Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

87 f4~1

929 views

Published on

یس

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

87 f4~1

 1. 1. ‫بخش سوم‬ ‫مصرف دخانیات و بروز بیماری های قلبی‬ ‫عروقی‬
 2. 2. ‫اهداف رفتاری این بخش :‬ ‫: انتظار می رود با مطالعه این بخش ؛ مخاطبان بتوانند‬ ‫. مضرات مصرف قلیان را با سیگار مقایسه کنند‬ ‫•‬ ‫. دود دست دوم و دست سوم مواد دخانی را تعریف کنند‬ ‫•‬ ‫. مهمترین علل گرایش نوجوانان به مصرف دخانیات را نام ببرند‬ ‫•‬ ‫سه راهکار کلی مقابله با مصرف دخانیات در نوجوانان را توضیح دهند •‬ ‫.‬ ‫. سه راهکار کنترل دخانیات در محیط کار را توضیح دهند‬ ‫. گام های اصلی در ترک دخانیات را توضیح دهند‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫. روش مقابله با 2 مشکل شایع پس از ترک دخانیات را بیان کنند‬ ‫•‬
 3. 3. ‫مقدمه‬ ‫در حال حاضر3/1 میلیارد نفیر از جمعییت جهان سیگاری •‬ ‫هسیتند کیه 48 % آنهیا در کشورهای در حال توسیعه زندگی‬ ‫میی کننید .در ایین کشورهیا سیالیانه حدود4/3 درصید افزایش‬ ‫. مصرف دیده می شود‬ ‫اسیتعمال دخایات سیالیانه سیبب مرگ 4/5 میلیون نفیر بر اثر •‬ ‫سرطان ریه ؛ بیماریهای قلبی و سایر بیماریها می شود .پیش‬ ‫بینی می شود تا سال 0302 مرگ و میر به بیش از 8 میلیون‬ ‫نفیر در سیال برسید ) بیش از 08% در کشورهای در حال‬ ‫) توسعه‬
 4. 4. ‫استعمال دخانیات عامل خطر 6 مورد از 8 عامل اصلی مسبب مرگ در •‬ ‫. جهان بشمار می رود‬ ‫. در ایران سالیانه بیش از 06 میلیارد نخ سیگار دود می شود •‬ ‫در ایران حدود 22 %جمعیت 46 – 51 سال ) 12% مردان و 1% زنان ( •‬ ‫مصرف کننده مواد دخانی بطور روزانه هستند .این افراد حدودا روزانه‬ ‫. 9 نخ سیگار می کشند‬ ‫به عبارتی 01 میلیون ایرانی ؛حدودا سالی 0071 میلیارد تومان سیگار •‬ ‫دود می کنند و سالنه بیش از 06 هزار ایرانی قربانی مصرف آن می‬ ‫. شوند‬
 5. 5. ‫در این محاسبات مصرف سایر مواد دخانی به جز سیگار •‬ ‫منظور نشده و با احتساب آن این ارقام به مراتب افزایش‬ ‫. خواهد یافت‬ ‫هزینه مصرف سالنه یک سیگاری برابر با متوسط •‬ ‫هزی نه تح صیل یک دا نش آموز ا ست . با هزینه ای‬ ‫یریی دخانیات می‬ ‫یه ی ایرانیان با یتی سییگار و دیگ‬ ‫یی ی‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫پرداز یدی یی ی توان 01 دانشگاه در سال تاسیس‬ ‫ن م‬ ‫. کرد‬
 6. 6. ‫انواع مواد دخانی‬ ‫هر ماده و یا فراورده ای که تمام یا بخشی از ماده خام •‬ ‫تشکیل دهنده آن ؛ گیاه توتون و یا تنباکو یا مشتقات ان‬ ‫باشد جزء دخانیات محسوب شده و خطرات مصرف سیگار‬ ‫. را دارد‬ ‫توتون همراه با کاغذ و فیلتر و برخی افزودنیها ؛ مواد •‬ ‫تشکیل دهنده اصلی سیگار هستند . سوختن این مواد با‬ ‫هم موجب ایجاد بیش از 0004 ماده سمی و 08 ماده‬ ‫. سرطان زا می شود‬
 7. 7. ‫عبارات فریبنده ای نظیر ” سیگار سبک یا لیت ” ؛ ”‬ ‫توتون میوه ای : و یا ” قلیان که آب آن دود مضر را‬ ‫تصفیه می کند ” مضرات را کاهش نمی دهد بلکه‬ ‫. حتی فرد را تشویق به مصرف بیشتر می کند‬
 8. 8. ‫مقایسه خطرات انواع مختلف مواد دخانی‬ ‫سیگار برگ : توتون پیچیده شده در برگ تنباکو است . مقدار توتون این‬ ‫. سیگارها گاهی به اندازه 02 سیگار معمولی است‬ ‫•‬ ‫پیپ : علوه بر مواردی که در مورد سیگار ذکر شد ؛ دود ناشی از پیپ در‬ ‫قیاس با سیگار قلیایی تر است ؛ پس بدون استنشاق مستقیم در ریه موجب‬ ‫اعتیاد در مصرف کنندگان و اطرافیان وی می شود . ضمنا میزان توتون پیپ‬ ‫. بیشتر و دودی معادل چند نخ سیگار ایجاد می کند‬ ‫مصرف کنندگان آن بیشتر به بیماریهای ریوی و سرطان های دهان ؛ سر ؛‬ ‫. گردن ؛ حنجره ؛ مری و ریه مبتل می شوند‬ ‫•‬ ‫•‬
 9. 9. ‫قلیان : حجم دود آن 01 تا 02 برابردود ناشی از سیگار است . 1 نخ سیگار‬ ‫حدود005 سی سی تا 1 لیتر دود تولید می کند اما 1 بار استفاده از قلیان 01‬ ‫تا 02 لیتر دود تولید می کند و در واقع 1 نوبت قلیان کشیدن برابر با استعمال‬ ‫. 07 نخ سیگار است‬ ‫•‬ ‫سیگار معمول انفرادی ولی قلیان چندین نفر و با مدت طولنی تر مصرف •‬ ‫می کنند که حتی با سر یکبار مصرف هم از انتقال بیماریها جلوگیری نمی کند‬ ‫چون باکتریها و ویروسها در داخل لوله قلیان مانده و می توانند ناقل‬ ‫. بیماریهایی چون سل و هپاتیت باشند‬ ‫شخصی که روزی 1 بار قلیان می کشد در مقایسه با فردی که روزی 1 پاکت •‬ ‫. سیگار می کشد ؛ احتمال زودتر به سرطان ریه مبتل خواهد شد‬
 10. 10. ‫: انواع دود دخانیات‬ ‫: این دود 3 قسمت دارد‬ ‫•‬ ‫دود اولیه : با هر پک از سیگار خارج و وارد دستگاه تنفس فرد •‬ ‫. سیگاری می شود‬ ‫دود دست دوم : شامل دود فرعی سیگار که از قسمت مشتعل •‬ ‫. آن ناشی می شود‬ ‫. دود دست سوم : دودی که فرد سیگاری به بیرون می دمد •‬ ‫غلظت بسیاری از مواد سمی موجود در دود دست دوم و سوم •‬ ‫. ‪ CO‬بیش از مواد موجود در دود اولیه است مانند‬
 11. 11. ‫استنشاق ناخواسته دود ناشی از سوختن سیگار ؛ به معنی •‬ ‫. سیگاری شدن به صورت تحمیلی است‬ ‫زندگی با یک فرد سیگاری به منزله مصرف مستقیم سالنه‬ ‫. 08 نخ سیگار است‬ ‫•‬ ‫قرار گرفتن در معرض دود سیگار ؛ خطر بیماریهای تنفسی را •‬ ‫در بالغین تا حدود 52% و در بچه ها تا حدود 001 – 05‬ ‫. درصد افزایش می دهد‬ ‫بیش از 03% بیماریهای قلبی عروقی و یک ‪ WHO‬طبق آمار •‬ ‫سوم از بیماریهای تنفسی در بین سیگاریهای تحمیلی ایجاد می‬ ‫. شود‬
 12. 12. ‫: خطرات دود دست سوم دخانیات‬ ‫سموم ناشی از سوخت انواع دخانیات که بصورت دود در هوا رویت •‬ ‫نمی شوند از طریق لباس ؛ پوست و مو و وسایل اطراف فرد سیگاری‬ ‫. به دیگران منتقل می شوند .این اثرات تا ماهها پایدار و تاثیرگذار است‬ ‫طبق جدیدترین مطالعات ؛ حدود 09% نیکوتین تنباکوی دود شده به •‬ ‫دیوار؛سطوح ؛ وسایل نرم درون خانه مثل فرش و مبل و بالش و نیز‬ ‫. لباس و پوست و مو افراد می چسبد‬ ‫میزان مواد حاصل از سوخت و ساز نیکوتین ؛ در ادرار و موی اطفالی •‬ ‫که والدین سیگاری دارند ولی در بیرون یا دور از ایشان سیگار می‬ ‫. کشند حدود 7 برابر کودکان والدین غیر سیگاری است‬
 13. 13. ‫این مقدار در کودکانی که والدینشان در کنار آنان دخانیات مصرف می کنند 8 برابر •‬ ‫. کودکانی بود که والدینشان در منزل سیگار نمی کشند‬ ‫عمده ترکیبات مواد دسمت سموم دخانیات شاممل مواد سمی خطرناک و کشنده ای •‬ ‫است که برخی حتی به عنوان سلح های کشتار جمعی بکار می روند . مثل گاز‬ ‫سیانید هیدروژن و پولونیوم 012 ؛ ضمنا 11 ترکیب سرطان زای دیگر نیز در این مواد‬ ‫. کشف شده است‬ ‫: کودکان به دلیل متعدد بیشتر در معرض این مواد سمی هستند •‬ ‫زمان بیشتر در منزل •‬ ‫بیشتر در معرض در آغوش کشیدن و بوسیدن توسط بزرگسالن سیگاری •‬ ‫سینه خیز و چهار دست و پا راه رفتن •‬ ‫سریعتر نفس می کشند و معمول وسایل اطراف و دست آلوده خود را به دهان می •‬ ‫. برند‬
 14. 14. ‫مصرف سیگار در کنار هواکش و پنجره ؛ آنجا را •‬ ‫به مکان پخش دائمی سموم تبدیل می کند و سبب‬ ‫می شودسایر افراد خانواده حتی در غیاب فرد‬ ‫. سیگاری نیز از عواقب سیگار وی در امان نباشند‬
 15. 15. ‫: بیماریهای ناشی از مصرف دخانیات‬ ‫مصرف دخانیات متوسط حدود 01 – 8 ‪ WHO‬براساس گزارش •‬ ‫.سال طول عمر مورد انتظار افراد را کاهش می دهد‬ ‫با گذشت 02 سال سیگار کشیدن از هر 4 سیگاری 1 نفر فوت و •‬ ‫بقیه به یک بیماری ناشی از آن مبتل می شوند ؛ پس از 04 سال‬ ‫سیگار کشیدن از هر 2 سیگاری 1 نفر فوت و دیگری به یک بیماری‬ ‫. ناشی از آن مبتل شده است‬ ‫این رفتار به تنهایی عامل بروز 09%سرطان های ریه ؛ 08% •‬ ‫. برونشیت مزمن و 52%سایر بیماریهای ریوی است‬
 16. 16. ‫:استعمال دخانیات و بیماریهای قلبی عروقی‬ ‫•‬ ‫تنگ شدن عروق یا تصلب شرایین ؛ سکته های مغزی غ بیماریهای •‬ ‫تنفسی ؛ باریک شدن شرایین پا و درد حین راه رفتن و لنگیدن و با‬ ‫. ادامه پروسه سبب گانگرن و قطع عضو خواهد شد‬ ‫: استعمال دخانیات وسرطان ها‬ ‫•‬ ‫سیگار عامل بروز حداقل 41 سرطان که مهمترین آنها : سرطانهای •‬ ‫... ریه ؛ پوست ؛ پانکراس ؛ مثانه ؛ خون ؛ پستان ؛ حنجره ؛ کبد و‬ ‫. سرطان لب ؛ زبان و دهان در اثر جویدن تنباکو حاصل می شوند •‬
 17. 17. ‫: استعمال دخانیات و تاثیر بر پوست ؛ مو و ناخن‬ ‫•‬ ‫تیرگی ؛ چین و چروک و پیری زودرس پوست ؛ نازکی پوست و قابل •‬ ‫رویت شدن عروق خونی ؛ از دست رفتن چربی زیر جلدی و گود‬ ‫افتادگمی گونمه و کاسمه چشمهما ؛ ریزش ممو بما الگوی مردانه ؛‬ ‫خاکستری شدن و سفید شدن زودرس موها ؛ تغییر رنگ پوست و‬ ‫ایجاد لکمه های پوسمتی ؛ کاهمش قدرت ارتجاعمی پوست و نازک‬ ‫. شدن صفحات ناخن ها از عوارض آن است‬ ‫استعمال دخانیات و عوارض آن در بارداری •‬ ‫مرده زایمی ؛ سمقط خود بمه خود ؛ مرگ جنین ؛ مرگ در دوران •‬ ‫نوزادی و مرگ ناگهانی نوزاد ؛ وزن نوزادان مادران سیگاری حدود‬ ‫002 – 071 گرم کمتر است‬
 18. 18. ‫استعمال دخانیات و تاثیر بر سلمت دهان و دندان •‬ ‫سرطان دهان و حنجره ؛ پوسیدگی دندان و بیماری لثه ؛ بوی •‬ ‫بد دهان ؛ استعداد بیشتر تشکیل پلک میکروبی دندان که خود‬ ‫سبب بیماری لثه می شود ؛ ورود باکتریهای پلک دندان از لثه‬ ‫دچار خونریزی یما عفونمت بمه بدن و ایجاد بیماریهای تنفسی ؛‬ ‫نقص در روند انتقال اکسیژن در عروق خونی این افراد و پیرو‬ ‫آن مشکل در روند ترمیم بافتی لثه ها ؛ تسریع تخریب بافتهای‬ ‫نگهدارنده دندان و لق شدن دندان و از دست رفتن آن ؛ جرم‬ ‫زرد رنگ سیگار و منظره بد دندانها که خود عامل مناسبی برلی‬ ‫. عفونت های فک و دهان است‬
 19. 19. ‫عوامل موثر در شروع مصرف دخانیات در‬ ‫: نوجوانان‬ ‫. سیگاری ها اولین سیگار خود را از سنین زیز 81 سال شروع کرده اند %09‬ ‫: مهمترین عوامل در شروع مصرف‬ ‫•‬ ‫مصرف دخانیات توسط والدین و یا دوستان صمیمی‬ ‫ناکافی بودن و یا نداشتن اعتماد به نفس‬ ‫افت تحصیلی ؛ اخراج از مدرسه‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫داشتن نگرش مثبت به مصرف دخانیات‬ ‫•‬ ‫مشغله ذهنی و یا نداشتن نگرش به عامل خطر‬ ‫” فقدان مهارت ” نه گفتن‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫وجود احساس اضطراب و یا خلق افسرده‬ ‫•‬ ‫•‬
 20. 20. ‫تعارف دوستا ن و فشار همسال ن یکی از علل مهم اولین تجربه مصرف‬ ‫. دخانیات در نوجوانا ن است‬ ‫سایرعوامل محیطی که از ترفندهای صنایع دخانی برای جذب مصرف کننده‬ ‫: بیشتر محسوب می شود شامل‬ ‫احساس جذاب شد ن‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫مورد توجه بود ن‬ ‫•‬ ‫مستقل شد ن / بزرگ شد ن‬ ‫اجتماعی شد ن‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫پذیرفته شد ن توسط همسال ن‬ ‫•‬ ‫الگو گرفتن از هنرپیشه ها و افراد معروف‬ ‫•‬ ‫باورهای غلط ) موثر در رفع عصبانیت ؛ خستگی ؛ دلشوره و اضطراب ؛تقویت ذهن و‬ ‫... هضم غذا و‬ ‫ساده انگاری در مورد مصرف قلیا ن ؛ کم خطرتر‬ ‫•‬ ‫•‬
 21. 21. ‫عرضه روز افزو ن و شایع قلیا ن در اماکن تفریحی ؛ •‬ ‫رستورا ن ها و قهوه خانه ها ؛ تبلیغات فریبنده در‬ ‫مورد تنباکوهای میوه ای و معطر ؛ تغییر شکل‬ ‫مصرف قلیا ن از شکل سنتی به مدر ن و استفاده از‬ ‫آ ن به عنوا ن وسیله تفریحی در دسترس و ارزا ن ؛ از‬ ‫عوامل محیطی تاثیر گذار در کاهش سن شروع‬ ‫مصرف مواد دخانی و تغییر الگوی مصرف جوانا ن از‬ ‫. سیگار به قلیا ن است‬
 22. 22. ‫راههای پیشگیری از مصرف مواد دخانی‬ ‫در نوجوانا ن‬ ‫: کاهش تقاضا برای مصرف مواد دخانی‬ ‫•‬ ‫اطلع رسانی و افزایش آگاهی در خصوص مضرات و عوارض مصرف آ ن‬ ‫تقویت مهارتهای زندگی‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫تشویق و ترغیب والدین به ایجاد محیط امن و آسایش برای فرزندا ن در خانواده‬ ‫تقویت برقراری حمایت های معنوی برای نوجوانا ن و جوانا ن توسط خانواده و‬ ‫اولیای مدرسه‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫افزایش مهارتهای ارتباطی اولیای مدارس برای برقراری ارتباط مناسب تر با دانش‬ ‫آموزا ن‬ ‫برخورد مناسب و حمایت عاطفی و روانی والدین بذای ترک دخانیات نوجوانا ن و‬ ‫جوانا ن در صورت مصرف‬ ‫تشویق و ترغیب نوجوانا ن و جوانا ن مصرف کننده دخانیات به ترک آ ن‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬
 23. 23. ‫یکی از مهمترین راههای مقابله با شروع مصرف دخانیات در •‬ ‫سنین نوجوانی ؛ تسلط بر مهارتهای اساسی زندگی است که چو ن‬ ‫سپری کودکا ن و نوجوانا ن ما را در برابر حملت تبلیغاتی رسانه‬ ‫: ها و فشار دوستا ن و همسال ن محافظت می کنند و عبارتند از‬ ‫توانایی تصمیم گیری‬ ‫•‬ ‫مهارت حل مشکل‬ ‫•‬ ‫توانایی تفکر خلقانه‬ ‫•‬ ‫توانایی تفکر نقادانه‬ ‫•‬ ‫مهارت برقراری ارتباط موثر‬ ‫•‬ ‫توانایی شناخت خود‬ ‫•‬ ‫توانایی همدلی با دیگرا ن‬ ‫•‬ ‫مهارت کنترل هیجانات و خشم‬ ‫مهارت نه گفتن‬ ‫•‬ ‫•‬
 24. 24. ‫برخورد با جذابیت کاذب و قدرت مواد دخانی‬ ‫•‬ ‫هی ه ههه خصوص نوجوانا ن و جوانا ن در‬ ‫ب‬ ‫هیهه عموم‬ ‫آموزش ؛ حسههس سههزی و ارتقای آگاه‬ ‫ها ه‬ ‫ها ه‬ ‫خصوص مضرات و عواقب مصرف دخانیات ؛ عوارض استنشاق دود دست دوم و سوم‬ ‫•‬ ‫آموزش و اطلع ر سانی به نوجوانا ن و جوانا ن در خ صوص روش ها و ترفندهای تبلیغاتی‬ ‫شرکت های تولید یا واردکننده دخانیات از طریق رسانه های حقیقی و مجازی‬ ‫•‬ ‫ت صحیح باورهای غ لط در خ صوص جذاب یت م صرف دخانیات از طر یق الگو سازی مثبت در‬ ‫بین هنرمندا ن و ورزشکارا ن‬ ‫•‬ ‫تغی یر نگرش و تلش برای ایجاد باور ز شت و ناپ سند بود ن م صرف دخانیات در بین جوانا ن‬ ‫با روشهای آموزش عوارض کوتاه مدت آن ها م ثل تاث یر بر آرا ستگی و ظاهر فردی ؛ پیری‬ ‫................... زودرس ؛ بوی بد دها ن و بد ن و‬ ‫•‬ ‫هیهه جذاب و مطا هقه هاه هلههیق نوجوانا ن برای مقاب ههه با •‬ ‫ل‬ ‫ب س‬ ‫ب‬ ‫اسههفاده از هاههیل هکهه آموزش‬ ‫کم‬ ‫وس‬ ‫هت ه‬ ‫جذابیت تبلیغات نامحسوس تولیدکنندگا ن ؛ واردکنندگا ن دخانیات‬
 25. 25. ‫کاهش مقبولیت اجتماعی و محدودیت دسترسی به مواد دخانی در •‬ ‫نوجوانا ن‬ ‫نظارت مستمر بر محدودیت عرضه دخانیات به مراکز مجاز فروش ) برخورد قانونی با‬ ‫) مراکز عرضه غیر مجاز مواد دخانی مثل دکه های روزنامه فروشی‬ ‫رعایت قانو ن ممنوعیت فروش مواد دخانی به افراد زیر 81 سال‬ ‫ممنوعیت فروش مواد دخانی به صورت فله و باز‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫حساس سازی خانواده ها نسبت به انتخاب تفریحات سالم خانوادگی ؛ ممانعت از‬ ‫مصرف دخانیات در حضور نوجوانا ن و توجه ویژه به عدم مصرف قلیا ن در محافل‬ ‫خانوادگی و تفریحی‬ ‫. افزایش مالیات و قیمت سیگار که منجر به کاهش قدرت خرید این گروه سنی شود‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫هن ه عمومی نوجوانا ن و جوانا ن را از •‬ ‫نظارت بر ممنوع هته مص ههف دخانیات در اماک‬ ‫هر ه‬ ‫ی‬ ‫ا ستنشاق تحمی لی دود د ست دوم و سوم دخانیات ح فظ می ک ند و امکا ن اول ین تجربه‬ ‫در مح یط خارج از منزل و دور از نظارت والد ین را ن یز کا هش خواهد داد و از فشار‬ ‫. همسال ن نیز خواهد کاست‬
 26. 26. ‫نقش خانواده ها در پیشگیری از شروع مصرف دخانیات‬ ‫•‬ ‫زمینه بسیاری از رفتارهای خطرناک و مغایر با سلمت ؛ از سنین پایین و تحت تاثیر فرهنگ‬ ‫خانواده شکل می گیرد . نقش زنا ن در مدیریت خانواده و بعنوا ن الگوی رفتاری نوجوانا ن‬ ‫. و جوانا ن موثر است‬ ‫: اقدامات موثر خانواده‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫. برای حفاظت از خود و خانواده ما ن منزل و وسیله نقلیه خود را عاری از دخانیات کنیم‬ ‫. از مردم بخواهیم در اطراف ما ؛ هیچ نوع ماده دخانی مصرف نکنند‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫از عدم مصرف هر گونه ماده دخانی در مهم کودک ؛ مدرسه و یا محل نگهداری فرزندانما ن‬ ‫. مطمئن شویم‬ ‫. رستورانها ؛ اماکن تفریحی و عمومی عاری از دخانیات را انتخاب کنیم‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫اگر با فرد سیگاری زندگی می کنیم که مایل به ترک آ ن نیست از او بخواهیم خارج از منزل‬ ‫. سیگار بکشد‬ ‫فردا برای ترک دیر است ؛ همین امروز به کلینیک های مشاوره ترک دخانیات مراجعه‬ ‫. کنیم . نشانی مرکز مشاوره را از نزدیکترین م . ب . درمانی محل سکونت خود بپرسیم‬ ‫•‬ ‫•‬
 27. 27. ‫پیشگیری از مصرف دخانیات در محل کار‬ ‫اختلط دود دخانیات و سایر عوامل بالقوه خطر در محیط کار مثل آزبست سبب تشدید عوارض آ ن‬ ‫. می شود‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫از سویی سیگار ابتلی کارگرا ن به بیماریهای مزمن شغلی مانند برونشیت ؛ پنوموکونیوز ؛‬ ‫بیماریهای از بین برنده بافت ریه و آسم شغلی را تقویت کرده و پیشرفت این بیماریها را تشدید‬ ‫. می کند‬ ‫در محیط های کاری ؛ مواد شیمیایی بالقوه سمی و مضری در فضا وجود دارد که با ترکیب با دود‬ ‫سیگار و یا حرارت دید ن توسط آتش سیگار ؛ به مواد بسیار خطرناک با اثرات ناشناخته و مهلک‬ ‫. تبدیل می شوند‬ ‫کارگرا ن سیگاری بطور ناخواسته همکارا ن خود را در معرض دود سیگار قرار می دهند ) سیگار‬ ‫. ) کشید ن غیر فعال‬ ‫: راه حل های کاربردی برای مقابله با مصرف سیگار در محیط کار‬ ‫•‬ ‫انجام مشاوره و ارائه آموزشهای موثر برای آگاه کرد ن و تشویق به ترک سیگار‬ ‫•‬ ‫تخصیص امکانات مالی و رفاهی برای ترک دخانیات برای تشویق افراد سیگاری‬ ‫•‬ ‫اجرای دقیق و نظارت بر قوانین محدودیت و ممنوعیت مصرف دخانیات در محل کار‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬
 28. 28. ‫اعمال جرایم نقدی افراد سیگاری به ازای هر بار مصرف دخانیات در‬ ‫محل کار‬ ‫•‬ ‫وضع قوانین متناسب و راهبردی توسط دولتها برای ممنوعیت مصرف‬ ‫دخانیات در ادارات و کارخانه ها و محل های کار خصوصی و عمومی‬ ‫•‬ ‫استفاده از حسگرهای دود برای ارزیابی و کنترل مداوم محل کار‬ ‫•‬
 29. 29. ‫رویدادهای مثبت در بد ن به دنبال ترک‬ ‫دخانیات‬ ‫بعد از 02 دقیقه از ترک سیگار؛ کاهش ضربا ن قلب تا حد طبیعی و منجر به بهبود‬ ‫. فشار خو ن که بال رفته بود‬ ‫•‬ ‫. درخو ن به حد طبیعی می رسد ‪ CO‬بعد از 21 ساعت از ترک آخرین سیگار ؛ میزا ن‬ ‫•‬ ‫. بعد از گذشت 2 هفته تا 3 ماه ؛ کاهش خطر سکته قلبی و بهتر شد ن عملکرد ریه ها‬ ‫. تا 9 ماه بعد از ترک ؛ بهتر شد ن سرفه ها و کوتاه بود ن تنفس 1‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫. بعد از 1 سال ؛ خطر بروز گرفتگی عروق قلب به نصف افراد سیگاری می رسد‬ ‫•‬ ‫. بعد از 51 سال ؛ خطر بروز گرفتگی عروق قلبی مانند افراد غیر سیگاری می شود‬ ‫در صورت عدم بروز سرطا ن در فردی که ترک کرده ؛ تمام خطرات بروز سرطا ن پس‬ ‫. از ترک کاهش و به شرایط افراد غیر سیگاری می رسد‬ ‫•‬ ‫•‬
 30. 30. ‫رویدادهای مثبت اجتماعی به دنبال ترک‬ ‫دخانیات‬ ‫ظاهر آراسته تر‬ ‫•‬ ‫از بین رفتن بوی بد دهان و داشتن تنفس راحت تر‬ ‫•‬ ‫... حذف بوی سیگار از لباس ؛ پوست ؛ مو و بدن و وسایل شخصی و‬ ‫•‬ ‫کاهش چین و چروک و پیشگیری از پیدایش چین و چروک زودرس در پوست صورت‬ ‫•‬ ‫... برطرف شدن مشکلت تنفسی : خس خس ؛ سرفه ؛ برونشیت مزمن ؛ سرطان ریه و‬ ‫•‬ ‫بازیافت دوبارع حس بویایی و چشایی / احساس سرزندگی و شادابی / افزایش قوای جسمی و‬ ‫جنسی‬ ‫خواب بهتر و راحت تر‬ ‫•‬ ‫... حذف صدها ماده سمی و سرطانزاو‬ ‫•‬ ‫بدست آوردنحس آزادی وکنترل دوباره رفتار با رهایی از زندان اعتیاد‬ ‫کاهش خطر آسیب به جنین و نوزاد در زنان باردار و ایجاد محیط سالم زندگی‬ ‫الگوی مناسب برای فرزندان و اطافیان‬ ‫حذف هزینه های خرید سیگار‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫.. سهولت و دلپذیرتر شدن مسافرت و تردد بوسیله قطار ؛ هواپیما ؛ اتوبوس و‬ ‫•‬ ‫•‬
 31. 31. ‫افزایش اعتماد به نفس‬ ‫•‬ ‫خلص شدن از گشتن بدنبال زیر سیگاری •‬ ‫افزایش طول عمر‬ ‫•‬
 32. 32. ‫ترک سیگار‬ ‫علئم نشانگر وابستگی یا اعتیاد به نیکوتین •‬ ‫کشیدن بیش از 01 سیگار در روز •‬ ‫زمانی که اولین سیگار در صبح بعد از بیدار شدن کشیده •‬ ‫می شود کمتر از 03 دقیقه از بیدار شدن‬ ‫. وجود علئم ترک در طول تلش برای ترک قبلی •‬
 33. 33. ‫علئم ترک سیگار‬ ‫علئم موقتی و بدلیل افت نیکوتین خون ؛ شدت در افراد مختلف بسته به میزان‬ ‫: وابستگی و اعتیاد متفاوت است‬ ‫میل شدید به سیگار کشیدن‬ ‫•‬ ‫اشکال در تمرکز فکر‬ ‫•‬ ‫سردرد / سرگیجه‬ ‫•‬ ‫تندخویی / اضطراب / اختلل خواب‬ ‫لرزش بدن‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫سوء هاضمه‬ ‫تعریق‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫این علئم معمول پس از 7 روز بسرعت کاهش می یابد ولی گاهی هفته ها طول می‬ ‫.کشد تا کامل از بین برود‬ ‫•‬
 34. 34. ‫همراه شدن درمان داروهیه هاه مشاوره ههه موفقیت ترک •‬ ‫ب‬ ‫ی ب‬ ‫.کمک می کند‬ ‫آشنایی با علئم ترک و روش مقابله با آن در فرد سیگاری •‬ ‫مصمم به ترک بسیار مهم است . این فرد باید بداند در‬ ‫. این روند ؛ 2 هفته اول پس از تک بسیار مهم است‬
 35. 35. ‫نکاتی در باره داروهای ترک سیگار‬ ‫. شانس موفقیت در ترک را افزایش و از بروز عوارض و علئم ترک می کاهند‬ ‫. باید با نظر پزشک و مشاور تجویز و مصرف شوند‬ ‫. استفاده در بیماران قلبی ممنوع است‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫. تاثیر در گروههای خاص : نوجوانان ؛ زنان باردار ... ثابت نشده است‬ ‫: مواردی که باید بدانیم‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫. با مصرف این داروها ؛ احتمال ترک موفق بسیار بال می رود‬ ‫•‬ ‫. مشاوران ترک اعتیاد ؛ بطور معمول از این داروها استفاده می کنند‬ ‫. وابستگی به نیکوتین با آنها شایع نیست‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫هدف نهایی از درمان ؛ ترک مصرف دخانیات و عدم مصرف داروهای جانشین‬ ‫نیکوتین است پس ؛ این داروها فقط به عنوان مرحله انتقالی هستند و در‬ ‫. نهایت حذف می شوند‬ ‫•‬
 36. 36. ‫: برچسب نیکوتین •‬ ‫در طول 21 – 6 ماه میزان موفقیت ترک را 2 برابر می کند. در نیمی‬ ‫از استفاده کنندگان ممکنست واکنش پوستی که معمول خفیف و‬ ‫. محدود هستند ؛ ایجاد کند‬ ‫•‬ ‫: آدامس نیکوتین •‬ ‫در طول 21 ماه موفقیت ترک را حدود 04 تا 06 درصد افزایش می‬ ‫.دهد‬ ‫آدامس باید بارامی جویده شود ؛ زمانی که طعم تند آن ظاهر شد •‬ ‫بین گونه نگه داشته می شود تا نیکوتین جذب شود . باید به آرامی و‬ ‫متناوب در دوره ای 03 دقیقه ای جویده و نگهداری شود . جویدن‬ ‫مطابق برنامه زمانبندی شده حداقا 1 قطعه در هر 1 تا 2 ساعت‬ ‫. حداقل به مدت 3 ماه مفیدتر از استفاده نامنظم آن است‬ ‫•‬
 37. 37. ‫مشکلت شایع پس از ترک سیگار‬ ‫مشکل خواب‬ ‫: افزایش وزن‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫تعداد بسیار کمی از افراد ممکنست پس از ترک 2 تا 5/4 کیلوگرم وزن اضافه کنند.‬ ‫. افزایش غذای دریافتی و تغییر سوخت و ساز بدن سبب آن می شود‬ ‫: با رعایت این موارد می توان افزایش وزن را به حداقل رساند‬ ‫. غذای روزانه نوشته شود‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫. پرهیز تا حد امکان از مصرف شکر و چربی و افزایش مقدار مصرف پروتئین‬ ‫در زمان تمایل به غذا ؛ خوردن 1 لیوان آب ؛ آدامس کم شکر ؛ سبزیجات مانند‬ ‫هویج و کرفس یا میوه‬ ‫. شروع یک برنامه مناسب فعالیت بدنی برای از بین بردن کالری اضافی‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

×