Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โครงงานคอม (1)

925 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

โครงงานคอม (1)

  1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33201 ชือวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 5 ่ ่ ปีการศึกษา 2555 ชือโครงงาน ่ นาพริกตาแดง อาหารพืนบ้านทีมประโยชน์ ้ ่ี ชือผูทาโครงงาน ่ ้ ้1. นางสาว ศรสวรรค์ ตุ้ยมูล เลขที่ 39 ชัน ม.6 ห้อง 62. นางสาว จงรัก ลิมสุวรรณ เลขที่ 42 ชัน ม.6 ห้อง 63. นาย ตันติกร อินทนนท์ เลขที่ 29 ชัน ม.6 ห้อง 6 ชืออาจารย์ทปรึกษาโครงงาน นางเขือนทอง มูลวรรณ์ ่ ี่ ่ ระยะเวลาด้าเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ส้านักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ่
  2. 2. 2 ใบงาน การจัดท้าข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุม ่ 1 นางสาว ศรสวรรค์ ตุยมูล ้ เลขที่ 39 2. นางสาว จงรัก ลิมสุวรรณ เลขที่ 42 3 นาย ตันติกร อินทนนท์ เลขที่ 29ค้าชีแจง ให้ผเรียนแต่ละกลุมเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี ู้ ่ชือโครงงาน (ภาษาไทย)_______ นาพริกตาแดงอาหารพืนบ้านทีมประโยชน์_______ ่ ้ ่ีชือโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) _____’Nam phrick ta dang’ foods have useful______ ่ประเภทโครงงาน ________________การงานอาชีพและเทคโนโลยี_____________ชือผูทาโครงงาน ่ ้ ้1. นางสาว ศรสวรรค์ ตุ้ยมูล เลขที่ 39 ชัน ม.6 ห้อง 62. นางสาว จงรัก ลิมสุวรรณ เลขที่ 42 ชัน ม.6 ห้อง 63. นาย ตันติกร อินทนนท์ เลขที่ 29 ชัน ม.6 ห้อง 6ชือที่ปรึกษา ___________ นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์__________________ ่ระยะเวลาด้าเนินงาน ____________1 สัปดาห์______________ทีมาและความส้าคัญของโครงงาน ่ เนื่องจากชาวไทยพืนบ้านภาคเหนือได้ปฏิบติ ัเกี่ยวกับอาหารการกินในเรื่องทีเกี่ยวกับสุขภาพ ่อย่างเคร่งครัด น้้าพริก จัดเป็นอาหารประเภทจิม (Dipping) ซึ่งเป็นอาหารประจ้าชาติไทยมาตังแต่สมัยโบราณ น้้าพริกมีหลายร้อยชนิด แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของภูมิปัญญาไทย ในภาคต่างๆของประเทศไทยจะมีการรับประทานน้้าพริกที่แตกต่างกัน น้้าพริกที่รบประทานในภาคเหนือ เช่น น้้าพริกอ่อง น้้าพริกตาแดง ัส่วนประกอบของน้าพริกมีหลายชนิด พบว่าส่วนประกอบหลายชนิดมีฤทธิ์ทางสมุนไพรและ ้ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา เช่น พริก มีสารที่มีรสเผ็ดร้อน คือ แคปไซซิน (Capsaicin) ซึ่งอยู่ท่ไส้ ีพริก สารแคปไซซินนี มีฤทธิต่อระบบทางเดินอาหาร ท้าให้เพิ่มการหลั่งของน้้าลายและกรด ์
  3. 3. 3ในกระเพาะอาหารและเพิ่มการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหาร จึงเป็นการช่วยย่อยอาหารส่วนกระเทียม เป็นส่วนประกอบอีกชนิดหนึ่งในน้้าพริกหลายชนิด ซึ่งมีสรรพคุณทางยา เช่นขับลมในล้าไส้ นอกจากนี พบว่าสารอัลลิซินในกระเทียมมีฤทธิยับยังการเจริญเติบโตของ ์เชือแบคทีเรียหลายชนิด อีกทังในแถบชนพืนเมืองทางภาคเหนือนิยมกินน้พฃ้าพริกตาแดงกันเป็นจ้านวนมากเพราะสามารถเก็บไว้ได้นาน สามารถน้าไปกินที่ สวน ไร่ นา หรือเวลาท้าการเกษตรได้โดยกินกับผัก เพื่อความอร่อยยิ่งขึน และในผักจะมีส่วนผสมของวิตามินที่ช่วยในการขับถ่ายหรือช่วยในการต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเราอีกด้วยวัตถุประสงค์ 1. เพื่อรักษาวัฒนธรรมการกินอาหารพืนบ้านทีท้าได้ง่ายและมีประโยชน์ ่ 2. เพื่อรักษาสุขภาพร่างกายให้ได้รับสารอาหารทีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ่ขอบเขตโครงงานบ้านเลขที่ 106/2 หมูที่ 8 ต้าบล หนองตอง อ้าเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ ่หลักการและทฤษฎีน้าพริกตาแดง เป็นอาหารพืนบ้านของคนทางภาคเหนือ โดยการน้าเอาวัตถุดิบที่มีอยูใน ่ท้องถิ่นมาแปรรูปในการใส่เครื่องปรุงรสต่าง ๆ เช่น พริกแห้ง หอม กะเทียม ฯลฯ ซึ่งการท้าอาหารพืนบ้านนีได้รบการถ่ายทอดจากรุ่นสูรุ่น เป็นอาหารที่ท้าขึนง่าย ๆ แต่มีรสชาติดี ั ่เหมือนกับวิถีการด้ารงชีวิตของคนในท้องถิ่นทีอยู่กันแบบเรียบง่าย แต่รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ่ที่ดีงาม และทรงคุณค่าวิธดาเนินงาน ี้ เครืองมือและอุปกรณ์ทใช้ ่ ี่ 1. พริกแห้งย่างไฟ 2. กระเทียมย่างไฟ 3. หอมแดงย่างไฟ 4. ปลาแห้งป่น 5. ปลาร้าสับย่างไฟ 6. ถัวเน่าแข็บย่างไฟ ่ 7. เกลือ
  4. 4. 4 แนวทางการด้าเนินงาน 1. โขลกเกลือกับกระเทียมรวมกัน 2. ใส่พริกแห้งย่างไฟ ตามด้วยปลา แห้งป่น โขลกให้เข้ากัน 3. ใส่ปลาร้าสับย่างไฟ โขลกให้เข้า กัน 4. ใส่ถ่วเน่าแข็บย่างไฟ โขลกให้เข้า ั กัน 5. ใส่หอมแดงย่างไฟ โขลกรวมกันให้ละเอียด คนให้เข้ากัน งบประมาณ ประมาณ 100 บาท ขันตอนและแผนด้าเนินงานลำดับ ขั้นตอน สั ปดำห์ ที่ ผู้รับผิดชอบ ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน / ศรสวรรค์ 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล / / จงรัก 3 จัดทาโครงร่ างงาน / ตันติกร 4 ปฏิบติการสร้างโครงงาน ั / ทั้งหมด 5 ปรับปรุ งทดสอบ / / ทั้งหมด 6 การทาเอกสารรายงาน / / ศรสรรค์,จงรัก 7 ประเมินผลงาน / ทั้งหมด 8 นาเสนอโครงงาน / ตันติกร ผลทีคาดว่าจะได้รบ ่ ั 1. มีความตระหนักและรักษาในวัฒนธรรมการกินของภาคเหนือของเรา 2. มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึน 3. มีทักษะในกระบวนการคิดและใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์
  5. 5. 5สถานทีดาเนินการ ่้ บ้านเลขที่ 106/2 หมู่ท่ี 8 ต้าบล หนองตอง อ้าเภอ หางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50340กลุมสาระการเรียนรูทเกียวข้อง ่ ้ ี่ ่ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีแหล่งอ้างอิงhttp://guru.google.co.th/guru/thread?tid=79ce9691d782758ehttp://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_lannafood.php?id_food=157

×