Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vantaan Rotaryklubi ry:n vuosikertomus 2014-15

7,055 views

Published on

Vantaan rotaryklubin vuosikertomus rotaryvuodelta 2014-15 mukaan lukien tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase) sekä rahastonhoitajan katsaus.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vantaan Rotaryklubi ry:n vuosikertomus 2014-15

 1. 1. VUOSIKERTOMUS 2014-15 PIIRI 1420 - KLUBI 10015 KLUBI 50-VUOTIAS
 2. 2. HYVÄN TEKEMINEN MUISTAMINEN VIIHTYMINEN KULTTUURI Teksti: Presidentti Pertti Törmälä ja klubin hallitus Kuvat: Vantaan Rotaryklubin digiarkisto, kuvaajina klubin jäsenet. Rotary Internationalin digiarkisto. Etu- ja takakansi: 50-vuotisjuhla presidentin mökillä Puruvedellä (Sahilantie 174) 23.7.15. Kuvat tämä sivu: Metropolia AMK Leppävaara valmistuneen videon katselu- ja julkistamistilaisuus Julkaisun taitto: TietoSeniorit
 3. 3. Rotaryvuosi 2014–2015 oli yhtä juhlaa. Klubi täytti 50 vuot- ta ja se leimaisi toimintaamme koko vuoden. Klubimme koki positiivisen yllätyksen, kun kunniajäsenem- me Sulo Kosunen, Pertti Viitanen ja toimintavuonna kunnia- jäsenyyden saanut Esko Kaarna intoutuivat tekemään perustajajäsenistämme kertovan kirjan: ”Henkilökuvia perus- tajajäsenistä”. Matti Tossavainen vastasi kirjan taitosta ja mo- nesta muusta käytännön asiasta. Näin saimme hyvän täydennyksen klubimme neljästä ensimmäisestä vuosikymmenes- tä kertovaan kirjaan: ”Mahdollisuus vel- jeyteen - tilaisuus palveluun”. Kirjan julkistaminen toteutettiin Kulosaaren Casinolla samaa ohjelmaa noudattaen kuin klubimme charterkokouksessa 50 vuotta aikaisemmin. Tosin kilpikonna- keittoa ei meille enää voitu tarjoilla muuttuneiden säädösten johdosta. Pe- rustajajäsen Sulo Kosunen ja Anneli Kosunen olivat ainoat henkilöt, jotka olivat Casinolla myös 50 vuotta sitten. Sulo Kosunen piti jälleen kerran hyvän juhlapuheen, Aarne Pehkonen puheen naiselle ja Minna Vatanen-Salmi lauluesitykset säestäjänään Suvi Ryynänen. Matti Tossavainen toimi virallisena kirjan jul- kaisijana. Yhdellä perustajajäsenellämme Aulis Sallisella oli kiireiset ajat, koska hän vietti 80 merkkipäiväänsä ja sen kunniaksi oli monia valtakunnallisia tapahtumia. Koimme kuitenkin, että hän oli läsnä, ei fyysisesti mutta tiedotusvälineiden kautta. Syksyllä klubimme vastaanotti perustaja - ja kunniajäsentäm- me Tapani Jokelaa koskeneen suruviesti. Tapani Jokela oli poismenostaan huolimatta läsnä vuosijuhlassamme taideteok- sellaan, joka oli painettu Casinon ohjelmaan ja tiedotustilai- suuden kutsukorttiin. Kirjalla ja juhlalla klubin jäsenet halusivat kiittää perustajajäseniä siitä, että saamme kokoon- tua yhä edelleenkin aktiivisena klubina viikoittain ja tehdä hy- vää monella eri tavalla. Matti Tossavainen vastaanotti kirjan julkistamisen yhteydes- sä PHF-arvon, jonka luovutti juhlaamme osallistunut piirin kuvernööri Birger Stjernberg. Mukana juhlassa oli myös tule- va kuvernööri Liisa Stjernberg. Kuvernööri välitti myös RI:n onnittelut klubin merkkipäivän johdosta. Klubimme osoitti juhlavuotenaan elinvoimaisuutensa ja uu- distumiskykynsä. Tämä näkyi muun muassa joulukonserttina, yhteisvastuukeräyksenä, yhteistyönä Tikkurilan lukion kans- sa, poliokeräyksenä, ShelterBox -tukena, Vantaanjokihiihto- na ja aktiivisena osallistumisena juhlavuoden tilaisuuksiin. Mieskuoro Vantaan Laulun kanssa saimme kokea miellyttä- vän tavan tukea uuden lastensairaalan rakentamista. Markku Puustinen järjesti sihteeritöiden ohessa rotareille suunnatun Pyhän Laurin Kirkossa pidetyn joulukonsertin, jota klubim- me sai ”isännöidä”. Joulukonsertin tuloista lahjoitettiin kaik- kiaan 1473 €. Yhteisvastuukeräys toteutettiin jälleen kerran yhdessä Tik- kurilan seurakunnan kanssa. Klubimme jäsenet olivat joko ke- räämässä varoja lipaskeräyksenä tai maksoivat keräykseen 50 €. Veli Risto Laitinen aveceineen osallistui yhteisvastuu-gol- fiin. Yhteisvastuukeräys on osoittanut, että kaikilla jäsenilläm- me on sama auttamisen halu mutta toteuttamistavat ovat erilaisia. Uudet jäsenet ovat myös piristäneet klubiamme. Aikaisem- min klubimme jäsenyydestä työkiireiden vuoksi eroamaan jou- tuneet palasivat klubiimme energisinä. Veli Risto Ihalainen piti esitelmän ja ansiokkaan puuropuheen joulujuhlassamme. Veli Ossi Leppänen piti niin ikään esitelmän ja houkutteli klu- bimme kohti uusia seikkailuja tekemään hyvää ensi syksynä Tansaniaan suuntatuvalla matkalla Liike ry:n kontaktiensa avulla. Molemmat lupautuivat myös kan- tamaan kortensa kekoon tulevan vuoden hallinnollisissa tehtävissä. Vantaa Airport -taustaiset uudet jäse- nemme Heli Ahlfors ja Taisto Hintsanen ovat myös olleet kuin kotonaan ja aktii- visia. Molemmat ovat osallistuneet Shel- terBox -tilaisuuksiin ja sisar Heli Ahlfors paneutui asiaa sinä määrin, että hänet va- littiin Englantiin koulutukseen. Klubi päätti Helin ehdotuksesta rahoittaa yh- den Boxin koemielessä, jotta voimme tu- tustua paremmin asiaan. Tähänkin tarkoitukseen klubimme jäsenet olivat valmiita panostamaan yhteensä 960 eu- rolla. Saimme tutustua uusiin jäseniimme Ann-Christine Teiriin, Juha Suutariseen ja Unto Kovaseen heidän pitämien ego-esi- telmien avulla. Heillä on selvästi ”rotariutta” sisällään ja ovat siksi sulautuneet joukkoomme nopeasti. Yhteistyö Tikkurilan lukioon kanssa jatkui järjestämällä op- pilaille työelämäkontakteja ja lahjoittamalla kaksi stipendiä. Vantaanjokeen liittyvää kirjoituskilpailua ei enää järjestetty, vaan pääpaino on siirtynyt Vantaanjoen tilasta kertovaan näyt- tötauluun, johon saatiin kerättyä Vantaanjokihiihdon avulla 1550 € ja piirin myöntämällä apurahalla 1000 €. Varsinainen projekti käynnistyy seuraavana rotaryvuotena. Toimintavuoden aikana tarjosimme myös Metropolia Am- mattikorkeakoulun mediatekniikan opiskelijoille oppimispro- jektin. Opiskelijat Jasmin Lappalanen, Ossi Partia, Vesa Rasi, Markus Sopanen, Joonas Jämsen yliopettaja Erkki Rämän joh- dolla kuvasivat toimintaamme syksyn aikana ja saimme lop- putuloksena rotary- mainoksen ja toimintaamme kuvaavan dokumentin. Tukea toimintavuoden toteuttamiseen saimme kahdelta hy- vältä vantaalaiselta työnantajalta VV-Auto Group Oy:ltä ja Vantaan Energia Oyj:ltä. Myös piiri tuki hankkeittamme apu- rahan muodossa. Haluan kiittää kaikkia klubimme jäseniä ja aveceja aktiivi- suudestanne juhlavuoden aikana. Kaikkiin tilaisuuksiin ilmoit- tautui aina runsaasti osallistujia ja sitenhän ne juhlat voivat vain syntyä. Haluan kiittää myös klubimme toimihenkilöitä siitä, että juhlimisesta huolimatta kaikki hallinnolliset asiat ovat hyvällä tolalla. Pertti Törmälä Presidentti PRESIDENTIN KATSAUS 2014-15 3Vantaan Rotaryklubi ry - Vanda Rotaryklubb rf - Vuosikertomus 2014-15
 4. 4. HALLITUS 2014-15 Presidentti Pertti Törmälä Tuleva presidentti Jukka Ahokas Edellinen presidentti Matti Tossavainen Varapresidentti Minna Vatanen-Salmi 1. sihteeri Markku Puustinen Rahastonhoitaja Heikki Isotalo Rotarysäätiöasiamies Visa Kiviharju Charter-jäsen Sulo Kosunen, rotari vuodesta 1963 Pertti Viitanen, rotari vuodesta 1959 ROTARYORGANISAATION TOIMIHENKILÖT Apulaiskuvernööri Tapio Meskanen Piirikuvernööri Birger Stjernberg Rotary Internationalin presidentti Gary C.K. Huang Esko Kaarna, rotari vuodesta 1991 KLUBIMME KUNNIAJÄSENET 4Vantaan Rotaryklubi ry - Vanda Rotaryklubb rf - Vuosikertomus 2014-15
 5. 5. Juha Suutarinen Toiminnantarkastajat 2014–2015 Björn Backman Raimo Huvila Toimihenkilöt 2014–2015 Urpo Vainio 2. sihteeri Arja Ahtee 3. sihteeri Nuorisovaihtoasiamies Matti Jakonen Klubimestari Esa Antikainen Komiteoiden kokoonpanot 2014–2015 Klubin hallintokomitea Puheenjohtaja Markku Puustinen 1.sihteeri Urpo Vainio 2.sihteeri Arja Ahtee 3.sihteeri Heikki Isotalo Jäsenyyskomitea Puheenjohtaja Jukka Ahokas tuleva presidentti Roy Ahlfors Esa Antikainen Visa Kiviharju Suhdetoimintokomitea Puheenjohtaja Matti Tossavainen edellinen presidentti Pirjo Rantaniemi Matti Jakonen Palveluprojektikomitea puheenjohtaja Minna Vatanen-Salmi varapresidentti Arja Ahtee Airi Kansanen Pekka Korhonen Pentti Hirvonen Rotarysäätiökomitea puheenjohtaja Visa Kiviharju rotarysäätiöasiamies Juha Tammivuori Erkki-Sakari Harju UUDET JÄSENET Risto IhalainenHeli Ahlfors Ossi LeppänenTaisto Hintsanen ERONNEET JÄSENET Jaakko Aatolainen Arja Ahtee Risto Jeronen Pentti Kynnös Tapio Luoma-aho 5Vantaan Rotaryklubi ry - Vanda Rotaryklubb rf - Vuosikertomus 2014-15
 6. 6. JÄSENISTÖ Klubissamme oli toimintavuoden alkaessa 55 jäsentä. Toimintavuoden aikana uusia jäseniä saatiin viisi ja sama määrä jäseniä erosi klubista, joten jäsenmäärä säilyi toi- mintavuoden aikana samana (yhteensä 55 jäsentä). PHF-arvoja myönnettiin yksi, jonka sai Matti Tossa- vainen. Matti Tossavainen, Jukka Ahokas ja Esko With saivat RI:n sponsorimerkit sen kunniaksi, että olivat hankki- neet klubille uusia jäseniä. Jäsenten syntymäpäivistä tiedotettiin viikkokokouksis- sa. Tasavuosimerkkipäiviä juhlivat seuraavat jäsenet: Taisto Kuronen 60 vuotta, Erkki-Sakari Harju 70 vuot- ta Kaarina Ylönen 70 vuotta, Kari Magnusson 80 vuot- ta ja Heikki Isotalo 60 vuotta. TOIMINTA Klubin kokouspaikka Klubin viikkokokoukset pidettiin palvelutalo Foibessa Sairaalankatu 7 Vantaa. Foiben henkilökunta huolehtii kokoustilan järjestelyistä. Kokous on torstaisin ja se al- kaa klo 17:00 ruokailulla ja varsinainen kokous on 17:30–18:30. Toimintavuonna kokouksista oli Foibessa 33 ja muualla 11. Foiben toimitusjohtaja klubimme jäsenen Pirjo Ranta- niemen jäätyä eläkkeelle uudeksi toimitusjohtajaksi tuli Ulla Broms. Klubi toivotti kukkatervehdyksillä Pirjolle kiitokset ja Ullalle menestystä uudessa tehtävässä. Viikkokokoukset ja vierailut Avec tilaisuudet Avec tilaisuuksia oli vuoden aikana seitsemän. Kesä- retki Savonlinnaan, piirin klubien tilaama ooppera las- tensairaalan hyväksi, joulukonsertti/joulujuhla, videon julkistaminen, Vantaanjokihiihto, kirjan julkistaminen Kulosaaren Casinolla ja vierailu Tamminiemeen. Entiset jäsenet, perheenjäsenet ja ys- tävät Toimintavuoden aikana kutsuttiin klubin entisiä jäse- niä vieraaksi juhlatilaisuuksiin ja viikkokokouksiin. Sa- vonlinnaan osallistuivat entiset jäsenet Ossi Leppänen, Risto Ihalainen ja Erkki Koskinen. Tämän lisäksi muka- na oli Vantaan Airportin jäsenenä ollut Heli Ahlfors. Joulujuhlassa ja -konsertissa olivat Ritva Alatalo, Liisa Tenhunen-Ruotsalainen ja edesmenneen Jorma Helasen puoliso Hannele Helanen. Keväällä viikkoesitelmän kä- vi pitämässä entinen jäsenemme Tapani Kivinen. Kun- niajäsen Esko Kaarnan toimesta ”Mitä sinulle kuuluu”-otsikolla olivat viikkokokouksessa Liisa Tenhu- nen-Ruotsalainen, Kari Kuusela, ja Kyösti Jaakola. RI:n presidentti Gary C.K Huang kannusti klubeja nä- kyvyyteen ja perheenjäsenten mukaan saamiseen rotary- toimintaan. Hallitus käsitteli aviopuolisoiden kutsumista jäseniksi. Asiasta pyydettiin myös näkemyksiä kaikilta jä- seniltä. Keskustelun lopputuloksena jäsenyyskomitea to- tesi, ettei aviopuolisoiden mukaantulolle ole mitään estettä eikä ole tarvetta ryhtyä mihinkään erityistoimen- piteisiin tämän asian suhteen. Perheenjäseniä saatiin mukaan oopperaan, videon jul- kistamistilaisuuteen vuosijuhlaan ja Tamminiemeen. Tä- män lisäksi Esko Within kutsumana hänen poikansa Matias piti viikkoesitelmän. Filmaajat paikalla syksyllä Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat tekivät klubistamme dokumenttivideon ja lyhyen tietoiskun, mistä syystä he kuvasivat seitsemän klubikokousta. Pro- jektiryhmään kuuluivat: Ossi Partia, Vesa Rasi, Markus Sopanen ja Joonas Jämsen. Jasmin Lappalainen oli mu- kana kuvaamassa klubin kesäretkellä Savonlinnassa. Pro- jektin ohjauksesta vastasi Metropolia Ammattikorkea- koulun mediatekniikan yliopettaja Erkki Rämö. Juhlavuoden avaus Savonlinnassa Vantaan Rotaryklubin juhlavuosi käynnistyi kesällä 2014 retkellä Savonlinnan Oopperajuhlille puolisoiden kera. Tilaisuuteen osallistui yli 60 henkilöä. Ohjelmaan kuului muikunsyöntiä Punkaharjun maisemissa, höyry- laivamatka Punkaharjulta Savonlinnaan, jossa ohjelmas- samme oli Carmen-ooppera Olavinlinnassa. Toisena päivänä tutustuimme nähtävyyksiin, pidimme yhteisko- kouksen Savonlinnan Rotaryklubin kanssa ja klubin golf- farit järjestivät kisan Kerimäellä. Klubin mestaruudet menivät tällä kertaa Haapamäen perheeseen. Muikunsyönnin lomassa veli Jorma Haapamäki loi tun- nelmaa soittamalla laiturilla kesäisiä sävelmiä. Erkki Kos- kinen ilahdutti tervehdyslaulullaan klubilaisia. Erkki Koskinen oli aikaisemmin klubimme jäsen, mutta siirtyi joitakin vuosia sitten työnsä vuoksi Mynämäen klubin jäseneksi. Etelä-Suomen rotarypiirin kuvernööri Birger Stjern- berg ja Itä-Suomen rotarypiirin kuvernööri Risto Löp- pönen olivat myös mukana. Vaihto-oppilaita vastassa lentokentällä Vantaan Rotaryklubin nuorisoasiamiehen Matti Jako- sen johdolla olimme jälleen kerran lentokentällä vastaa- nottamassa ympäri maailmaa Suomeen nuorisovaihtoon tulevia yli sataa nuorta, jotka sitten hajautuvat vuodeksi eri rotariklubien vastuulle. Matti Jakonen organisoi ta- pahtumaan liittyvän kuvauksen ja näin syntyi laaja aineis- to nuorisovaihdosta. Komiteat esittäytyivät Vantaan Rotaryklubi uudisti 2012-2013 sääntöjään ja samalla muuttui klubin organisaatio. Tästä syystä klubin eri tehtävissä olevat jäsenet esittelivät syksyn aikana uu- distunutta toimintaa klubikokouksissa: nuorisoasiamies Matti Jakonen nuorisovaihtoa, tuleva presidentti Jukka Ahokas jäsenyyskomiteaa, edellinen presidentti Matti 6Vantaan Rotaryklubi ry - Vanda Rotaryklubb rf - Vuosikertomus 2014-15
 7. 7. Tossavainen suhdetoimintakomiteaa ja Erkki-Sakari Har- ju tuurasi säätiöasiamies Visaa Kiviharjua ja kertoi Ro- tarysäätiön kuulumisia. Vaalikokous ja vuosikokous Vuosikokouksessa edellisen vuoden presidentti Matti Tossavainen esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuk- sen, jonka perustella vuosikokous myönsi vastuuvapau- den. Presidentti Pertti Törmälä esitteli kuluvan vuoden talousarvion, jonka vuosikokous niin ikään hyväksyi. Vaalikokouksessa valittiin seuraavaksi varapresidentik- si Risto Ihalainen. ”Presidenttiputkessa” olevat siirtyivät automaattisesti seuraavaan tehtävään. Kuvernöörin vierailu Syksyn ohjelmaan kuuluu joka vuosi piirikuvernöörin vierailu, klubin vuosikokous ja vaalikokous. Piirikuver- nööri Birger Stjernberg ja apulaiskuvernööri Tapio Mes- kanen kuulivat ennen viikkokoukusta hallituksen selvityksen klubin toiminnasta. Viikkokokouksessa ku- vernööri antoi arvionsa klubin toiminnasta ja kertoi ro- taritoiminnan laajemmista tavoitteista. Piirikuvernööri kertoi olevansa tyytyväinen klubimme toimintaan. Intercity-kokouksella varoja lastensai- raalalle Klubimme kulttuuritapahtumat eivät jääneet yksistään Savonlinnan kesäretken varaan. Osallistuimme suurella joukolla rotarien tilamaan oopperaan, jonka lipputulot ohjattiin uuden lastensairaalan rakentamiseen. Joulujuhla ja joulukonsertilla varoja lastensairaalalle Klubimme syksy 2014 huipentui Pyhän Laurin kirkos- sa pidettyyn joulukonserttiin ja sen jälkeen Pappilan juh- latilassa pidettyyn joulujuhlaan. Joulujuhlassa mukana oli myös kummiklubimme Myyrmäen Rotaryklubin presi- dentti Pekka Lappalainen ja Klaus Pihkala. Klaus Pihka- la siirtyi klubistamme vuonna 1976 Myyrmäen klubiin niin sanottuna charterjäsenenä. Mukana olivat myös klu- bin entiset jäsenet Ritva Alatalo ja Liisa Tenhunen-Ruot- salainen. Jukka Yrjölä piti aiheeseen sopivan puheen konsertin yhteydessä. Risto Ihalainen osoitti laajaa tietoa pitämäl- lä joulujuhlassamme ansiokkaan puheen. Jäsenyyskomi- tean puheenjohtaja tuleva presidentti Jukka Ahokas jakoi koko klubia ilahduttaneen joululahjan. Klubimme sai Es- ko Kaarnasta kolmannen kunniajäsenen Sulo Kosusen ja Pertti Viitasen lisäksi. Laadukkaita esitelmiä syyskaudella Syksyn 2014 aikana klubin jäsen Arja Oksanen kutsui Vantaan entisen kaupunginjohtajan Pirjo Ala-Kapeen ja Airi Kansanen julkisuushenkilö Lasse Lehtisen klubiko- koukseen pitämään esitelmää. Klubin omat jäsenet Arja Ahtee, Kaarina Ylönen, Pekka Korhonen, Roy Ahlfors, Ossi Leppänen, Raimo Huvila, Erkki Veräjänkorva ja Jaakko Aatolainen pitivät esitelmän itse. Klubin videon ensi-ilta Metropolia Ammattikorkeakoulut opiskelijat saivat so- pimuksen mukaan valmiiksi klubimme mainosvideon ja toimintaamme kuvaavan dokumentin. Klubin jäsenet aveceineen ja sukulaisineen kokoontuivat Metropolian Leppävaaran toimintayksikön auditorioon katsomaan vi- deoita. Tilaisuuden aluksi kohotimme maljan klubillem- me auditorion lämpiössä, jonka jälkeen siirryimme katsomaan videoita. Todettuamme videot onnistuneek- si luovutettiin opiskelijoille työtodistukset ja 100 € lah- jakortit. Tilaisuuteen osallistui yli 60 henkilöä. Vantaanjokihiihto Klubimme keräsi juhlan kunniaksi varoja Vantaanjoen veden laadusta kertovaa näyttötaulua varten. Päätapah- tuma järjestettiin Hakunilan hiihtostadionilla ulkoilma- kokouksena sunnuntaina 1.3.2015. Kuuluttajan koppiin oli saatu haastateltaviksi Vantaanjoen ja Itämeren asian- tuntijoita. Haastateltavina olivat Kirsit Lahti, Lotta Ruo- kanen, Matti Höök, Aarne Pehkonen, Jukka Ahokas, Matti Tossavainen ja Markku Puustinen. Valitettavasti aikainen kevät ”vesitti” tilaisuuden ja ylei- sömäärä jäi vähäiseksi. Onneksi Vantaan Sanomissa oli asiaa koskeva uutinen, jota kautta saimme julkisuutta. Vantaanjokihiihto oli ajasta ja paikasta riippumaton ta- pahtuma, mikä takasi, että saimme kerätty kaikkiaan 1550 €. Kun piiri myönsi vielä hankkeelle 1000 €, saadaan näyttötauluprojekti mukavasti käyntiin seuraavana toi- mintavuonna. Juhla Casinolla Kunniajäsenemme järjestivät mieluisen yllätyksin klu- bille tekemällä kirjan perustajajäsenistä. Kirja julkistet- tiin Casinolla samaa kaavaa käyttäen kuin charterjuhlassa 50 vuotta sitten. Juhlasta on tarkempi kuvaus presiden- tin katsauksessa. Kirjan julkaisemisen yhteydessä järjestettiin tilaisuus, johon kutsuttiin kirjan tekemistä avustaneet henkilöt. Ti- laisuudessa saimme kuulla perustajajäsentemme perheen- jäsenten näkemyksiä rotarytoiminnan vaikutuksista heidän elämäänsä. Kohti Tansaniaa Klubimme toimintaan palannut Ossi Leppänen innos- ti meitä kehitysapuun ja kutsui Liike ry:n toiminnanjoh- tajan Ari Koivun esitelmöimään heidän toiminnastaan Afrikassa. Sitä ennen oli jo innostuttu matkasta Tansa- niaan ja esityksen jälkeen voitiinkin kertoa Ari Koivulle, että ryhmä klubimme jäseniä on valmis lähtemään Tan- saniaan hyvän tekemiseen ja safarille syksyllä 2015. Uudet jäsenet esittäytyivät Toukokuussa saimme tutustua paremmin uusiin jäse- niimme Unto Kovanen, Heli Ahlfors, Ann-Christine Tei- riin ja Juha Suutariseen. He kertoivat omista taustoistaan ja tulimme vakuuttuneiksi, että olimme saaneet jouk- koomme hyviä ja aktiivisia rotareita. Kummit Esko With, Jukka Ahokas ja Matti Tossavainen saivat sponsorien merkit kiitoksena uusien jäsenten hankkimisesta. 7Vantaan Rotaryklubi ry - Vanda Rotaryklubb rf - Vuosikertomus 2014-15
 8. 8. Vierailu Tamminiemeen Perinteinen puutarhajuhla sai tällä kertaa hiukan erilai- sen kuvion. Vierailimme presidentti Urho Kekkosen museossa Tamminiemessä. Kekkonen oli vallassa silloin kun klubimme perustettiin ja sopi sikäli hyvin juhlatee- maamme. Tämän lisäksi miss universumi Anne Pohta- mo oli antanut vaatteensa näytille, joita pääsimme katsomaan samalla kertaa. Tilaisuuteen osallistui 34 hen- kilöä. Laadukkaita esitelmiä kevätkaudella Kevään 2015 aikana klubin jäsen Esko With kutsui poi- kansa Matias Within, veli Urpo Vainio Jorma Eskolan, veli Ossi Leppänen Ari Koivun ja Veli Taisto Kuronen Pekka Mustosen klubikokoukseen pitämään esitelmää. Klubin omat jäsenet Eeva-Maria Elo, Juha Tammivuo- ri, Heikki Isotalo, Risto Ihalainen, Jussi Lahti ja Aarne Pehkonen pitivät esitelmän itse. Klubimme entinen jä- sen Tapani Kivinen tervehti klubiamme pitämällä esitel- män. Nuorisovaihto Nuorisovaihto sen eri muodoissaan on oleellinen osa rotarytoimintaa. Vantaan Rotaryklubin ja Vantaa Airport Rotaryklubin syksyllä 2014 yhteisesti tarjoamaa paikkaa haki ennätyksellinen määrä. Syyn arveltiin johtuvan sii- tä, että veli Matti Tossavainen on laittanut tiedon tarjol- la olevasta nuorisovaihtopaikasta klubin Facebook- sivuille. Hakijoista yksimielisesti vaihtoon valittiin Ade- le Raunu, joka lähtee vuodeksi Saksaan Magdeburgiin. HYVÄN TEKEMINEN JA VAIKUT- TAMINEN Yhteisvastuukeräys Klubin jäsenet osallistuivat lipaskeräykseen, jonka tuot- to oli 1633,52€. Tämän lisäksi 16 klubin jäsentä lahjoit- ti keräykseen 50 € ja näin saatiin kerättyä 800 €. Risto Laitinen osallistu lisäksi yhteisvastuugolfiin ja laajensi näin klubin keräykseen osallistumistapoja. Polio+ Klubia informoitiin Pasilan klubin Global Grant hank- keesta. Hallitus keskusteli olisiko syytä hankkia PHF jat- kossa Pasilan projektin kautta. Käydyn keskustelun perusteella päädyttiin kuitenkin, että PHF hankitaan osa- na Polio-projektia. Osallistuttiin Polio+ keräykseen ke- räämällä varoja viikkokokouksessa lipaskeräyksenä. Keräyksen tuotto oli 126,55 €. Kummilapsi Aikaisempien vuosien tapaan World Vision Finland Oy:n kautta kummilapsitoimintaan 300 €. Kummityttö on 14.5.2008 syntynyt Ushra Jemwetich Kiprona Kenian Meibekistä. Stipendit Tikkurilan lukion oppilaille Klubimme lahjoitti kaksi 300 € stipendiä Tikkurilan lu- kion oppilaille. Lastensairaala Klubi on osallistunut aikaisempina vuosina Uuden Lastensairaalan rahoittamiseen. Mieskuoro Vantaan Lau- lun kanssa saimme kokea miellyttävän tavan tukea uu- den lastensairaalan rakentamista. Veli Markku Puustinen organisoi rotareille suunnatun Pyhän Laurin Kirkossa pidetyn joulukonsertin, jota klubimme sai ”isännöidä”. Joulukonsertin tuloista klubimme sai kunnian lahjoittaa kaikkiaan 1473 € hyvään tarkoitukseen. Klubin jäsenet osallistuivat lastensairaalan hyväksi to- teutettuun Oopperaan. Kaikkiaan jäseniämme ja heidän ystäviään osallistui oopperaan 20, jolla saavutimme kun- niakkaan toisen sijan Tikkurilan klubin järjestämässä haastekilpailussa. Maksut järjestölle RI:lle maksettiin yhteensä 2285,96 € niin sanottuja Per Capita-maksuja ja piirille 3433,50 €. Hankitun PHF-arvon hinta oli 800 €, jolla tuettiin Po- lio+ -hanketta. Internet-sivustot Past presidentti Matti Tossavainen on jatkanut ansio- kasta työtään klubimme Internet-sivujen ylläpitämisessä ja edelleen kehittämisessä. Hänen ammatintaitonsa an- siosta klubilla on laaja digiarkisto ja yksinkertaiset mene- telmät uuden aineiston siirtämiseen sitä mukaa kun sitä syntyy. Hyvien sivujen ansiosta klubimme on saanut kii- tosta muun muassa kuvernöörin vierailun yhteydessä. Matti Tossavaisen ammattitaito ulottuu myös julkaisujen taittamiseen, mistä syystä klubimme viikko-ohjelmat, toi- mintakertomukset ja niin edelleen ovat korkealaatuisia. Haetut apurahat Vantaan Rotaryklubi haki 3000 €:n apurahaa piiriltä Vantaanjoen laadusta kertovaa näyttötaulua varten. Pii- ri myönsi hankkeeseen 1000 €, joka oli suurin myönnet- ty apuraha. Kun tähän lisätään Vantaanjokihiihdon avulla kerätty 1550, on klubilla yhteensä 2550 €, jolla hanke voidaan käynnistää tulevana toimintavuonna. 8Vantaan Rotaryklubi ry - Vanda Rotaryklubb rf - Vuosikertomus 2014-15
 9. 9. 9Vantaan Rotaryklubi ry - Vanda Rotaryklubb rf - Vuosikertomus 2014-15 Puruvedellä 50-v. juhla. VV-Auton Kleinbussi vuodelta 1965. Puruveden tuoreita ja maukkaita muikkuja. Jorma Haapamäki musisoimassa. Höyrylaiva S/S Paul Wahl, Kruunupuistosta Savonlinnaan. Yhteinen klubikokous Savonlinna RK:n kanssa Casinolla. Metropolia AMK:n opiskelijat videotallennetta tekemässä. Pirjo Ala-kapee esitelmöi 28.8.14 kirkon hallinnosta. Erkki Veräjänkorva esitemöi 11.12.14 Vantaan historiasta.
 10. 10. 10Vantaan Rotaryklubi ry - Vanda Rotaryklubb rf - Vuosikertomus 2014-15 Joulujuhla vanhassa pappilassa Pyhän Laurin kirkolla. Presidentti Törmälä, Leppävaara Metropolia AMK. Kulosaaren Casino 23.4.15: Hirvonen Pentti, Puhakka Antti ja Puhakka Ritva. Kulosaaren Casino: Kuvernööri Birger Stjernberg toi piirin ja RI:n tervehdykset klubillemme. Matti Jakonen luovuttamassa viiriä. Jussi Lahti ja Heikki Säilä Hakunilan hiihtostadionilla 1.3.15 Vantaanjoki 50 v€km-hiihtotapahtumassa. Perustajajäsenet-kirjan kirjoittajat, kunniajäsenemme Esko Kaarna, Sulo Kosunen (Charter-jäsen) ja Pertti Viitanen. Presidentti Pertti Törmälä luovuttamassa presidentin tehtävää kauden 2015-16 presidentille Jukka Ahokkaalle.
 11. 11. Kirjanpito ja toiminnantarkastus Kirjanpitäjänä toimi Vuokko Lappalainen. Tilikartta- na käytettiin edellisenä vuonna käyttöönotettua tilikart- taa. Toiminnantarkastajina olivat Björn Backman ja Raimo Huvila. Rahastonhoitajan katsaus Tilikauden tulos oli 1148,98 € ylijäämäinen. Suurin osa ylijäämästä selittyy nuorisovaihtoon varatuista 700 eu- rosta. Toimintavuoden aikana vaihdossa ei ollut ketään, joten rahaa tähän tarkoitukseen ei kulunut. Toimintavuoden tuottoja oli yhteensä 48084,12 €, jois- ta 27715,50 € on kerätty klubin jäseniltä vierailujen ja eri tilaisuuksien toteuttamiseen. Muita tuottoja oli yhteen- sä 11637,16 € (yhteistyökumppanien avustus, piirin apu- raha, lipaskeräys, jne). Jäsen- ja liittymismaksutuottoja oli yhteensä 8730,00 €. Klubin kuluista suurin osa syntyi vierailujen ja eri tilai- suuksien toteuttamisesta, yhteensä 28623,44 €. Muita ku- luja oli yhteensä 6971,46 €, joista suurimman osan aiheuttivat video- ja kirjaprojekti. Rotaryjärjestöön liit- tyviä maksuja oli yhteensä 4528,50 €. Klubin pankkitilillä on rahaa tilikauden päättyessä 11380,07 € (tilikauden alussa 8111,92 €). Siirtosaamisia ei klubilla ole. Ennakkomaksuihin on kirjattu Vantaan- jokihiihdon tuotto 1550,00 € ja ShelterBox -keräyksen ylijäämä 210,00 € eli yhteensä 1760,00 €. Ostoveloissa ovat toimintavuoden maksamattomat laskut yhteensä 3175,00 € (Metropolia amk:n videolasku, Tamminiemen sisäänpääsylasku ja yhteisvastuukeräyksen tilittämätön osuus). Heikki Isotalo 11Vantaan Rotaryklubi ry - Vanda Rotaryklubb rf - Vuosikertomus 2014-15 Tuloslaskelma 1.7.2014 - 30.6.2015 Tase 30.6.2015 TULOSLASKELMA, TASE JA RAHASTONHOITAJAN KATSAUS
 12. 12. Vantaan Rotaryklubi ry - Vanda Rotaryklubb rf - Vuosikertomus 2014-15 VANTAAN ROTARYKLUBI RY - VANDA ROTARYKLUBB RF Kokouspaikka: Palvelukeskus Foibe, Sairaalakatu 7, Vantaa Kokousaika: Torstaisin 17:00 - 18:30 Ohjelma: Nettikalenteri, katso kotisivuiltamme Internet-sivut: www.vantaanrotaryklubi.net Facebook-sivu: www.facebook.com/vantaanrotaryklubi Slideshare: www.slideshare.com/vantaanrotaryklubi Sähköposti: sihteeri@vantaanrotaryklubi.net

×