Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่ อเพือการศึกษา”                                ...
โครงงานพัฒนาสื่ อเพือการศึกษา            ่      เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ในการผลิตสื่ อเพื่อการศึกษ...
การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุริยจักรวาล หลักภาษาไทย และสถานที่สาคัญของประเทศไทยโครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ วิถีช...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”

3,466 views

Published on

 • Be the first to comment

ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”

 1. 1. ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่ อเพือการศึกษา” ่ความหมายโครงงานพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา ลักษณะเด่นของโครงงานประเภทนี้ คือ เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ในการผลิตสื่ อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรี ยนหรื อหน่วยการเรี ยน ซึ่ งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึ กหัด บททบทวน และคาถามคาตอบไว้พร้อม ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนแบบรายบุคคลหรื อรายกลุ่มการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์การสอน ซึ่ งอาจเป็ นการพัฒนาบทเรี ยนแบบออนไลน์ ให้ผเู้ รี ยนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้ โครงงานประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผูเ้ รี ยนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่เข้าใจยาก มาเป็ นหัวข้อในการพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษาตัวอย่างโครงงาน เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุริยจักรวาล ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการชากิ่งกุหลาบ หลักภาษาไทย และสถานที่สาคัญของประเทศไทย เป็ นต้นขอบคุณเนื้อหา : http://krumewstp.wordpress.com (วันที่สืบค้นข้ อมูล : 25 กรกฎาคม 2555)โครงงานพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา (EDUCATIONAL MEDIA) เป็ นโครงงานทีใช้คอมพิวเตอร์ ในการผลิตสื่ อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรี ยน หรื อหน่ วยการเรี ยน ซึ่ งอาจจะต้องมี ภาคแบบฝึ กหัด บททบทวนและคาถามคาตอบไว้พร้อม ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนแบบรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยนี้ ถือว่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์การสอน ไม่ใช่ เป็ นครู ผูสอน ซึ่ งอาจเป็ นการพัฒนา ้บทเรี ยนแบบ ONLINE ให้นักเรี ยนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้โครงงานประเภทนี้ สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นสาขาคอมพิวเตอร์ วิชาคณิ ตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม วิชาชี พอื่น ๆ ฯลฯ โดยนักเรี ยนอาจคัดเลือกหัวข้อที่นักเรี ยนทัวไปที่ทาความเข้าใจยาก มาเป็ นหัวข้อในการพัฒนา ่โปรแกรมบทเรี ยน ตัวอย่าง เช่ น โปรแกรมสอนวิธีการใช้งาน ระบบสุ ริยะจักรวาลโปรแกรมแบบทดสอบวิชาต่าง ๆขอบคุณเนื้อหา : http://kruoong.blogspot.com/2011/05/blog-post.html(วันที่สืบค้นข้ อมูล : 25 กรกฎาคม 2555)
 2. 2. โครงงานพัฒนาสื่ อเพือการศึกษา ่ เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ในการผลิตสื่ อเพื่อการศึกษาโดยการสร้างโปรแกรมบทเรี ยน หรื อหน่วยการเรี ยน ซึ่ งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึ กหัด บททบทวน และคาถามคาตอบไว้พร้อม ผูเ้ รี ยน สามารถเรี ยนแบบรายบุคคลหรื อรายกลุ่มการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์เป็ น อุปกรณ์การสอน ซึ่ งอาจเป็ นการพัฒนาบทเรี ยนแบบออนไลน์ ให้ผเู้ รี ยนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้ โครงงานประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผูเ้ รี ยนอาจคัดเลือก เนื้อหาที่เข้าใจยาก มาเป็ นหัวข้อในการพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบ สุริยจักรวาล หลักภาษาไทย และสถานที่สาคัญของประเทศไทย โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ วิถี ชีวิตของคนไทยพวน โปรแกรม ดนตรี ไทยแสนสนุก โปรแกรม ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิต โปรแกรมสานวนไทยพาสนุก โปรแกรมฝึ กอ่านออกเสี ยงภาษาอังกฤษ โปรแกรมเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ขอบคุณเนื้อหา : http://www.thaigoodview.com/node/17030?page=0%2C7(วันที่สืบค้นข้ อมูล : 25 กรกฎาคม 2555)ตัวอย่ างหัวข้ อโครงงานประเภทการพัฒนาสื่ อเพือการศึกษา ่โครงงานพัฒนาสื่ อเพือการศึกษา ่1. โปรแกรม ดนตรี ไทยแสนสนุก2. โปรแกรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต3. โปรแกรมฝึ กอ่านออกเสี ยงภาษาอังกฤษ4. โปรแกรมสานวนไทยพาสนุก5. โปรแกรมเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ขอบคุณเนื้อหา : http://krumewstp.wordpress.com (วันที่สืบค้นข้อมูล : 25 กรกฎาคม 2555) ที่มารูปภาพ : http://blog.eduzones.com/jipatar/85915 (วันที่สืบค้นข้ อมูล : 25 กรกฎาคม 2555)
 3. 3. การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุริยจักรวาล หลักภาษาไทย และสถานที่สาคัญของประเทศไทยโครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ วิถีชีวิตของคนไทยพวน โปรแกรม ดนตรี ไทยแสนสนุก โปรแกรมความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โปรแกรมสานวนไทยพาสนุก โปรแกรมฝึ กอ่านออกเสี ยงภาษาอังกฤษโปรแกรมเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ขอบคุณเนื้อหา : http://www.thaigoodview.com/node/17030?page=0%2C7(วันที่สืบค้นข้ อมูล : 25 กรกฎาคม 2555) ที่มารูปภาพ : http://kruoong.blogspot.com/2011/07/blog-post_25.html (วันที่สืบค้นข้ อมูล : 25 กรกฎาคม 2555)

×