อัศจรรย์ รุ้งกินน้ำ

1,077 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • รู้หรือไม่ ว่ารุ้งกินน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไร เรามีคำตอบให้คุณ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,077
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อัศจรรย์ รุ้งกินน้ำ

 1. 1. อัศจรรย์…รุ้งกินน้ำ
 2. 2. รุ้งกินน้ำ คาว่า “รุ้งกินน้า” ในภาษาอังกฤษเรียกว่า “Rainbow” ซึ่งมาจากคาย่อย 2คา คือ Rain+bow ซึ่งสื่อถึง “โค้งที่เกิดขึ้นเมื่อมีฝน” อย่างไรก็ตาม เราต่างก็ทราบดีว่า เราจะสามารถเห็นรุ้งกินน้าได้ ไม่ใช่เนื่องจากฝน (ละอองน้า)อย่างเดียว แต่ต้องมี แสงอาทิตย์(จากดวงอาทิตย์)
 3. 3. กำรเกิดรุ้งกินน้ำ รุ้ ง กิ น น้ า มี สี สั น ต่ า ง ๆ เ กิ ด จ า ก ปรากฎการณ์ ร ะหว่ า งแสงกั บ หยดน้ าที่ ล่ อ งลอยปะปนอยู่ ใ นอากาศแดง เมื่ อ แสงอาทิตย์กระทบกับผิวของหยดน้าฝนก็ จะเกิดการหักเหของแสงแยกออกเป็นสีสัน ต่างๆ โดยที่แสงนี้เหล่านี้จะสะท้อนผิวด้าน ในของหยดน้ าหั ก เหอี ก ครั้ ง เมื่ อ สะท้ อ น ออก ส่ ว นมากแสงจะสะท้ อ นเป็ น รุ้ ง ตั ว เดี ย ว แต่ ใ นบางครั้ ง แสงจะสะท้ อ นถึ ง 2 ครั้งก็เท่ากับว่าจะทาให้เกิดรุ้งกินน้าขึ้นถึง 2 ตัว
 4. 4. ปรำกฎกำรณ์รุ้งกินน้ำรุ้งกินน้าสามารถเกิดขึ้นได้ 5 วิธี1.หลังฝนตก และมีแดดออก2. ถ้าเกิดรุ้งกินน้าบนท้องฟ้า รุ้งกินน้าจะอยู่ด้าน ตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์ และอยู่ด้านเดียวกับ ละอองน้า (ละอองฝน) ดังนั้น เวลาจะมองหารุ้งกิน น้า ให้หันหลังให้ดวงอาทิตย์เสมอ
 5. 5. รุ้งมี 7 สี : ม่วง ครำม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด(ส้ม) แดงไล่เรียงตั้งแต่สีม่วงจนกระทั่งถึงสีแดง รุ้งเกิดจากแสงอาทิตย์ จึงมีสีครบเต็มสเปคตรัม โค้งรุ้งกินน้าจะมีขนาดใหญ่ เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ใกล้ขอบฟ้า เช่น ตอนเช้า หรือ ตอนเย็น โดยปกติ รุ้งกินน้าไม่สามารถเกิดเต็มวงได้ เนื่องจากมีพื้นดินมาบังเอาไว้
 6. 6. 3.แสงเกิดการหักเห เนืองจากมีการเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มี ่ความหนาแน่นต่างกัน (จากอากาศสู่น้า) โดยแสงสีน้าเงินจะหักเหมากกว่าแสงสีแดง4.แสงเกิดการสะท้อนภายในหยดน้า เนืองจากผิวภายในของ ่หยดน้า มีความโค้งและผิวคล้ายกระจก5.แสงเกิดการหักเห จากภายในหยดน้าผ่านสู่อากาศอีกครั้ง
 7. 7. รุ้งกินน้ำจ้ำแนกได้เป็น2ชนิด1. รุ้งปฐมภูมิ เกิดจากแสงตกกระทบหยดน้าทางขอบบน เกิด การหักเห 2 ครั้ง สะท้อนกลับหมด 1ครั้ง โดยจะเห็นเป็นสี ต่าง ๆ กันมีสีแดงอยู่บนและมีสีม่วงอยู่ล่างสุด จะเกิดเป็นรุ้ง ตัวล่าง (มีสีเข้มกว่าตัวล่าง)
 8. 8. 2.รุ้งทุติยภูมิ เกิดจากแสงตกกระทบหยดน้าทางขอบล่าง เกิดการ หักเห 2ครั้ง สะท้อนกลับหมด 2 ครั้ง โดยจะเห็นเป็นสีต่าง ๆ กัน มีสีม่วงอยู่บนและมีสีแดงอยู่ล่างสุด จะเกิดเป็นรุ้งตัวบน

×