BH Potrosac II

673 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
673
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BH Potrosac II

  1. 1. Obavezno sačuvati„BH Potrošač“ će u nastavcima objavljvati Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini. Ciljnam je da svaki naš čitalac BUDE INFORMISAN o zakonskim odredbama koje ga štite u slučajukršenja potrošačkih pravaNASTAVAK 1. proizvode. (2) Trgovac je obavezan da prodaje proizvode, (9) Robom se smatraju i proizvodi i nepokretna odnosno pruža usluge svim potrošačima podZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA imovina. istim uslovima. Ako pojedinim grupamaU BOSNI I HERCEGOVINI (10) Usluga je svaka djelatnost čija je namijena odobrava posebne uslove (porodilje, mladenci, da bude ponuđena potrošačima. invalidi, penzioneri i dr.), oni treba da su jasno is-I – OPŠTE ODREDBE taknuti na prodajnom mjestu. Član 2. (3) Trgovac je obavezan da isporuči potrošačuČlan1. Potrošač se ne može odreći niti biti uskraćen za plaćeni proizvod ili uslugu.(1) Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Herce- prava koja su mu data ovim Zakonom. (4) Trgovcu je zabranjena diskriminacija bilogovini (u daljem tekstu: Zakon) uređuje odnose kojeg potrošača, naročito odbijanjem prodajeizmeđu potrošača, proizvođača i trgovaca na teri- Član 3. proizvoda koji je izložen ili na drugi načintoriji Bosne i Hercegovine. Osnovna prava potrošača su: pripremljen za prodaju, ili odbijanjem pružanja(2) Na odnose i slučajeve iz oblasti zaštite a. pravo pristupa osnovnoj robi i uslugama usluga koje se mogu obaviti, ili uslovljavanjempotrošača koji nisu regulisani ovim Zakonom b. pravo na obrazovanje o pitanjima potrošača prodaje proizvoda ili pružanjem usluga proda-primjenjivaće se odredbe Zakona o hrani c. pravo na sigurnost i zaštitu života i zdravlja jom drugih proizvoda ili pružanjem drugih us-(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj d. pravo na informisanost luga.50/04), Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda e. pravo na izbor(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj f. pravo da bude saslušan i zastupan Član 8.45/04) te odgovarajuće odredbe zakona kojima g. pravo na naknadu štete i kompenzaciju (1) Trgovac je dužan da rasprodaju proizvoda ob-se uređuju obligacioni odnosi u Bosni i Herce- h. pravo na život i rad u zdravoj i održivoj okolini. javi na način uobičajen u mjestu prodaje.govini. U slučaju nedoumice ili sukoba odredaba, (2) Proizvod koji je na rasprodaji mora biti jasnoprimjenjivaće se odredba koja pruža veći stepen Član 4. i vidljivo označen cijenom prije i cijenom nakonzaštite potrošačima. Nadležni organi za zaštitu potrošača u Bosni i sniženja.(3) Potrošač je svako fizičko lice koje kupuje, stiče Hercegovini imaju glavnu odgovornost za pro- (3) Ako je procenat sniženja cijena objavljen uili koristi proizvode ili usluge za svoje lične movisanje i implementaciju prava potrošača. rasponu, najveći procenat sniženja treba da sepotrebe i za potrebe svog domaćinstva. odnosi najmanje na jednu petinu vrijednosti svih(4) Proizvođač je svako fizičko ili pravno lice koje Član 5. proizvoda na rasprodaji.posluje u Bosni i Hercegovini, bez obzira na vrstu Zahtjevi iz oblasti zaštite potrošača uzimaće se uili oblik vlasništva, javno ili privatno, koji u cjelini obzir prilikom definisanja i implementacije os- Član 9.ili djelimično proizvodi proizvod ili pruža uslugu. talih politika i aktivnosti nadležnih organa u Proizvod koji je na rasprodaji, jer mu uskoro is-Prema definiciji proizvođač je: Bosni i Hercegovini. tiče rok upotrebe, treba dodatno imati vidljivo is-a. svako lice koje uvozi proizvod ili uslugu u BiH, taknut krajnji rok upotrebe.b. svako lice koje stavljajući svoje ime, robni žig, Član 6.logotip, etiketu ili drugu karakterističnu oznaku Trgovci i druga pravna i fizička lica koji, u skladu Član 10.na proizvod predstavlja sebe kao proizvođača. sa ovim Zakonom, potrošačima isporučuju (1) Trgovac koji putem na rasprodaji prodaje(5) Trgovac je svako lice koje direktno ili kao proizvode ili pružaju usluge obavezni su da proizvod sa nedostatkom ili greškom, dužan jeposrednik među drugim licima prodaje posluju na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni takav proizvod fizički odvojiti od redovne pro-proizvode ili pruža usluge potrošaču. i Hercegovini i da u pisanim dokumentima ko- daje ispravnog proizvoda i da vidljivo istakne da(6) Proizvođač koji direktno dostavlja robu ili us- riste puni naziv firme i sjedišta, ili skraćeni naziv se radi o prodaji proizvoda sa nedostatkom ililuge potrošačima takođe se smatra trgovcem. firme, ako je takav naziv upisan u sudski ili greškom, te svaki pojedinačni proizvod posebno(7) Proizvod je svaka stvar nastala kao rezultat zanatski registar i sjedište. da označi.ljudske djelatnosti namijenjena potrošačima ili je (2) Trgovac je dužan upoznati kupca o tome uvjerovatno da će je koristiti potrošači, isporučena, II -OBAVEZA OBAVLjANjA TRGOVINSKE čemu se sastoji nedostatak ili greška nabez obzira da li će biti plaćen ili ne, u toku komer- DJELATNOSTI NA POŠTEN NAČIN proizvodu.cijalne djelatnosti, i bez obzira da li je nova, ko- (3) Trgovac koji prodaje proizvode kojima uskororišćena ili prepravljena. Član 7. ističe rok upotrebe, dužan je da takve proizvode(8) Proizvodi obuhvataju gotove proizvode kao i (1) Trgovac je obavezan da prodaje proizvod, fizički odvoji od redovne prodaje ostalihsirovine i sastavne dijelove. Oni obuhvataju sve odnosno pruža uslugu potrošaču na način koji proizvoda i vidljivo istaknuti da se radi o prodajivrste proizvoda, uključujući i poljoprivredne nije u suprotnosti s dobrim poslovnim običajima. proizvoda kojima uskoro ističe rok upotrebe. "2 | BHPotrošač
  2. 2. Savez udruženja potrošača BiH: Poskupljenjestruje je udar na već osiromašne potrošačeSavez udruženja potrošača Bosne i Hercegovine upozo- energije traži za domaćinstva i to više od 30 odsto.rio je da bi poskupljenje struje za više od 30 odsto, ko- “Ogorčeni smo takvim zahtjevom jer cijenimo da biliko traži elektroprivredno preduzeće, bio težak udar na takvo povećanje koje bi trebalo da stupi na snagu od 1.već osiromašene potrošače. jula znatno izazvalo poskupljenja i drugih namirnicaNa konferenciji za novinare u Sarajevu povodom zaht- značajnih za životni standard građana”, kazao je Raši-jeva za povećanje cijene električne energije domaćin- dović.stvima od Elektroprivrede BiH, predsjednik Skupštine “Apelujemo na FERK da taj zahtjev razmotri sa poseb-Saveza udruženja potrošača BiH Murat Rašidović je nom odgovornošću, uvaži ekonomsko-socijalnukazao da su udruženja potrošača proučila taj zahtjev i situaciju i da, ako se odluči na povećanje cijena, to budeutvrdili da se najveći procent poskupljenja električne minimalno” , kazao je Rašidović.U RS hljeb neće pojeiniti Savez sindikata RS Potrošačka korpa u maju 1.758 KM, prosječna plata 816 KM Sindikalna potrošačka korpa za njegu zdravlja 76,19 KM. četvoročlanu porodicu u Republici Srpskoj Prosječne isplaćene neto plate u maju bileIako su mlinari u Republici Srpskoj snizili cijene brašna u /RS/ za maj koštala je 1.758 KM, što je za su najviše u finansijskom posredovanjuveleprodaji na 82 feninga po kilogramu do pojeinjenja 1,09 odsto skuplje u odnosu na aprilsku i sa 1.225 KM i manje su od aprilskih za 7,62hljeba neće doći jer pekari tvrde da to još nije dovoljno za prosječnoma platom od 816 KM za nave- odsto, a najniže u ugostiteljstvu 555 KM,pojeinjenje osnovnog peciva. deni mjesec bila je pokrivena sa 46,4 odsto. što je u odnosu na april povećanje odPekari objašnjavaju da sadašnja cijena brašna nije ni na U Srpskoj je u maju najviše poskupio pre- 3,35 odsto.nivou kalkulacije i da bi do pojeinjenja moglo doći tek ako voz za 1,3 odsto, obuća i odjeća za 0,6 odsto, te hrana i Prosječna plata u prerađivačkoj industriji iznosila je 569cijena brašna bude spuštena na 65 feninga po kilogramu. bezalkoholna pića za 0,3 odsto, saopšteno je iz Saveza KM, u građevinarstvu 592, ribarstvu 594, poljoprivredi iPredsjednik Udruženja pekara Republike Srpske Saša sindikata RS. šumarstvu 595, trgovini 603 i komunalnim i uslužnimTrivić rekao je da u ovom trenutku nema nikakvih naznaka Četvoročlana porodica u RS je u prošlom mjesecu za djelatnostima 621 KM.da bi cijena hljeba mogla biti niža, dodajući da sadašnja ci- nabavku prehrane izdvajala 676,62 KM, za stanovanje i U Sindikatu ističu da ovi podaci treba da budu još jednojena brašna od 82 feninga po kilogramu nije ni na nivou komunalne usluge 490,64 KM, za prevoz 185,40 KM, za upozorenje da u Srpskoj već duže vrijeme neopravdanokalkulacija, tako da se ne može očekivati pojeinjenje odjeću i obuću 149,40 KM, za održavanje domaćinstva najteže živi više od 160 000 radnika u privredi, kojimahljeba. 101,61 KM, obrazovanje i kulturu 78,81 te za higijenu i Vlada mora posvećivati daleko veću pažnju. Traže da se donese odluka o zaštiti domaće proizvodnje BH poljoprivrednici dijelili krastavce Dijeljenjem krastavaca iz domaće proizvodnje is- Evropi. Pejić je pozvao građane BiH da nesmetano i pred zgrade zajedničkih institucija BiH Udruženje bez straha konzumiraju domaće proizvode, te poz- poljoprivrednika u BiH iskazuje nezadovoljstvo vao vlasti u BiH da u roku od 30 dana formiraju nivoima. svojim položajem u zemlji. Savjet ministara BiH. “Ako do toga ne dođe, blokiraćemo granične Predsjednik Udruženja Miro Pejić rekao je da je On traži da se donese odluka o zaštiti domaće prelaze u oba entiteta”, poručio je Pejić dodavši da povrće iz domaće proizvodnje, pored prekom- proizvodnje i da se donese odluka o oporezivanju ako i to ne urodi plodom, poljoprivrednici iz BiH jernog uvoza u proteklim godinama, sada doživjelo luksuzne robe kako bi se osigurala značajna sred- će formirati šatorsko naselje pred institucijama i još lošiji plasman zbog negativne kampanje u stva za podsticaj u poljoprivredi na entitetskim blokirati unutrašnje saobraćajnice. Indeks potrošačkih cijena u RS u maju je veći za 0,2 odsto Ukupan indeks potrošačkih cijena u Republici Srp- za 0,1 odsto. skoj u maju je veći za 0,2 odsto nego u aprilu, po- U maju je smanjen indeks odjeljka zdravstvo za 0,1 daci su Zavoda za statistiku RS. odsto, kod stanovanja za 0,5 odsto, a kod odjeće i Indeks odjeljka prevoza u maju je povećan za 1,3 obuće za 0,6 odsto. odsto, hrane i bezalkoholnih pića za 0,3 odsto, dok Indeksi cijena odjeljaka komunikacije i obrazovanja je kod namještaja i pokućanstva indeks cijena viši ostali su nepromjenjeni. BHPotrošač| 3
  3. 3. Nova bakterija hara EvropomEnterohemoragijska ešeriSvjetska zdravstvena organizacija objavila je kako je tip bakterije Ešerihijekoli potpuno nova, dosad još neviđena vrstaOd posljedica zaraze bakterijom enterohemor-agijska ešerihija koli do sada je preminulo 39ljudi. Broj smrtnih slučajeva i novooboljelihsvakodnevno raste. Od 38 njemačkih žrtava,većina je umrla od hemolitičko uremijskog sin-droma (HUS), a ostale od drugih komplikacijanastalih usljed infekcije. Jedna žena umrla je uŠvedskoj koja je ranije boravila u Njemačkoj.Iako se na početku sumnjalo da su izvor zarazekrastavci uvezeni iz Španije, nakon nekoliko sed-mica neizvjesnosti, njemački stručnjaci suzvanično potvrdili da su klice mahunarki, koje gajilokalno stanovništvo na sjeveru Njemačke, izvorzaraze bakterijom Ešerihija koli.Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavilaje kako je tip bakterije Ešerihije koli, potpuno nova,dosad još neviđena vrsta. EHEC je, kako navode,mutacija dva tipa Ešerihije koli, koja u sebi nosi sm- za pojačanim mjerama kontrole svježeg povrća pri svi nadležni organi koji osiguravaju lanac hrane irtonosne gene. uvozu i prometu u Bosni i Hercegovini. javno zdravlje, ističu u ovoj Agenciji. U tom smisluStrah potrošača širom Evrope je prouzrokovao pad Ova agencija je to uradila aktom broj 05-3-26-1- Agencija za bezbjednost hrane BiH je inicirala iu prodaji povrća, što je imalo za posljedicu 1003/11od 27.05.2011. godine, stoji u odgovoru na održala sastanak sa nadležnim institucijama kakoogromne gubitke poljoprivrednih proizvođača. naše pitanje “Šta Agencija za bezbjednost hrane bi bili spremni za adekvatno djelovanje u slučajuKako u Evropi, tako i kod nas, cijena krastavaca na BiH preduzima po pitanju uvoza povrća iz EU ?”. potrebe.tržnicama i u tržnim centrima se prepolovila od U Agenciji za bezbjednost hrane ističu da trgovina Iako se naknadno zvanično utvrdio izvor zaraze,izbijanja krize. U nekim evropskim zemljama se hranom podrazumijeva da rizična hrana može odnosno ustanovljeno je da to nisu krastavci, Agen-ovo, ali i drugo sezonsko povrće dijelilo besplatno. dospjeti na naše tržište, tako da opasnost za bh. cija za bezbjednost hrane navodi da svakodnevnoNi Bosna i Hercegovina nije u toj akciji zaostajala za građane ne može biti isključena. Ova agencija je iz- prati stanje i evaluira dostupne podatke, tako da jeEvropom. dala saopštenje u kome između ostalog poziva u stanju pravovremeno reagovati. potrošače na pojačane mjere higijene i prokuha- Predstavnici ove agencije konstatuju da je svijestAgencija za bezbjednost hrane BiH vanje namirnica, u cilju smanjivanja rizika od potrošača u razvijenim zemljama na zavidnomAgencija za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine zaraze. nivou. Bosna i Hercegovina kao zemlja koja prolaziinformisala je naš magazin da je uputila dopis svim U slučaju izbijanja epidemije trovanja hranom kod kroz neminovne poteškoće tranzicijskog periodanadležnim inspekcijskim organima sa zahtjevom ljudi moraju biti pripravni i alarmantno djelovati do sada je uložila dosta truda u razvoj svijesti potrošača, no predstoji joj još dosta truda kako bi postigla nivo zemlja EU kojem teži na svom evrop- skom putu. Iz Agencije za bezbjednost hrane još su naglasili da je posebno važno da su subjekti u poslovanju s hranom u obavezi stavljati na tržište zdravstveno ispravnu hranu. Ali, i ocjenjuju da sto- procentne sigurnosti nikada nema iz tog razloga i postoje nadležna tijela u svakoj zemlji koja svojim radom doprinose održavanju što većeg nivoa sig- urnosti. Sezonsko povrće na policama marketa domaćeg porijekla BH Potrošač je zatražio informacije o porijeklu povrća plasiranog o prodajnim objektima od dva4 | BHPotrošač
  4. 4. ihija koli usmrtila 39 ljudi vodeća trgovačka lanca u Bosni i Hercegovini. Iz PR službe Konzuma su nas informisali da je „sv- ježe povrće koje je u ponudi u Konzum prodavni- cama većim dijelom domaćeg porijekla, uzgojeno u hercegovačkim poljima, Lijevče polju, Semberiji i u okolini Tuzle“. Prema riječima Tatjane Raković iz Službe za odnose s javnošću banjalučkog Merkatora i u ovom trgov- ačkom centru je povrće domaćeg porijekla. „Mercator Banja Luka u skladu sa visokim stan- dardima poslovanja, a u cilju zaštite svojih potrošača, svakodnevno vrši sve potrebne kontrole proizvoda prije njihovog dospijevanja na police. U aktuelnoj sezoni sve sezonsko povrće koje imamo je iz domaće proizvodnje. Mercator ima odličnu saradnju sa domaćim dobavljačima i proizvođačima, a kvalitet i ispravnost robe je im- liko firmi iz 21 zemlje. mirati u sakladu sa dostupnim uputama stručn- perativ za ulazak na police naših trgovina“, dostavl- Po podacima te ruske agencije odgovorne za veteri- jaka, te na taj način lično uticati na smanjivanje jeno nam je u odgovoru. narsku kontrolu uvoznih proizvoda, zbog epi- potencijalnih rizika, svoje preporuke demije EHEC u Evropi, uvedena je pojačana potrošačima uputio je i Ombudsman za zaštitu Kriza ne jenjava kontrola 64 prerađivača mesa iz 21 zemlje, među potrošača BiH: S obzirom da smo po svemu sudeći tek na početku kojima je 19 firmi iz pet zemalja EU. l Obavezno prati ruke prije jela i prije pripre- krize, mnoge zemlje su uvele dodatne mjere opreza manja namirnica. Voda mora biti čista. pri uvozu svih prehrambenih artikala. Preporuke potrošačima l Namirnice treba dobro skuvati ili prepeći, a Ruska Federalna služba za fitosanitarni i veteri- U Bosni i Hercegovini, osim Agencije za bezb- one koje se jedu sirove - temeljno oprati. narski nadzor je zbog epidemije izazvane pato- jednost hrane koja ističe da svoju ulogu imaju i l Osoba koja barata s hranom mora biti zdrava. genim sojem bakterije Ešerihija koli između potrošači koji moraju vršiti odabir, rukovati s l Koristiti svježu hranu iz vlastitog podneblja - ostalog uvela i ograničenja za uvoz mesa iz neko- hranom na ispravan način, skladištiti je i konzu- najbolja je formula zdravog i jeinog obroka. l Organske namirnice su skuplje, ali je velika njihova dobrobit za zdravlje ljudi. l Važno je slušati svoje tijelo i razumjeti svoj metabolizam, umjereno jesti te redovno vježbati. l Zdrava hrana kao takva ne postoji, postoji samo zdravstveno ispravna hrana, a prehrana, da bi imala pozitivne efekte na naše zdravlje, treba biti prije svega odgovarajuća. A takvu pravilnu ili odgovarajuću prehranu definišu za- pravo samo dvije riječi: raznovrsnost i prava mjera. Ukratko, možemo jesti sve, ali umjereno. I još jedno važno načelo kojeg bi se trebalo držati jeste da organizam želi i treba hranu svog pod- neblja. l Važno načelo pravilne prehrane jeste i da se svaki obrok priprema ex tempore, što znači da je svjež i pripremljen uoči konzumacije te da nema podgrijavanja. l Kada neko ima probavne smetnje ili druge simptome koje može povezati s hranom, svakako treba odmah reagovati i obratiti se ljekaru. BHPotrošač| 5
  5. 5. Intervju: doc. dr Radenko Đurica, specijalista sanitarne hemije i osnivač UG „Eko potrošač“Katastrofalne posljedice zdraPrvi čovjek nedavno osnovanog udruženja „Eko uvoz hrane, dok je izvoz prehrambenih proizvodapotrošač“, doc. dr Radenko Đurica, specijalista otežan. Male su mogućnosti za kontrolu svihsanitarne hemije, je jedan od vodećih stručnjaka u uvezenih prehrambenih proizvoda. Normalno jeRepublici Srpskoj u oblasti kontrole kvaliteta i is- očekivati da su potrošači pod određenom vrstompravnosti namirnica. Napisao je nekoliko straha kada imaju informaciju o određenim kontam-samostalnih i zajedničkih naučnih i stručnih inantima. Što je i rezultat manje kupovine krastavaca iradova iz ove oblasti. Neki od njih su: „Modi- straha od bakterije Ešerihije koli.fikacija metoda za ekstrakciju i instrumentalnoodređivanje mikotoksina u namirnicama“, Nakon iskustva sa pilećim, svinjskim gripom i„Sadržaj kadmijuma, olova, cinka i selena u sličnim oboljenjima, stiče se utisak da bi sistem za-proizvodima od mesa na banjalučkom tržištu” , štite potrošača mogao kvalitetnije da funkcioniše.„Neophodni kriterijumi za bezbjedno korištenje Da li smatrate da je izostala reakcija ili stav vlastiaditiva u ishrani“... BiH i pratećih odgovarajućih organizacija kada jeU svjetlu dešavanja na tržištu povrća u zemljama EU i u pitanju uvoz povrća iz EU?istupa Svjetske zdravstvene organizacije o pojavi nove Mi u Bosni i Hercegovini reagujemo s obzirom na ka- prometovanje hrane jedan od osnovnih para-mutirane bakterije Ešerihije koli, u razgovoru za „BH pacitete koje imamo u smislu stručnjaka, nosilaca metara je količina određene namirnice koja poredPotrošač“ doc. dr Đurica upozorava da je, mimo ovog vlasti, laboratorijske opremljenosti, saradnje institucija ostalog utiče na cijenu proizvoda. Sigurno je da ćenovog razloga za strahovanje, dovoljna i činjenica da itd. Slaba reakcija je plod straha stručnjaka šta će reći se sva ona roba koja nema kupca u zemljamaje evidentan porast karcinoma izazvanog, između os- vlast, laboratorije često nisu u mogućnosti da daju brz Evropske unije naći na tržištu pored drugih ze-talog i konzumiranjem neispravne hrane. i dovoljno kvalitetan odgovor na neku od alarmant- malja i u Bosni i Hercegovini što će uticati na nih situacija: zagađenje ili oboljenja iz razloga što ne- gušenje domaće proizvodnje i lošiji ekonomskiKolika je opasnost od pojavljivanja nove bakterije maju dovoljno savremnu opremu, reagense, status naših proizvođaća, samim tim i lošije stanjena BH tržištu i da li je opravdan strah potrošača stručnjake, to je nažalost slika izostale pravovremene i u privredi.koji prema izjavama trgovaca, manje nego uobiča- kvalitetna reakcije na tržištu prehrambene industrije.jeno kupuju krastavce? Kod ovakvih slučajeva vrlo je važna reakcija Agencije Kao aktivista u zaštiti potrošača, smatrate li da sePolazeći od činjenice da je porast karcinoma u Bosni i za bezbjednost hrane, Ministarstava poljoprivrede, na tržištu BiH dovoljno vodi računa oHercegovini u proteklih petnaestak godina, koji su zdravstva i trgovine i turizma itd. zdravstvenoj ispravnosti namirnica i koje korakeposljedica zdravstveno neispravne hrane, (koji se predlažete u cilju poboljšanja stanja?trenutno kreću oko 20%), normalno je da potrošači Da li smatrate da postoji mogućnost da se evi- Na bezbjednosti hrane u smislu laboratorijskih kon-reaguju sa sumnjom i oprezom. Pored hemijske, radi- dentno ogromna količina povrća, koja zbog pada trola treba neprestano raditi i podizati nivo kako labo-ološke i mikrobiološka kontiminacija je prisutna u tražnje u evropskim zemljama može pojaviti na ratorijske opreme tako vršiti neprestanu edukacijunamirnicama na tržištu Bosne i Hercegovine. To je trpezama zemalja u razvoju, pa što ne reći i BiH? kadrova u oblasti hemijskih, mikrobioloških i radi-nešto što ukazuje na potrebu javno-zdravstvene kont- Ponuda i potražnja je vrlo važan ekonomski para- oloških analiza. Činjenica je da se ne vrši dovoljan brojrole hrane i pojačan rad inspekcijskih i svih drugih metar koji vrijedi i u oblasti hrane i prehrambene laboratorijskih analiza prema broju namirnica koje sekontrolnih organa. Tržište BiH je dosta otvoreno za industrije. Prilikom proizvodnje, uvoza-izvoza, prometuju na tržištu Bosne i Hercegovine ukazuje da nije slučajno u porastu karcinomi i oboljenja stanovništva. Takođe, ne postoji dovoljna saradnja između BiH institucija, zavoda, instituta, fakulteta, re- sornih ministarstava što ukazuje da su potrošači često prepušteni sami sebi da odlučuju gdje i šta kupiti. Ko- rake koje je potrebno preuzeti iz ove oblasti su prije svega: primjena usvojenih zakona, sankcije za neza- konit promet higijenski neispravne robe, kao i edukacija stanovništva. U Republici Srpskoj postoji nekoliko udruženja građana, pa i asocijacija koje se bave zaštitom potrošačkih prava. Vlada Republike Srpske pri ministarstvu trgovine i turizma ima i kancelariju za zaštitu potrošača. Nedavno su na osvnovu predloženih projekata, plasirana sredstva, a pro- jekti su realizovani u prvom kvartalu ove godine.6 | BHPotrošač
  6. 6. avstveno neispravne hrane Kao potrošač, primjetite li da se na polju zaštite Vaših prava nešto poboljšalo ove u odnosu na prošlu godinu? Mišljenja sam da se nedovoljno čuje glas potrošača, pogotovo u vremenu velike ekonosmke krize kada svaki stanovnik izdvaja iz svog vlasti- tog budžeta samo onoliko da se prehrani, a država nema dovoljno sredstava za realizovanje kandi- dovanih projekata iz ove oblasti. Očekivati je nažalost da će ova oblast proizvodnje i potrošnje hrane u Bosni i Hercegovini biti još dugo vremena iza drugih prioriteta, da će kar- cinomi jetre, žuči, želuca, tankog i debelog cri- jeva itd. biti i dalje u porastu. Kampanja „Žiranti bez države, prevareni i nezaštićeni“ Udruženje za zaštitu žiranata BiH sugerisalo je prevarenim žirantima da pokrenu krivične postupke protiv odgovornih službenika u bankama, jer su mnogi koji su to učinili oslobođeni vraćanja tuđih kredita. Predsjednik Udruženja Jovica Cvjetković rekao je da je problem prevarenih žiranata zaintereso- vao Svjetsku banku sa čijim predstavnicima je o Podravka: tome već razgovarano, te dodao da će i u narednom periodu biti održano nekoliko sas- tanaka o tom pitanju. u parlament Srpske i trebalo bi da tu prob- U BiH nema "Problem žiranata treba riješiti sistemski i u Re- publici Srpskoj i u BiH, odnosno treba izvršiti lematiku riješi kvalitetno. "Nadamo se da bi do kraja godine trebalo da sporne serije `veliki pritisak` na dužnike. Djelovanjem dobijemo kvalitetan zakonski osnov. Najvažnije Udruženja u posljednjih godinu dana promje- nilo se i postupanje sudova, pa su mnogi žiranti je da se prema tom zakonu nikada više ne može desiti da žirant bude doveden u poziciju ”Eva skuša fileti” dobili oslobađajuća rješenja i oslobođeni su da potpiše ugovor, a da ne zna zaduženost vraćanja tuđih kredita", istakao je Cvjetković. dužnika, niti da davalac kredita - banka da kli- U BiH nema sporne serije Podravkinih proizvoda Udruženje za zaštitu žiranata BiH vodi kam- jentu ugovor da potpiše, a da ga prethodno o ”Eva skuša fileti” u biljnom ulju 115 grama, tako panju pod nazivom "Žiranti bez države, pre- tome nije upoznao", naglašava Cvjetković. da potrošači ovog artikla u BiH nemaju razlog za vareni i nezaštićeni" koja će trajati do 29. Prema njegovim riječima, ima dosta nevalidnih zabrinutost, saopšteno je iz ”Podravke” . februara 2012. godine. i falsifikovanih ugovora i ne može se dokazati Ova kompanija, čije je sjedište u Koprivnici, Cvjetković navodi da očekuje dobre rezultate mjenica za kog je dužnika, jer ne daju kopije Hrvatska, je obavijestila javnost da je u toku pro- od ove kampanje koja se sastoji od edukacije ži- ugovora. ces povlačenja proizvoda ”Eva skuša fileti” u ranata, zagovaranje izmjena i dopuna zakonske Cvjetković je istakao da se prema novom za- biljnom ulju 115 grama serije 31012011, upotre- regulative i sankcionisanje odgovornih za pre- konu neće smjeti desiti da žiranti u traženju bljivog do 31. januara 2015. godine, jer je labora- vare žiranata. kopije ugovora o jemstvu od banke ili "Edukacija i informisanje žiranata o njihovim mikrokreditne organizacije dobiju negativan torijskim analizama u jednom od devet pravima i obavezama ide dobro, ali će zago- odgovor. analiziranih uzoraka utvrđena veća prisutnost varanje o izmjenama i dopunama zakonske "To ne može biti tajna, jer smo dali potpis. Ako histamina od one koje propisuje pravilnik. regulative kvalitetnije riješiti problem jemstva", takvih slučajeva ima, treba da se obrate Agenciji Histamin je materija koja kod lica sklonih alergi- smatra Cvjetković. za bankarstvo. Ako žirant zna kreditnu jama može izazvati različite tegobe, kao što su On je dodao da Odjeljenje za bankarski sektor zaduženost dužnika i pristaje da bude žirant to probavne smetnje, vrtoglavica, promjene na koži, u Ministarstvu finansija Republike Srpske ima je onda njegov problem", zaključio je Cv- teškoće sa disanjem i slično, a na ovu materiju radni materijal koji u obliku nacrta treba da ide jetković. naročito su osjetljivi djeca i trudnice. BHPotrošač| 7
  7. 7. „Informisanje i edukacija potrošača“ na InternetuKao što smo i najavili, “BH Potrošač“ će, između os-talog, predstavljati i aktivnosti nevladinog sektora uoblasti zaštite potrošača. U ovom broju pokušaćemoprikazati koje aktivnosti na Internetu preduzimajuudruženja potrošača u Republici Srpskoj, a u okvirukampanje podržane od strane Ministarstva trgovinei turizma RS pod nazivom „Za informisanje iedukaciju potrošača“.Razvojem informacionog društva na našim pros-torima, Internet za sve veći broj građana postaje pri-marni izvor informacija. Taj trend će sigurno rasti iInternet prezentacije će u vrlo kratkom roku postati lice svih subjekata našeg stranicu.društva. Iz tog razloga, pregledali smo web izdanja udruženja potrošača u Re- Za razliku od ove dvije organizacije, Udruženje potrošača „Zvono“ iz Bijeljinepublici Srpskoj. Postoji nekoliko NVO koje se primarno ili sekundarno bave za- jedino je u svom valastitom web izdanju (www.bn.upzvono.org) informisalo daštitom potrošačkih prava. Prisustvo ovih organizacija ima i svoju regionalnu je organizovalo desetka radionica u bijeljinskim srednjim školama i tržnimzastupljenost. U Trebinju postoji „Oaza“, u Zvorniku „Zlatica“, „Zvono“ je iz Bi- centrima na temu iz projekta za koji su iz budžeta dobli sredstva u iznosu odjljine, Stella“ iz Istočnog Sarajeva, dok se u zapadnom dijelu Srpske nalaze 5.800 KM.„Topeer“ iz Doboja, „Potrošač“ Gradiška, „DON“iz Prijedora i „Plava Sfera“ iz U edukativnim radionicama pod nazivom „Obrazovan potrošač- zaštićenBanjaluke. potrošač“ učestvovalo je nekoliko stotina učenika, profesora, pedagoga, privred-Upravo ove organizacije čine Asocijaciju potrošača Republike Srpske. nika te članova udruženja.Kako navode na svojoj internet prezentaciji www.potrosacirs.ba, ova Asocijacija Sličnu prezentaciju aktivnosti imaju u Udruženju potrošača „Don“ iz Prijedoraosim što „radi na zastupanju interesa potrošača u RS i ostvaruje saradnju na re- (www.donprijedor.com ) koje je organizovalo veliki broj okruglih stolova, te is-gionalnom i međunarodnom nivou“, misija im je da „rade i na podizanju javne tupa u medijima u prijedorskoj regiji.svjesti posredstvom informisanja i edukacije građana – potrošača“. Ostala udruženja potrošača upisana u registar Ministarstva trgovine i turizmaAktivnosti ovih organizacija sigurno prouzrokuju određene troškove, a u skladu su u rubriku za web sajt naveli onaj sa početka priče, odnosno sajt Asocijacijesa istaknutom misijom, čudno izgleda da je na njihovoj internet stranici potrošača Republike Srpske.posljednja aktivnost stara 465 dana. Imajući u vidu da je Internet besplatan Ministarstvo trgovine i turizma RS u svom godišnjem planu za zaštituresurs, za ovako bahat odnos prema potrošačima koji bi htjeli da se informišu potrošača ističe da udruženja potrošača u Bosni i Hercegovini predstavljaju vrlosigurno se ne može naći opravdanje. bitan subjekt u sistemu zaštite potrošača jer imaju ulogu posrednika izmeđuAli, nije da se i nema sredstava. Jer, Vlada RS je za prvih pet mjeseci ove godine potrošača i nadležnih organa, inspekcija i drugih subjekata u BiH kojima je za-odobrila sredstva za sve već pomenute organizacije i to po 1.250 KM, ili u konom propisana obaveza zaštite potrošača, a sve u cilju zaštite pojedinačnih icjelokupnom iznosu od 10.000KM. zajedničkih interesa potrošača. Kroz svoje javno djelovanje udruženja za zaštituOsim ovog, Vlada RS je odobrila sredstva od 56.800 KM i za projekte koje su or- potrošača podstiču, pomažu i utiču na: razvoj fer odnosa proizvođača i davalacaganizacije provodile na terenu u prvim mjesecima ove godine. usluga prema potrošačima, konkurenciju na tržištu, praćenje i regulisanjePrilikom poziva organizacijama na konkurs za izbor udruženja potrošača ko- monopola, konkurencijske proizvode na tržištu, adekvatnost kvaliteta i kvan-jima se dodjeljuju novčana sredstva, Ministarstvo trgovine i turizma je pozvalo titeta za novac kupca, zadovoljavajuće standarde roba i usluga, edukacijuudruženja koja su upisana u „Registar udruženja potrošača“ da kandiduju pro- potrošača, ali i proizvođača i davalaca usluga, uspostavljanje ravnoteže snagajekte u skladu sa „Godišnjim programom za zaštitu potrošača za 2010. godinu“. između svih subjekata na tržištu, selekciju proizvoda i usluga na domaćemS obzirom da su se projekti kandidovali pod nazivom „Informisanje i edukacija tržištu, uklanjanje birokratskih barijera, sprečavanje mita i korupcije.potrošača“, u najmanju ruku je čudno da se o dva „najskuplja“ projekta u ukp- Bilo bi interesantno znati i stav potrošača o aktivnostima koje se provode nanoj vrijednosti od skoro 30.000 KM, ništa ne može naći na internetu. Projekat polju zaštite potrošača, a uz pomoć nevladinog sektora.„...Jer potrošač je zakon“ nije niti jednim slovom pomenut na sajtu Plave sfere Iz tog razloga Vas pozivamo da nam pošaljete Vaša zapažanja na(www.plavasfera.org), dok Pokret potrošača RS uopšte nema svoju internet bhpotrosac@portalmedia.ba ili nas pronađite na Fejsbuku.8 | BHPotrošač
  8. 8. jun/jul 2011. | intermezzo | 31

×