Johnny depp!

283 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Johnny depp!

  1. 1. Αθηνα μψπαιση Β’1 !
  2. 2.  Ο ιπλανδικήρ, γεπμανικήρ και ινδιάνικηρ (Τςεπόκι) κασαγψγήρ ηθοποιόρ γεννήθηκε ςσο Όνςμποπο σοτ Κενσάκι. Είναι σο σελετσαίο από σα σέςςεπα παιδιά σοτ μηφανικού Τζον Κπίςσουεπ Νσεπ και σηρ ςεπβισόπαρ Μπέσι Σοτ Νσεπ. Έζηςε μια πολτσάπαφη ευηβεία. Όσαν σο 1978 φώπιςαν οι γονείρ σοτ, ο δεκαπενσάφπονορ Νσεπ είφε κιόλαρ πίςψ σοτ μια ζψή ςφεδόν νομαδική, αυού η οικογένειά σοτ μεσακινήθηκε ενσόρ σηρ Φλόπινσα πολτάπιθμερ υοπέρ μέςα ςε λίγα φπόνια.
  3. 3.  Σσην ηλικία σψν 16 παπάσηςε σο ςφολείο και ςσο εξήρ επιβίψνε κάνονσαρ ετκαιπιακέρ επγαςίερ, μεσαξύ άλλψν ςσον σομέα σοτ σηλευψνικού μάπκεσινγκ. Σσιρ απφέρ σηρ δεκαεσίαρ σοτ 1980 ςτνόδετςε έναν υίλο σοτ ςσο κάςσινγκ σηρ σαινίαρ σπόμοτ Ευιάλσηρ ςσο Δπόμο με σιρ Λεύκερ σοτ Γοτέρ Κπέιβεν, όποτ ανακαλύυθηκε ο ίδιορ και πήπε σον ππώσο σοτ πόλο. Σημανσική ώθηςη ςσην καπιέπα σοτ ψρ ηθοποιού, όμψρ, σοτ έδψςε ο πόλορ ενόρ μτςσικού αςστνομικού ςσην σηλεοπσική ςειπά 21 Jump Street (1987-1991). Η ςειπά ατσή είφε μεγάλη επιστφία και έκανε διάςημο σον Νσεπ, ο οποίορ όμψρ ένοιψςε εκείνο σο διάςσημα να τποβαθμίζεσαι ςε πποωόν. Επηπεαςμένορ από σηρ θεσικέρ σοτ εμπειπίερ με σο μικπό πόλο ποτ είφε αναλάβει σο 1986 ςσην κινημασογπαυική σαινία Πλασούν σοτ Όλιβεπ Σσόοτν, απουάςιςε να αυοςιψθεί ςσον κινημασογπάυο.
  4. 4.  Τον ππώσο σοτ ππψσαγψνιςσικό πόλο είφε ςσην σαινία Ο παίδαπορ (1990) σοτ Τζον Γοτόσεπρ. Την ππώση σοτ μεγάλη κινημασογπαυική επιστφία όμψρ είφε ψρ Ένσοταπνσ ςσην σαινία Ο Ψαλιδοφέπηρ(1990). Πποσάθηκε για Χπτςή Συαίπα για σην επμηνεία σοτ ςσην πομανσική κψμψδία Μπένι και Τζοτν (1993). Το 1995 ξεκίνηςε μια δεύσεπη καπιέπα ψρ μοτςικόρ και κτκλουόπηςε ένα άλμποτμ με σο ςτγκπόσημά σοτ, σοτρ P, ςσο οποίο έπαιζε και ο μπαςίςσαρ σψν Red Hot Chili Peppers, ο Flea, για να τποςσηπίξει σον υίλο σοτ. Ωςσόςο σο άλμποτμ δεν είφε αξιόλογη επιστφία. Ο Νσεπ ςτμπληπώνει σοτρ κινημασογπαυικούρ σοτ πόλοτρ με «ιδιαίσεπα φοτζούπια». Όπψρ λέει ο ίδιορ, επμηνεύει σοτρ πόλοτρ σοτ φπηςιμοποιώνσαρ κασά ένα σπίσο σην «μέθοδο Σσπάςμπεπγκ» (σο λεγόμενο method acting), κασά ένα σπίσο φαπακσηπιςσικά γνψςσών σοτ ίδιοτ σοτ Νσεπ και κασά ένα σπίσο σα διάυοπα «φοτζούπια».
  5. 5.  Το 1983 πανσπεύσηκε σην μακιγιέζ Λόπι Άνσεπςον. Χώπιςε δύο φπόνια απγόσεπα. Η Λόπι σον γνώπιςε ςσον Νίκολαρ Κέισζ, ο οποίορ σον πποέσπεχε να γίνει ηθοποιόρ. Το 1993 κασηγοπήθηκε για εμποπία ναπκψσικών. Το 1994 ςτνελήυθη ςσο Μανφάσαν επειδή είφε κλέχει ση ςοτίσα ενόρ ξενοδοφείοτ (πλήπψςε 2000$ για αποζημίψςη). Από σο 1998 ζει μαζί με σην Γαλλίδα σπαγοτδίςσπια και ηθοποιό Βανέςα Παπανσί ςση Γαλλία. Έφοτν δτο παιδιά. Σσιρ 19/6/2012 ανακοίνψςαν σον φψπιςμό σοτρ. Η αδεπυή σοτ Νσεπ, η Κπίςσι, είναι η μάνασζέπ σοτ. Ο αδεπυόρ σοτ, Νσάνι, είναι ςεναπιογπάυορ.
  6. 6.  Καποιερ σαινιερ σοτ είναι:Εdwart Schissorhands,The demon barder of fleet,H Αλικη ςσην φψπα σψν θατμασψν,Pirates of Caribean,O Τςαπλτ και σο επγοςσαςιο ςοκολασαρ,the libertin,finding neverland,O χαληδοφεπιρ
  7. 7. OJohnny Depp εφει πεπιποτ 13σασοτ ποτ σα πεπιςςοσεπαςημασοδοσοτν ςημανσιναπποςψπα η γεγονοσα ςσην ζψησοτ!Ακομα εφει κανει ςσο δεξισοτ μππασςο σο ονομα σηρκοπηρ σοτ!

×