บทความเรื่องมะเร็งเต้านม

356 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
356
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทความเรื่องมะเร็งเต้านม

  1. 1. มะเร็งเต้ านม เสี่ยงได้ท้ง “ชาย” และหญิง ั เดี๋ยวนี้ผหญิงวัยทางานแม้อายุจะไม่นอยแต่ถาดูแลตัวเองสักนิด ทั้งหน้าตาผิวพรรณก็ดูสดใส ู้ ้ ้ไม่แพ้สาวๆได้ท้งนั้น แต่เรื่ องหนึ่งที่จดเป็ น “ความเสี่ ยง” เมื่อตัวเลขอายุเริ่ มมากขึ้นก็คือเรื่ องของ ั ัโรคภัยไข้เจ็บที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น จะต้องอาศัยการสังเกตอาการผิดปกติเล็กน้อยๆด้วยตนเองโดยเฉพาะโรคยอดนิยมของหญิงไทยอย่าง “มะเร็งเต้านม” ซึ่ งจัดเป็ นภัยร้ายที่พบมากที่สุดเป็ นอันดับหนึ่ง เรี ยกว่า 1 ใน 9 ของผูหญิงจะต้องโชคร้ายเป็ นโรคนี้หรื อเข้าข่ายมีความเสี่ ยงที่จะ ้เป็ น มาดูฝั่งคุณผูชาย ซึ่ งมีกลุ่มโรคที่มีความเสี่ ยงประจาเพศอยูไม่นอย ทาให้คุณผูชายส่วนใหญ่มก ้ ่ ้ ้ ัมองข้ามความเสี่ ยงที่จะเป็ น “มะเร็ งเต้านม” ไป แต่ที่จริ งแล้ว ผูชายก็มีโอกาสเป็ นโรคนี้ได้ ้เช่นกัน เนื่องจากทุกคนมีเต้านม โอกาสที่จะเป็ นโรคมะเร็ งเต้านมจึงมีสิทธิอย่างเท่าเทียมนันเอง! ่ ั รู้อย่างนี้แล้ว เรามาเตรี ยมตัวป้ องกันโรคที่ใครๆก็เป็ นได้กนตั้งแต่เนิ่นๆ ดีกว่า ก่อนอื่นมารู้จกอาการของมะเร็ งเต้านมกันสักเล็กน้อย อาการของโรคนี้จะแบ่งออกเป็ น 5 ระยะ คือ ระยะ ั0-4
  2. 2. ตามความรุ นแรงของอาการ แต่สิ่งหนึ่งที่ตองระวังคืออาการของมะเร็ งเต้านมจะแสดง ้ ้ออกมาไม่เหมือนกัน บางคนจะมีกอนเนื้อเมื่อสัมผัสจะรู้สึกเจ็บแต่มีบางรายที่ไม่เจ็บ ซึ่งอันตรายมากดังนั้นจึงควรตรวจร่ างกายอย่างสม่าเสมอ เพราะหากพบว่าเป็ นจะได้รับการรักษาตังแต่แรกเริ่ ม เพิ่ม ่โอกาสที่จะหายให้สูงขึ้น ตรวจยังไง? ตรวจตั้งแต่ตอนไหน? อย่างที่หลายคนทราบกันมาบ้าง วิธีการตรวจหามะเร็งเต้านมเบื้องต้นสามารถทาได้ง่ายๆ ้โดยใช้มือคลาดูบริ เวณหน้าอกเป็ นประจาทุกเดื อน หากพบว่ามีกอนเนื้อแข็งๆ ให้รีบปรึ กษาแพทย์โดยด่วน ส่วนช่วงวัยที่ควรเริ่ มหันมาสารวจตัวเองนั้น คุณหมอบอกว่า เมื่ออายุ 20 ปีขึ้นไป ก็ควรเริ่ มตรวจด้วยตัวเองได้แล้ว โดยเฉพาะคุณผูหญิงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตรวจ ้มากที่สุดคือระหว่างวันที่ 8-11 ของรอบเดือน เพราะช่วงนี้เต้านมจะนิ่ม ที่สาคัญคือ ทั้งหญิงและชายควรจะไปตรวจร่ างกายเป็ นประจาทุกปี จะได้ทาการตรวจเช็คโรคอื่นๆ รวมถึงลดความเสี่ ยงในการเป็ นมะเร็งเต้านมไปพร้อมๆกัน
  3. 3. ตรวจเองยังไม่ มั่นใจ คุณหมอช่ วยได้ สาหรับใครที่ไม่มนใจ หรื ออยูในกลุ่มเสี่ ยง เช่นประวัติครอบครัวที่มีผป่วยด้วยโรคนี้ ั่ ่ ู้หลายคนก็สามารถเดินทางไปรับการตรวจทางการแพทย์ โดยคุณหมอจะใช้ไมโครแกรมร่ วมกับการตรวจอัลตราซาวด์ ซึ่งจะทาให้ความแม่นยาสูงกว่าตรวจด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงอย่างเดียวสาหรับผูที่จะมารับการตรวจเพื่อไม่ให้ตองเสี ยเวลาหรื อผลการตรวจคลาดเคลื่อนก็คือ จะต้องไม่ทาโร ้ ้ลออนหรื อแป้ งใต้รักแร้ เพราะมะเร็งมีสีขาว ถ้าทาแป้ งหรื อโรลออนจะให้สีคล้ายกับมะเร็ง จึงทาให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อนได้ เคล็ดไม่ลบป้ องกันตัวเองให้ไกลห่างจากมะเร็งเต้านมก็คือ การ ัรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกาลังการสม่าเสมอ และตรวจร่ างกายเป็ นประจาเพราะหากพบในระยะเริ่ มแรกก็สามารถรักษาให้หายได้ง่ายเสี่ยงต่อการกลับมาเป็ นอีกน้อย ท้ายสุดนี้ ขอให้คุณผูอ่านพลังไทยทุกท่าน หันมารักษาสุขภาพกายใจให้สดใสชื่นบาน จะได้ ้ไม่ตองข้องแวะกับโรคร้ายแรงใดๆ รวมถึงเจ้ามะเร็งเต้านม ตัวร้ายที่อาจแวะเวียนมาหาใครก็ได้ท้ง ้ ั ้ ้ ั ัคุณผูชายและคุณผูหญิง อ่านเคล็ดลับง่ายๆที่เรานามาฝากแล้วอย่าลืมนาไปปฏิบติกนนะ

×