Brønshøj skole kvalitetsrapport 2010

454 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
454
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Brønshøj skole kvalitetsrapport 2010

 1. 1. Kvalitetsrapport 2010for Brønshøj SkoleKØBENHAVNS KOMMUNEBørne- og Ungdomsforvaltningen2010
 2. 2. IndholdIndledning ...........................................................................................................................................2 Kvalitetsrapport for Brønshøj Skole ....................................................................................................2 Hvad er kvalitet i det københavnske skolesystem?................................................................................2 Mål, resultatmål og benchmark............................................................................................................3 Datakilder og beregning af resultater ...................................................................................................4 Skolerapporten indgår i en proces .......................................................................................................5Tryghed og trivsel ...............................................................................................................................6Styr på udviklingen ...........................................................................................................................10Faglige resultater ..............................................................................................................................16Integration.........................................................................................................................................19Inklusion............................................................................................................................................21Skolen er en attraktiv arbejdsplads .................................................................................................23Høj brugertilfredshed .......................................................................................................................27God ressourcestyring ........................................................................................................................31Nøgletal..............................................................................................................................................34Skolens samlede faglige vurdering ...................................................................................................36 Version 01-11-10 1 Brønshøj Skole
 3. 3. IndledningKvalitetsrapport for Brønshøj SkoleDette er kvalitetsrapporten for Brønshøj Skole. Københavns Kommune offentliggør også en samletkvalitetsrapport for hele kommunen. Tallene fra skolernes rapporter indgår i den samledekommunerapport.Skolerapporten for Brønshøj Skole har tre dele. Hoveddelen er en opgørelse over skolens resultater iforhold til Københavns Kommunes målsætninger for folkeskolen1. Målene for folkeskolen kan læses iStyrelsesvedtægten for Folkeskolen i København. Den anden del udgør skolens nøgletal. Her er tal, somkommunen er forpligtet til at levere i forhold til bekendtgørelsen om kvalitetsrapporten, og som ikkefremgår af første del. Tredje del af skolerapporten indeholder skolens egne faglige kommentarer, dels somen sammenfattende vurdering af det faglige niveau, dels som kommentarer/uddybninger inden for deenkelte målområder.Hvad er kvalitet i det københavnske skolesystem?I København struktureres de enkelte skolerapporter ud fra de mål, som Børne- og Ungdomsudvalget iKøbenhavns Kommune har besluttet for folkeskolen.Den præsentation og dokumentation, som den københavnske kvalitetsrapport fremlægger, har fokus påskolernes resultater. Hvert resultatmål beskrives på en ny side i rapporten. Målene vedrører fire felter: 1. Faglig kvalitet (skolens kerneydelser) 2. Brugernes oplevelse af kvalitet (elever og forældre) 3. Skolens ressourcestyring 4. Skolens kvalitet som arbejdsplads (personale)Her er de fire felter, som er strukturerende for rapporten:Indsatsområde Rapportens afsnit BemærkningerFaglig kvalitet (skolens Tryghed og trivsel (3 delmål) Derudover er der afsnit omkerneydelser) Faglige resultater (2 delmål) integration og inklusion, der er Styr på udviklingen (3 delmål) særlige politiske indsatsområderBrugernes oplevelse af Høj brugertilfredshed (4 delmål) Undersøgelse af forældreneskvalitet (elever og tilfredshed finder først sted iforældre) forbindelse med næste års kvalitetsrapporter, og der er derfor ikke resultater for 2010.Skolens ressourcestyring God ressourcestyring (3 delmål) Der medtages kun et delmål om økonomistyring i år, da der pt. mangler brugbare data.Skolens kvalitet som Skolen er en attraktiv arbejdsplads (4 delmål) Data er fra efteråret 2008!arbejdsplads (personale)1 Link til Styrelsesvedtægten:http://www.kk.dk/Borger/PasningOgSkolegang/~/media/17E9AD2751FF4F9C8F0F5C00BE5B4EB6.ashx Version 01-11-10 2 Brønshøj Skole
 4. 4. Mål, resultatmål og benchmarkMålene for folkeskolen, som de fremgår af Styrelsesvedtægten, er fælles for alle skoler.For at kunne undersøge, hvor en skole befinder sig i forhold til et mål, er der for hvert mål udpeget et sætaf indikatorer. Et sådant sæt af indikatorer antages nogenlunde bredt at dække målet.Dette forstås måske lettest ved et eksempel fra rapporten:Tryghed og trivselAlle elever har et godt skoleliv, præget af tryghed og trivsel, ligeværdighed og passendeudfordringerDelmål 1: Alle elever er basalt tryggeHvis skolen lever op til dette mål, antages det at komme til udtryk ved  At alle elever føler sig trygge  At der ikke optræder mobning på skolenFormuleringen ’Alle elever’ skal forstås bogstaveligt. Det er ikke tilstrækkeligt, at eleverne gennemsnitligtføler sig trygge. Derfor vil det – uanset gennemsnitstallet – være problematisk, hvis der er elever, der isærlig grad oplever manglende tryghed.Nedenfor kan man se, hvordan vi måler på disse forhold, og hvad målingerne viser.Tabel 1Udtryk Registrering Kilde 2009 2010Oplevet tryghed Elevernes oplevede tryghed Københavner- 72,9 77,0 barometer Elevernes oplevede tryghed, fravær af dårligste resultat (95,9 % af eleverne føler sig 94,3 95,9 hverken meget utrygge eller utrygge)Fravær af mobning Fravær af oplevet mobning 89,1 89,1 Fravær af ydet mobning 89,8 95,2Som det ses, beskrives registreringen kort, og der oplyses om kilden. I det tekniske bilag tilkvalitetsrapporterne er der udførligt redegjort for hvilke data og beregningsmetoder, der er anvendt.Sammenligningstal er – hvor det er muligt – anført fra 2009. Disse tal er ikke nødvendigvis gengivet i 2009-rapporten men kan være genberegnet for at fungere som sammenligningstal.Hver registrering tildeles en score på mellem 0 og 100. I de fleste tilfælde giver det sig selv, hvad der villeudløse scoren 0 og 100. I eksemplet ovenfor opnås 100, såfremt alle elever på skolen markerer maksimaltryghed henholdsvis fravær af mobning, mens 0 opnås, hvis alle elever på skolen angiver maksimalutryghed, henholdsvis at alle elever mobbes/mobber.Hvor 0/100 ikke har en indlysende betydning, beskriver vi i rapporten, hvordan skalaen er dannet.ResultatskemaetTabel 2 Version 01-11-10 3 Brønshøj Skole
 5. 5. Resultat, delmål 1 Resultat 2009 Mål 2010 Resultat 2010 Ændring 2010Skolens resultater 86,8 Indsats aftalt 89,3 FremgangGennemsnitlige resultat for de skoler, der er de 25 % 92,2 Skolen er ikke blandt debedst scorende i forhold til delmålet 50 % bedst placeredeResultat 2009 og Resultat 2010Det vejede gennemsnit af de fire måltal (i tabel 1) for 2010 bliver nu skolens resultat i forhold til delmålet,at alle elever er basalt trygge. Gennemsnitstallet optræder i resultatskemaet som Resultat 2010 (tabel 2).Hvis der er sammenlignelige tal for 2009, anføres de også. De angives i procent af det optimale resultat.Mål for 2010I forbindelse med skolens kontrakt for 2010 kan der være opstillet et mål for 2010 for dette område. Men ikontrakterne for 2010 er resultatet ikke angivet som et sammenligneligt måltal. I skemaerne for 2010angives der derfor blot, at der i forbindelse med resultatsamtalen efteråret 2009 har været aftalt en indsatspå det pågældende område. Fra næste år aftales egentlige måltal, som vil fremgå af rapporten for 2011.Ændring 2010Uanset om der er aftalt en indsats, kan der være tale om ændring i resultatet.Om der er fremgang eller ej, fremgår af sidste kolonne.Afvigelser på  0,5 procentpoint registreres som uændret.De 25 % bedst scorende skolerNår nye mål skal fastsættes for den kommende periode, tages der udgangspunkt i en såkaldt benchmark.Benchmark-tallet defineres som gennemsnitsresultatet for de 25 % højst scorende skoler inden formålområdet. Fordelen ved denne definition er, at den både er dynamisk og realistisk. Dynamisk, fordisammenligningsværdien flytter sig med ’konjunkturerne’. Hvis sværhedsgraden ved de afsluttende prøverpludselig stiger, og karaktererne generelt falder (som det skete i 2009), følger benchmarktallet med ned.Realistisk fordi benchmark-værdien har den legitimitet, som følger med at 13-14 skoler i Københavnfaktisk har nået resultatet. I eksemplet ovenfor er benchmark-værdien 92,2.Endelig viser tabel 2, hvordan skolen er placeret i forhold til kommunens øvrige almenskoler.Datakilder og beregning af resultaterData i rapporten stammer fra forskellige kilder: Spørgeskemaer til skolelederne og elever Databaser: UNI-C, KMD-ELEV, BUFLIS Opgørelser og registreringer i forvaltningen om elevfravær, skolevalg, uddannelse, specialområdet mm.Da resultaterne fra elevspørgeskemaet (Københavnerbarometeret, der omfatter alle elever på 4.-9.klassetrin på kommunens almenskoler) anvendes flere steder i rapporten, er det vigtigt at kendebesvarelsesprocenten. Den er for Brønshøj Skole 68,1 (gennemsnittet for alle almenskoler er 75,7).I det tekniske bilag til kvalitetsrapporterne er der gjort nærmere rede for disse kilder og for beregning afresultater. De enkelte registreringer er så vidt muligt oversat til en score på mellem 0 og 100, der udtrykkergraden af målopfyldelse. Scoren 100 er i alle tilfælde den ideelle værdi. I de fleste tilfælde vil 100 dog være eturealistisk mål. Således ville måltallet 100 mht. karakterer ved de afsluttende prøver kun kunne nås, hvis alleelever i alle prøvefag opnåede karakteren 12. Men vi har alligevel fastholdt tallet for dermed at letteoverskueligheden. Version 01-11-10 4 Brønshøj Skole
 6. 6. Vejning af delresultaterVi har valgt at lade hvert delresultat tælle lige meget. Men da de forskellige indikatorer har meget forskelligevariationsbredde fra skole til skole, kan man ikke bare tage et gennemsnit af indikatorerne. De indikatorer,der varierer meget lidt mellem skoler (fx resultaterne af alle elevers udsagn om tilfredshed), tillægges derforen større vægt end indikatorer, der har en meget stor variationsbredde (fx en skoleleders svar på et ja/nejspørgsmål). Der er i det tekniske bilag redegjort for beregningsmetoden og for den vægt, der er tillagt deenkelte indikatorværdier.Læseren skal være opmærksom på, at dokumentationen er udtryk for en række kompromisser. Der er kravom bestemte data i bekendtgørelsen om Kvalitetsrapporten, ligesom kommunen – for at undgåbureaukratisering – i videst muligt omfang har benyttet sig af data, som forvaltningen havde i forvejen.Den dokumentation, som rapporten lægger frem, giver derfor ikke et fuldt dækkende udtryk for skolensresultater inden for de forskellige områder. Skolens egne faglige vurderinger kan med en bred og mere lokalvinkel belyse de forskellige områder.Kun rapporten for kommunen som helhed indeholder forvaltningens kommentarer, konklusioner ogeventuelt anbefalinger. Det er skolerne selv, der kommenterer tallene i skolerapporterne, ligesom det erskolerne, der formulerer den sammenfattende faglige vurdering.Skolerapporten indgår i en procesMed baggrund i de konkrete skolerapporter for 2009 og de centrale mål har skoleleder og områdechef iløbet af efteråret 2009 samarbejdet for at udarbejde resultatmål for de enkelte skoler. Disse mål erindskrevet i de enkelte skolers udviklingskontrakter.Skolens kvalitetsrapport for 2010 vil blive drøftet på et resultatmøde mellem skoleleder og områdechefen iseptember/oktober 2010. Med afsæt i denne samtale samt den anførte benchmark fastsættes skolens nyeresultatmål i foråret 2011 i toårige resultatkontrakter. Version 01-11-10 5 Brønshøj Skole
 7. 7. Tryghed og trivselAlle elever har et godt skoleliv, præget af tryghed og trivsel, ligeværdighed og passendeudfordringerDelmål 1: Alle elever er basalt tryggeHvis skolen lever op til dette mål, antages det at komme til udtryk ved  At alle elever føler sig trygge  At der ikke optræder mobning på skolenFormuleringen ’Alle elever’ skal forstås bogstaveligt. Det er ikke tilstrækkeligt, at elevernegennemsnitligt føler sig tryg. Derfor vil det – uanset gennemsnitstallet – være problematisk, hvis der erelever, der i særlig grad oplever manglende tryghed.Nedenfor kan man se, hvordan vi måler på disse forhold, og hvad målingerne på Brønshøj Skole viste.Udtryk Registrering Kilde 2009 2010Oplevet tryghed Elevernes oplevede tryghed Københavner- 72,9 77,0 barometer Elevernes oplevede tryghed, fravær af dårligste resultat (95,9 % af eleverne føler sig 94,3 95,9 hverken meget utrygge eller utrygge)Fravær af mobning Fravær af oplevet mobning 89,1 89,1 Fravær af ydet mobning 89,8 95,2Brønshøj Skoles resultat i forhold til delmålet fremkommer nu som et vejet gennemsnit af ovenståendedelresultater fra 2010 (vedrørende vejet gennemsnit, se side 5):Resultat, delmål 1 Resultat 2009 Målsat 2010 Resultat 2010 Ændring 2010Skolens resultat 86,8 89,3 FremgangGennemsnitlige resultat for de skoler, der er de 25 % bedst Skolen er ikkescorende i forhold til delmålet 92,2 blandt de 50 % bedst placeredeSkolens kommentarerSkolen kan konstatere en pæn fremgang. Området har fortsat høj prioritet. Version 01-11-10 6 Brønshøj Skole
 8. 8. Delmål 2: Alle elever får tilpassede udfordringer, og potentialet ideres sproglige, kulturelle og sociale baggrunde udnyttesHvis skolen lever op til dette mål, antages det at komme til udtryk ved  At eleverne oplever, at der er forventninger til dem, men at de er til at klare  At skolen har en god praksis mht. undervisningsdifferentiering og brug af holddannelse, og at der også er tilbud til fagligt stærke elever  At skolen udnytter sine vejlederressourcer, når undervisningen skal planlæggesFormuleringen ’Alle elever’ skal forstås bogstaveligt. Det er ikke tilstrækkeligt, at elevernegennemsnitligt får tilpassede forventninger. Derfor vil det – uanset gennemsnitstallet – væreproblematisk, hvis der er elever der i særlig grad oplever manglende tilpasning. I forhold tilholddannelse er der både lagt vægt på omfanget af holddannelse og variationen i grundlaget forholddannelse. Se eventuelt det tekniske bilag.Nedenfor kan man se, hvordan vi måler på disse forhold, og hvad målingerne viste.Udtryk Registrering Kilde 2009 2010Oplevet passende Elevernes oplevelse af tilpas sværhedsgrad i Københavner- undervisningen barometer 66,8 66,5sværhedsgrad Elevernes oplevelse af tilpas sværhedsgrad, fravær af dårligste resultater 91,5Praktiseret Skolens varierede brug af holddannelse Skolelederskema 21undervisnings- Særlige tilbud til fagligt stærke elever i danskdifferentiering og og matematik 25planlægning heraf Skolens brug af undervisningsdifferentiering i øvrigt 42 Skolens brug af sit centerteam ved planlægning af undervisning 100 33Vejledere Læse- og AKT-vejleder-dækning (krav: mindst en af hver) 100 100 Skolen har en strategi for brug af sine forskellige vejledere 100 100Brønshøj Skoles resultat i forhold til delmålet fremkommer nu som et vejet gennemsnit af ovenståendedelresultater fra 2010 (vedrørende vejet gennemsnit, se side 5):Resultat, delmål 2 Resultat 2009 Målsat 2010 Resultat 2010 Ændring 2010Skolens resultat 69,9Gennemsnitlige resultat for de skoler, der er de 25 % bedst Skolen er ikke 78,1 blandt de 50 %scorende i forhold til delmålet bedst placeredeSkolens kommentarer Version 01-11-10 7 Brønshøj Skole
 9. 9. Resultatet er en anerkendelse af at løbende dialog og samarbejde omkring undervisningen øgerkvaliteten. Version 01-11-10 8 Brønshøj Skole
 10. 10. Delmål 3: Alle elever har medbestemmelse i forhold til dereshverdag i skolen og indgår ligeværdigt i fællesskabetHvis skolen lever op til dette mål, antages det at komme til udtryk ved  At eleverne oplever at have medbestemmelse  At eleverne inddrages i evaluering af undervisningen  At elevernes kompetencer som elevmæglere udnyttes  At ingen elever oplever at blive marginaliseret, ingen mangler kontakt til kammerater og voksne og at alle oplever indflydelse på og mening med det, der foregår i skolen.Formuleringen ’Alle elever’ skal forstås bogstaveligt. Det er ikke tilstrækkeligt, at elevernegennemsnitligt oplever at have medbestemmelse. Derfor vil det – uanset gennemsnitstallet – væreproblematisk, hvis der er elever der i særlig grad oplever manglende medbestemmelseVedrørende Oplevet inklusion, se eventuelt Teknisk bilag. Der er tale om et gennemsnit af svaret på 12spørgsmål.Nedenfor kan man se, hvordan vi måler på disse forhold, og hvad målingerne viste.Udtryk Registrering Kilde 2009 2010Oplevet Elevernes oplevelse af medbestemmelse, Københavner- skolegennemsnit 4.-9. klasse barometer 40,4 39,9medbestemmelse Elevernes oplevelse af medbestemmelse, fravær af dårligste resultat 59,9Elevinddragelse Elevinddragelse (mundtlig og skriftlig) i Skolelederskema evaluering af undervisningen 67 33Brug af Skolens brug af elevmæglere (hvis sådanneelevmæglere er uddannet) 0Oplevet inklusion Oplevet inklusion: fravær af marginalisering, Københavner- manglende kontakt, manglende indflydelse, barometer 69,3 70,0 manglende oplevet meningBrønshøj Skoles resultat i forhold til delmålet fremkommer nu som et vejet gennemsnit af ovenståendedelresultater fra 2010 (vedrørende vejet gennemsnit, se side 5):Resultat, delmål 3 Resultat 2009 Målsat 2010 Resultat 2010 Ændring 2010Skolens resultat 56,7Gennemsnitlige resultat for de skoler, der er de 25 % bedst Skolen er ikkescorende i forhold til delmålet 67,8 blandt de 50 % bedst placeredeSkolens kommentarerSkolen ligger lidt lavere end andre skoler, hvilket kalder på opmærksomhed. Både de respektiveafdelinger og elevrådet vil blive inddraget i en fremadrettet proces, som skal sigte på at understøtteelevernes oplevese af at det er "deres skole". Version 01-11-10 9 Brønshøj Skole
 11. 11. Styr på udviklingenAlle elever gennemgår i skoleforløbet den optimale udvikling: fagligt, sprogligt,sundhedsmæssigt, socialt og personligtDelmål 1: Alle elever viser undervejs i skoleforløbet en progressivfaglig udvikling, og skolen tager vare på elever og klasser, som harproblemer hermedHvis skolen lever op til dette mål, antages det at komme til udtryk ved  At ingen enkeltklasser får lov til at falde bagud af dansen, fagligt eller socialt  At kun få tosprogede elever har sprogvanskeligheder og læseproblemer undervejs, og at de, der får problemer, tager skolen vare på  At de elever, der har læseproblemer undervejs, tager skolen vare på  At kun få elever har matematikproblemer undervejs, og de der får problemer, tager skolen vare på  At skolen har tilbud til særlig gode læsere eller dygtige matematikere  At skolen over en treårig periode overholder minimumskravene til planlagte timerForskelle mellem klassers karakterer måles over en treårig periode; se eventuelt Teknisk bilag. Hvisforskellen mellem den svageste klasses karaktergennemsnit og skolens gennemsnitlige karakteropnåelseved de afsluttende prøver er under 1,18 karakterpoint (standardafvigelsen – spredningen – for allekommunens 9.klasser disse tre år.), opnås scoren 100. Hvis forskellen mellem den svageste klasse ogskolens gennemsnitlige karakteropnåelse ved de afsluttende prøver udgør en hel karakter (trekarakterpoint), opnås scoren 0.Læseudfordringerne opstår især i indskolingen, hvor nogle elever har svært ved at ’knække koden’, ogpå mellemtrinnet, hvor kravene til begrebsudvikling og læsning i fagene vokser. Skolerne måles derforpå, om deres indsats i forhold til erkendte problemer i 2. og 6. klasse har haft den effekt, at andelen afelever med sådanne problemer falder fra 2. til 4. klasse og fra 6. til 8. klasse. Det er altså i år effekten afindsatsen fra 2. til 4. klasse henholdsvis fra 6. til 8. klasse, der måles. 100 % målopnåelse opnås, hvisskolen har en fremgang over de to år, der svarer til gennemsnittet af de 25 % skoler med størstfremgang. 0 % opnås, hvis skolen har en tilbagegang over de to år, der svarer til gennemsnittet af de 25% skoler med størst tilbagegang.Timetalskravet giver 100 % målopfyldelse, hvis undervisningsministeriets minimumskrav er opfyldt.0 % målopfyldelse defineres ved, at en klasse på skolen i hvert af de tre år mangler en lektion om ugen iat minimumskravet er opfyldt. Opgørelsen vedrører skoleårene 2006/07-2008/09 under et.Det skal bemærkes, at ikke kun mangler, der har resulteret i påbud om timetalskompensation tileleverne, medtages. I scoringen indgår også de mankoer, der ligger under kommunens besluttedebagatelgrænse og mangler vedrørende elever, der nu har forladt folkeskolen (hvorved kompensationikke mulig).Nedenfor kan man se, hvordan vi måler på disse forhold, og hvad målingerne viste. Version 01-11-10 10 Brønshøj Skole
 12. 12. Udtryk Registrering Kilde 2009 2010Mindre forskel på Klasser på samme trin må ikke udvise for KommuneData + store forskelle i faglige resultater. Største Danmarks 2008-09 2008-10klasser afvigelse fra gennemsnit i karakterpoint over Statistik/DPU 100 100 tre år er for skolen: 0 ,9Eleverne får dansk Andel tosprogede elever uden Skolelederskemasom andetsprog læseproblemer efter 2., 4., 6. og 8. klasse 2010efter behov Andel med problemer i 2. klasse: 33 % 62 Andel med problemer i 4. klasse: 40 % Andel med problemer i 6. klasse: 39 % Andel med problemer i 8. klasse 41 % Andel af elever med problemer, der konkret følges op på 100 Andel med dansk som andetsprogs-behov i børnehaveklasse og i forbindelse med de 100 100 andre to, obligatoriske sprogscreeninger, der konkret følges op påStyr på læsning Elever med læseproblemer: Andel med problemer i 2. klasse: 12 % Andel med problemer i 4. klasse: 5% Andel med problemer i 6. klasse: 6% Andel med problemer i 8. klasse: 12 % Resultattal for forbedringer fra 2. til 4. og fra 42 6. til 8. klasse Andel af elever med problemer, der konkret følges op på 100 100Styr på matematik Andel elever uden matematikproblemer efter 3., 6. og 8. klasse Andel med problemer i 3. klasse: 2% 95 Andel med problemer i 6. klasse: 8% Andel med problemer i 8. klasse: 5% Andel af elever med problemer, der konkret følges op på 100Tilbud til fagligt Tilbud til særlig gode læsere i og uden for klassen 0stærke elever Tilbud til særlig gode matematikere i og uden for klassen 50Eleverne får Skolen overholder minimumskrav til dansk og Undervisnings- matematik i indskolingen 100mindst minimums- ministerietstimetal Skolen overholder krav til alle faggrupper i hjemmeside. indskoling, på mellemtrin og i udskoling 81Brønshøj Skoles resultat i forhold til delmålet fremkommer nu som et vejet gennemsnit af ovenståendedelresultater fra 2010 (vedrørende vejet gennemsnit, se side 5): Version 01-11-10 11 Brønshøj Skole
 13. 13. Resultat 2009 Målsat 2010 Resultat 2010 Ændring 2010Skolens resultat 85,7Gennemsnitlige resultat for de skoler, der er de 25 % bedst Skolen er ikkescorende i forhold til delmålet 90,4 blandt de 50 % bedst placerede Version 01-11-10 12 Brønshøj Skole
 14. 14. Delmål 2: Alle elever gennemgår i grundskoleforløbet en progressivsocial og personlig udviklingHvis skolen lever op til dette mål, antages det at komme til udtryk ved  At der kan konstateres en effekt af personlige og sociale kompetencer  At der er et lavt omfang af fravær – især bekymrende fravær – og at skolen tager vare på de elever, der har et sådant fraværDen enkelte elevs svar siger ikke noget sikkert om den pågældende elevs personlige eller socialekompetencer. Men de samlede svar fra alle skolens elever siger noget om, hvordan sådannekompetencer kommer til udtryk på skolen. Se eventuelt Teknisk bilag for nærmere detaljer.Bekymrende fravær indberettes på baggrund af omfang og hyppighed af den enkelte elevs fravær. Senærmere i Teknisk bilag. Hvis de umiddelbare tiltag ikke ændrer situationen, skal der udarbejdes enskriftlig handleplan. Hvis denne handleplan ikke fører til ophør af et bekymrende fravær, skal skolenforetage en indberetning til de sociale myndigheder. Skolerne har imidlertid stadig meget forskelligpraksis for udarbejdelse af handleplaner (der udarbejdes i visse tilfælde også handleplaner uden derforeligger bekymrende fravær), så derfor har det ikke været mulig at bruge handleplanerne somindikator for kvalitet.Nedenfor kan man se, hvordan vi måler på disse forhold, og hvad målingerne viste.Udtryk Registrering Kilde 2009 2010Eleverne Elevernes svar på 22 spørgsmål, hvor der er Københavner-praktiserer forskningsmæssigt belæg for at svaret har barometer en sammenhæng med tilstedeværelse afpersonlige og personlige og/eller sociale kompetencer.sociale Eleverne viser følgende grader afkompetencer målopfyldelse: personlig og social tilpasning 59,9 % 65,6 personlig og social tryghed 84,9 % sociale kontakter 74,3 % personlig indflydelse 41,1 % koncentrationsevne, oplevet mening 64,8 % konfliktløsning 71,5 % sociale, fysiske aktiviteter 54,6 % fysisk og psykisk tilfredshed 73,7 % Andel elever m. bekymrende fravær 1,2 % Skole- 99,7 98,8 indberetning Gennemsnitlige fraværsdage pr. elev: 4,6 99,4 97,7Skolen tager vare Antal elever, for hvem der er udarbejdet Skolelederskemapå elever, der har handleplan pga. bekymrende fravær: 5bekymrende fravær Antal elever, for hvem der er udarbejdet underretning til sociale myndigheder pga. bekymrende fravær 5 Version 01-11-10 13 Brønshøj Skole
 15. 15. Brønshøj Skoles resultat i forhold til delmålet fremkommer nu som et vejet gennemsnit af ovenståendedelresultater fra 2010 (vedrørende vejet gennemsnit, se side 5):Resultat, delmål 2 Resultat 2009 Målsat 2010 Resultat 2010 Ændring 2010Skolens resultat 88,5Gennemsnitlige resultat for de skoler, der er de 25 % bedst Skolen er ikke 88,8 blandt de 50 %scorende i forhold til delmålet bedst placeredeSkolens kommentarerSkolen, og i særdeleshed skolens vejlederforum, har et tæt samarbejde med sundhedsplejerskerne. Version 01-11-10 14 Brønshøj Skole
 16. 16. Delmål 3: Alle elever gennemgår i grundskoleforløbet en progressivsundhedsmæssig udviklingHvis skolen lever op til dette mål, antages det at komme til udtryk ved  At elevernes BMI (forholdet mellem vægt og højde) ved afslutningen af skoleforløbet ligger inden for normalområdet  At der er en lav forekomst af bekymrende sygefravær  At eleverne generelt bevæger sig meget, har en høj grad af trivsel og selv vurderer, at de har et godt helbredDet har vist sig, at sundhedsplejerskerne har forskellig praksis mht. hvilke elever, der måles og vejes.Som følge af, at relativt få af eleverne faktisk måles/vejes, er antal overvægtige + antal sværtovervægtige i de fleste tilfælde under 5, og tallet oplyses derfor ikke (af personhensyn). I år er det derforikke muligt at anvende tallene som indikatorer – de gives blot som information til skolens viderearbejde.Nedenfor kan man se, hvordan vi måler på disse forhold, og hvad målingerne viste.Udtryk Registrering Kilde 2009 2010Eleverne Antal elever (6 og 14 år): 160 Den elektroniskegennemgår en god Antal målte (vægt og højde) af disse: 73 børnejournal Antal overvægtige 6-årige: <5sundhedsmæssig Antal overvægtige 14-årige: <5udvikling Omfanget af sygefravær (andel af Skole- skoledagene, hvor en gennemsnitselev ikke indberetninger 99,8 98,3 er fraværende pga. sygdom). Elevernes svar på spørgsmål om motion og Københavner- bevægelse barometeret 54,8 54,2 Elevernes generelt oplevede trivsel 62,9 63,8 Elevernes selvvurderede helbred 72,6Skolens resultat i forhold til delmålet fremkommer nu som et vejet gennemsnit af ovenståendedelresultater fra 2010 (vedrørende vejet gennemsnit, se side 5):Resultat, delmål 3 Resultat 2009 Målsat 2010 Resultat 2010 Ændring 2010Skolens resultat 84,2 83,4 TilbagegangGennemsnitlige resultat for de skoler, der er de 25 % bedst Skolen er blandt de 84,8 25 % bedstscorende i forhold til delmålet placeredeSkolens kommentarerPPR vil løbende fokusere på at foregribe at bekymrende fravær udvikler sig. Version 01-11-10 15 Brønshøj Skole
 17. 17. Faglige resultaterAlle elever har efter skoleforløbet udnyttet deres udviklingsmæssige og fagligepotentialer og opnår gode faglige resultaterDelmål 1: Alle elever lever efter afsluttet grundskole op til de fagligekrav i Fælles målHvis skolen lever op til dette mål, antages det at komme til udtryk ved  At eleverne gennemsnitligt har et højt karaktergennemsnit ved de afsluttende prøver, både på de rene karakterer og når de enkelte elevers karakterer korrigeres for elevens socio-økonomiske baggrund  At skolen lykkes med at give de elever, der har en særlig vanskelig socio-økonomisk baggrund, et tilfredsstillende fagligt resultat  At tosprogede elever ikke får ringere resultater end etsprogede med samme socio-økonomisk baggrundNår der er et særligt fokus på elevernes socio-økonomiske baggrund, hænger det sammen med, atblandt andet PISA-undersøgelserne viser, at danske (og københavnske) skoler ikke er gode til atminimere effekten af social arv.Nedenfor kan man se, hvordan vi måler på disse forhold og hvad målingerne viste. De anførtekarakterer baserer sig på 62 elevers præstationer ved de afsluttende prøver i 2010.Udtryk Registrering Kilde 2009 2010At alle elever efter Gennemsnitskarakteren ved FSA (bundne KommuneData +afsluttet prøvefag) med social korrektion 5,8 Danmarks Sammenligningstal 2009: 5,5 Statistik/DPU 46,1 48,4grundskole leverop til de faglige Gennemsnitskarakteren i læsningkrav i Fælles mål med social korrektion 5,9 Gennemsnitskarakteren ved FSA (bundne Kommunedata prøvefag) uden social korrektion 6,4 Sammenligningstal 2009: 6,0 50,3 53,2 Gennemsnitskarakteren i læsning uden social korrektion 6,4 Gennemsnitskarakterer ved FSA (bundne KommuneData + prøvefag) uden social korrektion for de 20 % Danmarks på skolen med laveste socioøkonomiske Statistik/DPU 62 indeks – i forhold til alle skolens prøveeleverAt tosprogede Gennemsnitskarakterer ved FSA (bundne KDM + DS/DPUelever opnår lige så prøvefag) med social korrektion – tosprogede i procent af etsprogede. Omfatter fire årsgode faglige karakterer (2007-2010). 96resultater sometsprogede Version 01-11-10 16 Brønshøj Skole
 18. 18. Skolens resultat i forhold til delmålet fremkommer nu som et vejet gennemsnit af ovenståendedelresultater fra 2010 (vedrørende vejet gennemsnit, se side 5):Resultat, delmål 1 Resultat 2009 Målsat 2010 Resultat 2010 Ændring 2010Skolens resultat Indsats aftalt 64,6Gennemsnitlige resultat for de skoler, der er de 25 % bedst Skolen er blandt de 71,3 50 % bedstscorende i forhold til delmålet placeredeSkolens kommentarerVi oplever en fremgang fra 2009, der er fortsat fokus på dette. (se spørgsmål 2) Version 01-11-10 17 Brønshøj Skole
 19. 19. Delmål 2: Alle elever har efter afsluttet grundskole faglige, sociale,sproglige og personlige kompetencer, der ruster dem til at klare enungdomsuddannelseHvis skolen lever op til dette mål, antages det at komme til udtryk ved  At den helt overvejende del af eleverne stadig er i en ungdomsuddannelse efter et år.  At tosprogede elever i lige så høj grad som de etsprogede stadig er i en ungdomsuddannelse efter et årNedenfor kan man se, hvordan vi måler på disse forhold, og hvad målingerne viste.Udtryk Registrering Kilde 2009 2010Alle elever får en Andel elever fra 9. klasse 2009, der stadig er i Ungdommenstilfredsstillende uddannelsessystemet efter 11 måneder Uddannelses- (fordelt på aftagerinstitutioner): vejledning + KISstart på en 2010ungdoms- 10. klasse 50,0 % Gymnasiale uddannelser 36,8 % 83,7 94,1uddannelse Erhvervsuddannelser 4,4 % Anden uddannelse 2,9 % Arbejde eller andet 5,9 % Andel tosprogede elever fra 9. klasse 2009, der stadig er i uddannelsessystemet efter 11 93,3 86,0 månederSkolens resultat i forhold til delmålet fremkommer nu som et vejet gennemsnit af ovenståendedelresultater fra 2010 (vedrørende vejet gennemsnit, se side 5):Resultat, delmål 2 Resultat 2009 Målsat 2010 Resultat 2010 Ændring 2010Skolens resultat 87,7 90,8 FremgangGennemsnitlige resultat for de skoler, der er de 25 % bedst Skolen er ikke 98,0 blandt de 50 %scorende i forhold til delmålet bedst placeredeSkolens kommentarerVi oplever en fremgang fra 2009, der er fortsat fokus på dette. Version 01-11-10 18 Brønshøj Skole
 20. 20. IntegrationDelmål: Etnicitet er ikke en selvstændig faktor for et barnspræstationsniveau eller for dets muligheder for et godt skolelivHvis skolen lever op til dette mål, antages det at komme til udtryk ved  At tosprogede elever i lige så høj grad som de etsprogede er i en ungdomsuddannelse efter et år  At gennemsnitskarakteren ved FSA (bundne prøvefag) efter social korrektion ikke er lavere for de tosprogede end for de etsprogede elever  At andelen af tosprogede elever med læseproblem falder op gennem skolesystemet, og at skolen tager vare på de elever, der har sådanne problemer.  At skolen følger op med dansk som andetsprogs-undervisning i de tilfælde, hvor de obligatoriske sprogscreeninger viser, at det er nødvendigtNedenfor kan man se, hvordan vi måler på disse forhold og hvad målingerne viste.Mål Registrering Kilde 2009 2010Det er målet, at alle Andel tosprogede elever, der stadig er i Uddannelses-elever efter afsluttet uddannelsessystemet efter 11 måneder vejledningen + 93,3 86,0skoleforløb har KIS 2010/11udnyttet deres Gennemsnitskarakterer ved FSA (bundne KDM + DS/DPUudviklingsmæssige prøvefag) med social korrektion – tosprogedepotentialer i procent af etsprogede. Omfatter fire års 96,0 karakterer (2007-2010).Det er målet, at alle Andel tosprogede elever uden Skolelederskema 62elever i læseproblemer efter 2. 4., 6. og 8. klasseskoleforløbetgennemgår den Andel af de tosprogede elever med 100optimale udvikling læseproblemer, der følges op på Andel med DSA-behov i børnehaveklasse og 100 100 i forbindelse med de andre to, obligatoriske sprogscreeninger, der følges op påSkolens resultat i forhold til delmålet fremkommer nu som et vejet gennemsnit af ovenståendedelresultater fra 2010 (vedrørende vejet gennemsnit, se side 5):Resultat, Resultat 2009 Målsat 2010 Resultat 2010 Ændring 2010integrationsmålSkolens resultat 90,4Gennemsnitlige resultat for de skoler, der er de 25 % bedst Skolen er ikkescorende i forhold til delmålet 96,4 blandt de 50 % bedst placeredeSkolens kommentarer Version 01-11-10 19 Brønshøj Skole
 21. 21. Der er i forbindelse med den nye organisering sket en styrkelse af dels samarbejdet omkring skolens to-sprogede elever og dels samarbejdet med UU. Endvidere vil skolens fokus på bekymrende fravær haveindflydelse på dette delmål. Version 01-11-10 20 Brønshøj Skole
 22. 22. InklusionDelmål: Alle elever i folkeskolen får lige muligheder og oplever sigsom en del af fællesskabetHvis skolen lever op til dette mål, antages det at komme til udtryk ved  At den helt overvejende del af eleverne hverken oplever, at de - Mangler kontakt med kammerater og voksne på skolen - Mangler indflydelse deres situation på skolen - Mangler oplevelse af mening med det de oplever på skolen - Mangler grundlæggende tryghed - Mobbes eller mobber andre - Oplever alt for høje eller for lave forventninger  At kun meget få elever har bekymrende fravær, og at skolen tager vare på de elever, der har et sådant fravær  At de elever på skolen, der hører til blandt de 20 % i klassen med lavest socioøkonomisk indeks, opnår nogenlunde samme gennemsnitskarakterer ved FSA (bundne prøvefag) som de andre elever.Når der er et særligt fokus på elevernes socio-økonomiske baggrund, hænger det sammen med, atblandt andet PISA-undersøgelserne viser, at danske (og københavnske) skoler ikke altid er gode til atminimere effekten af social arv. Bemærk, at resultaterne kun siger noget om skolens evne til atinkludere de elever, der faktisk går på skolen.Nedenfor kan man se, hvordan vi måler på disse forhold, og hvad målingerne viste.Udtryk Registrering Kilde 2009 2010Oplevet inklusion. Oplevet marginalisering: Manglende kontakt, Københavner-Andel af eleverne Manglende indflydelse, Manglende oplevet barometerpå skolen, der ikke mening, Manglende tryghed, Forekomst afscorer meget lavt mobning og Oplevet tilpasset sværhedsgrad. 84 95på 12 spørgsmål Se nærmere i Teknisk bilag.inden for 6 felterElever uden Andel af elevdage, som ikke er bekymrende Skole-inklusionsproblemer fravær indberetning 99,7 98,8Opfølgning på Antal elever, for hvem der pga. fravær Skolelederskemabekymrende fravær er udarbejdet handleplaner 5 2010At alle elever efter Resultatet fra FSA uden social korrektion. KommuneData +afsluttet grundskole Måltallet er gennemsnitskarakteren for de 20 Danmarkslever op til Fælles % elever med laveste socio-økonomi i Statistik/DPU 62,0mål forhold til skolens samlede gennemsnitSkolens resultat i forhold til delmålet fremkommer nu som et vejet gennemsnit af ovenståendedelresultater fra 2010 (vedrørende vejet gennemsnit, se side 5):Resultat, inklusionsmål Resultat 2009 Målsat 2010 Resultat 2010 Ændring 2010Skolens resultat 94,2Gennemsnitlige resultat for de skoler, der er de 25 % bedst Skolen er ikkescorende i forhold til delmålet 97,6 blandt de 50 % bedst placerede Version 01-11-10 21 Brønshøj Skole
 23. 23. Skolens kommentarerVi glæder os over fremgangen i oplevet inklusion - se endvidere punkt 10 Version 01-11-10 22 Brønshøj Skole
 24. 24. Skolen er en attraktiv arbejdspladsDelmål 1: Der er et tilfredsstillende samarbejde på skolenHvis skolen lever op til dette mål, antages det at komme til udtryk ved  At medarbejderne giver udtryk for, at de oplever retfærdighed og tillid på deres arbejdspladsNedenfor kan man se, hvordan vi måler på disse forhold, og hvad målingerne viste. Tallene hidrører fratrivselsmålingen i 2008, som er den sidst gennemførte.Udtryk Registrering Kilde 2009 2010Social Kapital På min arbejdsplads kan man stole på de Trivselsanalysenudtrykt ved oplevet udmeldinger der kommer fra ledelsen 2008 36grad af retfærdig og På min arbejdsplads stoler ledelsen på, attillid i enheden medarbejderne gør et godt stykke arbejde 56 På min arbejdsplads bliver konflikter løst på en retfærdig måde 44 På min arbejdsplads bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde 42Skolens resultat i forhold til delmålet fremkommer nu som et vejet gennemsnit af ovenståendedelresultater fra 2010 (vedrørende vejet gennemsnit, se side 5):Resultat, delmål 1 Resultat 2009 Målsat 2010 Resultat Ændring 2010Skolens resultat 44,8Gennemsnitlige resultat for de skoler, der er de 25 % bedst Da data er fra 2008,scorende i forhold til delmålet 79,0 anføres ikke placering i forhold til andre skolerSkolens kommentarerDer er positiv fremgang på dette område. Der er en god stemning og et stort ønske - også ilærergruppen om - i samarbejde med den nuværende ledelse, at genetablere skolen som en attraktiv ogglædesfyldt arbejdsplads. Version 01-11-10 23 Brønshøj Skole
 25. 25. Delmål 2: Der er en tilfredsstillende trivsel på skolenHvis skolen lever op til dette mål, antages det at komme til udtryk ved  At medarbejderne har et lavt antal sygedage, såvel korttidsfravær som langtidsfraværNedenfor kan man se, hvordan vi måler på disse forhold, og hvad målingerne viste. Årstal henviser hertil det foregående kalenderår.Udtryk Registrering Kilde 2009 2010Sygefravær Gennemsnitlig antal korttidssygedage (under Central kommunal 15 dage) per medarbejder: 8,9 registrering Tilsvarende tal i 2009: 9,1 Gennemsnitlig antal langtidssygedage (over 15 dage) per medarbejder: 9,5 Tilsvarende tal i 2009: 19,0 88 92 Gennemsnitlige antal sygedage i alt 18,4 Tilsvarende tal i 2009: 28,1 Måltal: procent arbejdsdage, hvor gennemsnitsmedarbejderen ikke er sygSkolens resultat i forhold til delmålet fremkommer nu som et vejet gennemsnit af ovenståendedelresultater fra 2010 (vedrørende vejet gennemsnit, se side 5):Resultat, delmål 2 Resultat 2009 Målsat 2010 Resultat 2010 Ændring 2010Skolens resultat 88 Indsats aftalt 92 FremgangGennemsnitlige resultat for de skoler, der er de 25 % bedst Skolen er ikkescorende i forhold til delmålet 95,5 blandt de 50 % bedst placeredeSkolens kommentarerDer er fortsat fokus på sygefraværet - vi glæder os over fremgangen fra 2009-2010. Version 01-11-10 24 Brønshøj Skole
 26. 26. Delmål 3: Der er en tilfredsstillende grad af fastholdelse ogrekruttering af medarbejdere på skolenHvis skolen lever op til dette mål, antages det at komme til udtryk ved  At medarbejderne fastholdes på arbejdspladsenDet er vanskeligt at fortage sammenligninger skolerne imellem, da pensioneringer, fald i antal ansatteetc. spiller ind.Nedenfor kan man se, hvordan vi måler på disse forhold, og hvad målingerne viste. Måltallet angiver,hvor stor en andel af medarbejderne pr. 1. januar 2009, der stadig var ansat på skolen 1. januar 2010Udtryk Registrering Kilde 2009 2010Personale- Fælles Københavnske standard for Løn & Personaleomsætning personaleomsætning 85,3Resultat, delmål 3 Resultat 2009 Målsat 2010 Resultat 2010 Ændring 2010Skolens resultat 85,3Gennemsnitlige resultat for de skoler, der er de 25 % bedst Der foretages ikke 91,2 sammenligningerscorende i forhold til delmålet med andre skolerSkolens kommentarerSkolen oplever hverken rekruteringsproblemer eller for stor afgang. Version 01-11-10 25 Brønshøj Skole
 27. 27. Delmål 4: Der finder en tilfredsstillende kompetenceudvikling stedpå skolenHvis skolen lever op til dette mål, antages det at komme til udtryk ved  At medarbejderne har et højt antal uddannelsesdage i BUF Akademi  At skolen anvender en tilstrækkelig høj andel af sit budget på kompetenceudvikling af medarbejderne  At skolens medarbejdere er tilfredse med deres muligheder for kompetenceudviklingNedenfor kan man se, hvordan vi måler på disse forhold, og hvad målingerne viste. Da det ikke harværet muligt at skaffe data på samlet antal uddannelsesdage pr. medarbejder, leveres kun todelinformationer:Udtryk Registrering Kilde 2009 2010Formel læring Antal uddannelsesdage (3-6 timer) BUF akademi i BUF Akademi: 22 dageSkolens brug af Skolens samlede forbrug på kursusrelaterede ØKLressourcer på udgifter (uden tid) 126000 kr.kompetence-udviklingTilfredshed med Den gennemsnitlige score på følgende Trivsels-mulighed for spørgsmål: undersøgelse 65,5kompetenceudvik- 2008 Jeg har gode muligheder for at udvikle migling fagligt i mit arbejde Jeg har de kvalifikationer/ kompetencer, der skal til for at udføre mit arbejde godt Jeg har gode muligheder for efteruddannelse Jeg har muligheder for at anvende mine erfaringer og evner i opgaveløsningenResultat, delmål 4 Resultat 2009 Målsat 2010 Resultat Ændring 2010Skolens resultat 65,5Gennemsnitlige resultat for de skoler, der er de 25 % bedst Da nogle data er frascorende i forhold til delmålet 75,2 2008, anføres ikke placering i forhold til andre skolerSkolens kommentarerSkolen har så stor en gæld, at dette område ikke tilgodeses i en grad som er tilfredsstillende. Det erbeklageligt. Version 01-11-10 26 Brønshøj Skole
 28. 28. Høj brugertilfredshedKøbenhavnske forældre og børn er tilfredse med folkeskolerneDelmål 1: Elevtilfredsheden er højHvis skolen lever op til dette mål, antages det at komme til udtryk ved  At eleverne udtrykker generel tilfredshed med deres skolegangNedenfor kan man se, hvordan vi måler på disse forhold, og hvad målingerne viste.Udtryk Registrering Kilde 2009 2010Elevernes egne Skolelever: Svar på spørgsmålet om Københavner-angivelser af "Hvor godt synes du om at gå i skole for barometertilfredshed tiden?" 59,9 ”Hvor tilfreds er du med undervisningen?” ”Hvor tilfreds er du samlet set med skolen?”Resultat, delmål 1 Resultat 2009 Målsat 2010 Resultat 2010 Ændring 2010Skolens resultat 59,9Gennemsnitlige resultat for de skoler, der er de 25 % bedst Skolen er ikkescorende i forhold til delmålet 72,3 blandt de 50 % bedst placeredeSkolens kommentarerSkolen arbejdeer med medbestemmelse, elevinddragelse og et skærpet fokus på den enkelte elevsoplevelse af trivsel socialt og fagligt. Version 01-11-10 27 Brønshøj Skole
 29. 29. Delmål 2: Der er høj forældretilfredshed med faglighed/det fagligeniveau, trivslen, sundhed og oplevet indflydelseHvis skolen lever op til dette mål, antages det at komme til udtryk ved  At forældrene udtrykker generel tilfredshed med deres børns skolegangDer foreligger ingen centrale data i 2010.Skolens kommentarerDet er skoleledelsens opfattelse at der i forældregruppen er positive forventninger til skolens fremtidigeudvikling og tiltro til ledelsen. Version 01-11-10 28 Brønshøj Skole
 30. 30. Delmål 3: Folkeskolen er forældre og unges valgHvis skolen lever op til dette mål, antages det at komme til udtryk ved  At grunddistriktets forældre vælger denne skole  At grunddistriktets forældre ikke vælger privatskoleNedenfor kan man se, hvordan vi måler på disse forhold, og hvad målingerne viste.Udtryk Registrering Kilde 2009 2010Forældrenes Andel af grunddistriktsforældre, der vælger KMD-elevfaktiske adfærd distriktsskolen 70 60omkring tilvalg af Andel af grunddistriktsforældre, der vælgerden lokalefolkeskole distriktsskolen eller en anden københavnsk 84 79 folkeskole – dvs. ikke vælger privatskoleSkolens resultat i forhold til delmålet fremkommer nu som et vejet gennemsnit af ovenståendedelresultater fra 2010 (vedrørende vejet gennemsnit, se side 5):Resultat, delmål 3 Resultat 2009 Målsat 2010 Resultat 2010 Ændring 2010Skolens resultat 78,6 71,7 TilbagegangGennemsnitlige resultat for de skoler, der er de 25 % bedst Skolen er blandt descorende i forhold til delmålet 74,6 50 % bedst placerede Version 01-11-10 29 Brønshøj Skole
 31. 31. Delmål 4: Elevsammensætningen afspejler befolknings-sammensætningen i byenHvis skolen lever op til dette mål, antages det at komme til udtryk ved  At skolens elevoptag ligger mellem 20 og 40 procent tosprogedeNedenfor kan man se, hvordan vi måler på disse forhold, og hvad målingerne viste. Målopfyldelse 100opnås, når tosprogsprocenten ligger mellem 20 og 40, gradueret til målopfyldelse 0 hvistosprogsprocenten er henholdsvis 0 og 100. Det betyder eksempelvis, at såvel en tosprogsprocent på 10og på 70 giver målopnåelse 50.Score1000 2 0 4 0 6 0 8 0 100 Andel ikke-vestlige tosprogede i elevoptagetUdtryk Registrering Kilde 2009 2010Balanceret Andelen af ikke-vestlige tosprogede i BUFLIS (KMD-elevoptag elevoptaget i børnehaveklassen 17,5 elev) 88Skolens resultat i forhold til delmålet fremkommer nu som et vejet gennemsnit af ovenståendedelresultater fra 2010 (vedrørende vejet gennemsnit, se side 5):Resultat, delmål 4 Resultat 2009 Målsat 2010 Resultat 2010 Ændring 2010Skolens resultat 88Gennemsnitlige resultat for de skoler, der er de 25 % bedst Der gennemføres 100 ikke sammenligningscorende i forhold til delmålet med andre skoler, da der er tale om forhold, som skolen har ret begrænset indflydelse på. Version 01-11-10 30 Brønshøj Skole
 32. 32. God ressourcestyringRessourcerne udnyttes effektivt og målrettet og i overensstemmelse med besluttedepolitikker og lokale strategierDelmål 1: Effektiv økonomistyringHvis skolen lever op til dette mål, antages det at komme til udtryk ved  At skolens regnskabsresultat ikke overskrider budgettet  At skolens løbende kvartalsprognoser kun afviger lidt fra de faktiske regnskabsresultaterNedenfor kan man se, hvordan vi måler på disse forhold, og hvad målingerne viste.Udtryk Registrering Kilde 2009 2010Budgetoverholdelse: Forskellen mellem årsbudgettet og årets BUFLISat regnskabsresultatet regnskabsresultat (opgjort som procent afikke afviger fra budgettet) 82,3budgettetPræcision i Gennemsnittet af det forudsagteprognosen: at de årsregnskab i de tre kvartalsprognoser ikvartalsvise forhold til det faktiske regnskabsresultatprognoser ikke afviger (snorhøjde: må ikke afvige med mere end 97,1væsentligt fra det højst 5 % af det faktiske regnskabsresultatendelige årsregnskab – 95,0 er altså det acceptable niveau)Skolens resultat i forhold til delmålet fremkommer nu som et vejet gennemsnit af ovenståendedelresultater fra 2010 (vedrørende vejet gennemsnit, se side 5):Resultat, delmål 1 Resultat 2009 Målsat 2010 Resultat 2010 Ændring 2010Skolens resultat 93,1Gennemsnitlige resultat for de skoler, der er de 25 % bedst Skolen er ikke 99,5 blandt de 50 % bedstscorende i forhold til delmålet placerede Version 01-11-10 31 Brønshøj Skole
 33. 33. Delmål 2: God vedligeholdelse og udnyttelse af bygningerHvis skolen lever op til dette mål, antages det at komme til udtryk ved  At skolen har budgetmæssigt styr på sine vedligeholdelsesaktiviteter  Bygnings- og vedligeholdelsesstandarden er tilfredsstillende  At skolens belægningsgrad er tilfredsstillende (kapaciteten udnyttes effektivt)Der foreligger ingen centrale data i 2010.Skolens kommentarerBygningerne er helt utidssvarende, det påvirker utvivlsomt skolens søgemønster. Skolen fremstårmeget slidt og på INGEN måde tidssvarende. Skolen forventer en snarlig prioritering pågenopretningsplanen. Version 01-11-10 32 Brønshøj Skole
 34. 34. Delmål 3: Effektiv miljøstyringHvis skolen lever op til dette mål, antages det at komme til udtryk ved  Lavt vand, el og varmeforbrug pr. elev  Kun en lille andel af budgettet går til administrationsudgifterDer foreligger ingen centrale data i 2010.Skolens kommentarerSkolen har to grønne flag og har to to sidste år holdt miljøuger. Desuden er der i overbygningen ensærlig naturfaglig satsning og planer om et fremtidigt samarbejde med både DPU og gymnasier. Version 01-11-10 33 Brønshøj Skole
 35. 35. NøgletalDisse nøgletal leverer de informationer, som kræves i bekendtgørelsen omkvalitetsrapporten men som ikke fremgår af det foregående. Linjefagsdækningen errapporteret med samme tal som sidste år. Nøgletal 2009/10 2008/09 Antal almene klassetrin på skolen (inkl. børnehaveklasse), skoleåret 2010/2011 ---------------------------------------------------------------- 10 10 Antal spor pr. klassetrin (gennemsnitligt) -------------------------------- 3,2 3,3 Antal elever 5/9 2009 (almenklasser inkl. 717 783 børnehaveklasse) ---------------------------------------------------------------- Antal elever 5/9 2009 (specialklasser inkl. specialbørnehaveklasse) ---------------------------------------------------------------- Antal elever 5/9 2009 (10. klasse) -------------------------------- Antal elever pr. klasse (gennemsnit) -------------------------------- 22,4 23,7 Andel tosprogede elever 01-07-2010 (2009-tallet er fra 05- 22,0 % 22,8 % 09-2008) ---------------------------------------------------------------- Andel af lærernes arbejdstid, som anvendes til 35,7 % 37,2 % undervisning ---------------------------------------------------------------- Antal elever pr. lærerårsværk (almenklasser) -------------------------------- 14,9 16,5 Gennemførelse af planlagte lektioner Andel af planlagte timer der gennemføres i indskolingen -------------------------------- 100 % 100 % Andel af planlagte timer der gennemføres på mellemtrinnet---------------------------------------------------------------- 100 % 100 % Andel af planlagte timer der gennemføres i udskolingen-------------------------------- 96 % 100 % Antal ugentlige lektioner pr. klasse, hvor skemalagt lærer er fraværende ---------------------------------------------------------------- 5,4 Uddannet lærer, når skemalagt lærer er fraværende-------------------------------- % 12,9 24,4 % Ikke uddannet lærer, når skemalagt lærer er fraværende -------------------------------- 84,3 % 64,8 % Klasse uden lærer men med tilsyn, når skemalagt lærer er fraværende ---------------------------------------------------------------- 1,2 % Mellemtime eller hjemsendelse, når skemalagt lærer er fraværende ---------------------------------------------------------------- 1,6 % Version 01-11-10 34 Brønshøj Skole
 36. 36. Lærerdækning med linjefag eller tilsvarende kvalifikationer (forår 2009) Andel af lektionerne i dansk --------------------------------------------------------------- 100 % Andel af lektionerne i matematik -------------------------------- 100 % Andel af lektionerne i natur/teknik -------------------------------- 53 % Andel af lektionerne i fysik/kemi -------------------------------- 100 % Andel af lektionerne i biologi--------------------------------------------------------------- 100 % Andel af lektionerne i geografi -------------------------------- 80 % Andel af lektionerne i idræt---------------------------------------------------------------- 100 % Undervisningsmidler Antal elever pr. tidssvarende computer (yngre end fem 3,4 3,7 år) ---------------------------------------------------------------- Har skolen udarbejdet principper for … Løbende evaluering? ---------------------------------------------------------------- Nej Ja Samarbejde mellem skole og hjem? -------------------------------- Ja Ja Specialundervisning og holddannelse? -------------------------------- Ja Ja Undervisning i dansk som andetsprog? -------------------------------- Nej Ja Andel af elever, hvortil der er udarbejdet elevplaner -------------------------------- 100 % 100 %Skolens kommentarerIngen kommentarer, udover at der er opmærksomhed og tiltag iværksat på de punkter som giveranledning til det. Version 01-11-10 35 Brønshøj Skole
 37. 37. Skolens samlede faglige vurderingBrønshøj Skole har de senere år været i, hvad der må betegnes som, en kriselignendesituation, hvor især forholdet mellem den tidligere skoleleder og personalet har spilletnegativt ind på skolens omdømme.Sammenfaldende med skolens store gæld og skolens bygningsmæssige forfatning har detført til en negativ ”branding” af skolen, som tidligere havde et meget stærkt omdømme ilokalområdet. Skolen har også oplevet at en række af naboskolerne har fået et æstetiskbygningsmæssigt løft, hvilket har givet nogle ulige konkurrence vilkår. Alt dette har ført tilen mindre elevflugt og en der af følgende større økonomisk udfordring.Skolen fik ny skoleleder i april 2010. Der er i den forbindelse iværksat en lang række tiltagmed sigte på at ”genoprette” skolen. Det har ført til et stærkt øget pædagogisk og fagligtfokus, hvor nye organisatoriske strukturer som fx ”Vejlederforum”, ”Pædagogisk udvalg” oget ”Forretningsudvalg” har set dagens lys. Desuden arbejdes der intensivt med elev- ogmedarbejdertrivslen.Samtidig har skolens ledelse indgået et samarbejde med ”Taskforce”, som ser på skolensøkonomiske historik og fremtidige optimeringsmuligheder. En række af de foreløbigeanbefalinger er allerede iværksat bl.a. ”slankning” af ledelse og administration. Disseforventes at slå igennem økonomisk i 2011. Skolen foretog også en personalemæssigkapacitetstilpasning i forhold til undervisningspersonalet i sommeren 2010.Både elever og lærerne melder tilbage, at de nu oplever større medbestemmelse ogarbejdsglæde. De lokale medier begynder at skrive positive historier om skolen, ogledelsen iværksætter pt. forskellige tiltag for at øge vores søgning til de kommende 0.klasser. Skolen oplever endvidere en tiltagende søgning til skolen af elever, som kommerfra andre grunddistrikter.Skolen har et stort håb om at blive prioriteret i forhold til en økonomisk gældsaneringsplansamt en bygningsmæssig genopretningsplan. Dette vil give et styrket image samt etstyrket ledelsesrum og understøtte det øvrige arbejde med skolens resultater.Skolen har en klar formodning om, at den - elev og forældregruppen taget i betragtning -kan ligge i top 25% inden for de fleste fokusområder, hvis de rette betingelser stilles tilrådighed. Brønshøj Skoles ledelse Skolebestyrelsen Version 01-11-10 36 Brønshøj Skole

×