ใบงานที่ 8 เกม

1,715 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,715
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
65
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงานที่ 8 เกม

  1. 1. ใบงานที่ 8 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ” -------------------------------------------------------------- ให้ นกเรี ยนเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วค้ นหาความหมายและตัวอย่ างหัวข้ อโครงงานประเภท ัการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ จากแหล่งข้ อมูล (ห้ องสมุด / อินเทอร์ เน็ต) อย่ างน้ อย 5 โครงงาน แล้ วบันทึกลงกระดาษขนาด A4 ที่เตรี ยมมาพร้ อมเขียน แหล่งที่มา หรื อ Address ของ website ที่นกเรี ยนค้ นหา ัข้ อมูลเหล่านันด้ วย ้ โครงงานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ โครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์ เกมเพื่อความรู ้หรื อเพื่อความ เพลิดเพลิน เกมที่พัฒนาควรจะเป็ นเกมที่ไม่รุนแรง เน้นการใช้สมองเพื่อฝึ กคิดอย่างมีหลักการโครงงานประเภทนี้ จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่น เพื่อให้น่าสนใจแก่ผเู ้ ล่น พร้อมทั้งให้ความรู ้สอดแทรกไปด้วยผูพฒนาควรจะได้ทาการสารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่างๆ ที่มีอยูทวไปและนามาปรับปรุ งหรื อ ้ ั ่ ั่พัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็ นเกมที่แปลกใหม่ และน่าสนใจแก่ผเู ้ ล่นกลุ่มต่างๆตัวอย่าง โครงงานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เกมอักษรเขาวงกต http://www.kroobannok.com/game/news_pic/p34138010727.jpg
  2. 2. เกมเลือกตั้งสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎร http://www.fpps.or.th/pubpic/pic_educationalmedia15.gif เกมผจญภัยhttp://tlcthai.files.wordpress.com/2010/11/e0b89ce0b888e0b88d5.png?w=480&h=274
  3. 3. เกมทาอาหาร http://1.bp.blogspot.com/_4CiW- 9ifkh8/Sdlw4VxsUKI/AAAAAAAAATg/nYkmh9esmSs/s400/choco+mania+2.pngเกมปริศนาอักษรไขว้ http://flash-mini.com/downloadgames/back/picture/1306212535.jpg
  4. 4. ผู้จดทา ันางสาว พิมพัฒน์ เตชะ เลขที่ 8นางสาว สิ นีนาฏ พรหมนิล เลขที่ 10 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/4โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

×