Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

บทความเรื่องมะเร็งเต้านม

369 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

บทความเรื่องมะเร็งเต้านม

  1. 1. มะเร็งเต้ านม เสี่ยงได้ท้ง “ชาย” และหญิง ั เดี๋ยวนี้ผหญิงวัยทางานแม้อายุจะไม่นอยแต่ถาดูแลตัวเองสักนิด ทั้งหน้าตาผิวพรรณก็ดูสดใส ู้ ้ ้ไม่แพ้สาวๆได้ท้งนั้น แต่เรื่ องหนึ่งที่จดเป็ น “ความเสี่ ยง” เมื่อตัวเลขอายุเริ่ มมากขึ้นก็คือเรื่ องของ ั ัโรคภัยไข้เจ็บที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น จะต้องอาศัยการสังเกตอาการผิดปกติเล็กน้อยๆด้วยตนเองโดยเฉพาะโรคยอดนิยมของหญิงไทยอย่าง “มะเร็งเต้านม” ซึ่ งจัดเป็ นภัยร้ายที่พบมากที่สุดเป็ นอันดับหนึ่ง เรี ยกว่า 1 ใน 9 ของผูหญิงจะต้องโชคร้ายเป็ นโรคนี้หรื อเข้าข่ายมีความเสี่ ยงที่จะ ้เป็ น มาดูฝั่งคุณผูชาย ซึ่ งมีกลุ่มโรคที่มีความเสี่ ยงประจาเพศอยูไม่นอย ทาให้คุณผูชายส่วนใหญ่มก ้ ่ ้ ้ ัมองข้ามความเสี่ ยงที่จะเป็ น “มะเร็ งเต้านม” ไป แต่ที่จริ งแล้ว ผูชายก็มีโอกาสเป็ นโรคนี้ได้ ้เช่นกัน เนื่องจากทุกคนมีเต้านม โอกาสที่จะเป็ นโรคมะเร็ งเต้านมจึงมีสิทธิอย่างเท่าเทียมนันเอง! ่ ั รู้อย่างนี้แล้ว เรามาเตรี ยมตัวป้ องกันโรคที่ใครๆก็เป็ นได้กนตั้งแต่เนิ่นๆ ดีกว่า ก่อนอื่นมารู้จกอาการของมะเร็ งเต้านมกันสักเล็กน้อย อาการของโรคนี้จะแบ่งออกเป็ น 5 ระยะ คือ ระยะ ั0-4
  2. 2. ตามความรุ นแรงของอาการ แต่สิ่งหนึ่งที่ตองระวังคืออาการของมะเร็ งเต้านมจะแสดง ้ ้ออกมาไม่เหมือนกัน บางคนจะมีกอนเนื้อเมื่อสัมผัสจะรู้สึกเจ็บแต่มีบางรายที่ไม่เจ็บ ซึ่งอันตรายมากดังนั้นจึงควรตรวจร่ างกายอย่างสม่าเสมอ เพราะหากพบว่าเป็ นจะได้รับการรักษาตังแต่แรกเริ่ ม เพิ่ม ่โอกาสที่จะหายให้สูงขึ้น ตรวจยังไง? ตรวจตั้งแต่ตอนไหน? อย่างที่หลายคนทราบกันมาบ้าง วิธีการตรวจหามะเร็งเต้านมเบื้องต้นสามารถทาได้ง่ายๆ ้โดยใช้มือคลาดูบริ เวณหน้าอกเป็ นประจาทุกเดื อน หากพบว่ามีกอนเนื้อแข็งๆ ให้รีบปรึ กษาแพทย์โดยด่วน ส่วนช่วงวัยที่ควรเริ่ มหันมาสารวจตัวเองนั้น คุณหมอบอกว่า เมื่ออายุ 20 ปีขึ้นไป ก็ควรเริ่ มตรวจด้วยตัวเองได้แล้ว โดยเฉพาะคุณผูหญิงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตรวจ ้มากที่สุดคือระหว่างวันที่ 8-11 ของรอบเดือน เพราะช่วงนี้เต้านมจะนิ่ม ที่สาคัญคือ ทั้งหญิงและชายควรจะไปตรวจร่ างกายเป็ นประจาทุกปี จะได้ทาการตรวจเช็คโรคอื่นๆ รวมถึงลดความเสี่ ยงในการเป็ นมะเร็งเต้านมไปพร้อมๆกัน
  3. 3. ตรวจเองยังไม่ มั่นใจ คุณหมอช่ วยได้ สาหรับใครที่ไม่มนใจ หรื ออยูในกลุ่มเสี่ ยง เช่นประวัติครอบครัวที่มีผป่วยด้วยโรคนี้ ั่ ่ ู้หลายคนก็สามารถเดินทางไปรับการตรวจทางการแพทย์ โดยคุณหมอจะใช้ไมโครแกรมร่ วมกับการตรวจอัลตราซาวด์ ซึ่งจะทาให้ความแม่นยาสูงกว่าตรวจด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงอย่างเดียวสาหรับผูที่จะมารับการตรวจเพื่อไม่ให้ตองเสี ยเวลาหรื อผลการตรวจคลาดเคลื่อนก็คือ จะต้องไม่ทาโร ้ ้ลออนหรื อแป้ งใต้รักแร้ เพราะมะเร็งมีสีขาว ถ้าทาแป้ งหรื อโรลออนจะให้สีคล้ายกับมะเร็ง จึงทาให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อนได้ เคล็ดไม่ลบป้ องกันตัวเองให้ไกลห่างจากมะเร็งเต้านมก็คือ การ ัรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกาลังการสม่าเสมอ และตรวจร่ างกายเป็ นประจาเพราะหากพบในระยะเริ่ มแรกก็สามารถรักษาให้หายได้ง่ายเสี่ยงต่อการกลับมาเป็ นอีกน้อย ท้ายสุดนี้ ขอให้คุณผูอ่านพลังไทยทุกท่าน หันมารักษาสุขภาพกายใจให้สดใสชื่นบาน จะได้ ้ไม่ตองข้องแวะกับโรคร้ายแรงใดๆ รวมถึงเจ้ามะเร็งเต้านม ตัวร้ายที่อาจแวะเวียนมาหาใครก็ได้ท้ง ้ ั ้ ้ ั ัคุณผูชายและคุณผูหญิง อ่านเคล็ดลับง่ายๆที่เรานามาฝากแล้วอย่าลืมนาไปปฏิบติกนนะ

×