiga. Viskas, kas turi pradžią, turi ir tuvos stendas turėjo didžiulį pa- vadovas Yulik Gurvitch. VėliauJavitz centro gretimajame pa- pabaigą. Matyt, tai nuo pat seniausių laikų skatino žmones ieškoti sisekimą. Turizmu mūsų krašte svečiai turėjo progą paragautiviljone vyko grandiozinis moto- pasaulio pabaigos ženklų, jais tikėti ir laukti Armagedono. domėjosi daug amerikiečių, lietuviško kulinarinio paveldociklų šou, į kurį žmonės tiesiog Paplitus krikščionybei mintys apie pasaulio pabaigą tapo nauja kryptimi Lietuvą vadino – juodos duonos, sūrio, šakočio,plaukte plaukė, neatrodo, kad neatsiejama tikinčiųjų gyvenimo dalimi. Pagal skirtingus Biblijos žurnalistai ir turistinių agentūrų specialiai atgabentų iš Lietuvos.pastarasis renginys perviliojo interpretavimus apokalipsės buvo laukiama mirus Kristui – 33 atstovai. Taigi, Lietuvos popu- Susirinkusius labiausiai sudomi-užkietėjusius keliautojus, todėl mūsų eros metais, praėjus tūkstantmečiui nuo jo mirties – 1033 liarumas praėjusių metų paro- no mūsų krašto tautinė virtuvė,ir šių metų “NY Times Travel metais. Nepamiršti buvo ir su velniu siejami skaičiai – 666-ieji, doje prisidėjo prie to, kad į 2013 kulinarinės tradicijos.Show” susilaukė didelio su- 999-ieji, 1013-ieji, 1666-ieji. metų “New York Times Travel „Daugiausia klausimų tekosidomėjimo. Šioje unikalioje 2000-aisiais taip pat laukta pasaulio pabaigos, bet tą kartą Show” atvyko Valstybinio tu- atsakyti apie tradicinę Lietuvosparodoje kiekvienas turėjome iš Katalikų bažnyčios pranašautojų lyderio vaidmenį perėmė rizmo departamento atstovai, virtuvę, kulinariją. Pavyzdžiui, įvairios sektos ir net mokslininkai, baiminęsi, kad iš rikiuotės išeisgalimybę susipažinti su mus kurie ne tik suteikė galimybę per kulinarinę degustaciją po kompiuteriai, o žmonija neatlaikys tokios nelaimės.dominančia užsienio šalimi. Lietuvą pristatyti plačiau, dar mūsų šalies turizmo prezenta- 1900 metais laukdami pasaulio pabaigos apie šimtą RusijosJuk toli gražu ne visi turime profesionaliau bei didesniame cijos ypač daug komplimentų stačiatikių sektos „Raudonosios mirties broliai ir seserys“ nariųlaiko ir finansinių galimybių stende, bet ir skaitė atskirą tu- sulaukė obuolių sūris su gin- susidegino. Taip prasidėjo kruvina tradicija prieš tariamą pa-išvykti į kelionę aplink pasau- rizmo galimybių mūsų šalyje taro rūgštimi, juoda duona su saulio pabaigą kartu su religiniais bendraminčiais pasitraukti išlį, tačiau apie tai dažnas turbūt apibūdinimo paskaitą. riešutais ir džiovintais vaisiais, gyvenimo.pasvajojame. Tad minėtas ren- Minėtas pristatymas, skirtas šakotis. Be to, kaip ir tikėjomės, Pavyzdžiui, 39 „Rojaus vartų“ sektos nariai nusižudė JAV 1997ginys - puiki galimybė „leistis“ žurnalistams ir turizmo agentū- amerikiečius domino temati- metų kovo 26 dieną laukdami Armagedono. Net 800 vienosį tokią kelionę čia pat Niujor- roms, vyko penktadienio, sausio niai žydų paveldo maršrutai religinės sektos Ugandoje narių nusižudė arba buvo nužudytiko širdyje – Manhattan. Nuo 18-osios, popietę. Nors tuo pat Lietuvoje. Pasitvirtino ir šiuo savo lyderių, nes buvo įsitikinę, kad pasaulio pabaiga įvyks 2000-penktadienio iki sekmadienio ųjų sausio 1-ąją. laiku už sienos organizuota ir metu rengiama bendra Baltijosį Javitz centrą atvykę nuotykių Tai toli gražu ne visos pasaulio pabaigos pranašystės, kurios Rusijos paskaita, atrodo, kad šalių turizmo koncepcija – toli-ir kelionių mėgėjai galėjo vos kai kam, deja, o daugeliui – laimei, neišsipildė. Tačiau žmonės didžioji kaimynė neperviliojo mosiose rinkose, tokiose kaipper kelias valandas “aplankyti” nepasimoko – nauji metai, naujos Armagedono pranašystės. Lietuvos gerbėjų…Renginys JAV, Japonija, Kinija, pozicio-Indoneziją, Kiniją, Argentiną, 2013-uosius persekios velnio tuzinas. Kai kurie astrofizikai pritraukė daugiau, nei tikėta- nuoti Lietuvos, Latvijos, EstijosBraziliją, Graikiją, Italiją, Ru- įsitikinę, kad 2014 metais į Saulės sistemą atkeliaus didžiulis si, lankytojų, žiniasklaidos beisiją, Afriką ar net Antarktidą. Nukelta á 12 psl.e kiekis kosminių dulkių, kurios sunaikins viską savo kelyje. 2015- kelionių organizatorių dėme-Šių įvairių šalių ir kontinentų at- aisiais baigsis 9 576 metų ciklas, kuris esą žymi civilizacijųstovai tikrai stengėsi sudominti žlugimą. Ne kartą klydusių, bet vilties atspėti apokalipsės datąsvečius sekančioms atostogoms neprarandančių garsaus pranašautojo Nostradamo raštų žinovųpasirinkti būtent jų kraštą. teigimu, 2018-aisiais įvyks pasaulį sunaikinsiantis branduolinis Kaip ir pereitais metais, šiame karas.renginyje dalyvavo ir Lietuvos NASA neigia bet kokias kalbas apie pasaulio pabaigą. Taip pat NASA praneša, jog mokslininkai neturi jokių duomenų apie galimą pasaulio pabaigą. Taigi, tiesa ar melas? Iki šiol kalbama daug apie įvairius vyksiančius visatos pasikeitimus, bet daugu- ma teiginių nepasitvirtina. Tikėkimės sėkmingų 2013-ųjų ir dar begalės metų, kurie niekuo nesiskirs nuo kitų. Mokslininkai ramina: Žemės gyventojai turi dar pakanka- mai daug laiko. Skaičiuojama, kad mūsų planeta gyvuos nuo pusės milijardo iki milijardo metų ar net iki 22 milijardų metų, kai nebegalėdama plėstis visata sprogs. Tačiau įvairūs pranašai yra kitos nuomonės. Pasaulio pabaiga nutinka nuolat, nutinka tada, kai sunkiausia išgyventi. Pasaulio pabaigos ir paskui naujos pradžios vaizdinys Jau beveik visą dešimtmetį vienoje didžiausių pasaulyje kelionių mugių „NY iš tiesų yra labai senas. Jis peržengia vienos kultūros ribas, yra Times Travel Show“ dalyvauja ir Lietuvos atstovai būdingas daugeliui kultūrų ir labai įvairiais laikais. Manoma, kad šių metų pabaigoje gali labiau nei įprastai sustiprėti Saulės aktyvumas. Nors Saulės audros nėra neįprastas reiškinys, jos kartojasi kas 11 metų, stipresnės audros vyksta kas 50 metų, o itin intensyvios – kas 500 metų, į kosmosą išskirdamos daug įvairių spindulių bei plazmos pliūpsnių, tarp jų – ir gyvybei pavojingos radiacijos. Itin stipri Saulės audra gali sutrikdyti šiuolaikinių įrenginių ir palydovinio ryšio darbą, nutraukti radijo ryšį ir elektros tiekimą. Tačiau vargu ar tai taptų pasauline katastrofa. Be abejo, tai sukeltų nemenką ekonominį šoką, tačiau vienaip ar kitaip komunikacijos būtų atkurtos ir gy- venimas vėl pradėtų tekėti sena vaga Sakoma, kad kiekvienas esame savo laimės kalvis ir kiekvi- enam sava pabaiga tikrai ateis. Vienas klausimas – kada? Kol esame čia, stenkimės kurti geresnį pasaulį. O kaip jį sukurti,Šiemet renginio dalyvius lietuvaičiai kiekvienas iš mūsų turi nuspręsti pats ir pasirinkti savo gyven-vaišino ne tik lietuviška duona ir imo kelią.šakočiu, bet ir „magiškuoju“ gin- Tautinių šokių ansamblis iš Pietų NJ „Viesulas“ pritraukė net vietinės televizijostariniu vandeniu dėmesį Eugenijos Misevičienės nuotr. Amerikos Lietuvis Leidëjas - "Amerikos Lietuvis Corp." Vyr. redaktorius - Bronius Abrutis. Kalbos redaktorė - Dalia Šimkutė. Bendradarbiai: Kamilė Nemeikaitė 7950 W. 99 TH ST. HICKORY HILLS, IL 60457 Aguirre, Giedrė Vencius, Edvardas Ðulaitis, Dalia Kavaliauskienë, Audronë Simanonytë, Dainius Tel. (708)546-3156 Faks. (866)340-7495 Ruþevièius, Albinas Hoffman. www.alietuvis.com amerikoslietuvis@comcast.net Autoriø nuomonë nebûtinai sutampa su redakcijos nuomone. Rankraðèiai nerecenzuojami ir Administratorė - Sandra Abrutienė. negràþinami, redakcija pasilieka teisæ juos trumpinti ir redaguoti. Uþ skelbimø turiná redakcija neatsako. Administracijos darbo valandos: I-IV 9:00 v.r. - 4:00 v.v. ; V 9:00 v.r. - 1:00 v.v.Ame­ i­ os Lie­u­ is (USPS 020167), Is­ ue Pub­is­ ed we­ k­y by Mr. Bronius Abrutis. 7950 West 99th St., Hickory Hills, IL, 60457. Sub­ crip­ion: $79 an­ u­ l­y, send US check or mo­ ey or­ er to Ame­ i­ os Lie­u­ is, 7950 West 99th St., Hickory rk t v s l h e l s t n al n d rk t vHills, IL, 60457. POSTMASTER: Send ad­ ress chan­ es to: Amerikos Lietuvis, 7950 West 99th St., Hickory Hills, IL, 60457. Mail at Periodicals Postage paid at Hickory Hills, IL 60501. Additional Entry at South Suburban, IL, 60499 d g
  3. 3. Sausio 24 2013 Nr. 4(665) AMERIKOS LIETUVIS 3 KOMENTARAs iš LIETUVOS laiškai redakcijai Pamąstymai 1991-ųjų sausio 13-ąją prisiminus Gautas žinias reikia patikrinti, ar jos yra teisingos Skaitydamas gruodžio 27 dienos „Amerikos lietuvį“, radau Albino Nors dabar ir esu toli nuo jūsų, dabar, atrodo, kad mus pripa- Paprasčiausiai tai yra šventva- Hoffmano trumpą skyrelį, kuriame rašoma apie kažkokį triukšmą,bet skaitau kiekvieną „Ameri- žins. Mat jau pralietas „nekaltas gystė, neatsiejama nuo valdžioje sukeltą Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje dėl pastangų ati-kos lietuvio“ laikraščio naujausią kraujas“. Siaubas, ar to reikėjo?.. esančių politikų dviveidiškumo, daryti šeštadieninę lituanistinę mokyklą. Man atrodo, kad iš šiaudonumerį internete. Tai labai pato- Juk turėjome išvengti kraujo!.. O veidmainystės. Todėl aš negaliu priskaldytas vežimas.gu, siūlyčiau ir kitiems naudotis jiems atrodė kitaip!..“ Ir paskuti- dalyvauti dviveidžių kompanijos Kad būtų daugiau informacijos, pateikiu trumpas žinutes iš darytųšia paslauga, užsiprenumeruoti nė frazė – „o jiems atrodo kitaip“ renginiuose, jų šventėse, man tai pastangų ir priežastis, privedusias prie šio veiksmo.laikraštį ir skaityti jį jau ketvir- pasako labai daug. Tai parodo ne- būtų didelė gėda. O visi tie, ku- Jau seniai Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje veikė aštuoniųtadienį. baigtas Sausio 13-osios bylos na- rie šiandien fanatiškai liaupsina skyrių mokykla su joje dėstoma lietuvių kalba. Laikas bėgo, vaikai Štai ir sulaukėme sausio 13- grinėjimas per 22 metus! Logiškai tuos, kurie pasitarnavo valstybės užaugo, daugelis išvyko į tolimus universitetus, vedė, o ir tėvai pasekėosios. Buvo malonu skaityti AL mąstant, kažkas tuo, matyt, labai griovimui ir išniekinimui, mano paskui savo vaikus. Parapija ištuštėjo, į lietuvių vietą atsikėlė kitosapie tos dienos paminėjimus SUINTERESUOTAS. supratimu, yra dvasios ubagai, rasės gyventojai. Kaimynystėje buvusios dvi katalikiškos mokyklosLemonte. Siekdami apginti Lie- Ir mes su draugais paminėjo- menkystos – tarp jų man ne vie- užsidarė. Vyskupija, norėdama eiti misionierių pėdomis, įpareigojotuvos laisvę ir nepriklausomybę, me šią reikšmingą Lietuvai datą, ta“. Toliau rašoma: „Per 22 me- šios parapijos kleboną atidaryti mokyklos patalpas įvairių tautybiųanuomet visi dori Lietuvos žmo- išvakarėse nuvažiavome į Vilnių tus padaryta bene didžiausia žala mokiniams, neišskiriant ir katalikų. Mokyklos išlaikymą užkrovėnės galėjo viską paaukoti, viską ir padėjome gėlių ant žuvusiųjų Lietuvai – išniekinti žmonių tei- parapijai, jeigu pritrūktų pinigų. Pradžioje turėta apie 250 mokinių.atiduoti dėl kilnaus tikslo. Tai už Lietuvos laisvę kapų. Oficia- sėti lūkesčiai, dvasinės vertybės, Daugelis tėvų nepajėgė užsimokėti mokslapinigių. Parapija apmokėjo,buvo galinga jėga, ko paprastais liame minėjime nedalyvavome supriešinta visuomenė. Šiandien lįsdama vyskupijai į skolą. Atsiradus sunkmečiui, našta parapijai didė-žodžiais neįmanoma nusakyti. ir net per televizorių žiūrėti ne- mūsų valstybė gyvena iš skolintų jo. Parapijos klebonas administratorius spaudė vyskupiją, kad mokykląSausio 13-osios byla dar iki šiol galėjome. O kodėl, labai gerai pinigų ir vis giliau gramzdinama uždarytų arba perimtų išlaidų apmokėjimą. Taip ir buvo padaryta, betnebaigta, nors praėjo 22 metai. į šį klausimą atsako „Laisvame į milijardines skolas. Visa tai gar- vyskupijai pasidarė per sunku. Mokykla užsidarė, tačiau joje dar likoTai pati svarbiausia Lietuvos byla. laikraštyje“ išspausdintos buvu- bės nedaro Lietuvos piliečiams. visos mokymo priemonės ir tuščios klasės. Mintis įsteigti lietuviškąLaikraštyje „Respublika“ skaitau: sio Vilniaus mero mintys, kurios Juk valdžią renkame mes patys. katalikišką mokyklėlę, jeigu atsirastų norinčiųjų, kilo tėvų jėzuitų„Tačiau kas atsitiko dabar? Kas visiškai sutampa su manosiomis, Jeigu tuos, kurie išniekino pa- statytuose Jaunimo centro pastatuose įsikūrus mokyklai, kurioje 400kartojasi jau 21 metus? Genera- tik gal aš nemokėčiau taip kaip matines vertybes, renkame mes, mokinių. Jėzuitai, priklausą Romos katalikų tikėjimui, pageidavo, kadlinė prokuratūra atėmė iš mūsų jis pasakyti. Taigi cituoju: „Būda- tai kokia yra mūsų pačių vertė ir jų statytuose pastatuose klestėtų katalikiška dvasia. Vyresnėse klasė-taip išjaustą, taip skaudžią ir kartu mas sostinės meru aš pats buvau atsakomybė?..“ se buvo mokoma tik etikos, įvyko trintis. Buvo atsiklausta tėvų ir tiktokią artimą Sausio 13-ąją. Nelei- prie Sausio 13-osios laužų, mano Labai liūdna, bet ir aš esu šitos maža dalis jų pareiškė norą turėti religines pamokas.džia mums apie ją visko sužinoti. žmonės organizavo tuos laužus, šalies pilietis, mano tėvai buvo Viso to akivaizdoje parapijoje buvo sudarytas komitetas, kuris atlik-Įslaptino. Sugrūdo į 700 tomų. Ir vežė malkas ir visa kita. Man pali- tikri Lietuvos patriotai. Mes tų tyrimą dėl galimybių atidaryti mažą lituanistinę mokyklą, kurioješi Lietuvos istorijos dalis dusina- ko neišdildomą įspūdį bendrystės gerbiame visus čia gyvenančius, būtų dėstomas Romos katalikų tikėjimas.ma šiuose tomuose. Atsišaudo nuotaika, dvasinis žmonių susi- tačiau nuo viso to, kas šiuo metu Komiteto nariams pasitarus su klebonu ir vyskupijos darbuotojaistuščiomis valdiškomis frazėmis, būrimas, susitelkimas. Žmonės, vyksta mūsų valstybėje, man ti- bei esant mažam skaičiui norinčiųjų lankyti mokyklėlę, o parapijaikad „vyksta ikiteisminis tyrimas“. tomis dienomis užkalbinę mane, krai verkti norisi. Negaliu būti negalint apsiimti apmokėti susidariusių sąskaitų, mokyklėlės atida-Ir taip jau 22 metai. Toliau rašo- dalindavosi savo lūkesčiais bei ramus, matydamas valdžios dvi- rymas tapo „užmarintas“.ma: „Ar koks nors prokuroras viltimis, kurios netrukus buvo veidiškumu ir melu trypiamas A. Hoffmano pasakymas, kad komiteto pastangos atidaryti dar vienąmums teiksis grąžinti 1991 metus. sutryptos, išniekintos...“ Tai rašo vertybes, žinodamas, kad iki šiol lituanistinę mokyklėlę buvo kiršinimas bei skaldymas lietuvių ben-Tų metų pradžią. Teiksis grąžinti žmogus, kuris, kaip ir dauge- neištirta Sausio 13-osios byla, druomenės, yra komiteto narių įžeidimas. Skaitant lietuvių spaudą,Lietuvos valstybės to meto isto- lis lietuvių, vėliau buvo įvardyti Medininkų bylos įkalčiai din- galima pastebėti, kad daugelyje vietovių yra steigiamos lituanistinėsriją. Visą! Gandais neiškraipytą! ŠUNAUJA. Kas taip savo tau- go be pėdsakų ir t.t. Tuometis mokyklos, nors ir yra jau veikiančių, nes šiais laikais vaikus vežiotiCinikų neapjuoktą! Teiksis paaiš- tos žmones pavadino, manau, Lavoriškių muitinės posto virši- į tolimesnes vietas brangoka. Reikia tik džiaugtis, kad yra noras jau-kinti, kas ir kur į mus šaudė. Kas visiems aišku. Taip pat jis sako: ninkas Vytautas Petruškevičius nimą ruošti lituanistiniam mąstymui.mus mušė, žudė, žalojo. Kas taip „Štai kodėl šiandien aš neketinu buvo pirmasis, viską nufilmavęs Antanas Paužuolis, Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos komitetoneapkentė Lietuvos nepriklauso- dalyvauti panašiuose valdžios Medininkų tragedijos vietoje, narys ir ilgametis darbuotojasmybės, kad be skrupulų atakavo renginiuose, nes Sausio 13-osios tačiau ta medžiaga dingo, o jįcivilius. Ar dar nenusipelnėme laužų dvasia yra išniekinta. Ten, pirmąkart apklausė tik... po 21 žiūrėjimą Airijoje, Anglijoje ar rinė Airijos dalis okupuota ikivisa tai žinoti?“ O ar amerikiečiai kur yra išniekintos vertybės, nėra metų. Iki šiol nei prokurorams, Amerikoje nereikėtų vertinti šiol, o apie Anglijos imperinesžino visas Kenedžio nužudymo prasmės dalyvauti. Šiandien lau- nei teisėjams nebuvo įdomu, ką kaip pasirengimą išduoti Lie- ambicijas iš istorijos puikiai žinoaplinkybes? Dar viena signataro žai reikalingi valdžiažmogiams V. Petruškevičius nufilmavo anks- tuvą specialiosioms Rusijos tar- visi. Tad airiai pagrindo įtariaicitata iš „Laisvo laikraščio“, ver- pasišildyti kitų šlovės spindu- tų 1991 m. liepos 31-osios rytą ir nyboms. Juk tai, jog retkarčiais žiūrėti į Britaniją turi ne mažiaučianti susimąstyti: „Ir vėlgi, ge- liuose, priskiriant sau nebūtus ką šis liudytojas matė. Tad apie įsijungiu anglų kalba transliuo- nei lietuviai į Rusiją, bet netgirai atsimenu, koks pritrenktas ir nuopelnus. Jų įsivaizduojama kokį teisingumą Lietuvoje gali- jamą RT kanalą (Rusijos nau- airių nacionalistai Šiaurės Ai-prislėgtas sausio 13-osios naktį iš euforinė nuotaika faktiškai neturi ma kalbėti? jienų programa), dar nereiškia, rijoje priešinasi (dar neseniai irV. Landsbergio kabineto išėjo Č. nieko bendro su ano meto Sausio Su pagarba – Gediminas Kairys, kad ilgiuosi sovietinės praeities, su ginklu) ir kovoja prieš repre-Kudaba. Jis man tepasakė: „Tai 13-osios laužų dvasia!.. Lietuva o perjungęs „Al Jazeera“ – ne- sinį aparatą bei remiančius britų būtinai tapsiu užverbuotu snū- vykdomą politiką lojalistus, o ne KOMENTARAs iš airijos duriuojančiu agentu (sleeping prieš britų kultūrą ir meną. Apie filmų žiūrėjimą, arba Kas yra cell), tik ir laukiančiu nurodymo Lietuvoje kai kas didžiuoja- įvykdyti teroristinį aktą. si ir viešai skelbiasi, kad jiems Žvelgiant iš šalies, Lietuvos alergiją kelia ne tik rusiški fil- gerieji ir kas blogieji Lietuvoje? viešojoje erdvėje užvirusi ir te- beburbuliuojanti kova dėl fil- mų (taip pat ir dėl spektaklių) mai, ne tik dešra (beje – made in Lithuania), kuri marketingo pro tą langelį? Vaizdzelis, anot netoli Reigano. specialistų pavadinta „Tarybi- žiūrėjimo pagal žiūrovų skonį ne“, bet ir absoliučiai viskas, kas vieno garsaus veikėjo, Lietuvoje Tiesa, net gyvendami emigra- skirstant juos į lojalius Lietuvai ir nekoks. Kuo toliau, tuo dažniau cijoje ne visi yra tokie susipratę. primena sovietinius laikus ir yra išdavikus, atrodytų tik graudžiai per šimtmečius ar šiuo metu su- pastebiu keistų ir neretai man Pažįstu nemažai lietuvių emi- juokinga. Tačiau sunerimti ver- jau nesuvokiamų (gal todėl, kad grantų, kurių ne vienas, žinau, kurta Rusijoje. čia tai, kad bandymai pasmerkti Bet kas gi tie aršiausi Rusijos joje negyvenu) dalykų – filmų nuolat internetu parsisiunčia ru- bendrapiliečius, turinčius skir- žiūrėjimas – pavyzdžiui, tarybi- siškus filmus ir dažniausiai žiūri kritikai? Dar galima būtų su- tingą skonį, labai jau primena prasti, jeigu imperinių ambicijų nių laikų komedija „Po pirties“ Rusijos TV programas. Toks jų Talibano ar diktatorinių režimų – Lietuvoje gali būti smerkiamas skonis iš tiesų stebina ir mane, turinčią, oligarchų ir monopoli- (anksčiau ir SSRS) siekius ide- ninkų valdomą šiandieninę Ru- ir prilyginamas gėlių dėjimui ant bet nusistebėjimą kelia tik tai, ologiniu ir religiniu pagrinduEugenijus MISIŪNAS sijos politiką kritikuotų ir apie stalinisto kapo. kad angliakalbėje šalyje gyve- cenzūruoti bei uždrausti meno Nesu nė vieno rusiško filmo nant ir turint unikalią galimybę gresiantį pavojų iš rytų perspėtų Visą dieną žiūrėti filmus apie kūrinius. koks nors Socialistinis frontas, matęs mažiausiai dvylika metų, o lavinti kalbą (juk Lietuvos val- Gyvenu Airijoje jau šešti metaibritų šnipą Džeimsą Bondą – kuris skelbiasi siekiantis atkurti didžiąją darbo laiko dalį esu pri- džiažmogiai netgi susiorganizuo- ir tikrai neteko girdėti, kad airiaikaip dar nuobodžiau ir bepras- socialistinę Lietuvos Respubliką. verstas žiūrėti Holivudo šlamštą ja kursus už mokesčių mokėtojų smerktų vieni kitus už tai, kadmiškiau būtų galima praleisti Galima suprasti ir kai į žmogaus (guodžia tik, kad už tai moka ke- pinigus į angliškai kalbančias kažkas iš jų (ir ne tik Naujųjųpirmąją Naujųjų metų dieną? teisių pažeidimus Rusijoje, kaip turiolika eurų per valandą, tad ir šalis, kad galėtų pagerinti savo metų dieną) žiūri seną britų ko-Na, gal prisigerti iš pačio ryto ir ir Lietuvoje ar kitur pasauly- skųstis, atrodytų, labai neturė- anglų kalbos žinias – o gal kada medinį serialą „Fawlty Towers“visą dieną miegoti. Sausio pir- je, dėmesį atkreipia negausūs čiau). Taigi galiu nusiraminti, jog nors pas prezidentę egzaminą ar kitus daugybėje britiškų ka-moji, kaip ir Kūčios bei Kalėdos, ir susiskaldę Lietuvos kairieji simpatijomis stalinistams apkal- laikyti prireiks!) didesnė prak- nalų transliuojamus filmus irman – darbo dienos, tad prisiger- – Naujoji kairė ir anarchistai. tintas nebūsiu, o gal priešingai, tinė nauda būtų dažniau rinktis pramogines laidas, kad skaitoti, jei ir būčiau norėjęs, būtų ne- Bet kodėl garsiausiai šaukia ir užsitarnausiu tikro Globalios vietinius šalies, kurioje gyveni, britų autorių knygas, arba užpavykę. Telieka knyga, filmai ir Rusijos grėsme Lietuvos gyven- Lietuvos patrioto vardą. Gal už TV kanalus ir žiūrėti – tegul daž- tai, kad klausosi „Coldplay“ arinternetas, kuris paįvairindamas tojus kaip vaikus baubu gąsdi- tokį atsivertimą – jog žiūriu tik nai lėkštus – holivudinius filmus serga už „Manchester United“.liūdną bei nuobodų emigranto na dešiniaisiais save vadinantys amerikietiškus filmus – net galiu originalo kalba. Bet tai pačių lie- O prisiminkime, juk airiai buvogyvenimą yra ir langelis į Lietuvą politikai bei jiems tarnaujantys tikėtis, kad bus atleistos nuodė- tuvių skonio ir supratimo reika- valdomi britų septynis šimtusbei į pasaulį. mės bei pasiūlyta vieta danguje las, o rusiškų programų ir filmų metų, prarado savo kalbą, šiau- Nukelta á 25 psl.e Ir ką gi pamatai žvelgdamas
  4. 4. 4 AMERIKOS LIETUVIS Sausio 24 2013 Nr. 4(665) ną ketvirtadienį 8:00 v. r. kun. KAS? KUR? KADA? G. Keršys Mišias laiko lietuvių Sekmadienio pamàstymai kalba. Po pamaldų būna klau- somos išpažintys. *** Gilų sovietmetį būdavo asmenų, būrelių, giedančių Lietuvos him- „Dainava“ – dviejuose ną ar iškeliančių trispalvę, nepaisant pavojaus pakliūti į saugumo V. Kavecko poezijos knygos S. Archer Ave, Willow Springs) neeiliniuose renginiuose gniaužtus. Atgimimo metais ir laisvose šalyse himnas giedamas pristatymas – antrasis lietuviškos kultūros Čikagos lietuvių meno an- per tautines, valstybines šventes bei labai svarbiomis progomis. Š.m. sausio 26 d. (šeštadienį) pliūpsnis: nauja Algimanto Ke- samblis „Dainava“ užsienio Tautiškos giesmės žodžiai išreiškia savitarpio solidarumą ir ne-6:30 v. p. p. kviečiame į Virgio zio darbų paroda, susitikimas lietuviams, kartu ir visai Lietu- numaldomą ryšį su Lietuva.Kavecko poezijos knygos pri- su režisiere Ramune Rakaus- vai, pakviestas atstovauti dvie-statymą. Vakaras vyks Pasaulio Panašiai yra ir su visos tikinčiosios bendruomenės bažnyčioje kaite bei dviejų jos filmų per- juose neeiliniuose renginiuose. giedamu „Amen, amen, amen“. Iš tremties į nuniokotą kraštąlietuvių centre, Lietuvių dailės žiūra. Išvysime tarptautinio pri- Pirmasis Lietuvos Respublikosmuziejuje, Lemonte. Renginio ambasados JAV organizuoja- grįžusieji su ašaromis akyse valandų valandas pagarbiai stovi, pažinimo sulaukusį dokumenti-metu galėsite pasiklausyti po- mas renginys vyks penktadienį, klausydamiesi iš švento ritinio skaitomo Dievo įstatymo. Seniai nį filmą „Žalumose“ („Livingezijos posmų, dainų, palydimų among grasses“, 30 min., liet. vasario 22 d., 7 v. v. „Mandarin negirdėję, pavojingose sąlygose saugojęsi, gal ir nukrypę nuo tie-pianino bei gitaros skambesio. k., angliški subtitrai), pasako- Oriental“ viešbutyje (1330 Ma- saus tikėjimo kelio, suvokia didžiąją Dievo dovaną – Sandorą suBus vaišės, vyks malonus pa- jantį apie šiandienines Lietuvos ryland Ave, SW, Washington, žmonėmis. Dievas dalyvauja žmonijos gyvenime, kai bendruomenėbendravimas jaukiame draugų žolininkes ir gydomųjų augalų DC) ir bus skirtas Lietuvos susiburia, klausosi ir savo kasdieniu gyvenimu atsiliepia šūksniurate. magiją, bei trumpą vaidybinį valstybės atkūrimo dienai pa- „Amen“ – pritariu, taip yra, tebūnie. *** filmą „Trip“ (8 min., liet. k., minėti. Antrasis – Washington Evangelijos vaizdelyje Jėzus savo gimtajame miestelyje skaito Prisiminsime palaimintąjį angliški subtitrai). Tai 48 va- DC Lietuvių Bendruomenės šventame ritinyje išrašytus pranašo žodžius, savais žodžiais pa- J. Matulaitį landų kino projekto geriausias rengiamas koncertas vyks šešta- Sausio 27 d. 11 val. r. Marqu- tvirtindamas, kad Dievo Sandora galioja ir išpildoma dabar, šiais filmas Lietuvoje. Jis pasakoja dienį, vasario 23 d., 7 v.v. Latvių ir visais laikais. Senasis Įstatymas (Testamentas) baigėsi Jonoette Park bažnyčioje vyksian- apie materialiose vertybėse pa- namuose (402 Hurley Avenue,čiose šv. Mišiose prisiminsime Rockville, MD). Krikštytojo pasirodymu, Naujasis prasideda Viešpaties Apreiški- siklydusius žmones. Vakarėliopalaimintąjį Jurgį Matulaitį, Susirinkusiesiems bus suteik- mu – Jėzaus Kristaus įžengimu į žmoniją gydyti, stiprinti, atleisti, metu gros grupė „Sandalai“.paminėdami jo mirties meti- Tel. informacijai bei rezervaci- ta puiki proga pasiklausyti ne- apšviesti. Dabar kaip tik malonės metas, užrašė evangelistas Lukas.nes. Po Mišių visus kviečiame į joms 312-375-2728. paprastai įvairaus repertuaro, Visa tai – tikėjimo ir veiklios vilties dalykas. Kaip visi žmonės, taipparapijos salę, kur trumpą žodį *** kuriame skambės lietuvių kom- ir krikščionys žino, kad joks raštas, aiškinimas ar žodis neapimatars kun. Gediminas Keršys. Susitikimai su režisiere R. pozitorių kūriniai. visos Dievo didybės ir neaprėpiamos šviesos. Ištvermingas tikėji-Renginyje bus rodomas filmas, Rakauskaite *** mas, veikli viltis, apdairi meilė.vyks pietūs bei pabendravimas. Vasario 24 d. susitikimai su „Giedros“ korporacija Kaip tik apaštalas Paulius palygina krikščionių įvairovę su kūnoKviečiame dalyvauti. režisiere Ramune Rakauskaite kviečia į minėjimą dalimis. Koks kuklus ir nepastebimas būtų tikintysis, tikinčioji, *** bei jos filmo „Žalumose“ („Li- Kovo 17 d. „Giedros“ kor- Vasario 16-osios minėjimas kiekvienas asmuo, apdovanotas Dievo meile jam, jai, kad galėtų ving among grasses“) pristaty- poracija ruošia trijų šatrijiečių su kitais dalytis. Taip Kristaus sekėjai įveikia kliūtis ir baimes, da- Š.m. vasario 17 d., sekmadie- mas. 12 val. dienos Marquette poetų – Vinco Mykolaičio Puti-nį, 1.00 v. p. p. LB Lemonto lydamiesi dovanomis, kad visi pilnatvėje gyventų. Park‘o bažnyčios salėje (po 11 no, Salomėjos Nėries ir Šatrijosapylinkė kviečia į Vasario 16- Raganos minėjimą. Jis rengia- Šią savaitę saleziečių vienuolijos steigėjo Šv. Jono Bosko šventė val. Mišių), 6 val. vakaro Le-osios minėjimą, kuris vyks PLC monte, PLC (po 7 v.v. Mišių). mas Pasaulio lietuvių centro (31 d.) – saleziečiai pasižymi darbu su jaunimu, vaikais, o lietuviųFondo salėje. Išgirsime Lemon- *** Meno galerijoje 12:30 p.p. Bus saleziečių misijose būta net keliasdešimt, ypač Azijoje ir Pietųto mero ir Cook County vadovų Vakarėlis „Idealiausio vyro vaišės. Visus maloniai kviečia Amerikoje. Vasario 2-ąją – Kristaus Paaukojimo dieną – šventi-pasisakymus, dalyvaus konsulas Čikagoje paieškos“ „giedrininkės“. namos žvakės (Grabnyčios).Marijus Gudynas. Pasivaišinsi- Kovo 9 d. 9 val. vakaro Bun- *** Skaitiniai: Nehemijo 8.2-4a,5-6,8-10; Psalmė 19; 1 Korintiečiamsme saldumynais, pabendrau- keryje (Willowbrook Ballroom. Organizacijos „Vaiko vartai 12.12-30; Luko 1.1-4,4.14-21.sime, bus meninė programa. 8900 S. Archer Ave, Willow į mokslą“ metinis veiklos Antanas Saulaitis, SJKviečiame tautiečius gausiai Springs) Tarptautinės moters pranešimasdalyvauti. dienos proga rengiamas mu- Vasario 3 d., sekmadienį, PLC *** Paskolos Nekilnojamam Turtui zikinis humoristinis vakarėlis didžiojoje salėje Lemonte bus Kviečia Amerikos lietuvių „Idealiausio vyro Čikagoje pristatomas organizacijos „Vai- teatras „Viltis“ paieškos“. Tel. informacijai bei ko vartai į mokslą“ metinis vei- Vasario 3 d. 12 val. po pietų rezervacijoms 312-375-2728. klos pranešimas. Pradžia 12:30 * Pirkimas Uzs.667Amerikos lietuvių teatras „Vil- *** val. p. p. Daugiau informacijostis“ kviečia visus į Marquette internetiniame puslapyje www.Park parapijos salę, kur paro- G. Markauskienės * Perfinansavimas fotografijos darbų paroda childgate.org arba el. paštudys spektaklį „Tiktai dėl tavęs“, Darien miestelyje (401 Plain- vvm@childgate.org. * Cash Outskirtą Maironio 150-osioms gi- ***mimo metinėms paminėti. Po field Road, Darien Illinois Šv. Valentino meilės ir drau- PROGRAMOS: 60561-4207), „Indian Prairiespektaklio pabendravimas su Public Library“ patalpose II gystės vakaras * Conventionalaktoriais ir vaišės. aukšte, iki sausio 31 d. vyks per- T. Daukanto jūrų šaulių kuo- Bilietai bus parduodami prie pa kviečia į Šv. Valentino meilės * FHA (3.5% down) sonalinė Genutės Markauskie-durų, kaina – $15 asmeniui. nės fotografijos darbų paroda. ir draugystės vakarą. *** Kviečiame apsilankyti. Vakaras vyks vasario 2 d. 7 v. Darius Audickas Kviečiame į R. Dambrausko v. Pasaulio lietuvių centre Le- koncertą *** Brighton Park bažnyčioje monte, 14911 127th St. Tel. 312 953 0170 Vasario 16 d. 8 v. v. Romo Laukiami visi. Kartu švęskimeDambrausko koncertas Bun- Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo jubiliejus, gimtadienius. Nuo- darius@goodadvisors.uskeryje (Willowbrook Ballroom. bažnyčioje (2745 W. 44th St., taikinga muzika, dovanos, šo-8900 S. Archer Ave, Willow Chicago, IL) šį sekmadienį, kiai ir žaidimai neleis liūdėti. Office: 773 775 6808Springs). Tel. informacijai bei sausio 20 d., 10:00 v. r. šv. Mi- Vaišinsitės namuose gaminturezervacijoms: 312-375-2728 šias atnašaus kun. Gediminas maistu. Veiks baras. Fax: 773 775 6806arba 708-839-1000. Keršys. Kunigas kviečia kie- Išsamesnė informacija tel. *** kvieną iš mūsų atsivesti po vie- 773-550-4609. Bunkeryje – lietuviškos 5151 N.Harlem Ave. Suite 307, Chicago, IL 60656 ną draugą, kaimyną ar šeimos kultūros pliūpsnis narį į bažnyčią. Po pamaldų bus Vasario 23 d. 7 v. v. Bunkeryje kavutė parapijos salėje. Taip Con­ i­ en­ al Mo­ ors Group tn t t(Willowbrook Ballroom. 8900 pat primename, kad kiekvie- 708 354 5800 ext 3612 Už studento nužudymą 708 354 9655 (fax) CONTINENTAL TOYOTA - SCION Naujas adresas: 6701 S.LaGrange Rd. Hodgkins, Il 60525nuteistas Čikagos lietuvis CONTINENTAL TOYOTA - SCION -Pa­ i­ i­ i, sau­ ûs, eko­ o­ ið­ i 2012 me­ ø au­ o­ o­ i­iai TOYOTA - SCION tkm g n m k t t m bl -Pa­ i­ ink­ i­ e au­ o­ o­ i­á ið dvi­ e­ im­ ies nau­ø mo­ e­iø. sr st t m bl d ð t j d ldeportuotas į gimtąją šalį -Di­ e­is pa­ i­ in­ i­ as ávai­ iø mar­ iø nau­ o­ ø au­ o­ o­ i­iø: Acura, Audi, Honda, Mitsubishi,Scion, d l sr km r k d t t m bl Ferrari & Maserati. Pen­ iø me­ ø ga­ an­ i­a nau­iems ir septynių me­ ø – 100 000 my­iø nau­ o­ iems k t r tj j t l d t eAtkelta ið 1 psl. sertifikuotiems au­ o­ o­ i­iams. t m bl -ÁVAIRÛS FINANSAVIMO BÛDAI.dėl studento mirties. Tombol Malik gyvybė užgeso M. Haffar kelis -Fi­ an­ a­ i­ as ne­ u­ in­ iems kre­ i­ o is­ o­ i­os, bet tu­ in­ iems dar­ à. n s vm t r t dt t rj r t bkartus smogus šiam į galvą dviračio užrakinimo spyna. Lietuvis, -Ási­ i­o­ e au­ o­ o­ i­á èia ir Jûs ga­ an­ uo­ ai pa­ en­ a­ e á kom­ iu­ e­ i­ æ kre­ i­ o is­ o­ i­os gj t t m bl r t t t k t p t rn dt t rjkuris įplieskė kivirčą, taip pat, pareigūnų teigimu, spyrė aukai. kû­ mo sis­ e­ à JAV. ri­ t m 27 metų amžiaus M. Matulis buvo legalus JAV gyventojas, kuris -Au­ o­ o­ i­iø drau­ i­ as FARMERS kom­ a­ i­o­e, re­ on­ ai po ava­ i­ø. t m bl dm p nj j m t rjšalyje įsikūrė 2000 metais. Jaunuolis buvo išleistas iš kalėjimo pra-ėjusių metų lapkričio mėnesį ir perduotas Imigracijos tarnybai. Į Su­ i­ al­ ë­ i­ e lie­ u­ ið­ ai sk b st t v kLietuvą jis išsiųstas šių metų sausio 22 dieną. At­ y­ i­ e dar­ o va­ an­ o­ is v kt b l d m Pirm. 1-9 Ketv. 1-9 AL (ZAREMBA) mob. 773 875 8555 M. Haffar, kuris buvo paleistas į laisvę už užstatą, spruko į gim-tąją Siriją. Antr. 9-5 Penk. 9-9 alz@continentaltoyota.com, www. Treč. Laisva Šešt. 9-6 ContinentalToyota.com Sirijos pareigūnai iki šiol nesutinka jo perduoti JAV. Parengta pagal Chicagotribune.com informaciją CONTINENTAL TOYOTA - SCION Uþs. AA

×