Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Menighedsudvikling 5 - hvor er vi

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Menighedsudvikling 5 - hvor er vi

 1. 1. MENIGHEDSUDVIKLING – 5<br />HVOR befinder kirken sig i dag? <br />Kursus i Greve-Solrød Provsti <br />Torsdag den 14. april2011<br />Mogens S. Mogensen<br />Intercultural.dk<br />
 2. 2. OVERSIGT OVER MENIGHEDSUDVIKLINGSKURSUS<br />LYTTE- til Ordet/Gud – Dvæle i Ordet- til hinanden – Anerkendende undersøgelse- til omverdenen – Fokusgruppe-interview<br />REFLEKTERE- over hvor vi kommer fra - Tidsline- over hvor vi er i dag - Kortlægning- over hvor vi skal hen - Navigering<br />HANDLE- eksperimentere- evaluere- implementere<br />2<br />
 3. 3. HVILKEN VEJ VIL FØRE MIG TIL TIPPERARY?<br />3<br />
 4. 4. 1. KORTLÆGNING AF KIRKENS PLACERING I LOKALSAMFUNDET<br />4<br />
 5. 5. HVORDAN SER DET SOGN UD, SOM VI ER KIRKE I?<br />5<br /><ul><li>Befolkningssammensætning
 6. 6. Mobilitetogpendling
 7. 7. Børnetal
 8. 8. Husstandsindkomster
 9. 9. Uddannelse
 10. 10. Folkekirkemedskaskab</li></li></ul><li>HVOR ER KIRKEN I MENNESKERS LIV?<br />6<br />
 11. 11. HVILKE MILJØER ER KIRKEN I?<br />7<br />
 12. 12. HVOR ER VORE POTENTIELLE KIRKELIGE SAMARBEJDS-PARTNERE?<br />8<br />
 13. 13. HVOR ER VORE POTENTIELLE IKKE-KIRKELIGE SAMARBEJDSPARTNERE?<br />9<br />
 14. 14. SPØRGSMÅL TIL GRUPPESAMTALE<br />Hvordan har jeres sogn/lokalsamfund forandret sig de sidste 10 år? Forsøg at blive enige om at identificere de tre vigtigste!<br />Hvilke konsekvenser har disse tre forandringer haft for kirken hos jer?<br />10<br />
 15. 15. 2. SOCIO-KULTUREL KORTLÆGNING<br />11<br />
 16. 16. 12<br />
 17. 17. KRITISKE UDVIKLINGS-TENDENSER SOM KIRKEN IKKE KAN LUKKE ØJNENE FOR<br />13<br />
 18. 18. a. KRISTENHEDSSAMFUNDET I OPBRUD<br />Stat – kirke?<br />Folk – menighed?<br />Skole – kirke?<br />Sygehuse – præst?<br />Præst – autoritet?<br />Det offentlige rum – kristendom?<br />14<br />
 19. 19. b. SEKULARISERING<br /><ul><li>Faldende medlemstal
 20. 20. Faldende kirkegang
 21. 21. Mindre viden om kristendom
 22. 22. Kristendommens & kirkens centrale rolle i samfundet svækkes</li></li></ul><li>c. MATERIALISME OG TRAVLHED<br />16<br /><ul><li>Travlhed på arbejdeog i fritid
 23. 23. Stress
 24. 24. Fokus på bundlinjen
 25. 25. Større forskelle mellemrig og fattig i Danmark og i verden </li></li></ul><li>d. DEMOGRAFISKE FORANDRINGER OG STØRRE MOBILITET<br />Folk flytter mere, skifter job<br />Svækkelse af lokalsamfund<br />Netværk spiller større rolle på bekostning af foreninger<br />Porøse grænser<br />Demografisk udvikling sætter sognestruktur under pres<br />17<br />
 26. 26. e. KIRKELIG ARBEJDSDELING UNDER OPBRUD<br />De frie kirkelige organisationer<br />Børne-Ungdomsarbejde<br />Diakoni i Danmark og internationalt<br />Mission i Danmark og internationalt<br />Den officielle folkekirke<br />Gudstjeneste<br />Kirkelige handlinger: dåb, konfirmation, vielse, begravelse<br />Kirkebygninger, kirkegårde, folkeregistrering<br />
 27. 27. f. GLOBALISERING OG MULTIRELIGIØSITET<br /><ul><li>Fra mono til multi-samfund
 28. 28. Konkurrence fra andre religioner
 29. 29. Kristne migrant-menigheder
 30. 30. Eksklusion og stigmatisering</li></li></ul><li>g. POSTMODERNITET OG POSTTRADITIONALISME<br /><ul><li>Fra givne til selvvalgt fællesskaber
 31. 31. Individuel selvrefleksivitet
 32. 32. Identitet og livshistorie
 33. 33. Autencitet som målestok
 34. 34. Det hyperkomplekse samfund
 35. 35. Fra objektivitet til subjektivitet
 36. 36. Risikosamfundet - utryghed </li></li></ul><li> h. NYRELIGIØSITET OG NYÅNDELIGHED<br /><ul><li>Nyåndelig ”vækkelse”
 37. 37. Alternative terapier
 38. 38. Religiøs autonomi
 39. 39. ”Blandingsreligion”</li></li></ul><li>i. INDIVIDUALISME OG ZAPPERKULTUR<br />22<br /><ul><li>Individualisering af religion
 40. 40. Privatisering af religion
 41. 41. Fokus på kirkerum, ikke på gudstjeneste
 42. 42. Ensomhed
 43. 43. Fællesskab for individualister
 44. 44. Zappermentalitet</li></li></ul><li>j. FRA KLASSISK TRO TIL NY SPIRITUALITET<br />Den hinsidige Gud Den iboende Gud<br />Syndere – tilgivelse Sårede – heling<br />Gøre sin pligt Realisere sig selv<br />Ordets forkyndelse Mysteriet i nadver<br />Forståelse Erfaring<br />
 45. 45. j. FRA KLASSISK TRO TIL NY SPIRITUALITET<br />Tro som sandhed Tro som tillid<br />Komme i himlen Leve på jorden<br />Embeds-autoritetPersonlig autencitet<br />Hierakiske relationer Gensidige relationer<br />Stærke grænser Bløde grænser<br />
 46. 46. ANDRE KRITISKE UDVIKLINGSTENDENSER SOM KIRKEN MÅ FORHOLDE SIG TIL?<br />25<br /><ul><li>…. ?
 47. 47. …..?
 48. 48. …..?
 49. 49. …..?</li></li></ul><li>SPØRGSMÅL TIL GRUPPESAMTALE<br />Vælg de tre socio-kulturelle strømninger, som I synes har haft den største indflydelse på jeres kirke og forsøg at svare på flg. to spørgsmål for hver af dem:<br />Hvilke farer og problemer udgør disse strømningerne for jeres kirke?<br />Hvilke nye muligheder åbner disse strømninger for jeres kirke?<br />26<br />
 50. 50. 3. KORTLÆGNING AF PRINCIPIELLE PROBLEMER OG UDFORDRINGER<br />27<br />
 51. 51. KIRKE I ET TRADITIONELT STATISK SAMFUND<br />- regelstyring (”regulativer”) - gøre som vi plejer<br />28<br />
 52. 52. KIRKE I ET MODERNE ’PLANØKONOMISK’ SAMFUND<br />- målstyring (”femårsplaner”) - forudsige og kontrollere fremtiden<br />29<br />
 53. 53. KIRKE I ET POSTMODERNE SAMFUND<br /> - leve med radikale forandringer<br /> - navigere i kaos (”lærende organisation”)<br /> - lytte, drømme, eksperimentere, realisere<br />30<br />
 54. 54. TEKNISK / OPERATIONEL LEDELSE<br />31<br />Når organisationer er i stabile omgivelser<br />Hovedopgave: Vedligeholdelse og udvikling af eksisterende programmer<br />Top-down ledelse: ekspertisen sidder i ledelsen<br />Implementering af planer bygger på forudsigelighed<br />Løsning af tekniske eller operationelle problemer<br />
 55. 55. ADAPTIV / ORGANISK LEDELSE<br />Når organisationer oplever radikale ændringer i omgivelserne<br />Hovedopgave: at udvikle en lærende organisation<br />Bottom up ledelse: viden og erfaringer er fordelt i hele organisationen. Ledelsens opgave er at fremme betingelser som fremmer fantasi, initiativ og kreativitet<br />Resultatet i et levende system kan ikke forudsiges eller programmeres<br />Respons på adaptive udfordringer<br />32<br />
 56. 56. UDFORDRINGER FRA KULTURELLE FORANDRINGER<br />Tekniske problemer<br />Lette at identificere<br />Løsninger findes allerede<br />Eksperter kan løse problemerne<br />Kræver kun en ændring et enkelt sted eller få steder<br />Modtages ofte positivt<br />33<br />Adaptive udfordringer<br /><ul><li>Vanskelige at identificere
 57. 57. Ingen færdige løsninger på lager
 58. 58. Må løses af dem der har problemet
 59. 59. Kræver ændringer mange steder
 60. 60. Ofte modstand mod adaptive løsninger</li></li></ul><li>UDFORDRINGER FRA KULTURELLE FORANDRINGER<br />Tekniske problemer<br />”Maskinelt” problem<br />Kan gennemføres hurtigt – evt. ovenfra gennem ordre <br />Appellerer til præsten som ”håndværker”<br />34<br />Adaptive udfordringer<br /><ul><li>”Systemisk” udfordring
 61. 61. Forudsætter eksperimentering, villighed til at fejle, tager tid, og kan ikke kommanderes igennem
 62. 62. Appellerer til præsten som ”teolog”</li></ul>”The single biggest failure of leadership is to treat adaptive challenges like tehcnical problems” – Heifertz<br />
 63. 63. SPØRGSMÅL TIL GRUPPE-SAMTALE<br />35<br />Giv mindst 1eksempel på et teknisk problem, som I er stødt på i jeres kirke, og gør rede for en mulig løsning.<br />Giv mindst 1 eksempel på en adaptiv udfordring i jeres kirke. Hvorfor er denne udfordring adaptiv og ikke teknisk? <br />
 64. 64. TAK!<br />Mogens S. Mogensen<br />Konsulentfirmaet Intercultural.dk<br />Adr.: N. J. Holms Park 55, 6070 Christiansfeld<br />Tlf.: 7456 2282 – 2617 5712<br />E-mail: mogensen@intercultural.dk<br />Website: www.intercultural.dk<br />36<br />

×