คณะกรรมการ
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554
 AITAA(Thailand) Committee 2010-2011
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554
     คณะกรรมการบริหาร
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


          คุณชูเกียรติ โพธยานุวัตร (GTE’79)
           ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


          ดร.สุทธิ ปนพานิช (ENV’01)
              ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


          คุณชาตรี อัศวรัตนาภรณ (GTE’82)
            ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


          คุณกาจผจญ อุดมธรรมภักดี (GTE’01)
            ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


          ดร.เดชา หลวงพิทักษชุมพล (GTE’82)
           ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


         คุณนีลวัสน อินทรักษา (IM’00)
              ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554
       คณะทีปรึกษา
         ่
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


         ดร.สุบิน ปนขยัน (WRE'61)
              ที...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


          ดร.อาณัติ อาภาภิรม (WRE'62)
              ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


          คุณวิศิษฐ เจริญนิตย (SEC'65)
             ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


          คุณชวนพิศ ธรรมศิริ (ENV'68)
              ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


          ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย (WRE‘73)
              ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


         ดร.สุเมธ ตันธุวนิตย (????)
             ที่ป...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


          คุณไพรัตน ศุภวิวัฒน (GTE’77)
            ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


         คุณทนง ตันติธีรวิทย (ENV‘76)
              ท...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554         ดร.ชัยณรงค ณ ลําพูน (WRE‘80)
             ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554         คุณอดิศกดิ์ ทองไขมุกต (ENV‘80)
            ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


         คุณสมประสงค บุญยะชัย (IE&M‘81)
             ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


         ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ (GTE‘82)
              ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554
     คณะกรรมการกลาง
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


         คุณวีระยุทธ สันตยานนท (HSD’79)
             ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


          ผศ.อิทธิ คําเพราะ (HSD’80)
             กรร...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


          คุณอุทัย ศรีไหม (AFE’81)
             กรรมก...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


          คุณประวัติ ธีรสวัสดิ์ (GTE’81)
             ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


         คุณสมชาย จิตตวิสุทธิวงค (GTE’82)
            ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


         คุณวิเชียร วิไลงาม (SEC‘82)
              กร...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


          ดร.สมประสงค สัตยมัลลี (GTE’90)
            ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554
     คณะผูแทนหนวยงาน
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


          รศ.ดร.วันชัย เทพรักษ (GTE’82)
             ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554          รศ.ดร.ชวลิต ชาลีรักษตระกูล (WRE’83)
         ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


          รศ.นอ.ยุทธนา ตระหงาน (CA’81)
             ผ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


        รศ.ดร.อุดมผล พืชนไพบูลย (GTE’82)
            ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554         อ.ดร.ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี (CEIM’07)
           ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


         คุณชนินทร อารีพิทักษ (GTE’83)
             ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


         คุณจินดา สุทธิวานิช (GTE’84)
         ผูแทน บ.ป...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


         ดร.อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช (SEC’95)
           ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554
      คณะผูแทนรุน
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


          อ.ชาญ ตระการศิลป (CS’91)
             ผูแ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


         ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รูแทนคุณ (SEC’98)
            ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


         คุณสรรกมล อุบลพงศ (SOM’99)
             ผูแ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


         ดร.พัลลภ วิสุทธิ์เมธานุกูล (GTE’00)
           ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


          อ.ดร.ธเนศ อักษร (CM’03)
             ผูแทน...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


         คุณดิเรก กรวยศิริวงค (STE’07)
             ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


          คุณภาณุวัฒน บุญญานันท (UEM’08)
           ...
สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554


          คุณศุภศักดิ์ กุลวงศอนันชัย (CSIM’09)
         ...
AITAA (Thailand) Committee Directory 2553-2554
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

AITAA (Thailand) Committee Directory 2553-2554

2,803 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,803
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

AITAA (Thailand) Committee Directory 2553-2554

 1. 1. คณะกรรมการ สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 AITAA(Thailand) Committee 2010-2011
 2. 2. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 คณะกรรมการบริหาร
 3. 3. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 คุณชูเกียรติ โพธยานุวัตร (GTE’79) นายก คุณธานินทร บํารุงทรัพย (GTE’72) อุปนายก
 4. 4. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 ดร.สุทธิ ปนพานิช (ENV’01) เหรัญญิก คุณชนันศิริ ปนพานิช (ENV’95)  ผูชวยเหรัญญิก
 5. 5. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 คุณชาตรี อัศวรัตนาภรณ (GTE’82) ปฏิคม คุณชวลิต จันทรรัตน (WRE’81) เลขาธิการ
 6. 6. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 คุณกาจผจญ อุดมธรรมภักดี (GTE’01) ผูชวยเลขาธิการ 1 คุณนที ญาณภิรัต (WRE’85) ผูชวยเลขาธิการ 2
 7. 7. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 ดร.เดชา หลวงพิทักษชุมพล (GTE’82) ประชาสัมพันธ ดร.ลลิตา รัมมนต (ENV’99) ผูชวยประชาสัมพันธ
 8. 8. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 คุณนีลวัสน อินทรักษา (IM’00) นายทะเบียน ดร.พงศธวัช ชีพพิมลชัย (CS’06) ผูชวยนายทะเบียน (Webmaster)
 9. 9. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 คณะทีปรึกษา ่
 10. 10. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 ดร.สุบิน ปนขยัน (WRE'61) ที่ปรึกษา ดร.ทองฉัตร หงศลดารมภ (SEC'62) ทีปรึกษา ่
 11. 11. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 ดร.อาณัติ อาภาภิรม (WRE'62) ที่ปรึกษา คุณสมควร วัฒกีกุล (WRE'63) ที่ปรึกษา
 12. 12. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 คุณวิศิษฐ เจริญนิตย (SEC'65) ที่ปรึกษา ดร.ครรชิต มาลัยวงศ (SEC'68) ที่ปรึกษา
 13. 13. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 คุณชวนพิศ ธรรมศิริ (ENV'68) ที่ปรึกษา รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล (SEC'69) ที่ปรึกษา
 14. 14. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย (WRE‘73) ที่ปรึกษา พล.อ.ดร.บุญสราง เนียมประดิษฐ (SEC’78) ที่ปรึกษา
 15. 15. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 ดร.สุเมธ ตันธุวนิตย (????) ที่ปรึกษา คุณวิโรจน คลังบุญครอง (WRE'62) ที่ปรึกษา
 16. 16. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 คุณไพรัตน ศุภวิวัฒน (GTE’77) ที่ปรึกษา รศ.ดร.สมเจตน ทิณพงษ (WRE‘73) ที่ปรึกษา
 17. 17. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 คุณทนง ตันติธีรวิทย (ENV‘76) ที่ปรึกษา ดร.อนุสรณ แสงนิ่มนวล (ENV’80) ที่ปรึกษา
 18. 18. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 ดร.ชัยณรงค ณ ลําพูน (WRE‘80) ที่ปรึกษา คุณพรณรงค สิริโยธิน (WRE‘80) ที่ปรึกษา
 19. 19. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 คุณอดิศกดิ์ ทองไขมุกต (ENV‘80) ั ที่ปรึกษา คุณนิศากร โฆษิตรัตน (ENV‘81) ที่ปรึกษา
 20. 20. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 คุณสมประสงค บุญยะชัย (IE&M‘81) ที่ปรึกษา ดร.วีรพงศ ไชยเพิ่ม (ENV’91) ที่ปรึกษา
 21. 21. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ (GTE‘82) ที่ปรึกษา คุณวิเชียร อุดมรัตนศิลป (ENV‘84) ที่ปรึกษา
 22. 22. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 คณะกรรมการกลาง
 23. 23. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 คุณวีระยุทธ สันตยานนท (HSD’79) กรรมการกลาง คุณทวีชัย เติมคุณานนท (HSD’79) กรรมการกลาง
 24. 24. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 ผศ.อิทธิ คําเพราะ (HSD’80) กรรมการกลาง คุณวีระพล อาษาภา (GTE’81) กรรมการกลาง
 25. 25. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 คุณอุทัย ศรีไหม (AFE’81) กรรมการกลาง คุณชูศักดิ์ นาคประสิทธิ์ (AFE’81) กรรมการกลาง
 26. 26. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 คุณประวัติ ธีรสวัสดิ์ (GTE’81) กรรมการกลาง คุณสิทธิชัย จุลสิงห (GTE’82) กรรมการกลาง
 27. 27. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 คุณสมชาย จิตตวิสุทธิวงค (GTE’82) กรรมการกลาง ดร.ศุภชัย ตันติคมน (GTE’82) กรรมการกลาง
 28. 28. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 คุณวิเชียร วิไลงาม (SEC‘82) กรรมการกลาง คุณศุภชัย รักพานิชมณี (WRE‘83) กรรมการกลาง
 29. 29. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 ดร.สมประสงค สัตยมัลลี (GTE’90) กรรมการกลาง
 30. 30. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 คณะผูแทนหนวยงาน
 31. 31. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 รศ.ดร.วันชัย เทพรักษ (GTE’82) ผูแทน จุฬาฯ รศ.ดร.สัมพันธ สิงหราชวราพันธ (GTE’82) ผูแทน มช.
 32. 32. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 รศ.ดร.ชวลิต ชาลีรักษตระกูล (WRE’83) ผูแทน ธรรมศาสตร รศ.ดร.จิตรา วีรบุรีนนท (HSD’83) ผูแทน มสธ.
 33. 33. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 รศ.นอ.ยุทธนา ตระหงาน (CA’81) ผูแทน ม.แมฟาหลวง รศ.ดร.ปริศนา สุวรรณาพร (SOM’99) ผูแทน มก.
 34. 34. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 รศ.ดร.อุดมผล พืชนไพบูลย (GTE’82) ผูแทน มอ. ผูแทน มข.
 35. 35. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 อ.ดร.ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี (CEIM’07) ผูแทน ม.นเรศวร อ.ดร.เกศสุดา ลิมศิลา (CEIM’09) ่ ผูแทน ม.มหานคร
 36. 36. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 คุณชนินทร อารีพิทักษ (GTE’83) ผูแทน กฟผ. คุณอรวิทย เหมะจุฑา (GTE’84) ผูแทน กทม.
 37. 37. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 คุณจินดา สุทธิวานิช (GTE’84) ผูแทน บ.ปญญา คอนซัลแตนท ดร.อภิชาต สระมูล (GTE’96) ผูแทน บ.ทีม คอนซัลแตนท
 38. 38. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 ดร.อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช (SEC’95) ผูแทน กรมทางหลวง อ.ดร.วัชระ เสือดี (WRE’06) ผูแทน กรมชลประทาน
 39. 39. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 คณะผูแทนรุน
 40. 40. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 อ.ชาญ ตระการศิลป (CS’91) ผูแทนรุน 1991 ดร.พัฒนพงศ ทองสุข (SEC’95) ผูแทนรุน 1995
 41. 41. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รูแทนคุณ (SEC’98) ผูแทนรุน 1998 ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา (SEC’98) ผูแทนรุน 1998
 42. 42. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 คุณสรรกมล อุบลพงศ (SOM’99) ผูแทนรุน 1999 คุณเอกลักษณ ไพบูลยยิ่ง (ISE’00) ผูแทนรุน 2000
 43. 43. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 ดร.พัลลภ วิสุทธิ์เมธานุกูล (GTE’00) ผูแทนรุน 2000 ดร.ศุภณัฐ กิจเจริญศักดิ์กุล (CS’01) ผูแทนรุน 2001
 44. 44. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 อ.ดร.ธเนศ อักษร (CM’03) ผูแทนรุน 2003 คุณยุทธนา รอดสีเสน (SOM’04) ผูแทนรุน 2004
 45. 45. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 คุณดิเรก กรวยศิริวงค (STE’07) ผูแทนรุน 2007 คุณสุณัฏฐา อัฐฐิศิลปเวท (AFE’07) ผูแทนรุน 2007
 46. 46. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 คุณภาณุวัฒน บุญญานันท (UEM’08) ผูแทนรุน 2008 คุณลลิต เพียรชัย (ITC’09) ผูแทนรุน 2009
 47. 47. สมาคมนักเรียนเกาเอไอที(ประเทศไทย) 2553-2554 คุณศุภศักดิ์ กุลวงศอนันชัย (CSIM’09) ผูแทนรุน 2009

×