Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โครงงานกลุ่ม

338 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

โครงงานกลุ่ม

  1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่ างโครงงานคอมพิวเตอร์รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ปีการศึกษา 2555 ชื่อโครงงาน เว็บไซต์เทคนิคการทาข้อสอบ ชื่อผู้ทาโครงงาน 1นางสาว ศรสวรรค์ ตุ้ยมูล เลขที่ 39 ชั้น ม.6 ห้อง 6 2นางสาว จงรัก ลิ้มสุวรรณ เลขที่ 42 ชั้น ม.6 ห้อง 6 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  2. 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาว ศรสวรรค์ ตุ้ยมูล เลขที่ 39 2. นางสาว จงรัก ลิ้มสุวรรณ เลขที่ 42คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) เว็บไซต์เทคนิคการทาข้อสอบชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) exam techniques Websiteประเภทโครงงาน โครงงานพัฒนาสิอเพื่อการศึกษาชื่อผู้ทาโครงงาน นางสาว ศรสวรรค์ ตุ้ยมูล นางสาว จงรัก ลิ้มสุวรรณชื่อที่ปรึกษานางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ชื่อที่ปรึกษาร่วม นาง พันธ์นิดา ด่านไพบูลย์ระยะเวลาดาเนินงาน 7 สัปดาห์ที่มาและความสาคัญของโครงงานเนื่องจากปัจจุบันสื่อการสอนผ่านทางเว็บไซต์กาลังเป็นที่นิยมในทุกฝ่าย คณะผู้จัดทาจึงได้คืดว่าจะทาสื่อการสอนเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาในข้อสอบแบบต่างๆพร้อมเฉลยจากรุ่นพี่เกี่ยวกับวิชาชีววิทยา เพื่อเป็นการที่ให้รุ่นน้องได้เข้ามาเรียนรู้และทราบเทคนิคในการทาข้อสอบจากตัวอย่างข้อสอบที่เราไดคัดเลือกมาจากปีต่างๆเนื่องจากเยาวชนในปัจจุบันสนใจในการเรียนการสอนเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยคณะที่ตนเองใฝ่ฝันไว้ จึงเข้าไปลงเรียนที่กวดวิชาที่ต่างๆทาให้เสียเงิน เสียเวลาในการเดินทางไปเรียน จึงได้จัดทาเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษาในปัจจุบันวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสอนเทคนิคในการทาข้อสอบให้แก่รุ่นน้อง 2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการไปกวดวิชา ตะลุยข้อสอบต่างๆ เเละการเดินทางเพื่อมาเรียน 3. เพื่อให้รุ่นน้องรุ่นต่อไปได้นามาพัฒนาและสืบทอดโครงงานนี้ต่อไปขอบเขตโครงงานเว็บไซต์พี่สอนน้อง คือ เว็บไซต์ที่มีการสอนเทคนิคในการทาข้อสอบโดยสอดแทรกวิธีการทาหลาบยแบบ เช่น วิดีโอหลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน)
  3. 3. 3 วิธีดาเนินงาน 1. หาหลักการในการทาเว็บไซต์ เช่น การเขียน story board 2. เริ่มทาจากการเขียนโปรแกรมตาม story board ที่ได้วางไว้ 3. ลองทดสอบและตรวจสอบความเรียบร้อยของเว็บไซต์ 4. ให้เพื่อนๆลองเข้าดูว่าน่าสนใจหรือยัง และมีอะไรควนปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ แนวทางการดาเนินงาน ต้องเริ่มเขียนแผนผัง ออกแบบเว็บไซต์ที่ต้องการที่ง่ายต่อการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย และ ตกแต่งเว็บไซต์ ให้น่าเข้า เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 1. โปรแกรมที่ใช้ในการเขียนเว็บไซต์ 2. คอมพิวเตอร์ งบประมาณ ไม่มี ขั้นตอนและแผนดาเนินงานลาดับ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ ที่ 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 16 17 0 1 3 4 5 1 คิดหัวข้อโครงงาน / ศรสวรรค์ 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล / จงรัก 3 จัดทาโครงร่างงาน / ศรสวรรค์ , จงรัก 4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน / / ศรสวรรค์ , จงรัก 5 ปรับปรุงทดสอบ / ศรสวรรค์ , จงรัก 6 การทาเอกสารรายงาน / ศรสวรรค์ , จงรัก 7 ประเมินผลงาน / ศรสวรรค์ , จงรัก 8 นาเสนอโครงงาน / ศรสวรรค์ , จงรัก
  4. 4. 4ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้รับความสนใจในกลุ่มเป้าหมย 2. มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นจานวนมาก 3. ได้รับรางวัลเกี่ยวกับสื่อการสอนเพื่อการศึกษาสถานที่ดาเนินการหอพลอยอิน 2กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องการงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)

×