Bh Penzioner - Oktobar

1,278 views

Published on

Pred Vama je drugi broj magazina „BH Penzioner“ – prvog besplatnog magazina u BiH namijenjenog penzionerskoj populaciji!

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bh Penzioner - Oktobar

 1. 1. Moja banka: Povećanje Intervju: Posebne penzija Vjekoslav pogodnosti anulirano Čamber za penzionereBROJ 2 BESPLATNO Ibrahim Kapetanović: Nastojim oformiti mrežu koja će uvezati penzionere
 2. 2. SADRŽAJ BROJ:2 U ovom broju čitajte6-7 Mehmedalija Rapa Rade Rakulj Dragi penzioneri, Pred Vama je drugi broj magazina „BH Penzioner“ – prvi besplatni magazin u BiH namijenjen prven- stveno penzionerskoj populaciji. Zašto besplatan magazin BH Penzioner? Zato što u BiH nema novina koji nude sadržaj zanimljiv Vama! Zato što Vi drugima niste zanimljivi, jer oni smatraju da Vi ne kupujete novine! Zato što drugi sma-Povećanje penzija anulirano traju da se to ne isplati, jer oglašivači ciljaju na popu-10 16 - 17 laciju od 16 do 50 godina! Zato što ste Vi zaboravljeni i od društva i od medija... Do sada! Od oktobra 2011. godine ćete redovno dobijati no- vine koje će prvenstveno pisati o Vama, koje će biti za Vas! I vi nam pišite, zovite nas i obavještavajte o svemu što je Vama zanimljivo... jer ovo su Vaše novine!Vjerkoslav Čamber: Potražite naredni broj VašihZalagat ću se osiguravanje novina od 15. decembrafinansijske stabilnosti i dugoročneodrživosti mirovinskog i Ibrahim Kapetanović, širom BiH!invalidskog osiguranja penzioner na Internetu Redakcija BH Penzionera Pozivamo udruženja pen- zionera/umirovljenika , kao i pojedince, da nam šalju svoje Izdavač: Izvršni urednik: Grafička priprema: prijedloge, kritike i sugestije na Portal Media Group Senad Borovac Mirela Pejičić e-mail bhpenzioner@portalmedia. ba ili na adresu Meše Selimovića 55/II, 78 000 Banja Luka. Pišite Adresa: Redakcija: Marketing: nam o problemima sa kojima se Meše Selimovića 55/II Aleksandra Kuljanin, Adnan Banja Luka: +387 51 214 828 susrećete, o Vama zanimljivim 78 000 Banja Luka Kazaferović Sarajevo: +387 62 480 778 temama, o svemu što želite. Vaše priče će biti objavljene u Vašim novinama! OKTOBAR 2011. | BHPENZIONER | 3
 3. 3. VIJESTI VIG zvanično preuzima „Jahorina osiguranje“ Austrijska osiguravajuća „Jahorina osiguranja“ i oko kompanija „Vienna Insur- 92 odsto akcija s pravom Opća bolnica „Prim. Dr. Abdulah ance Group“ potpisala glasa. VIG je najveća je ugovor o kupovini osiguravajuća grupacija Nakaš“ i Klinički centar većinskog akcionarskog u jugositočnoj Evropi saUniverziteta u Sarajevu dobili kredit udjela u „Jahorina osigu- ranju“ iz Pala u vri- oko 23 000 zaposlenih, prošlogodišnjom premijom za nabavku nove opreme jednosti do 40 miliona od devet milijardi € i netoDirektor Opće bolnice KM. Austrijski region- dobiti od preko 500 mil-„Prim. Dr. Abudlah alni osiguravajući div će iona €. Miroslav Miškić,Nakaš“, Bakir Nakaš, time i zvanično preuzeti direktor „Jahorina osigu-istakao je da se radi osiguravajuću kuću iz ranja“, smatra da je VIGo veoma povoljnom RS-a kojom je uporavljao posebno dobar investitor zabeskamatanom prethodne tri godine preko RS, jer ima praksu da up-kreditu, sa povoljnim firme „Vienna Insurance osli domaći menadžement igrejs periodom i deset Management“. VIG kupuje reinvestira dobit na tržištugodina otplate, te da za analizu krvi, defi- oko 88,5 odsto kapitala na kojem je i zaradio.su ovakve kredite do sada brilatori. Novac će takođerkoristili i medicinski centri biti utrošen za nabavkuZenice, Mostara, Bihaća i određenih informacionih Kamate u mikrokreditnim organizacijama duplo višeGoražda. Planirano je da se sistema, koji će olakšati radsa ovim kreditnim sredst- ljekarima i medicinskomvima obezbijede veomavažni medicinski aparati, osoblju, a dio sredstava je namijenjem za edukaciju u odnosu na bankepoput CT aparata, digitalnog medicinskih kadrova koja će U Agenciji zamamografa, radiološka se odvijati dijelom u BiH, a bankarstvo RSoprema, specijalni aparati dijelom u Austriji. ističu da su u mikrokreditnimRaiffeisen banka osigurala novčana organizacijama sredstva za izgradnju Centra za u Srpskoj po- voljniji uslovi potporu osoba s invaliditetom dobijanja kred-Predstavnici Saveza orga- ita, sa aspekta iznose 7,95 odsto, dok sunizacija za potporu osoba s dokumentovanosti kredit- efektivne 9,43 odsto. MKOintelektualnim poteškoćama nih zahtjeva i kraćeg peri- trenutno imaju ogromneFBiH Sumero, u saradnji s oda za odobravanje kredita probleme sa naplatomRaiffeisen bankom d.d. BiH fizijatrijske i psihološke u odnosu na bankarske plasiranih sredstava. U23. Septembra službeno su pomoći. Raiffeisen banka uslove, ali da su to MKO sadašnjoj situaciji, kadaoznačili početak izgradnje izvojila je novčana sredstva kompenzovale znatno ljudi ostaju bez posla i kada„Centra za potporu osobama u iznosu od oko 100 hiljada višom cijenom kredita kroz mali biznisi propadaju, tos invaliditetom“. Predsjed- KM za izgradnju Centra, visinu efektivne kamatne predstavlja ozbiljan riziknik Saveza, Haris Haverić, ali i pored toga finansijska stope. Nominalne kamatne za poslovanje MKO - is-naglasio je da će Centra konstrukcija još uvijek nije stope u mikrokreditnim takao je ekonomista Zoranpredstavljati mjesto na kojem zatvorena. Haverić je pozvao organizacijama iznose 17 Pavlović, i dodao da oprav-će roditelji, ali i osobe s sva društveno odgovorna odsto, dok su efektivne danja za više kamate negoinvaliditetom moći dobiti poduzeća, ali i pojedince, da čak 19,87 odsto. S druge u bankama ima, ali uvijekstručnu potporu u smislu daju svoj doprinos izgradnji strane nominalne kamatne postoji mogućnost i da onelogopedske, defektološke, ovog Centra. stope na kredite u bankama budu niže.4 | BHPENZIONER | OKTOBAR 2011.
 4. 4. VIJESTIU BiH trenutno je 200 000 prevarenih jemacaIzvještaj Udruženja za zaštitu bankama, tako i u mikrokredit-jemaca u BiH pokazao je da u nim organizacijama. Prevareninašoj zemlji ima čak oko 200 tvrde da je najveća odgovornost000 prevarenih jemaca, koji su na na bankama i mikrokredtnimneki način prisiljeni otplaćivati organizacijama, ali i na pravosud-kredite trećih osoba ili su dobili noj vlasti koja pokreće procesesudske odluke za otplaćivanje protiv jemaca bez uporišta ukredita. Jovica Cvjetković, zakonskim rješenjima. U zad-predsjednik Udruženja, tvrdi da nje vrijeme podnijeto je i punobrojka od 200 000 nije pretjerana, kaznenih prijava protiv radnikajer ako se pogleda samo radzoblje banaka i mikrokreditnih orga-u prvih šest mjeseci ove godine nizacijia, koji potpisuju kredite zakada je blizu 15 000 jemaca dužnike, a bitne stvari jemcimaotplatilo tuđe kredite, kako u su prešutjeli. BiH 86 odsto budžeta troši na administracijuDa je stanjekatastro-falno sviznaju potvrdilisu i rezul-tati glavnogekonomiste Nova banka promovisala novu kampanju štednjeHypo banke uBiH. TroškovibudžetaFederacije Nova banka a.d. Banja učešće imaju svi koji oročeBiH i Repub- Luka pokrenula je i ove minimalno tri hiljade KMlike Srp- godine kampanju pod na- na najmanje 13 mjeseci, aske, uključujući budžete za pomoć tržištu. Iako zivom „Tri ključna razloga sredstva se mogu oročiti ucentralnih vlada, kantona, se na plate i materijalne za štednju“, koja klijen- KM ili € valuti. U okviruopština, vanbudžetskih troškove izdvaja i više tima nudi fiksnu kamatnu kampanje organizovana jefondova na plate i materi- od polovine budžeta, oko stopu od 5,5 odsto, kao i i nagradna igra sa fondomjalne troškove, te socijalna 10 puta više od Evropske mogućnost rentne štednje od 12 nagrada, a prvadavanja opterećuju budžet unije, u segmentu raz- odnosno isplate kamate nagrada je automobil VWi do 86 odsto. U poređenju vijenosti institucija BiH unaprijed ili tokom trajanja polo. Direktor Nove banke,sa BiH, budžet Evrop- zauzima tek 126. mjesto u oročenja. Kampanja pod Milan Radović, istakao jeske unije troši samo šest odnosu na 139 posmatranih sloganom „E, to je štednja“ da je na ovaj način prošleodsto sredstava na admin- zemalja. U istom segmentu zvanično je počela 15. godine prikupljeno 50istraicju, dok se 45 odsto Crna Gora je na 45. mjestu, septembra 2011. godine, miliona KM, do su ukupnaizdvaja za razvoj, rast i Albanija na 63., Hrvatska a traje do 31. januara štednja i depoziti građanazapošljavanje, a 31 odsto na 86., a Srbija na 120. 2012. godine. Pravo na povećani za 90 miliona.Nova nagrada za GraweGrawe osiguranje četvrti put osvojilo za 2011. godinu dodijeljena je naje prestižnu nagradu „Recommenger petoj Recommender gala večeri uAward“, koju tradicionalno dodjeljuje Austrijskoj kontrolnoj banci u Beču.Udruženje austrijskih društava za Generalni direktor Grawe-a, Oth- jenata ukazuje na njihove proizvodefinansije i marketing. Nagrada Iz- mar Ederer, je istakao veliki ponos koju si u skladu s potrebama tržišta,vrsna orijentiranost prema klijentu u ponovnih osvajanjem ove nagrade, te kao i posvećenost svih zaposlenih ukategoriji Nadregionalna osiguranja dodao da visok nivo zadovoljstva kli- Grawe-u. OKTOBAR 2011. | BHPENZIONER | 5
 5. 5. VIJESTIPovećanje pen Penzioneri su nakon više od 30 mjeseci dočekali povećanje penzija, iako su cijeneosnovnih životnih namirnica u tom periodu konstantno rasle. Povećanje penzija od pet odsto anulirano je povećanjem cijena električne energije za 15,7 odstoK ada je u junu električna energija poskupljivala za 15 Mehmedalija Rapa odsto u odnosu na zimskutarifu, premijer Federacije NerminNikšić je subvencije penzionerimai siromašnima predstavio kao dobarnačin ublažavanja udara poskupljenja.Odluka koja je donešena 19. juna nasjednici Vlade u Sarajevu, trebala jepredstavljati mjeru za ublažavanjeporasta cijena električne energijegrađanima i kućanstvima i stimulacijienergetske efikasnosti.Ovom odlukom obuhvaćeni supenzioneri s najnižom penzijom kojaje isplaćena u toku juna od straneFederalnog zavoda MIO/PIO u Feder-aciji BiH, te korisnici stalne novčane Gospodina Mehmedaliju Rapu, mijevao subvencije za struju, što nijepomoći koji imaju izdata rješenja od potpredsjednika Saveza udruženja bilo uvaženo. Jedina svijetla tačkanadležnih službi/centara za socijalni penzionera FBiH, pitali smo kako tih sastanaka je pristanak nadležnihrad u FBiH. je odluka o poskupljenju električne da dva člana našega Saveza budu uOsnovni kriterij za subvenciju je energije utjecala na najstariju popu- grupi koja će se baviti tim socijalnimpotrošnja električne energije, koja laciju u BiH? programom. Program je napravljen imora biti ispod prosječne (ispod Savez udruženja penzionera je, kada na kraju se ispostavilo da je to samo268 kWh mjesečno kod Elektro- se pokrenula aktivnost oko povećanja odluka o subvencioniranju troškova zaprivrede BiH, odnosno ispod 348 kWh električne energije, energično insi- električnu energiju.mjesečno kod Elektroprivrede HZHB). tirao i kod FERK-a i kod FederalnePravo na subvenciju može se otvariti vlade da do poskupljenja ne smije Odluka je donešena da pravo nana samo jednom mjernom mjestu, doći. Do poskupljenja je ipak došlo, subvenciju imaju smo penzioneria iskazivat će se na računima za cijene električne energije su povećane koji u toku mjeseca ne potroše višeutrošenu električnu energiju, u periodu za 15,7% što je za nas penzionere od 268 kW?od 01. Augusta 2011. godine do 31. poprilično opterećenje. Penzije su Svako ko potroši više od navedeneDecembra 2012. godine, ili do roka nakon 30 i nešto mjeseci porasle za količine, nema pravo na subvenciju bezkojeg Vlada FBiH naknadno odredi. 5%, a ovo poskupljenje je to povećanje obzira na to što ima minimalnu penziju.Maksimalan iznos subvencije može odmah anuliralo. Mi smo se i protiv ove odluke po-biti 5,50 KM kod Elektroprivrede bunili, jer je njome napravljena još većaBiH, odnosno 7,00 za Elektroprivredu Jedan od vidova pomoći penzioneri- socijalna razlika unutar najugroženijeHZHB, u zavisnosti od utroška struje u ma trebale su predstavljati i subven- kategorije penzionera. U FBiH, u pros-obračunskom periodu. cije za električnu energiju? jeku jedna penzionerska porodica brojiDo sredine augusta penzioneri su bili Mi smo obavili razgovor sa premi- 1,6 članova, što govori da u samo 40%zadovoljni ovom odlukom, dok nije jerom Vlade i predstavnicima slučajeva od jedne penzije živi jedanobjavljen podatak da će od 226 000 odgovarajućih resornih ministarstava, penzioner, dok su u ostalim slučajevimapenzionera, koliko prima minimalnu gdje smo tražili da svi penzioneri sa od jedne penzije žive dvoje ili višepenziju u FBiH, tek njih 50 000 dobiti penzijama do 414 KM imaju pravo ljudi. U domaćinstvima u kojima živisubvenciju. na socijalni program, koji je podrazu- više ljudi, za očekivati je i da se troši6 | BHPENZIONER | OKTOBAR 2011.
 6. 6. INTERVJUnzija anulirano više struje, pa tako porodice kojima je najpotrebnija subvencija ostaju bez nje. Rade Rakulj Zbog čega je subvencija za penzio- nere koji koriste usluge EP HZHB veća od onih koji struju kupuju od EP BiH? Odbrazloženje Vlade je bilo da su sub- vencije veće zato što se u tim krajevi- ma troši više električne energije, zbog nedostatka drugih energetskih izvora. Mi smatramo da ta odluka nije kore- ktna, jer penzioneri koji kupuju struju od EP BiH nemaju nikakve dodatne subvencije za te ostale energente. Postojao je plan za izradu socijalnog programa koji bi se bavio porodica- ma u kojima žive dva ili više penzio- Penzioneri su prošle godine dobijali koji imaju manje mogućnosti i čije su nera. Šta se na kraju desilo sa njime? značajne subvencije koje su u ovoj opštine siromašnije. Kada je krenuo govor o poskupljenju godini ukinute. Koje su to subvencije Da li ste se direktno obraćali trenut- struje, mi smo ukazivali na činjenicu i koliko su utjecale na životni stan- noj Vlasti tražeći pomoć i kakav ste da se mora donijeti socijalni program dard penzionera u RS-u? odgovor dobili? koji će se baviti ovom skupinom pen- Vlada je subvencionirala električnu Bilo je obraćanja, ali Vlast kaže zionera, zbog toga što će automatski energiju, tako da su svi penzionerima će povećanje penzija uslijediti čim uz struju skočiti i cijene ostalih komu- sa najmanjim primanjima, kojih je se donese zakon, što je u početku nalija, proizvoda i usluga. S vremenom nešto manje od 23 000, imali podsticaj planirano da se desi do marta, pa se to i desilo, a socijalni program se u iznosu od 11 KM mjesečno. Opštine zatim do juna, a sada do Nove go- sveo na isključivo bavljenje subvenci- su subvencionirale nabavku ogreva, dine. Donošenje tog zakona se stalno jama za električnu energiju. plaćanje komunalnih obaveza, a bilo otežava, i obećanja Vlasti ostaju neis- Stanje penzionera ni u drugom bh en- je i mnogo socijalnih davanja u vidu punjena. titetu nije bolje. Predsjednik udruženja novčane pomoći kao i pomoći pri penzionera Republike Srpske, Rade nabavci lijekova. Kakav je sveukupan odnos Vlasti Rakulj, za magazin BH Penzioner To je uveliko pomogalo penzionerima, prema nastarijoj populaciji? govori o stanju penzionera u RS – u. međutim, ove godine vlada je to obust- Nemar aktuelne Vlasti je ogroman i mi avila, a i mnoge opštine su smanjile kao Udruženje penzionera izražavamo Gospodine Rakulj, kakvo je stanje svoju pomoć, tako da ove godine ima- veliko nezadovoljstvo tim odnosom. penzionera u Republici Srpskoj? mo puno teže prilike življenja. Obzirom Ako se ovako nastaviti, moglo bi doći Skoro svi penzioneri Republike Srp- da su cijene svih potrepština skočile do kolektivnih izražavanja nezado- ske su u zoni ekstremnog siromaštva. kao i cijene komunalija, mi se nalazimo voljstva, odnosno blokada koje mogu Nema dovoljno primanja da se obez- u situaciji koja je bezizlazna. nositi posljedice za cijelo područje. bijede osnovne namirnice potrebne za život. Krivci za to su aktuelna Ukidanje ovih subvencija definitivno Za kraj, mogu li naši čitaoci očekivati vlast, nemar društva prema penzi- nije poboljšalo standard penzionera. neku promjenu na bolje u skorije onerima, posrnula ekonomija, privati- Šta je Udruženje penzionera Repub- vrijeme? zacija koja nije provedena kako valja, like Srpske uradilo po ovom pitanju? Mi očekujemo da će do Nove godine rješavanje socijalnih pitanja preko Ono što mi možemo učiniti u ovim nastupiti poboljšanja, a ako ne dođe do penzionog sistema... Dakle, razloga uslovima je da svojim skromnim toga, krenut ćemo sa nekim postupcima ima mnogo. budžetom pomognemo članovima koji nisu u nikome u interesu. OKTOBAR 2011. | BHPENZIONER | 7
 7. 7. ANKETA Koliko ste zadovo subvencijamaBanja Luka GradiškeRadivoje Šajinović, penzioner: Zdravka Stojić: “O kakvim sub-Uopšte nisam zadovoljan. Političari vencijama mi pričamo? Kod nas, usamo dok se slikaju bolje obećavaju Republici Srpskoj penzije su veomapenzionerima, a poslije toga male, ništa, a o drugim stvarima daobećanjima kraj. i ne pričamo.Što je najžalosnije, ni tu crkavicu ne dobijamo na vrijeme, uvijek kasne.” Stoja Milovanović, penzioner: Nisam ni malo zadovoljna. Dobi- vam penziju u iznosu od 106 KM, a sa tim sam bolesna i moram više Dušanka Lukić: “ Ne vjerujem da od polovine penzije da izdvojim za ćete pronaći i jednog penzionera koji lijekove svakog mjeseca, a sa čim? je zadovoljan svojim primanjima.”Soka Stjepanović, penzioner: Sačime da budem zadovoljna kad jedva Dragica Ostojić: “ Koliko sampreživljavam sa malom penzijom. zadovoljna? Nikako. DanašnjiPenzioneri trebaju da ostvaruju položaj penzionera je veoma težak,pogodnosti bolje, da ne plaćaju struju a vlast ne radi ništa da to promijeni.i vodu, a nama uzeše sve samo da Sramota! O nama niko ne vodidržava sebe izmiri. računa, a i mi moramo živjeti od nečega..” Borka Ilić, penzioner: Kako i sa čime da budem zadovoljna, kad Dušan Ponjević: “ Penzije kod nas sam juče dobila penziju, a danas u su ništa, ne možemo ni osnovne novčaniku nemam ni 15 KM. Spas namirnice kupiti za to što dobijemo. samo pronalazim u javnoj kuhinji. To Ne znam ni kako preživljavam, a Vi je sramota, zašto smo mi radili 40 go- me pitate koliko sam zadovoljan.” dina, da se hranimo iz javnog kazna.Antonija Strujić: „Ne znam da pen- Branimir Kresojević: “Nezadovol-zioneri uopšte imaju bilo kakve sub- jan sam. Penzije su male, još uvijekvencije, tako da i ako postoje nisu kasne, nemaju para. Eto, jedino do-dovoljne, inače bih znala za njih.“ bro je to što nam daju drva i zimnicu na otplatu. Ajd, bar nešto. Pa opet, uz pomoć djece preživi se nekako.”8 | BHPENZIONER | OKTOBAR 2011.
 8. 8. ANKETAoljni postojecimza penzionere? Sarajevo Zenica Alija Mašić: „Mislim da su subven- Nikola Pušić- Zadovoljan sam, jer cije trebale biti veće za penzionere znam da ne može bolje. Supruga i sa minimalnim penzijama. Trebalo ti ja imamo penzije pa time uspijemo stepenovati subvencije pa da pen- pokriti troškove. zioneri sa primanjima do 500 KM imaju punu subvenciju, oni između 500 i 1000 KM polovičnu, a onima iznad i ne treba.“ Merjema Nakić: „Ne spadam u Fikret Redžić- Jesam. Zadovoljan kategoriju penzionera sa minimalnim sam. primanjima, ali mislim da bi se ovaj subvencioni plan trebao odnositi i na one sa srednjim primanjima.“ Šida Salkanović– Pa eto, tu i tamo Idriz Čengić: „Ja imam srednja pri- sam zadovoljna. Više sam nezado- manja i koliko-toliko sam zadovol- voljna. Nikad u životu nisam dobila jan, obzirom na kompletnu situaciju ništa od toga, a penzije povrh svega u državi.“ uvijek kasne. Marija Filipović: „Velika većina penzionera je u vrlo teškoj situaciji iz koje se ne vidi skoriji izlaz, pa tako ni ove subvencije neće biti od neke Ismet Mehinagić– Joj. Nisam bosan- značajne pomoći.“ ski penzioner. Nemam od toga ništa. Teško njima, ne znam kako izađu na kraj. Mitra Obradović: „Te subven- cije su premale i ne mogu pomoći penzionerima onoliko koliko im je potrebno.“ Sulejman Duraković– Koje sub- vencije? Nabrojite mi koje to postoje. Mustafa Bećirbašić: „Ja imam tu Odakle? Nema ih Pitate me, a nema subvenciju ali mi ona ne pomaže ih. mnogo. Da bismo živjeli normalno, treba nam još mnogo stvari.“ OKTOBAR 2011. | BHPENZIONER | 9
 9. 9. INTERVJU Vjekoslav Čamber, ministarrada i socijalne politike FBiHV jekoslav Čamber, ministar aktivno radi, te da je Planom rada rada i socijalne politike ministarstva, odnosno Vlade FBiH FBiH u intervjuu za BH planirano da se konačan tekstPenzioner između ostalog govori Strategije reforme mirovinskogo stanju u oblasti mirovinskog osiguranja treba usvojiti najkasnijeosiguranja, rezultatima njegovih do kraja 2012. godine. Napominj-prethodnika u ovoj oblasti, o em, da će se ovaj posao nastojatireformi mirovinskog sistema, okončati i ranije, međutim obzi-te šta to znači za najstariju rom da se radi o ključnom doku-bosanskohercegovačku populaci- ment sa dugoročnim posljedicamaju. Intervju smo naravno počeli i različitim viđenjima pojedinihocjenom stanja u oblasti mirovins- interesnih skupina (poslodavci,kog osiguranja i osvrtom na rad sindikat i umirovljenici), potrebanministrovih prethodnika. je zaista oprezniji pristup koji ćeObzirom da ste nedavno preuzeli rezultirati ispunjenjem ključnihMinistarstvo, kako ocjenjujete ciljeva predviđenih predmetnomstanje u oblasti mirovinskog Koji će biti Vaši prioriteti kada Strategijom, odnosno poboljšanjemosiguranja, ali i rezultate Vaših je u pitanju oblast mirovinskog položaja umirovljenika.prethodnika u toj oblasti? osiguranja i koje konkretne Što će konkretno reformaKada je u pitanju stanje u oblasti korake planirate poduzeti? mirovinskog sistema promi-mirovinskog osiguranja, ističem Mirovinski sistem je po svim jeniti u životima bosansko-da riječ „složeno”, možda najbolje mjerilima složen i veoma bitan hercegovačkih penzionera?odražava stanje u ovoj oblasti. segment društva u cjelini, a za- Odgovor na ovo pitanje takođerDoista veliki je broj otvorenih visan je od mnoštva promjenjivih nije jednostavan, jer treba imatipitanja koji opterećuju sistem, faktora (npr. broja uposlenih, na umu da je reforma mirovinskoga koja su vrlo dobro poznata broja umirovljenika, stupnja na- sistema dugotrajan proces, koji jeumirovljeničkoj populaciji stoga ih plate doprinosa za MIO i sl.). usmjeren, prije svega, na postizanjene bi nabrajao. S tim u vezi ista- Sama činjenica da se trenutno srednjoročnih i dugoročnih ciljeva,kao bih da Ministarstvo na čijem mirovine isplaćuju za oko 370.000 odnosno koristi za umirovljeničkusam čelu ima jasan stav i viziju o umirovljenika dovoljno govori populaciju. Međutim, to svakakopotrebi, kao i načinu rješavanja i opredjeljuje za koje temeljne ne znači da umirovljenici neproblema koji opterećuju mirovins- ciljeve ću se kao resorni ministar mogu očekivati bolji život i većeki sistem. Međutim, treba imati na zalagati, gdje, prije svega, treba mirovine i u kraćem periodu, što jeumu da rješavanje problema često osigurati finansijsku stabilnost i nesporno opredjeljenje moga Mini-prevazilazi nadležnost Federalnog dugoročnu održivost mirovinskog starstva i Vlade FBiH u cjelini,ministarstva rada i socijalne poli- i invalidskog osiguranja, te veće gdje su primjera radi na samomtike, pa i Vlade FBiH i zahtjeva uključenje osiguranika i obuhvat početku mandata ove Vlade FBiH,uključivanje i krajnje aktivan odnos penzionim osiguranjem, što bi mirovine povećane za 5%, što akosvih segmenata društva, jer će se trebalo rezultirati boljim položajem se u vidu ima činjenica da prijesamo u tom slučaju doći do željenih umirovljeničke populacije. toga mirovine nisu rasle još odrezultata, odnosno unapređenja kolovoza 2008. godine, nije zane-ove oblasti u najširem smislu te Reforma mirovinskog sistema marivo.riječi. Kada su u pitanju rezultati već je odavno aktuelna. Dokle je Na kraju mandata bit ćete zado-mojih prethodnika smatram da je stigao taj proces i kada možemo voljni, ukoliko...?iste teško objektivno cijeniti, stoga očekivati da bude okončan? Na kraju mandata bit ću zadovoljanse ne bih upuštao u isto, a u sva- Kada je u pitanju nastavak i ubrza- ukoliko uspijem, zajedno sa svo-kom slučaju smatram da je bitni- vanje reformskih procesa u oblasti jim suradnicima, naravno, provestije gledati u budućnost i baviti se mirovinsko i invalidskog osiguranja, zacrtane ciljeve, o kojima smounapređenjem stanja u ovoj oblasti. upoznajem da se u ovom segmentu dijelom razgovarali.10 | BHPENZIONER | OKTOBAR 2011.
 10. 10. MOJA BANKA : Posebne pogodnosti zapenzionere/ umirovljenikeU namjeri da olakšamo našim vjernim tekućeg računa bez naknade, izdavanjeklijentima upravljanje novcem, MOJA debitne kartice koja služi za podizanjeBANKA je kreirala paket koji sadrži gotovine na bankomatima i obavljanjeniz pogodnosti uz brz i jednostavan bezgotovinskih transakcija u iznosuput do potrebnih novčanih sredstava. raspoloživih sredstava na računu,Penzionerima/ umirovljenicima koji odobravanje prekoračenja po tekućemprimaju penziju Federalnog Zavoda računu u visini jedne penzije/mirovine,PIO/MIO omogućili smo odobravanje a za korisnike strane penzije konver-nenamjenskih kredita bez jemaca uz ziju vršimo bez provizije.maksimalnu starosnu dob čak do 75 Posebno želim naglasiti pogodnostgodina u trenutku otplate kredita, a za otvaranja tri trajna naloga za plaćanjepenzionere/umirovljenike koji svoju fiksnih režijskih troškova po cijenipenziju/mirovinu usmjere na tekući jednog, kao i brz i jednostavan prenosračun u MOJA BANKA, nudimo i penzije na MOJA BANKA uz punupovoljnije kreditne uslove. asistenciju Banke, izjavila je VildanaOstale pogodnosti koje nudi Banka za Bešliija, stručni saradnik za marketingpenzionere/umirovljenike su: otvaranje MOJA BANKE. OKTOBAR 2011. | BHPENZIONER | 11
 11. 11. Informišite se o svojim pravima!Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini – II dioU narednim brojevima „BH Potrošač“ će nastaviti objavljivati Zakon o zaštitipotrošača u Bosni i Hercegovini. Nastavljamo sa ciljem da naš svaki čitalac budeinformisan o zakonskim odredbama koje ga štite u slučaju kršenja potrošačkihprava. U drugom nastavku objavićemo članove zakona koji se tiču prodajeproizvoda i pružanja usluga. Potrošači širom BiH BiH očekuje rast broja zaposlenih i smanjenje inflacijeneinformisani o pravima Direkcija za ekonomsko planiranje BiH napravila je procjenu ekonomskog raz-Većina potrošača u BiH nije voja BiH u 2012. i 2013. godini kojom seupućena o pravima i obavezama predviđa pad inflacije i rast broja zapo-koje imaju prema novom Zakonu slenih. Argumente za smanjenje stopeo pravima potrošača. Uloga nezaposlenih u izvještavanju „Perspektiveudruženja potrošača je informi- za period 2011/2013“, Direkcija baziraranje potrošača o njihovim na očekivanim pozitivnim kretanjima upravima i primjeni istih. U našoj ekonomiji u vidu rasta industrijske proizvodnje, rasta uvoza izemlji još niti jednom se nije izvoza, rasta investicija i privatne i javne potrošnje. U odnosu nadogodilo da zbog brojnih pritužbi 2011. inflacija bi trebalo da budu manja i u 2012. se kretati okograđana pojedine trgovačke radnje dva odsto, a u 2013. godini 1,7 odsto. Sljedeće godine, prema po-budu rigorozno kažnjenje. Razlog menutom izvještaju, građane čeka osim manje inflacijske stopetome je neizdvajanje sredstava u i usluga podignut je na najviši i manja poskupljenja nafte i naftnih prerađevina, električneproračunu kako bi i udruženja mogući nivo tako da gotovo nema energije, a time i osnovnih životnih namirnica.potrošača širom BiH pokrenula nelegalnih proizvoda, koje suodređene akcije te educirala sumnjivog kvaliteta. Kako se neke Ponovo skočile cijene namirnica u Republici Srpskojkadrove, koji bi se brinuli za stvari mogu vrlo dobro uraditi, U udruženjima potrošača kažu kukuruza. Meso, sir, jaja, riba,zaštitu potrošača. Evropske zemlje svjedoči primjer kada je ombuds- da se u narednom periodu ulje, masti, so, šećer su namirnicekoje su zaštitu potrošača shvatile man reagirao na pitanja kamata, može očekivati da dođe do koje su poskupjele između trivrlo ozbiljno, zakonski su uredile dok se građani prema podacima dodatnih poskupljenja pojedinih i 30 odsto u avgustu u RS uta područja te izdvajaju značajna Udruženja za zaštitu interesa namirnica s obzirom na loš rod odnosu na prethodni mjesec.financijska sredstva. Na taj način potrošača BiH, najviše žale nau tim zemljama kvalitet robe cijene komunalnih usluga. POSKUPILO POJEFTINILO brašno i Nepromijenjen ukupan indeks meso 3% namirnice potrošačkih cijena u RS 6%Ukupan indeks potrošačkih cijenau RS u avgustu ostao je nepromijen- ulje 4% breskve ijen u odnosu na juli, podaci su Za- mrkva 8%voda za statistiku RS. Indeks cijenaodjeljka za namještaj i pokućstvo uavgustu viši je za 1,1 odsto, indeks pastrmka crni luk 10%cijena odjeljka za prevoz viši je za i bezalkoholna pića niži za 0,7 6%jedan odsto, kod stanovanja viši odsto, prenijele su agencije. Indeksje za 0,5 odsto u odnosu na juli. U potrošačkih cijena za osam mjeseciavgustu je u odnosu na juli indeks ove godine viši je za 3,9 odsto nego jaja 39% karfiol 33%odjeljka odjeća i obuća niži za 0,2 u istom periodu prošle godine.odsto, dok je indeks odjeljka hrana Potražite nas na: Portalmedia.ba,16 ||BHPENZIONER14 BHPotrošač | SEPTEMBAR 2011.
 12. 12. Penzioneri najugroženija kategorija Zbog teškog stanja u poljoprivredi i negativnh posljedica na tržištu, meso i mesna industrija će povećati cijene svojihproizvoda s obzirom da su već porasle i cijene žive stoke. Očekuje se i porast cijena u mesnicama širom zemlje. Zbog najavljenih poskupljenja, penzionerska udruženja negoduju, i potenciraju na zaustavljanju abnormalnih poskupljenja koja su neprihvatljiva sa njihovim primanjima. Skriveni valovi poskupljenja Pozitivan odnos kompanije i potrošača Prehrambena industrija Vispak d.d. Novi val poskupljenja osnovnih životnih Visoko povećala je proizvodnju za 30 namirnica polako ali sigurno`zahvata` našu odsto u odnosu na isti period od prošle zemlju jer je veliki broj proizvoda poskupio godine. Potrošači su povećali potrošnju nekoliko feninga a do kraja godine se može kafe, čokoladnih namaza te začina i supa. očekivati da pekarski proizvodi, šećer i ulje poskupe od 10 do čak 20 posto. Porast cijena energenata uvijek za sobom povlači i Prehrambena industrija skok cijena gotovo svih roba i usluga. Osim na niskom nivou same činjenice da građani dobivaju veće Domaća proizvodnja ovisna je o račune za struju, dodatno su osiromašeni i uvoznim sirovinama jer proizvodnja poskupljenjima ostalih proizvoda. Najveći poljoprivrednih kultura BiH nije problem je monopolistički pristup trgovačkih dovoljna da zadovolji potrebe lanaca u BiH prema potrošačima, jer su oni proizvođača i potrošača. Potrošači ti koji diktiraju cijene proizvoda. Prethodne plaćaju skuplje proizvode za koje bi vlasti nisu imale intenciju ka rješavanju ove izdvajali manje novca kada bi bili u problematike i nisu radili na poboljšanju prilici kupovati domaće proizvode. uslova života potrošača. U prvih pola godine cijena ukupne potrošačke korpe u BiH porasla Potrošači ogorčeni za 3,6 posto te jasno poručuje kako će se taj računima za komunalije trend nastaviti do kraja godine. Hanpiješčani su ogorčeni što će za komunaln usluge izdvajati duplo više novca nego ranije a negoduju i Prosječna neto plata 813 KM stanovnici Mrkonjić Grada jer je voda poskupjela za 35 procenata. Prosječna isplaćena mjesečna neto plata po zaposlenom ostvarena u BiH za juli ove godine U BiH se prodaje iznosi 813 KM, što pokazuje nominalni pad za nekvalitetno gorivo 0,6 posto u odnosu na decembar 2010. Agen- BiH se nalazi na 50. mjestu od 100 zemalja cija za statistiku BiH objavila je da je prosječna u kojima se radila analiza. Građani se ne mjesečna isplaćena plata za juli 2011. u odnosu vraćaju na benzinske pumpe na kojima su na isti mjesec prošle godine nominalno viša za jednom imali negativno iskustvo.Nikšić 1.8 posto. Prosječna mjesečna bruto plata po na sastanku sa predstavnicima udruženja zaposlenom ostvarena u BiH za juli ove godine „Franak“ i Saveza udruženja potrošača iznosi 1268 KM, što pokazuje nominalni rast FBiH razgovarao je o problemima za 1,5 posto u odnosu na decembar 2010. god. potrošača sa usklađivanjem kreditnih aranžmana u bankama u BiH.Intermezzo.ba i na Facebook.com SEPTEMBAR 2011. | BHPENZIONER 17 BHPotrošač | | 15
 13. 13. Nakon hljeba i brašna, Poziv građanima da ispitaju svoje kreditne u FBiH neće pojeftiniti ugovore Premijer Federacije BiH Nermin i drugi proizvodi Nikšić na sastanku sa predstavnicima udruženja „Franak“ i Saveza udruženja potrošača FBiH razgovarao je o problemima potrošača saNiže cijene polubijelog hljeba i brašna u FBiH usklađivanjem kreditnih aranžmana umogle bi se zadržati do Nove godine a nakon bankama u BiH.toga moguće je novo poskupljenje. Najvesu pojedinih mlinarsko-pekarskih kom-panija nakon što je od hljeb jedne od vodećih Kilogram paradajzapekarskih firmi „Klas“ jeftiniji za 15. feninga samo 0,5 feninga!i košta jednu KM a brašno je jeftinije za 10 Zbog prekomjernog uvoza voća iodsto a promjenu cijene hljeba preduzeća povrća te velikih suša, kvalitet voća i„Klas“ pratio je i „Sprind. U savezu udruženja sada jeftinija za četiri KM i košta 22 KM “. povrća je veoma loš. Gajba paradajzapotrošača BiH kažu kako je odluka Klasa da Međutim, ove firme trenutno neće mijenjati od 12 kg u Čapljini se može kupiti zasnizi cijene jedan od rijetkih pozitivnih sig- cijene ostalih proizvoda poput kolača, peciva i 2 KM.nala sa tržišta i građani će to sigurno cijeniti. tjestenina. U Ministarstvu trgovine FBiH rekliTakođer mlinsko-pekarska industrija „Mlin“ su da zadržavanje ovakve cijene hljeba i brašna Mali marketi na iviciUstikolina snizila je cijene brašna za skoro11 odsto, pa je vreća brašna od 25 kilograma zavisi od toga koliko će proizvoda imati zaliha egzistencije pšenice nabavljene po sadašnjoj cijeni. U svim većim gradovima sve veći i veći broj ljudi se odlučuje za kupovinu I dalje poskupljenja Niko ne prati cijene u velikim marketima. Potrošačima odgovaraju dnevni i sedmični popusti. na tržištu Domaće vino Istraživanja koja su radile privatne agencije Vinari u BiH imaju problem sa pokazale su da su najskuplji gradovi za življenje plasiranjem domaćih proizvoda na Mostar, Sarajevo i Tuzla. Prema cijenama 24 tržište, čijom prodajom bi se zadvoljile prehrambenih artikala za deset gradova u potrebe potrošača i širila ekonomija. Federaciji, u Mostaru je najskuplje njih čak Potrošači moraju biti upućeni u osam, dok je u Travniku šest proizvoda sa aktivnosti vinarija i upoznati sa najnižom cijenom. Posljednja istraživanja kažu cijenama proizvoda. BH-Gas je saopštio da je u prvih osam da su u Mostaru najskuplja riža, brašno, svježa mjeseci ove godine potrošačima u BiH pastrmka, sir, banane, grah, čokolada i so. U Travniku su najniže cijene brašna, piletine, Pomoć potrošačima isporučeno oko 184,93 miliona Sm3 Udruženje građana “Oaza”, Trebinje u prirodnog gasa. U tom periodu prošle godine tvrdog sira, ulja, šećera i kafe. Među gradove sa ovoj godini primilo je 50 zahtjeva od isporuke su iznosile oko 155,90 miliona najnižim cijenama mogu se uvrstiti i Goražde strane potrošača s ciljem rješavanja Sm3. Potrošnja prirodnog gasa u augustu i Livno. Iz svega navedenog se zaključuje da prigovora ili informisanja o njihovim ove godine je iznosila od oko 14,10 miliona u Sarajevu i Mostaru više zarađuju ali da više pravima. Sm3, što je u poređenju s potrošnjom u i troše. Ekonomski stručnjaci najavljuju novi val ekonomske krize do kraja godine, nova augustu prošle godine kada je isporučeno 8,57 miliona Sm3 prirodnog gasa povećanje otpuštanja i nova poskupljenja. Pitanje je kako Uredba o kvaliteti za oko 65 posto. će ionako loš standard građana izgledati nakon mlijeka Nove godine. S ciljem usaglašavanja s legislativom na nivou Bosne i Hercegovine, Vlada FBiH Teški metali u voću u povrću donijela je Uredbu o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanjaZbog nekontrolisanja kvaliteta proizvoda na domaćim tržnicama širom BiH, konzumenti cijene svježeg sirovog mlijeka.svakodnevno kupuju voće i povrće koje u sebi sadrži različite metale i pesticide. Razlog velike Potrošači mogu očekivati kvalitetnijezabrinutosti je nabavka velikih količina voća i povrća iz industrijskih zona i sa njiva koje se nalaze mlijeko.blizu frekventnih saobraćajnica. Unos ovakvih supstanci, naročito metala može izazvati akutnotrovanje kod potrošača. Potražite nas na: Portalmedia.ba,16 | BHPENZIONER | SEPTEMBAR 2011.
 14. 14. Skuplja voda Pitali smo građane Cijena vode u Istočnom Sarajevu poskupila Sarajeva šta misle o je sa 0.74 feninga na 0,82 feninga po kubiku, najskupljim osnovnim potvrdio je direktor „Vodovoda i kanalizacije“ životnim namirnicama. Siniša Perković. Cijena vode poskupila je u opštinama Istočno Novo Sarajevo, Istočna Koji proizvodi su Vam najskuplji Ilidža i Trnovo. On je naveo da je odluku o a koristite ih svakodnevno u poskupljenju vode donijela gradska Skupština, koja je mjerodavna za cijene na nivou domaćinstvu ? Vodovoda. Vildana Hadžihasanović: Ograničenjem MMF za BiH : Nisam razmišljala nešto puno oko toga, marži štite Rastu cijene, ali recimo da je hljeb siromašne ali ne i ekonomija najskuplji. Onih 400 gr. koliko dođe, za višečlanu porodicu Uredbom o je ništa. Odmah se moraju kupiti dva. ograničavanju marži Međunarodni monetarni fond (MMF) Imamo primjer u Hrvatskoj gdje je u prometu robe procijenio je da će BiH ove godine ostvariti štruca hljeba veća i samim tip isplativi- Ministarstvo trgovine privredni rast od 2,2 posto a u narednoj od ja, a kod nas je, slobodno ću reći, hljeb i turizma RS štiti od tri posto. više nalik spužvi. neporavdanog povećanja cijena osnovnih Prema procjeni, potrošačke cijene životnih namirnica one slojeve stanovništva istovremeno bi trebale porasti ove godine Edina Bosnić: čija je platežna moć najslabija, rečeno je u ovo za četiri a naredne za 2,5 posto. Prognoza Najskuplja mi je ministarstvu. Ministarstvo je ograničilo marže je data u sklopu izvještaja MMF-a o stanju higijena a sva- na so, mast, ulje, margarin, mlijeko, jogurt, privrede „Svjetski ekonomski izgledi“, koji kodnevno se koristi, šećer, hranu za dojenčad i hranu za bebe i ona se objavljuje dva puta godišnje. Izvještaj je trenutno je skuplja iznosi osam odsto na proizvode na veliko, ovog puta objavljen sa naslovom „Usporeni i od prehrambenih odnosno deset odsto na proizvode na malo. rast, rastući rizik“. proizvoda. Evo čak smo doživjeli pojeft- injenje Klasovog kruha, ali što se tiče higijene, za jednu četveročlanu poro- Olakšanje za potrošače: Novi narodni dućani dicu, ja garantujem da se daje i duplo na to, kao npr. za još jednu dvočlanu porodicu koja bi mogla živjeti od toga. Do sada registrovano preko 7.000 korisnika Zaista je skupo. S ciljem pomaganja potrošačima, Potrošačka zadruga EUROBIH je nakon intenzivnog Dragan Đurđević: planiranja i priprema otvorila prvi dućan Meni se na hranu u Sarajevu. Zbog velike zainteresovanosti najviše izvuku pare, potrošača za kupovinu u narodnim dućanima uopšteno na preh- i drugi gradovi su pokazali interes za učešće u rambene proizvode, općekorisnom projektu. mlijeko svaki dan, ma ima svakakvih U narednih mjesec dana u Varešu se očekuje sitnica bez kojih se ne može a pare otvorenje narodnog dućana. Na sam dan odoše. otvorenja svi posjetioci i potencijalni korisnici će imati priliku dobiti članske kartice, čija nezaposleni i osobe čije su firme pod stečajem Zulejha Jakupović: mjesečna cijena iznosi 1 KM. i nemaju primanja. Svi oni koji pripadaju Uglavnom hljeb Riječ je o dućanima zatvorenog tipa u kojima jednoj od spomenutih kategorija a žele da ispadne najskuplji, socijalno ugroženi mogu kupovati osnovne postanu kupci i dobiju karticu, treba da ponesu ali pored toga, i dosta životne namirnice s popustom od 30 posto. zadnji ček od penzije ili potvrdu od Zavoda nekih drugih stvari Pravo na izdavanje kupovne kartice imaju za zapošljavanje da su na birou, te da predaju iz prehrambenih proizvoda. penzioneri čija su primanja niža od 500 KM, dokumente na šalteru prodavnice.Intermezzo.ba i na Facebook.com SEPTEMBAR 2011. | BHPENZIONER | 17
 15. 15. INTERVJU Ibrahim Kapetanović, nastojim oform Ibrahim Kapetanović je penzioner iz Sarajeva koji slobodno vrijeme provodi koristeći Internet. Posebno je aktivan na Facebook-u, a kaže kako je ova društvena mrežaposebno korisna, kako zbog druženja, tako i radi aktiviranja šire društvene zajednice. Za BH Penzioner, Ibrahim otkriva šta je zanimljivo starijim ljudima na društvenim mrežama, te kako on provodi svoje slobodno vrijemeR edovno koristite Internet, a posebno ste aktivni na društvenoj mreži Facebook.Odakle interesovanje za Internet?Ja sam vjerovatno jedan od rijetkihkoji je prije četrdeset godina počeoraditi na računarima. Radio samservisiranje hardwarea računara i takosam se, kada su se pojavili windowsoperativni sistemi, prilagodio konce-ptu PC računara. Kako se mijenjala iunapređivala tehnologija i moj interesje rastao. Smatram da je neophodno dasvaki čovjek ulaže sam u sebe i zalažese za nadogradnju postojećeg znanja,jer se tako ujedno postaje i nezavisan.Ja sam se nakon pojave Facebooka vrlobrzo priklučio toj društvenoj mreži, na-kon čega mi je bilo lako doći u kontakt Posebno su mi zanimljivi komunikacijski alati poput MSN- a i Skype-a, jer omogućavaju video konverzaciju Koristite li, pored Facebooka, još neke društvene ali i WiFi mreži pa mi je lako neprestano prelaziti iz of- medije? fline u online svijet. Trenutno radim na projektu koji bi Što se tiče društvenih medija, pokušavam ograničiti trebao pomoći uvezivanju penzionera u širu bh. internet svoje prisustvo na istim jer često offline i online nisu zajednicu. u skladu kojeg mi „stariji“ poznajemo. Posebno su mi Šta Vam je u posljednje vrijeme posebno zanimljivo zanimljivi komunikacijski alati poput MSN- a i Skype-a na Internetu? , jer omogućavaju video konverzaciju sa prijateljima Obzirom da još uvijek nisam išao na godišnji odmor, za koje sam mislio da su trajno izgubljeni i odavno a za prosječnog penzionera mnogo vremena provodim zaboravljeni. Penzionerima, a posebno penzionerkama, radeći, posjećujem stranice turističkih agencija i razma- je izuzetno zanimljiva i mreža www.badoo.com, što je tram različite ponude. Još uvijek se nisam odlučio da u suštini komunikacijski alat za sve ljude koji, željni li ću odmor provesti na planini ili moru, pa se tako normalne i opuštene komunikacije, žele zaboraviti tešku informišem o različitim cijenama i aktuelnim online svakodnevicu. ponudama. Da li se smatrate Internet- ovisnikom? Prema Vašem mišljenju, možemo li uskoro očekivati Na to pitanje je teško odgovoriti jer niti jedan ovisnik ne aktivniju Facebook penzionersku zajednicu u BiH? želi priznati svoju ovisnost. Zasigurno ste već komunici- Ja ću uz pomoć mladih ljudi koji su spremni pomoći u rali s pušačima kojih je u BiH mnogo. Iskreno, ne bih aktiviranju penzionera na Internetu, pokušati oformiti priznao ovisnost, mada moja okolina primjećuje da sam mrežu koja će uvezati penzionisane osobe sličnih inte- često prisutan na Internetu. Kako sam često prisutan i u resa, u cilju stvaranja prostora za razmjenu mišljenja, Ka5aN Cafeu (www.Ka5aN.ba), koji je ujedno i prvi so- nadam se da će mi i ekipa BH Penzionera u tome cial network cafe u BiH, imam stalni pristup računaru, svesrdno pomoći. Potražite novi broj BH Penzion
 16. 16. INTERVJU iti mrežu koja će uvezati penzionere Ne možemo biti zadovoljni ovakvim položajem, trebali bi nastupati aktivnije, agresivnije i odlučnije Koliko ste zadovoljni stanjem penzionera u BiH? Penzioneri su mirni i šute, ne pokazuju nezadovoljstvo aktuelnom a teškom situacijom u BiH. Ne možemo biti zadovoljni ovakvim položajem, trebali bi nastupati aktivnije, agresivnije i odlučnije. Ne mogu da shvatim da nam rukovodici Zavoda MIO/PIO i Zavoda PIO RS putem tradicionalnih medija poručuju kako ne treba da se brinemo za isplate penzija i mirovina. Istina je potpuno drugačija, penzioneri u BiH su svojim radom i zalaganjem pošteno stekli svoja prava na puno veće naknade, a ironija je u tome što penzije nikada nisu usklađene sa primanjima, te zbog toga većina penzionera postaju socijalni slučajevi ili korisnici javnih kuhinja. Smatram da bi se entitetska udruženja penzionera trebala ujediniti, jer bi to uveliko pomoglo stanju penzionera u BiH. Tragično je da penzioneri kao i nezaposleni u BiH čine značajan dio populacije, ali se redovno razdvajaju, posebno pred izbore kada glasaju pogrešno i ostaju bez svojih predstavnika u izvršnoj i državnoj vlasti iako postoje i stranke penzionera i umirovljenika koje su i jedini legitimni predstavnici penzionerske populacije. Može li internet to stanje promijeniti i kako? Obzirom na mali broj penzionera prisutnih na Internetu, a imajući u vidu i to da se ljudi ne žele eksponirati, to je vrlo teško.Ljudi u BiH žive u strahu, a penzioneri posebno jer tradicionalni mediji stvaraju strah čak i pri isplati pen- Svako od nas uživa u svojoj privatnosti zije ili mirovine koja mnogima osigurava egzistenciju. Internet nam svima i toplini svog doma, pa tako penzioneri može pomoći i omogućiti da mnoge stvari budu jasnije i transparentnije. i bez izlaska na ulicu, a štedeći svoje Osim interneta, na što najviše trošite slobodno vrijeme? zdravlje mogu neometano komentari- Slobodno vrijeme provodim u prirodi, u šetnjama pored rijeke ili kroz šumu. sati, ali i utjecati na sve što nas danas Mislim da penzioneri trebaju birati lagane šetnje i ne forsirati se, kako ne bi okružuje. Teško je biti prvi, ali ja sam trošili energiju, a ipak ostali u dobroj fizičkoj formi. jedan od prvih. Penzioneri su iznimno brojni, ali mi se čini da svoju snagu ne sa ljudima sa kojima sam želio komu- intervjua ću i mnoge vršnjake potaći znaju adekvatno prikazati niti u offline nicirati. Posebno me iznenadilo kako na korištenje novih medija, društvenih niti u online svijetu. Trudit ću se da ih je lako doći do mnogih meni poznatih mreža i potpuno novih kanala komu- podučim i usmjerim, kako bi nam svima ljudi putem ove društvene mreže. Počeo nikacije koju su čak i penzionerima bilo bolje. sam i sklapati nova prijateljstva, ali i jefitini i lako dostupni. Svi koji su počeli Kako koristite svoje vrijeme na osvježavati stara i odavno izgubljena slijediti moj primjer vrlo brzo su postali Internetu, koje stranice najviše poznanstva. Smatram da je svako novo komunikativni te su lako zaboravili posjećujete? poznanstvo korisno i dragocjeno, a da samoću i udaljenost od svojih najmilijih. Na Internetu uz jutarnju kafu prelistam godine ne bi trebale biti prepreka izgradnji Takva komunikacija je bila i povod oku- dnevnu štampu i tako napravim prijateljskih veza među ljudima koji pljanja mojih prijatelja penzionera kao i značajnu uštedu jer čitanje dnevnih nam do tada nisu bili poznati, barem ne aktivnih i često atraktivnih penzionerki novina nije jednoličan proces u BiH, u offline svijetu. koje dokazano razbijaju stereotipe. interesuju me i vijesti iz regiona jer Da li Vam je bilo komplikovano savla- Šta je na Facebooku zanimljivo se naravno kao i većina penzionera u dati Internet, prvenstveno Facebook? penzionerima? regiji suočavam sa sličnim problemima. Obzirom da sam se bavio računarima, Vrlo interesantno je da penzioneri Koristim društvene mreže, posebno nije bilo teško savladati korištenje In- na Facebooku mogu prodiskutovati Facebook koji je i osnovni kanal komu- terneta i novih masovnih medija. Mis- svako društveno dešavanje bez trošenja nikacije sa prijateljima raseljenim po lim da sam već potaknuo, a nakon ovog telefona i čekanja na telefonskoj liniji. cijelom svijetu.nera od 15. decembra širom BiH
 17. 17. VIJESTIU Dvorovima se okupiloviše od 900 penzionera Niz aktivnosti za poboljšanje statusa penzioneraNa 15. tradicionalnom skupu prisustvovali su i Na redovnoj godišnjoj Također se raspravljalo odruženju penzionera Petar Đokić, ministar rada skupštini Saveza traženju boljeg finansira-održanom 28. septembra, i boračko – invalidske umirovljenika u HNŽ–u nja Saveza umirovljenikakoje organizuje bijeljinsko zaštite RS–a, Rade Rakulj održanoj u Mostaru, HNŽ–a i boljoj saradnji saUdruženje penzionera u – predsjednik Udruženja izaslanici iz svih penzion- Zavodom PIO/MIO FBiH.Dvorovima, okupilo se penzionera RS–a i Jovan erskih udruženja u FBiH Uz donesene zaključkeviše od 900 pripadnika ove Krkobabić – predsjednik raspravljali su o problemi- najavljena je i saradnja ipopulacije iz Hrvatske, Udruženja penzionera Srbi- ma i materijalnom stanju sa drugim penzionerskimSrbije i Republike Srpske. je, te brojne ugledne zvanice penzionera, poboljšanju udruženjima izvan HNŽ–aOvom imponzantnom i predstavnici lokalne vlasti. zdravstvene zaštitite. sa zajedničkim interesima. Izuzetne penzije u RS-u od sada iz budžeta Izuzetne penzije u RS–u Rade Rakulj rekao je da neće više biti regulisane postoji niz prednosti toga Zakonom o PIO, već zako- što su prava na izuzetne nom o izmjeni i dopunama penzije odvojene iz Zakona Zakona o odlikovanji- o PIO, te da je to praksa i ma i priznanjima. U u ostalim zemljama. Pravo Penzije obrazloženju prijedloga za- na izuzetnu penziju imaju kona o izmjeni i dopunama stanovnici koje Vlada RS-a putuju čak Zakonama o odlikovanjima daje RS za posebne zasluge proglasi zaslužnima, a i u Australiju i priznanjima stoji da se osporena zakonska odredba i kao takvi ne pripadaju zakonu o PIO. Predsjednik trenutno izuzetnu penziju putem Fonda PIO prima 39 Penzije zarađene u Udruženja penzionera RS–a odnosi na priznanje koje korisnika. Republici Srpskoj Fond MIO šalje na gotovo 14 000 adresa Jedino Posušje u ZHŽ-u nema dom penzionera u 12 zemalja svijeta, ne računajući Srbiju Na sastanku u Posušju unatoč esencijalnoj listi i FBiH. Među tim Predsjedništvo Zajednice lijekova, jako loša jer nije zemljama su Češka, udruga umirovljenika obuhvatila hronične bolesti Francuska, Švedska, Zapadnohercegovačke koje pogađaju brojne pa čak i u Australija. županije raspravljalo je umirovljenike. Zaključeno Prema riječima Ti- o životnim pitanjima i je da je rad udruga na homira Joksimovića, poteškoćama umirovlje- razini županije relativno glasnogovornika nika u Širokom, dobar, s obzirom da se or- Fonda MIO RS, od Ljubuškom, Grudama i ganizira nabavka zimnice oko 231 500 korisnika, Posušju. Potvrđeno je kako na rate, besplatnih cjepiva, koliko trenutno ima više od 60 odsto umirov- liječenje s popustom od razini ZH županije nema ovaj fond, 192 500 je s ljenika prima minimalnu 40 odsto, itd. Naglašeno svoj dom pa ni mogućnosti prebivalištem u RS–u. mirovinu od 310 KM, a je kako Udruga umirovlje- za okupljanje i još bolji da je zdravstvena zaštita, nika u Posušju jedina na rad.18 | BHPENZIONER | OKTOBAR 2011.
 18. 18. VIJESTIProgram osposobljavanja njegovatelja za stara i nemoćna licaU Banjoj Luci je 27.09. obavljanje poslova njegepredstavljen „Program starih osoba. S obziromosposobljavanja za obavlj- da su partneri i donatorianje poslova njegovatelja ovog programa obezbi-i njegovateljica za stara jedili najveći dio sredstavai nemoćna lica“ koji će za njegovo provođenje,realizovati Ustanova za polaznici će plaćati samoobrazovanje odraslih malu participaciju u iznosu„Socijalno – edukativni od 250 KM. Projekatcentar“ Banja Luka. Ovaj zajednički provode Caritasprogram je formalni vid Austrije i Caritas BK BiH,obrazovanja kojim se stiče uz finansijsku podrškuzavršno javno uvjerenje Austrijske razvojneo osposobljavanju s agencije i Vlade Gornjemogućnošću upisa u i dinamičnom programu teorije, vježbi i praktične Austrije. Upis prve gener-radnu knjižicu. Radi se od ukupno 500 časova. nastave kojim se zadovol- acije polaznika traje do 14.o izuzetno kvalitetnom Časovi su kombinacija javaju osnovni standardi za oktobra 2011. godine. Održan drugi regionalni simpozij o rijetkim bolestimaU Amfiteatru Kliničkogcentra Univerziteta u Sara-jevu, pod pokroviteljstvomministra zdravstva Feder-acije BiH prof. RusmiraMesihovića, 15. septembraodržan je drugi region-alni simpozij o rijetkim značajno opterećuju nebolestima pod nazivom samo oboljelog, nego i cijelu„Dostupnost biotehnoloških porodicu. S obzirom da suterapija za liječenje rijetkih rijetke, malo je stručnjaka, abolesti“. Simpozij su organi- šira javnost nije upoznata sazovali stručnjaci Kliničkog njihovim kliničkim tokom,centra, uz organizacijsku mogućnostima dijagnostike,podršku multinacionalne liječenja i prevencije. Zatokompanije Solpharm sa smo se i okupili po drugisjedištem u Zagrebu. Rijetke put u Sarajevu kako bismometaboličke bolesti su od pokušali unaprijediti strukuposebnog interesa jer za da prepozna rijetke bolesti,njih, zahvaljujući napretku te da omogući bolesnicimau kliničkim istraživanjima kvalitetniju obradu i što ra-posljednjih deset godina, nije postavljanje dijagnoze, apostoje lijekovi. i ukoliko postoji, savremenu„Rijetke bolesti su pretežno terapiju“ - istakla je prof. dr.hronične i progresivne, Halima Resić, šefica Klinikeneke su i smrtonosne, te za hemodijalizu. OKTOBAR 2011. | BHPENZIONER | 19
 19. 19. Revizija poslovanja Povećanje Moja banka: Vakcina Fonda Intervju: Baka i glavu penzija Posebne PIO RS Vjekoslav deda po čuva anuliran pogodnosti Čamber mjeri svih za penzionere BESPLATNO BROJ 2BROJ 1 BESPLATNO Šta nam donosi reforma PENZIJSKOG Ibrahim Kapetanović: SISTEMA? Nastojim oformiti mrežu koja će uvezati penzionere Potražite novi broj BH Penzionera od 15. decembra širom BiH Potražite nas i na
 20. 20. KORISNI SAVJETI Jednostavnim trikovima dočistije odjeće i ugodnijeg domaDolazak hladnijih dana znači i mnogoviše vremena provedenog u domu,kako za najstarije ukućane, tako i za onenajmlađe. Više vremena u kući istovre-meno znači i više aktivnosti unutarzidina Vašeg doma, a sa tim, naravno,dolaze i nove mrlje koje je jako teškoodstraniti. U nastavku Vas redakcija BHPenzionera savjetuje kako da odstraniteneke od „najizdržljivijih“ mrlja, ali ikako da na jednostavan način uljepšatesvakodnevnicu.Požutjele stolnjake, posteljinu i bijelorublje možete vratiti u „početno“ stanjeako u mašinu za pranje rublja u voduza zadnje ispiranje dodate čašu (1,5dcl) octa ili limunske kiseline. Limun Mjericu deterdženta za osjetljivo rublje isprati vodom u kojoj je otopljeno maloje izvrstan za uklanjanje mrlja od trave, otopite u hladnoj vodi i ostavite odjeću deterdženta. Mrlje možete pokušativoća i povrća. nekoliko minuta da se natopi. Zatim ukloniti i tako da taj dio tkanine rasteg-Ukoliko niste stigli rublje na vrijeme je pažljivo pritišćite, bez trljanja. Još nete preko neke posude i pustite vreluizvaditi iz perilice, neugodan miris punu pjene, prebacite u hladnu vodu vodu na mrlje. Na umrljana mjesta možemožete ukloniti ukoliko rublje isperete u s omekšivačem. Zatim lagano isperite se i staviti glicerin, a zatim isprati vo-vodi sa omekšivačem ili bijelim octom. vodom. Pažljivo je podignite i ocijedite, dom. Staru mrlju od bijele kave očistitiA ako ste stavili ste previše bjelila i pritišćući je čistim ručnikom, zatim razrijeđenim amonijakom te odmahrublje ima nepodnošljiv miris, vratite ga je položite na ravnu površinu. Kad se isprati. Dodatni savjet – oprezno sau perilicu, dodajte žlicu 12-postotnog osuši, stavite je u celofansku vrećicu i amonijakom.hidrogena, nekoliko puta isperite i na stavite na nekoliko sati u duboko zamr- Mrlje od voska i žvakačih guma ostru-kraju dodajte omekšivač. zavanje. Bit će čista i mekana i neće gati i usisati, preko ostatka staviti novinuPrijatniji miris odjeće i posteljine nakon gubiti dlačice barem neko vrijeme. i preći zagrijanom peglom. Mrlje odpranja i peglanja možete postići sa neko- Za uklanjanje mrlja od ruža za usne na žvakaće gume također se mogu uklonitiliko veoma jednostavnih trikova. U vodu svili upotrijebite trietilen, a na lanu i i na sljedeći način: struganjem ukloniteza parnu peglu/glačalo dodajte nekoliko pamuku prijeđite komadićem vate nato- što je više moguće, zatim natopitekapi eteričnog ulja lavande. Ako je la- pljene alkoholom ili eterom. otopinom amonijaka i octa i operitevanda kvalitetna uopšte ne ostavlja mrlje Mrlje od bijele kafe i kakaa najbolje deterdžentom. Žvakaću gumu na kosina tkanini, a za smanjenje glavobolje je odmah preliti hladnim mlijekom i natrljati kockicom leda pa lagano izvući.i lakši san posteljinu ispeglajte i do-bro naparite ovom smjesom. Za malointenzivniji miris posteljinu natopiteovom smjesom ili u vodu dodajte maloviše eteričnog ulja. Također se u zadnjuvodu za ispiranje rublja u perilici možeukapati 10-15 kapi omiljenog eteričnogulja. Vaše odjeća će imati potpunodrugačiji i prirodniji miris.Sodu bikarbonu možete koristiti za ukla-njanje neugodnih mirisa iz namještaja.Posipa se po suhom tepihu ili tapeci-ranom namještaju, ostavi da djeluje15 minuta ili više po potrebi, pa ondausisajte.Svu odjeću od čiste vune perite ručno. OKTOBAR 2011. | BHPENZIONER | 21
 21. 21. ZDRAVLJESrce - Glavni i srednji organ Jedan od organa koji nikada ne odmaraju. Bez prestanka može raditi i više od 100godina. Zbog toga je neophodno nešto više naučiti o ovom organu i održati ga zdravim, posebno u trećoj životnoj dobiS vi organi imaju svoje određene je povezano sa kardiovaskularnim funkcije. Ukoliko su organi bolestima. Taj kratkotrajni užitak potpuni i zdravi, u potpunosti će udisanja otrovnog dima uzrokuje ii ispunjavati svoju funkciju. Ukoliko cijeli niz drugih zloćudnih i fatalnihje određeni organ bolestan, obavljanje bolesti, poput raka pluća, jednjaka,njegove funkcije je poremećeno i želuca, mokraćnog mjehura i drugihotežano. Pa tako, ukoliko oboli ruka, organa. Pušači su četiri puta izloženijiona neće moći doticati i stiskati. srčanom udaru od nepušača. Prestank-Ukoliko oboli oko, njime se neće moći om pušenja činite jednu od najefikasni-promatrati i gledati. Ako oboli jezik, jih stvari za očuvanje vašega zdravlja,govor će biti otežan. Proširi li se bolest smanjujete rizik od bolesti srca za čakcijelim tijelom, tijelo će se otežano 50 odsto.kretati, oslabit će i uskoro postati Jedan od rizičnih faktora koji dopri-nepokretno i nefunkcionalno. nose nastanku bolesti srca svakako je iUkoliko se srce razboli, tada ono neće tjelesna neaktivnost. Naime, svjedociispunjavati svoju osnovnu funkciju smo da napredak tehnologije smanjuje– održavanje organizma u životu. potrebu za fizičkim radom u gotovoNažalost, sve je više pokazatelja da svim segmentima savremenog društva.ovaj organ iz dana u dan kod mnogih 4. Povišen krvni pritisak Za održavanje zdravlja i sprečavanjeljudi prestaje da ispunjava svoju 5. Tjelesna težina razvoja hroničnih bolesti potrebna jefunkciju. Pa tako bolesti srca i krvnih 6. Tjelesna neaktivnost redovna fizička aktivnost prilagođenažila najčešći su uzrok smrti u BiH. 7. Stres dobi i zdravstvenim mogućnostima.Prema statističkim podacima svaki 8. Nezdrava ishrana Značaj tjelesne aktivnosti je višestruk.drugi građanin BiH umire zbog bolesti 9. Prekomjerno konzumiranje alkohola Ona pozitivno utječe na metabo-srca i krvnih žila. Najčešći uzrok smrti lizam masti, snižava krvni pritisak,u općoj populaciji, a samim time i Prevencija pridonosi smanjenju prekomjernemeđu srčanim bolestima, je ishemi- Dobra stara poslovica kaze “Bolje tjelesne težine uz uvjet provođenjajska bolest srca. To je stanje karak- spriječiti nego liječiti”. U ovom slucaju pravilne prehrane, smanjuje razinuterizirano smanjenim protokom krvi prevencija je ključni faktor. Zašto? Pa šećera u krvi (dijabetes), održavakroz srčane krvne žile, najčešće zbog prije svega pod pojmom prevencije, u gustoću kostiju itd. Kada god je toateroskleroze, što dovodi do smanje- ovom slucaju bolesti srca, podrazumi- moguće, vožnju automobilom zami-ne opskrbe srca kisikom i hranjivim jevamo sve postupke koje činimo da jenite pješačenjem, a vožnju dizalomtvarima te oštećenja srčanog mišića, a spriječimo pojavu bolesti.samim time i funkcije srca. Pušenje je jedna od najgorih ljudskihUz ishemijsku bolest srca, među 10 navika koja stvara ovisnost, a direktnovodećih uzroka smrti u regionu, su jošcerebrovaskularne bolesti te zatajenjesrca. Danas se zna da mnogi uzroci po-goduju nastanku bolesti srca i krvnihžila. Na neke od tih uzroka, kao štosu spol, dob i naslijeđe, ne možemoutjecati. Na druge možemo utjecati,bilo da ih liječimo, bilo da utječemo nasmanjenje štetnih navika.Uzroci na koje možemo djelovati:1. Povišene masnoće u krvi2. Pušenje3. Šećerna bolest (Diabetes)22 | BHPENZIONER | OKTOBAR 2011.
 22. 22. ZDRAVLJEn kardiovaskularnog sistema salatama, ali ne treba ga konzumirati u velikim količinama. Starije osobe koje imaju uz povećan holesterol i povećane trigliceride ne smiju uzimati jabučno sirće s medom, što se ponekad preporučuje kao “narodni lijek”, jer će med sigurno povećati trigliceride u krvi. Crveni luk je prebogat sastojcima za zamijenite penjanjem stepenicama. to namirnice bogate ugljikohidratima, zdravlje srca, a od davnina je omilje- Tjelesna aktivnost i pravilna ishrana ali i vitaminima, mineralnim tvarima ni sastojak kuhinja diljem svijeta. uveliko pomažu u otklanjanju stresa. i dijetalnim vlaknima. Tokom dana Većinu aktivnih komponenata luka Ishrana zauzima posebno mjesto na pijte minimalno tri litra tekućine: dva čine sumporne komponente, primjeri- ovoj skali. Moramo birati hranu koja litra vode, te jedan litar rasporedite ce alil-propil disulfid (APSD), kojoj sadrži malo kalorija, a više hranjivih na prirodne sokove od voća i povrća, možemo zahvaliti karakterističan tvari. Dobar odabir su meso i riba, nemasno mlijeko, supe i čajeve. Crni miris i okus luka te flavonoidi, te proizvodi s malim udjelom masti. i zeleni čaj u sebi sadrži kofein, pa posebno kvercetin, a dobar je izvor i Treba ograničiti unos masnih kiselina njima zamijenite jutarnju kafu i unapri- kroma te vitamina C. i holesterola. Unos masti mora biti jedite svoje zdravlje. Svakodnevno umjeren, ne veći od 30 odsto cjelo- konzumiranje zelenog čaja smanjuje dnevnog unosa energije. Na taj način rizik od kardiovaskularnih bolesti za smanjit će se mogućnost nastajanja 25 odsto, a smanjuje rizik i od drugih srčanih bolesti i drugih hroničnih oboljenja, te na taj način produžava bolesti. Najveći izvor energije trebao životni vijek. bi biti iz voća, povrća i žitarica. Sve su Šta kaže narodna medicina Sirovi češnjak može smanjiti količinu holesterola u krvi za deset odsto, te ima i više drugih pozitivnih učinaka u Upravo tim komponentama suzbijanju ateroskleroze. Konzumiranje možemo zahvaliti njegovo blagotvo- češnjaka, pogotovo neprerađenog, rno djelovanje na zdravlje. I luk može se preporučiti osobama s se najčešće spominje u kontekstu povećanom količinom holesterola u održavanja zdravlja srca i krvožilja. Ta krvi, te ostalima s povećanim rizikom poželjna osobina rezultat je djelovanja od ateroskleroze, ali i zdravima u aktivnih tvari za koje se vjeruje da svrhu prevencije. Jabučno sirće ima određene učinke pomažu u smanjenju povišene razine u smislu smanjenja holesterola u holesterola i homocisteina u krvi te u krvi koji se mogu objasniti time što smanjenju povišena krvnog pritiska – sadrži pektin iz jabučne kore. Jabučno vodećih uzroka rizika za razvoj bolesti sirće može se koristiti kao dodatak srca. OKTOBAR 2011. | BHPENZIONER | 23
 23. 23. 24 | BHPENZIONER | OKTOBAR 2011.

×