Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Teorija dizajna
Kako da ostvarimo š to bolji vizuelni kontakt sa posetiocem sajta? <ul><li>Nismo ni svesni da razlika u boji, razmeri, ko...
 
Informacija u ova dva teksta je ista, ali drugi tekst izgleda zanimljivije i sam pogled posetioca se menja. Blizina i ra...
Razmera: <ul><li>Objekti koji su ve ć i zahtevaju vi š e pa ž nje. </li></ul><ul><li>Razmera je jedna od glavnih oblika o...
 
Kontrast: <ul><li>Dramati č ne promene u tekstu, razmer i ili boj i saop š ti ć e korisniku(posetiocu) da je nesto druga...
 
Poravnanje: <ul><li>Poravnanje stvara red izme đ u elemenata. </li></ul><ul><li>Bitno je da uredimo na jedinstven na č in ...
 
 
Blizina: <ul><li>Blizina odvaja elemente jedne od drugih. </li></ul><ul><li>Blizina je najbr ž i na č in da se pove ž ete ...
 
Gustina i razmak: <ul><li>Ako su isuvi š e gusto postavljeni elementi na sajtu, posetilac stvara utisak da je prenatrpano ...
 
Teorija boja
Komplementacija: <ul><li>Odnosi se na na č in na koji vidimo boje u smislu njihovog odnosa sa drugim bojama. </li></ul><...
Kontrast: <ul><li>Kontrast smanjuje zamor o č iju i fokusira pa ž nju korisnika na deo koji jasno deli elemente. Najo č ...
 
<ul><li>Ako je veoma svetla pozadina, onda se podrazumeva da boja teksta bude tamna, ali da veli č ina teksta i boja omo...
<ul><li>Ako va š sajt ima tamnu pozadinu i taman tekst, posmatra č  ć e fokusirati pogled na glavni sadr ž aj, sa svet...
Živost: <ul><li>Ž ivopisnost sajta diktira emocije dizajna. </li></ul><ul><li>Svetlije boje vode korisnika da se ose ć a ...
 
 
Odabir boja za sajt
Trougao: <ul><li>Sastoji se od tri boje na razli č itim krajevima spe k tra boja. </li></ul><ul><li>Kako da kreirate š e...
 
Dijagonala: <ul><li>Izaberite jednu boju i povucite dijagonalu .  </li></ul><ul><li>I zabrali ste dve boje na razli č...
 
Analogno: <ul><li>Zasniva se na pa ž ljivom odabiru boja u istom delu spektra. </li></ul><ul><li>Analogne š eme boja su: ...
 
Sajtovi: <ul><li>Postoje i alati na internetu koji nam omogu ć avaju biranje š ema boja za sajt, š to je najva ž niji ...
Analiza sajta:
<ul><li>Siva pozadina sa sadr ž ajem bele stranice usmerava pa ž nju korisnika ka centru sajta. </li></ul><ul><li>T amna t...
Rezime: <ul><li>Izbor boja na suprotnim krejevima spektra stvara vizuelnu harmoniju za o č i. </li></ul><ul><li>Veliki kon...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Teorija dizajna

5,968 views

Published on

Za web dizajnere

Published in: Education
 • Be the first to comment

Teorija dizajna

 1. 1. Teorija dizajna
 2. 2. Kako da ostvarimo š to bolji vizuelni kontakt sa posetiocem sajta? <ul><li>Nismo ni svesni da razlika u boji, razmeri, kontrastu, blizini igra veliku ulogu u pogledu posetioca sajta. </li></ul><ul><li>Ove karakteristike nam omogu ć avaju da se naprave razlike izme đ u elemenata i daju im jedinstveno zna č enje. </li></ul>
 3. 4. Informacija u ova dva teksta je ista, ali drugi tekst izgleda zanimljivije i sam pogled posetioca se menja. Blizina i razmera je veoma bitna u tipografiji.
 4. 5. Razmera: <ul><li>Objekti koji su ve ć i zahtevaju vi š e pa ž nje. </li></ul><ul><li>Razmera je jedna od glavnih oblika organizovanja, odnosno isticanja va ž nosti elemenata na sajtu u pogledu posetioca sajta. Najve ć i elementi trebalo bi da budu i najva ž niji, a manji elementi manje va ž ni. </li></ul>
 5. 7. Kontrast: <ul><li>Dramati č ne promene u tekstu, razmer i ili boj i saop š ti ć e korisniku(posetiocu) da je nesto druga č ije i da zahteva pa ž nju. </li></ul><ul><li>Prelazak iz svetle boje na tamnu deli sajt na dva dela, odnosno od osnovnog dela sadrzaja, deli na op š ti. </li></ul>
 6. 9. Poravnanje: <ul><li>Poravnanje stvara red izme đ u elemenata. </li></ul><ul><li>Bitno je da uredimo na jedinstven na č in red izme đ u elemenata, tada poravnanje mo ž e da izazove interesovanje . </li></ul>
 7. 12. Blizina: <ul><li>Blizina odvaja elemente jedne od drugih. </li></ul><ul><li>Blizina je najbr ž i na č in da se pove ž ete sa sli č nim sadr ž ajem, odnosno lak š e je na ć i odre đ ene vrste sadr ž aja na osnovu blizine. </li></ul>
 8. 14. Gustina i razmak: <ul><li>Ako su isuvi š e gusto postavljeni elementi na sajtu, posetilac stvara utisak da je prenatrpano . </li></ul><ul><li>S a druge strane preveliki razmak č ini sajt „ praznim “ i odaje utisak da sajt ne poseduje dovoljno informacija. </li></ul>
 9. 16. Teorija boja
 10. 17. Komplementacija: <ul><li>Odnosi se na na č in na koji vidimo boje u smislu njihovog odnosa sa drugim bojama. </li></ul><ul><li>Uglavnom je to uklapanje suprotnih krajeva spektra boja, oni navode posetioca da se zadr ž i na sajtu, razmatraju ć i vizuelan privla č an dizajn. </li></ul>
 11. 18. Kontrast: <ul><li>Kontrast smanjuje zamor o č iju i fokusira pa ž nju korisnika na deo koji jasno deli elemente. Najo č igledniji primer kontrasta je efikasan izbor pozadine i boj e teksta . </li></ul>
 12. 20. <ul><li>Ako je veoma svetla pozadina, onda se podrazumeva da boja teksta bude tamna, ali da veli č ina teksta i boja omogu ć e laku č itljivost. </li></ul><ul><li>Ako ž elite da skrenete pogled na va ž nost jednog dela teksta, to ć ete najbolje uraditi promenom boje, odnosno stvaranjem kontrasta, tako fokusirate pogled posmatra č a na odre đ eni element . </li></ul>
 13. 21. <ul><li>Ako va š sajt ima tamnu pozadinu i taman tekst, posmatra č ć e fokusirati pogled na glavni sadr ž aj, sa svetlijom bojom i tamnijim tekstom. </li></ul>
 14. 22. Živost: <ul><li>Ž ivopisnost sajta diktira emocije dizajna. </li></ul><ul><li>Svetlije boje vode korisnika da se ose ć a energi č nije, š to je efikasno kod reklamiranja . </li></ul><ul><li>Tamnije nijanse, opu š taju i omogu ć avaju umu da se usresredi na neke druge stvari. </li></ul>
 15. 25. Odabir boja za sajt
 16. 26. Trougao: <ul><li>Sastoji se od tri boje na razli č itim krajevima spe k tra boja. </li></ul><ul><li>Kako da kreirate š emu: </li></ul><ul><li>Uzmite to č ak boja i izaberite svoju baznu boju . </li></ul><ul><li>Nacrtajte jednakostrani č ni trougao . </li></ul><ul><li>Tri ta č ke trougla ć e obrazovati tri boje koje koristite za sajt . </li></ul><ul><li>Ovim smo osigurali komplementaciju i ž ivost . </li></ul>
 17. 28. Dijagonala: <ul><li>Izaberite jednu boju i povucite dijagonalu . </li></ul><ul><li>I zabrali ste dve boje na razli č itim krajevima spektra. </li></ul><ul><li>Na taj na č in dizajner sebi dozvoljava vi š e slobode ne nara š uvaju ć i komplementaciju . </li></ul>
 18. 30. Analogno: <ul><li>Zasniva se na pa ž ljivom odabiru boja u istom delu spektra. </li></ul><ul><li>Analogne š eme boja su: </li></ul><ul><li>Nijanse ž ute i narand ž aste . </li></ul><ul><li>Nijanse osnovnih boja . </li></ul>
 19. 32. Sajtovi: <ul><li>Postoje i alati na internetu koji nam omogu ć avaju biranje š ema boja za sajt, š to je najva ž niji ne r ušeć i teoriju o bojama i samim tim su nam olak š ali odabir šema. </li></ul><ul><li>http://kuler.adobe.com / </li></ul><ul><li>http://colorschemedesigner.com/ </li></ul>
 20. 33. Analiza sajta:
 21. 34. <ul><li>Siva pozadina sa sadr ž ajem bele stranice usmerava pa ž nju korisnika ka centru sajta. </li></ul><ul><li>T amna traka preko stranice rezervirasana za reklamiranje i uokviruje sajt. </li></ul><ul><li>Upotreba narand ž asto-crvene skre ć e pa ž nju na va ž ne poruke. </li></ul><ul><li>Neutralne boje vizuelno stimuli š u . </li></ul>
 22. 35. Rezime: <ul><li>Izbor boja na suprotnim krejevima spektra stvara vizuelnu harmoniju za o č i. </li></ul><ul><li>Veliki kontrast izme đ u elemenata č ini tekst lako č itljivim i fokusira pa ž nju č itaoca . </li></ul><ul><li>Svetlije boje izazivaju vi š e emocija . </li></ul>

×