หน่วยที่ 5 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย

488 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
488
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หน่วยที่ 5 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย

 1. 1. ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ไร้สาย
 2. 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารไร้สาย • การสื่อสารข้อมูลในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีในการรับส่งที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น • ข้อมูลทุกชนิดถูกปรับเปลี่ยนและดัดแปลงให้อยู่ในรูป digital • สามารถสื่อสารและส่งถ่ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วยความถูกต้อง และรวดเร็ว มี ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง • ผ่านตัวกลางหลายชนิด โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ • การสื่อสารข้อมูลทางสาย • การสื่อสารข้อมูลไร้สาย
 3. 3. การสื่อสารข้อมูลไร้สาย • ตัวกลางที่ถูกนามาทดแทนสายสัญญาณที่นิยมใช้กันชนิดแรกก็คือ แสงอินฟราเรด • การส่งผ่านข้อมูลผ่านแสงอินฟราเรดถูกนำามาใช้งานอย่างแพร่หลาย เพราะ สามารถส่งข้อมูล ด้วยความเร็วค่อนข้างสูง มีความสะดวกในการใช้งาน เช่น รีโมท คอนโทรล • ข้อด้อยของการใช้งานอินฟาเรด คือ ความจำากัดด้านระยะทาง และตำาแหน่ง ระหว่างอุปกรณ์ทั้ง สองต้องเป็นเส้นตรงอยู่ในแนวเดียวกัน และจะต้องไม่มีอะไรมา ตัดขวางลำาแสง • จากข้อด้อยทำาให้เกิดความคิดที่จะนำาคลื่นวิทยุมาใช้ส่งข้อมูลแทน เพราะสามารถ รับส่งข้อมูลที่มี ความเร็วสูง สามารถทะลุวัสดุต่างๆได้ และไม่จำาเป็นต้องให้ตัวส่ง และตัวรับอยู่ในแนวเส้นตรง เดียวกัน
 4. 4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย (WIRELESS LAN) • ปัจจุบันการใช้งานคอมพิวเตอร์เปลี่ยนรูปมาเป็นงานที่ต้องเชื่อมโดยกับ เครือข่าย ทั้งเครือข่าย ภายในองค์กร ระหว่างองค์กร และอินเตอร์เน็ต • ระบบแลนไร้สาย (Wireless LAN หรือ WLAN) เป็นการนำาเอาคอมพิวเตอร์ หลายเครื่องมาเชื่อม เข้าด้วยกัน ให้รับส่งข้อมูลถึงกันได้โดยไม่ต้องใช้สาย
 5. 5. จุดเด่นของแลนไร้สาย • ความยืดหยุ่นในการใช้งาน • การนำาติดตัว (Mobility) • การขยายเครือข่ายได้ง่าย • ให้ผลคุ้มค่า • การมีมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไป
 6. 6. อุปกรณ์ของเครือข่ายแลนไร้สาย • เครื่องคอมพิวเตอร์ : เครื่อง PC หรือ Notebook หรือ Pocket PC และมี สล็อต PCMCIA • ไวร์เลสการ์ด : มาตรฐาน 802.11 ซึ่งมีผู้ผลิต ได้แก่ Cisco, Orinoco, Toshiba, 3Com, Linksys เป็นต้น • แอกเซสพอยต์ (Access Point) : เป็นอุปกรณ์รับส่งไร้สาย สำาหรับระบบ LAN ทำาหน้าที่เป็น จุดศูนย์กลางของระบบเครือข่ายไร้สาย หรือเป็นจุด เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายไร้สายและเครือ ข่ายมีสาย 4) ไดรฟ์เวอร์ : ซอฟต์แวร์สำาหรับความคุมการทำางาน
 7. 7. การเชื่อมต่อเครือข่ายแลนไร้สาย แบ่งเป็น 2 ประเภท 1.การรวมตัวแบบแอดฮอค (Ad-Hoc) คือ การติดต่อสื่อสารระหว่างสถานี เคลื่อนที่ โน้ตบุ๊ก พีดีเอ ตั้งแต่ 2 สถานีขึ้นไป โดยไม่ต้องใช้สถานีฐาน (Access point) 2.การรวมตัวแบบเป็นโครงสร้าง (Infrastructure) คือ การติดต่อสื่อสาร โดยมีสถานีฐาน (Access point) เป็นศูนย์กลางทุกสถานีต้องอยู่ภายใน รัศมีการใช้งานของแอกเซสพอยต์
 8. 8. ประเภทของเครือข่ายแลนไร้สาย 1.WPAN (Wireless Personal Area Network) เป็นระบบเครือข่ายไร้สายส่วน บุคคล ปัจจุบันมีอยู่ 2 ระบบ คือ IR (Infra-Red) และ Bluetooth การ ทำางานจะครอบคลุมบริเวณการ สื่อสารที่ค่อนข้างจำากัด เช่น อินฟาเรด ระยะ ประมาณไม่เกิน 3 เมตร และบลูทูธ ระยะ ประมาณไม่เกิน 10 เมตร 2.WLAN (Wireless Local Area Network) เป็นระบบเครือข่ายท้องถิ่นที่ใช้งาน ในพื้นที่ใด พื้นที่หนึ่งในระยะใกล้ ภายในหน่วยงานหรืออาคารเดียวกัน เช่น สำานักงาน สถานที่จัด นิทรรศการ 3.WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) เป็นระบบเครือข่าย สำาหรับเมืองใหญ่ๆ เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารต่างๆ ภายในเมือง 4.WWAN (Wireless Wide Area Network) เป็นระบบเครือข่ายไร้สายขนาด ใหญ่สำาหรับ เมืองหรือประเทศซึ่งมักมีการใช้งานผ่านดาวเทียมข้ามประเทศ
 9. 9. ความปลอดภัยของเครือข่ายแลนไร้สาย • การใช้กำาแพงไฟ (FireWall) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำาหรับป้องกันผู้อื่นรุกล้าเข้ามาใน ระบบ นิยมใช้ ในบริษัท ธนาคาร หน่วยงานต่างๆ เนื่องจากมีความปลอดภัยสูง • การแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ ควรจำากัดการแชร์ไว้เฉพาะข้อมูลที่ต้องการใช้ร่วมกันเท่านั้น • การกำาหนดบัญชีสมาชิกและรหัสผ่าน (User Name and Password) นิยมใช้ ป้องกันบุคคล ภายนอกเข้ามาในระบบ ผู้ใช้ต้องป้อนชื่อที่ได้รับอนุญาตและ รหัสผ่านที่ถูกต้องจึงจะสามารถเข้า สู่ระบบได้ • การใช้ โพรโทคอล WEP (wired equivalency privacy key) เป็นการเข้ารหัส ข้อมูลที่มีความ ปลอดภัยระดับกลางและระดับสูง • Wi-Fi Protected Access (WPA) เป็นโพรโทคอลรักษาความปลอดภัยสูงกว่า WEP โดย อุปกรณ์ต่างๆ สามารถตรวจจับ Network Adapter เถื่อนและ ปรับเปลี่ยนกุญแจเพื่อเข้ารหัส ข้อมูลแก่ทุกอุปกรณ์เป็นระยะๆ โดยอัตโนมัติ
 10. 10. Narikan Huanraluk M.6/8 #35214

×