Oğlak burcu

2,104 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Raaci,
  for sure your document is well done only, that I do not understand your language...
  Maybe you will make an English version, also!
  Hugs,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,104
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oğlak burcu

 1. 1. OĞLAK BURCUOğlağın hayatı iki devreye ayrılır: 30 yaĢından öncesi ve sonrası. BuyaĢ, doğumunda etkili olan Satürnün devir zamanıdır. Bu gezegengüneĢ etrafındaki turunu tamamlamak için 29 yıl ve 167 güne ihtiyaçduyar.
 2. 2. Ġlk 30 yılda Oğlak kendini bir arayıĢ içinde bulur. Burcuna adınıveren oğlağın emin adımlarla dik duvara tırmanıĢından, bu dönemdeeser yoktur. Kendinden memnun değildir. Bir erkek keçi kadartehlikelidir.30 yaĢından sonra Oğlak, gençliğinde kendisine çok pahalıya mal olandeneyimleri yerli yerine otur tur. Yani o, tam anlamıyla "sonradanaçılan" biridir. KarĢı cinsle iliĢkiyi genelde "gerçek bir gecikme" ilekeĢfeder ve mesleki baĢarıları diğer burçlardan daha geç ortayaçıkar. Denilebilir ki hayatı ciddi bir mesele olarak görmesi onubaĢarı merdiveninin zirvesine çıkarabilir.DıĢarıdan bakınca kendinden emin, güçlü, sarsılmaz ve mesafeligörünür, ama içinde özen, sevgi ve ilgiye özlem duyar.Hastalık derecesinde hassastır ve kendini sükunetle dıĢ dünyadansoyutlar. Duygularını göstermek, bu burçta doğanlar için doktorlukmesleğinin zorluklarıyla kıyaslanabilecek bir meseledir.
 3. 3. Oğlak, titizliğiyle tanınır, her Ģeyi çok fazla ciddiye alır. Sözlerinivaktinde yerine getiren ve yapılmıĢ anlaĢmalarda güvenilebilecekbiridir. Yalan, ikiyüzlülük ve riyakârlık onun için Ģeytan iĢidir.Ġdealleri gerçeklik, değerler, doğallıktır. Yüzeysellikten ve yapayolan her Ģeyden nefret eder.Çoğu insan titiz ve zorlu Oğlağı sıkıcı bulur. O da bunu bilir vebundan acı duyar. Korkunç bir mizah gücüyle tepki verir, kendizayıflıklarını teĢhir etmekten çekinmez. Kimse de ona karĢı çıkamazve birlikte olduğu insanların zayıflıklarını yakıcı bir alayla eleĢtirir.Bu yüzden sürekli tepki alır.Diğer burçların yanında Oğlağı iki özellik iyi tanımlar; sabır vemantıksızlığa karĢı hassasiyet. Ġkisi birlikte Oğlağın olayları veinsanları hayret edilecek kadar açık bir görüĢle anlamasına yardımeder. Buna rağmen pek Ģanslı değildir. Kendini, kendi kurduğuhapishaneden serbest bırakmayı ne kadar isterdi... Yine de bununadiren yapabilir. Oğlağın iyilik perisi, zamandır. Tüm muhaliflerinibertaraf etmeye yardım eder. Oğlak burcunda doğanlar zamanı çokiyi kullanır. Bir hamlenin nasıl planlanacağını iyi bilir, bunu meslekte,toplumda ve aĢk ta kanıtlar. Oğlağın parolası azimdir. Temel sözüise "Ben organize ediyorum."Oğlak yaptığı Ģeyi titizce yapar. Kararları daima aĢırıdır, hiçbirayrım yoktur. Oğlağın en büyük zayıflı ğı kibirdir. Dünyayı savaĢtan,anarĢi ve ahlaki çöküntüden kurtarmak isteyen insanlar hep buburçta doğmuĢlardır. Bir konuda kararı, ancak konuya uzmancahakim olduğunda verir. Ġtiraza tahammül edemez. BaĢkalarınıneleĢtirileri onu niye ilgilendirsin ki! Oğlak hava kirliliğine karĢısavaĢmak için her Ģeyi yapar.ġüphesiz, bu bir abartıdır ve bir Oğlakla beraber yaĢayan kiĢi onunyapısının "karanlık" yönünü tanımıĢtır: Oğlak hoĢgörüsü olmayanbiridir. Kendisine karĢı çıkılmasına hiç katlanamaz. Onun zekâ vemantığına hitap etmek daha akıllıca bir iĢtir. Eğer Oğlak hafifçegülümsediyse, artık tehlikeli değildir.
 4. 4. O, alıĢkanlıkların insanıdır ve kendini en çok, katettiği yolda iyihisseder. Güven dolu bir rutinlikte hissizleĢip, hantal ve kuruntulubir iĢkoliğe dönüĢebilir. Toplumda nazik ve hoĢsohbet biri olarakbilinir. Kendini hemen öne atmaz. Ona yaklaĢmak kolay değildir,ancak onu bir arkadaĢ olarak kazandığınızda, Zodyaktaki tümburçlar arasında daha güvenilir birini bulamazsınız.Oğlak sabırlı ve çalıĢkan bir iĢçidir. Sınır tanımayan bir hırsı vardır.Belirlediği amaçlara ulaĢmada gösterdiği sabır asla tükenmez: Kararverdiği her Ģeyi önceden düĢünür, analiz eder ve ölçüp biçer.UlaĢtıklarıyla uzun süre mutlu olamaz. Da ima daha fazla ve dahayukarı tırmanmak ister. Fikir zenginliği, giriĢimciliği ve olağanüstüyetenekleri sayesinde bir sanayi imparatoru ola bilir. Cazibesi ya dailiĢkileriyle değil, eserleriyle baĢarılı olur.KünyesiEn önemli meziyetleri: Ciddilik, dürüstlük, sertlikEn zayıf noktaları: Abartılı titizlik ve her Ģeyi ciddiye alma eğilimiToplumda tercih ettiği rol: Günah çıkaran papazYeteneksizliği: ĠĢkoliklikTarihteki örneği: Louis PasteurAntik örnek: PenelopeTercih ettiği araç: TraktörSevdiği yemek: Sebze çorbasıSevdiği içki: SnapsSevdiği renk: Kahverenginin tüm tonlarıSevdiği spor: DağcılıkTercih ettiği giysi: Siyah pardösüBaĢucu kitabı: Monte Kristo KontuTelevizyonda tercih ettiği yayın: Politik konulardaki tartıĢmalarOğlağın en sevdiği mobilya: Dolaplı saatMetali: KurĢun Uğurlu taĢı: AkikHastalığa yatkın organı: Kemikler ve eklemlerSevdiği müzik: Klasik müzikEn fazla bulunmayı sevdiği yer: Dergâh
 5. 5. Erkek ve AĢk, EvlilikOğlakların yüzde sekseni olayların üzerine, öğretici ve sınırsız güvenelâyık güçlü bir karakterle gider.Ona yaklaĢmak kolay değildir. Yeryüzündeki en sakin ve sessiz insanlardandır. Ancak güvenilir ortamlarda açılır ve kendini neĢe selinebırakır, ama yine de kendisinden bir parçayı sakladığı hissinikaybetmezsiniz.DoğuĢtan koruyucu bir insandır. Yaslanacak omuz arayan bir kadınsanız, uzun süre aranmanıza gerek yok. Oğlak sizin adamınızdır!ġunu da belirtmek gerekir ki bu erkek, baba figürünün sadecemeziyetlerine değil, aynı zamanda olumsuzluklarına da sahiptir.Oğlak erkeği otoriterdir. BaĢkaları adına, onlar içiniyi ya da kötü olduğuna bakmadan, karar vermeye eğilimlidir. BazeneĢi o kadar güvensiz davranır ki Oğlak insanı olmadan hiçbir kararveremeyeceğini sanırsınız.Dikkat: ĠĢ ve para, Oğlak erkeği için hayattaki en önemli Ģeylerdir.Her Ģeyde baĢarılı olmak ister. AĢk, ikinci sırada gelir. ġüphesizona çok yakın olmanız Ģartıyla sizi de bu baĢarıya ortak edecektir.Kendisi Ģirketin verdiği görevle Alaskaya giderken, sizin de onunlagitmeniz konusunda ayak diremenizi anlayamayacaktır.Oğlak erkeği, bir kadının onunla yanlıĢ bir oyun oynamasından veyakendine güveninin yaralanmasından çok korkar. AĢk konusunda sizekarĢı net bir düĢüncesi olduğunda bile, bunu göstermeyecektir. Ta kisizin onu baĢınızdan savmayacağınıza emin olana kadar. Bu adamıseviyorsanız, bu size en azından baĢta tek yanlı bir iliĢki gibigörünür. Zaman içinde, onun aslında yumuĢak ve uyumlu olduğunufark edeceksiniz.Oğlak erkeği gerçekten de sıcakkanlı bir âĢık değildir. Bir kadınıkendine bağlama tarzı gerçekten çok beceriksizcedir. DoğuĢtan birkavalye değildir, randevuya geç gelecek, size çiçek getirmeyi ya daarabanın kapısını açmayı unutacaktır. Buna rağmen, çok namuslu ve
 6. 6. sadıktır. Tüm burçlar içinde kaçamaklara en az meyilli olan erkektir.Ya geride kalan istisnalar? Bir Ģehvet düĢkünü. Tadarken dikkat...Kadın ve AĢk, EvlilikGüçlü bir kiĢiliği olduğunun farkındadır. Ġçindeki enerjinin sık sık birhandikap olarak ortaya çıktığını bilir. Kendini alt üst edecek, uçarımaceraların kadını değildir. Tüm istediği, gerçek aĢktır. Ona karĢıciddi bir niyetiniz yoksa, bu kadını en iyisi hemen unutun. Bir hayalkırıklığı onu derinden yaralayacaktır.Çoğu erkek, azimli ve akıllı olmayan, bu nedenle de kırılgan yapılı,yardıma ihtiyacı olan bir kadını tercih eder. Oğlak kadını, buyüzden, zayıf ve hassas, koruyucusunu bekle yen bir kız gibigörünmeye çalıĢır. Bir erkek oltaya takıldı mı, büyük bir ĢaĢkınlıkyaĢar: Ġpek eldivende gizli, demir bir yumruk. Ama bu hile, nadirenbaĢarı kazanır. Belli bir bekleyiĢten sonra bu hassas yapı, kalbininderinlerinde Ģanssız ve yalnız olan bir "süper kadın"a dönüĢür.Oğlak kadını geleneksel formlara bağlıdır, romantik aĢka inanır ve çirkin sahne ve olaylardan nefret eder.Yanında tongaya basan erkeklerin tersine fırtınalı flörtleri yoktur,çünkü uzun süreli iliĢkileri tercih eder ve sonunda da istediği erkeğigenellikle elde eder.Tıpkı Oğlak erkeği gibi Oğlak kadınına da duygularını göstermek zorgelir, bu neden sık sık kendini yanlıĢ anlaĢılmıĢ hisseder. Geneldesağlıklı ve ihtiyatlı görünür. Bir er kek onu hayal kırıklığınauğrattığın da bunun izlerini dıĢarı belli etmez ve konu hakkında birmezar taĢı kadar sessiz kalır.Belirgin çekingenliği nedeniyle, fiziki aĢktan asla yeterli derecedeyararlanamayacaktır. Bu konuda sevgisine inandığı erkeğe karĢıyaĢamın hiçbir alanında olmadığı kadar fedakârdır.Oğlak kadını mükemmel bir ev sahibi, ahçı, akıllı bir sohbetortağıdır, hayran olunacak derecede organizasyon yeteneği vardır,
 7. 7. zorluklar dan korkmaz zaten onlar aĢılmak için vardır ve erkeğininzirveye ulaĢmasını sağlayacak derecede hırslıdır.Evlilikte onu mutlu etmek için, ne kadar sevildiğini ve istendiğinitekrar tekrar söylemek gerekir. Onu gerçekten kazanan ve ilgisinedeğecek erkek, karĢısında kendisi için her Ģeyi yapacak tutkulu bireĢ bulacaktır.Kadının Diğer Burçlarla ĠliĢkileriOğlak Kadını - Koç ErkeğiEnerji ve fantazi dolu, dinamik Koç erkeği baĢlangıçta sizicezbedecek bir tiptir. Onu bir eĢ olarak seçtiyseniz, atılgan tarzınaalıĢmak zorundasınız. Koçla çıkan biri onun karaya ineceği yeri vezamanı asla bilemez. Kesin olan bir Ģey varsa, bunun gerçektenheyecanlı olacağıdır. Koç erkeğiniz kendi yoluna gitmeyi sever vekendini bağlanmıĢ hissetmekten pek hoĢlanmaz. Onu, asla bir kılıbıkhaline getiremezsiniz. Akıllı bir Oğlak kadını eĢine onun kadar güçlüolduğunu göstermez. Koç erkeği, saldırgan ve huzursuz bir Ģekilde,istediği Ģey için savaĢma ya hazırdır, tabii ki sizin için de. AĢktaonunla beraberken sadece düĢleyebileceğiniz mutlulukları yaĢarsınız.Bazen de biraz fazlasını. Yatağa gömüldüğünde, misyoner pozisyonuonu hiç ilgilendirmez. Eğer bu bir yataksa...Çok kıskançtır ve sizi, beklemeyeceğiniz kadar tepeden tırnağasahiplenir. Kendisi yataktan yatağa koĢan biri olmayı sever. BunakarĢın sizden mutlak sadakat bekler: Sorun, masum olsalar bileoyunlarını ne kadar süre görmezden gelebileceğinizdir.Para ikiniz arasında uyumsuzluk yaratabilir. Çok para kazanabilir,ama bunu doğru kullanabilmeyi bilemez. Eğer bu adamı bir kocahaline getirmek istiyorsanız, finans konusundaki sorumluluğu üzerinizealmalısınız.Oğlak Kadını - Boğa ErkeğiBoğa erkeği sorumluluk sahibi, evcimen, iyiliksever, hırslı ve çalıĢkandır. Ailesine iyi bakar. Tek kelimeyle bütün kayınvalidelerinrüyasıdır. Ayrıca hiç düĢünmeden evin yönetimini ve sorumluluğunu
 8. 8. size bırakacağını tahmin etmelisiniz, çünkü size güvenebileceğini bilir.Sizin açınızdan bir parça romantizmin zara rı olmaz, çünkü sonuçtaeĢiniz Venüs tarafından yönetilen bir burçta doğmuĢtur.Sizin de belli konuları en azından onun kadar iyi bildiğinizi farketmemesi için kendinizi ara sıra "küçük aptalcık" olarak göstermekzorunda kalabilirsiniz.Size ve ailenize göstereceği özen sayesinde hiçbir Ģeyin yokluğunuhissetmeyeceksiniz, para konusun da tartıĢmalar size yabancıdır,çünkü kadın olmanızı takdir ettiğinden, gardırobunuzu hesabındandonatmanıza ses çıkarmayacaktır. Evlendikten sonra çalıĢmakistemeniz, onu mutlu etmeyecektir. Onu kısa zamanda babayapmanızı tercih eder.Oğlak Kadını - Ġkizler ErkeğiBu burçta doğan bir erkek, sizi çekecek niteliklere sahip değildir.Onun huzursuz ve sinirli tarzı sizi çileden çıkarabilir. Daima yapmakistediği, özlem duyduğu Ģey, farklılıktır. Tezatlar içinde mutluyaĢar. Bir kadın ondan gerçekten hoĢlanıp hoĢlanmadığından eminolamaz, çünkü ifade tarzı ve davranıĢları daima çeliĢkilidir. Bir ansizi ilgiye boğarken, diğer an oldukça kayıtsız olabilir. ġanssızolaylardan sonra bir "tıkaç" olarak Ġkizler erkeği, sizin içîn doğrudeğiĢim olabilir, çünkü o en derin istek ve endiĢeleriniziaçabileceğiniz bir insandır.Elbette ortak tercihleriniz de vardır örneğin belli yer ve ülkelerancak Ġkizler erkeğiyle bir yuva kurma niyetiniz, kızgınlığa yolaçabilir. Sadece, bir kadınla devamlı bir iliĢki düĢüncesi bile,bireysel özgürlüğünün sınırlanması gibi geldiğinden, ona dehĢet verir.Seve seve âĢık olur ve her fırsatı da değerlendirir. AĢkta rutinlikonu sıkar ve bu tekdüzelik onu, düĢmanca ve kavgacı yapabilir.Entelektüel üstünlüğünü daima yeni Ģeyler üzerinde kanıtlamalıdır. Buüstünlüğünü kolayca kabul ederseniz, Ġkizler erkeği kendini hayalkırıklığına uğramıĢ hisseder. Zaferini kutlamadan önce bir itiraz,protesto ya da kavga olmalıdır.
 9. 9. Ona zevk veren hiçbir Ģeyden yeterli doyum elde edemez. Bunedenle onu alkol ve uyuĢturucudan uzak tutun, bu çok tehlikeliolabilir. Ġkizler erkeğine para konusunda da dikkat etmelisiniz. Sahipolduğu varlıklar elinden uçup gidiverir. Banka hesabı kabardığındakendini huzursuz hisseder ve paradan kurtulmak için bahaneler arar.Emniyeti, sadece emniyetsizlikte bulur. ArkadaĢ olarak kalırsanız,birbirinizden sıkılmazsınız. ĠliĢkinin devamında bu erkeğe bağlanmakisteyip istemediğinizi, iki kere düĢünüp taĢının. Onunla ortak birgelecek çok emin değildir, ancak beraberlik tartıĢılmaz bir zevktir.Oğlak Kadını - Yengeç ErkeğiYengeç erkeğini yakından tanıdıkça, onun ne kadar karmaĢık biriolduğunu fark edeceksiniz. Devamlı değiĢen ruh hali onunla. beraberolan herkese hayatı zorlaĢtırır.Daima onu sevdiğinizi ispat etmenizi ister. Onunla basit bir iliĢki aramayın, sevgiyi fazla ciddiye alır. Yengeç doğasından dolayıçekingendir. Onu evinden dıĢarı çıkarmak çok kolay değildir.Duygularının yaralanmasından neredeyse panik derecesinde korkuduyar. KarĢısında ki zayıf cinse karĢı terbiyeli ve naziktir. Sizihediye ve çiçeklerle Ģımartacaktır. Onun beklentilerine cevap vermeksizin için her zaman kolay olmayacaktır. Onu kırdıysanız, durum çokdaha zor olacaktır; Yengeç erkeği kendisine uymayan Ģeyleri açıkçasöylemek yerine, küsüp kabuğuna çekilmeye meyillidir.Yine de bu iliĢkinin inanmak istediğinizden daha fazla Ģansı olabilir.Evlendikten sonra çalıĢmanız onu rahatsız etmez. Kendisi, kayıtsızĢartsız sadık olduğundan, bunu eĢinden de bekler. Sonsuza kadarsürecek, fırtınalara dayanıklı ve hiçbir Ģeyin sarsamayacağı bir aĢkainanır.Oğlak Kadını - Aslan ErkeğiĠkiniz de sonradan açılırsınız. Aslan hayatınızın erkeği olacaksa,onunla büyük olasılıkla 20 yaĢından sonra tanıĢacaksınız. Size takdiredildiğiniz hissini verecek ve tüm engelleri aĢmanıza yardımedecektir.
 10. 10. Ondan hoĢlanırsınız, çünkü ölçülü, kuvvetli ve ateĢlidir. Romantik birâĢıktır, cesaretli, yüce bir kalbi vardır ve aĢkta cinsel mutluluğubulmanız onun için önemlidir.Aslan erkeği, kadında diĢiliğince kim gücüne kendini kaptırır. EĢininde bakımlı görünmesi ve moda kıyafetlerle baĢka erkeklerikıskandırmasından pek rahatsız olmaz. Ama bu nedenle, kıskançolmadığını düĢünmeyin. Dağın zirve,sindeki tahtına kurulur, ama buarada da aĢağılık ölümlülerle rekabete girmek için, aĢağıdaki vadiyeindirilmekten korkar. ÖzeleĢtiri yeteneğine rağmen, baĢkalarının ençok da eĢinin-eleĢtirilerini çok zor hazmeder. Aslan erkeğiyle uzunsüreli bir iliĢki düĢünüyorsanız, onun hatırı için, bazı alıĢkanlıklarınızıdeğiĢtirmek zorunda kalacaksınız. Ona güvenmeyi öğrenin. Sinirlerinibozduğunuzda tıpkı bir Aslan gibi kükrer. Sükunetinizi koruyun.Oğlak Kadını - BaĢak ErkeğiSizin için doğru erkek olup olmadığı, yıldızlarda gizlidir; ama kesinolan, onun sizi kendisi için doğru kadın olarak görmesidir. "Sabır",BaĢak erkeğiyle iliĢkiniz de neredeyse tüm hayatınızı kolaylaĢtıracaksihirli kelimedir. Bu nedenle size fiziksel olarak "yaklaĢma sı" uzunsürebilir. Sizi meĢgul edecek heyecanlı erkeklerden değildir, tersineyanında kendinizi rahat ve mutlu hissetmenizi sağlayacaktır. Berabergeçirdiğiniz bir akĢamdan sonra kapıyı arkasından kapasanız dahemen yola koyulmayacak, yatak odasına davet edilene kadarbekleyecektir. Ġhtirasınızdan birazını BaĢak erkeğine verirseniz, aĢkkonularına kendini daha heyecanla vermesi daha kolay olacaktır.BaĢak erkeğinin yanında parasal emniyeti bulacaksınız, ama buistediğiniz her Ģeyi elde edeceğiniz anlamına gelmez. Ufak tefekĢeyler için zaten zor kazanılan paralar israf edilmeyecektir.Evliliğe çok zor ve ancak kariyeri için yararlı bir hayat arkadaĢı olupolmadığınıza, hayatını daha iyiye götürmek için yeterli paranın bulunmasına ve faaliyetlerini rahatsız olmadan sürdürmesi için elveriĢli biryuva sunabilmenize iliĢkin düĢüncelerine göre karar verir.Sonunda cesaretini toplayıp size aĢkını açıkladığında, sözüne güvenebilirsiniz. Size kendince emniyet, güven ve sadakat sunacaktır. O,
 11. 11. her Ģeyi titizlikle düĢünen ve her Ģey için mantıklı kanıtlar ilerisürebilen bir erkektir. Ne de olsa zihin ve aklın gezegeni olanMerkür tarafından yönetilmektedir.Oğlak Kadını - Terazi ErkeğiÇok zor karĢı koyabileceğiniz cazibeli ve esprili bir erkektir. Ama oda terazinin salınması gibi, bir öyle, bir böyledir. Hayatındaki çoğuĢey gibi aĢk da o anki ruh haline bağlıdır tabii ki onun ruh haline.Tüm konularda değiĢimi sever. Terazi erkeğini tek bir Ģeye bağlayabilecek giriĢim mümkün değildir. Buna karĢın sebatsız bir karakteriyoktur. Sanatsal ilgileri olan, sohbetlerde eğlendirici ve tecrübeli birarkadaĢ tır. Bunu sizden de bekler. Eğer Picassoyu Bethovendanayıramıyor sanız, onunla asla bir tartıĢmaya gir memelisiniz. AĢkoyunu ve flört sanatına ustaca hakimdir. Buna karĢın siz,kaçamaklarına göz yummayacak kadar kıskanç bir kadınsınız. Ancakbir Terazi erkeğiyle yaĢamak istiyorsanız, bu gerçekle yaĢamakzorunda kalacaksınız.Kararlılık ve azim Terazi erkeğinin tek güçlü yönleri değildir. Sizingibi bu konuda sorun görmeyen bir eĢi olması ne iyi. Oğlak kadınıolarak ev kadınlığındaki yeteneğiniz ve bakımlı evinizle gururduyarsınız. Ne yazık ki Terazi erkeği gibi bu konularda tamamenkayıtsız bir eĢ seçtiniz. Bu adamı gerçekten isteyip istemediğinizi,belki biraz daha düĢünmelisiniz, çünkü birbirinizi daha uzun süreli veyakından tanıdıkça, ancak büyük bir çabayla bir arayagelebileceğinizi daha net anlayacaksınız.Oğlak Kadını - Akrep ErkeğiBir Akrep erkeğinin yanına yaklaĢmak bile sizin için tehlikelidir.Boynunda "Dikkat! Yüksek Gerilim" yazan bir levha taĢımalıydı. Ġkinizarasındaki iliĢki hakkında açık tahminler vardır: Ya yürür ya dayürümez. Ya bu erkek sizi, bir mıknatısın çelik talaĢını çektiği gibiçekecektir ya da daha ilk yakınlaĢma denemenizde selametikaçmakta bulacaksınız. Akrep burcunda doğan bu adama cinselorganları hükmeder. Ġhtiraslı, heyecanlı ve hesaplanamazdır.Sonuçlara katlanmak zorunda kalmadan sadece flört etmekistiyorsanız, ondan uzak durun. Bu adamı kıskançlıktan
 12. 12. çıldırtabilirsiniz, bu bile ayrı bir tehlikedir. Hakimiyet hırsı vekadınları boyunduruğu altına alma gücüne olan güveni, ihtirasınıvahĢiliğe çevirebilir. Onunla yaĢayabileceğiniz bir aĢk tecrübesi, siziihtirasın doruklarına çıkaracaktır. Birlikte oynadığınız aĢk oyunundasizi uyaran her Ģey den zevk alan ateĢli bir eĢ olacaktır. Onun kuryapıp sizi fethetmesini istemiyorsanız, teslim olmanızı sağlayacakhiçbir riskten çekinmez ve her Ģeyi harfi harfine yapar. Sizi gerçekten seviyorsa, aĢkı tam olacak ve sizi el üstünde taĢıyacaktır.Güç için gayreti mesleki alanda da geçerlidir. Konsantre olmakonusundaki alıĢılmamıĢ yeteneği, cesareti ve giriĢimci ruhu, daimabirinci olma çabasını destekler. Paraya önem verir, ama bu nedenleonu pinti olarak tanımlayamayız. ĠliĢkinizde her Ģeyden çok fizikiçekim gücünün hakim olmasına alıĢmak zorundasınız. Akrep, ortalıktayapılan eleĢtiriyi kaldıramaz, zayıflıklarının sadece ikiniziilgilendirdiğini düĢünür.GörünüĢüne gelince, onu iyileĢtirmek için bazı Ģeyleri denemekzorundasınız.Bazen bu evlilikte selameti kaçmakta aramayı deneseniz de Akreperkeğinin çekim kuvveti öyle güçlüdür ki büyük bir olasılıkla yanındakalakalacaksınız.Oğlak Kadını - Yay ErkeğiYay erkeği neĢeli, cazibeli ve manevi yönden zengindir. SizekarĢılaĢtığı en ilginç kadın olduğunuz duygu sunu verir. Ancakkanmayın, aslın da kadınların hepsini ister! Delinip içine girilmesiniistediği bir kalbi olan, duyguların adamıdır. ÂĢık olmak ister, amabağlanmaktan çekinir, çünkü bağımsızlığı onun için her Ģeyinüstündedir.ArkadaĢ olarak hoĢgörülü ve yanına yaklaĢılması kolay biridir. Onagüvenebilirsiniz. Onu gerçekten seviyorsanız, ne olacak? Kararvermesi için daha ne kadar sabredecek ve evlenme teklifinibekleyeceksiniz? Daha sonra eĢi olduğunuzda, her hangi bir yerdeçingenelik yapmasına, eve vaktinde gelmeyerek yemeğin soğumasına
 13. 13. sebep olması ve bunları önemsememesi yüzünden ona sinirlenmenizehayret etmesine alıĢmalısınız. Parayla olan iliĢkilerinde Ģanssızdır,yine de gıpta edilmeye layık bir iyimserliği vardır. "Bir kapı kapanır,bir kapı açılır", onun gelecek için parolasıdır. Yay temel felsefesinesadık kalır: "Ümit ediyorum". ġüphe siz Yayın sahip olduğu iyiyanları, ilk anda anlayamayacaksınız. Zorluğa düĢtüğünüzde, sizihiçbir zaman ortada bırakmayacak ve güvenilir bir eĢ olarakkoruyacaktır.AĢkta giriĢimcidir ve zengin buluĢları vardır. ĠliĢkiniz ne kadar uzunsürerse, birbirinize karĢı duygularınız o kadar yoğun olacaktır.Oğlak Kadını - Oğlak ErkeğiOğlak erkeğinin yapısıyla uğraĢmak kolay değildir. Ancak aynı burçtan bir kadının Ģansı vardır.Oğlak erkeğinin, sizin gibi kendini itici güç olarak arka plandatutmaya hazır ve hırslı bir kadına ihtiyacı vardır. ĠliĢkiniz ancak buĢartlar altında sürekli olabilir. Gerçekten egoisttir. ĠĢ hayatında veailesinde konumunu tartıĢma konusu yapmaya çalıĢmanıza hoĢ birtepki vermeyecektir. Duygulara gelince; büyük sözlerin erkeğideğildir, Ģefkatli ve romantik aĢk ilanlarını umutsuzca beklersiniz.Tıpkı diğer konularda olduğu gibi, duygusal konularda da acelekararlar vermeyecektir. Oğlak erkeğinin yaĢamında her Ģey kendiiçinde düzenli olmalıdır. Her Ģey kendi belirli yerinde olmalı ve öylekalmalıdır. Evi, düzenli, temiz, siz ise mükemmel bir ev kadını ve evsahibi olmalısınız. Oğlak erkeğini düĢüncesizce davranan biri olaraktanımlayamayız. Size sadık olacaktır. Diğer erkekler gibi baĢkakadınların beğenisini kazanır, ama bunu evliliğini zora sokacakdüĢünülmemiĢ adımlar atmaya götürmesine asla izin vermez. Finansalkonularda akıllı ve tedbirli davranır, ama cimri değildir. Oğlakerkeklerinin, diğer burçların üyelerinden daha fazla "mantık evliliği"yaptığı bir gerçektir. Fakir bir kadına olduğu kadar, zengin birkadına da niye âĢık olunmasın? Dam altında aĢk, bir villadakindendaha az romantik değildir. Oğlak erkeği mesleğinde kararlı veazimlidir. Bu da sizin düĢüncelerinize denk düĢer, çünkü siz azimsiz,tembel bir erkeği asla sevemezsiniz.
 14. 14. Oğlak kolayca tekdüzeliğe düĢebilir, onu hareket halinde tutmak içinĢöyle ya da böyle ufak çalkantılar yaratın.Oğlak Kadını - Kova ErkeğiKova erkeği hoĢgörülü ve açıksözlüdür, diğer insanlarla çok fazlailgilenir ve birçok arkadaĢı vardır. Birçok konuda sizin tamtersinizdir. Buna rağmen ve büyük bir olasılıkla bu kadar farklıolduğunuz için birbirinizi çektiğinizi hissedeceksiniz. Doğumunuzdaetkili olan Satürn, sizi tekrar kıskacına aldığında, bu adam siziruhunuzun derinliklerin den çıkaracaktır. Ancak bir Ģeyi iyibilmelisiniz: Kova erkeğiyle iliĢki gibi tehlikeli bir iĢe girerseniz, çokfazla yalnız kalırsınız. Onu sıkıca bağlamaya çalıĢmak, tam birzaman kaybıdır. O, özgür ve bağımsız olmalıdır. Sizin tersinize o,daha yaratıcı ama azimsiz bir insandır. Yani davranıĢlarının sözlerinitakip etmesini, size ev iĢlerinde yardımcı olmasını ya da evinizigüzelleĢtirdiğinizin far kına varmasını hiç beklemeyin. Kova erkeğiaĢkta ustaca yakınlaĢır ve büyük bir Ģefkat gösterir. Her Ģeyerağmen alıĢılmıĢ bir Ģekilde, siz ilk adımı atana kadar bekler. Da imayeniliklere açık olmasına rağmen, temelde sadıktır. Ara sıra flörtediyorsa, bu sadece tanımadığı kiĢinin onda merak uyandırmasındandır. Dizginleri gevĢek bırakırsanız tekrar eve gelecek kadarcesurdur.Oğlak Kadını - Balık ErkeğiBalık erkeği tutkulu, duygulu ve istikrarsızdır. Onun yanındabeklenmeyen Ģeylere karĢı dikkatli olmalısınız. ÇeliĢkili dürtülertarafından bir o yana, bir bu yana sürüklenir. O, bir Ģeye kararverip diğerini yapan çeliĢkili bir insandır. Onun ne yapacağınakestiremediğiniz gerçeği, yine de iliĢkinizi ayakta tutacaktır. Balıkerkeği duyarlı, akıllı ve alıĢılmadık Ģekilde yaratıcıdır. Tıpkı sizin gibizevk alacağı hoĢ bir evi sever. Para konusunda tam bir müsriftir,yarını düĢünmez ve maliyetleri asla hesaplamaz. Çevresindekileri,pahalı hediyelere boğar. BaĢka insanlarda olumlu etki yaratmayeteneğine sahiptir, sizi kuruntularınızla kendi kendinizi yemektenkurtarmayı baĢaracaktır. Sözünü esirgemez, biraz serseride olantarzına alıĢmak zorunda kalacaksınız. Onda eksik olan, organizasyon
 15. 15. yeteneği, pratik düĢünme tarzı ve baĢarılı insanların dinamizmidir.Aktif olmak yerine kendini yansımalarda kaybetmeyi sever.AĢk onun için sadece romantik olmamalı, aynı zamanda tatmin veemniyet anlamına gelmeli. Yine de evlenmek için iyi bir aday değildir.Onu nikâh masasına sürüklemeyi baĢardıysanız, er ya da geç alıcıbakıĢları baĢkalarını bulacaktır. AĢk romantizmi onun için bir tarafınikâh memuruna, diğer tarafı boĢanma yargıcına çıkan döner kapıdır.Temelde kendine güveni eksiktir ve tıpkı bir pınardan akan su gibisizin desteğinize ihtiyacı vardır.Erkeğin Diğer Burçlarla ĠliĢkileriOğlak Erkeği - Koç KadınıKoç kadınıyla evlenen erkek kendi kendini yöneten kumandan rolüyleyetinmelidir ya da yüz yıllık bir savaĢa hazır olmalıdır. SavaĢalanında amatörlere ve korkaklara yer yoktur. Bu kadınla boyölçüĢmek için fazlaca enerjiye ihtiyacınız olacak, çünkü ateĢli veatılgandır. Oğlak olarak doğuĢtan lidersiniz ve evlilikte de bununböyle kalmasını istersiniz. Ama Koç kadını, bu rolünüzü tartıĢmakonusu yapmaya çalıĢabilir. Koruyucu patron rolünde bir erkeğeihtiyacı yoktur, kendi baĢına çok rahat idare edebilir. Siz, kadının"evine, daima özen göstermesi" gerektiğine inanırken, o tam biriĢkadınıdır.Koç kadını, aĢka âĢıktır. Ġhtiraslı ve duygu dolu bir yatakarkadaĢıdır. Sekse, hayatın sunduğu en büyük zevklerden birigözüyle bakar ve onu doğrudan ister. Mükemmel bir ev sahibidir.Ahçılık sanatındaki yetenekleri sınırsızdır. Koç kadınıyla iliĢkiyegirmeden önce ya da önemlisi, o sizinle iliĢkiyi ciddi olarakdüĢünmeden önce bu kadının burcunun özelliklerini çok iyiöğrenmelisiniz.Oğlak Erkeği - Boğa KadınıBoğa kadınını, diğer burçlardaki kadınlardan çok daha iyi anlarsınız.Evcil bir doğası vardır, ciddidir ve toprağa bu onun grubudur sağlambasar. AĢk ve evlilik konusunda ciddi düĢünceleri vardır. Sevdiği ve
 16. 16. karar kıldığı erkekseniz, bu iliĢki sonsuza dek sürecektir. Geçicimaceraların hayatında hiç yeri yok gibidir. Ġkiniz de sanatlailgilisiniz. Edebiyat ve müziğe olan sevginizde birbirinizitamamlarsınız: Mutlu bir aile yaĢamı sizin için, tıpkı geleceğingüvencesi olan finansal dayanaklar gibi, çok Ģey ifade eder.Boğa kadını iyi ve zevkli giyinir. Bu yönüyle onu savurgan olaraktanımlayabiliriz.Oğlak erkeği yaĢamını onunla geçirmeye bir kere karar verdiyse,gerçekten sadık kalacaktır. Ve bu nedenden dolayı onu kutlayabiliriz.Çünkü Boğa kadını tabiat olarak çok kıskançtır. Hollywoodun en iyioyuncularının oynayabileceği tarzda ateĢli sahneler ortaya koyabilir.Boğa kadını evlendikten sonra da iĢine devam etmek isterse, bunureddetmemelisiniz, gerçekten çok inatçı olabilir. Bir Ģeye kararverdiyse, onu bundan o kadar kolay vazgeçiremezsiniz.Bu kadınla yatakta büyük bir ĢaĢkınlık yaĢayacaksınız. Her türlü baĢtan çıkarma sanatını çok iyi bilir, ihtirası, en cesur beklentileriniziaĢacaktır.Oğlak Erkeği - Ġkizler KadınıCazibeli, manevi yönden zengin, ĢaĢırtıcı derecede çok yönlü birkadın, ateĢlî ve hoĢsohbet bir arkadaĢtır. Hızlı bir yaĢam anlayıĢınasahiptir. Bununla beraber, aranızdaki uzun süreli bir îliĢki uçurumunkenarındadır, çünkü yaĢam anlayıĢlarınız çok farklıdır. Oğlak,genelde ne istediğini ve buna nasıl ulaĢacağını tam olarak bilirken,Ġkizler kadını, burcunun çift yönlü doğası tarafından yönlendirilir.Flört etmeyi sever, çünkü bu onun doğasında vardır. Çok sağlam biriliĢkiniz olsa da çekici erkeklere duyduğu ilgiden asla vazgeçmez.Aslında bu konuda çok ciddi olmadığı düĢüncesi bile Oğlak açısındandurumu katlanılır kılmaz. Bu kadın, aynı anda birkaç erkekle iliĢkiyegirmeye de meyillidir. Bu sizin Oğlak imajınızı bir güzel alt üstedecektir. Yanıtlamanız gereken soru, kalbindeki tek erkekolmadığınız bir kadınla uzun süreli bir iliĢkiye giripgiremeyeceğinizdir. En çok tatil akĢamlarında birlikteliğinizden zevk
 17. 17. alan ve temelde evcimen bir tipsiniz. Ancak Ġkizler kadınının yanındabu olanağa pek kavuĢamayacaksınız, çünkü onun geceleri, partiler veeğlencelerle doludur. Acaba siz buna alıĢabilir misiniz?Ġkizler kadını, lüksü sever ve elde etmek için bazı Ģeylerikullanabilir, seksi cazibesi dahil. Duygusal açıdan bağlanamayacağıiçin bu nedenle onunla "sadece" ateĢli bir olay yaĢamanız, büyükolasılıkla daha iyi olacaktır. Seksi silah olarak kullanmak ona zorgelmez. Bu silahı daha etkili kılmak için biraz da cazibe ve fantazikatacaktır. Kendinizi Ġkizler kadınının hayatıyla boy ölçüĢmeye tayinedilmiĢ hissediyorsanız, bu deneyimi kârlı bulacaksınız. Hayatı bukadar ilginç yapacak bir baĢka kadın daha var mıdır?Oğlak Erkeği - Yengeç KadınıYengeç kadınını, sığınağından çıkarmak zordur, mantığından çokduygularıyla hareket eder: Huysuzdur ve duygu galeyanıyla sizi çokhoĢ bir Ģekilde hareket halinde tutacaktır. Ruh hali, tıpkı bir soğuk,bir sıcak akan duĢ gibidir. Bir dakika sonra ne yapacağını aslabilemeyeceksiniz.Yengeç kadınının güvenliğe çok ihtiyacı vardır tıpkı finansal açıdaneĢinin bu iliĢkiden beklentileri gibi. Sizde, sözünü tutan ve yanındaolacak erkeği bulacaktır. Onda eksik olan, kendine güvendir, bunedenle onu övmekten, iltifat etmekten ve etrafında uçuĢmak veaĢkını desteklemekten asla yorulmamalısınız.Oğlak, bir iliĢkide belirleyen ol maya çok önem verir, yine de iĢlerdüĢündüğü gibi yürümediğinde, hemen sığınağına çekilen bir eĢe bakmanın tüm zevkini kaçırması imkân sız değildir.Oğlak erkeği olarak, övme ve iltifat etmenin her Ģekli konusunda çokduyarlısınızdır. Yine de bir Yen geç kadınıyla iliĢkiye girdiğinizdeövgü ve iltifattan fazla bir Ģey beklemeyin, çünkü bu konuda çoktedbirli olacaktır. Yengeç, 12 burç içinde en evcimen olandır, Yengeçkadını size hoĢ bir yuva sağlamak ve akĢamları eve geldiğinizde sizibir içkiyle Ģımartmak için devamlı çabalayacaktır. Kendini aĢkavermek onun için zordur, ama bu kadını fethetmek istiyorsanız,
 18. 18. gülleri, mum ıĢığını ve Ģampanyayı göz ardı etmemelisiniz. Kolay vehızlı bir fetih olmayacaktır, çünkü Yengeç kadını seksin öte sinde biraĢk aramaktadır ve bu, bir yuva, çocuklar ve sakin bir iliĢki anlamınagelir.Oğlak Erkeği - Aslan Kadınıġüphesiz, Aslan kadınında sizinle boy ölçüĢebilecek bir eĢbulacaksınız. Atılgan, kestirilemez ve baĢtan çıkarıcı bir kadındır.Onu dizginleme denemeleriniz boĢa gidecektir. Sonuçta o hayvanlarâleminin kraliçesidir.Aslan kadını kendisine bir hanımefendi gibi davranılmasını bekler; busizin için sorun değil, çünkü Oğlak olarak siz, doğuĢtancentilmensiniz. Onun gözünde erkekler, içten ve dürüst olmalıdır vesizinle iliĢkisinde kendini çok iyi hissedecektir.Çevresindekiler arasında sizi da ha gözde buluyorsa; bunu gizlemez,çünkü kendini duygularına kaptıracaktır. Ġhtiraslı bir volkandır, sekskonusunda tüm sınırlarınızı aĢacaksınız. Ama Aslan kadını, bir iliĢkidebireyselliğinden feragat etmeyecektir, bu nedenle hemen onudeğiĢtirmeye ya da ona emirler vermeye kalkıĢmayın. Oğlak olarakparayla becerikli Ģekilde uğraĢırsınız, ama sizi cimri olaraktanımlamak abartılı olur. Aslan kadınını kazanmak istiyorsanız,özenle sakladığınız "mangırları" çantasına daha az koymalısınız, çünkübu bayan her Ģeyin en Ģıkını tercih eder. Çocukları çok sevmesine veonlarla iyi iliĢkiler kurmasına rağmen, Aslan kadını bir aileoluĢturmayı zamana bırakacak ve hemen bir sürü çocuk sahibi olmakistemeyecektir. Sonuçta insanın hayatta baĢka ilgi alanları da vardırve sizin iliĢkinizde bunların çoğu ortaktır.Oğlak Erkeği - BaĢak KadınıBaĢak, çok hoĢgörülü, sabırlı ve iyi huylu olabilir, ama aynı zaman daçok kararlıdır ve ayakları yere sağlam basar. Bir kadında değerverdiğiniz birçok özelliğe sahiptir. Mutlu ve uzun süreli bir iliĢkiyolunda hiçbir engel yoktur. BaĢak kadını, düzene ve temizliğe çokdikkat eder. Ġlgi alanı, evdir. Evde her eĢya belirli bir yerde durur.Güvenilir ve dürüsttür, BaĢak kadınıyla sadık ve kaçamak yapması
 19. 19. imkânsız bir kadın kazanırsınız. Güçlü bir sorumluluk duygusu vardır.Bir Ģeye karar vermiĢse, ne siz ne de kafasına yiyeceği bir çekiçdar besi onu bundan vazgeçiremez. Onun yanında hemen amacınızaulaĢamayacağınıza inansanız da gözünüz yılmasın. Bir buzdağıdeğildir, sadece kalbi mantığı tarafından yönetilen bir kadındır. Bunedenle biraz sabrı göze alın, göreceksiniz herĢeye değecek! Bukadın, iyi bir gözlemcidir, içyüzünüzü hemen anlayacaktır. BaĢtanitibaren, meslek ve kariyerin sizin için ne ifade ettiğini bilir veyükselme yolunuzu açmak için her Ģeyi dener. Daha iyi ve mükemmelbir eĢ asla bulamazsınız.Oğlak Erkeği - Terazi KadınıTerazi kadınıyla arkadaĢça ve uyumlu sayılabilen bir iliĢki, Oğlak içinkolay olmayacaktır. "Sevinçle gökyüzüne haykırmak"tan "ölümüneüzülme"ye kadar giden, ani ruh hali değiĢimleri, daima kalbindekikadının yanında neyle karĢı karĢıya olduğunu tam olarak bilmekisteyen ve soğukkanlı düĢünebilen Oğlağın gözlerinin önünde kırmızıbir örtü olacaktır. Terazi kadınıyla uzun süreli bir iliĢkiye girmekistiyorsanız, onu olduğu gibi kabul etmelisiniz. Onu değiĢtirmek ya daüzerinde baskı kurmak için her deneme er ya da geç baĢarısızlığauğrayacaktır. ArkadaĢça bir söz ve yumuĢak ikna yöntemleri, bukadının yanında baĢarılı olabileceğiniz tek araçtır. Buradan hareketleTerazi kadınının en çok küçük noktalarda mükemmeliyetçi olduğuortaya çıkar. Taleplerine uymayan bir Ģey olursa, sözünü esirgemezve bunu herkesin de anlamasını sağlar. Terazi kadını hırslıdır veyeteneklerini, ev idaresini sağlayarak erkeği ne yemek piĢirmekletüketmez. Yani toplumun kendisine verdiği bu rolle mutlu olmaz.Yöneltilebilecek soru, acaba evlendikten sonra da kendi ilgi alanlarıve eğilimleriyle meĢgul olmayı isteyen bir kadınlı iliĢkiye hazır olupolmadığınızdır.Oğlak Erkeği - Akrep KadınıAkrep kadını kendisine benzeyenleri arayan bir enerji timsalidir. Sizde kesinlikle sıkıcı bir tip değilsiniz, ama onun yanında belki de dahasakin ve huzurlu bir hayatın özlemini çekeceksiniz. DıĢarıdanbakıldığında aranızda bir iliĢki olduğunun bile zor tahmin edilebileceğifarklı tiplersiniz. Oğlak sakin ve huzurlu bir hayatı tercih ederken,
 20. 20. Akrep kadını her Ģey alıĢılmıĢ gidiĢatında olmadığında, kendisinirahatsız hissetmez. Ama bu, emniyette olma duygusu olmadanyaĢayabileceği anlamına gelmez.Bu kadını "akın, kara" olduğuna inandırmayı baĢardıysanız, vayhalinize! Aldattığınızı fark ettiğinde, intikamı korkunç olacaktır.Hiçbir kadının gözü bu kadar dönemez. Onun yanında sahte tavırtakınmak için hiç çaba harcamayın: Akrep kadını kendisi gibi içten vedürüst olmanızı bekler. Böylelikle cinsel isteklerini sır olaraksaklamaz ve açıkça belirtir. Sekste kibirlidir, taleplerini yerinegetirmeyen bir erkeğe çok az sabredebilir. Onunla evlilik mi? Tahminedebileceğiniz gibi, ya bir cehennem ya da bir cennet olacaktır. Birorta yolu yoktur. Akrep, tüm burçlar arasında en aĢırı olanıdır.Oğlak Erkeği - Yay KadınıOğlak olarak Yay kadınında ideal eĢi bulacaksınız. Son dereceolumlu, cazibeli, yardımsever bir insandır ve size daima iyitavsiyelerde bulunur. Evlilikte size anneniz gibi bir arkadaĢ ve aynızamanda âĢık olacaktır. Yay kadınında varolan ger çeklik anlayıĢısizde eksiktir; sizi harekete geçirirse çok fazla acı vermeyecektir.Bir Yay kadını size asla yalan söylemeyecektir. Gerçekleri ortayakoymuyorsa, bu yalnızca can sıkıcı konularla uğraĢmakistemediğindendir.Yay kadını severek spor yapar ve kendini dinç tutar. Fiziksel olarakformda kalmak onun için çok önemlidir. Büyük olasılıkla Oğlakerkeğini bir spor merkezine kaydetmeye çalıĢacaktır. Çok enerjiktir,ev idare sini, çocukları ve mesleği oyun oy narmıĢçasına bir arayagetirir, yalnız önemli olan tekdüzeliğe düĢmemesidir. Yay kadını,olmayacak iddialarda bulunmaz, buna rağmen harcamalara dikkatetmeniz yararlıdır, çünkü bazen paranın değerini bilmez.Oğlak Erkeği - Oğlak KadınıBu iliĢkide her biri diğerinin hareketlerini anlayacaktır, sonuçta aynıburçta doğmuĢlardır. Bu bir abartı değildir: Bu iliĢki baĢarılıolacaktır.
 21. 21. BaĢarı ve maddi servet, Oğlak kadınına çok Ģey îfade eder. O kadarki kendi mesleki kariyerini, sizin meslek hayatınızda ona zenginlik vevarlığı garantileyecek lider pozisyonuna gelmenizi teĢvik etmekamacıyla arka planda tutacak bir iĢkadınıdır. Bu sizi hayretedüĢürecektir. Tıpkı sizin gibi Oğlak kadını da doğru ve güvenilirdir veverdiği sözü tutmak için her Ģeyi yapar. Kendi tecrübelerinizden,Oğlakların çok duyarlı olduklarını gayet iyi bilirsiniz. Bu nedenledoğanızı dizginleyin ve eĢinizi kırmamak için kelimelerinizi özenleseçin. Oğlak kadını, ev iĢlerini seve seve halleder; çocuklarına iyi birannedir, ama abartılı bir katılığa da meyillidir. Sizin sadecevücuduyla ilgilenmediğinizden emin olduğunda, yatak arkadaĢınızolacaktır. Çünkü uzun süreli bir iliĢkide fiziksel çekimin tek baĢınayeterli olmayacağını bilecek kadar zekidir.Oğlak Erkeği - Kova KadınıKova kadını, eĢinden daha büyük iddialarda bulunur. Her Ģeyden öncebu iliĢki Oğlak için zor bir teĢebbüs olabilir, çünkü diğer tüm burçlariçinde Kova, Oğlağa en az tahammül edebilen burçtur.Siz gerçekten tutucu bir tipsiniz, buna karĢın o gerçekten dıĢadönük bir insandır. Bu kadının tuhaf fikirler "repertuarı" bitmeztükenmez. Büyük bir olasılıkla onun gerçekten istediği kiĢiolamayacaksınız aslında ne istediğini o da bilmez. Ama Oğlak neistediğini ve her Ģeyden önce de eĢinin kendisinden baĢka kimseyeait olmadığını iyi bilir. Ama Kova kadını herkese ve hiç kimseyeaittir. Kıskançlığınıza karĢı tek bir tepki gösterir: Sizi terk eder.Kova kadınının birçok ilgi alanı vardır, insanları desteklemeyi severve sadece evinin dıĢındayken değil, evdeyken de hoĢsohbetlerdenzevk duyar. Devamlı birilerinin gelip gitmesine ve sadece sallanansandalyenizi değil eĢinizi de paylaĢmaya alıĢmalısınız. Acaba bunasonuna kadar katlanabilecek misiniz? Sebatsız yapısına rağmen, bukadın parayla çok iyi geçinir. Varlık sizin tersinize ona pek bir Ģeyifade etmez. "Zamanın yaptığı tahribat" bile Kova kadınınıniddialarını ve davranıĢlarını değiĢtiremez. Bu yönüyle onunla ciddi biriliĢkiye girmek çok büyük hatadır.
 22. 22. Oğlak Erkeği - Balık KadınıGüzelliklerin gezegeni Neptünün yönettiği Balık kadını, çok seksi,sokulgan ve evcimendir. Çoğu erkek için ideal bir eĢtir. Sevdiğiadamın bu mutluluk için kendini feda etmeye hazırdır kendisine yolgöstermesini ister: Oğlak olarak kendinizi koruyucu rolünde çok iyihissedeceksiniz. Tıpkı sizin gibi Balık kadını da hoĢ bir yuvayı severve evini döĢerken çok büyük bir zevk ve beceri gösterir.O, her rolü oynayabilecek bir oyuncudur ve öyle iyi oynar ki oyunuve gerçeği ayırmak gerçekten zor olur. Bununla size tam bir bulmacasunar. Balık kadını çocuklarla çok iyi anlaĢır ve onlara bir an önceayakları üzerinde durmayı öğretir. Kötü bir Ģey yaptıklarında,"ceza"larını dağıtmak sizin görevlerinizdendir. Sizde hayatınınerkeğini bulduysa, Balık kadınının mesleki çabalarını sınırlayın, çünküaksi halde daima kasayı dolu tutmanız gerekebilir.Arası Ġyi Olduğu BurçlarÇok iyi: Boğa ve BaĢakIyi: Kova, Balık, Akrep ve YayKötü: Koç (atılgan, daldan dala konar) Yengeç (bunalımlı) Terazi(yapmacık, samimi değil)Ne iyi ne kötü: Ġkizler ve Aslan.Sağlık Eğitim ve Mesleki EğilimlerSiz, doğanın çok büyük bir direnme kuvvetiyle donattığı bir burçtadoğmuĢsunuz. Oğlağın genelde çok uzun olan hayatında uğraĢmakzorunda kalacağı çok az hastalık vardır. Sizin için üç sorun vardır.Birincisi; çocukluğunuzda, yaĢlılığınızda olduğundan daha zayıf vehastalıklara daha yatkınsınızdır. Ġkincisi; diğer burçlardan daha çokpsikosomatik rahatsızlıklara eğilimlisinizdir. Ve üçüncüsü; sık sık lokalağrılar çekersiniz. Sindirim sisteminize dikkat edin. Oğlak insanlarıkural olarak iyi Ģeyleri, çok fazla ve mantıksızca yerler. Bu da“mideye vurur”. Sadece mideye vurmakla kalmaz, yaĢ** korkunuz vekötümserliğiniz tüm yapınıza etki eder. Bu tehlikeyi, her olayaiyimser yaklaĢarak ve hayat dolu, dürüst arkadaĢlar edinerek yoketmeye çalıĢın. Oğlak, sağlam sinirleriyle ünlüdür. Sükunetinizikolayca kaybetmezsiniz, elbette iç problemlerinizin püf noktalarını
 23. 23. bilmek Ģartıyla. DiĢleriniz ya hiç sorun çıkarmaz ya da devamlıçıkarır. Oğlak insanları sık sık sinirsel cilt kurumaları ve alerjiylekarĢılaĢırlar. Gribal enfeksiyonlara ve soğuk algınlıklarınayatkındırlar. Sonuncusu gerçekten müzmin ve nevraljiyle bağlantılıolabilir. Her Ģeye rağmen, denildiği gibi; kural olarak Oğlak uzunyaĢar.Uygun Meslekler# 1. Bilimsel Meslekler AraĢtırmacı, matematikçi, biyolog,ontolomog (böceklerle uğraĢan araĢtırmacı)# Filolog, bilim adamı# Farmakolog, eczacı# Mühendis2. Kültürel meslekler# Kütüphaneci, arĢiv memuru# Arkeolog, müze bekçisi3. Analiz, kontrol ve yönetim gerektiren meslekler# Kontrolör, hesap memuru, vergi memuru, finans uzmanı# Müdür, memur, yönetim uzmanı4. TaĢ ve toprakla ilgilî meslekler# Mimar, müteahhid# HeykeltraĢ, mermerci# Yeraltı inĢaatçısı, çömlekçi, maden ustası# Maden iĢçisi, duvarcı5. Politikayla ilgili tüm meslekleriĢ HayatıOğlak için karmaĢık ve çift yönlü meselelerden uzak tüm meslekleruygundur. Ġdeal bir hesap memuru ya da bilgisayar programcısıolabilirsiniz, çünkü çevrenizdeki arkadaĢlarınız da sayılarla ilgilidir.Ayrıca gayri menkul iĢinde ya da borsada baĢarılı olabilirsiniz. Temelcümlesi olan "Organize ediyorum" gereğince, organizasyonlarınkurulması ya da baĢarı vadeden bir faaliyet alanının yöneticiliği
 24. 24. Oğlağa göredir. Hangi mesleği seçerseniz seçin, eriĢtiklerinizle uzunsüre mutlu olmaz, kariyer merdiveninin bir üst basamağına çıkmakiçin çabalarsınız. Sabrınız ve yetenekleriniz buna eriĢeceğinizkonusunda Ģüphe bırakmaz. Tıpkı politikada olduğu kadar, bilimselalandaki faaliyetlerde de yeteneklisiniz. Her iĢ alanında Oğlaktan,maaĢının gerektirdiğinden daha fazla çalıĢması beklenir. ġef olarak,itaatsizliği ve Ģahsınıza en alçak sesle yapı lan eleĢtiriyi bileyasaklarsınız. Diğer yandan beraber çalıĢtığınız kiĢilere karĢı,onların sorunlarıyla da ilgilenen, onları maddi ve manevi olarakdestekleyen babacan bir amirsiniz. Sabahları ilk defa, akĢamları dason defa kimsenin taklit edemeyeceği bir iĢ dağılımı yaparsınız. ĠĢseçiminde sizin için önemli olan kiĢilik özelliklerinizi tam olarakbilmeniz ve ilgi alanlarınızı doğru belirlemenizdir. Aksi halde tersyöne giden bir ata binme tehlikesi ne düĢersiniz.

×