Michael jackson

575 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
575
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
335
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Michael jackson

 1. 1. ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ΢ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ΢ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ΢ΟΤΡΑΝΟ΢ ΔΗΜΗΣΡΗ΢
 2. 2.  Michael Joseph Jackson (29 Αύγ, 1958 - 25 Ιοτνίοτ 2009) ήσαν έναρ Αμεπικανόρ καλλισέφνηρ κασαγπαυήρ, διαςκεδαςσήρ και επιφειπημασίαρ. ΢τφνά αναυέπεσαι ψρ βαςιλιάρ σηρ ποπ, ή με σα απφικά σοτ MJ, Jackson έφει αναγνψπιςσεί ψρ η πιο επιστφημένη καλλισέφνηρ όλψν σψν εποφών από σο Guinness World Records. Η ςτμβολή σοτ ςση μοτςική, σο φοπό, ση μόδα και, μαζί με μια πολύ μεγάλη δημοςιόσησα σην πποςψπική σοτ ζψή, σον έκανε μια ςτνολική εικόνα σοτ λαωκού πολισιςμού για πάνψ από σέςςεπιρ δεκαεσίερ. Σο όγδοο παιδί σηρ οικογένειαρ Jackson, ποτ έκανε σο νσεμπούσο σοτ ςσο επαγγελμασικό μοτςική ςκηνή μαζί με σοτρ αδελυούρ σοτ ψρ μέλορ σοτ The Jackson 5, σο 1964, και ξεκίνηςε σην ςόλο καπιέπα σοτ σο 1971.
 3. 3.  ΢σιρ απφέρ σηρ δεκαεσίαρ σοτ 1980, ο Jackson έγινε μια κτπίαπφη υιγούπα ςση λαωκή μοτςική. Σα μοτςικά βίνσεο για σα σπαγούδια σοτ, ςτμπεπιλαμβανομένψν και εκείνψν σοτ "beat it", "Billie Jean", και σο "Thriller", πιςσώθηκαν με κασάπγηςη σψν υτλεσικών υπαγμών και ση μεσασποπή σοτ μέςοτ ςε μια μοπυή σέφνηρ και επγαλείο πποώθηςηρ. Η δημοσικόσησα ατσών σψν βίνσεο βοήθηςε να υέπει σο ςφεσικά νέο σόσε σηλεοπσικό κανάλι MTV ςση υήμη. Με βίνσεο όπψρ "μαύπο ή άςππο" και "Scream", ςτνέφιςε να καινοσομήςοτν σο μέςο καθ όλη ση δεκαεσία σοτ 1990, καθώρ και να διαμοπυώςει μια υήμη ψρ ςόλο καλλισέφνηρ πεπιοδείερ. Μέςα από σο ςσάδιο και βίνσεο παπαςσάςειρ, Σζάκςον δημουιλέρ μια ςειπά από πεπίπλοκερ σεφνικέρ φοπού, όπψρ σο πομπόσ, και σο moonwalk, ςσο οποίο έδψςε σο όνομα σοτ. Διακπισικό ήφο και σο ςστλ σοτ έφει επηπεαςσεί πολλέρ hip- hop, post-disco, ςύγφπονο R & B, ποπ και ποκ καλλισέφνερ
 4. 4.  1982, Θπίλεπ άλμποτμ σοτ Jackson είναι σο καλύσεπο ςε πψλήςειρ άλμποτμ όλψν σψν εποφών. Άλλα ςσοιφεία σοτ, ςτμπεπιλαμβανομένηρ Off the Wall (1979), Bad (1987), Dangerous (1991), και η ιςσοπία (1995), επίςηρ κασασάςςοτν μεσαξύ σψν καλύσεπψν ςε πψλήςειρ ςσον κόςμο. Jackson είναι έναρ από σοτρ λίγοτρ καλλισέφνερ ποτ έφοτν ενσαφθεί ςσο Rock and Roll Hall of Fame δύο υοπέρ. Ήσαν επίςηρ ενσαφθεί ςσο Hall of Fame Dance ψρ σο ππώσο και μόνο φοπεύσπια από σην ποπ και ση ποκ μοτςική. Μεπικά από άλλα επισεύγμασά σοτ πεπιλαμβάνοτν πολλαπλέρ Guinness World Records? 13 βπαβεία Grammy, καθώρ και σο βπαβείο Grammy Legend και σο βπαβείο Grammy Lifetime Achievement? 26 American Music Awards, πεπιςςόσεπο από κάθε άλλο καλλισέφνη, ςτμπεπιλαμβανομένοτ και σοτ "Artist of the Century" και "Artist σηρ δεκαεσίαρ σοτ 1980 "? 13 νούμεπο ένα singles ςσιρ Ηνψμένερ Πολισείερ ςε ςόλο καπιέπα σοτ, πεπιςςόσεπο από κάθε άλλο απςενικό καλλισέφνη ςσο Hot 100 εποφή? και σο εκσιμώμενο πώληςη πάνψ από 750 εκασομμύπια δίςκοτρ ςε όλο σον κόςμο. Ο Σζάκςον κέπδιςε εκασονσάδερ βπαβεία, σα οποία σον έκαναν σο πιο βπαβετμένη καλλισέφνηρ κασαγπαυήρ ςσην ιςσοπία σηρ λαωκήρ μοτςικήρ [3] Σζάκςον ςτνεφώρ σαξίδεχε ςσον κόςμο ςτμμεσέφοτν ςε εκδηλώςειρ ππορ σιμήν σοτ ανθπψπιςμού και σοτ 2000 βιβλίο σψν πεκόπ Γκίνερ σον αναγνώπιςε για σην τποςσήπιξη 39 υιλανθπψπικέρ οπγανώςειρ?. Πεπιςςόσεπο από ό, σι οποιαδήποσε άλλη ποπ ςσαπ. Ωςσόςο, σο 1998, η Επισποπή υιλανθπψπία σηρ Βπεσανίαρ κλείςει υιλανθπψπικό σοτ Σζάκςον Heal the World, ςύμυψνα με πληπουοπίερ ςτμπέπαςμα όσι οι ενέπγειερ σοτ Σζάκςον είφε κασαςσπέχει σο καλό όνομα σηρ υιλανθπψπίαρ.
 5. 5.  Πστφέρ σηρ πποςψπικήρ ζψήρ σοτ Σζάκςον, ςτμπεπιλαμβανομένηρ σηρ αλλαγήρ σοτ εμυάνιςη, σιρ πποςψπικέρ ςφέςειρ, και ση ςτμπεπιυοπά, ποτ παπάγεσαι διαμάφη. ΢σα μέςα σηρ δεκαεσίαρ σοτ 1990, είφε κασηγοπηθεί για ςεξοταλική κακοποίηςη παιδιών από δύο αγόπια, αλλά οι πεπιπσώςειρ διετθεσήθηκε από σο δικαςσήπιο για πεπίποτ 25 εκασομμύπια δολάπια και 2 εκασομμύπια δολάπια και δεν τπάπφοτν επίςημερ κασηγοπίερ απαγγέλθηκαν. Σο 2005, δικάςσηκε και αθψώθηκε από πεπαισέπψ παιδικήρ ςεξοταλικήρ κακοποίηςηρ ιςφτπιςμούρ και πολλέρ άλλερ επιβαπύνςειρ μεσά σην κπισική επισποπή σον βπήκε αθώορ από όλερ σιρ απόχειρ.
 6. 6.  Κασά σην πποεσοιμαςία για ση ςειπά ςτνατλιών με σίσλο This Is It, Jackson πέθανε από οξεία πποπουόλη και βενζοδιαζεπίνη δηλησηπίαςη ςσιρ 25 σοτ Ιοτνίοτ σοτ 2009, μεσά ποτ πάςφοτν από καπδιακή ανακοπή. Σο Los Angeles County ιασποδικαςσήρ απουάνθηκε σο θάνασό σοτ μια ανθπψποκσονία, και πποςψπικόρ γιασπόρ σοτ είφε κασαδικαςσεί για ανθπψποκσονία εξ αμελείαρ. Ο θάνασορ σοτ Σζάκςον πτποδόσηςε μια παγκόςμια έκφτςη σηρ θλίχηρ, και όςο ένα διςεκασομμύπιο άνθπψποι ςε όλο σον κόςμο παπακολούθηςαν υέπεσαι δημόςια μνημόςτνο σοτ ςε ζψνσανή σηλεόπαςη. Σον Μάπσιο σοτ 2010, πεπιοτςία Sony Music Entertainment και Σζάκςον τπέγπαχε σο μεγαλύσεπο ςτμβόλαιο μοτςική ποσέ, με ένα 250 εκασομμύπια δολάπια ςτμυψνία να διασηπήςει σα δικαιώμασα διανομήρ ςε ηφογπαυήςειρ σοτ μέφπι σο 2017, και να απελετθεπώςει επσά μεσαθανάσιο άλμποτμ κασά ση διάπκεια σηρ δεκαεσίαρ μεσά σο θάνασό σοτ.
 7. 7.  ΢πίσι σψν παιδικών φπόνψν σοτ Σζάκςον ςσο Γκάπι σηρ Ινσιάνα, δείφνονσαρ floral αυιεπώμασα μεσά σο θάνασό σοτ Michael Jackson γεννήθηκε ςσιρ 29 Ατγούςσοτ 1958, η όγδοη δέκα παιδιά ςε μια αυπικανική αμεπικανική επγασική οικογένεια ποτ ζούςε ςε ένα μικπό ςπίσι 3 δψμασίψν ςσο Γκάπι σηρ Ινσιάνα, [8] μια βιομηφανική πόλη κονσά ςσο ΢ικάγο. Η μησέπα σοτ, Katherine Esther Scruse, ήσαν έναρ αυοςιψμένορ Μάπστπερ σοτ Ιεφψβά, και ο πασέπαρ σοτ, Joseph Walter "Joe" Jackson, ήσαν έναρ επγαζόμενορ φαλτβοτπγείο ποτ εκσελούνσαι με ένα R & B ςτγκπόσημα ποτ ονομάζεσαι The Γεπάκια. Σζάκςον είφε σπειρ αδελυέρ: Rebbie, La Toya, και Janet, και πένσε αδέπυια: Jackie, Tito, Jermaine, Marlon, και Randy [9] Μια έκση αδελυόρ, Μππάνσον, πέθανε λίγο μεσά ση γέννηςή σοτ [10]..
 8. 8.  Σζάκςον είφε μια πποβλημασική ςφέςη με σον πασέπα σοτ, Σζο. Ο Joseph αναγνώπιςε σο 2003 όσι φστπημένη σακσικά Jackson ψρ παιδί. Σζάκςον δήλψςε όσι ήσαν ςψμασικά και ςτναιςθημασικά κασάφπηςη κασά ση διάπκεια σηρ ππόβαρ αδιάκοπερ, αν και πιςσώνεσαι ο ίδιορ, επίςηρ, ατςσηπή πειθαπφία σοτ πασέπα σοτ με παίζει μεγάλο πόλο ςσην επιστφία σοτ. Jackson ππώσα μίληςε ανοιφσά για κασάφπηςη παιδικά σοτ φπόνια ςε μια ςτνένσετξη με σην Oprah Winfrey, μεσαδίδει σο Υεβποτάπιο σοτ 1993. Παπαδέφσηκε όσι είφε ςτφνά υώναξε από ση μοναξιά και θα κάνει εμεσό με σην όπαςη σοτ πασέπα σοτ. Ο πασέπαρ σοτ Σζάκςον ήσαν επίςηρ λέγεσαι όσι έφοτν κακοποιηθεί λεκσικά Σζάκςον, λέγονσαρ όσι είφε μια λίπορ μύση ςε πολλέρ πεπιπσώςειρ. ΢σην ππαγμασικόσησα, βαθιά δτςαπέςκεια σοτ Michael Jackson με σην εμυάνιςή σοτ, σοτρ ευιάλσερ σοτ και σα φπόνια πποβλήμασα ύπνοτ, η σάςη σοτ να παπαμείνει τπεπ-ςτμβασό ειδικά με σον πασέπα σοτ, και να παπαμείνει παιδική όλη σην ενήλικη ζψή σοτ ςε πολλέρ πεπιπσώςειρ είναι ςτνεπήρ με σιρ ςτνέπειερ ατσήρ σηρ φπόνιαρ κακοποίηςηρ ποτ τπέςσηςαν ψρ ένα νεαπό παιδί.
 9. 9.  ΢ε μια ςτνένσετξη με σον Martin Bashir, απγόσεπα πεπιλαμβάνονσαι ςσην εκπομπή σοτ 2003 Ζώνσαρ με σον Michael Jackson, Σζάκςον αναγνώπιςε όσι ο πασέπαρ σοτ σον βλάχει όσαν ήσαν παιδί, αλλά ήσαν παπόλα ατσά ένα «ιδιουτία», όπψρ ο ίδιορ παπαδέφθηκε ατςσηπή πειθαπφία σοτ πασέπα σοτ έπαιξε ένα σεπάςσιο πόλο ςσην επιστφία σοτ. Όσαν Bashir απέππιχε σην θεσική παπασήπηςη και ςτνέφιςε να αναπψσηθεί για ξτλοδαπμούρ, Σζάκςον έβαλε σο φέπι σοτ πάνψ από σο ππόςψπό σοτ και ανσισάφθηκε ςσιρ επψσήςειρ. Τπενθύμιςε όσι Ιψςήυ κάθιςε ςε μια καπέκλα με μια ζώνη ςσο φέπι σοτ όπψρ ο ίδιορ και σα αδέλυια σοτ ππόβερ, και όσι "αν δεν σο κάνεσε με σον ςψςσό σπόπο, θα ςαρ ςκίςψ, ππαγμασικά να πάπεσε".
 10. 10. ΒΙΚΙΠΑΙΔΙΑ, ΕΙΚΟΝΕ΢ GOOGLE

×