Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1

. _1

R-2Ir: I”‘fiau3lr= ;[

‘v‘: rCiF~'. r:II :3 c» in 

‘. "I! II'-M‘ 2 slit. ‘-IIL. '1r«'2‘rem'
. A n_ A _ fig. .m‘...
Diianmami

Aamcnna nwmnn

mmgmum‘ D; nzxnzcmmn 5
 -175: 313 Qlflfii

aha. -fir " 21'$'21§TTH3ff$'6I

Pitambari Products Pvt...
g1“r1f%a'a1gf= r21=f, §F= rEf3§fi1R= f

fif3WW: Q1fiI

a1§fi§f‘1'WT*? fi.

mgfimwfir. 

€rq1%nf%11:rnfi<; ti12i=1fi%. .a= .‘= I1?I...
aIFcRi’r¥i'= iTrI$ fsrawfi 3 mm
Iitrrafi %? r.? =IT. fifi7=lo‘{ I gags; 
111.3TrI%I? ‘<? I% j
sT. Hfi: RT§m1iIIE5 : 
$Tfi’Wi? lfi...
F. 

.  ““mjf-
C ‘ élcilfiaa Q0953

‘arI'£r’zqraasaTau1aruRm1Ra1a? ra1asar
‘T| ‘1%1Ts'?3|T? '|‘f’é’fW7=lTc'*171T. €vT| Trl...
0 <

arIIr1%I: s1== L1‘—rfi= Ta‘ufim1’%IT‘a'r= iaa1fia1s3r
a1ar7!1‘1?? raII3a§, ErfiIa'§f3Tt7=I7r(fi16b§r‘trfiI%n’
fisfifiiaflafitaa...
cafisfinififiafilaqaaimfifififfiafi
$wn?41a1m%@R= €rfiEmTa1$$fi= Ifi1?firwFdfi$m%3<H€r, %%THfiTna:12iTanfiE
a1aT. Hm%a€fiIfi1€91fififi%@WR%Wfifin1...
31111 31 1sTE1é1=11 f9c1F£1c11 1=1=11c11 arm Fdfgoar 3&1. I11
a-1"e111'n?11 1°=11°t1'r11'—1 = retr1 1”t1a°1Er1
aw am T131?...
a1§mrsTrfir§rI= I1%IH#qsran1%E5R'

5”“ C
nrlafimfifiaruam n1.a4TFcI= :‘rh%

. snaamfinfiawnam ? |3|T§F'l?5U'TT
2rI%11I: s11a=41...
agwamfirafimfiqasnfifisw

. %o—<: I6a€‘r$fi: Ifi%? r¥? Iafi sfirrcrwiiia E 22¢
. anviaa1si’ru1:s~rraa»“< amnasfazufiu an
. $fia'—...
an%rrefa13q1=? rnTI3°r -9-

WW **: ;W% Bqwamimwemsm? 
fifirmaqmaimfigm afiEfia§fi2J. uTs1T%fi€rH? Ié1fia<aHTEWfi€fir, q<g'fi€IE51%isg...
1%r%? v$r.3T= rl%F6r=4'<'I2,°r=17s:112I! §r? >13I= rq<*q1T'xqEI116a1
E? rn11'éfi1?-ss11€rarcr1fie? r!2?r%Iz5airi? $r1%r6a1€I...
77<’v’?77/$2T*fi‘77§= /L777'? F5T
zmvwmlgwazzizzr
simvfiaiazar/ /’
afiifi fimfr, am= Ia1?: 'r afiai, Sn: -fi'x' f?1am, =1.1%. 
...
‘E/ §'w7277=7, @gve77=7377a? aar e7'a77/
aaéarwgavaar, gwmrszrmvr/ /’

_L_
‘1?? omiH_: rH‘'Ié1E51fi? I%u1=I8qTg4TI? vrrqI'...
?_1fi5111a, ir%1,= rmfiaaa11a? sn€tarcfi%}%ITra? qwa'&11a
1?I%r. :I1.a1:'h€5eIF1€1,1?1iT: I=1aGI=1'%, a1<5U1I= a'I%r, a1'¢'hE...
-1;1§11§7~1'c16°‘fi

6

$1fia1’%'r‘€1?q'Bfi1?a1%1§°‘n?1€1s11qE=11a=1=1=11a? 
:? v1€1>—z1111'rtfi?11fi7'1fiE211'x'1m? rE11E?1.s11...
31a@1t~11,a11a1e1°1‘<'IE?5a11?rc11%1a's1=1s1’s'fiUn<P1arc, ’111,
111§1'c?1211a11‘h€1a111%1.1?11111,1'11,1121,1=1e1,3fi1,c1a1...
31112111325 3111=1:12111’1a1i %211=11%1§11‘| 'a1?11113111a

51. 3111’1='¢1311f17’1111'1,€l%‘1€1!!11*3e115a11fi. N11?11%aRu...
IEI11Ff%’9TEI1'€

4
Ebvwmifiwméamafifirfifiaiwmfiraqasfiaamauaavfiafirfimwvfi
$i25Ra€1%r. $1i1aq191a251%qTa? Ra? vnanTIt'§r| $Ia1Tu1a...
éa= €I?1‘afifi1.?1I? r21aET<a? v1§:1=1z»%1.n21€r1n1fi2511Era1%q1
? 'a1R*a1§31211?1aa7cfi'%ra1fi=1q13"Ra%1a11%fi. da? g?1fi
a1§rcfi...
s7211;’2%372/721=va77=/ '2'7#a772'f/ 
a2vi? '2'=7§'7217f%27'&= f// 
117721a7721'72/2717217751727/1372172/7'27 2721 w= /72'...
ga? “'%IFErf€r=5t2=rau—= :r2a§m122afia‘i*

u¥n: §h$arfi#aFH,1mafi3finHn¥, ffignafli%5n§%, gfit
= fiadfi§azfiQn

mzalafiamfiafia, ;r9nm...
.¢n2m§. :n2a»-e

aflmamemmmsm‘ mews anal’ naeanrq . 
sfimsmqfimwm 

[3 figqwqmm EH3 ma$mn’m ‘mE$@fimw’mafiw§%a
‘l$§<I| ‘2341fi’T ...
2%  

gen WEE Enema 21:51? ET swan 31%! Q? WE
nEr7R'1¢I= I$r~': rI? ra1'x= a?r. ‘21?: 'r2i1%U1€ra7I6rr’a1'@rfi€
= %U1Efi....
GiTi? >I12n<wa1%‘na§:2§§rl$r. sisnn= i:l§*24'c‘h? l%r1inIlfi>——i1<? I
2R33ra*41%laa| aqfiI%lns2?r? a-ct: %lg:2§il%awU2Tm121<...
s11111i11131f1«11111111116t1111l'?1%11a121a1s111;1*»H11111’a. 'fi1
31111. 311-i11o111'11111 s111111111111.1c11g1ofi111111111...
i
 A

1111311»11a1111111111l1111i111
311%'.11s11$111'111i1'11a11fi11
<'=116r111'1i’1g111111I‘r311%. 
a1111111111111111,‘s‘l...
$$I'c1'xga1'€a1 93%. E51%I'c1TEra>°r G241 Qsfi rrifim 11811
aB'c5=rt? rv: I111EmTa1¢IEI? qTaIsnQao'c‘h'x= rEIa1%EI1q= rRI1%...
Er>Wrr%E1?1UT131<$1=11%*r. ’Ir1s1aiag1th? %1n1vn1$111ra=11
111e5ifi€1?113§111fi1a1a,1‘ar1E-?1?ra11%?1,a1%1fiR1%1.a11?1E511
11...
31s1E1'x3?11‘zT1é1111=5f13n11n13,éB€111a111fi=11%111111$11?1?1
=11§1. 611111 éE1211:'1°1 111317111, 14111111311, 11515321
1...
1 1

I%F1%‘fi§l@1

51111-1, 1111,: -1112111, = ;rna, »nw11aw§aara1a1111,sr1a1q111q1a111e1
 1U111111;~"’r111E1111a1§31r111fi°...
1?v1111111§fi*, ,17111113f1111fiv1%1111111ao‘c‘h1v11%I=1
11.11=11fi.111rr111111fi%1f%111é11n=11111111111'111111‘h
3111111, 111...
I11§T. ..? :Ta5m73rfiUrr<= rI3a°r= rRTGr%rfi»i= I1€r. Q%5E5aTaIr
EFl'a°| §=| T,‘1°T1?vIEfffiF'T. €fE|1EF5|'£? fEF| T=5|1'11??...
i= flZ= .’°TR‘Tf‘§f)
s77fi3‘a)=77va? v7a»7Er)s7vv7sn? 
w? ?ez7v2zw)a7z77/
(§; ?»I1irs1'rUIfi’s‘; I.§? =I‘‘1ErfiU1TUTI''*I1€r~...
I%$f. E|T. $1é? I~7

3:. [1T€rE5raz1TaIrn1'1TUTra#3r, ashes, tIT24"=11‘cI? a‘1%HIi= I1”€rQ$
1%r%tr<'%J1=r3TI*s'.6a1fi= rI...
// ao°an= /?3'/ ?=17<—»/2ff31sg'vv»Ts'saGiaa“/ /
/ /aa“/ %a7'a'a*= n27afi11v1tezr1‘? :1@'7aa#7‘;7v7v277z: ‘ao°/ /
‘?12Téa?1...
// a3a;75‘5'/ §117a1f/ ?1gy'=71>52a5fso“/ /
/ /aa*/ ‘§7a'5'5fv727ai?19v1arc1121s'7<5'e#h7v71=177¢5sa“/ /
‘1151é51511=11511...
§1111331§: <?151o‘é’1qf&téa11
(s)w11rr1e115151a515111%11a111
11T: fi'cr—a1wa§1m11(mE)a5r1wI
(f)51?«1115171F-11515f1'2‘F1a11...
5111s11?: *5111'5111111§311%. 
111 115111'o'1n531 151511 511511 3115121511 511151 51151
1111111511 a§11§%‘151R51151311‘115...
- attfi. slaw. f%tfi‘Imfi. a‘ma? »fra1;r0Te‘Ie? 
- fix¢§R! ra= r.97II*-1'(aa1ru'ef—r: Tm”I"3"<5f. 555*. Eenéhfi. 
' Mwfifiam...
l§FoF>| T?T|3

(9lae7€77/? a~= fgzvi: ??7727m77?'/ 

a7‘%2a727é? a772fi= %szvm"/ 

aW WW/ 

: /we727v#7377v7§'g?6wva7wr/ /
...
=Ia%1?1=aq'x'R1%u‘r, s1arwq1%u1an? HTa. ‘s1Ts%1ax5’r
‘85?. ',§lRTEf31F*iEF| '<'E| Tq? ?|'| fi.Bfi3E'EF|3‘R? FITERW
G1111%I1B...
131§a. s111111:111.111m1§1a115H1a1fi111. ‘1111'am1111
1111111’ 3 11mm 31131111111111 §11fi11fi ~‘rl'R-F1 111111131
1%»1%1?1E1...
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems

1,288 views

Published on

One & only diwali Magazine exclusively dedicated to Poems...Pratibha Diwali Magazine - Poem Special published by Reknowned Publisher - Vyas Creations.

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

Pratibha Diwali Magazine - Poem Special... Unique Diwali Magazine in India, dedicated to Poems

 1. 1. 1 . _1 R-2Ir: I”‘fiau3lr= ;[ ‘v‘: rCiF~'. r:II :3 c» in ‘. "I! II'-M‘ 2 slit. ‘-IIL. '1r«'2‘rem' . A n_ A _ fig. .m‘__A‘ A , fly f _-; ,, m T <? :l! EP! l{ '. 'r! Ir= .fi? » : HF‘-3N ! [ ‘kw I’ ‘WW . . —v ; ;> . :‘: -frqfir 1;/ ‘WV ii; -4r‘7:£rPH J, 5:», x. ‘ 53 , ‘ «: é:rr: rTT= ;' izrmmry y~ - T O I - . I 1.‘; / F1“. -W fifly. -FLFFFK . " ‘. -; 7*, :3-WW 7N’: ' _ ' ‘fl -M -I f$"; ‘F I T T 5?“ I 1 rfl AIQV ‘r‘£= w[“>I§”'"l . iiwfl ““7E”V£'”V O. If; . ‘I; AI‘ , _, , __y I 1;, ‘ o. F!fl “CF .4 rcrrrfl 5 L — ‘:3-s‘: r-r= R=iy= :y% ‘ " : _._ _/ ‘:1- ‘ SI‘ ‘.7: ', ». ‘,4 I M . ~.{. ;T= .,.1r H ‘ ‘ L A J ‘ L 1 ‘EH~tIr= .a‘ L wk)». AV : ~ ‘ Qoo/ -c‘
 2. 2. Diianmami Aamcnna nwmnn mmgmum‘ D; nzxnzcmmn 5 -175: 313 Qlflfii aha. -fir " 21'$'21§TTH3ff$'6I Pitambari Products Pvt. Ltd. Thane : 022-6703 5555/ 5500 CRM No. : 022-6703 5564, 5699, 5532 . Pune office : (020) 2539 0734/ 9921001222, AGM : 8451907100, ASM: KHANDESH 2 8451907158, CENTRAL MUMBAI: 8451907123. WESTERN MUMBAI: 8451907111. NAGARI M'WADA: 8450971400. 8450971393, VIDARBHA: 8450971401, Pune: 8380066422, W. Mah - Kol. 8. Goa: 7745024376, 8451907147 www. pitambari. com
 3. 3. g1“r1f%a'a1gf= r21=f, §F= rEf3§fi1R= f fif3WW: Q1fiI a1§fi§f‘1'WT*? fi. mgfimwfir. €rq1%nf%11:rnfi<; ti12i=1fi%. .a= .‘= I1?It=1u: zaffignfawnwmrfiuh wwmfiafiafifi aTui’tf%= RJ1aIF4=1”1,= r=rIfi1c—q'ItL = T‘l1fi13WfiT3TH'fiI3Tg1fi'| "{ §aaT§trT~rimfiv{. ..a%wrarrL: n Eiéfimvq %1‘fiaraia%’r*fii’<; 'aaTr‘fi211=? r1%fl%$r311'a. ‘. mqgamwamwqfilfiafimasfimm. wmefiuafiaqrcfiamqfififififrgwmwmér vrI€t. uT2mEq1aTRTt§1fia1%rITI=11%r'<<>41=rnTl«= r
 4. 4. aIFcRi’r¥i'= iTrI$ fsrawfi 3 mm Iitrrafi %? r.? =IT. fifi7=lo‘{ I gags; 111.3TrI%I? ‘<? I% j sT. Hfi: RT§m1iIIE5 : $Tfi’Wi? lfi= lW ' mam 1%F? I'q'fi1fi3, 11€t: >T‘<: r%4‘I6aaoT Hfiwmwara WWW nfinwhsz fimwfiafi, WWW. ‘qfiwésiga, WWW, rmaisisnaw, Ilaiaawiawr, a1aR11%a'fi=1’% Wa$am w$, $$aWw . -__I 91'! ’-éTfi: '|§Q17I[ : =.°r-x,1Ir:1aa=1TeFs[, sfisiaafi%EiTrifiWv1,H1R1:<, 'r,3rfiT(q)—ao Q. 3 Tel. : 022-2544 7038 / 996783951 0 ‘ Email : vyascreations@gmai| .com Website : wvvw. vyascreations. com : wvvw. facebook. com/ JoinVyasCreations = 'ri€| vr1T1tIa»—cI1z= .'?41=I°r1”r%? rsa1'c§'£[, a11?r(1.)? i1} aa1Ha~1are°r—x,11111fiaITaaw, sfi»1aa?1€EiT11fiI92I, =fim's'r, a11?r(11.)—xoo aoR. ?3R1Wrl%I? r%11. 3 w'? rfi1:= r vmwrqsr MAHMAR29446/13/1/2006-TC ‘ $? '|EF CiT: ?|ER'°T srfiifimw <1 LSA9 3911? 1 An Imagination “PRATIBHA” } R131’ fi'§| '5|'iT-F| 't'ff ? §—snq’r'fi I www. bookganga. comER 31%i= n13§Ia11a's$13TI%. mfiwmfiaéaimhaaafifififimfifiéufiwaifimwfifinmmmamamwmmfifi.
 5. 5. F. . ““mjf- C ‘ élcilfiaa Q0953 ‘arI'£r’zqraasaTau1aruRm1Ra1a? ra1asar ‘T| ‘1%1Ts'?3|T? '|‘f’é’fW7=lTc'*171T. €vT| Trl?1|T73l5|€€| T umafivqranfiruiansazaréliaauaiummfilm fiaaimviernaiamaaiwaafauiaiaiaafir an1%ra*41§r11tvIE1T‘s'ra1Er, ¥g, a7:r, %a= ?r,1aI, a¢ira'Un6raUrrm11|€ian36ar? s°r-I36-? I'1$ a1EorI6IT1“= ItvIa? I1=I1,1§aaa1=IIaT? ~*:1€9T$ir11U-I1?r§i’r a~'{"cIFIi1i%I?1i?4I? h$3?u*g—cftr5rEI1%I113”Un= <*4T ‘slag? -'r113{1F’r’ WT ‘~31T'1's°f-$T'1'ePf' ZIT azamnamwsmmmfifilamaawm HUT-3?HHl? f11E‘H'? i’§| fi171T, §*? '?| i|3-1?? |5I1?3’f‘11°{Wr3"r fi: *s‘rqm€a1aa1%R? r1=ima$= %'°fr11rs'uv41:r: -?: -is aRr—éa»?3r111a? I1=II11TU1¥I1?1I3EI? ma15Ia3 ? ~*Ii= II1§r= r%4=*4a'Ia! $1%I? II1?a'§rai$I111B°r$ra°$I*3t 6i1am8qi%irf—rli1?? r311Ea1%ra1TtrUr1IIREh%r. 1=i111aw41=I1?q13rE&1:5II1%f%*4aaa1:*? IasF-1201111 wifiwnaififiwfimmfirififimfiimwaaar aifimazmfiqqafiafialfi. ‘sng'r1111=rz11n: eIIa1' msiaaaiariaianun fia1a3raia»11112s°r€11a$an1?1r14eiwR%r14sv5i?1 fitirafifirfiifiasrwwaiwiaaihfiaéfi WW. ?4T$1%IfiT1”a'9111$Ia31¥Ia11?r$1%IaTfi€I?41 a'IiI$i: II1%? =I1Eo? ranfiIr= IT= Ia'l1i€€I1%Ii§$‘x*y‘-Ifi§r! - sir}. a1. 9:93»? .-
 6. 6. 0 < arIIr1%I: s1== L1‘—rfi= Ta‘ufim1’%IT‘a'r= iaa1fia1s3r a1ar7!1‘1?? raII3a§, ErfiIa'§f3Tt7=I7r(fi16b§r‘trfiI%n’ fisfifiiaflafitaaiaiafiwnfiufiafiaaamfiaiy a1a? ?r. ?41a= i$I€£II1’-rI?1?'n? r6a1¥{WI$1’«= @t11%I1?vI$ : 'I1€13TTn?4a7=I1:= .',1=imaa3a? r.a1.5Ifi${a41firr?41%r¥Ia‘ ¥I‘a'= Ima11%'. ?ai€ain'c? r§a3I? ITa*4a%1an~<= ra*4i= i1a 3Tr¢Ufl¥lETE'| ?Wi¥lT: °fq1E| ?*'I1??1T€Tf€$3j‘31%I? ?Ii! ?41aI1iaT‘u1“? I%n’1ia1a? rai$3r$fi= Ia1fi= I3‘Iw1a3 Ifiufirxliatawwaiéiuisasaivsrfivqeiacifi iifirwwmaalaaafiamwml ‘$rE? l1'{? ?f’? JT auamhaaimmaamaxfiuwmanfiaam ‘rrfiI‘14T"-a'r‘1$3Ia'ai$a1I11?= IT! ?:Tai? =I? I€? r?= I?r€F$I1°r ¥i111E$‘%'°. ET‘113’41T= lTE| ?I1iI7=i'| fi@| ‘1§i75l1?7'l‘%T ‘TMfiE, Fiq13$%Ii. ET.3|§${3flWTFiW{$fiEE = I1='I’r11131T11=H1=I%I3$1E11a11%‘!1i‘rHai'%ITazU? raTI%! aT| aRrI6°r1111°: :?~*41fi‘am‘T9fié. 'anIiaTa»7=IéuirI’ Eha= I1€4IHEi%rs3Ia1fiHa‘a1arRra41=aa2iI%anfiI : Iaao—crt51IaIs? ra1aI¥41am'E'fii. aifia? vi1axr1%I‘i1€i°r afiamfifififiwfifiwmiwfimaiafiamm fiwfirfifirfiaimanfiinvnfififiifirfirnnanviash a1I? r.‘a1%3Iru1fiuRI€t’%111E1111%I¥ITrrfiI? I %?21a§? I,a1.¥? r. nfiaw, fi= i?: 'r,11.fi= T. fir, fi1Ir, s11€I1?f @I= :in1§1aai$Ifi¥I1aIéfi1€'1an%a. %$11a= Ia‘11%aiHT, ‘ 1' Y‘ , i few, I €EItha4a2o<ax : <.'T. fi=IeI?41IIEI1vI&I?41%aI.11r. Ré$<sn1fir1”= I5'q'ia11 maaiaiaafinwamramaravtwlhiwafiliifi 11*I1II1113.1rI? =I$(?41='fr11111fi? *r%rTc? I€vI1a1.%1.€I1a? u?41' <'1'§§‘= |1'£|3f? J1€5|TEf? T?= l?l1%f¥T5lEW1ElT31‘93l1¥i‘1"I 111a1a= Ii11€a3I6£I€11a= ra7rUn= aI1n?31$I? ra1EI1?4E1T €?31?r. a1%I= rairffiraiv= :rsrzIwrr%ai‘ci1tvIaIarra1m$ 1‘Ia1s1%iaI1‘a'. araa'IIa~—c111?ifi1?i1141a°r%iraml‘Is1'*f311%'. a= I€ra‘~21a§ai= ?r1%a@r311%'. €i1€1?r2'Ifi€r= I%¥rI% Bafiinfirfirafil afi$3?IR11TU? raI3a11$I? :'aIa11Ia1fi. a4?Ia6 €r‘rI1F«*4Ta71%IaTa'I%Ifi1%r141i1aa»1Ii= II? «*4131aiI? a' Ema’Ir2na'R? rRr. Irs16i? r2a', RR18?rua1EI1fIsUrrUir @'I111éWanffir11r»ha: i‘rfi? vI1:l. 'a? I6a1fiaaafi%r»‘s. ' 111itaa? r£a'1TIw-Tnfi1ar7r17a'U§Ia? @itrIi: fi1?1'%F*11?»*4T ? l'{§1T{Tr| TUlT= |?f. aIIEra1'? 'I$w1T= i?r—a11*»fi%r—a1i‘31'? 'I? «*41aa‘I8%41?= IIiI=1 a~‘1'cI1=ITfi¥I? rI? r.ari€: IT3Ia»°r3aa1aI%‘1'1r= Ia1'¥iR1aT awziwwfir. $I‘é1‘€41$fi= IaTa1$IEa1%Iw? I$€1@?4Ts1$Rran%fi. a1?1$awrI7=i? I1=IT3=‘s: *r3r1{—I? s°rEHréiTs1'@F«= I13€o'an11‘Jr naififiéégéamwmfifififilfimalfitmfir. a11=I? i1”§t1113anTaaIU?11'vi‘r: I1ac'”'1ta1§i‘iaIa"r! a11“? I?$r11ma$8i1R? ?r1ir113Itr%i, sT. fi=IEI?4Tn6I1%?4&I %1R1arq'Wmai$I€4Ta1m$aIufiIa1a1%? refit? a1 $iRraIrtk=1T1"= R‘Itr§E? I! — aw? ra: i‘azui’I'£r
 7. 7. cafisfinififiafilaqaaimfifififfiafi $wn?41a1m%@R= €rfiEmTa1$$fi= Ifi1?firwFdfi$m%3<H€r, %%THfiTna:12iTanfiE a1aT. Hm%a€fiIfi1€91fififi%@WR%Wfifin1QmnHréTa1%. argWmE4TwT= fifi1a1naT amrlrficn, c91<r$l“c1<1T‘a°i14moaI1d 0‘l<= |o<': =1T, wJi1?Is11firRa91II¥fi1hEa41%. a11%. ?4TFa"I? =rI? i§I111?¥fiII$fi= I'cIi%IT1i? =I? r?41a1$I? r311%. ‘ €T§’aIaTsfiaIfiI2fi¥imaEHqEfifiaa1aEIfim9a1aI91qaF~’11a: ?r¥imaR7%fi. aT. fifiw, 11?= I1"= IT‘rfi1fifl17=I1€aIT? =I: I8£I=1Ir<J; 'i1?s§r!
 8. 8. 31111 31 1sTE1é1=11 f9c1F£1c11 1=1=11c11 arm Fdfgoar 3&1. I11 a-1"e111'n?11 1°=11°t1'r11'—1 = retr1 1”t1a°1Er1 aw am T131?-1. 11311 111 17311111111 rI1'c11=11 : +W«= n=1a 1:111 311%. $1111 §1ew1$r1 111 EH13 E5118 E1911 f$R°r'1?I1§ 11 111'-'11 «'=1o‘fi=1111 e-1111211 1:1t11aE11t1'rz ‘am %‘q<>1'«E(1113°1 13121 3611 Ram! 29165111 ¥T"a"¥TT11"T §TTF*iFr? IT 116121 1111 a1’a11=11‘1=i~2—a’ 3111<~*11 $l? =1c11:i1 111m-1 =11:-wnt _cI_? ?l_°T, TuIa W3 F~*11?=1I%11t91$rU11%@Raa1111é11,a11111%1%11I§ar % , °. 7 ‘ s11c11.1111‘e<:11111“y111Is1—€(oa1111I"11i;11111=1111c1c1 1” ? . 3 mwifia W: Ema fang ’ ggfi EFSUEWEE, W mag snag flaw! . 1 611 31-11-11 a111e1r<z -11.31 U-111Grs1rfia13o?1tv1?=1Ea? ?111*1FiTa¥111111‘1s11?=11=>1?11 I I mWw%§@wm’Wm’_‘h ammmfififi. afi§awW *-‘I sq: F. fi mmfiggéa ? €11aét111“? >1s1111w€%1111UFE11F11=11?1?; U?11¥1=11aW —= fifi1I1T11'aarc11z-:
 9. 9. a1§mrsTrfir§rI= I1%IH#qsran1%E5R' 5”“ C nrlafimfifiaruam n1.a4TFcI= :‘rh% . snaamfinfiawnam ? |3|T§F'l?5U'TT 2rI%11I: s11a=41'éT1“a1"<I= rar—cr a114=I%sTq1‘% . awaunamwfia >sf1TI11§. a‘I1‘uI~‘( %$1a§ai€qTa6I6q1?'ha‘é? rIrfiInI : =.'T. *{p4T1%IaUfi¥r . fizralasfirnfiamvx ma? . fiflmii si’r. <‘= II. ?I€¥${ _ ah—qfi'aT$rua1=I1 E|1ET= lwTfFf ¥II1°a? *119411TI‘=11=<*41?? I?rrfiIIifiI= r : =rT. a1§u*e1Tw? =FUfi . maasfififiaaafiaq ‘17=| *F| T?I311?6'| 's' azafianarafafi §‘EfiT¥? |€$I ? ‘WW’ awfifijéi érfiélétfér amasrswratla $1%rcITavs? ra11=na°r? afimfiaaéaai rz: a'$'r%%€r1fiH a‘{. %.: =‘I1a 1T1?| T|111'?3|“T: T=lo‘| ETr|1F1Tf‘31€'UT| T‘4'6'| $|35{ s'r‘ta1.? :fia~'( n‘ra'a°r—f3I1°2.m’€ra~‘<=1’r % Trf. §'3l1%i‘f(‘’TTF|1TfFf) . §fl? *|‘? f341%'€f : <.'T. a’rUrr¥rI'3'IEI»T . shwmfirmgfi awmfiwmaw Wzwmmaw WW 1)¥r. u11*a111%rfiaT= i?rs141=r ¥l? 'lT<’T‘€TlE6iflW 111.11?= 'r1vIaa1?r sfiumavfifivawwiaw Hiaaifian . nT.1J1Wé': I:U«? IT= I=I13p47=I1€I1ufi41I smzlmifii {K9 N ? °« ? % 33 3H 3% XX 3% H2 HX HX RH H6 ER 5% 92 KN 9‘§ 63 (, 9 Vi 20X 206 22° 22? {QR
 10. 10. agwamfirafimfiqasnfifisw . %o—<: I6a€‘r$fi: Ifi%? r¥? Iafi sfirrcrwiiia E 22¢ . anviaa1si’ru1:s~rraa»“< amnasfazufiu an . $fia'—%Ia$r<a411TJrsa1“=11%I'3I fimwafimw 22¢ . fi= |'<{l35|THTfi7=5i%| fiT €T. fi=IGmTIIv—I1Er&1 232 - n€$£i€aT? =HI8a1?fiFfrr1‘? I14I : e:”r.1”? =It—I?4TIITvI1‘r-? «'r&T gum . 111 HfiB| TW:9flfi1fifiFlT§fi“f33|E wsfimfiua we . Wm zuz - s11$rs1aTU? r-141si‘r11?4‘I1T$n65r Weifiéfi {HS . arraufiziarava 2&2 . aafi= u%: aa1§afr‘tn"r: -‘r mfirfsfi 2&2 . mfaawwmaamr afilavmai 2&3 . n= rfirr§§, a=rfiIra1Trr zarrfirmunfia 2&9 . gafiaafiaimaafium wmesiaafinm 23¢ . rrsfivafiw gwiarrsgaa 2&9?-no I Z62 - Faefiaaagsnfififi ¥’r’rE»"c1T1%HaW 268 . Efiwrfiaaaaamwfiir ¥i‘I41?v? r%411?r tea I 2§° . 1fi'<I@I1§= I1€? rFofiIW21T : <.'T. a1?fi*aI1fi:3.* 2&3 - — H'11crr1‘ra+»€. ',IIHTa'I%4sq»<2s, a:Fda: r1fida1I, a4"5Ur%$rq1€',141%4a'féIa? rar»T, q*2:'ra4Tg%, E1?43aTré€I,
 11. 11. an%rrefa13q1=? rnTI3°r -9- WW **: ;W% Bqwamimwemsm? fifirmaqmaimfigm afiEfia§fi2J. uTs1T%fi€rH? Ié1fia<aHTEWfi€fir, q<g'fi€IE51%isg§aTq; fi?$r EI3f? ‘=I? r?Ir? '?IE| ?5I? =I? IT? =rr6f? ErE3’I. ?aHIa1'a1qnaW3%? rH1€r.3.?1.qqLLHs= i1%ff%? >F«*IraTfi24fi1T1%rmI maa aIau1?wfi%i%I131wqw1afI? Rww; €|a'r<? r;i2n%I1nT%a1eia'41fisTI%, ‘afi? vrI1TUi’r"qt»s'ci1€rEfi$fiRI “‘fi'? "3T"’~1"T‘ am. a*4114t'r13IafiEs arm '; ’;7:mZiH§’%2"%"5/’ Ha tn? ‘ am a’_°fi§3[ 3I3'? a77sn? «7a:7757?fi‘/ . azzfi? wa7‘é277'vfi/ /’ ?1'1E1?4TaT<sIrI%r6h'sI= ITaT= si°I1Tr? I$rr%5zv$r. <a29L1w3IH%Ts. 'Gt%H11%‘W§ ‘Ara’ -24’.
 12. 12. 1%r%? v$r.3T= rl%F6r=4'<'I2,°r=17s:112I! §r? >13I= rq<*q1T'xqEI116a1 E? rn11'éfi1?-ss11€rarcr1fie? r!2?r%Iz5airi? $r1%r6a1€I? Tr.1%1fir 1nfiIa§tv‘$ ‘SW63’ 31653‘? F577-I'| Fr T| '|'~’3|T7$ TITIFFTFI. ‘ ’mmmmfi@fi, ‘¢fi77a'>7—Wfivr? é>E7a9aa7vr7/ vrfl7‘a7av? ?/? /277/%"F/ a7v7'av77w/ /’ fiS‘cn §u7R61=I1%{ Huh EH31. §. fi. *12x? %r <13<ns11%fiI125|66m= I?rI? r. _ Q_ azsavfimehsamemamalfimaaavé. : v5.= a. ‘mm fir 92%. ET? ~'TiiIT25I65.aI'| =‘fr"H1aTfi a1Tf%r‘s141TrrneJ1’%: i24's1‘I‘cfi'sr§W, ?H¢Irafi? a1 an1%ra1141Ta12m7:qn2FR1=I16?I2r7I‘n? I11=r; iariEra411%1ti941?r GHU13. 331. was ér wee =4Tma6Ifi$rI? v‘W4'? rQa»=1T2I H€I? rGr. a?R1wamsn13rarRE5€rd24TaTErm1TaIi= Tr3€ ‘wmwaagm = ‘ha: |2r? I'r: rI%rf&5?r$a$r.211?ra’I= reIei11<r6%? %a1= ra1?r. QE5a1fi1Tafa1=[§<RT8&aT2i. Qa56a1aET1?E5a? §iH: ?r q1Wfi€125.m2m; fu1?vTe. 'ETr? i2§aT§; n1%qa1Rqs1<H§r, ?fi _ 3_ 1%I%I’ran1'%‘hEo'aTcfi'%frn'<'IafiaTan1%11_a3H? vs1¢Hn<rI2.°r ¥€rt+>T= r(<m; e fir <1s. <1~§)I11%‘1%R«‘-I3?TU1’a111%m3T §? h?rTr aavfi ark In ?1TrfERT°'€| T?"n? *3' a7:: JT-11 'x'1?IEIo‘c‘h*I'a»°rm1a%I1an'-RTéa? vrr, ‘:7=r—= /27=Ma»7fi'a: van/ ;?77177a'§'a2#e7?7ar/ v~m77?+J7¥7777=/7a7/ mzamr/ /' 31'@f? R11E6Eb'I<'= =r, (2000 3?l<’= =IT) ET ; i2IafI2‘fi€I$%Tr%'. g%g2I%r»a<‘rq*q? T1?114TuTg11?~? r.:3111% a93fiRE51fia1iITETaTqn1U§H! a?. =%a? =n2fi%uTg? fiaT awn! gmvsrmmifiitfi 1a‘f= |1 aw 31T%ir. a%'r: 2w2fi"r‘I m'<*Itia‘aTrz1f%1r? Err’aTrraTa, ‘r*~7r5fi5==7N>W: zF>7EI§? ‘7, w / t77a‘7=/ g137sfia77, aigavwzgvvwsrwvvr/ /’ -8- 5rr1%§°tEI1a;14111%I1$IEo?1%171@r¢I'cI1@, 'r a111%Ia5|Er°‘h%IT I-su—vI? Ia'r'$I6oF! sfiE5i= IT¥= §i%1': 'r=4E5a? vn<1rha1:<: rifR6 @m . amwmm a1§I1=: 'c. '|<= r=rrn25snf%?1%r1%rf%r«vr. qaue=1ems's'ra1a1‘a r{1,= rrq‘Ia1:= ,'r. §1sz| Tagn1'% 3ootfm13BtR«'rssJ3R=5 thEI1$a4T*‘5fiI?5ao'I6orI? fi?-$<s11%? r.5n%1''§B1i‘n?111TnF? r, , ’a? .’1777/égzvfimar F|1'T§W= fEI7|T>5[141?; '|?1FfE|1%|1'€| ?*5'ffiEF| '|? f.= IT€’J'i7$f ‘NH amr/ ‘i? v7a77<'; '?=277a7 1%rq? :1aR'3oo= I|a-fi<?4?~S’rs11%? r.‘a?4Ta1<raa: =.", ‘1%fi[ qsisazrwvwziqraa? §rFT, ifiHa= {nEhmaRmm€rm#rrI= rm1fi1Eifi= r§ fi77=)s77=7G7?c‘r57E/5:‘? aifimmaarfiafi. fin= )afirs'Fr)a‘:7>7 R’ (7 Qgglx Lu
 13. 13. 77<’v’?77/$2T*fi‘77§= /L777'? F5T zmvwmlgwazzizzr simvfiaiazar/ /’ afiifi fimfr, am= Ia1?: 'r afiai, Sn: -fi'x' f?1am, =1.1%. _q_ amvfil ¥rr1%?1"v5I‘r§§= I‘x“IE5I‘I'c‘1’r? «'>1EIU‘hEI'r! amsrlfiefi igmfi eaTfBTf%13rtmfif%1Wsfi1?rfiR‘c; =r févfi. 5q11RTxHrr' %11=Ia9I2r°‘fi? vFr? fi?vs3nf3ri'+I? v$? fim= $r' (31Tq? *5T err&raR2r»T= ;'qtrm1?1‘r$! )w1€€Tafi%Tra1sraI€r>? o“r! $fli3IEI1:<§? r6*rIEIU‘fiT: I=n? vS1e1=[a? I<'lfi3I2I1E‘§ré°ra?41?r en? «?r! §n%‘fi<'?111Trh1=‘h, :r1na? ’, Efi= I1G? r,q§*aTq,31Ers1$n afi$mwwfifimwm§wnm 3I%24Ta1=r'<'s12i? «7Ia? vvr. :{'H1EIo‘I5n€r? T%rI12H? vs1av?1TaT 1%? ‘raI1?= §1'rI7=raTI%. ‘<'r:1vh: Tr¥nfi'<'Tn'c1‘I, m7=/73?6'vF! ?/ s'c? F4?Fr/ ?Nc‘»v‘? ,Jfia7z2/7v¢7‘v7// v‘7Ims'7w: /7?7gva‘7/ 1321?? /Wt a1T§1l?1z5m7>a1a1$I? vs‘@': s'aLx9t«? r‘ae: >os1'xH1tr| =IrvsI 1*Rv‘r$ffi'c1T, fi14a3l%raT, eFraE51%aIa1‘R'nE5R? g%€§rI%. €b‘:1a§aTfiao‘f%aEI= I€r2aq, =I€r anew éwrwzsl? %tfi¥. aIi?11E5I3orqLaa%rqeoM's'rsTI%. a*I'I= I1‘a; Ia*4gTn%r eP; I§’%114TrI? sGrI€r. ‘GfrG11Ea1n? Un? vsrf$r’ea’@rnER ao"€°tFr? I?1%1%I1aIi7$rsEIG1:a*1¢R? v7r. <1x afi361'%r‘3,= fi?I€T (§'i*a3r‘?1T3ra’aT)= R1éfia= raTnE5Na11UTavr_ ? %'? 'E, '=11.a1.1%BE5,14T%1a1';1v1(3‘r’. $r. ’s’. H1ea6), ar»‘c? ra%I(a? rI3I21sr@), s1'xfias1€rar»‘c‘h3r|6¥. g%v1.=1. 11:= '.Er>‘é°r<s'r¥3TfrI€Ia'r£I~‘: r(= aLL««%r<1*§<R)1~‘a'°n®‘, vv7a'r-fi7773fi/ 77fl6'77flF/ C9'7F5'c75’2'i‘7§ / %vz3a! ?J7=? :g——5'ra7r»‘? //’ %"<'Iaa'c1s‘<', anaarcfi (M90 3 Mac) zfian arc? r=IT. g.1_1t%r: §65"s? r’?41=$r‘E5Fw6r’%a3241=Im5I6:r (%i§= m§<'1%r2R111Th%: qcL9a%rae3w)u1=$r? aq1?r1%a $ 31133? finfw WI. 811% ‘Tharifivir’ % 141aEr7I6=ITh3”rcI€r=1'c‘ft%aTfIn1%r€fIaE63TI%— ’§3=7N7a7<'= ‘?§= '3W7s*? a7a7zf7fiIgsr6v7a»‘é? / a27e7'U1?«77v‘? , Wvfivzfié 4/‘7=7?at vamvai? //’ _9_ 'H1RT. Erié=11'%uTzm€6 ‘1L9x 3 ‘1‘§X‘1.31TYgfi€F = Trv= r|aea1aa? r|? r, ‘§§erg3277a77aE'7F/ E‘, a27372‘9a2'77?€a77Z 733%. .’ s1a1=IsTr: >11a1a'a1aaaRa1=11%r= %U1a1a, ‘H767-77§]: ?7'3H, afinmwermasfiawanamwéfiaavfiargg §%Hi*ia%‘s’IfiEfi'c‘fr.1h1fi7q', §TfiniH1E1%1a1€r, n1aEr, ?I| €r {R»—u$r, ?aT. ‘H1a? a7r?11=? rtha1éW. q€? %I? v?r. ?1vI : :11?r? r. ‘$1w’%? a1.?11a? aRT%rer3yf23i: ='.2m6a, §a1% %TI%r{RW"r? r‘ER1?hQE51%rafi’aK+fis11%%r. a:1%r ‘?4?°4Tn*s’r’%'€r§’$Isi€? 'n16=I61T%'. a1T%? ra€ra3?r$fEraT §1;~'1m—: I=q? r‘? ran%. ‘ «ti «*3» In» 34:» ‘ 0:11‘ 3
 14. 14. ‘E/ §'w7277=7, @gve77=7377a? aar e7'a77/ aaéarwgavaar, gwmrszrmvr/ /’ _L_ ‘1?? omiH_: rH‘'Ié1E51fi? I%u1=I8qTg4TI? vrrqI'*1Iau1a$r. g°=11fi? f%rWUTfi: <;ar1*IHf°T$rIfi¥s1=[a? ?1ia1<Pr§, %- = I€ra61%Ifi3rQmrm%I%Ifema? «rrJ13?. n1a? rG~*;1%>11=r (aces fir <1e32)%a1T? TIa1fio‘rUTimJF? QE51=IzfiI1% aofiififivr! a*Ii= 'i°r?3Ea7I6:r e1Tfir@'eE5IT= zI aasfigéfi ? ?FIT35<"§T. aTi= $r‘1T§I? o"‘a? ImTé‘I? r sTr°Tzv‘s? vS’r eafifila %8°r, a§°I%ra? |a5ffi= :7:3Ia%r= ’I? v‘s. '2’1"77377§! ?/FVW7, rr7i57=/ ¢i7I?6z7I#fa7vi7a5§/ #75?/ éavrfi, G/ g§I7§gara:73#? ?é: fi2rg/ /’ ao‘<i1%u13§, ErIi'1IIEr1IIa=11%rai‘=1ac—c5I? -%1=rfi%>TrI3mR'— fiTl3T| %’. s11§1'<'fi'€r2Iao‘<'Un= :1aTI: =,'i'z? rn1’c? r‘s’I%r, 'cTr ':11$a°r! €f§l? -r. fiwWwfi. axfifrfilfir wrafnfi an1%rGTqH'1T<’o"r, eifE$nET, $16arf%rfiEé’rE‘h=1 ? §iE'= T:Fl35{W| ?lo'| E5'| fi"| '|~‘rI? *5°f. 611% ‘E63rq'c‘fr1%IER11I’ % 'g? as11afi. ?1%Tq1§L= IG1arcfi%t§1E5€IfiaTI%, ?H1aa ErIa%fiI~°: TI%'! n1rI€Mr&'z? rG1=fi= ri%r7c‘fr'xgri1E53TI%! tI1aH1=4T1fia6I'11sfr Tr. a'. a‘IErmr211%a1ar7EI€1‘rJ‘tfiErsa1-R%'; |11ffiv1aTI%. ‘1fi1a1¢Ia7"E'IfiIi%|1a7I6ui4117s'TnT: I?o"r. EI1%°nEI1s‘%fi%151% 1%I: «:ar—*: <§fiHc*r>6o“r~°:1T%Fr— avz= ‘7£wz?7%7ari-g. z/ sz7‘?5fia7l7e277‘$‘; {// ’ v—<€3- _Q_ ‘ga1'ru112rIé1aa‘cIar31fi%9r.14T: I=re11l%rfi? i=r‘s'r aaNEaTTn?1=I1a_: r?r§14Ere? r<Hn1vfIa1?1nfwé{fiv? r. E51fi€1F6ra1f€IE5'xHn1TrI1f¥I133§wU= I1?ran. <T. é$rq1:~% €ci5aIf?1?-»'=41%ai=1T: 'I= rH’IéaTI%. ‘~1== IE1:c'IT’%'Fq1%r @': c', E5IB!1a111%I§%1i"1?1a"rR= I?r1%I=5I°r11?-rI?1—’ aTé3r14TrafiIE5Er»‘<§’r1?1"£ITé.1%. Err.1$Rar: c*m<5ti6§gHT£IGr ‘arzw:7m? aa7v2973fi, 77737737:/ ‘fa? /'=4Ta1:qam ? fi1E5i= I1a11?vvr. 11‘I6arI'c1°Ir~$‘aEia‘IE5Er7ci°raIT. %I. rsfRa>‘rFTr§1aB=1IaE5 m= Tm‘h'c‘ra11E6l%ra$1, ‘aa*a27a7'2)a«= >'a? aa‘= f/ z7z= /7'am7raa7'$§I7:57// I93ja75*aaz7aa? =7'/ E5. er. figker, 1%. Fl. 3»"z«s'cIaU‘fi, ’3T@Wr‘3flE|33*, <1. 31. m3<‘s®, a1.irr. msqqaammmavk. _ <10- fififimfiwfiwfiwfiwafiwmfiafifimawl =111%I= fi=? r‘<'fi1$i= I125I%€1%r%4:= .'t-rIaF¥. E51fia1avs? r?11a‘<' am2?rsn1%ra51fia11$smq1n=11%rfi§—«r"crI3E:1’? $rara a1€? r%§r=11=$rHaEr7éh%11,? RHE5'FI1f%IE51%E¥. sTI%I1=Ta15n1=? r Irrra. °tHrU1<= |1== |1‘»sfII3r’W€r€t%GI'*? r1%IEIo‘a? %,a'3t E5I6aTn11=rfi5—cI1a1%I= rTnihTn2?rafifias1fi€1'= ?r? vs‘I25|fi11EIT m1'o“I%r= Ia8a1E%r. 311?IT§I'fl3T| %'F? fETrfi? IT. aofilfifi fiE3|'FIT"-FI ‘Ems’ = nEna1 mi? wfraitfi aa§rn? I€rE51fifia1a1Wm1°?3fifi= n€r, aR§aam6 e51%$I‘= fraz: I?«st= ,13R=1a7r7§r§= I1,e5Ia-rI? ~n€aT|211%r8nT$r. 3' .5 ‘ ; _;gr/ Ki. F-‘W’ '— ? °§‘5 “
 15. 15. ?_1fi5111a, ir%1,= rmfiaaa11a? sn€tarcfi%}%ITra? qwa'&11a 1?I%r. :I1.a1:'h€5eIF1€1,1?1iT: I=1aGI=1'%, a1<5U1I= a'I%r, a1'¢'hE5 :1121=1|2Im, =1€s31I11€I? o',1%s: sfI''fi11(§1’ri?131), :<, 'T.11%¥r %rTqg1HaR'?11a11ffi1111a11§111a1Kv$1=1a? <TI'= ‘fi€ra61%$1%ra§€1E5 wI'111$1€W? e11%?1. =11na1<1I? rs? I'2°rav‘I€r? a?i31€1é(a11f31a€r)s11%?1. ‘B? m131’111=1111?»11s? Tr! _ _ “s'ré1§’i%1GIq1=‘fra5IEvr1;IE5I: r11i1a%1a1w1?«r11$‘R51t1f1 a1IEg? ?r1é? v?r. F211'c11?«s1?1RH11e11ifi131a11?n?11f%c1211’: ?r2?r Eh: =,'UE17x'an1?13§1111'g,5%u1=11u1E51fi€1a11fi? aRéW1. Q55E= '|‘1§‘| TE~'fi ‘gvzawzvzmwr 5'? a*e«77a77%'wfl«= .r éa‘7Frmara:7=7a‘? v7ar’ (‘%1'c"at11251%Ia1/1?= ri%»'t: '?-rifizrlar) / a1?1$1=1°r2I= zI1T1fit1I%1i11a'1%<= >'r. ?11€=11%‘h=1a1rafi31sfh? v$ fiavfiaasfifisfigfiawmwfiaamfirgmigfimaa 11391. a11é1?~ss1s21IFI1?1v1I11E1?1T: I1=I1'zi°r111EI? o‘an191§=1 11211?-rr217Ia11%I111aa711111111vr1%1?-Fr! 's7z37%>277s/3o*/ a7z##maFr/ 111517177:/ }7— E/ zaramfi/ /’ firafrcfil s111'=11%111@r? :~'I?1§= I1'§r, a'r217r¢131I%’? '51 tram gawvvhift 1%€Ifi a11U1E1.:11'? I1'srIs"= ‘fr E1511 a1a2rrq'W71,t1U1 11<1'c’fI11‘1%'21v‘fr’? «r1aFu3§? Ta1'q'= I1€r 1%? -?rfi? vS’r. ! atq111(3?1U1)t11%q1i%11111%11a13,2rIa’111s1aG'; f%*s?1=I1=$r A 4:‘. "_‘ 13?‘ ? ”‘*—W ««<__ _; _5.. 3fi'Fl, fi , W? fiflWW? a111%111<1a? ‘fi? ~s= e;§'<'| '§*1E1>‘i= ?r‘2?’fio—c? ! _ _ = I1€r, §S1§T= I1€r. §'x1<1r1251<'a1fs', QEF“f‘? %E}? :'1%9%U=1I%I1! ‘91'c"'c17Ia11iI1 Q35 = I1g= I1 111151 — ( ‘1%| fiv‘fr’%'fr &THTF| T'JE{: ‘evwavfiaea/ ', c"7?'$Ef7€? E’9?7Ff 5'§>? mm7'w317§'a'L7:71'a7aa727 a»727%'v/ a7?1‘$s/3333275/Ts‘? ?’. §'7I<? e77Fr. ?’(1vriU12rI'r) a"r$sfI36a1r%', a1'91$1? §<'*F5l'RT: ?f :11=1?rI?1,‘1%%IvT1aé°rq1T11§E6fi? *I‘f%’a%°r, qE? ?a°r1fi<H: PT1?f : »fi<ra1q%1s1r11331‘s’rG11?11?r.1%1<1<11%1<121r:11:[Gr?1, a<H€r3G11§'<'e‘I? r€r= efi1'a71na71t: 'EIaa5G11a1%*. ’211:= :E1v11?1 — ‘§/ <'»<7»'#'g(°a11a: '?z= ‘h'»"§'3' fi?1<fi: ?1fi:1*'a%'7<? $§'77§’ awgwfiwaaawrrfié/ ’ 31511 51251? 61161 ‘'1'11U1Er7I%=11,11's'Iv11?vrI? »*11 11a1''é>fi%1 an1fi1111HaH1e=1111§'r%G11111<'W'= I1/a7i?1a1=r1nfi1:g, ‘*rfira6?1 (111133 %i1=i217:11%a—cfi: ?Is‘? o’, FIfiI1=I1a'w! )=11f%I2rr11a1%125:12‘1 nzsflwlfiasufifiéa. Esfiar 115131 fir éifi éuvfi s121?vS°r, afi fifin s11=cI1<=1 a5I%T? o’r, :11.fim%)a, g.1%1.§+1, ‘a1121R1‘17%‘ruE1»7:'r?1’%'?11121‘ar%1=1?»'&1rEr3a1&, *q21z: fi'r1 sI1<>i= I1! I / Qozx ~fi€‘m‘r=5 ‘ “*‘ n. .’¢‘. '.‘ 1;. A. 1.1
 16. 16. -1;1§11§7~1'c16°‘fi 6 $1fia1’%'r‘€1?q'Bfi1?a1%1§°‘n?1€1s11qE=11a=1=1=11a? :? v1€1>—z1111'rtfi?11fi7'1fiE211'x'1m? rE11E?1.s11qR11aa=11?1Qz5 a1?I11?~1,g§3rR', =11Tg§5111E1=11f?1111W31?1.n=13f«1q11a?1?1R1§ 's'ar%€1f¥R1%r1111<=11?~1v1é1.m1%1a1?1121a1a%1s'aa? rG11§ a111t‘rr=111%é1 a1r%. ao-1%a1a1qa6e~11-E'rs11121'€1a:1s‘n<-v1 311191 FR? ! fiW e«1I%'. E111fi6rr1%~'171F‘rE12‘cfi? z21TE6<5B211 anf31trRa'2‘fi11=11%s1?‘fiE5a1iH%r. arc§1?»*11111E1111E1=11%a11f31 15°16? ao"c? r%1 3111a%1 a1i1%1.¢r 61211 11361 £11121? E1211 E1?ffi? r1a"Efia Wham 31x’-131 antfiimr 11?1E1?vfi 511?}. am1?11‘i1%fii$ré‘rwi%11na11f&1afi»11=%U1@réEfi31E1%‘h%$r? :UF‘ni1 €I11.§1E1?r31U111%1,aa1E1?rs1U111%1aa1fia1’%'QE5?11a=1s1I%*. ?~11G1i91,§rs1s1sTrfi1111%1i=13s166Un#‘1a1<1%r, a<rmT1BaT<1, 1?R1': =1,§F1T%1e13nfi1111Tn%1§: E1a121?1E1»—rUni51a1i1%r. E52fi1 aw, BE‘cTrE1''a5eT1rs1'3Eh'x', 3113171125, 31711111, 31811511?
 17. 17. 31a@1t~11,a11a1e1°1‘<'IE?5a11?rc11%1a's1=1s1’s'fiUn<P1arc, ’111, 111§1'c?1211a11‘h€1a111%1.1?11111,1'11,1121,1=1e1,3fi1,c1a11, 1?1§1'', a11'c11131,ii'<; ',1111,1rr%111111<11'a11c1fi'c11@=1a111%1 aR«=1aG11a=111‘11F-11ga§: ;:1§, a%a1'éEs1§'11E1,w1%11‘f1111?»q1 1%1311n§31a11fia1s1Eaa'1s1%1,a11E5R1a111%1. s1:1na51‘3@191s1111€1Q$ev1111a? r?111a3111'g's1Wc111s1fi11%1 1e11=1 i1Tf%F? Rj'@? f av 1911111 are s11%%1,W§=11, E17|3E|1FF| E1fi1 a11191z111a11111111§11%1111'«’11'x111%R11%1111'c‘11€11 {o11§111111s11%'a11111%E€1a11éra1a11a'1v1R1111'é°1.1a%a1 111Q111%1%J1'=111?11‘fi1‘11,111<?1111:€’1sn1fi111F1é11G11a=1%%1Q$ 111z*, a1G1E1‘c*n161a1r%. a111r=11%1_; ars111511E? I1, %‘11E111"c1 %?1§rI%1%J'111ER1v1'1'—‘11 31T5|F? |T ‘a111a'@11'c1’ 111ma11111 191111111 311366111 2111%%111R3?W"fF1$1T? ~1°1 811%. 113111 61111gfi¢1°11%1n1U1%5z1@1111%*1111%‘a*1%w=11I1111fiai11%v1?1%1 a1211,éaéaa1%1111h%1,111%a1,31r=11,1;21%11%'°1°:1Qa1a1<=1a§', ?«11aU111111%1111111%131‘§1a131ua1R'111%r€1?h.111a1=1a‘h§1w11%1 1111a§1‘n€1a111'-<1 a?1§rr111a1111s111r:11=1111r. ;»-c1111rfi11 111-S1 a1'fia11'c‘h? »11p71a1§rI%’a<P11111121r1§131a111?111q1?1:1217c' 1:11. e12T1111m'<111a1sn191§rfi1%1<?111§°1@1Q171é1T1an1fi1 E611 a1s112111a11111%1%r1%1 s1t11%111 s111%1E11r1 311%. 111111‘ 'x111%F~'1%’611%1E1111111E6a11191=11a11§111a13na116a111111rfi§1 11E1»—c'3r1€1s11%'. a11%1fi? v111?vi11,111e11,? r11E1111?1,11a1,%21,211131'x11 e1o’111?11€111:11ra1=11‘:11.ao°111?«*11fit1211111%1a1s1=1111€1, 1'11 E1R1?11fi a1@11'x1=11§1.E1>‘c1°1?»*11Bfi1f11:11%111?1;11?111"r111 3r1€1aT1a111%a111:~'°1@1 Efi$ 311%’. 1111:1111 éifi 11112rc11%1 1111 s11"z1111z1’c11%111s1?11'c‘f1«'~1 111111371 a11'c'$1?v11R'$s1=1rsF1=11'c: 311%’, 31151? 311%. 111313111 11131111a51%€1%1111a1113111c111=1e1a? v11111$1.1:1F31z5s1a2171?1 (/ :fiW_ ‘ «fit 11*‘ $1!» $3» ‘ cit‘ 19 -— R028 a111%r11«=21'c11‘v: '21E111?1€1a1ffiE11=1a=11fi=111q1?11111'c'31?1 11811. 6111 1111 mar1';1311'<, 6111165211 11111121611 311111 a111%1?11 11211111113125 311611. a11€m1111a11 1911111111 as a111$1?+11,1111E111?»=11E121=11?1s1@. E1fi1E~T1€111%1E11a11§11?1E, 1fi111,fifiH11a11a1fifia11ma1111q=1nafi§r@a111€1. 1?11111,fi11,1%R‘s',1f1E1g: E1a13n1%r1s111E1111's1fi111T:1€111 a1F:11a111,s1%1%1§1,11111Tr1E11111U1,11G1m'<'°1@1a1e111111a1sn s11'a1Eo11e1111‘11111111s"1'a?1~—:111111‘5°1z11fiE11 21611213251911 ‘ ’m 11113111 311111 ‘r11=I'F1‘3|'| F1 a11%I?11€1 mas11@1z~$1a51fi111a3orU1121s6U111111z1a? ~1?111z»11afisnTr1': ?1 €11%aEfi%1a1G11,aaE1ha, G?3»? «1a11fi111fiaH1‘has1I%. 13Tr1=1s‘h? «131I%'- %%‘11%1?1%1211>21?111?~*131I%‘! fi—<1ox, E1>1?»131?1'11:= .', a1r?1(t1)2:oo 9.019. 11111. e32219«1:e19o; >
 18. 18. 31112111325 3111=1:12111’1a1i %211=11%1§11‘| 'a1?11113111a 51. 3111’1='¢1311f17’1111'1,€l%‘1€1!!11*3e115a11fi. N11?11%aRu1?»u1131am3nww:11a51maza? fi3111%1fi13flfi253n1'<%,3Fx11’@ 311?1a1w111(5a>$rré’13111:11a1%1sr$a‘1 wngznui amlféqzy; fa§n:11%a1'1é1fi? ~rar5::12fi1=11€1. a 31111113321111 31'11=1 31111, 3111 ? ii'If3a1€fQT<I€1fiT1§,3TI%37I? %31Ma113x11111%fi1%§a1v1113mwrdz11 111€1=9511111é13nqv1G1=fi1115TI@1?$HW1=! ??1?F8fli’1’11§i1RF¢I1=1 11Rl§7f<¢h'eIa1%i'ir‘=1311%311i1a1a?1! 3115111 €11. F-111719111111 aEIf%1'a1wf1a1w1fi3111?fi. a§1u1fimq1hW§R1fi11i}é#1?HEm3®a13fi51E191 3. 31, §= é1 %vmammfi%$Na1mgqw1,msa1:fi3wrm1-$mmwm1%afi1mfi3mamHaWF1TWfi3fifi5Wh. E11333 I§11<s1i?131q1;]jr1a1c<1,51é1¢1? 11 H1411 tfia-11:41 2111118 e1<111'a11rr1. ffiw=181~§=11€1. I11111:‘c1115F<'1fi1111‘1r11 F'11'? t'1T?7'<1»‘*°1?1.a1?1''1T'1TF1WI‘13TTfi 5113111 111 931131331111 33: 21‘1:~, ':1=11111?111=111111fi111112'ché'r‘1. G1a'131111v1111f3%r1''i%1a1111€1fi11n1s1:na1-3113131131 ~‘:1f§1$‘1‘51'*?1‘IE1Eé'I'= |fi1‘1. §1€i? ¥I%Q§fi91. 11111911111311?-'c?1fi«si11a1 311% 231, 111133! gaiw aa11%e)111aa113111113n11i13111313*ha=1a11:‘? ~2131 ma1'a3sa‘»1,111i'111:111'vr=111111';1u1a1113?1? ma1fia1a1mwzsH&71m111a1€v1.81a3nf?1w11a13mwa1?rm1?! fi11uma11a11 311131311911 1133-1 9o a11‘i1:; _ 311u11f? r1211 §‘c1‘~‘1=1'. ;1a7R'1?z.11 31m1Hzsu§15?n3umg1€13aa:1a11a°1a1,113a1$1€‘151§19?1a111fianaam 31111 28131. aafiafiwwmra Wm 18 were a 31§11a1=1a311%111?111113,’Efi'?119111i?15vn 1=11E1'x‘1=11311%. 13111713111 3111111111 311t211fiq$ 1311? 2211w1a1111'1r11111‘<S1?ra‘hWIl1c~'r81o 13319151811316. 9.3éwmwu3m1311a#fia91sR1w1mafi1H35131m11HR%1hfiéq3a3a30amsuam3. 91. 11ig,311?11113r1f?1111:11}a17€1~1!n1I5raza1‘I%ah113w11F13rr11? 3n1*1w151a119s#11ia1w131-113aRa12fia3193133s31wa11za13n33fi3131n qw1E'r§a1%1é’1é1rak31r%'<1!311'*1111%: «;.1.11—-. *I1?: €11 131333 31 93:31 11311111 W11 139113. smammwmmamaamwma 1i<°; L=1?17““15‘? ’7R1‘1°'3?l"‘1‘13"’fi’! £‘11=11‘1‘1=I5111m1. -1L z1w‘11‘1a11311§$a111’zfi 11s1111w1w1a‘131'r: ’fi11i‘fi1?1311%. t111,a11a11 21:1 31321311 :1 mm §§1§311F11=W? W3<’"fl? TFT%W$fi? I?fia11w#h€1a1a#11m= @?Pr1ra’fi1?1§ aafiag3?fi1efifimwmvmmvm€1m3€19@mWmaw%.3FWfimfi53WT%WNmWm%mfia%ammmmm5 a13‘fl11aa31€1? a;1If3311<‘1m611111a%1=11fia1'%11313‘? ““1'fi‘- 5131111. 3. %a111ma%31r%$1,a111ma11?19ammurv; n15v11=11f?1f3aa1t5'111é19. iiflfi€la1H111a1=’1a»‘1°1131311~':111'g, mqgmgawgrewmza? I1:1'é'3T= €IW2r11§131’r%1311119=113ra>'<: ?1. 11111"5*<$1a111?1111i1311121a1%1=1‘§5‘1a1a? 3111m1a: s’a11a1sr1311a11? I:1aa1a. a?Ifi1I1a'173fi11112‘1‘tv1’1a=11a11 11f1191«= z11a11131%$11'r1‘9‘1fi’? z1Hvr1=1fi1a1 3. a1=*If3aI1?371%’IQ"<§IF!3111131=11§‘1.g_ agfizn sneznfiqaa 3119:1311 mw)fi‘mawmma? waaé§1wmWE13gafi3Ywm§$m#$3ma¥E%fia$1v1W1afififi1Eaa1a grahq qga 3112, qrénza 31?1?‘13TTf°1W’~’:11‘1"T<51!‘1?*‘1?1“"f-'«‘1"T51.=111 ifilfifiiwl 31111171 fitd1ifiIfiE1a1T?1TH71‘1?1?1?T'W3?1'133n%a.31gaa111%fizqe21*m1aara1 3713 WI? QWIW 111591 $311 9113113} snia 1311 5137711 :51 ? E12112-1 BMW 11:11 31914 r<n:1<=3 ‘R¢l3TT‘lc€lTT= h3"1l(¢1|v1811ciTT31|3?T. mffiaézémwaamfimwmmfiawwmfinfiamfirfiéfififimwwfiammmfiwi 21a11?111'3a'51’c1fi1=11€1.31111v131111181;L311-. ‘q? 31111111 511-11 8111. 511311 3111'3I111.3R,1§g, ;3,, ,,,1;fi—v, ,,z, ,-. ,;, ;;, ,—, }mRfi :1?5?11a?19511$? !'s11111a1:11e1=11'v11g_ mama, mam g §; g=151r1=151-1'=2)'z1:, a'x'f3'c111113*: a1'a11a1a, mmg_wa, Q3fia. a;-noqswn 11163311313115. : fia= |'| fi$['fiq31'| g4 aqmmwgfiaqfi} 311Iz11%1-1, 3311111711111. =11=1§1§1‘1,-‘qr? 3}f§§.3,-‘.1 {Ea-, _ mm 3'c. '13''1Jn31,mq? fi33fiw1awEmw%1$fim%, aafi€wW§@. §?W3W? fi3VW3F€7fiqfiwmq_§gmaagumaQ_ a1a3.uwgam1aw13ran3.a13a1a3r t1§'c‘11?1:‘c1111a3111?1f%'v111'111a1'111'12F113‘'5“ 3111 11111111 Wfimmm = rr133113rra‘1 313:1; : a%‘1?1a11251a3111<’:1~1r¥;11Ya'11E1fi‘1.=1111 311331211 3111 31131 11121 r11=1:&1?W= W W“ ‘WW 1311*’ 5131- 9892845739 9fi1H1?111a1a11315‘fia1ré11hr2?151%‘l. I€1a=11€1g111;E1aaa13n%a. 1311111313“? ‘TW““"“""'T"'3WT§&39?“' I-- 333; amfaa : O22-25347788, 25339977, 9987059968 0 2a11=‘s1é1 : 02352 - 226129 g= ?1a5I?11?v111 : 020 — 24454402, 9890304418, 9881474429 @ 513113311 '‘lT? ;1E'3 1=i1a 1s; ..X! .Y. .fY1P1§.3L‘1,'Psa¥£: l1a= “°‘ E 9 :1.. . — .31. 1.3% :1.. . .9.. . A 21111" — QOZX
 19. 19. IEI11Ff%’9TEI1'€ 4 Ebvwmifiwméamafifirfifiaiwmfiraqasfiaamauaavfiafirfimwvfi $i25Ra€1%r. $1i1aq191a251%qTa? Ra? vnanTIt'§r| $Ia1Tu1afiH? aT«anE5fir %1a1=$r‘s1wi1T’<a%1a1n2mif; w1fiérfi$rs11f3rEn&1?rn? IéfiE51fi€1?$r ‘a114w’aTUfie1a25rsTnv1%H1§av13$r. a%1%t%I1E€raRrwI<*%'afi= ra1§31H FRFJ, =4a%fi<Hm§q1ffi&n%rsTIaarcfisfi. a4T€rai€a1srk1—2fiaa%riawn25rsnfi fiW§l? . é?16aT21a25m1Rfr%1a?1BaTe1aa7rq? i‘? rs'rn? Ia°rsn%1fia61fi%1%ITg], § qa»=11aI, §1,25I? n1a11f&r<mfi? ma'rma1=fi%m%raafi@. '<€aarcfiaaTffir n§EIs‘<HT, gafi1s‘, aH13‘, a1%wI3‘an1%rfima%5raTmfi§fia251fifi13fi1fia€1‘r wga1§HWy@ww%aWWWm, a§i Cf: 3"; «fig; -hi‘: 3*» that ‘ 0:1‘: 2 202%
 20. 20. éa= €I?1‘afifi1.?1I? r21aET<a? v1§:1=1z»%1.n21€r1n1fi2511Era1%q1 ? 'a1R*a1§31211?1aa7cfi'%ra1fi=1q13"Ra%1a11%fi. da? g?1fi a1§rcfi'=1 1511 ffilézrxr €111 31:-afiarr 1331211, 1fifi%a1 ‘G1T1fifi1?fa°| Err? ?gWr§’IlTWGI?13fWGIETf1*r3l? r¢€? ‘1?, s11E11é‘r—ao‘I1%m'r1‘1t1111a1'é1anfB1s1a1?111€? a1%‘1=%U1@r a1?1%r=1'cI1%1as1=réUn‘5‘ra1i‘v511a111'=1'x'%I= I1%=1E1?1§1a11 %r11a'-1'11sr11'? qo—c‘fi%11;r§n11ez1I‘€. 11111?i<1?1E1rcfi"rfi°rs11411?a:11anl1U111?~*1a1a1a, '11aaIIE1‘<' 34TCr?1T? rfiEE? {8T&iR’¥T:13fH'H'3l°f? Tfi3fE'€{'? lE§ff? §f3f.1?= I a11a1113r21'c11=5§I? ra111?1a11a1U‘frQa51fia1'<'=1=11Er= ?I? fr a?1,§H113r%1?1a1<<fH? r811fi%IIE1?~I1q7R'thars1a1fi111c—c5R?1 a'<'311%! ?1,11‘€§F~*11§111%? cI1%11%U1GT, %?r1Tn?1§ra11a%1 s11ea1:?31r%'. s1rq<=21111a111a%11%?1a1z'q13Un?1E1t1ar'<'5Lfi11 a1rg1&11?1,€rh=11an1?ra1a1fiif; =1e‘h1$ITIQ11<HR1a1a1aé1vT 311611 311131 §1§'11'? ,Earrr$r 31% a? cI§rI=1 11Trc' arxrrrnfi ThaTh§? vfi a111'11?a=11, E11 112? 11'Friv11 @1351 111 f€r§€«1151'z1§rs111'1111'=111:Fra'%31‘r. /$v9?qva? v7a? a»f/ z773?g? srza719?s'a7/ / '?é7fJ7;?7?)er§§a»7a7/777a? /$JsI/ /§7=fiéJ1’}93.-9953/ f%11Un‘c‘n?1q?3Ia11%1a1{[U1<H1tr7R: 's1=1;1?€I25?11s1t5 11E1x= I1?vI1%1€1s111%rw? r%R? r?a?6qnF~*1a1:= ha11=$rErIE1%1, ?1Tq?14§fl? §1?IT1?3’I? $|335Ti}&1'| i}§117%31j'V4EflHT3flf3f? H°T 11F1€fr11f3E11111$rfi%1117s'I'sfr%1?g€xo‘I86I%1«—s'1W1?rErI€r€r §rr= ré'c11%? r' 311111 Eglfi:111%I2'€1fi»n.11F12$r1fi9a1%u1s111%IE5B31?‘fi'z$11%’c1q19i=11 11c‘r$11111211?a? »11s111fi1c‘rrc1Eor=1r=1E?1f%?1Grq111r=11,a11%1 Wqmawvnvafiagvafinfwéfivn. a11?v5a11z»1’ran1?1%E‘rI1<"11E5a11%T;1§1217s16ors1'cr's=11 ' ; a111'111'? »211s11%1fi111111%H1?1Fr, a11§I: <.'trt? r' :4,n? fra1?. u1aaE5nw1a1fimEB11HWm1mfi%fi ER’ Errwwrr s1n‘31 % W61 Entsjmfi 311111 3131327136, ao‘r»1T: rUv11€a12n111q1'331g1.1a‘; ."r1zr‘1. amen €1F| 'c! '7l? ?lT B? 'R"oR’V| '|T-T a1'c1a1'xfi EH1 9111101 $1511‘-16-rr, v1=11§§s111%Ra'c1: 11a«=1>? rlE?1"c1=r111éE1f311U12Rfi =11%1?1‘s’I?1.=1111éa1%1aW12i21fi; :1a111=1fi1%I?1fi11‘: ."rra‘r E-*I? r.§I1?I111$rw111E1%h%11w$Iz—z1a1w=11ai16a1s1EIE17Iaa11 B?1fiI'xrtrnEr:111'c"§r1$I?211%a’é‘r'-= I'?1E1o—c? I"r‘fr ETFIFEIT ve7I7l773a7'a? a7»? '/ §g@’w7<= ?ar}v77wvfi/ / a7s7/€{§Fravar/ af37:77ezaava7// a§'ai§'§a7EfiGfifi/ J%'g#7si7/3§377sI7afi/ / 1*7a‘g§v§7?'si7=7v/ a717v2g777é2fia7// fifia? a11cra1 'x‘Tcf 11'c1fi1"z?1 arlgvéfir are t11”s"U1R1 = ia§1at~11 afifigfvr fiir 31111911 <1a‘i?11=1 11321-211, eafiw a1z:1T21:€1:e. '?vrr«1@1$1a1I%'. %E1'ran11%1q111111Tara1I%a1?r, =11 s1111a11 mmffiu éaafi 31111511 am at; awn 311%. 6a1%a1%r?1sErRw1?rea11¢s’ia1?l‘g‘7é1€«=11~atia1g111§1WrIa' 1?1?r1fifirr€Efr. ?11%§; i7cE1?q1'aEia1=rIa'n«= z1a1s1Erww2na‘<' a1§11aa11?r~?1%%r11F12i1angsq1az~‘ra12fi?111%g2§a1IE»‘. i'f%E5 Gfi2I=11?»q1r11?v1E1E? )q1<r¢1rf§E5?:11E1=r, @11fi§? vr1%%J%1'xqfi1 s1I%s111%ré1as111%"ia1%1$R%1s1I%. %1?i%1?1ai%q1mw%as1ma1fi11a1e31ufifi*afi. a1fi11 21QE5t6"c. 's1I%, r»1<a1s112fis1<3,$'rQ?5Eéa%1a1%. :11-zh=1 Em€€n= ‘1 311111 31191 311211 In 6175? F| ?b‘RTF[ am a11qaa1a1a11f%fir11R? §rI=111?f1Ta111g&1%1a121i€111;? I€r 2131, e~11craa1=1U‘Hg<1s1aaIs‘rér?1,a11§=1*5°rs1f%ra*5e1 fimW§fi. %®fifi. %fi§afi%fi a11a1?1€5a1,a11%; =1n11€s"rra?111a? a§I1=11a1G1?snqU1 ai=11217Rré«fi»11a<r111a11?11a? a1Tr11a11q? »<11?1I2,‘1w’15+Jir 1?rf3aa111?r€€1:c', a1. 2» 3*» ~ «:13» 4:1!‘ I-‘no Pa» ‘ 5;": L“lTffir'; "", ;"A QOZX
 21. 21. s7211;’2%372/721=va77=/ '2'7#a772'f/ a2vi? '2'=7§'7217f%27'&= f// 117721a7721'72/2717217751727/1372172/7'27 2721 w= /72'%/ / §7a:7G2/722i? §7a>'17v? a'117/é2277a77771171=7?11a2%r/ / 111n212h211121121%11221z211e1112<1212:1s11E12111a1';11121fi1a e11111111@12111s"°121'12121é’1,&‘1r1%§211211t11%21212U’11Qm1 2171s11t1U1s11c12111112121111211é21>21211,a11t1?111%121g21‘1 c11U111111131Q21fi1221121%”1111121111si11211g,1a121112z1a12'e121 112i21a1§112121€121.q21>212215L°121211221Tq:1a11211121‘1 :11%1211:111r12£112111?I21.av11c1211a211111111=11212112112212c1 mfis1I%’111fie11111a1rt1111211121.21111211112121e11t1211 t1211216111211121?1’a?1=11111212s112211,211211211121a12H212111 e11{11S11121$a2621111e11=1a111%1§'ta1211212»1111‘: »*1211.§'m1 211111121112>11211211212v‘11ez11c1a1%121q21»—c12fi21%1a1211‘1 %12h2R12’1121121n21213112212c112121q°111q1?111Rfi? a1I%’% a11c121112r121112a11§®21trI22111121.2=111%2£1&1°‘f1s11t12111 21an21131212%1,a11121121"%111112111112s'°1213121112111121?:11%. 2h21s11q2111fi211,25h21s11q21‘1111211.s11c1v1s121111=11'a?1;2'1 'x121121e11’s’I21.21121112>11a,21111%11211212Te1211211211=1121 a11%€12§§11112a11t1221121111221.Qm1$11%a”1211211212r ant1U121:r; _'112211215’1,21o2126i322121s11%'.2*1121112221221121 21q;1T%H2212g2s1121s11%w1fifi2afi11fi§a@23a 212213y11211111211a1s1121s11%’, %21a11211121. 212T21211=111112121°121§121e11211Q21:—21e111111%2112a11t12111 211&n2c5fis1111111111311%21121%1,2g2§1%11121112c1fé12§2 21211212 21111 21211. s112r1'51,12112a11 131111 21112211211 2111 2121'x122112112121912*1a1a1§11212111121121.21112H1é1t5R'2111é‘1 2112112212121 s111'111112;=1u111F12fia11{gsa12a1q'111112121 2gE111R2q1s11g&11211n212fi21q2a. g25Rmn21221 ‘%'“1?| '|? T, 2Iu1a71171721?gy: gaza‘2fia7/sm’r?725#1<? a72272‘? =)vf/ / 1772?= /7?a2‘s7{§f%277z3'2:‘/17272:773772'2"sI72'29=f/ / 2/727'1fl72721z7§w79217q7=/ /2a5a‘w7s7=r2771722?/ / 21111211,21a12121122c112111%211121211121111121212111112121T=11 ‘111121121211fi2112a11t122112»11‘11&na7fi1s1§11212211.11212121 12U121121fi, 211$ s11‘%1$2112s1211=111211=11é°1. 2111201 a12?I1:12‘<'1=12fi25a1D1s11=i21211n2121a—11a121211211,§2125§121 s112i221?x112211211,a11q21121121§2121111121111ai1:'1212111121%’ 1111,21'2171,11121111111é’f=112;121 3111101 21212112112 23 21211 611111 3112121211 21211 112121 a1';111a111211a111a‘1.a1ffi2‘1211-21a11H21121111ar2n21a1Q21a21 11F1€12121%211211q1§', ,i11121fi11m21121. 1121'c312n%121217ifi212T11121221§12€1s1121’1a11ffi1a1111112‘11 s112?1.fi2?12112',2H12212§e11111a12,311112$111R»Ts'—1fi1%= ’fi a111121121212511=11212112211212a2f1 311%. 211212211211 211211121, 2111121131121, 211'11é21—111212‘,1 311121 313211211121 2121a1121212171211221221''11n21c111221.=1111é21112rx112:11'21 211111 a11ffi1 2n212I'2112‘1 111111 21121 212126121 21112121 u1e11q2111§r§U1212n1a11%1‘31é‘1'«1221a11t1$1111a:111221R211211 1222213, @2%’/ ‘§‘«7a15?aa3$'§7aa"/177?17a27277§<2/? a272I?2fi'/ 972'72#a7z7%2)v? '117?'/ a1_-§1v1a72J? //aFf= z11‘? x.-?9q/ / ‘111s1512fa1sns112a1—s1111n1111_§11221a1U1s121121121221 a12112121‘é1211’a21212212112112211 a1'1n21:11122‘12‘2«121é’1, 21f12:1§1€122h21e1211319i2=121212171U1r%112fi2h212i2121221 2~*1121112111s111121€121121z111211212211. 111§111§12211§f121 a113'21111221212q’sn211:1112'212‘h21a1q=11;1$1s1U11'? s1=’11231 2a1q25c1U1111a212111122221121‘311€121121122?11%»a2a11$1§12h21. 2:11211e12111212111.. .' 21212211 2121212121 2n212‘:211a11 1111211, 2112111122211 a11111212,3111121:11111s1212121212111=1aan1313,2212121212112111 a1fi1fi2a1a1a111R2q1212c121121121a121212121122q1u;1fi21. a1f112112111212‘12m2q1fi1n212g2*Tcn221F1é21—21222112?1 e12252112112‘f121%1‘1,%212121,»3i112121sn2-1122§211§=21s11%. €11111t112121=11’a"r21s11111.. .s121211121€1m2:1m1s11111 g2271'43'v? an2/fs17ga77w727R1f/ a777z2f2'v2?2f17i1na7$/ / 311%, %'11121 9191112 -— R028 §‘11‘fi “ us‘. «#5 Inna» far» 1 u1‘22
 22. 22. ga? “'%IFErf€r=5t2=rau—= :r2a§m122afia‘i* u¥n: §h$arfi#aFH,1mafi3finHn¥, ffignafli%5n§%, gfit = fiadfi§azfiQn mzalafiamfiafia, ;r9nmfi€rEr2=I1=1117%1E= .a1?I'mI1‘aI‘W; '1a‘o‘, fiwa-F, =Iz111'I§, i'K’c_~l? lE'| T an i1*Ii—il «It-u—u ~11-idl $1131 suculr) lP, «c‘I. -= :-4&1 c11cnlte4Izf1doaII, —e4IuIe1eJ1-1 = hN<4Is‘, é um cg; -I mramafi. Ivaumrrirzr? Hmffirfiaéflmamémqfifimfimamfizrwxrfifiafiaamtfimfiafifi gem elww scfiuv livicealct h~I<s~< Mini} (dvst mad‘) +? J|'-H cram»-J1. ult‘Ici1<; m ss1-«run Hi£. I<]. gé6fi1?vsJfi6fi2Wf%1fi€fifinmvWarfinH€?6mf*aTI%‘Tafim§mRHfiEfi¢muH?53fi ITffia°r= T%u? ma2fi? Wn<“»r:1U‘rrRaYan%. v3z3:2§5q#(u'n: i15Was) masef men dint cmuau-4| when 3413. am: W-l€~'1 when l3vIc»s_.1I~: I cfildl. afita 3T'é2T&I Emma néergfi qa. qw. sfiaana nuvwunfié fiszauwasfic %8233cHfi%? ficzzocuacu —:1%aunfifi1fi5RI: — sT. §{, .Er. srrg, aTs. sI1‘€rv@$Uff, <3,'§2rI§1=1'r’WQ . ‘i'EI51'4T Iftsrvsiazfi, *hu1aa%,21vTsr‘u?1EI1a, rhaItifiHfiz"T, G?rR1ErtrIE'131' ‘ kn‘ : -: -irafim aafrfimr-§®t{—sfi‘~$f%-111T -?5arr. wTn1?r—<5. -a1aTaIIffir%fiRaaYI: fi1a_a3W‘re. ‘1'fi'3rm1i}a mes; Ema ‘I11?-IT-5 2/c = fiad= r fi%'= r, 3‘r'. q1i*2:n§§1'c', fiwma, jag-goo oos. Ifiw: Q3c*1*mo3 F3-mail: vasant_magazine@redifI‘mail. com - eI. ‘litor_= asanI(¢_i3yahoo. com
 23. 23. .¢n2m§. :n2a»-e aflmamemmmsm‘ mews anal’ naeanrq . sfimsmqfimwm [3 figqwqmm EH3 ma$mn’m ‘mE$@fimw’mafiw§%a ‘l$§<I| ‘2341fi’T ? ??11‘fiWfi«'W mfiH€fifir ‘ma’mQ§mfiwma%wa@a, an gqfieg, mafia a11%rafimagwrs? q1%fi1%§1H1=$raaa41%Iaa1a1‘sn<a1’%rQEF§Iefiaé1%<fi __/ ~:: ~.: RfiT%H1EHR—= nsq2HRrE5rq1%'WF11%a? rq1’s'= ?rn= hiGI25a%? vraR%a1E%r. ‘ M 3;; Emsa1afi%mEW1%IT§; =11fi@6&%I1§1fi: a»fiHE5enuim? aTa1fiT, %riHnGIUa1Rw I ‘” a411111‘ra7IE‘'THaEr§Is’? ~r. 23$ as «:3; ms. 34-. .. a. .. as us. 23 202%
 24. 24. 2% gen WEE Enema 21:51? ET swan 31%! Q? WE nEr7R'1¢I= I$r~': rI? ra1'x= a?r. ‘21?: 'r2i1%U1€ra7I6rr’a1'@rfi€ = %U1Efi. s1?q'a111%ra1€q1eifiIac3ransu1%rsm'x'a= I%ra1%r nEra11%raTr«: Is1%r141'e€re~TI%'. *H1n? :~', E:°€raB§n‘c'r1% anwmaaaekfiaaimwmfiwfifimamufi 3fr= nuT? r‘s’l? f,sR%%«'nF1aI|25|Eor| ?rrha= ¢I1aTIETsr| $rn1E! .fi T»rIaa4%r. ?1T%JTaI9i; IT1'c'a7xrU=11%rEI§I%eIqE5R'1»= :'°1U‘I swaiasw. 21?<. 'i€q11%rI§rtEfiI¢1a1,= fIT: Ia#1?«I1§°I1‘%ra1'@r= rErfi$r €rc$r(styIe) : ::: v;av1$r€rTh1:: %1na? r.qaiz5a1f~‘-urrrna afiaéamfiraazfiraafiqafiafiafifianhfirfir s1a1§IE5I? :q1a= r1%aEI12?r1?11T%? ra1H1qE5aI1%141Gz1:Ia$ 3TI%', %a11aT<a? in1=~’IaTI%. ‘afifilw 13211? $511’ 1:1 mm fierlnsgr a)1?Ir—s: I%r a13;'xfi= rEr? TIfi3TrTPrl€1%v1fi%rta'i%I? rTfr| ErE‘I= ra4TffiT'c‘fr aeTrarH1?r= rr%Iir= rraai)1%| ?r{, a1%ra11%‘rn1%rq1a= I7s’I%r. $Ra$aTa7cTrs1Tq6aT¥1T1%fi1§fi‘fi§'I‘x"a5reI’<1i=1Efr! IrPr&n€r ‘a7Er’iH111?fré°rTfrE: UI1?%IHEfiI'z? raTI%*, aR*ra311?I-’§'I%I 31T£r€rHfisTI': .‘. $ra? uT3rafi? »1<§qtfi? r§L= rHTe€r. aEFIE5R'31TEPIr (content) 3111?! 311‘? -191?}? -'? f (expression) s13nn? i°I= r?i§I1a1q'<FrI? r%'«= raII? rsa1€r. sfifiafiawfigwmaenfifiwrfirwm afrsrr awifififirafimmmaaslsfinzmafifiaansmafiw. s11=iaasi= ra11fBIa1fi= Ia31*? I%'E. *I‘€ra11%r1§i?25m%I#r§I? r. CHEIIT: ; I?aE5am7:n1?vI1a‘I= r1:Er7R%taI24‘arH? rIEr. Qa5a1?»qTei. gem ; ri%m= ¢|= r fin 233125. mwafim 2): : ? 'I1c_cb‘|36, afia? fr. ?g31E5trt*r? »r&TI? r*3rUrr: :TsIeJi? »I1%Iaa= «*1ei1%vInIEr. s1'xH1szrl? I?r‘a°Ivn?1aI2a‘s1%ra»'I8q1%I12sR1a11?nI'a‘I= r,a1%r v-—<€3~ s2rl? rariRi%r§': §rm1%rtrI? .'= r€I'c‘I. EP7|T= F11?f{ e‘cIfifii? IUrRT aIe4‘, a1€qTeIfEra11€| n86rm1E52h°IE52h°rf%: *@é!3)°I? ~raR; s1aiE5R%%ransa1%rg2a1a? crsTI%, a=@Iirsa= e1afs'I%r mam arm ‘sfitr awn naiin GIERERH ‘WET an $16-na? qTanannErIs1a? qsa1E? In1.a7Ia1%rq= hTrI= rE6rq anfin1%rfi‘vfraa&rafi®U1€r, m€rqs= Im? §a1:fifigfi F~‘3|T1=| FfiER' ?18_rf‘7&'°§fQE5‘lTr| R’? ,'| El7|'¢1?'lTSYEffif7-Ii'11'c5°l. :r1%n)'= ?r a1R§2IraI2‘n: <a. aIFfi= Iag~a: a:q; ia2§finfv1a»—<vnfina1=%°1fi t: r1%m1. ? .Tr|7|? >I1eI: a7|saw%1i= ra13;§3?»ra1%r21e—q'r2i= $I? :IU= :1'= ?r ET«“fi'c°f. 3. REE’ : ww wfimm%€fia mafiélufifiiaww. 8.11131-c': aa1fic—cra'I)T: R6t$r1%f3rtEt? i?25Iir, fi11a1%Ij E5IaH37'fi= I1é°r. t«.2IF4Ia'? I%1I%i§': =|a= |Efi= II; *=$IEre11'<'UTaWvTIiT9I§1T 1%°1fia: r1%r'qwItR? r's’I= r. mmfifiénnmfiwmanfinésefirwfimnanmfirma E5IéT= :1<§>? rtiIE= -.a1=? r%I=1fin6o! ’rn€ru’<'I%iFr%rfia1%rn= ;La 311%. 2:21, : w%21an1%Ia1§1w11?12r| '<'uIaI2‘frq§U1'x1a1%I=1%4=1s8ras| <rt? r fiamawfififiamnfimfififiafiqafigafiwmm aR1%rs1%rnn1aTa11¥re¢1II1%raTa%r. ?rR§5w1e51:| ?~rI%41%4a, %h'a1€am1neirnn€r%'r&rfifi1an= iaa1afi'c‘fim$ra1€r I?5'U, ;=ranaq1?IqG| ?‘raRHTwnn? s'riII1%>zIrHaT%.11'a1?: qTn%r §: E1?-T1=| *r| ?rITfi%fl? fElR°?1RT| €f$| EITrI7F|1FrIT£| ?f.3=| '§' = rInE5QEFr! I1'zi1=ra7cfi1?rIT§Erfi: <.'I§I1?5?I, E?r§%'r&°r1%'°_fr 6zI13r‘§= i"21aE5’<'I%4'c>raTeTr$2413II%a1’@r11==1E?1r=1?? r. fiammafiglwfiaéamfiafiamgnfiag asfi§{t8GITm12I¢1?. a11€rqIfi? Tr? IifiaE? rGrIfi. nIamR1m Qar7r?1a= %1ai? Iai'? a1%ra2n$féaefiri%1aH1a‘%T§I? f;1?s'% sri%i%? r1i’I? T»I= I1¢frarI€q1a'<'a1%E5REIm1.Efrtaé=111%'q_Er A’ .5 . ..-1 a
 25. 25. GiTi? >I12n<wa1%‘na§:2§§rl$r. sisnn= i:l§*24'c‘h? l%r1inIlfi>——i1<? I 2R33ra*41%laa| aqfiI%lns2?r? a-ct: %lg:2§il%awU2Tm121<—v1 eiNfi1a1.wIaT2nwTnfi'h1=i<3RUn= :1Q%lfi5rsEhana%a? mfiQ%5rwfi%mfia§wfi. fiaqgfi gen HUI? ?? qsaiirmaiastr nrU1'@rn= hn= i 135‘-fi? rl gnair. s11nEfi°r§56zri= rrBn1Ta5ir. ?1ai'¢ir€rl%EE5RHr? réa? »i1.st§pI l? l2rr<'°I%'ao‘la211%r? =‘= rqa5:l? $IG1=r; a:1%l; lfii?1<r%'si’€i! 000 ‘Wi:1?IEl7IT= =11%ITa11?HT‘s)? I’ai'xEra'n1ai1?I¢fi¥: II'xH11;1i nErI4ie'Un=1Tl%9a= I12I= rrHE5'x'i? §fii‘4'%? rrf; &%ra; IB2:l%l: ?1E5 afiatqagwwsnfiiawfilwfisnfiwfitrafirfimwfi ? Tl"1?'Tl‘l. Ezrrgsilfil, asiaraawlagfirraiqmnfirai 1€FflTB§‘flFlT1%T[Elfi’d= lT9fl%l?3h‘13'| =lEl§'5il? l'| *=TH1=l1'q? lT sir. 6u11§Ir»r3Bo? rl%’a= ir2II%rn7R'1;[«fi%iaRIFréaE$lsTI%'. %afi*r Ertsitgii 941% ET Uh '"x'ifi‘| §Fl 1=li: =:aT F‘3l| 'cR’ 3ET‘T| '‘fl n<r|2."r: -1Tl%? qTv1=n? rsnr: ia11n?4Fiai2§i: c,*%l? li%I1?g'sTr%, it lfifiltrl 1R§aa'<§i1?r, <'x*1%I%l? iF«*1Tl*lEI: =', E53Isnaa"ci3§'e'JiEI'' QE5sTI? ia1ao—c'raia1E5l? rl%rEl2fl1%i? ra%? vrs1'@ia1E? r. W¥é'°T@r$r€r, ??il?119:I"v'irEr7s‘ir‘a*I%l, Wiii‘l<'Tx': ~*IrEi : r|€ra$Iv1€r, wi%rana:1?1@r%ln%%9q1=ra$rU1€la%iWiu? r H§x‘= I1%l: ¢|= i1€raR*r%'aaE5§; 'Eai1%Fr. n1%‘fi= ran1‘&rsiai'zl)= r mwaan rrlfiavm ?1Tl%fi*1E5Ri= l’r ZIT 331541 afisinfir anatqvfanvigqlfifianfimstré. ? i’1ET?11§3fl? ?l1?{€lU‘i, Fr§’l‘a1?l3T? H3T%Ti-3-lEl'rq? ?vlT Trl1Fil.3l1?? l1'q"§l°'q1?qTfi73lFlQE5Q3FR€lig1§3T| %.3lR? l1T: ' aguiifiaiawnefiesmfnnmwtafirfiwfifiaaaa aw? ! aTI%. a7ra11%iT 31112113 flaw '<'fiWH=11H lfilfirfir T—lR’°? ?l1%f mam 61111) sravrré G) 'x‘l'l'Fl‘= ’13i, F~’3l'l%lfi = na W. <<*11%'°1@r1¢IEI= I1TrIF_1‘cTr1€l»—cITaéfin= r.efl@a¥:1?r5;7s'r 'xHTn1?1%l, aR"<'l%E5I4=I1aBc—cio—c'4rIErl¥l14iUTm1?rFs'°1fi%r W)? q?l°r§I1I. $TariTa2llfi‘rE}z»5l°ll€rl§rr2t 'HTEFlT? fiTcTzT'3<’JT3FlT€lg%T B? q$r3)U11=1Tql%l73l6rfir<<H1?1m? ?raR%= %wHm. n?aa= Tr 's’r= I1'c'$. I‘211'I= »I1%iTaifiIiaTsa1€rsrtfi? iT?111?rI? rIFr. 6fr%1i=1Efr Er%‘r, l%1II'cr, s1§1¢IEran1‘%r6rrrl? firI'x5°l4¢IEraTsnl%I1°cleI pfilarr" -— R028 §‘T. ‘fi ao‘rsJ,1av: ,l€RnIi, s1?= r,§; 'gv<a1vq1wrlzl= i1$rqn-zxaafi aRH? rI? i.aI'Fi1¥~= aTf3r1¢IErFs'w? rIa.2111¢Ia= i1G1T=1a'E)Wr, ‘xg1aHaEiv1g1?6si? l?Ia1%r? <41%E#fis)%r. <i= rn%$Ia1T 2i"<'v4i? r=4u1a1%r‘a2tUn’aR11Q'<5¥Ta? irl%1<= ITa~1T%. a2‘r BTa§6%J1?g; .aII%l1sIai%i'a3-r€r, ?2i2Ja7r€r. %l? lvn§QE5 9IEmfifi1%ifi? fi?raH; r<§H1%r§<H%= rm‘aEiUn’wm1%rsRfi nmaaiwfr. T= I1'zl°r =4? magi 311613 7-IE W Wt are mam. a1t~l)W? rrEl7Fé’l1fi§1=Ii= l’rFI'r‘; ra1'>rn’141EI%? vI1€ra'a'Ia1 Tx= r1TIn1aIsi'@r%g? ilfi$laTIs‘. érQ$erx¢r. wl)<—vrlfi%l1<rai%lz5s1?iaair; cfi2i7sn: i?io‘I%€l7vrrs)?11,‘c‘1 : <;2J7=I'r2I)@ER11Fr‘1Tl%fi. ai7I6a1?rTx'11%lw1=izi? rU1%r?111 u3=I1%rB? i'<'<5ats'sTI%. d'a1a1Tiw&? l=I1€r1€la‘cITq6ia°rl§Ia11I $rI<s'= I1€r. a§a%r, vafirW= I1€réiE51Ba%I= I1%)!17s'%%r $raIra? ?1ra124Ei>? lEw: >1r= ratr%'. ?‘l? §fi"‘11i%F111T§‘I? vilc—vl’c'ET35T1iRHE51%'E[El3fiE1§l? vlT 3flfil7lElIFlETEl:5,'? JTF’1ifilfiiH11?l3l3?l7l3RH1?lT. (7lEEl5°l ?1i1Ta1?i? i=l1‘a’r)aI94ia? lrré'fiIT%r= lT§l.5,7a'IsR1Taé°r, ?4T 6TI%. a1ia111fi€l%I= I1?ifiaI§%'c5crl?1111a: rai': -mfiiélvéni na'ieTr?11sTJ1i? :'9Tlfi%r.1?gufi%ie:1a1EIEr“3r2}g7s'rEl€F>f~°r %1iTrU?41'z$r1RGia1'c'H= I1é‘l. E5Taql%lEI? :r%i1211§h?4'an1fir%i)fir7rq? TH2iti)aia2i? §m §qT%R1E5Ri= ?lE5snqa7I%E)a? ~I1ei11?ra6‘1v1fi= fini: =', ?»lt€l 3iTq°T%fi@El?11?lS'2iElR"4T1%? .3fl? lTqT3z]1FEl3Efl? l§lfi§| ElEr: aafimafir mam afizalesm ma fiania G) anneal? m? rrc"1,aIra1e~fl‘;5Ra1141TfraI*aU‘r?1vg%i'ci7a%? «r. wfivifimariwiagmnmmsnfirwmafiwfi aatfiwmfiéafigfinififififififlifilfirmwafi 3TI? ;»‘. E=1iv1TI4Fi11:1411?ra6I6a1?rfi%g§i%€Rfiq1?)éfi= raEE5 swam. azaamsisfia Elementaafirlfifirla. 1. Emotional, 2. Imaginative, 3. Intellectual mmfiniwr 3=l«"l'l7j§= l'R’ 'lTl'cl7-IT, MW, 531 =11 ? fi=r “ out‘. «#5 In» far» ‘ ¢1‘2u
 26. 26. s11111i11131f1«11111111116t1111l'?1%11a121a1s111;1*»H11111’a. 'fi1 31111. 311-i11o111'11111 s111111111111.1c11g1ofi111111111»111. m1z11111av1111l1€la:111i1;$1»1a11?11111:'1111i111111r1111‘z?1. §;3’1E1a11afi»111111111'111111<1i1fis1l%115l11111611%'.15l111fi°l ‘11116’ m11—11m11s1§1_1,1o111l°1s11111.%g111111l1 11111fi11111m1111111l1.1fi11Eafi1fig1a1a7m11fi. 11°11Rma111z111l‘11;11£1111111l111fi11a1111i%11111e:1a1-1111318 11111fi. ‘z~‘1'11a11111111a11151v1a181111111. 11711*1l1s111111111i1111e111til1;11i1i1111§°11111111»2111i1w1 E1a'1111%1e»1l1111111111fi1312111l%111111~‘1311%'. e11111z11m11 ‘111‘11’l111111s1111l11R1i111's'1%1111111111111§fE:11?111a11%'. 111»‘111'°1111111111l‘11i1,111l‘c’1»11111a11€111i11111%1a1I%'11 11T111111 11111-113‘1v1,t11.11n’c‘ 8111 611111 11111 111111 ‘111111:g111’ (Rhythm)i1111€ré1c*r»11=111111z$111e111a11%' a111a11'g11111if11111a11%. l111111€‘111111anl111111111111€l 111%1a1§11;1a1111111111.1111»1111s11c1U111111111111111.11o1€l 111112115 1111:111§1;1l 1111111111. (11.11. 111111111, 11.11. z11l11111a111111'q111§11ia11%. ) w1:1$:1n1«111%'°n€11111'i‘ei%1111a11a111151=11'@e111111«11111 1 311%11.a1l11111l1111l1s.11s11n11111111111c111111w»=1 11i11Un111a1111171111111161111=111§z111;111fi1111l%1=1111111$ a111§e11m1=111«:11111'e:111'11%1a11131111111111fi1111111. 3311111” ,11>—s11-1e:11111lfi1§111115l1131t11111‘,1112111i111a111E1*11 . s111i1»!111;1«11111s1l§15111T:1111a1111111.1~=11a111§»r1i11&1;1 a111=11%1112111fi111{1U1a11111‘r11111.11:<, ’1112>1i111a111§11111 1111111’a11s11%.11111'°1111, ‘em11111111'1111fi1gQ1i 3111?l'Elv‘R” ‘E01313 BREE E17551 3131. (Powerful expression of sponteneious feelings) e11111%11111E171a1111v11t11:«.1111=11117l1111»11‘<11111111111 111o1E111111a11m1v11!=1117111:<: h1111»'U1fi11a1l11111111111r1’ e1111°lE1o‘11‘11l11111'1111111111111a11a11a11111. 111a1111ana1111111%111a11111111111111.111fi 11111m111111111fia111111i111‘c1111111m111o‘cf1:»111111. 1111115a1a111a$11°111%1=1§1a111f11151111111—1 11l111111011111111;, E1c11n~°:1111.11»'11r1&‘ro1111é111?11$11a‘1 ri1111111t111l1l1111111fia111111»l°1.111111l111171€121i111a1111 111111111 3111111111151 11111—1111111i1111§; c1111§11v111111 M11111 1-11111171111 11113111 31111111 311?. €1o‘11111§1,11 311c1111ie1111111111111.1«11i111;111111a11111fig. f11. 111, 111.1fi.1‘éaRw1111a1511111fi1e5a1111111a1a1111i1111 §211.‘1E11’z~’111Tl%1l’1. 11111.°l1l111511111111§11111111111111151,a1l111%1:11111111 117111?s11@111131,l1g1,§a111i111?1m1s1§1_1'cT11131%11 e@IEm1211111§11l111I: z;9TQE17fi11E11111111a11111.fi111€1 $1fia1a1111,l11111a11111111asas11a111.'U,111111a111111a11111. E17l111111F1fi1s11111a1a1é1e111.$fi111afi111$1§ a1111fifi1a$1§e11111.a1f111ma1m$m11fi11a1111. 11»111=11l111s11111115,1-11,111‘1m1c*n1<11%1—a1111%a111§l%111, a111a1-1s1111a1‘fi1111U1aR1111s'l%111a11111€1l11711u11i11%'°1@r 111a111[111Fi1111111‘111fi§1111111111! 7f; '1.: |r: réi‘m11' >. '." I __(Q'L_V‘ _. ‘ , @'llK"}@. ru 3 tl ——-1 % Jcineu [P118121 81:11 O vg-_-5311-1 am» In 11; ; ;;; at 1.. .. An’, nuPayv DEBIT 151% mes I 11:11, £ uilccm) 1313:: we 3Ru(l| €fl gflfial a mime émiaai uu11«l1r1 :1c»1<e11-R oaliiaain flan.
 27. 27. i A 1111311»11a1111111111l1111i111 311%'.11s11$111'111i1'11a11fi11 <'=116r111'1i’1g111111I‘r311%. a1111111111111111,‘s‘l*c11T 111:1’-111111'11111111‘fi$11r1t111 a11t11«=11111w11W11$111'11 111’l111a11UE11h's'U111€11111=1 a1111‘111$=1111111;§111~1U11111 _pW ge”1.§111111'c11‘1I11 O;311111$111a'1111‘111111a1111111>1’ 3111l1121111mt11:1111W a1il111m1151l111a1a1l%115ee1al11s1111e1l1111arcfi%1a1cT1a11‘1.1w a%11113ai1115il1$RaFc1%111mR:115—11aa%1a1a11$111;11$1w 1511>11ia1a3111111i11r$1%-'1af1e111a11111<11a11312111116111131% ‘a11111l11111111,‘111711a11111111111’=11t111l1111a111fi1,1111. 11111111112 1’1111$11111g111e'c11§u1n11°1$1111'q'11111111111»11a11@1 a1911%11111o1111i1l11s11111111.1%1111s1a1a13111s111»=11e111s§111 11i1211s11gs111111i21a11'c11111.an11sn1°11o1x11111e1111.11111a11 3n”a11a11l1115é11=11l11a1fi111a1111ri11i1m11@$111f115l111111111 1111$11115a11=11m1=11a1#1:1l1111$1n1%11s11aa1111’a'1111_;1€1111 31111111316111. C, Qogx «—1°e1e1«s1=s M‘ n. ’A‘. '; n; .A. ‘4'4 . ‘.. .A. .‘a'
 28. 28. $$I'c1'xga1'€a1 93%. E51%I'c1TEra>°r G241 Qsfi rrifim 11811 aB'c5=rt? rv: I111EmTa1¢IEI? qTaIsnQao'c‘h'x= rEIa1%EI1q= rRI1%r 'a<»‘—rrn? »I1u1u1%1141fiq? $r1fi%I1i'n1E',1a1iHTa1E? r3TI%. F~*:1 Efifim 311%Fr— ‘sTI§! em", ‘ma’, ‘W01 fna’, a11fi? vr#raaa111's€ITi*’, ‘afiqafifi’, q1§= r’s. ma7Ié’rfiaa2525fia1§= r2b‘én%fir1%fiWw1 ? e‘fr: rI%114Ts1TqR113€''11a7Ra1a. 1fiam? r‘s*rc‘ir. i%r%qT= ‘h? *rraJ1a1aUrr-5IEr»'rflfi? »u1aa’a1a: r'Ia wmqrmwanfififiafimmmwnwnwfifififi Q$ s1T: R11T<'%I1?q25?41?»I%‘eh? «I%1%43I%r Emafir. ?1'11‘I3oF’r2?rTfrE: m6oFI? »*: Tsfr€I1?rafi'I1%I? r=I1fi'é‘? r €I3‘<‘vr§r. ?€I1ga3<i1116és‘rEI3r? :Un<? r?éi°I€! ’ri? m17I1''= rr>E3"r. trvr 111113-? r$IarUn=11?m'r$rn= hg%Tra1Tl%ra*41?$l1fiq1's'°n=41 Ernifi-z? rn= hg?1‘r= :1=rEIs’IU11Q1TTht%fiT= rré1?r. §2ts‘~ifia= I1%n1 g<4?€fir312n§H11%r§$a€i= rae? r.?11ha? ra1avnfi <#r; €fiaE-?11E1?Tl§‘(‘ItI= r%1?§éh? )?Ia21=1aG',1fivn€rHa1Ea1 ?6q1%ra'3T= r*a: =*. fiUn€ra1E%. $212113?! EF| F3|1TfI ao‘I'é’r €13-Fr §'1TH1?fi? |T, %j"1'Rfi| T sA1fibE131?sTIaa? frea11fiIf%re1fi¥1‘xfi11fr&n11=rsIf<‘e1E5aTI? ;»'. ?éh1%rque5§1%a%= r§= m:E1?? r.§3h'z? rw| gafin, <2figi5w , ,BEfififiW§. Efififi Wmmwfiawvfrgfififirfififlafiwnmfi s1Tf3r= I1?1ET? éI‘r5rf%1HTa5rz111§ra5T<§%$IERs1<= rc*~raI1an1%I s1:anira1a? r<1i<? rIa. ‘<g'aé°rae1=r’= :1a$1%$1?Hg1q1‘1'z‘r<ifiE2i mgrfimaaafigfigafifiafiafifimfiifiwavfii shat finfw 3|? ! 2% 1n'cr—11 an? FR’ fithmafi asfiafi fh= IEI1?I%a126q1%rav1=rEW= u1= r21?q'EI113,$'a’I? I1Fr. ‘fimia’ €r? i5L°’rE51fiaT? fl%r?11EIT,1?r%fig6maT q@'vn€r3?ar,1%%t1%? »raIUTanE5I: ‘°I,1?1aT1%? ‘a'a1Tf? rfi? €r aav41—zftarr941a111%rfiI11Eor1fimi'q'arrUni9rs1‘sn§2R6q1'z? r 8TI%. ma1?faaIfia11=r? sfi%? fi'1finmfia11?ra%a1T ?1Ef§r1%I111%$Ia%? r?$Im—mIa? I%, snEfi1=I%1%‘xg?1=Ia? »I2I= Iaa? I%r <éI‘r; r1%1=111?111?°T's’I? r=I1€r. §,? aE51%2I7r°'fraTa5IE-rrBra1T aTfé125e‘n? :'a1Tfi6aa%‘11‘a°ra1Erfi‘: ."116?IsTI%. $I€rE51%Err a<'?11%rEm<'Un? x=IEra1rIa5rf3Ifi’§t? r1%6qTama1Ta<? rE5IgE5 fi? r=I1'§r%‘a’r!3I%%r! QEr7nEr7R%r1%1%r'x'11TIfi? r?6q%rv1TUIT= I?r ?1'a4$r. ‘:rUT= :25e1=1’251%I€1é1?-r= rr21E5‘I$r’a1TqvqT<= rIs‘h%r = {fiI25§fi‘fiq= rfiwa1afifimm,1%%Ehafi§IWW 311?| ?:~'3T| %’. 15'”/ %7<‘~r/377178/‘/ SW-/ %/a<=77r’§'»9y? E/ <': 'sfi= ?27G/ a:fi1?=7W#<= I7?’, I%/ E/av) WE| ?fiH, fiuvfiafirmfiifijfin aa'I%U? II%IT3Tfi=4Eor61T£1?s'a? r§WT%fi'c'a1a? »I1aR? rF~*: Ta¢°? r fiawfififiavfifiwmgafiaaqfimzéafiafi. a1TTR€qL9Ls'r=11a51fiaIn$rs1=I1%I1e5IE6aTI%. %'a11qU1 aaIIErs= rrq? »ITt: €r. afim1=r1§a1r: rrqnT3r$s1a:3_a1?4Tf? Ia1Ts’ F~*11%=11ifia'I6aT—tieR16aTErtfi <1eLo—mmfis11?»I12?IaT a411%r? vI= =I1%nT€IE81aT1?vI25raa; aTIaa1:1'? fi°r§Ifi1.u1%r1nEi? r wa€=4TI3Er»€: fi°I'c‘n'z11?vI14Iw65fiE»11's. "I1?~IT 2wa1.*1tm—a arm’, ‘G11? 1:11 @191’, ‘arrafir awfiafi’, ‘= I1i»°rv’41w1?'@, ‘i1136r’I| Ta61fia1é621aig1?I1=fi1uF%? ITB‘E%J? r i%vI1‘%?41Ts11%Fr. F~= :Ta; ifi? ri11sg3rfi? §I§; i', a?m1§; ‘<'? g'rfr G€I? =;"alTfl“1=I1ER§'1?§>‘<fiH11?FTl? 'fi<7I%j‘fl? ?l“iH1%| TH141ET aTcr| a?fr. év: |%1253r: rffi'c*r§=3I 31TCl? ~T| TE5TE€l'| ?fFIT: F>E aR'U= :1‘=11:r21I3721a<3a1=‘fi? »h25Ha1iw= rfiI? I1'a1?fI1%6%’r. qF'$| fiE| 'qE5€fl1?‘5l1?1fiTfi11?2flTEF|3fl1?| ‘:-I1§l? q§l? $f13iH? f a1IfBrs'e? r€r? $i°I%{w1fi'@r aazhrvr, '‘1?rI'r_rf'V'Wfi8If§{E-F5 BEIHER 311? an%. ‘ afizs’ an Esfilfiafi 1¢r€11%a? $I? »*11a11?fifi=1fi%r14=h§ra'si= ra: =*. €1‘. ‘snéefifim eh$’éT$fia11%~w§raIi#ra1éaiamEmfiana? wmW a411fir; ‘h'c‘h€rfi<= I?41?~I1*Iz~? r.n1:= ,‘ram1sIth'c'I? ra1a3rfi11 ‘7. < 3?" ) ? °Z¥ “
 29. 29. Er>Wrr%E1?1UT131<$1=11%*r. ’Ir1s1aiag1th? %1n1vn1$111ra=11 111e5ifi€1?113§111fi1a1a,1‘ar1E-?1?ra11%?1,a1%1fiR1%1.a11?1E511 11121=11t171''a€I%11%. r:11U1aa11i: %1.a11T:1qE51fii11an1:r1a$1?1?é1‘1—gw<1n1H%1?:11 sh1:vns111U1é?1e-11€1?1.t1U1a11G1€rs11:{211%? »11': ?111111%1211 1'§'e1EiTE5i?11Exr1u1nan1%$ra1Rfi? r1ai1s111B11a§°ri?17»§ra1n? €1 §E~§1’z131R= rfiF1?‘IR'Erl§? ~fi'? §’IB‘31a1T? fiE$fGfrEl3T| %'81iEf a1ii1111111111érwr1=11€1E~‘1%rs‘11s1. q§U1%1§é1°1'c1111z1fi: q1€°=11i11F~11'1%11§i%®=1B‘q'Ra1111T:1i117s’I?11s111?1a113gaBi1 a11a11E51m1?'fla6Trw1%1111€q1311Esfi%a11m? ham1m§=1 1%1am§é€1a: %fiE1é1,°Wafi31¢1G11wsnaa;1fia =11'z? r. n=1:q;12511mfiH, a1afifia11g1a;1ama11=111h= ka163 fi11"rUlE-*1?-ITE131T131?€rrEIT?1«= ?11??11§fi? vr131§141I€fi; =f 11tr11=1%1q11%231.q61<ra1ra1a*1'1=‘ha51%$1?r11ig§1éé11?111a'=1 a116o! a€r31I1s‘.1%1251'cfi%ra1i=11?1?1?1'E51fia1é? h'= i1s111121=11 %11?»11%6?17§I?11.1%1?v11a'1i1$ra1113a11fi11a1H1=1fia1.1%1?= a1a1 ‘f¢?1i'c1"mfi1111%<‘~1‘r,1%1a1‘11111=1m1=1’a‘r>fiE1e1‘1 '<'111121v£11E11'a11‘?1l€'g'a‘91'11’g=1: a11361%€1.R1'1=‘f1E1113:1 1%rI%a=11€1.a11'? »211ga?11§f1%rs11t?1a11c1wU1tr1E1?. €r u1'? =1@? fr€IHa1wMfi21?q'I31?$1Ha%. aaERfi1mm9r :1@E5ef1': =11éWa‘r1:12111t1fi§, a‘1$, E11R1_; «1=i'c111 % Ffilfifi fisvfi M111, 611151111171 91511211 *'EI=41‘| ?§§W1E«'? |‘fP£‘1“? |1?£‘1:'4TEL= I'541?1T§. <‘»'°‘fi*f 2516a1%11§; §a'fi1=111a'o'1fiU?11%1111n1a1i? :u1§’r‘n? v11111=1aUn?1 =1?e»'E11.$ra51‘c'fi11r? r%11E1E111?=11§1F1.B? ~1t: 'a$1E'1T%1a1F11 ¥f1s1a1?=1i? »?11H1?rs11E1i=11rE»? r,%%n?1R111$z1?1E: rH'c31=ri% E1f~q= n%B?111a7cfiR1amw1'h11%gU1fi1e1ai3a1fi1E11:1 V31?-I1?-T. '2El>T: ”WfF51?1T1%| R*1V1‘r? IT-I1=1T? f?s? E11R“c{1Ff. ‘gfifitvavfi/7v/ ra'277‘§'s71=?171i?272771?~7/=75‘? ‘-1, gr $*1‘r1t:1{? $F’ jwvfifia/ g'Wafla7r/ ./gwsfiaiaa? ’ ‘@1111 311311’, ‘q'g11s? r 2121111’ 21121E. "1?1<12é1?«1111a’1s1?«‘ra11?: .a11e51a%n1a5fi$1a2a? é1i11 saw 11221 z1i11%1?1i1 @111 M1 a1'fi? v1.t11%1t1Ffi11efi? v1 31%F11'= ?131§1;'cTr‘nF1’?11E5i3$1F1a1fi1€-1T311%'. ‘a>—cis1e111%1 : ?rc‘11’=11E51fi€1?1%172121151?11=11a11q? a1qF11?~1111‘%€f11%E$1 611%, ‘a=11?1a1ru1€13q13»—«11'v51’1111?11€r111?z11T§, 's, ”£11E1fiq1 fir111i$11?1E2121sa11%. §‘: :2111%b1151121o—cia111;. 'uf11:‘fr111=~*11%1 31?~i251'<'%1$1e1i1%1;ah25a71=1=%v1%11«=121111111%r%1$1a1'1%1. 1101 6211 i3?I”ri? vi? F2'R1"*? f 211 381111?? ? $111 W = r=1?1. §, §a1'x-11si2§1%1afii7=qE5I121Rv=11111‘rG1'E11e$1§21v—avf1E1' =11<g'a<ry«11%11=1rv1a7'.111$=111s'1?r1?1$1a3n11n—«1T:11§? ~1 ?1%1=111%€1t+? r€1111?«11q‘a11a21.’ ‘1171'*1éE1?11'=5f111?: ’=11E111fi€1?1t171'xr1fia''11=1r11E?1a11 11c‘11—tr<‘~fi%=11 = ‘1éTz11tR1'11 311311 311’a'. Ez11'c1z~?11 : Tr1a'r211 mam v'7Wc’s75'7 / $127717/?2?>‘~7?, firarzzzar §«= gHa? %7r'2777gy3a4?. / s1s?1s%E61$21a'x3§11=?1a1E1?1%1fi~?1s11%. 'a°1E111%a12a Gr111.=1L2L €1v: ?1f$1f%v: ~fi‘re~1r»3.211211I%$1?1a:1z1e1$$1-e1‘1 s%E1r13é9=h%E1'' <1<eot111s2‘11:1?~*1a11?1:: ~1§11ir1'*1a11E»? r. 33<’rT|8fiE| '‘11"*? [ *1«1=h%7s1'"<’1t»fi’1a%e1E1'51?1111'%i’1t1Fi1€1 ‘. ..11é’21121a1a¥1af1e1l?1%*'a11 e171661?1aa91=1%1%1E:1%1.wE11€1nE111?%1c1t: 's1=1E1W=11:112,°1 §rnfi111a1i=11é7crn=1EW, w1Waa11q=1aqfifima1 1?1113ors1'r1@'fiE1fi1s11§1': =,'Er1E?1E‘IF11. ‘&fi=1%? R111n121a€11E512‘nE113‘%€v1?1R'111?1’u1a121a11$ n€rm=1eTrei25251%€1%1s1ia1%a1111E11,a‘e; —111fi= ?1aa111*h? ~1 ah11a11%1?11s'IaTé1%1siE€1a's1fi°11’*a1r>i1.E1r‘a11:, ‘25fia1 e1‘1'c1s’11a‘.1 ? ’W7§@**'*’-771'7"? "Z?7‘997§'v’?7@? ’7F7 s7'ava‘r7727g375'I275'727mF) anéan fi''s1%1 ‘€113 3:121 a11fi1 213311 3311-211 61211 uefizsahafifitsfizfimfi. amfifis$ G1111fi$1?«'111%?1?11E1. ‘aa1:1%"1éa111=1’r’E1$21E1'g1?1E1fi1—éE1?11=i°1?11e111§211=11%1 K/ qozx ““fi€‘111T=5 ‘ an§l%r's: r1fis111‘3ra1i=1°rx«1s1re1i‘a1°ra1f%1?11f%~11‘%? ~5f1.
 30. 30. 31s1E1'x3?11‘zT1é1111=5f13n11n13,éB€111a111fi=11%111111$11?1?1 =11§1. 611111 éE1211:'1°1 111317111, 14111111311, 11515321 11‘?1%1>—r»111111a'121>—c': §113$1311%. 217E111 E‘I'c‘f1. E111é‘cT1%r $1 31=1=1'<11e11'rU1 11161 31% 311111 %11a111#1—a"c$11R%h131r1T1r‘¥ri1%151’311§: s'1:331%'a a11%§1%'z? rvr11U‘h21z1RW1éE»1‘r.1§1%111$e1E1<3?1%'1%1111fih1‘h%1 11‘1E13»11%F1.a11'%11?1'T: '111E1:= .'”1. 31.1113:-111%=11=‘f11%a€r 311%‘11§1111m1vn%1111fi1=11ma§1a11R31@fi. a1E$1 1111$1§1U1r’ 311%’. §11a11=1=11'r211 31'111rr€11q$1a€11=11E1 3%a€r§r11fi3n1111§a1?fi311f1mmfififi%fifi'z?1 §a= 131111?«11a12T1.11'c‘h?1fi1'1afi1?4111132111ix‘:1111a1211 <111a111?31r>.1.€17$121'5[a1?11$ffi?11é? fFI731§1§, '6oF113111a11 1§11%1a¥211?1?11=$r1e‘h'z$1t»‘frfi1fi2111e13111a11E1111:11§‘=1 13111311 311%?1a1111?1T=111111%11, 11131111111 31m11%11=1a1 €»111§31111%<=11311%'.111mE6,2n? »fi11?1%111Tr1111nFrr111€1E5f1 312‘? r1§1°111%1111€52121'51?11111‘x111%a1?1%1=11%1=111U'f13n1%1 aa'c51r? r§11E1711$1?«?1fii1?1?1i1?1.1111—11E113’12r111;c11 Q§1%1€11s121'§1?1'rI%1?111a11611'c‘11?r11s? r11%111F111‘1;1 113611111111? 111@'r‘1‘a1a'é1.1'c*p1%1111611111am'c11<'~1%°1E11 a11§=111€1z»1‘r311v:1-z? r1é11,11a1*c1:fircfi€11a? ~1?1-3113113311 : s1'=1?5fr?1‘5’r1%1?v11é175121'g?11"—‘fr@1Eia= fi11 311111113161 €1fir311%61121a? »11%1€~1111E11:1‘>1%1e1fi1111E11E%1.1E51E111Tz11 ?1fi1§1?11': »"’1!? ~11E161661?1 37 111f%1111': -:1? f%1%1 §fi. “rE1a? «1?»§°1,1%1$11a112111:'1‘h%111%111rU1€m31i1€r«=1i5°1 3111311111 111 $1 311Tr1§ @3311 311%. 111 113111111111 €1S1$1E~i°r311‘: »‘.1%1%11?1€rErfi1E1‘z? rE1'1111%§1311%'.31s11 11§1ar2Tra1%5e1aRgaTr‘113111?v11$1a1ra;1311111Ta111BTa $31 311%. F~*:11{1EB"x11=e11111111, 11f11=1‘r= :11r=111%1»s‘1Errf11111‘1 EF| 'i1Tr3l€°‘fi?1'£~'? "fi? rr. :1, mass Bank V on ! uD‘.3:'F1 <'. “u-Sp HA «I M I l -Slciu Eu. ‘ all». H41; . ama'11111ian6a5,ananmi5af'Efi€iuE51=na1trmh? <'11afé1a5Q]a1‘&s1I Hegd. (mm: 361. Laxml Sedan, v. P. fioad, G1rganm, Mumba — 4o(x)o4 | (; umorner can No. ()7? 7560 F000 I 1'ww. nkgsh-bmk. cnm 10 :1!» ‘ «V3: «fit 3*» 3*» ‘ LEE“
 31. 31. 1 1 I%F1%‘fi§l@1 51111-1, 1111,: -1112111, = ;rna, »nw11aw§aara1a1111,sr1a1q111q1a111e1 1U111111;~"’r111E1111a1§31r111fi°1a1%1111cr1—z11 1:1aw131‘1a131mfié111=111~‘r11rrfi°111E: '?3I11111. ‘11%1111111=1fi111o‘c‘f1.. . = h€1a11l11h1‘1E5f1fi11f11arcfi1Efi?1121EFfi1.’a11%11saa111'§;1€1 a1%11fi11aa11%iarcfi3111111?rf%J11111Raa%1az51hlE111fr. z5111c113Ek 11‘1a1?13111E1a11111$f1a13111fi111w1€r§, a11111a1v1r1=rr§r. 111161111, 1111>r. ..1v1a1ia"1a61fi111é1111'111 31111?-11111111a1a1i1.11a1G111~*11E51§1~11a61fi1r1!’11E5r1,11E. ' §1a111111§111fi1a511gw11r3nf111111a111111%111r31a11a1111311 q111a$1%11111§1s"rrs1115;. :r;1.11111a1i%a11?~1111111§3? ‘(_fi% if #53 at‘; -111$: ft» 3*» 39 «:18» 22
 32. 32. 1?v1111111§fi*, ,17111113f1111fiv1%1111111ao‘c‘h1v11%I=1 11.11=11fi.111rr111111fi%1f%111é11n=11111111111'111111‘h 3111111, 111111 1311 311111 311f11 11111 QEWE11 151111 1%»11§111a1’aT11€r1?IEo?111‘r.11E11r1,111111111311=i1:'111=r111 11%1=11.1111?1a1111a'I11111$P11111E5111111?~11111r111g1>“c1111 : <,. "111»11.E131%r111111fi1a1$111F~11%8111U1111Q? r>“1r11®1r? m1‘rf%1'q'111r°11€r, 1? 111111111 &1111i13o11,§1€rr1'éfi111111111fi=1E111%111. 111a11*a11111%11111'=11E17111h'c'1? ao—19o11r111='1111a111111 111c“1$r1c*11UW*a11111?»11€111rU111a313111t‘r1111111111111111 1a1111a115.a11331%fi111?1aU1311111=1?e:11.a1111fi111 1111a111111»rmE171.111E11fi111=%11111r131rf1181F>; ‘~’r11111%1a'! a1:cfi11%111e1a11111711111a111111111?>11111qa5111', B811:1115f1. 3131111 11121111 111911 1f%?11 $111111 11 a11»111111a1 ‘311e11!1n1s1111,E61=11§r1~*1111‘s1 a111fi111.1:113111111e511h11o—m'1111‘s”f’? zFI? F®§?51fi1Ei 1E1a1.1111111111fi’v‘13111. 111 1611 11111 11111 31111 111111 31131 1111911 131, 111511111 115111111111 131111 115111 11111111111 1,-'r111?11G=11%1?: 'i=11‘s13112:111=11fia%111111~11?»1111?»1.a11 11111111111111 3116811113-r1?11111i1111111a11111 3111111 3T“| TE-PIFIT: ‘E51136 ? 'fi3'| '5k-vlT 111051 1111111 311 11111211 311111 111.'°111111'1111$1311E11111g1,E3%g<%11311125a1r111,‘s'11111-11 1v111;L11=1€r. €1o—c1'c?1ETé1'g'1¥1Pr111!’ 3113a1111th1111111i11a81,1*hE1=111s'°1@r1%1»‘c‘1'€»‘111c—v1 1$11111111‘fr= r211111E1o'166311%'—E5111»1311%=11! 1111fiE11111111=11'vfi1'rfi°r1$1'21111111111‘11Ti1‘1B11~1°r=11”s’1 111111‘z? r1111111a11?»11111»$r11151‘1. s3§Eg;1'c111111111111 1e1fi:1111111a1%m%11m11fifi§1131$%1a11ma11 §1%‘r11v111%1n1-111111111=11,a1%°11i1§e1111111a1»—1,§1-11 =1Ere1‘?11r1111«fi21.. .1r1'fr=111$E5111111o1«Tr. 1211;? ’ ‘€1,E»*1111=11.. .211f1?1111‘F1tsfm*n113111s'§§11?’ 1?rsia1s1?1v11f?1'q'11§1§-sr1€1.11::1n11,‘a1111aa1=1! E1o‘f%1fin1r1 11,wn11 1-13211111 1111111131 31T1'c. ‘1 113111 §‘7Wc7a'? §‘73>7c? a'77§F, ‘2'<771‘7’7’F7F/77778?-? fi7 377797‘7r—~177?fi/321171171676’? /?1?a1' 1717/? §[c7777a')11717a171171}= /'1#= )1? 1111111, ‘€11:'11fi, E11i1111111'1111‘11,.11F111,1U1§1§11111'é°1 211@'11113111111?v11EE11.211t1111111111‘1’1%1?1?»111»"r?1. 3113 1111»111'c111»11$r1E1fior1r11?1~*1131§1=11fi11?rErr111§1 1T°5T=1%I11?~1‘<‘fi, uF+11.1111,1i,1‘3T¥Tf'W°1W1113 61T“16?f31Tf3fWW?1'| Ff§gR‘fiRFf3?| jffiE$f. F11fi31TqRT[ a11i1111'111W1?: '§; @€1;13211»11a1v111%111'=111%11n1v11,‘? :'r, 3flfiTqT3F*l'i5qTFWfiW3$f35fifi'ffil5|? ?f39f€f§| §H? T 1111111?’ = I1é11111.1U111111h; ?§11;? r%”1§? c'fi11111111111fi11?1 §1'$1’1E511111=111a%‘r=1ErE1‘?11111111111111n13111?r1311111111 a11111111é*rEiE51ar1%'$a1=11,11111a§; s11a111111111j,11€1 €1'si211ra6f%w111‘é11~r. ’ 111§111€111v—v1=1111.. . ? ?fi§1‘r?111%1111§1I€I‘v1111:1111$1,3111:111Tr‘s11?r1%1a11?11 11161111a111§11%n11131ra1.a111i1€rrc51111%'111111111 a171H11?»111h1s‘1%1'a111‘.11Q21fi'11r111=11«’11a1111E1111fi1s11r. 3111111 11131 1:111 3111111 111111 3111111 331 611111 €1111a11111?r1$r§11113111E11111‘F131111E111f11r11'11r1o11‘fi a7P1a1a11%1a111ga? E5111‘s111,fi1Tr1711a1,WTr11r1111—‘11 12 3*» ~ «:13» am‘ In» Pa» 1 ("iii L“f: ImWW"‘A QOZX
 33. 33. I11§T. ..? :Ta5m73rfiUrr<= rI3a°r= rRTGr%rfi»i= I1€r. Q%5E5aTaIr EFl'a°| §=| T,‘1°T1?vIEfffiF'T. €fE|1EF5|'£? fEF| T=5|1'11??3'fi? I. $hfi%q1eiu1=41a? Ea|1a§aGri%t§a‘I%I€rqa$r? IsfiIa mffiaeaaflrfiawifinagqeaafimeafifiaafimm a%I@sTrU1?rIfi1€b—cIT n1:fi°r? aI= rE52fie5IGI3:riiH1?13?r, E5sfi? c—vI11Hm31°ra? E5aTraia1=m1'afia: =,'| a?qTn25r2n? :uT1%'qav:1RHm§‘r. aT a1Ei? aW3?1%ci1T! a3naa11a:1aRaRshafia:1E5fiaT Qér3fia2?rafia1a= I1a? qTwrm? »=I1:: rI<s'IaT1=a. 'vn? vI1, ‘a11qUT‘xq11aB‘§1R@%ra11Ts’I? r,Er°1=4TU§= =ra= I1?ra11?»I1aqTI%r fi'q'r°§? :'§?6s11?«IT. aH112:1arahaorrffifia1.’1€trcrI‘? Ié’I%IT 3EfT<firr? 'fii’B‘fi1R‘lT’c'| Tl‘%“1T-fl, iHETi3?§‘G? fEF| €f3fl€<‘f ? ?fqEfi? T>? ;fiT? “fi? Ta'? .tr6fiTn€? lT? flR"3IETfi: %1?? ET§7T '%U1E? r,€rig'e2r3TI%$riH=1a?1%1a7<5a1én?1a? ... ’%rR%rR erfiaéfa saw thaw smrcr Eqafi amtnifi mm awfia 25:11 mam ET-Ff smm scram awvmifi fiamaiifimfiiafiwmmzmamfimasfiafi 1%1eiu? c|1'3rGrwra%ré°I‘1%rg; ’=:1a41%? q1a7|6ni411's'IFr. ?«IE1=r 13§»r'aiE= eI1E¢‘Ia= ¢rrfiq1:1a? ar*i6aafis‘IHa1Rfi? vr? u1iIT 1fi%I1<'mfi1$IaaTa141?r= z‘cfi'§1=? raTE5ffiaTi? vI%F«'41Fr: 37733 sI7l7c? e779?aarfi7§: I>a/ U2‘? /%'§2'$SS3fl17RF7'l77§>‘2‘? i7&'fi77 av/ ‘%'§7éaU1?#z“a7v7r1') 37779/g3277a7a7F/ c=fz§7=7a7<= /7=7a7‘sN7«= /f F/ vg37vf¢7727/= f¢7<= i7aa2a-'7'/ ?c= is7§9F/ ‘£7? #c'»n2It7:s'7#7vFr ‘a»72r#3/rzzzara/ N73772:‘ a7v7v€#a‘. //’sIvf%'Ec‘~faR7a'v7? 777.? G/ r,g327rLfl717a'#7‘sna7a>'s£i7aia£}? G)av77?= /7.3‘? g3277:= fia? av/7v= Ifi? gar)? /ac? /'v7a: ’?2?v7R'6'7B? *-v, 3;! " firmrfiif’ ErIr,6aTaaTEfr1?R1Tr%114vn, nTUTra11trUra11Tc‘Er<IR1ifi{ e5efi: =.fiEq1€qTaTs. 'raf| ?rI1a? |1?I. ei=11sfia? q1v41as| %aT sa2R:1§R1§r§1%‘h%t: rFT$%r: =.'T. <1111%?113aarru1=? rnir| é1?r ET? -R'fi av fiwfirfia, féfirm Efiféraaar irfifitrvrr, = iEI1a'I? HafiI1,1IIEI1%rJeI, q?E5I= :Tn€I3n'r? rH1s2:%H11m1* ? m=I1€r. 1$Ia$. I1av41aaa1=I1aI1e5fia1anfBIa's'I= Iw°? rtha= .I1%q1 an1firHm1tI1i= rt51w'cIs11E~? raRrH1aa? rr7a1=rl? r&§°rtrrcI€r an? I1ErIEI%rfi? fr;211'xHFa1%ia's1=r%i1a'I3a1eréfi? €11?= ITu1=? r ‘a= r33—c»r’=11a521125Ia11?; r*a@a? »i. .. @r&afii?1%1TraaTaFTa'4Tafiq1E51€Ia1s'a25r1$rarq§1Er aTI%Fq1€q1$I8q1%I1.a11%qTfinavifia1,<1t§EIm€q1a5fia1— Q3773?? ?/1977?? ) a77v%77G/ a3o'? ’-'77c§v; '=/ a'fi:7a77?aH. afigsfévwafiwaééwwé zn'vt77§= r377<'~)m= /war a:7fi3o‘? #sferaf§z7377<v)= /<7¢= ) Jrag-'1'a27'-v377<= r'. ?=/ $15‘ s77fi73IE’?7a? f7H2?. .. gsflévrazvfiazr ?977z§= /a? wsi7w77a273r §7?j1727?7771§”lF}?7?? E<?7/' #z§a7w7avrerzfiJ§v7F7w. ?afi; zé77 s7rw3:'a'7§7s77a'27&7E7, a?77v57F/72¢ am e-Iréwazfiazi. .. v4TaIsna‘Ia2m1,1%am1fin$fim$mfiwre1fifr G? a?7772797€97§w3I7fia7J972797rs'ar)a'7J7r/ (aII's‘@rgaHfi§~': rIa1tIaaIi= ITv11w. =$rgaT {/ Row ‘.4m . ‘— . ... .; 4.‘ . '.; J A
 34. 34. i= flZ= .’°TR‘Tf‘§f) s77fi3‘a)=77va? v7a»7Er)s7vv7sn? w? ?ez7v2zw)a7z77/ (§; ?»I1irs1'rUIfi’s‘; I.§? =I‘‘1ErfiU1TUTI''*I1€r~°:11's‘. ) J7ra’2‘a')<= )a')vaf? ;'%7v. ? ga'27F/ )Wa= R77?/ l7?? a77a'? a2733r)= /7¢77/ a7rar1?vr»: <'rci? fi<', 'fi'zI'<"a9a<a, :>a, Q9,2L= I1arma"| =I1<T@= r§11‘-1%? (1?s'°1@ra$°r£I: H%i)aIf€1fi31=r3WFi. aIfflfi'21=raa? ~I2rfiv41?r1Rz»i %tfi~? rE1?? r.=11I1%I11GrTGi€a1%a1n? I1i= rIa°r?1G1rI1m%hn<'1fiFr = I1€1Er1325m1Iifira41=ITf%= it-Tr€Is2fi’r. ?ETf§= IT2ri= I1=q1Th®%I1 fi? vra1‘Ura1i= r§11?»I1. ? a111'c11‘fra—H1‘s: a1 a1§v‘rt§L= r? : Tavrz1=I1'z= °r. msflaw a1a? <=}§a%ra1a1auvfi? ;=r21ae1aa? fi‘a= F1m= r arfhfimas Gm é "—11?? r 1Trn: rf%rs11?rr. ..’ Tcfi'§= n2I 3If*31€I'sFI1g= ITfi? rs1TI3r= :T= ‘nEI1%i%11a§1aNUIaIF? rW1%R11'q'I 2w1%-, <fi'2m2aqaTérW~i.3a2FaRvg—cfq€Ia11€1?«i,3aEi7 E| ?fi= |E| ?vI! ??§°E= IT9J1E| T31§T°TH°f, $1E'H°fF|1T= l>‘c{8T$‘fI w9q‘H1zvi°Ra? i3r: :rI€tE24Tari= ?v11%*sn= i‘aa11¢R'Eh141TsI'r ¢123HTrz»§°r. =I11=r11>si’I? viE5111rErr. . ar= i. a41=i’q'@IET&‘h? -i%t>TvITq''a$r€1%'raTi= ?r211=‘h? I1%I1 tn Ifiawn G1c‘>; «'rq"u11=rG1Tv¥%h wgqfifi am’ %? -f aififir aIi= 'fi ai anzflfi awn anffir fi? ::rTcfi'§i? «z1T ‘1‘h? I1TrIE«? r’? vIT= h€I? «r9rI's'; T:r1fia6I? ri1I%EmFvi, ?I%T1113r anfir. €131 ‘%"-1=*¢I= rra'r'53Tl113re.11a1g'I§r1113=t41w41'' i? r§%fI1$r$I2UTaR6s1fir: I1‘a"r. ’a1'= i<1v:141=itr°T? Ii’1%°r arcfia€ar?2fi§= IT2n= IT? Ti1fia? vi. u1%TEé= I=im%§fi= rEFch'%fr §fi§§= Iaa>—«raRm251%raTf? «If%641.a11aofiw| sr| %raha‘<aaT eraaT2rafi1EFr§r§I, =41q§? fia1T, $k~fi€a1E51fifirs1a_§ iHn1GI1€q1a1a3n? Ia§iH= :TQE5rgifiEm%I1afia'éIa1=IT‘s‘r Qa5§= $rq‘r2$r i‘| T5|E? »fi'€f. w41§1%i'z: =rIa1iITg5U= :TcI1'v. 'fi= r =1116a1:{1%§': s|Ta:1.1%r1?125'I'cI%TET»fi’? ?1%Tv115r: %1'cI 's‘I%r. =ia11an121a25I? ‘h? vr's'rEF3ram1a1a1:H1f? rE5éa5Ia? ~I1. aaTn1—aI? é11§:1T211=%1tIIa61%aT= q1:a, fii's'isnT=1<I33rs1Tqa:1%r <i~11%Fr%?111Eta%»'r. ?'TrI25$f€raTaTmIra{gifiqm? ath'§firaT. ?1Ii*q14II? vIGI= T a11I. éI°r. Ifiw 1‘fia1'TrIs%a: T um? -I1a%fi mam, ‘wan, §In? »*: Tna1RWIEH? fi'§'i? aTa3ifiaTa1iIa1=IT1$ria§1IR'Iac3r GfIaa1‘@r. m11fi°r3'x‘? I$1fi§3I3a? ra1'®I. a1?: 'r21%i, =JT a7f%m1'= fi alfiw mm magar, mgfi 1a1af%u'cfi ?1=II1?1H$c= 'rGTrU'r%sFT€r2eIn4Tf%$%I€IFi snfirirci ! <Ta'I‘r%r1%421eIrc? r.. .‘s'r9IaR1éT14‘Ia"ra116v2='Ia? :'rq25.= :1 ‘a11nT%? IEiE5r, Hn1=I1ImnTn1aT, gja? %?rafiifi= %’%*%‘hEi€r»—ui fi%1a»‘ci1aTn= r:$i$aIfiIa1a: r! ! . . . . . . *7, Mr‘ *? rm: «ii'P‘ A ~ 2% (’ ; °”2'X T_»m, ;,m
 35. 35. I%$f. E|T. $1é? I~7 3:. [1T€rE5raz1TaIrn1'1TUTra#3r, ashes, tIT24"=11‘cI? a‘1%HIi= I1”€rQ$ 1%r%tr<'%J1=r3TI*s'.6a1fi= rIamIm6asTI%. a1ma*1nEm1?r1¢i%ranvfi%r wi’a? fi?r%r£1s? ransaa°‘fi3T1s‘. a:fi%r? a1fi1fi§rFré’raR§ru? €1si 3TI%'. sIR? I=11?aIUIer§I3Ersi= rmU111%i§¢n122i%’rFq111efIsTI%'. §%h3r fi3I1%r1?I1I1%I? rqawér$q1§63wrw<H1?$ra's'w312Ifira<=4<rm312I%héha aH€r. a<fi%Ia:11g33ETI<ifiE5an1=ri%E5?a1?e2Ia1H%rs1RH1ea%IErfi%IT a§Hasn%. va1svfi11afirq.1;a1arG? r%h1qmHu1%$rs1eaEnafia1z%a 2fr? €fram1%‘fifia1IE»'.1%HTa21111s? ismaa4a€rssn1%r2aea? aH12I=1T maam anzrfi= I:§rnTGr§:1t~v41.a1szrI? H1%vT?1?= fi‘Ia= rqwrs1 ea‘1‘nm1c7:1'x= r aaavififiz s11=iafi? rnTl?1’r€‘I? r a1’@r€r*I%15I‘r?11'=1?rIEr. tr1%rH11%a1afiaTf§'c5Ia12§R1‘ao'I6a1?Ino? vr’ f%r%1SI1'cr7Iaa1?: 'I? :i°I"eKg'= r Hgsq1?zq1aw= rwn1H1a°rfia4T? rIWn=411%aE! .E5fi3r§? h3I1%I1rrI%%I11 mfififiseafiaafimammwramfiasfififiam. ?fi'*1T-| T$ftr. EL. a1a'IGfi%}sTq111=r=1i= I11%141?»I1:1'c‘n? -rq. rg‘.2fi{;2s g@zIH'”aI6Tr%— / —’__ igoiajg 3; «fig: air‘: 3*» 43%» 39 9*‘ am
 36. 36. // ao°an= /?3'/ ?=17<—»/2ff31sg'vv»Ts'saGiaa“/ / / /aa“/ %a7'a'a*= n27afi11v1tezr1‘? :1@'7aa#7‘;7v7v277z: ‘ao°/ / ‘?12Téa?11=I1=I11?%FR'a111r’a1eTrn19i= I11111§= I§=13rI? r érfiIE$rs11°=1mfia1%r111111%a6q3wa%Imfi11'é*ramiE5H1%*11 trI'<‘1-‘I°r‘s’I? rs1''1%r. Ir3*&1r%1G*ha=1trr251?«1grrnae1?v1as1R31f%a: v;rr$1a1r%. ?rr| ?v11a1%a7r31E5<1111?11e11‘x11s1=11m1E11?-I111?1s1I%. '+1''1§4%€rar'a'*f3fi11rF1%2?1fi11n%a1:= .*%o? a11'v&‘rs1=1'c‘r7 1?IaRUn'11Efia1a"I? »11fi21IE1'éI? rs1'x1ErIF1.a1?: 'IT:1’ra11%r ‘%"T”? f¥Ti? -1trl? fQ§l‘5lWf§1€TFf9J1?FIi7|T%? l'<'3F|1?'T? I31‘T 1=faa—c'fa11 %1Tarfi= J,111'' ao': fi—a= rf%rcI6 FFHTUTIH anew <1r111111‘rG1=11 w? rI?1.‘= ‘ra11 go 21111;? 311%? was 1$r%a1'a111‘%I1%e111'21fi: '1?1'cI1'1~111%a1o're1T aha? -rg'W1r §q1sfiaiEI%W$4T31@= ra@a31I%’s1%ra1i= %e1m3211 ‘a1HIGfi3am’111f? fiama= IH1fi%e? a1I%. s1t€fi1§9r §1i11111i11aW11E66Ia11EizIé’r119fiE1§11?vfi 111%21111€e11§J11é? r1¥T13r%raEIT= ?r11?1f"<I€r113‘J1 fig-qfii filzufixr *cg2a1hw.1t13a aw? n11a$11€1@1HIa16?r3111§ma8aErfi%11I12i<11%1a1a11fiaR E5w1arI: ‘vI11131rr1qmItI? v11‘x1111?rra.2511‘r—s1fi1z5:|111vrra a11a11611ER-‘11%211e11q%1%=11#11zIfi3;<11<'? frGI= r1%7c‘fr€I€orr aR111?»I1=11’sI€? »I€r$r11r=1a'é1=rm? rIfi.11'31,~—: It1,1«‘-hat, 2?rhE5.n12i= I111h1e111fia1&1U1a1a7<'311%'. u1?§1=1sEI§1§= *h*fi°r ‘c1‘x= i'c1T¢’ir1%1‘I31—r'r311%? r1%111‘fir$W e»1rtraz11a'<'= I»'I'1Ihé erR11a: c.‘1a€r a? rU1%r 3121? arxfir ea1?1a'xi11 finfwafia %’ FR’ 11!? ?? f§r: I111 Fcrlifi ffimrvfi ER? -IFIT 11§&11?11 e1@1?a5—111=ri%1E5<= I111E1s1?1:ao—<'U12{1:g, ‘1%I1'a*rffia1R1fifin. a1a1?: *n'= I1a1'fi$r3y1a‘5‘&q=11=ra111a113rarr:1r1111fiaa'a11 Fi3[—TrItI—? T-H3! ‘3|E'°T| ?IT s1%m= I1 51111611 B11Ih11 311811? a1§11ErR= r=1fi. sari‘-$rs1%'cr7'I= I11%$I? »I1— so*= /:7)7=7?g? >z’7afi73'27727s7z27'§5«= /' a27997i7‘1i?17'= /IE"a1E"$777'<= /77'gz= ‘
 37. 37. // a3a;75‘5'/ §117a1f/ ?1gy'=71>52a5fso“/ / / /aa*/ ‘§7a'5'5fv727ai?19v1arc1121s'7<5'e#h7v71=177¢5sa“/ / ‘1151é51511=11511115171'<a1111’a1'2?1t1121=11111fi1§115r151 €1fi15»Tre1§1111115115r11n1l%5111131151?1115~*11€r51111155H15111 t11'*1-‘1°r5‘I51~°:1'=151. H§w1515?ra1m55fi~r3111as1dfis1§11%a§rr$1s1r%. 6111?-11a151$r%5551111111s‘h11111=115m1a1<5111151s11'a‘. 5111:1'? é15151115m11r=1e131111n'l's1:= ,'a15o‘sné1s1=‘1511 111a151n111a°1a15'15‘fi517e‘21151‘a51a1115r151.a1'<'1511F~=1151 15'111?r51'151111?1Q§1m1=151:19111ai=11e‘h''é51151E11111 1=151a—¢'1firr 5fia?1§1,111'<' 51o‘1fi—s1f%rc11 ;111TUn51 WW? 31111111151511 51R5r151. 11511 9.0 51111311 311E155 $156 11Tl%'. a15q1firI%a1151Tc'1?151NUn5155ré%fi5511g1$5J1 §11sfi5115I51H1$qTE1§131515*.51s1I%’s11152111$1a11q3q1 ‘a15'1511351151’1111%1fi5=1151=11;r11?1155?r311%. a115r1'211;95°1 E11511111‘11a11111'5561511*c'1': :'15oF'11311'1151'é11511 H1%?1111€~’| T§’113?1:| ¥1'{°r?13'6'|7=11‘1'51'c| %1Fl3'$T :11'11$: 15121111151 @5115". 1132 am? we 3*» 3’; an! ‘ anti‘ ii» 491!» 3‘ 111l51§11€1$1a15'rG11s11q§:1151621515'h511fi11151511511155111' $11=15~*11<51111515111$11116»11111115rra.55111—a11i1559ra111ra a11a11a151fi5211a1111511511'c115151’;11111'5i151111%1>—c1°1a561 W111?-111115155v1é‘1@111111?: '%1=151W5r151.1131, 5111,15-1151, :1?vh55,m215111h1a51fiaa111a1ar<'311%. m5fi=13E1fi1fi1fi E111511«‘1r15f151—11s1151‘1i?11i1c‘1r5*n1fia1rr1a11a115r11115} 5111115111151? 51111151 311211 51511 221111511111 11111111 W3? 51? 1111%€151. f%151111 5111511 11‘-13511111 ER? -I'F1T 11362115111 s11§1fi55—111=11’=1$511115r a151:a7x111g1:g, ‘15rr§11fi5111%11. a1a15‘n111ar'15111;11m1111=1a1115111516=11v‘11111ffi51?>15111 115~1—5111—1x‘-1151 11551111511 3155171511 51111511 31111111 311132115 a1§11511'= rfi? r. a1111°1s1fi5161'=111%$1511— aa”717)117?_7v>5’5ra5'7a27727a7717'§6a*' a2'117‘i7i7‘1fi1r'= /IE"= /Iz"€717'a17'7¢= ." EEJIUI 1311:8111 1E5-151 3%-I111fi1l%111115fi1,11E1581,a11?1(t1) EI1E11JTfi*T&T'3T11'? =5615?r ‘: §'F'? '|11T111'é1'a1111«‘gT-r QOZX ‘
 38. 38. §1111331§: <?151o‘é’1qf&téa11 (s)w11rr1e115151a515111%11a111 11T: fi'cr—a1wa§1m11(mE)a5r1wI (f)51?«1115171F-11515f1'2‘F1a111561II=1II §, ,'11=115111In5rr111121°r1r6B*51‘<1’111WwrffI11111r$1111% 21e—«: 'E111115111r111%a511a:1%.1?»fIm5111%1111151111111'c' aW1111111‘s‘rarc11511é5r151111111111',1a1aF1511311%'.1115111n1r 51=1s1a11ri511r1o‘1511?»111111t11'c'151Er151$1?v11s11':1. 11111111511 1111111fi»*11‘§r1115:11111111a1Ev1151a11%'.11%? «*11511U1111n? »1 s5151111511l5:15111115§e115'g2‘cfi=1511§1é11111511=11?/111fi? v111 511511511%1-'11é51a118a11‘ 311‘z51a—<: 'r151511%1'x'1=1151'<'l1115h? v1 §1§11151151151€T=11'? *11n1s1111511!e111r,517Fz‘? |F11fi=1117cr51 11115175111<5111—*1E515=1R~1§r§11?1111111's11511a%1.5161?1fi11 —flHWfi! 1R1»—s'r111111a1155rs115r111r1511111111rrEra11151111‘h1111111 5h‘e%1Tr11:=11%r11a? a155U111?~11511%15111€r, a1111111513n117s' 3111511. Q1111111<a? g>F1E:6131%151113311111111517a11115-115141 11111€~1!%arr1afl‘mmfi5;1o51€1m,3a1fi5;1rara§§ 31a111515r'gE11E51s1111E111111111a1E51a111%1.111§t15111 m:51v"g_r’%'511r1a? ~1a1«"~21"c1 11111m511a151, a11r11151?v1'c115111-g%11111o‘f%11‘rfi %51t‘1II€11111a1e111?111%1151$1%a1311511e111 11r31«1zr15111sEtz~11111511115r1a1111f311?1%'fiUrr51s°111>11151 611%. 111?vh517i111‘1151111511'11111§Tr31«=1$11§s1511i%-11fi1‘fi? v1 111111111515r5=11%1%r®1111%51fis‘51!5111111151r51111112111 t1t»151E511s11%-151fien11re11?~151E51111?v1'c‘fi51%!111t1t»151% 1111€111111°r!551fia1é1?1,a11fi5rRf151P111s'11€13o55ora1Er1115161 511515115111. s1E1511§1,115fi1BrR5r11BrR51w111111111 111211E1RW1,1?115‘1111511«11Un=111<11'c'1‘h511?v1'cr1'; ,‘51,fi=1 11o‘1i115111>1511=rfi11?111151'1=111.11111:°I1111*Un1r? g1111511 11a1i51%? v1t11511115o5°r1?11§1?v11w;11511‘frTrh€1a1@511Un=11 Q1111111e1%11Un5111111151o‘rs1511511511151111‘1’1an11rQ1§11111 1%11a1151111511111111$§fE31.111151116a'1a115111111‘h11E11111 §%11111‘a. '11111?»11fi111111511gE1m111111151s11%! f1151f15>1 :15171151111115111h111s11111111a11%f%rtEt11E. 'i511Er1111r1=1151 s111a1a. €11111111>5F11é1as11a51a11a'=1a11a1aa 51 11516511 515111‘%1111tn1=, _13r ‘1151111111?11 5111’ 511151 11151715-111115211 311m 5n? »111=15r1Tr1111111111 e;131e1:<:15FEr111 s111E! .1s1111,'1ao‘€15121rc151a11151151,5111a711U15111fi%15‘h51 111a15112151113151111311:11§111151$1a1111,: e:é1511111s1111111 t«11:'111§5‘n115r151?1?»11<«>1111'c= f1. €17Ff~1?/ h517i1‘f1511ra1111151111?q"1=r1515111%€151f§11111151r 1?| R’EI'|717'f1fi$l? v?f3»1'x'fi. ?¥1e_cx'EI§aE''1'? §fi11Tr§? 'fiFr1 s1'=1%1a11f11$1151€11§1”c1=11'a11. s1211f%1fi51<'115111%15r1 a11511?11‘11?»111’s'111111111111@5fiE1fi, fi115115111*am11E‘are,9r Q€ WTfi“1ET 111151?211311%51.111511511111?vr15111111e151fi511111n1'=11’s'°r! 1111151151111s5o!1?v1111111'111€15111a'§s11=1111111?r1a1e51 311111111. ‘5111figo? «‘137~1z~?1’a1111=11‘ge1151111g, a111’ 1é511115r111€1.1rRra1z1n511111=11'1‘h1;1a'1%1111@,5111115‘h5v1; W°T11?{11T1'€|1@T1R1F1'H131?11?? fE? ?fF1'€?1ElEEIE= .'5l1FvI?1. 1115115r11U1r=1115a11g3o‘111=11‘a15r1511§111h5151511511’51 31:h11a71fi111m1s?1.1111111511?n1111r1n§a? %'a1311a afléhal €rr; r11111r111r1é111?q'11‘fr111511<s'111a1511a11151r.111'1Es°r 115c111%E1111511111511%1E55R111%Fv1T1?s’°1@111=r1?v11111és1w11 511551. s12111111151a11111151é’1Er>11??51911'1's'1a?1'€1 11r1111111111é1‘111r1111111115115=11111111?-11a11151a1fir15,z»11 311%5r. ?r11551%?1?v111115rr155a1$1F11§1151111?q'i51111?I11 W1! I 3x Ike - mar‘; «s+"& it» It» ‘ (FEW QOQX
 39. 39. 5111s11?: *5111'5111111§311%. 111 115111'o'1n531 151511 511511 3115121511 511151 51151 1111111511 a§11§%‘151R51151311‘1151'15‘111511'é°1311'111. fi§m5fi 15111111111111‘ 175)‘g3rm9111>17115/fizrarfi 111115111's'i=115155151o—11n111511511q5171%151111115115*11 ‘:111111311517'15111«11111111‘: ',11511%131ma°51311?1<z-111%. 5111511‘3"5 111111 5111:’ 21 13151111 1151 311111111 1511°11111'c, "1é51151.1111e11151>'11511111111l1151s11111111511 1?15r1111n1111%511111111111151511611a«“a$R15«11a11111§;1111 111§11111551131115115;111111I51aa1311%‘. a15115111%5171111 1111151 W511155 11151151 1151511 511511a111?1';11111511%€1561151n511115155v1€1111f151$1 51111.511115113Un511311fi511511111,11511311%.51111§1151 g'<.51511111111311%*— ai711¢17a1=#7<? aa727J771i§'i«= feif1'a' 17'3;'a1?35971»5i§'11w271575'717571 = s11311fi15511111151151°1‘15111511’11511151311%'.5115‘n51 273717/917117/‘=75/7117, a77f1=)5'/ -?= /75727/‘1-1171717 §-5/s'1€1517f1§1Z/117117/117117 3111515151511 31151751v1151111s'1n11511é51151. 1115,1251 11115‘h511111511511151=111511%°13121511€13n111$1=11511115; 5r11111fi31r: i=’51%‘151o11‘f1%151111511111{111515111fi51. 111151o'156§r%1151o'11n51’115o?311%'.31sn%158°1é51511111I51 11111511111-1'11517111151B115'111111111a?1%11511111515115~1511 5115115111n511115151111111U15'n151151.1E15l*511%1581e111111111 11511fi111(11r1511,11151111%1=1,1s11551111511 1511111) 51 11s11151o'158111111a11511‘n511a'1n5113115151511{15-? *51‘151s111 5111117:»1511515'f111fi15111511115113111111111115111o—cr151111 3151151, 11 311511i1511=1111€1111§1fi1 3111. 11511151511 31251311?- ’1157a5'7275),5I%13'. -/’11=11511511151151111a1. 111111==1111511=11f§1f%51111l1‘f151a11511m1151,15h€1, 15155,1121=1111511511111s1111511:é1‘1,311‘n515'15‘n'5113111a11 311%. 11115mafi§15111111111;155°11§111fi515111efi5 51111511151151 25111111§1111 51 5113511111511 3111111151 51111151 5111; 1 51151 @111 1115111151511 5151111511 11, 3111 5111 11111113111’. 1r?1f151f3'111'ar117‘1151f? r/ 57117I1:-‘717171I172?175116117vI1127I%/ / a#gm%HwW -/ 11a‘2z7a51917=}2‘&1=rz#1i7177z15/a‘5)/ / 1‘hfi111.‘h511115h511111111155R111111'11€1c‘s'111§&11151 1115r151=i1111111111511a115151151a1511111111111g31 §5r151=11€1.312‘11§11m51151131§115115-1111111'11'o‘°111151151 11151 311111 111 111112111 . 111111311 31515111133 a115111§1;51’1111a115115171a1511111111311=15151°1t1111°15.111.11 311111:151111=11151151a—1a11a5‘11'1111111111111(=111%1511%1)11 115c:111e1w51151. 1131151515figa11511115‘fi51111511€1 15111€11115151s15111s1’111€1@15115.’551~°. ~1I%. 311111.1g15151111c*r»1111=11115‘1511151§:151€15‘r1111€111>11111 3111515111=1T§1.1a5§:1§31f155115111151B11311111. 1%, 315.5111, 1311 51 3115151113351 5111111511 5151 111. 315115117111m51=111€1511°15111511115111;1§51311%%’ 51m11.31111g'51111s11111?1115'11=11111,111—f11:I1111a1151 1513111. 311'c'11,11:>1=11%'11:11511311n1‘1511v1r1 5115,;11111;151w‘11 311151. 51111111 5151111511 3111.11 1151 fi51511n1111=1i1155111551111111§1a5fi51r§151511111a1115h. =115', z~11151é5111151,5-? *115151511n151111€1111*11, 3115111511 5131%1515115,, ;<'m5r151.1rI%1111511‘51715:1111w1’1111115151511 11111151151 1111151v—s1 11.11;. 515151511 111515517 11'51—1511511511 fi€15111115111511§1£1115111151155a151311‘f13111&n311€. *. case ‘-1 (I/ Q0?‘ _fiém. z5 . '1-. ..: 55.114 x. '.’A. .'. ‘ 2.4.4.1 11
 40. 40. - attfi. slaw. f%tfi‘Imfi. a‘ma? »fra1;r0Te‘Ie? - fix¢§R! ra= r.97II*-1'(aa1ru'ef—r: Tm”I"3"<5f. 555*. Eenéhfi. ' Mwfifiamrzfiéwagmfiwafirmwnr #231 amgrfifi 3§U;3‘WW71’= ifTH3Tx‘l1?I.71‘i'Efi3T1ER4“l arziaarzrfaa; a'oWz! ’a arrméivé, ufitfirrmm. a”1vma‘11fiwa-éqrasnvfm, arzivttm no sea. _ - o: .2—&uar £35.00/0?—O8. on-32oo2eze. gvraa'ra1'mr : wm= .t. : o-? o —: a~? a;&a'3'1/36.13: . . E-mail : dunvirni@vusturuvirni. cn. in I Wobsiro : www. vastuwvirui. co. in ¢o, ,.m1u3°n] I . ,
 41. 41. l§FoF>| T?T|3 (9lae7€77/? a~= fgzvi: ??7727m77?'/ a7‘%2a727é? a772fi= %szvm"/ aW WW/ : /we727v#7377v7§'g?6wva7wr/ / a1fiI%1aarcfi%r<ma? ?ma'RTBr? in€5avi= r€firaTI%: .§@? TE54fi wfiwavuifimamfimmmflguf mvranw e1Tf&ri'sTE= r érfirsTI%.2S11Ta?1fi7eaT19rafiH€r?4n1iHsRH$IEa1EmBa1?n25:i2R1G1 31''1?? f%If<‘f1=|1'€1T, §f§'I, ?"f? TTi’, ‘R1=| T%»T, ?TFl? }7R'°T, ?mTG1n2fr2I= raI21Tafi$ fw41%u1<1a1'= ‘nv1%1t4‘I'a’e5<? rn=1T<a1=r: >4i‘= §°r ‘snaragayfiw/ wag? ?? s‘»zzv/ =/7a<'h? z7v#4szv/ mi'UIE5r? ai'111%ifiEr§rFram$IEaTs$izm? ?WnG11=I= I1a1T§fi%ra? cfi B?111a6I6=I1?{1fi'c‘frafi6s1ao—cI1a. <=7§s? z737agzEifa77a77/wg2/#G/ I<? e77§9ai5o'/ ’$277// «= ?vfa: ‘cfic‘~/7z'a7za77/e9F¢775?'«—rz7c= ?// a7cfi%qTaia: aRrw1éhErqi%mTG1111fi3RHR:1%r§? P11i':1aia: arrw1?ha i§lFrW1%fHT3fiTfUI11]fiflfiE1fi|1fi3flfi'f1%'WfI€lRH1?9J1*1Ta7c5°f?9é3 da= %waaEaIa.3?c‘r7c'n1%tfi%nT? =g§1%ia1I$ran1%IE5m%{an€aTa1Tn'=1 8i? h.a3|? ~q1?1E5HE? r<3%‘rf? m?wEmfi: Hn1TrITgz%a?1HaIm3ini= s411fia 5: 3"; «fig; -hi‘: 3*» 19*» :39 0:! ‘ avg
 42. 42. =Ia%1?1=aq'x'R1%u‘r, s1arwq1%u1an? HTa. ‘s1Ts%1ax5’r ‘85?. ',§lRTEf31F*iEF| '<'E| Tq? ?|'| fi.Bfi3E'EF|3‘R? FITERW G1111%I1B§'R'€r? <'UTI’<*a7c? r1?s'°1€r= TFIaTrI1'c‘h? ~I11fi86I€1?r ? Ti’E{FfiL a1WH§IT=1T%q1 Trrrfirlfifi 31T%I{T1%TcT3 a? raTaha mmWuwfiafi%§%mm. €w wefaI'FI1‘s1a§1%‘I%r: v§4s1<*’1%U1FrI? r.aIR= ra1a#‘I2r? raI2n Hawcfimammmvéflawfiafimfimmam. E51fiawT1?R6=rUram141'= rIEr?1112iw4124i%‘h? vrarc‘h%r €firwT= ra1TsIaraTa. ?a1sWr%a1?a1s1-*1efia: a*Fr? ‘rFI<r 1%%n%TI? »r3Rfi11%i1E211?fis1§'1g§fi*aEIT?3I<y; *?v1111%r. a:1?II? : trRUn111%°1U? wmmafiifinfiwwmwfiwmmm T: r=HTa1?5rc*1s111%r1ra. *U_; =1%I2‘IE5@,1:16a1WIaaa%H1?r% ? =rr= r2zrf= T, swan En'dT'= fi 3501?? efifir, fivr arrffi % wwfiw aa=3rf mE2:IT'? :;I'" 'x= rrH1=~= :I $1a*413,14=rr= $rv41Tai? rri1‘rl3;G11a6eTr2r»<’TérEfr? Ih1?rra1 waf175'°1?rIEr, s1E'x*6t$rw1'r§°r=416or=7s'°1@r2I7IT>: r,E1'r s$Wr€17a*U1€1'= I2Ia3IaI.1?115rar<4*g'1%i<IwqaRIUni’rw?1aTU? r s1E; u§1Tq1a‘fra1'<§iaaR?1a: raR%r. q1r|2|1o‘hz5nr~r2=§c1Ta1afi%r ? fiq‘§FTtf€'q7vTf'5>| ?f.3T2J1%f? ‘1&4?¥1E'| %?6q%J1i'°TElNFI1if éhanwmafifimfiragmmalfivgvrmafifiqfiv 1%°1U‘f31§§T. a1'@r? ja'H_{Ii%$r251Ba3{u11411Ei? I1€qT%Rv? r sfivrzrflrér. G1=Iao—oq1vrI%r<s'1%Er14=I1?ra'x-n—«r‘a1§fi= ra1:1§rrEr’ézrI? ~I1 cI''13rErfifi'€IEr, §32Ix—rI=1EI11%q1$r1%? ErE‘fr1?114"r°TE~"IW m1aa}in1?fis$Iara1+IaranfBr‘%'Fhn—rfi'c‘fi%rahaI1?r’sREr aI? :ar, sIe? rE51%aTa1iHT%? r,sR? r?a112i2111E= rl? r?a111ErIa. s11'c', q1?s'a11fir: I1<H1fi$sT: rne51fi€1?zn1tfi‘I= r:|2r7R1%r<1=12§ fi3a= rafiaH. wfi%1?1wTq7wwEI%aT°‘n§= I@rah1éfi nafi: '§Is‘? vI@rn1'a1fiE5a7Ia’: .14=I1Eren§I$r1%%I1<reTIEtrr? r, sTra€I9IH1:«, "t? r%r2hEa5lfic—cr.1?1'<'I?1'<'Iw: Tti241%I1s11::1?1 E5W2aa: ?3r%ra1R= rc¢zTraT%n?11*1H? UraWrré‘ra6ffia1?aT? r 1%°1€+W13a$fic—cr. %F1da1%aTH2r%ha1?4;IG? fi1fi6ra*Im? w1fiW, a%§E5,1%= ham1%au1aTa1fiH12ram; rmg25 ai? IawUnafiaa3Uni9r, GqG*h1%€rfiH4Ta= re11Hé3?rE5lfia1 a1:fir. c*n1%rar$2?r= Ra12?r€rffi¥TaE5<raT=112a1weiIsU1?rra, arafiafi, mam Erlzrvnifi, qmaroscrvn sr= I6h= fi, fiWfi€W% Hfi1fi. wTaiaT%$rwIc#rnaT= rErRvnfia3I€ra1,é1‘ra: a*a=1$i%ra1 'xq=1T: rI2?r, s1<3rn1T: I3orn? r'xq=1fia1EIFrafiFrI? r.B? I11E5fia1 mama STERETET, f%1aE5I6rI, mgaffi Era? 8'3, Era, am, gar, :n= n fi= I:§r, firm‘ =4Tf%'c1’r, gem, 25941, Ef7£~'W? JT,31T%J1?EIiI%r3T€fl31eIEFT? fE? f31'3= I3n? H§|1‘I1‘rTf €»r&r= ?r%ThTUn€r, en? n1=I1FH1fifiE5G11TnarxrUn‘%r, %fia? §— aafirmsfifiafi. 37-111 EmT>a1%: IT tvrawfir awfi RHEHFI em’? EWUTPIIT iW9fi? IT, RTiW3TW| §fi3RWflWTEF|311?qTB? |FH&1W1?IT '‘1E5R'GI7-I’ a1%?3i? ~I1%$It~11. tvfia=11fi1?vr-‘%'<'r2?: 'arI? /I25 flan: aasr aRw:1'= rI'o"r ; 're41‘cfi? vr f%1mU1 3T| "FI'"-I'| FI arx'UI1RTI€5‘r?111afia%fif5H1?‘airJ‘ru?1%rzi241?Ii"%'e11a2I1a3 3TI%anf5r17a'Ug—Ifi‘fi<H1H1G? rE5réfifi<? r1?v1E»‘1fiGrI%r’?4H1112i zra'—na'< en? 3151 ‘€5r§a<‘r’%=41 Q'c1Tr'I°r %? rFrr“L amefrsx en1?rfi1:g,9r‘s'I? I1FrE1Fra1q= ra11Fq1‘33°‘QE531fi4=1Erafivq= I1 1§Ha'I6q1Ere:11z~§°r. a¢9Ai? r111?»ITmRrUTQEr>‘ar, a1RH'sfra1v: T aIw2Ire125,3q1%1a6,n%11?E5,na1?E5,1?R¥fifiH?1112i°4Era §I1?via5rq, a<'EEIé‘r111%= <*1Tl1jc5T§wu—vI=1n: <,'| §=Rq= wefi'? :u1 q1§EFr3W'fl1?ffiEEF| H1E| T3fl1F~’TfE>| F1T. '<'€i: |1PIT?3IWPTiflv_§fI zrlaifi Qarcvfi E61, s? g‘c5I'= $r a1R= IEh%I fivlga ? FlE°TlT‘T| €f fi: r@ra1trrai.6q1€aT?1%Ut: I%? r,€1aUni? raqa? eIra3<vvIra an 3*» ~ «*3 4:1!‘ 94:» Pa» ‘ 5;": ?: Ifir’; i"", ;'“ QOZX
 43. 43. 131§a. s111111:111.111m1§1a115H1a1fi111. ‘1111'am1111 1111111’ 3 11mm 31131111111111 §11fi11fi ~‘rl'R-F1 111111131 1%»1%1?1E111111111111311,1111‘1I%1s111.‘a11111111fh11131x11111E E11111-1111311%111a111111111%1111111%$11111111111m11111Q111r11 1111111211111111g111fi111€11§11111%1$1a1.. .111t11111111511211111 111111311a1§§1§a3n11111111111111€1311%’a11a111111 5I'i"'| F3|T 1131111 1fi11111~11 1116 3111111 1111111111! 3 11111111 11151a1111111a1111a1q111°1111e11111111-11q111a111q1111a1111h%1 1%«11%°111111111.11I11111§11111am111'.1-11.11131F1a1111116a1 :1:h1111111,‘1111121111111=1111111111111=1ao1'fi111%13nf§11i11=1 €13fi$1é111:§11311q1?pm11a131R§01a1am1111.ga1a1 11111111111111 1112211111151 E-§l'l? lE| T 11111111111, 11111131111111, fia3111IE1111111c*n1,11111a1s‘,1»z11E111Q11$111111111«11111<111 13111.’1111i115n1%'1111%'°f11111111', a111o11fi11fifi111=111111111 BTr11a1111.fia111fi=11a11fia%1afi11a%wmqa1;11 éa111.n111111U111111'3113111111111a1,1111111111;11a11.11a111 1111111111211 3 111111111111a111111111111. 111'e11—11*11fi1111‘h'=1111111111111111111E13n1§1111§I111.QEfi*I 111115 11 1111111111 31111751 1611111111111 311631 111$ $13331 §R11a151111111111€11:;1U1151fia'111'<'—fi11%:1111$1.11R1111é‘111 fi111111a1111g1<1J€1a1;1=11%1i%°111111g;11111111. 11111681111111 Eh1b%11115131111E1131x11's'111ETrI1§I1131r111111.qa11111%111111 §r$1%1ao‘<111111s1R1111h11—111a311111U111111111?~1€I111fi11. a111g131111n11a11n111’1°1111‘11a11'11a11111n11111151111;L'c'c111 11r111111111'11111a*1111%€11.311f111111116é°1 1116U111111'c1®1‘1I€111111111~11r111n1111',1111a11.11111s1121 11v11%U=1111131111111~1n;11111111131a'111111a111113naJ11a11r711 wv1a13511‘a1I11.111111§§1‘111111111111511111—311a11111r11111% 11111%111111a11r11§1I11§111.11111111111r11111%n111111111x11‘:1 11111111111. 111a111111h=1%1»1113111111111111%1v1111‘c111-1111111111 €o‘1aa'1—11 1=c1é? ~11 311311111 3111111121111 =1 M18111 1131-1 91111111 -— R028 §‘T. ‘fi 1111111f1v11%111.1111111%11111$%11€1‘s'11111=11v1111111111Q1111 111111111‘111311s111111111131111111111?v1f%11‘1’312111i111111111 1~1111111:111»—c'111»11.131111111a§1111111111§111111,111111?1 €1%1'=11111111111»1f%111311111w11211111111111151111o1'1111111 211fi11h11ag1a11wfiq1111¢11.Qfi1a131I13a1Efi 1T11f111%~i1,1a11s*e11z’. g31f113?11111;11111111f? v11%? v11.1E5 ‘1111e13h11’111,1h11111s131111111U1s11111. §; q111a111a11131111111%11111g1111111s111111m11o11 r1fi111111111111111a1111's11a1%1’1=1111111111=11%r1§1§11@1. ‘11s211$1a111111111111t1€111111’311111111111$1113111<1111ga-F’ ‘111131’311afi11w131$11111111%111.€1un11'1=1111=gE111w1 11ma111n;111115T111111%111h15,3111H11n1,111111,3111a11 3nf&1a11111111111111111111111111’s111t11?~111111»11111fi111v11 11a11.‘1111111s‘,11111@$1?’3111U111=1121111§1U1111:111.1*11 111131$h=11111t111fi1r1111‘1%f%1111‘11§1<111531§11111111111a 11sUf1‘§;11111a111a1111111‘1’1%W11111113,*—111@13»*q111 W1111Tl3ffi$HU1?fiE13‘F1a1Efi= |%? T1.1fl1§33$1?1Ffi?5 311? 111.. . 111 111111111 31111 1=1Tc1s1t1111 111151111, a11111111fh1111111»z11111111fi11fi11111a11311111111111111%11?~1§1 11,;11m1111111a°1Wé‘11111111E1111‘s1E5111211fi311$1$1‘s111. 111g"111112111111113111,fi513111'é1I%1111111111:1111,§r11 $i? v11111§1=11931,:111z11111111’111a11111r1a1U1111§1'<'31§1111 31111111111. 1§11111'111E1.1111a111's11*211%»1%11E1o111111—11€11111113111‘. 111g"11€1111%1:afirfi1g11’1111fi11R11111113E11fi111111111e1 €11§1111a11111111111111rfi&a111u1a1111111a111111e11111111a; a1 s1'c'cW11z~11.a111111e13€1111111<111. ‘q$11111111111111 1?~11%1v1111,111®1111111?v1%111’111111111113m111=11‘1:111111111 1%-1%1r1T=11‘z?1’111111111111'a1§11s1v11111131xf;11111111111U1 s11111.afi11111111111é1’1111111ha11111qUn11111a111111111 111-r1111»11,111®11111:11111‘12111=11t111a1111116T111111?.111 31111‘:1111111$’1171a111111f111‘1s1€11111111€11«111111c1i11a1 11111, 11111>1111U11%11111111, 11a'111'1111111111111135'1»=11111 11161811311511! I 1 us‘. «#5 In» 31:» 1 til‘ 32

×