Successfully reported this slideshow.
2009 m. spalio 24 d. Vilnius, Mykolo Romerio universitetas Civilinė teisė
<ul><li>Identifikavimui b ūtina nustatyti, kokius santykius reglamentuoja civilinė teisė: </li></ul><ul><li>Asmenų turtini...
<ul><li>Asmenų turtiniai santykiai: </li></ul><ul><li>Turtas – tai kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai, vertybiniai pop...
<ul><li>Asmenų neturtiniai santykiai susiję su turtiniais santykiais : </li></ul><ul><li>Tokios asmenin ės vertybės, kurių...
<ul><li>Asmenų neturtiniai santykiai nesusiję su turtiniais : </li></ul><ul><li>Garb ės ir orumo gynimas, privačios inform...
<ul><li>Civilin ės teisės principai – tai pagrindinės teisinės idėjos, kurios išplaukia iš civilinės teisės normų. </li></...
<ul><li>Civilinės teisės principai atlieka reglamentavimo, interpretavimo, teisės spragų užpildymo bei kolizijų šalinimo f...
<ul><li>Civilin ės teisės sistema – tai civilinės teisės normų tarpusavio ryšys LR Civiliniame kodekse ir kituose civilinė...
<ul><li>Pirminiai ir antriniai civilinės teisės šaltiniai. </li></ul><ul><li>Pirminiai civilinės teisės šaltiniai : </li><...
Fiziniai asmenys ( 1) <ul><li>Fizinio asmens subjektiškumo elementai :  </li></ul><ul><li>Teisnumas – fizinio asmens ga...
Fiziniai asmenys (2) <ul><li>Veiksnumas : </li></ul><ul><li>Visi škas veiksnumas ( (i) nuo 18 met ų; (ii) jei sudaroma sa...
Fiziniai asmenys (3) <ul><li>Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu : </li></ul><ul><li>Kai asmuo dėl psichikos ligos ar s...
<ul><li>Juridinio asmens po žymiai: organizacinis vieningumas, turto atskirumas, civilinis bei civilinis procesinis teisnu...
<ul><li>Juridinio asmens dalyviai </li></ul><ul><ul><li>akcininkai; </li></ul></ul><ul><ul><li>nariai; </li></ul></ul><ul...
<ul><li>Juridinio asmens organai : </li></ul><ul><li>Valdymo organai (valdyba, vadovas); </li></ul><ul><li>Steb ėjimo orga...
<ul><li>Privat ūs juridiniai asmenys : </li></ul><ul><li>Pelno siekiantys (UAB, AB, TŪB, KŪB, IĮ ir kt.); </li></ul><ul><l...
<ul><li>Viešieji juridiniai asmenys : </li></ul><ul><li>Savivaldybės įstaigos, įmonės; </li></ul><ul><li>Religinės bendruo...
<ul><li>Subjektai : </li></ul><ul><li>Atstovaujamasis – asmuo, kurio vardu ir interesais atliekami tam tikri teisiniai vei...
<ul><li>Atstovo pareigos : </li></ul><ul><li>Lojalumo pareiga – atstovas veikia atstovaujamojo vardu ir interesais ir turi...
<ul><li>Būdai : </li></ul><ul><li>Įgaliojimas; </li></ul><ul><li>Juridinio asmens dokumentai; </li></ul><ul><li>Prokūra; <...
<ul><li>Daiktai : </li></ul><ul><li>Nekilnojamieji ir kilnojamieji; </li></ul><ul><li>Pakeičiamieji ir nepakeičiamieji; </...
<ul><li>Teis ės : </li></ul><ul><li>Valdymas; </li></ul><ul><li>Naudojimas; </li></ul><ul><li>Disponavimas. </li></ul><ul>...
<ul><li>Nuosavybės teisės įgijimo pagrindai : </li></ul><ul><li>Pagal sandorius; </li></ul><ul><li>Paveldėjimu; </li></ul>...
<ul><li>Turto patik ėjimo teisė : </li></ul><ul><li>Patikėtojo nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti, naudoti perduotą tur...
<ul><li>Užstatymo teisė : </li></ul><ul><li>Teisė naudotis kitam asmeniui priklausančia žeme statiniams statyti ar įsigyti...
<ul><li>Įkeitimas : </li></ul><ul><li>Tai kilnojamojo daikto ar turtinių teisių įkeitimas siekiant užtikrinti būsimo skoli...
SANDORIAI (1) <ul><li>Sandori u laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teis...
SANDORIAI (2) <ul><li>R ūšys : </li></ul><ul><li>Konsensualiniai ir realiniai; </li></ul><ul><li>Viena šaliai, dvišaliai i...
<ul><li>Vienašaliai sandoriai: </li></ul><ul><li>Vienašaliu laikomas sandoris, kuriam sudaryti būtina ir pakanka vienos ša...
<ul><li>Sandorio elementai : </li></ul><ul><li>Subjektai; </li></ul><ul><li>Turinys; </li></ul><ul><li>Forma; </li></ul><u...
<ul><li>Sandorio sąlygos : </li></ul><ul><li>Esminės; </li></ul><ul><li>Įprastinės; </li></ul><ul><li>Atsitiktinės. </li><...
<ul><li>Leidimas sudaryti sandorį : </li></ul><ul><li>Sutuoktinio leidimas sudaryti sandorius; </li></ul><ul><li>Sandoriam...
<ul><li>Teisinė sandorių registracija: </li></ul><ul><li>Įstatymai gali nustatyti privalomą tam tikrų sandorių teisinę reg...
<ul><li>Sandorių negaliojimas : </li></ul><ul><li>Niekiniai sandoriai; </li></ul><ul><li>Nuginčijami sandoriai. </li></ul>...
<ul><li>Tai civilinės teisės pošakis, kuris reguliuoja turtinius ir su jais susijusius asmeninius neturtinius santykius, s...
<ul><li>Rūšys : </li></ul><ul><li>Pagal dalyko dalumą (dalomosios ir nedalomosios); </li></ul><ul><li>Pagal dalyko apibrėž...
<ul><li>Tinkamas prievol ės vykdymas. </li></ul><ul><li>Subjektai – skolininkas ir kreditorius/prievolės įvykdymas trečiaj...
<ul><li>Vieta : </li></ul><ul><li>Ta vieta, kurioje turi būti atlikti veiksmai pagal prievolę; </li></ul><ul><li>Terminai ...
<ul><li>Draud žiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. </li></ul...
<ul><li>Atvejai, kada skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę : </li></ul><ul><li>Neįvykdomos arba netinkamai vykdomos su...
<ul><li>Atvejai, kai kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę : </li></ul><ul><li>Skolininkas negali įvykdyti prievolės dė...
<ul><li>Tai specialios priemonės garantuojančios pagrindinės prievolės įvykdymą ir skatinančios skolininką tinkamai vykdyt...
PRIEVOLIŲ PABAIGA <ul><li>Prievolė baigiasi, kai jos subjektus nustoja sieti teisės ir pareigos atsiradusios i konkrečios ...
<ul><li>Ypatybės : </li></ul><ul><li>Išreiškia jos šalių valią; </li></ul><ul><li>Sutartis yra skirta jos dalyvių elgesiui...
<ul><li>Bendra sutarčių sudarymo tvarka : </li></ul><ul><li>Oferta – pasiūlymas turintis kai kurių individualizuojančių po...
<ul><li>Akceptui keliami reikalavimai : </li></ul><ul><li>Tai yra valios išraiška; </li></ul><ul><li>Akceptas turi būti iš...
<ul><li>Pagrindin ės; </li></ul><ul><li>Papildomos; </li></ul><ul><li>Sutartys kontrahentų naudai ir trečiųjų asmenų nauda...
<ul><li>Sutarčių galia ir forma. </li></ul><ul><li>Sutarties šalys ir tretieji asmenys. </li></ul><ul><li>Sutarties sąlygo...
<ul><li>Sutarties nutraukimas : </li></ul><ul><li>Esminis sutarties pažeidimas; </li></ul><ul><li>Šalių susitarimu; </li><...
<ul><li>Civilinė atsakomybė – prievolinis teisinis santykis. </li></ul><ul><li>Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė,...
<ul><li>Civilin ės atsakomybės formos: </li></ul><ul><li>Žalos (nuostolių) atlyginimas: </li></ul><ul><li>Natūra. </li></u...
<ul><li>Bendrieji teisinės atsakomybės taikymo principai: </li></ul><ul><li>Atsakomybė už neteisėtą veiką (teisinė atsakom...
<ul><li>Civilinė atsakomybė: </li></ul><ul><li>Pagrindinis tikslas – kompensuoti. </li></ul><ul><li>Taikymo tvarka – be te...
<ul><li>Vie šoji atsakomybė: </li></ul><ul><li>Pagrindinis tikslas – nubausti tai padariusį asmenį. </li></ul><ul><li>Taik...
<ul><li>Bendrieji civilinės atsakomybės pagrindai : </li></ul><ul><li>Žala (nuostoliai). </li></ul><ul><li>Neteisėti veiks...
<ul><li>Žala - teisės saugomų asmeninių ir turtinių vertybių sunaikinimas ar pakenkimas, sukėlęs neigiamų pasekmių, kuria...
<ul><li>Turtinė žala (CK 6.249 str.) pasireiškia : </li></ul><ul><li>Turto netekimu; </li></ul><ul><li>Turto sužalojimu; <...
<ul><li>Neteisėtas veikimas – atlikimas veiksmų, kuriuos įstatymas ar sutartis draudžia (pvz., dirbant pagal darbo sutartį...
PIRKIMAS – PARDAVIMAS (1) <ul><li>Dvi šalė arba daugiašalė sutartis. </li></ul><ul><li>Viena šalis įsipareigoja parduoti d...
PIRKIMAS – PARDAVIMAS (2) <ul><li>Pirk ėjo teisės ir pareigos : </li></ul><ul><li>Sumokėti sulygtą kainą; </li></ul><ul><l...
NEKILNOJAMOJO DAIKTO PIRKIMAS – PARDAVIMAS <ul><li>Viena šalis įsipareigoja perduoti nekilnojamąjį daiktą kitai šaliai nu...
DOVANOJIMAS <ul><li>Pagal dovanojimo sutartį dovanotojas neatlygintinai perduoda turtą arba turtinę teisę kitai šaliai (ap...
<ul><li>Viena šalis įsipareigoja duoti kitai šaliai (nuomininkui) daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o ...
<ul><li>Nuomininko teis ės ir pareigos : </li></ul><ul><li>Naudotis ir valdyti išsinuomotą daiktą atsižvelgiant į nustatyt...
<ul><li>Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties pabaiga : </li></ul><ul><li>Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties negalioj...
<ul><li>Viena šalis įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą pagal kitos šalies užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsako...
Atlygintinės paslaugos <ul><li>Viena šalis įsipareigoja pagal kitos šalies užsakymą suteikti klientui tam tikras nemateri...
<ul><li>Tai realin ė, vienašalė sutartis. </li></ul><ul><li>Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kit...
AČIŪ
ELSA Lietuva kooperuoti partneriai: MT ŠP rėmėjai:
<ul><li>ELSA Lietuva </li></ul><ul><li>Saulėtekio al. 9-106 kab., I korp., </li></ul><ul><li>LT-10222 Vilnius, Lietuva </...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Civilinė teisė

13,949 views

Published on

Published in: Education, Business, Real Estate
 • Be the first to comment

Civilinė teisė

 1. 1. 2009 m. spalio 24 d. Vilnius, Mykolo Romerio universitetas Civilinė teisė
 2. 2. <ul><li>Identifikavimui b ūtina nustatyti, kokius santykius reglamentuoja civilinė teisė: </li></ul><ul><li>Asmenų turtiniai santykiai; </li></ul><ul><li>Asmenų neturtiniai santykiai susiję su turtiniais santykiais; </li></ul><ul><li>Asmenų neturtiniai santykiai nesusiję su turtiniais; </li></ul><ul><li>Šeimos santykiai. </li></ul>Civilin ė teisė kaip teisės šaka ( 1)
 3. 3. <ul><li>Asmenų turtiniai santykiai: </li></ul><ul><li>Turtas – tai kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai, vertybiniai popieriai ir išvestinės finansinės priemonės, kitas nematerialus turtas; </li></ul><ul><li>Turtas yra ne tik daiktai, bet ir tam tikros finansinės priemonės; </li></ul><ul><li>Turtas gali būti materialus ir nematerialus (išreikštas finansiniuose dokumentuose). </li></ul>Civilin ė teisė kaip teisės šaka ( 2)
 4. 4. <ul><li>Asmenų neturtiniai santykiai susiję su turtiniais santykiais : </li></ul><ul><li>Tokios asmenin ės vertybės, kurių naudojimas gali sukurti turtinius santykius tarp asmenų (autorystė, juridinio asmens pavadinimas, prekės ženklas, komercinė paslaptis). </li></ul>Civilin ė teisė kaip teisės šaka (3 )
 5. 5. <ul><li>Asmenų neturtiniai santykiai nesusiję su turtiniais : </li></ul><ul><li>Garb ės ir orumo gynimas, privačios informacijos, privataus gyvenimo apsauga, asmens teisė į atvaizdą, asmens teisė į patalpos neliečiamumą ir kt. </li></ul>Civilin ė teisė kaip teisės šaka ( 4)
 6. 6. <ul><li>Civilin ės teisės principai – tai pagrindinės teisinės idėjos, kurios išplaukia iš civilinės teisės normų. </li></ul><ul><li>Civilinės teisės principai : </li></ul><ul><li>Subjektų lygiateisiškumo principas; </li></ul><ul><li>Nuosavybės neliečiamumo principas; </li></ul><ul><li>Sutarties laisvės principas; </li></ul><ul><li>Nesikišimo į privačius santykius principas; </li></ul><ul><li>Proporcingumo principas; </li></ul><ul><li>Teisėtų lūkesčių principas; </li></ul><ul><li>Teisinio apibrėžtumo principas; </li></ul><ul><li>Draudimo piktnaudžiauti teise principas; </li></ul><ul><li>Civilinių teisių teisminės gynybos principas. </li></ul>Civilinės teisės principai ( 1)
 7. 7. <ul><li>Civilinės teisės principai atlieka reglamentavimo, interpretavimo, teisės spragų užpildymo bei kolizijų šalinimo funkciją. </li></ul>Civilinės teisės principai ( 2)
 8. 8. <ul><li>Civilin ės teisės sistema – tai civilinės teisės normų tarpusavio ryšys LR Civiliniame kodekse ir kituose civilinės teisės aktuose. </li></ul><ul><li>Civilinės teisės sistema : </li></ul><ul><li>Daiktinė teisė; </li></ul><ul><li>Prievolių teisė; </li></ul><ul><li>Paveldėjimo teisė; </li></ul><ul><li>Šeimos teisė; </li></ul><ul><li>Sutarčių teisė. </li></ul>Civilinės teisės sistema ( 1)
 9. 9. <ul><li>Pirminiai ir antriniai civilinės teisės šaltiniai. </li></ul><ul><li>Pirminiai civilinės teisės šaltiniai : </li></ul><ul><li>Įstatymai (LR Konstitucija, LR CK, kiti civiliniai įstatymai); </li></ul><ul><li>Poįstatyminiai aktai; </li></ul><ul><li>LR Seimo ratifikuotos ir įsigaliojusios tarptautinės sutartys ir konvencijos (tarptautinė privatinė teisė); </li></ul><ul><li>ES teisės aktai (pirminiai ir antriniai) (ES sutartys, reglamentai, direktyvos, sprendimai ir kt.). </li></ul><ul><li>Antriniai šaltiniai : </li></ul><ul><li>Teismų (arbitražų) praktika; </li></ul><ul><li>Teisės doktrina. </li></ul>Lietuvos Respublikos civilinės teisės šaltiniai ( 1)
 10. 10. Fiziniai asmenys ( 1) <ul><li>Fizinio asmens subjektiškumo elementai : </li></ul><ul><li>Teisnumas – fizinio asmens galėjimas turėti civilines įstatymų suteikiamas teises ir pareigas; </li></ul><ul><li>Veiksnumas – fizinio asmens galėjimas savo veiksmais savarankiškai įgy vendinti civilines teises ir susikurti pareigas. </li></ul><ul><li>Teisnumas : </li></ul><ul><li>Atsiranda nuo gimimo momento ir baigiasi fizinio asmens mirtimi; </li></ul><ul><li>Tai, kad asmuo teisnus dar nereiškia, kad jis turi konkrečias teises ir pareigas; </li></ul><ul><li>Fizinis asmuo gali būti paskelbiamas mirusiu, jei ilgai nebūna savo gyvenamojoje vietoje (išsaugomas teisnumas, jei asmuo grįžta) (pasklebia tik teismas); </li></ul><ul><li>Fizinio asmens pripažinimas nežinia kur esančiu (jei asmens nėra jo gyvenamojoje vietoje ir nėra žinių apie jo buvimą). </li></ul>
 11. 11. Fiziniai asmenys (2) <ul><li>Veiksnumas : </li></ul><ul><li>Visi škas veiksnumas ( (i) nuo 18 met ų; (ii) jei sudaroma santuoka iki 18 met ų; (iii) emancipacija); </li></ul><ul><li>Dalinis veiksnumas ( 14 – 18 met ų) – sandoriai sudaryti be tėvų ar rūpintojų sutikimo galioja, jeigu toks sutikimas gaunamas sudarius sandorį; </li></ul><ul><li>Neveiksnumas (iki 14 met ų) – gali sudaryti smulkius buitinius sandorius. </li></ul><ul><li>Veiksnumo apribojimas : </li></ul><ul><li>Teismo tvarka, jei asmuo piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais, narkotinėmis medžiagomis, narkotikais (prašymą teismui gali paduoti asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos institucija, prokuroras); </li></ul><ul><li>Rūpintojas gali duoti ribotai veiksniam asmeniui sutikimą sudaryti sandorius. </li></ul>
 12. 12. Fiziniai asmenys (3) <ul><li>Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu : </li></ul><ul><li>Kai asmuo dėl psichikos ligos ar silpnaprotystės negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti; </li></ul><ul><li>Pripažinimas vyksta teismo tvarka; </li></ul><ul><li>Nustatoma globa. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Juridinio asmens po žymiai: organizacinis vieningumas, turto atskirumas, civilinis bei civilinis procesinis teisnumas ir veiksnumas. </li></ul><ul><li>Juridinių asmenų rūšys : </li></ul><ul><li>Privatūs juridiniai amsenys ir viešieji juridiniai asmenys; </li></ul><ul><li>Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. </li></ul><ul><li>Juridinio asmens steigimas : </li></ul><ul><li>Pagal sandorius (steigimo aktas, steigimo sutartis) </li></ul><ul><li>Įstatymų ir kitų teisės aktų pagrindu </li></ul>Juridiniai asmenys ( 1)
 14. 14. <ul><li>Juridinio asmens dalyviai </li></ul><ul><ul><li>akcininkai; </li></ul></ul><ul><ul><li>nariai; </li></ul></ul><ul><ul><li>dalininkai ir t.t. </li></ul></ul><ul><li>Juridinio asmens pavadinimas; </li></ul><ul><li>Juridinio asmens buvein ė; </li></ul><ul><li>Juridinių asmenų registras; </li></ul><ul><li>Licencijos ir leidimai. </li></ul>Juridiniai asmenys ( 2)
 15. 15. <ul><li>Juridinio asmens organai : </li></ul><ul><li>Valdymo organai (valdyba, vadovas); </li></ul><ul><li>Steb ėjimo organai (stebėtojų taryba). </li></ul><ul><li>Funkcijos: </li></ul><ul><li>Veikia juridinio asmens vardu be įgaliojimo, išskyrus tam tikrus atvejus; </li></ul><ul><li>Išreiškia juridinio asmens valią; </li></ul><ul><li>Vad o vauja juridinio asmens veiklai. </li></ul><ul><li>Juridinio asmens filialai ir atstovybės. </li></ul><ul><li>Juridinių asmenų pertvarkymas, reorganizavimas, lividavimas, bankrotas. </li></ul>Juridiniai asmenys ( 3)
 16. 16. <ul><li>Privat ūs juridiniai asmenys : </li></ul><ul><li>Pelno siekiantys (UAB, AB, TŪB, KŪB, IĮ ir kt.); </li></ul><ul><li>Pelno nesiekiantys (daugiabučių namų savininkų bendrija). </li></ul><ul><li>Ribotos civilinės atsakomybės : </li></ul><ul><li>AB, UAB; </li></ul><ul><li>Kooperatinės bendrovės; </li></ul><ul><li>Žemės ūkio bendrovės; </li></ul><ul><li>Holdingai, konsorciumai, asociacijos </li></ul><ul><li>Neribotos atsakomybės : </li></ul><ul><li>IĮ; </li></ul><ul><li>Ūkinės bendrijos. </li></ul>Juridiniai asmenys ( 4)
 17. 17. <ul><li>Viešieji juridiniai asmenys : </li></ul><ul><li>Savivaldybės įstaigos, įmonės; </li></ul><ul><li>Religinės bendruomenės; </li></ul><ul><li>Valstybė; </li></ul><ul><li>Savaivaldybė; </li></ul><ul><li>Viešosios įstaigos </li></ul><ul><li>Labdaros, paramos fondai; </li></ul><ul><li>Politinės partijos; </li></ul><ul><li>Profsąjungos. </li></ul>Juridiniai asmenys ( 5)
 18. 18. <ul><li>Subjektai : </li></ul><ul><li>Atstovaujamasis – asmuo, kurio vardu ir interesais atliekami tam tikri teisiniai veiksmai, bendradarbiavimo pareiga. </li></ul><ul><li>Atstovas – įgaliotas asmuo, veikiantis atstovaujamojo vardu, interesais ir sąskaita. Atstovams fiziniams asmenims būtinas veiksnumas; </li></ul><ul><li>Tretieji asmenys – asmenys, su kuriais atstovas atstovaujamojo vardu ir interesais sudarinėja sandorius arba atlieka kitus juridinę reikšmę turinčius veiksmus. </li></ul>Atstovavimas ( 1)
 19. 19. <ul><li>Atstovo pareigos : </li></ul><ul><li>Lojalumo pareiga – atstovas veikia atstovaujamojo vardu ir interesais ir turi vengti interes ų konflikto; </li></ul><ul><li>Pareiga laikytis atstovaujamojo nurodymų – atstovas veikia atstovaujamojo interesais, todėl privalo laikytis protingų ir sąžiningų atstovaujamojo nurodymų; </li></ul><ul><li>Pareiga veikti apdairiai ir kompetentingai – kaip vidutiniškai apdairus ir protingas asmuo. Laikytis atitinkamos profesijos standartų; </li></ul><ul><li>Pareiga informuoti – atstovas privalo nedelsdamas informuoti atstovaujamąjį visais su atstovavimu susijusiais klausimais; </li></ul><ul><li>Pareiga pateikti ataskaitą bei perduoti viską, ką gavo vykdydamas pavedimą – atsiskaityti už atliktus veiksmus. </li></ul>Atstovavimas ( 2)
 20. 20. <ul><li>Būdai : </li></ul><ul><li>Įgaliojimas; </li></ul><ul><li>Juridinio asmens dokumentai; </li></ul><ul><li>Prokūra; </li></ul><ul><li>Komercinis atstovavimas. </li></ul>Atstovavimas ( 3 )
 21. 21. <ul><li>Daiktai : </li></ul><ul><li>Nekilnojamieji ir kilnojamieji; </li></ul><ul><li>Pakeičiamieji ir nepakeičiamieji; </li></ul><ul><li>Individualiais ir rūšies požymiais apibūdinti daiktai; </li></ul><ul><li>Suvartojamieji ir nesuvartojamieji daiktai; </li></ul><ul><li>Dalieji ir nedalieji daiktai; </li></ul><ul><li>Išimti iš apyvartos, ribotai esantys apyvartoje ir neišimti iš apyvartos daiktai; </li></ul><ul><li>Namų apyvokos daiktai. </li></ul>Daiktin ės teisės ( 1)
 22. 22. <ul><li>Teis ės : </li></ul><ul><li>Valdymas; </li></ul><ul><li>Naudojimas; </li></ul><ul><li>Disponavimas. </li></ul><ul><li>Valdymas : </li></ul><ul><li>Faktinis daikto turėjimas turint tikslą jį valdyti kaip savą. </li></ul><ul><li>Valdymas atsiranda užvaldant daiktą, perduodant ar paveldint valdymo teisę. </li></ul><ul><li>Nuosavybės teisė : </li></ul><ul><li>Teisė savo nuožiūra , nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. </li></ul>Daiktinės teisės ( 2)
 23. 23. <ul><li>Nuosavybės teisės įgijimo pagrindai : </li></ul><ul><li>Pagal sandorius; </li></ul><ul><li>Paveldėjimu; </li></ul><ul><li>Pasisavinant vaisius ir pajamas; </li></ul><ul><li>Pagaminant naują daiktą; </li></ul><ul><li>Pasisavinant bešeimininkį daiktą; </li></ul><ul><li>Pasisavinant laukinius gyvūnus; </li></ul><ul><li>Pasisavinant radinį, lobį; </li></ul><ul><li>Atlygintinai paimant netinkamai laikomas kultūros vertybes ir kitus daiktus visuomenės poreikiams; </li></ul><ul><li>Konfiskuojant daiktus; </li></ul><ul><li>Įgijamoji senatis; </li></ul><ul><li>Kitais įstatymo numatytais pagrindais. </li></ul>Daiktinės teisės ( 3 )
 24. 24. <ul><li>Turto patik ėjimo teisė : </li></ul><ul><li>Patikėtojo nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti, naudoti perduotą turtą ir juo disponuoti. </li></ul><ul><li>Subjektai yra valstybės ar savivaldybių įstaigos ir organizacijos, fiziniai/juridiniai asmenys. </li></ul><ul><li>Servitutas : </li></ul><ul><li>Teisė į svetimą nekilnojamajį daiktą – naudotis svetimu daiktu. </li></ul><ul><li>Servituto teisės turi būti įgyvendinamos pagal tkslinę paskirtį. </li></ul><ul><li>Uzufruktas : </li></ul><ul><li>Asmens gyvenimo trukmei ar apibrėžtam terminui, kuris negali būti ilgesnis už asmens gyvenimo trukmę nustatyta teisė naudoti svetimą daiktą ir gauti iš jo vaisius ir pajamas, produkciją. </li></ul><ul><li>Objektu gali būti kiekvienas nesunaudojamas daiktas (kilnojamas, nekilnojamas, kuris yra nuosavybės teisės objektas). </li></ul>Daiktinės teisės ( 4)
 25. 25. <ul><li>Užstatymo teisė : </li></ul><ul><li>Teisė naudotis kitam asmeniui priklausančia žeme statiniams statyti ar įsigyti bei valdyti nuosavybės teise ar žemės gelmėms naudoti. </li></ul><ul><li>Ilgalaikė nuoma : </li></ul><ul><li>Teisė naudotis kitam asmeniui priklausančiu žemės sklypu ar kitu nekilnojamuoju daiktu nebloginant jo kokybės, nestatant statinių, nesodinant daugiamečių sodinių ar neatliekant kitų darbų, kurie padidintų žemės ar kito nekilnojamojo daikto vertę, išskyrus kai yra sutikimas. </li></ul><ul><li>Hipoteka : </li></ul><ul><li>Esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrinantis nekilnojamojo daikto įkeitimas, kai nekilnojamasis daiktas neperduodamas kreditoriui. </li></ul>Daiktinės teisės (5 )
 26. 26. <ul><li>Įkeitimas : </li></ul><ul><li>Tai kilnojamojo daikto ar turtinių teisių įkeitimas siekiant užtikrinti būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą. </li></ul><ul><li>Daikto sulaikymas : </li></ul><ul><li>Kitam asmeniui priklausančio daikto teisėtas valdytojas, turintis reikalavimo teisę į daikto savininką, gali sulaikyti jo daiktą tol, ko, bus patenkintas reikalavimas. </li></ul><ul><li>Kito asmens turto administravimas : </li></ul><ul><li>Paprastasis ir visiškasis turto administravimas. </li></ul>Daiktinės teisės ( 6)
 27. 27. SANDORIAI (1) <ul><li>Sandori u laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas. </li></ul><ul><li>Sandoris tai yra juridinis faktas. </li></ul><ul><li>Sandorio esmę sudaro teisiniai veiksmai. </li></ul><ul><li>Sandoris tai asmens valinis aktas. </li></ul><ul><li>Sandoriai skiriasi nuo įvykių, juridinių poelgių, teisės pažeidimų. </li></ul><ul><li>Sandoris tai laisvas, teisėtas, imperatyvioms įstatymo normoms neprieštaraujantis asmens valios išreiškimo būdas. </li></ul><ul><li>Sandoris yra asmenų civilinių santykių reguliavimo priemonė. </li></ul>
 28. 28. SANDORIAI (2) <ul><li>R ūšys : </li></ul><ul><li>Konsensualiniai ir realiniai; </li></ul><ul><li>Viena šaliai, dvišaliai ir daugiašaliai sandoriai; </li></ul><ul><li>Abstraktūs ir kauzaliniai sandoriai; </li></ul><ul><li>Įprastiniai ir sąlyginiai sandoriai; </li></ul><ul><li>Vartotojų ir komerciniai sandoriai; </li></ul><ul><li>Fiduciariniai. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Vienašaliai sandoriai: </li></ul><ul><li>Vienašaliu laikomas sandoris, kuriam sudaryti būtina ir pakanka vienos šalies valios. </li></ul><ul><li>Iš vienašalio sandorio atsiranda pareigos jį sudariusiam asmeniui. Kitiems asmenims iš vienašalio sandorio pareigos atsiranda tik įstatymų nustatytais atvejais arba kai tie asmenys sutinka. Pvz. Testamentas, dovanojimas, atlyginimo pažadėjimas ir kt. </li></ul><ul><li>Dvišaliai sandoriai: </li></ul><ul><li>Sutartys. Kai reikia abiejų šalių suderintos valios išreiškimo. </li></ul><ul><li>Daugiašaliai sandoriai: </li></ul><ul><li>Jungtinės veiklos sutartis. </li></ul>SANDORIAI (3)
 30. 30. <ul><li>Sandorio elementai : </li></ul><ul><li>Subjektai; </li></ul><ul><li>Turinys; </li></ul><ul><li>Forma; </li></ul><ul><li>Subjektų valia. </li></ul>SANDORIAI (4)
 31. 31. <ul><li>Sandorio sąlygos : </li></ul><ul><li>Esminės; </li></ul><ul><li>Įprastinės; </li></ul><ul><li>Atsitiktinės. </li></ul><ul><li>Žodiniai sandoriai: (i) sandoriai, kuriuos įstatymas leidžia sudaryti žodžiu, taip pat gali būti sudaromi paprastos rašytinės formos ar notarinės formos; (ii) Sandoriai, kuriems įstatymai ar šalių susitarimas nenustato rašytinės formos, gali būti sudaromi žodžiu. </li></ul><ul><li>Rašytiniai sandoriai : šalys susitarimu gali nustatyti papildomų rašytinės sandorio formos reikalavimų (tam tikrų asmenų parašų buvimas, dokumento antspaudavimas, specialios formos dokumento surašymas ir t. t.) bei numatyti tokių papildomų reikalavimų nesilaikymo teisines pasekmes. Kai šalys šių reikalavimų nesilaiko, sandoris laikomas nesudarytu, jeigu šalių susitarimu nenustatyta ko kita. </li></ul>SANDORIAI (5)
 32. 32. <ul><li>Leidimas sudaryti sandorį : </li></ul><ul><li>Sutuoktinio leidimas sudaryti sandorius; </li></ul><ul><li>Sandoriams dėl šeimos turto disponavimo - vaiko teisių apsaugos leidimas; </li></ul><ul><li>Leidimai nepilnamečių ir ribotai veiksnių asmenų sandoriams; </li></ul><ul><li>Leidimai sudaryti sandorius turto administratoriui; </li></ul><ul><li>Licenzijuojama veikla besiverčiantys verslininkai turi turėti atitinkamiems sandoriams licenzijas (leidimus) . </li></ul>SANDORIAI (6)
 33. 33. <ul><li>Teisinė sandorių registracija: </li></ul><ul><li>Įstatymai gali nustatyti privalomą tam tikrų sandorių teisinę registraciją. Šalims - sandoris galioja, nors ir nėra privalomai įregistruotas (šalių teisės ir pareigos tokiais atvejais atsiranda ne nuo sandorio įregistravimo, o nuo to momento, kuris yra nustatytas įstatyme ar šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kai LR CK nustato, kad šalių teisės ir pareigos atsiranda tik nuo sandorio įregistravimo); </li></ul><ul><li>Neįregistravusios sandorio šalys negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis remdamosi kitais įrodymais; </li></ul><ul><li>Jeigu tą patį daiktą ar daiktines teises įgijo keli asmenys, tačiau vienas asmuo sandorį įregistravo, o kiti ne, tai laikoma, kad daiktą ar daiktines teises įgijo sandorį įregistravęs asmuo; </li></ul><ul><li>Jeigu nė vienas asmuo sandorio neįregistravo, laikoma, kad teises įgijo pirmasis sandorį sudaręs asmuo. </li></ul>SANDORIAI (7)
 34. 34. <ul><li>Sandorių negaliojimas : </li></ul><ul><li>Niekiniai sandoriai; </li></ul><ul><li>Nuginčijami sandoriai. </li></ul><ul><li>Sandorių negaliojimo padariniai : </li></ul><ul><li>Sandoris nustoja galioti; </li></ul><ul><li>Restitucija; </li></ul><ul><li>Teisinio santykio pakeitimas; </li></ul><ul><li>Civilinė atsakomybė. </li></ul>SANDORIAI (8)
 35. 35. <ul><li>Tai civilinės teisės pošakis, kuris reguliuoja turtinius ir su jais susijusius asmeninius neturtinius santykius, susiklostančius tarp teisės subjektų dėl turto perdavimo nuosavybėn, patikėjimo teisės, dėl darbų atlikimo, paslaugų teikimo. </li></ul><ul><li>Prievolė – tai asmeninio pobūdžio teisinis santykis tarp kreditoriaus ir skolininko; prievolėms būdingi valiniai veiksmai; specifiniai pažeistų teisių gynimo būdai; </li></ul><ul><li>Prievolių atsiradimo pagrindai : </li></ul><ul><li>Vienašaliai sandoriai; </li></ul><ul><li>Daugiašaliai sandoriai (sutartys); </li></ul><ul><li>Deliktai; </li></ul><ul><li>Įstatymai. </li></ul>BENDROSIOS PRIEVOLIŲ TEISĖS NUOSTATOS
 36. 36. <ul><li>Rūšys : </li></ul><ul><li>Pagal dalyko dalumą (dalomosios ir nedalomosios); </li></ul><ul><li>Pagal dalyko apibrėžtumą (konkrečiosios, alternatyviosios, fakultatyviosios); </li></ul><ul><li>Pagal terminą (neterminuotos, terminuotos – su atidedamuoju terminu, su naikinamuoju terminu); </li></ul><ul><li>Pagal dalyką (ką nors duoti, ką nors daryti, ko nors nedaryti); </li></ul><ul><li>Solidariosios ir subsidiariosios prievolės; </li></ul><ul><li>Pagal subjektą (asmeninės, neasmeninės). </li></ul><ul><li>Pagrindinės ir papildomos. </li></ul><ul><li>Pagal teisinių pareigų pasiskirstymą (vienašalės ir dvišalės); </li></ul><ul><li>Pagal turinį (teigiamo turinio, neigiamo turinio). </li></ul>PRIEVOLIŲ RŪŠYS
 37. 37. <ul><li>Tinkamas prievol ės vykdymas. </li></ul><ul><li>Subjektai – skolininkas ir kreditorius/prievolės įvykdymas trečiajam asmeniui/trečiojo asmens prievolės įvykdymas. </li></ul><ul><li>Objektas : </li></ul><ul><li>Tai vertybė, kurią kreditorius gauna skolininkui įvykdžius prievolę. Dažniausiai tai daiktai, pinigai, intelektinės veiklos rezultatai, paslaugos, darbai. </li></ul><ul><li>Būtina įvykdyti visą prievolę. </li></ul><ul><li>Būdas : </li></ul><ul><li>Taip kaip aptarta sutartyje arba įstatyme; </li></ul><ul><li>Novacija (naujos prievolės atsiradimas); </li></ul>PRIEVOLIŲ VYKDYMAS IR JŲ NEĮVYKDYMO TEISINĖS PASEKMĖS (1)
 38. 38. <ul><li>Vieta : </li></ul><ul><li>Ta vieta, kurioje turi būti atlikti veiksmai pagal prievolę; </li></ul><ul><li>Terminai : </li></ul><ul><li>Per sutartyje ar įstatymuose nurodytą terminą; </li></ul><ul><li>Per protingą terminą. </li></ul><ul><li>Prievolės šalių bendradarbiavimas : </li></ul><ul><li>Tai prievolės šalių padedant viena kitai įgyvendinti subjektines teises ir vykdyti pareigas. </li></ul><ul><li>Prievolės vykdymo ekonomiškumo principas. </li></ul>PRIEVOLIŲ VYKDYMAS IR JŲ NEĮVYKDYMO TEISINĖS PASEKMĖS (2)
 39. 39. <ul><li>Draud žiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. </li></ul><ul><li>Prievolės perduoti pagal individualius požymius apibūdinamą daiktą neįvykdymo pasekmės – kreditorius turi teisę reikalauti, kad skolininkas perduotų daiktą. </li></ul><ul><li>Prievolės atlikti tam tikrą darbą neįvykdymo teisinės pasekmės – atlyginti nuostolius, atlikti darbą už skolininko pinigus. </li></ul><ul><li>Atsakomybė už neįvykdytą prievolę pagal dvišalę sutartį – sutartinė atsakomybė. </li></ul>PRIEVOLIŲ VYKDYMAS IR JŲ NEĮVYKDYMO TEISINĖS PASEKMĖS (3)
 40. 40. <ul><li>Atvejai, kada skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę : </li></ul><ul><li>Neįvykdomos arba netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos; </li></ul><ul><li>Skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą; </li></ul><ul><li>Kreditorius teisminiu ar neteisminiu keliu reikalauja, kad skolininkas įvykdytų prievolę ; </li></ul><ul><li>Kreditorius reikalauja įvykdyti prievolę ir nustato protingą terminą jai įvykdyti; </li></ul><ul><li>Skolininkas nesibaigus prievolės vykdymo terminui praneša kreditoriui, kad jis prievolės neįvykdys; </li></ul><ul><li>Prievolės neįmanoma įvykdyti dėl skolininko kaltės. </li></ul>PRIEVOLIŲ VYKDYMAS IR JŲ NEĮVYKDYMO TEISINĖS PASEKMĖS (4)
 41. 41. <ul><li>Atvejai, kai kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę : </li></ul><ul><li>Skolininkas negali įvykdyti prievolės dėl kreditoriaus nebendradarbiavimo; </li></ul><ul><li>Kreditorius dėl savo kaltės neįvykdo pareigų skolininkui ir dėl to skolininkas sustabdo prievolės įvykdymą. </li></ul><ul><li>Kreditoriaus interesų gynimo būdai : </li></ul><ul><li>Actio Pauliana; </li></ul><ul><li>Netiesioginis ieškinys; </li></ul><ul><li>Sulaikymo teisė; </li></ul>PRIEVOLIŲ VYKDYMAS IR JŲ NEĮVYKDYMO TEISINĖS PASEKMĖS (5)
 42. 42. <ul><li>Tai specialios priemonės garantuojančios pagrindinės prievolės įvykdymą ir skatinančios skolininką tinkamai vykdyti savo prievolę. </li></ul><ul><li>Būdai : </li></ul><ul><li>Netesybos – iš anskto įstatymu arba sutartimi nustatyta konkreti suma arba tam tikra procentinė išraiška nuo prievolės sumos; </li></ul><ul><li>Laidavimas – sutartis, kuria laiduotojas už atlyginimą arba neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jei asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. </li></ul><ul><li>Garantija – vienšalis įsipareigojimas garantijoje nurodyta suma visiškai arba iš dalies atsakyti kitam asmeniui – kreditoriui, jeigu asmuo – skolininkas prievolės neįvykdys arba ją įvykdys netinkamai, ir atlyginti kreditoriui nuostolius tam tikromis sąlygomis. </li></ul><ul><li>Banko garantija; </li></ul><ul><li>Rankpinigiai – sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas. </li></ul>PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMAS UŽTIKRINIMO BŪDAI
 43. 43. PRIEVOLIŲ PABAIGA <ul><li>Prievolė baigiasi, kai jos subjektus nustoja sieti teisės ir pareigos atsiradusios i konkrečios prievolės. </li></ul><ul><li>Prievolė gali baigtis ne tik tada, kai pasiektas tikslas, bet ir tada, kai tai dar neįvyko. </li></ul><ul><li>Būdai : </li></ul><ul><li>Pabaiga įvykdžius prievolę; </li></ul><ul><li>Prievolės pabaiga suėjus naikinamajam terminui; </li></ul><ul><li>Prievolės pabaiga šalims susitarus; </li></ul><ul><li>Prievolės pabaiga šalims sutapus; </li></ul><ul><li>Prievolės pabaiga, kai neįmanoma jos įvykdyti; </li></ul><ul><li>Prievolės pabaiga mirus fiziniam asmeniui arba likvidavus juridinį asmenį; </li></ul><ul><li>Prievolės pabaiga atleidus skolininką nuo prievolės vykdymo; </li></ul><ul><li>Prievolės pabaiga ją įskaičius; </li></ul><ul><li>Novacija. </li></ul>
 44. 44. <ul><li>Ypatybės : </li></ul><ul><li>Išreiškia jos šalių valią; </li></ul><ul><li>Sutartis yra skirta jos dalyvių elgesiui reguliuoti; </li></ul><ul><li>Sutartis sukuria teises ir pareigas. </li></ul><ul><li>Sutarčių teisės principai : </li></ul><ul><li>Sutarčių laisvės principas; </li></ul><ul><li>Sutarčių privalomumo principas; </li></ul><ul><li>Konsensualizmo principas; </li></ul><ul><li>Silpnosios šalies gynimo sutartiniuose santykiuose principas; </li></ul><ul><li>Bendradarbiavimo principas. </li></ul><ul><li>Sutartis – tai sandoris, tačiau ne kiekvienas sandoris yra sutartis. </li></ul><ul><li>Sutartis – tai juridinis faktas. </li></ul>Sutarčių teisės bendrosios nuostatos ( 1)
 45. 45. <ul><li>Bendra sutarčių sudarymo tvarka : </li></ul><ul><li>Oferta – pasiūlymas turintis kai kurių individualizuojančių požymių ir sukeliantis įstatymo numatytus teisinius padarinius tiek asmeniui pateikiančiam ofertą, tiek ją gaunančiajam; </li></ul><ul><li>Akceptas. </li></ul><ul><li>Ofertai keliami reikalavimai : </li></ul><ul><li>Pakankamas apibrėžtumas; </li></ul><ul><li>Išreiškia oferento ketinimą; </li></ul><ul><li>Ofertoje turi būti išreikštos esminės sutarties sąlygos; </li></ul><ul><li>Turi turėti aiškų adresatą. </li></ul>Sutarčių teisės bendrosios nuostatos (2 )
 46. 46. <ul><li>Akceptui keliami reikalavimai : </li></ul><ul><li>Tai yra valios išraiška; </li></ul><ul><li>Akceptas turi būti išsiųstas laikantis ofertoje nurodyto termino; </li></ul><ul><li>Akceptavimas gali būti išreikštas žodžiu, tylėjimu, konkliudentiniais veiksmais, raštu. </li></ul><ul><li>Sutarčių rūšys : </li></ul><ul><li>Vienašalės; </li></ul><ul><li>Dvišalės; </li></ul><ul><li>Daugiašalės; </li></ul><ul><li>Atlygintinės; </li></ul><ul><li>Neatlygintinės; </li></ul><ul><li>Konsensualinės; </li></ul><ul><li>Realinės; </li></ul>Sutarčių teisės bendrosios nuostatos (3 )
 47. 47. <ul><li>Pagrindin ės; </li></ul><ul><li>Papildomos; </li></ul><ul><li>Sutartys kontrahentų naudai ir trečiųjų asmenų naudai; </li></ul><ul><li>Pagrindinės ir preliminariosios sutartys; </li></ul><ul><li>Daiktinės ir prievolinės sutartys; </li></ul><ul><li>Įvardytos ir neįvardytos sutartys; </li></ul><ul><li>Viešosios sutartys; </li></ul><ul><li>Vartojimo sutartys. </li></ul>Sutarčių teisės bendrosios nuostatos (4 )
 48. 48. <ul><li>Sutarčių galia ir forma. </li></ul><ul><li>Sutarties šalys ir tretieji asmenys. </li></ul><ul><li>Sutarties sąlygos : </li></ul><ul><li>Esminės; </li></ul><ul><li>Įprastinės; </li></ul><ul><li>Atsitiktinės. </li></ul><ul><li>Sutarties vykdymas : </li></ul><ul><li>Tinkamas ir sąžiningas vykdymas; </li></ul><ul><li>Bendradarbiavimo ir ekonomiškumo pareiga; </li></ul><ul><li>Maksimalių pastangų sutarčiai įvykdyti pareiga. </li></ul>Sutarčių teisės bendrosios nuostatos (5 )
 49. 49. <ul><li>Sutarties nutraukimas : </li></ul><ul><li>Esminis sutarties pažeidimas; </li></ul><ul><li>Šalių susitarimu; </li></ul><ul><li>Vienašališkai. </li></ul><ul><li>Sutarties negaliojimas : </li></ul><ul><li>Absoliučiai negaliojančios; </li></ul><ul><li>Santykinai negaliojančios. </li></ul>Sutarčių teisės bendrosios nuostatos (6 )
 50. 50. <ul><li>Civilinė atsakomybė – prievolinis teisinis santykis. </li></ul><ul><li>Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) </li></ul><ul><li>(CK 6.245 straipsnio 1 dalis). </li></ul><ul><li>P r ievolės šalys – kreditorius ir skolininkas. </li></ul><ul><li>Prievolės dalykas – turtas ir pinigai. </li></ul><ul><li>Prievolės turinys – prievolės šalių teisės ir pareigos. Tai civilinės atsakomybės formos. </li></ul>Civilinė atsakomybė (1)
 51. 51. <ul><li>Civilin ės atsakomybės formos: </li></ul><ul><li>Žalos (nuostolių) atlyginimas: </li></ul><ul><li>Natūra. </li></ul><ul><li>Pinigais. </li></ul><ul><li>Žalos atlyginimas natūra: </li></ul><ul><li>kito tos pat rūšies daikto perdavimas; </li></ul><ul><li>sugadinto turto pataisymas; </li></ul><ul><li>kiti būdai; </li></ul><ul><li>Žalos ar nuostolių atlyginimas pinigais: </li></ul><ul><li>Žalos, išreikštos pinigais, atlyginimas, visų rūšių nuostolių padengimas. </li></ul><ul><li>Netesybų (baudos, delspinigių) sumokėjimas. </li></ul><ul><li>Palūkanų mokėjimas - minimalių nuostolių, procesinių palūkanų, sutarties pažeidimo atveju minimalių nuostolių nuo neįvykdymo momento mokėjimas. </li></ul>Civilinė atsakomybė ( 2 )
 52. 52. <ul><li>Bendrieji teisinės atsakomybės taikymo principai: </li></ul><ul><li>Atsakomybė už neteisėtą veiką (teisinė atsakomybė turi būti nustatyta už žalingą veiką). </li></ul><ul><li>Atsakomybė už kaltą veiką (asmens sąžiningumas, nekaltumo prezumpcija). </li></ul><ul><li>Teisingumas (vienas pažeidimas – viena bausmė, įstatymo negaliojimas atgal). </li></ul><ul><li>Teisėtumas (teisinis pagrindas ir procedūra). </li></ul><ul><li>Tikslingumas (proporcingumas siekiamam tikslui). </li></ul><ul><li>Neišvengiamumas. </li></ul>Audrius Biguzas, Moksleivių teisinio švietimo programa 2007 Civilinė atsakomybė ( 3 )
 53. 53. <ul><li>Civilinė atsakomybė: </li></ul><ul><li>Pagrindinis tikslas – kompensuoti. </li></ul><ul><li>Taikymo tvarka – be teismo, valstybinio ar nevalstybinio teismo tvarka, įvairių teisenų tvarka. </li></ul><ul><li>Terminų ypatumai – nediferencijuota trukmė, jo pradžia – sužinojimo momentas. </li></ul><ul><li>Atsiradimo pagrindas – nėra formalaus pažeidimo, turi būti pasekmės - žala. </li></ul><ul><li>Taikymas privataus asmens iniciatyva. </li></ul><ul><li>Skirtingos atsakomybės sąlygos, jų įrodinėjimo taisyklės. </li></ul><ul><li>Sankcijos turtinės, nukreiptos į turtą, taikomos privataus asmens naudai. </li></ul>Audrius Biguzas, Moksleivių teisinio švietimo programa 2007 Civilinė atsakomybė ( 4 )
 54. 54. <ul><li>Vie šoji atsakomybė: </li></ul><ul><li>Pagrindinis tikslas – nubausti tai padariusį asmenį. </li></ul><ul><li>Taikymo tvarka – tik atitinkamo proceso (ATPK, BPK ir kt.) nustatyta tvarka. </li></ul><ul><li>Terminas trumpesnis, trukmė priklauso nuo pažeidimo sunkumo, pradžia – veikos padarymas. </li></ul><ul><li>Atsiradimo pagrindas – egzistuoja formaliosios pažeidimų sudėtys. </li></ul><ul><li>Taikymas viešo asmens iniciatyva, net jei pažeistas interesas yra privatus. </li></ul><ul><li>Nekaltumo prezumpcija, subjektyvus kaltės vertinimas ir kt. </li></ul><ul><li>Sankcijos ne turtinės, o nukreiptos į asmenį (net ir turtinės yra nukreiptos į poveikį asmeniui, taikomos ne privataus asmens naudai). </li></ul>Audrius Biguzas, Moksleivių teisinio švietimo programa 2007 Civilinė atsakomybė ( 5 )
 55. 55. <ul><li>Bendrieji civilinės atsakomybės pagrindai : </li></ul><ul><li>Žala (nuostoliai). </li></ul><ul><li>Neteisėti veiksmai. </li></ul><ul><li>Priežastinis ryšys tarp žalos (nuostolių) ir neteisėtų veiksmų. </li></ul><ul><li>Kaltė. </li></ul><ul><li>Specialieji civilinės atsakomybės pagrindai : </li></ul><ul><li>Darbo santykių faktas. </li></ul><ul><li>Žalos padarymas ryšium su darbu, tarnyba. </li></ul><ul><li>Veiksmų atitikimas įstatymui. </li></ul><ul><li>Kiti. </li></ul>Audrius Biguzas, Moksleivių teisinio švietimo programa 2007 Civilinė atsakomybė ( 6 )
 56. 56. <ul><li>Žala - teisės saugomų asmeninių ir turtinių vertybių sunaikinimas ar pakenkimas, sukėlęs neigiamų pasekmių, kurias pagal įstatymus galima įvertinti turtine išraiška. </li></ul><ul><li>Žalos požymiai : </li></ul><ul><li>Poveikis asmeninėms ar turtinėms vertybėms; </li></ul><ul><li>Poveikis teisės ginamoms vertybėms; </li></ul><ul><li>Poveikio rezultatas neigiamas nukentėjusiajam; </li></ul><ul><li>Neigiamą rezultatą galima įvertinti turtine išraiška; </li></ul><ul><li>Su šiais juridiniais faktais įstatymas sieja prievolę atlyginti žalą. </li></ul>Audrius Biguzas, Moksleivių teisinio švietimo programa 2007 Civilinė atsakomybė ( 7 )
 57. 57. <ul><li>Turtinė žala (CK 6.249 str.) pasireiškia : </li></ul><ul><li>Turto netekimu; </li></ul><ul><li>Turto sužalojimu; </li></ul><ul><li>Turėtomis išlaidomis; </li></ul><ul><li>Negautomis pajamomis; </li></ul><ul><li>Iš neteisėtų veiksmų gauta nauda; </li></ul><ul><li>Neturtinė žala (CK 6.250 str.) pasireiškia : </li></ul><ul><li>Fiziniu skausmu; </li></ul><ul><li>Dvasiniais išgyvenimais (skausmu, išgyvenimais, depresija); </li></ul><ul><li>Nepatogumais; </li></ul><ul><li>pažeminimais,; </li></ul><ul><li>Reputacijos pablogėjimu; </li></ul><ul><li>Kita. </li></ul>Audrius Biguzas, Moksleivių teisinio švietimo programa 2007 Civilinė atsakomybė ( 8 )
 58. 58. <ul><li>Neteisėtas veikimas – atlikimas veiksmų, kuriuos įstatymas ar sutartis draudžia (pvz., dirbant pagal darbo sutartį verstis konkuruojančia veikla, atlikti žalą darančius veiksmus, kuriuos baudžia ir tuo uždraudžia baudžiamieji įstatymai). </li></ul><ul><li>Priežastinis ryšys – santykis tarp žalos ir neteisėtų veiksmų; </li></ul><ul><li>Žala </li></ul><ul><li>Kaltė – subjektyvus asmens santykis su neteisėtais veiksmais ir žala. </li></ul>Civilinė atsakomybė ( 9 )
 59. 59. PIRKIMAS – PARDAVIMAS (1) <ul><li>Dvi šalė arba daugiašalė sutartis. </li></ul><ul><li>Viena šalis įsipareigoja parduoti daiktą, o kita nupirkti. </li></ul><ul><li>Konsensualinė sutartis; </li></ul><ul><li>Rašytinė arba notarinė forma; </li></ul><ul><li>Kaina; </li></ul><ul><li>Pardavėjo teisės ir pareigos : </li></ul><ul><li>Perduoti daiktus nuosavybės teise; </li></ul><ul><li>Patvirtinti nuosavybės teisę į perduotus daiktus; </li></ul><ul><li>Kai kuriais atvejai grąžinti sumokėtą kainą ir atlyginti nuostolius; </li></ul><ul><li>Perduoti daiktus pagal asortimentą, kiekį ir kokybę. </li></ul>
 60. 60. PIRKIMAS – PARDAVIMAS (2) <ul><li>Pirk ėjo teisės ir pareigos : </li></ul><ul><li>Sumokėti sulygtą kainą; </li></ul><ul><li>Priimti jam perduotus daiktus; </li></ul><ul><li>Įtraukti pardavėją į bylą; </li></ul><ul><li>Pranešti pardavėjui apie sutarties pažeidimą; </li></ul><ul><li>Neparduoti daikto ar kitaip nedisponuoti, jei nepereina nuosavybės teisė į jį; </li></ul><ul><li>Apdrausti daiktus. </li></ul>
 61. 61. NEKILNOJAMOJO DAIKTO PIRKIMAS – PARDAVIMAS <ul><li>Viena šalis įsipareigoja perduoti nekilnojamąjį daiktą kitai šaliai nuosavybės teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti nekilnojamąjį daiktą ir sumokėti už jį kainą. </li></ul><ul><li>Konsensualinė sutartis. </li></ul><ul><li>Būtina registracija. </li></ul><ul><li>Notarinis patvirtinimas. </li></ul><ul><li>Kaina esminė sąlyga. </li></ul><ul><li>Pirkėjo teisės į žemės sklypą : </li></ul><ul><li>Jeigu parduodamo pastato ar kitokio nekilnojamojo daikto savininkas yra ir žemės sklypo savininkas, tai žemė, esanti po tuo pastatu arba kitokiu nekilnojamuoju daiktu, gali būti perduodama pirkėjui: nuosavybės teise, nuomos teise, užstatymo teise. </li></ul><ul><li>Pagrindinė pareiga perduoti daiktą. </li></ul>
 62. 62. DOVANOJIMAS <ul><li>Pagal dovanojimo sutartį dovanotojas neatlygintinai perduoda turtą arba turtinę teisę kitai šaliai (apdovanotajam) nuosavybės teise arba atleidžia apdovanotąjį nuo turtinės pareigos dovanotojui ar trečiajam asmeniui. </li></ul><ul><li>Realinė, vienašalė, neatlygintinė. </li></ul><ul><li>Sutarties formą lemia sutarties kaina. Kai dovanojama didesnė kaip 5 t ūkst. Lt. vertė, turi būti rašytinės formos. Nekilnojamojo daikto dovanojimo sutartis, taip pat dovanojimo sutartis, kurios suma yra didesnė nei 50 tūkst. Lt. turi būti notarinės formos. </li></ul><ul><li>Dovanotojas : </li></ul><ul><li>Privalo perduoti turtą be suvaržymų; </li></ul><ul><li>Dovanotojas apmoka sutarties sudarymo ir įvykdymo išlaidas. </li></ul>
 63. 63. <ul><li>Viena šalis įsipareigoja duoti kitai šaliai (nuomininkui) daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis – mokėti nuomos mokestį, grąžinti daiktą pasibaigus sutarčiai. </li></ul><ul><li>Dvišalis, atlygintinis, konsensualinis sandoris. </li></ul><ul><li>Sutarties dalykas bet kokie nesunaudojamieji daiktai. </li></ul><ul><li>Ilgesnė nei vienerių metų nuomos sutartis turi būti rašytinė. </li></ul><ul><li>Nuomotojo pareigos : </li></ul><ul><li>Perduoti nuomininkui tinkamos būklės daiktą; </li></ul><ul><li>Nuomotojas atsako už daikto trūkumus; </li></ul><ul><li>Nuomotojas privalo atlikti išnuomojamo daikto kapitalinį remontą; </li></ul><ul><li>Nuomoojas privalo priimti išnuomotą daiktą iš nuomininko; </li></ul><ul><li>Nuomotojo pareiga pranešti apie nuomos sutartį. </li></ul>Nuoma ( 1)
 64. 64. <ul><li>Nuomininko teis ės ir pareigos : </li></ul><ul><li>Naudotis ir valdyti išsinuomotą daiktą atsižvelgiant į nustatytas sąlygas ir turto paskirtį; </li></ul><ul><li>Laiku mokėti nuomos mokestį; </li></ul><ul><li>Laikyti išsinuomotą daiktą tvarkingą, atlyginti daikto išlaikymo išlaidas, savo sąskaita daryti einamąjį remontą; </li></ul><ul><li>Nuomos sutarčiai pasibaigus, nuomininkas privalo grąžinti daiktą nuomotojui tokios pat būklės; </li></ul><ul><li>Gavęs rašytinį sutikimą gali subnuomoti daiktą; </li></ul><ul><li>Nuomininko teisė valdyti išsinuomotą daiktą reiškia jo teisę perleisti nuomos teises ir pareigas, įkeisti nuomos teisę arba perduoti šią teisę kaip turtinį įnašą ar kitaip jį suvaržyti. </li></ul>Nuoma ( 2)
 65. 65. <ul><li>Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties pabaiga : </li></ul><ul><li>Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties negaliojimas; </li></ul><ul><li>Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimas ir nuomininko iškeldinimas; </li></ul><ul><li>Nuomos sutarties nutraukimas nuomotojo reikalavimu: </li></ul><ul><li>Jei nuomininkas ne mažiau kaip 3 mėn. nemoka nuomos mokesčio; </li></ul><ul><li>Jei nuomininkas arba jo šeimos nariai ardo arba gadina patalpas; </li></ul><ul><li>Jeigi patalpos nuomojamos ne pagal paskirtį; </li></ul><ul><li>Jeigu be nuomotojo sutikimo nuomininkas leidžia gyventi kitiems asmenims. </li></ul>Nuoma ( 3)
 66. 66. <ul><li>Viena šalis įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą pagal kitos šalies užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir sumokėti už atliktą darbą. </li></ul><ul><li>Sutartis yra konsensualinė, dvišalė, atlygintinė. </li></ul><ul><li>Rangovas turi teisę pasitelkti kitus asmenis. </li></ul><ul><li>Rangovo pareigos : </li></ul><ul><li>Suteikti užsakovui visą reikiamą informaciją, susijusią su atliekamais darbais; </li></ul><ul><li>Imtis visų imanomų priemonių užsakovo jam patikėto turto saugumui užtikrinti; </li></ul><ul><li>Laiku vykdyti sutartį ir baigti darbus; </li></ul><ul><li>Atlikti darbus kokybiškai; </li></ul><ul><li>Pateikti garantinio laikotarpio raštą; </li></ul><ul><li>Perduoti užsakovui informaciją apie rangos sutarties dalyko naudojimą. </li></ul>Ranga (1)
 67. 67. Atlygintinės paslaugos <ul><li>Viena šalis įsipareigoja pagal kitos šalies užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitas paslaugas, nesusijusias su materialaus objketo sukūrimu, o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas apmokėti. </li></ul><ul><li>Konsensualinė, dvišalė, atlygintinė. </li></ul><ul><li>Dalykas – nematrialaus pobūdžio arba kitokios paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu. </li></ul><ul><li>Rūšys : </li></ul><ul><li>Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartis; </li></ul><ul><li>Turizmo paslaugų sutartis; </li></ul><ul><li>Teisinių paslaugų sutartis; </li></ul><ul><li>Kitos. </li></ul>
 68. 68. <ul><li>Tai realin ė, vienašalė sutartis. </li></ul><ul><li>Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. </li></ul>Paskola ( 1)
 69. 69. AČIŪ
 70. 70. ELSA Lietuva kooperuoti partneriai: MT ŠP rėmėjai:
 71. 71. <ul><li>ELSA Lietuva </li></ul><ul><li>Saulėtekio al. 9-106 kab., I korp., </li></ul><ul><li>LT-10222 Vilnius, Lietuva </li></ul><ul><li>Juridinio asmens kodas 1907 75778 </li></ul><ul><li>Tel./faks. +370 5 2366287 </li></ul><ul><li>El. p. nb_elsa@infolex.lt </li></ul><ul><li>www.elsa.lt </li></ul><ul><li>A.s. LT86 7044 0600 0107 2243 </li></ul><ul><li>AB SEB bankas </li></ul><ul><li>Banko kodas 70440 </li></ul>

×