Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dtu

629 views

Published on

hydrogenperoxide

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dtu

 1. 1. Dambrugsteknologi – FormalinsubstitutionUndersøgelse af vandbehandlingspraksis med brintoverilteog pereddikesyreprodukter på forskellige typer dambrugDTU Aqua-rapport nr. 236-2011Af Lars-Flemming Pedersenog Niels Henrik Henriksen
 2. 2. Dambrugsteknologi – FormalinsubstitutionUndersøgelse af vandbehandlingspraksis med brintoverilteog pereddikesyreprodukter på forskellige typer dambrugDTU Aqua-rapport nr. 236-2011Lars-Flemming Pedersen, DTU AquaNiels Henrik Henriksen, Dansk Akvakultur
 3. 3. IndholdsfortegnelseSammenfatning 4Summary 51. Baggrund 62. Indledning 73. Projektets formål 84. Brintoverilteforsøg på model 1- og model 3-dambrug 11 4.1. HP-omsætning på model 1-dambrug 11 4.2. HP-omsætning på model 3-dambrug 14 4.3. Brintoverilte- og kvælstofomsætning i biofiltre 155. Pereddikesyre-forsøg på forskellige dambrug 20 5.1. Temperaturafhængig pereddikesyre-omsætning 20 5.2. Sammenligning af tre pereddikesyreprodukter 226. Veterinære observationer 31 6.1. Alternativer til formalin ved forebyggelse af skimmel på æg 31 6.2. Anvendelsen af ren brintoverilte 32 6.3. Anvendelsen af pereddikesyreprodukter 357. Doseringsforslag og arbejdssikkerhed 37 7.1. Brintoverilte 37 7.2. Pereddikesyre 388. Diskussion 419. Perspektiver 4310. Referencer 44Bilag 1 (Veterinærrapporter fra dambrug) 46 3
 4. 4. Sammenfatning • Brintoverilte (hydrogenperoxid, HP) nedbrydes hurtigt, men kan dog opretholdes over en længere periode ved kontinuerlig dosering. • Brintoverilteniveau kan følges ved at måle på ændring i vandets iltmætning og ved brug af sticks. • Vandbehandling med HP er praktisk muligt (filter bypass m.m.) – og kan suppleres med kontinuerlige doseringer og flere timer. • Der er synlige positive behandlingseffekter ved brugen af HP. • Pereddikesyre (PES) forsvinder hurtigt i dambrugsvand i recirkulerede anlæg. Typisk på under 20-30 minutter. • Betydelig variation i genfinding af PES – under indflydelse af fisketæthed og organisk materiale. • Ingen umiddelbar forskel i omsætningshastigheder for tre forskellige pereddikesyre produkter. • Der kan være stor variation af indholdet pereddikesyre i produkterne. • For pereddikesyre produkter er der stor forskel i doseringsmængder fra anlæg til anlæg (fra 0,5 ml/m3 til 20 ml/m3). • Kraftig, kortvarig reaktion fra fiskene på PES tilsætning. • HP og PES kan anvendes til hygiejneforbedring, vedligehold af biofiltre, rengøring af flader, og kontrol/fjernelse af biofilm i rør og dyser. • Kraftig HP-dosering i biofilter medførte forbedret vandgennemstrømning med forbigående nedsat ammoniumfjernelse (efter 1 uge nedsat med ca. 35%) og svagt nedsat nitritfjernelse (ca. 10%) i forhold ikke behandlede biofilterelementer. • PES påvirkede ikke biofiltre – da pereddikesyren var omsat, inden den nåede biofiltret. • Pereddikesyre eller bronopol er vist på flere anlæg at kunne anvendes som alternativ til formalin ved skimmelbekæmpelse på ørredæg. • Brintoverilte og pereddikesyre har i de afprøvede koncentrationer vist ikke at kunne bekæmpe costia infektioner. 4
 5. 5. Summary • Hydrogen peroxide (H2O2, HP) is easily degraded, but continuously dosage makes it possible to obtain a specific H2O2 concentration for a given time. • H2O2 levels can be monitored according to changes in water oxygen concentration or by using semiquantitive H2O2 sticks. • Water disinfection with H2O2 is practically feasible (biofilter bypass by redicrecting system water) including prolonged dosage. • Positive treatment effects by H2O2 exposure were observed. • Peracetic acid (peroxyacetic acid PAA) rapidly disappears in recirc systems – typically 20-30 minutes for a 95 % PAA reduction. • Considerable variation in PAA actual measurement (analytic verification) and expected PAA level – primarily influenced by organic matter content. • No apparent difference in degradation kinetics and rate when three commercial PAA products were applied to aquaculture water. • Active PAA content within and between commercial product substantially vary • Broad range of PAA treatment concentration (differing from 0.5 ml/m3 to 20 ml/m3 between systems). • Vigorous, though transient fish reaction following PAA application. • H2O2 and PAA can be used to improve system hygiene, including surface disinfection and biofilm/biofilter control. • Moderate H2O2 addition to a biofilter improved the water distribution though the filter section and caused a transient reduction of the ammonium oxidation (35 % reduction after 1 week) and nitrite oxidation (10 % reduction) compared with control, unexposed biofilters. • PAA did not have detrimental effect on nitrifying biofilter, as the far majority of PAA was degraded before it entered the biofilter. • PAA and/or bronopol were in some cases found to be able to replace formalin regarding egg disinfection. • H2O2 and PAA applied at low dose were found not to be able to combat Costia infections completely. 5
 6. 6. 1. BaggrundDette projekt er støttet med midler fra Fødevareministeriet og EU gennem EFF-programmet – Den Europæiske Fiskerifond. Der takkes hermed for den tildelte støtte.Indeværende rapport indeholder resultater fra arbejdspakken ”Formalinsubstitution” iprojekt ”Dambrugsteknologi” (www.danskakvakultur.dk). Forsøgene er udført på enrække forskellige dambrug, og i den forbindelse takkes de involverede dambrugerefor aktiv medvirken, erfaringsdeling og drøftelser undervejs.Tak til Niels Råbjerg (Bisgård Dambrug), Jens Grøn (Tingkærvad Dambrug), Chri-stian R. Jørgensen (Kærhede dambrug), Bjarne J. Eg (Assenbæk Dambrug), PeterHolm (Lundby Fisk), Ove Ahlgren (Hallesø Dambrug) og Jørgen Jøker (Ravningdambrug). Ligeledes takkes laboranterne Ulla Sproegel, Dorte Frandsen og BrianMøller (DTU Aqua, Sektion for akvakultur, Hirtshals) for analysearbejde i labo-ratorium og i felten, og dyrlægerne Simon Madsen og Thomas Clausen for deresrådgivning. 6
 7. 7. 2. IndledningDansk Akvakultur arbejder for at udfase brugen af formalin på dambrug inden 2014af hensyn til arbejdsmiljøet og fordi det for visse typer dambrug er svært at overholdede opstillede vandmiljøkrav. Ny viden har vist, at formalin på flere områder kan sub-stitueres, men der mangler viden om i hvilken grad substitutionen umiddelbart kanforetages på de mange forskellige dambrugstyper vi har i dag.Hud- og gællesnyltere (costia, tricodina, gælleamøber og især fiskedræber) og gælle-infektioner forårsaget af forringet vandkvalitet volder betydelige tab for hovedpartenaf danske fiskeopdrættere, og der er et betydeligt behov for, at undersøge nye metodertil vandrensning, hygiejnisering og kontrol af parasitforekomst i produktionsanlæg.For at nye vandbehandlingsprocesser skal kunne realiseres, forudsætter det, at til-svarende behandlingseffekter kan opnås uden væsentlige ændringer af driftspraksis.Nye metoder og stoffer skal kunne anvendes miljø- og arbejdsmiljømæssigt for-svarligt og risici for skade på fiskebestand eller biofilter skal ligeledes være kendt/lav.Brugen af brintoverilte og pereddikesyre har været forholdsvis beskeden, og dam-brugerne ikke har haft et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag for at anvende nyedesinfektionsmidler.Denne rapport tager afsæt i nye kontrollerede effektstudier (Heinecke & Buchmann,2009 Bruzio & Buchmann 2010) i en række nye empiriske observationer (ThomasClausen) samt ny viden om hjælpestoffernes virke (Sortkjær m.fl., 2009) stofferneskæbne og omsætningsrater ved lav dosering i akvakulturanlæg (Pedersen, 2010). 7
 8. 8. 3. Projektets formålDet er projektets formål at sammenholde ny viden om effektive behandlingskoncen-trationer med målinger af faktiske brintoverilte og pereddikesyre forekomster i for-bindelse med vandbehandling. Projektet sigter mod, ved forsøg på forskellige typerdambrug, at1) undersøge omsætningsrater af stofferne.2) afprøve metoder til opretholdelse af stofkoncentrationer under vandbehandling,3) evaluere hjælpestoffernes eventuelle påvirkninger af nitrifikations-processen.4) vurdere de veterinære effekter af substitution.Erfaringer fra projektet vil blive opsamlet og indgå i forslag til nye vandbehandlings-metoder der vil kunne anvendes i forbindelse med målet om helt eller delvist at kunneerstatte formalin.Der er lavet forsøg på og indhentet erfaringer fra forskellige typer dambrug – tra-ditionelle dambrug med gennemstrømningsdamme, model 1-dambrug og model 3-dambrug (Tabel 3.1 og 3.2). Fælles for forsøgene er, at de er afviklet i samråd medden praktiserende dyrlæge. De anvendte doser har indledningsvis, af forsigtigheds-hensyn bevidst været lave.Tabel 3.1. Oversigt over dambrugsforsøg med måling af brintoverilte-omsætning,opretholdelse af H2O2 og måling af effekt på biofiltre.Dambrug / Dambruger Forsøg med teknisk brintoverilte Dato (35 % H2O2) 2010Bisgård Dambrug Enkelt dosering 11. juniv. Niels Raabjerg Støddosering og kontinuerlig dosering 18. juniModel 1-dambrugTingkjærvad Dambrug* Desinfektion af biofilter 29-30. juniv. Jens H. Grøn Støddosering og pulsdannelse 6. juliModel 3-dambrug Kontinuerlig dosering og effekt af H2O2 på bio- 26. august filter* indledende forsøg i efteråret 2009Til brintoverilte forsøgene er der udelukkende anvendt teknisk brintoverilte (35 %),mens forsøg med pereddikesyre er foregået med brug af tre forskellige kommercielleprodukter (Tabel 3.2). 8
 9. 9. Tabel 3.2. Oversigt over dambrugsforsøg med måling af pereddikesyre-omsætning og effektpå biofiltre.Dambrug / Dambruger Forsøg med pereddikesyre Dato (Peraquaplus eller Incimaxx) 2010Assenbæk Dambrug Engangs-dosering med IA 13. sept.v. Bjarne J. Eg(Traditionelt)Bisgård Dambrug Støddoseringer PA+, IA + IA-SD 18. juniv. Niels Raabjerg Kontinuerlig dosering med IA 26. juniModel 1-dambrug Kontinuerlig dosering + kolbeforsøg 20. augustTingkjærvad Dambrug* Støddoseringer med IA 6. juliv. Jens H. GrønModel 3-dambrugKærhede Dambrug Støddoseringer med PA+ 13. sept.v. Christian R. Jørgensen Effekt af PA+ på biofilterModel 1-/3-dambrugPA+= Peraqua Plus, IA= Incimaxx Aquatic, IA-SD= Incimaxx Aqua SD* indledende forsøg i efteråret 2009Tabel 3.3. Oversigt over dambrugsforsøg med vurdering af de veterinære effekter vedsubstitution.Dambrug / Dambruger Forsøg med brintoverilte (H2O2), per- Dato eddikesyreprodukter (PES) og bronopol 2010Assenbæk Dambrug Forebyggende daglig vanddesinfektion juli - sept.v. Bjarne J. Eg med PES (IA)(Traditionelt)Bisgård Dambrug Behandling af fiskedræber + andre parasitter Augv. Niels Raabjerg med H2O2 / PESModel 1-dambrugTingkjærvad Dambrug Erfaringer med anvendelse af brintoverilte/ juli - decv. Jens H. Grøn PES i anlæg med biofilterModel 3-dambrugLundby Fisk Anvendelse af bronopol (Pyceze) til sept – decv. Peter Holm forebyggelse af svamp på ægÆg producentHallesø Dambrug Anvendelse af PES (PA+) til jan – febv. Ove Ahlgren forebyggelse af svamp på æg.Ravning Dambrug Anvendelse af PES (PA+) til jan - febv. Jørgen Jøker forebyggelse af svamp på æg.PA+= Peraqua Plus, IA= Incimaxx Aquatic, IA-SD= Incimaxx Aqua SD 9
 10. 10. Brintoverilte kan tilsættes i form af natriumpercarbonat (granulat der frigiver H2O2 ogcarbonationer og derved medfører en pH stigning) eller som teknisk rent brintoverilte,typisk med et aktivt indhold på 35 %. Brintoverilte nedbrydes enzymatisk med mikro-organismernes katalase ved følgende reaktion: H2O2 + H2O2 → 2H2O + O2Hastigheden hvormed dette sker, er styret af den mikrobielle forekomst, det vil sigekontaktflader og vandet beskaffenhed i form af organisk indhold.Pereddikesyre findes i ligevægt med brintoverilte, eddikesyre og vand i syre-stabiliserede produkter (Fig. 3.1). Det nedbrydes til CO2 og vand ved kemiskoxidation. Eddikesyre Brintoverilte Pereddikesyre Vand CH3COOH H2O2 CH3CO3H H2O ~ 40 % ≤ 35% 5-10% 15-20%Fig. 3.1. Pereddikesyre er stabilt og fås derfor i syrestabiliserede handelsprodukter i ligevægtmed brintoverilte, eddikesyre og vand.De kommercielle produkter varierer med hensyn til koncentration af de aktivedesinfektionsmidler, typisk er PES omkring 10 %, mens brintoverilten ligger fra 10-35 %.Laboratorieforsøg har dokumenteret gode, og i forhold til formaldehyd tilstrækkeligeantiparasitær effekt, og ud fra disse forsøg samt dyrlægens erfaringer er der udførtforsøg med vandbehandling. I den forbindelse benyttes forskellige betegnelser/til-sætningsformer som: Opblanding: fordeling af hjælpestoffet flere steder i dammen. Pulsdosering/støddosering: tilsætning af hjælpestof et sted på en gang. Kontinuerlig dosering: længerevarende dosering, eksempelvis ved at hjælpe- stoffet pibler fra bunden af en fyldt beholder med et 2-3 mm hul med en stump mågetråd gennem hullet. 10
 11. 11. 4. Brintoverilteforsøg på model 1- og model 3-dambrugFormålet med disse forsøg var at foretage en simuleret vandbehandling med brintoverilteog undersøge hvordan stoffet blev opblandet og hvor hurtigt stoffet blev nedbrudt. Efter-følgende, blev mulighederne for at dosere kontinuerlig og opretholde HP-koncentrationenover en længere periode undersøgt.4.1. HP-omsætning på model 1-dambrugPå model 1-dambruget bestod første vandbehandlingen af at tilsætte 40 liter 35 % H2O2 tilen ca. 800 m3 stor opdrætsenhed. De 4 gange 10 liter blev tilsat i hver sin beluftnings-brønd (Figur 4.1) og koncentrationen af HP blev herefter fulgt. Den forventede ligevægts-koncentration på ca. 17 mg HP/l blev kun kortvarigt opretholdt, og forsøget viste at 95 %af brintoverilten var omsat i løbet af godt to timer, med en halveringstid for HP på ca. 25minutter. Vandbehandlingen gav ikke anledning til ændring i pH, men en klar iltudviklingog et efterfølgende fald blev observeret og var nøje korreleret til HP niveauet (Fig.4.2). Figur 4.1. Billede af model 1-anlæg med en af de 800 m3 store opdrætsenhed med mikrosigte t.v. og en af fire beluftningsbrønde forrest t.h. Dosering i belufterbrønde er angivet med røde pile; gul cirkel indikerer position for vandprøvetagning. [Foto:LFP] 11
 12. 12. 40 [H2O2] målt [H2O2] on-line 30 10 35 Ikke nedbrydeligt T½ ~ 40 min. (k =-1) 30 25 Brintoverilte 25Brintoverilte (mg/l) Brintoverilte (mg/l) 20 pH 9 pH og [O2] mg/l ilt 20 15 15 10 8 10 5 5 0 7 0 -1 0 1 2 3 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Timer -5 Timer efter tilsætning Figur 4.2. Resultater af brintoverilteforsøg på Bisgård Figur 4.3. Måling af brintoverilte ved hjælp af kemisk Dambrug den 11.6. 2010, hvor i alt 40 liter 35 % H2O2 er analyse (målt) samt online visninger i forbindelse med tilsæt fire steder til tiden 0. Brintoverilte koncentrationen vandbehandling. Stiplet linie angiver koncentration uden (mg/l) i vandet er angivet med ▲, iltindhold (mg/l) er omsætning, mens den blå kurve viser en teoretisk angivet med □ og pH som ♦, begge på højre y-akse. omsætning fra t=0 med en eksponentiel omsætningsrate Vandtemp.: 11,7 til 12,1 °C. på -1 (t½ ~40 minutter). Den realiserede behandlingsintensitet (tid•koncentration) var anslået at være på ca. 40 % i forhold til en tiltænkt behandling på 17 mg/l i 2 timer. Supplerende målinger med brintoverilte sticks (Merckoquant® 1.10011) viste sig at være nyttige i forsøgssammenhæng, dels for at indkredse HP fronten efter doseringen, men også for at få en idé af koncentrationsniveauet. Værdierne var dog generelt en anelse lavere en de faktiske/målte værdier, den relative grove skalering in mente. Online målinger var forbundet med mindre usikkerheder i forbindelse med sondens place- ring, idet uregelmæssigt flow afstedkom stor variation i aflæste værdier. Fiskenes adfærd mindede til forveksling om reaktionerne forbundet med en behandling med PerAqua, idet der indledningsvis var bølge og stimedannelse og siden hen jævn, rolig fordeling af fiskene. 4.1.1. Kontinuerlig HP-dosering på model 1-dambrug Med udgangspunkt i ovenstående forsøg blev en ny vandbehandling afprøvet. Først blev 10 liter 35 % HP tilsat i hver af de 4 belufterbrønde, hvorefter yderligere 45 liter blev tilsat over en 1½ times periode via dunk med hul. Der blev målt ved samme position (Fig. 4.1) samt enkelt målinger i anlæggets øvrige sektioner. Forsøget viste, at der i tidsrummet umiddelbart efter dosering er stor variation i HP kon- centrationen alt efter hvor der udtages målinger. Behandlingsformen sikrede oprethold- else af HP på 10-15 mg/l i mere end to timer, og da den kontinuerlige dosering ophørte, faldt koncentrationen af HP for efter 4½ time at være under 4 mg/l. 12
 13. 13. 40 [H2O2] mg/l målt 35 Brønd 5-6 Brønd 6-7 30 Brønd 7-8 Teoretisk (-omsætning) [H2O2] mg/l målt 25 20 15 10 5 0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Timer efter tilsætningFigur 4.4. Brintoverilteforsøg på et model 1-dambrug i 800 m3 opdrætsenhed, hvor i alt 40 liter35 % brintoverilte er tilsat fire steder til tiden 0. Herefter blev der kontinuerligt tilsat yderligere 45liter over de efterfølgende 90 minutter. Brintoverilte-koncentrationen (mg/l) målt ved mikrosigtener angivet med ◊, mens øvrige symboler viser værdier af vandprøver udtaget ved forskellige andrepositioner i anlægget. Vandtemperatur fra 12-13,6 °C.Der blev observeret god sammenhæng mellem HP og iltniveauet og dambrugeren havdeherved let ved at følge HP-koncentrationen. Fiskene reagerede ikke negativt, ifølge dam-bruger var der snarere tegn på umiddelbar positiv effekt af vandbehandling, blandt andet iform af øget ædelyst. 13
 14. 14. 4.2. HP-omsætning på model 3-dambrugVandbehandling i produktionsenhederne blev undersøgt ved to forskellige forsøg.Første forsøg omfattede en punktdosering med 20 liter 35 % HP tilsat i belufterbrøndenefter biofilter sektionerne (Fig.4.5). Den teoretiske ligevægts-koncentration uden om-sætning er 4,1 mg HP/l. Airlift skotter 1 Biofilter 6 7 12 MikrosigteFigur 4.5. Skitse over model 3-dambrug. Stiplede linier viser vandfordeling i en behandlings-situation hvor begge sæt skotter er fjernet og vandet dirigeret udenom biofiltret.Koncentrationsforløbet og den resulterende puls blev efterfølgende målt flere steder påanlægget (Fig.4.6). Opblandingsforløbet viste at HP fronten er igennem systemet i løbetaf knap 45 minutter, og ved tilbageløb måles koncentrationer efter sektion 1 op til 5 mg/l.Vurdering af omsætning vanskeliggøres af fortyndingsforholdene, opblandingen eftersektion 12 og pulsens karakter 50 Section 1 45 Section 4 40 Section 8 35 Section 9 H2O2 (mg/l) Section 1* 30 25 20 15 10 5 0 0 15 30 45 60 Minutter efter tilsætning .Figur 4.6. Koncentrationsforløb af HP ved tilsætning i belufterbrønden før sektion 1. Efter 45minutter når vandet rundt til sektion 1 igen, indikeret med *. Sektionsnumrene er angivetkronologisk ud fra strømretningen. 14
 15. 15. Koncentrationspulsernes areal blev målt til hhv. 160, 152, 151, 136 og 65 mg·min/l vedde fem forskudte målepositioner (1-4-8-9-1*). Ved 8. og 9. sektion udgjorde det hhv. 93og 85 % af den målte mængde ved sektion 1, svarende til en egen omsætning fra 12 til 28% per time.Et efterfølgende forsøg bestod i at tilsætte den firdobbelte mængde HP og fastholde enHP-koncentration på > 5 mg/l i over tre timer. I alt 80 liter 35 % HP på samme tid tilsathver af de 4 belufterbrønde. Det foregik ved at fylde 20 liter HP i 4 styk 25 liters dunkeder med 2 mm hul i bunden blev tømt over 15 minutter. Af hensyn til biofiltrets sikkerhedblev vandet omdirigeret efter sektion 12 ved at bundtrække/hæve begge sæt skotter.Denne foranstaltning medførte i praksis at der blev etableret to parallelle systemer derhver især blev undersøgt m.h.t. HP-koncentrationsforløbet. Figur 4.7 viser dette forløb,hvor det ses at HP-koncentrationen relativt hurtigt stabiliseres og opretholdes over en langperiode og at HP når ned på under 5 mg/l efter godt tre timer. 20 18 Sektion 1-6 16 Sektion 7-12 14 H2O2 (mg/l) 12 10 8 6 4 2 0 -1 1 2 3 4 5 6 Timer efter H2O2 addition (hours)Figur 4.7. Brintoverilte koncentration i forbindelse med vandbehandling på et model 3-dambrug.Prøvetagning foregik parallelt i to dobbeltkanal, bestående af sektionerne 1-6 og sektionerne 7-12.4.3. Brintoverilte- og kvælstofomsætning i biofiltreVandbehandling med brintoverilte i anlæg med biofiltre som eksempelvis model 3-dambrug, forudsætter, at der tages en række særlige hensyn og forbehold. Der er en risikofor at biofiltret tager skade (Møller m.fl. 2010) og der er tilfælde hvor ammonium-omsætningen er blevet hæmmet betragteligt (Schwartz m.fl. 2000). Vandbehandling afanlæg skal derfor tilrettelægges så biofiltret i videst muligt omfang undgår, at komme ikontakt med brintoverilte. Der kan dog være situationer hvor en dambruger bevidstønsker at rengøre en filtersektion, og med fuldt overlæg vælger at benytte et desinfek-tionsmiddel, eksempelvis brintoverilte. 15
 16. 16. Begge processer (traditionel vandbehandling og hygiejnisering af biofiltre) blev under-søgt på et model 3-dambrug, hvor effekten på kvælstofomsætningen samtidig blevundersøgt. Figur 4.8. Biofiltersektioner fra model 3-dambrug, og nedenfor forsøgsopstilling med biofilterelemen- ter udsat for forskellig behandling. I hvert delforsøg med samme mængde biofilter-elementer tilsættes en kendt mængde NH4Cl eller NaNO2 og der udtages vandprøver over tid til senere analyser. [Foto: LFP] Virkningen af kraftig HP-dosering i et aktivt biofilter blev undersøgt i en udvalgt biofiltersektion hvor vandtilførslen blev afbrudt. Biofilterelementer blev udtaget til parallelle forsøg, hvorefter 10 liter 35 % HP blev tilsat. HP forbruget og de resulterende ændringer i vandkemi ses på figur 4.9. De desinficerede biofilterelementer blev efter- følgende udtaget (1 time efter, 18 timer efter og 7 dage efter) og sammenlignet med de uberørte (kontrol) biofilterelementer. 16
 17. 17. 60 18 300 50 16 Oxygen conc. pH 250 14 Redox 40 12 200 [H2O2] mg/l [O2] mg/l & pH Redox (mV) 10 30 150 8 20 6 100 4 10 50 2 0 0 0 -15 0 15 30 45 60 75 90 -90 -75 -60 -45 -30 -15 0 15 30 45 60 75 Minutter efter H2O2 tilsætning Tid efter H2O2 tilsætning (minutter)Figur 4.9. HP-henfaldsforløb i en lukket biofiltersektion efter tilsætning af 10 liter 35 % HP (t.v.),med tilhørende målinger af ilt, pH og redox i forbindelse med HP-tilsætning og -omsætning (t.h).Forsøgene viste, at ammoniumomsætningen blev påvirket af HP behandlingen (Fig.4.10).Umiddelbart efter desinfektionen var ammoniumomsætningen reduceret med 60-78 %(Tabel 4.1.). Efter en uge var filtret bedre kørende, og omsætte ammonium med en rate påca. ⅔ af sammenlignet med de ikke-desinficerede biofilterelementer.Tabel 4.1. Overfladespecifikke 0. ordens omsætningsrater for ammonium og nitrit. Værdierne erestimeret på baggrund af forsøg hvor kendte mængde biofilter elementer er overført til kolber medbeluftning og hvor der tilsættes enten ammonium og nitrit og udtages prøver over tid.Hæmningsgrad er baseret på omsætning i forhold til kontrol Behandling NH4+ omsætning % hæmning NO2- omsætning % hæmning g N/m2/d g N/m2/d Før kontrol 0,59 ± 0,062 - 0,61 ± 0,03 - 1 time før H2O2 tilsætning 1 time efter H2O2 tilsætning 0,24 ± 0,013 60 % 0,42 ± 0,076 31 % 18 timer efter H2O2 tilsætning 0,13 ± 0,097 78 % - 7 dage efter H2O2 tilsætning 0,39 ± 0,034 34 % 0,542 ± 0,038 11 % Slut kontrol 0,61 ± 0,005 - 4% 0,63 ± 0,008 - 3% Efter 7 dage uden H2O2 17
 18. 18. 10 9 8 Efter 18 timer 7 Efter 1 time TAN (mg N/l) 6 5 4 Efter 1 uge 3 2 Kontrol (Før) 1 Kontrol (7 dg) 0 0 10 20 30 40 50 60 70 MinutterFigur 4.10. Resultater af nitrifikationsforsøg, hvor biofilterelementernes ammoniumfjernelse overtid er bestemt før og efter tilsætning af brintoverilte. Værdier angiver middelværdi ogstandardafvigelse ud fra dobbeltforsøg.Nitritomsætningen var også påvirket af desinfektionen, dog i et mindre omfang sam-menlignet med ammoniumfjernelsen. Der blev målt reduceret nitritomsætning på mak-simal 30 % umiddelbart efter desinfektionen i forhold til uberørte biofilter elementer, ogen uge efter var omsætningsraten øget og nu ca.10 % lavere i.f.t. kontrollen (Tabel 4.1).Desinfektionen førte ikke efterfølgende til nævneværdigt forhøjede koncentrationer afammonium eller nitrit i anlæggets produktionsvand.Tilsvarende sammenligning af biofiltrets kvælstoffjernelse blev undersøgt i forbindelsemed den længerevarende vandbehandling beskrevet i afsnit 4.2. (se Fig.4.7). Biofilter-elementer blev udtaget før HP tilsætningen og under vandbehandlingsforløbet, henholds-vis efter 3 timer afskåret fra produktionsenheden, og efter yderligere 1 time med gennem-løb af rest HP. Disse målinger viste, at ammoniumomsætningen kun var minimalt på-virket med værdier fundet til 0,69 ± 0,13 (Før), 0,71 ± 0,05 (3 timer lukket) og 0,56 ±0,12 (3 timer lukket + 1 time genåbnet med rest HP) g N/m2/d. Nitritomsætningen blevikke tilsvarende undersøgt i dette forsøg, men ifølge dambrugeren var der ikke målbarevandkemiske ændringer i den efterfølgende periode.Ifølge dambrugeren kunne begge behandlingsprocedurer (rensning af filter og vand-behandling) umiddelbart benyttes, og det indebar ikke væsentlige driftsændringer. Ved atbenytte HP sticks undervejs i vandbehandlingen opnåede dambrugeren en høj grad affortrolighed med brintoveriltens opførsel og koncentrationsniveau, og da niveauet vartilpas lavt (< 5 mg/l) kunne der åbnes op for enkelte biofiltersektioner uden at påvirkefiltret. 18
 19. 19. Det ses af tabel 4.2. at der frigøres betydelige mængder organisk materiale i forbindelsemed rensning af biofiltret med HP. I perioden lige efter tilsætning af HP øges mængden aforganisk materiale til værdier der er 20-40 gange højere end produktionsvandets indhold. Tabel 4.2. COD måling af ufiltrerede vandprøver (mg O2/l) fra Tingkærvad Dambrug den 29/6, 2010. Vandprøver fra biofiltersektion med ekstra beluftning Før HP 69,3 69,5 5 min efter HP 765 745 10 min. efter HP 915 780 20 min. efter HP 454 452Konklusionen på anvendelse af HP på model 1- og model 3-dambrug var blandt andet, at • styring af HP er ligetil (iltsvingning og sticks). • fiskenes reaktionsmønster er ikke kritisk. • relativ let/enkel behandlingsprocedure. • positiv effekt på vandfordelingen i biofiltret som følge af frigørelse af organisk materiale og derved frigørelse af sammengroede biofilterelementer. • kontinuerlig dosering kan opretholde tilfredsstillende HP niveauer. • relativ hurtig omsætning (~2 mg/l /time). • HP er flokkulerende og det kan føre til at større partikler der lettere kan fjernes (af mikrosigten) og derved føre til renere vand. 19
 20. 20. 5. Pereddikesyre-forsøg på forskellige dambrugFormålet med disse forsøg var at dokumentere omsætning og virkningen af forskelligepereddikesyre produkter. Tre handelsvarer blev anvendt; Incimaxx SD, Incimaxx Aquaticog PerAquaPlus. PeraquaPlus har været på markedet og anvendt i flere år, mens de toIncimaxx produkter er relativt nye og ikke undersøgt i forbindelse med vandbehandlingpå danske dambrug. Forsøgene omfattede kolbeforsøg med dambrugsvand, samt en rækkedirekte feltmålinger af omsætning og opretholdelse af pereddikesyre-koncentration i an-lægsvand fra gennemstrøms-dambrug samt model 1- og model 3-dambrug.5.1. Temperaturafhængig pereddikesyre-omsætningNedbrydningsforløbet af pereddikesyre afviger fra den eksponentielle omsætning af brint-overilte, ved umiddelbart at være mere stejlt og ved en momentan reduktion.Nedbrydningen kan beskrives med følgende 2. ordens reaktion: Ct = 1 / ((1/A)+B), hvorCt= koncentrationen til tiden t, og A og B værdier der udledes ved kurvetilpasning. A =C0-D, hvor C0 er initialkoncentrationen og D= momentant forbrug (mg/l); B er en 2.ordens ratekonstant (Pedersen, 2010).Figur 5.1 viser temperaturens indflydelse på nedbrydningsforløbet af pereddikesyre.PeraquaPlus blev tilsat systemvand fra et recirkuleret anlæg (COD = 70 mg O2/l; pH =7,4) ved temperaturer hhv. 10 og 20 °C (Pedersen, 2010). Den teoretiske start-koncentration (C0) ved t=0 var 1,0 mg/l mens der i de to forsøg måltes 79 og 84 % heraf(Initial disinfection demand D = 0,21 og 0,16 mg/L). Der var også signifikant forskel påratekonstanten B, der var 0,179 ved 10 °C og 0,318 ved 20 °C. Det bemærkes, at hal-veringstiden i begge tilfælde er på få minutter. Omsætningen er overvejende styret aftilstedeværelsen af organisk materiale, enten opløst i vandfasen eller i form af biofilmpå faste overflader. Pereddikesyre henfald 1 0,9 10 grader 20 grader 0,8 10 °C model 20 °C model 0,7 0,6 PAA mg/l 0,5 Figur 5.1. Omsætning af pereddikesyre 0,4 efter tilsætning til vand fra fiskeanlæg. 0,3 Forsøg ved 10 °C (○) er beskrevet med 0,2 Ct= 1/(1/0,84 + 0,179t)), mens forsøgene 0,1 ved 20 °C (∆) kan beskrives med Ct= 1/(1/,79+0,317t). 0 0 2 4 6 8 10 12 Minutter 20
 21. 21. Sammenhænge mellem COD, doseringsmængde og omsætningsforløb blev undersøgt i etstatistisk 12 kombinations design. Figur 5.2. viser data fra disse forsøg, hvor det ses, atCOD har en afgørende effekt for omsætningshastigheden og det momentane forbrug. 10,3 (0,29) 2,00 35,4 (0,0) 2,00 2,00 35,4 (1,00) 61,2 (0,29) 0,00 (1,00) 35,4 (1,00) 70,8 (1,00) 1,75 10,3 (1,71) 1,75 1,75 35,4 (1,00) 61,2 (1,71) 1,50 35,4 (1,00) 1,50 1,50 35,4 (2,00) [PAA] mg/l [PAA] mg/l[PAA] mg/l 1,25 1,25 1,25 1,00 1,00 1,00 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60 Minutter Minutter MinutterFigur 5.2. Data fra forsøg med henfald af pereddikesyre ved forskellig doseringsmængde i vandmed forskellig COD indhold. Tekst efter symboler angiver COD (mg O2/l) og den teoretiskeinitial-koncentration i parentes.Forsøgene viste, at tilstedeværelsen af organisk materiale, her målt som COD, varvæsentlig mere afgørende for det initiale forbrug og efterfølgende omsætningsrate afpereddikesyre, end doseringsmængden. (Fig. 5.3). 21
 22. 22. Figur 5.3. Sammenhæng mellem vandets COD-indhold (0-71 mg O2/l) initial dosering [0-2 mgPES/l] og det momentane pereddikesyre forbrug angivet som mg PES/l. Centerværdierne er lavetved COD på 35 mg O2/l og dosering med 1,0 mg PES/l.5.2. Sammenligning af tre pereddikesyreprodukterTre forskellige pereddikesyreprodukter blev hver tilsat i en 1•106 fortynding [~1,0 ml pr.m3] til kolber med vand fra et model 1-dambrug. Bruzio & Buchmann (2010) har gen-nemført forsøg hvor der er vist god effekt overfor parasitter ved denne koncentration.Henfaldsmønstrene var ensartede, om end den teoretiske startkoncentration var forskelligsom følge af produkternes indhold af aktivt stof (Figur 5.1; tabel 5.4). Ved denne simu-lerede dosering på 1 ml/m3 var ≥ 80 % af den tilsatte pereddikesyre nedbrudt i løbet af 12minutter efter tilsætning, og opbrugt (< 0,01 ppm) i løbet af en halv time. 0,16 0,14 Peraqua+ Incimax SD 0,12 Incimaxx Aquatic [Pereddikesyre] mg/l 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 0 5 10 15 20 25 30 MinutterFigur 5.4. Kolbeforsøg med tilsætning af forskellige pereddikesyreholdige produkter tildambrugsvand (COD ca. 22 mg/l O2; 16 °C). Teoretiske startværdier (t=0) og ligevægts-konc.uden omsætning (stiplede linjer) er baseret på dobbelttitreringsanalyser af de tre produkterTabel 5.1. Data for pereddikesyre og brintoverilte indhold i fire handelsvarer, hvorafdeklarationerne er sammenholdt med af analytiske målinger for tre af produkter. Pereddikesyre målt Brintoverilte målt Ifølge deklaration Produkt (g PES/100ml) (g H2O2/100ml) (% PES & % HP) Peraqua plus 14,9 ± 0,4 34,6 ± 0,4 10-17 / 20-50 Incimaxx SD 10,4 ± 0,7 16,5 ± 0,3 5-10 / 10-20 Incimaxx Aquatic 10,9 ± 0,3 5,4 ± 0,1 5-10 / 5-10 Divosan Aktiv 1-5 / 10-15 22
 23. 23. 5.2.1. Måling af koncentration ved vandbehandling på et traditionelt dambrug Pereddikesyrekoncentrationen blev målt i forbindelse med vandbehandling af en jorddam på et traditionelt dambrug. Der blev benyttet Incimaxx Aquatic som blev fordelt i dammen der forud for tilsætningen var blevet sænket. Der blev målt et jævnt faldende koncentrationsforløb fra ca. 0,4 mg/l frem til komplet fjernelse efter knap halvanden time (Fig. 5.5). Den genfundne mængde pereddikesyre udgjorde 38 % af den teoretiske mængde i løbet af de første 1½ time. De målte værdier (omsætning og fortynding) svarer til en halveringstid på ca. 20 minutter mens vandskiftets i sig selv bidrager til en reduktion af stoffet med en halveringstid på godt 2½ time. 1,4 1,2 1[PAA] mg/l 0,8 0,6 0,4 0,2 0 -10 10 30 50 70 90 110 Minutter efter tilsætning Figur 5.5. Koncentration af pereddikesyre målt i forbindelse med vandbehandling af dam. Symboler (◊)er målte værdier af pereddikesyre, mens den stiplede grå linie viser den teoretiske koncentration uden omsætning ved fortynding. Den grønne stiplede linie viser henfaldsforløb med en halveringstid på 23 minutter. 5.2.2. Måling af PES-koncentration ved vandbehandling på model 1- dambrug Et første indledende forsøg blev udført på et model 1-dambrug den 18/6. Her blev der udtaget vandprøver i forbindelse med en traditionel vandbehandling med PeraquaPlus der omfattede tildeling af i alt 2,5 liter PA+ svarende til i alt 250 gram aktivt per- eddikesyre i en 800 m3 opdrætsenhed. Doseringen foregik ved at tilføre 5 dl i hver af anlæggets fire belufterbrønde og efterfølgende yderligere 5 dl i belufterbrønd 1. Prøvetagning foregik efter mikrosigten før belufterbrønd 1 (se foto; fig. A). Fiskene udviste en kraftig, men kortvarig respons på doseringen og en front kunne følges i få minutter. I forhold til den teoretiske doseringskoncentration blev der kun genfundet op til maksimal 20 %, og den tilsatte mængde PES var helt omsat indenfor 20-30 minutter (fig. 5.6). 23
 24. 24. 0,35 0,3 [PAA] Teoretisk 0,25 [PAA] mg/l 0,2 0,15 0,1 0,05 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Timer Figur 5.6. Måling af pereddikesyre (○) på model 1-dambrug i forbindelse med vandbehandling med PeraquaPlus, hvor i alt 2,5 liter blev tilsat 4 steder i den 800 m3 store enhed. Stiplet vandret linie angiver teoretisk koncentration af PES ved ligevægt.Forsøget blev gentaget den efterfølgende uge, med den ene forskel, at der i stedet blevmålt halvvejs i dammen ca. 10 meter efter belufter brønd 1 hvor 6 dl PA+ blev tilsat afen gang (i alt 3 l fordelt på anlægget). Her blev der målt PES-koncentrationer på op til0,7 mg/l, knap 2 gange den teoretiske ligevægtsværdi, og der blev ikke målt forsinkedepulser fra de øvrige doseringer, hvilket kunne tyde på at al PES var nedbrudt indenforden tid (ca. 30 minutter) et enkelt gennemløb tager (Fig. 5.7). 0,8 0,7 [Pereddikesyre] mg/l Målt 0,6 Teoretisk 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 MinutterFigur 5.7. Måling af PES efter tilsætning af PeraquaPlus på et model 1-dambrug.I august blev tilsvarende målinger af PES foretaget på samme dambrug; denne gangmed Incimaxx produkter og i form af 2 forskellige forsøg. 24
 25. 25. Vandbehandling med Incimaxx SD i to parallelle systemer viste at der kunne registreresen kortvarig puls indenfor 10 minutter efter tilsætning (Figur 5.8). Der var ingen for-skelle i omsætningshastighederne ved sammenligning af de to anlæg, og stoffet var vækindenfor en halv time efter tilsætning. Der blev registreret PES-koncentrationer på op til0,56 mg/l ved en forbigående puls, og efterfølgende kunne der ikke måles PES. Måle-metodens detektionsgrænse ved meget lave værdier (< 0,01 mg/l) er skyld i det målteværdier på hhv. 0,005 og – 0,005 mg PES/l. 0,06 Anlæg 1-4 0,05 Anlæg 5-8 Konc. ved ligevægt [Pereddikesyre] mg/l 0,04 0,03 0,02 0,01 0 -10 10 30 50 70 90 110 -0,01 Minutter efter tilsætningFigur 5.8. Koncentrationsforløb af pereddikesyre målt i forbindelse med vandbehandling medIncimaxx SD. Der blev tilsat 0,5 ml I-SD/m3 fordelt med 100 ml i de 4 belufterbrønde. Denstiplede linie angiver ligevægtskoncentrationen ved fuld opblanding.Pulsdosering og kontinuerlig dosering med PESDer blev efterfølgende lavet et forsøg med Incimaxx Aquatic, hvor samme koncentration(0,5 ml IA/m3 fordelt med 100 ml i de 4 belufterbrønde) blev suppleret med en kon-tinuerlig dosering fra en 25 liters dunk på yderligere 400 ml IA/time i tre timer. På figur5.9 ses en kort forbigående puls-top efter knap 10 minutter. Efter 35 minutter tilsættessamme mængde Incimaxx Aquatic med efterfølgende registrering af puls top op til 0,05mg PES/l. Disse 2 puls- og koncentrationsforløb er på samme niveau som de forudgåendeforsøg med det andet produkt (Incimaxx SD) tilsat i samme mængde (Fig. 5.7).Incimaxx produkterne blev altså omsat på tilsvarende vis som PA+ var blevet i forsøgetudført 2 mdr. tidligere (Fig. 5.6) og der er således ikke noget der indikerede, at nogen afIncimaxx produkterne skulle have en forbedret stabiliserende/bevarende effekt påpereddikesyren sammenlignet med PA+.Som en del af den kombinerede behandling (støddosering og kontinuerlig dosering) blevIncimaxx Aquatic fra det 37. minut tilsat med en konstant dosering svarende til 400ml/time over tre timer. Det viste sig efterfølgende med målinger af PES at denne mængde 25
 26. 26. ikke kunne genfindes, og at PES-koncentrationen var så lav at det var omkringmålemetodens detektionsgrænse. 0,20 Pereddikesyre (målt) [Pereddikesyre] mg/l PAA teoretisk 0,15 0,10 0,05 0,00 -30 0 30 60 90 120 150 180 210 Minutter efter 1. tilsætning 2. Tilsætning Figur 5.9. Koncentrationsforløb af pereddikesyre (PES) målt (◊) i forbindelse med vandbehand-ling med Incimaxx Aquatic. 400 ml IA blev fordelt i de fire beluftningsbrønde ved t= 0 og t = 35minutter og derefter suppleret med konstant dosering svarende til 400 ml/time over tre timer frat=37 min. Den stiplede linie angiver den teoretiske ligevægtskoncentration ved fuld opblanding.5.2.3. Måling af PES-koncentration ved vandbehandling på model 3-lignende dambrugFormålet med disse forsøg var at undersøge koncentrationsforløbet af pereddikesyrei.f.m. vandbehandling med PeraquaPlus (PA+) i en rundtank med, og vurdere om be-handlingspraksis påvirkede kvælstof-omsætningen i det tilhørende biofilter.På dambruget var der hen over sommeren 2010 forebyggende blevet anvendt PA+ i endoseringsmængde svarende til 1 liter PA+ pr. 50 m3 (20 ml/m3) tre gange ugentlig.Der blev udført to forsøg med dosering af PA+. Det ene forsøg foregik i en racewaykanal på 125 m3 med et vandskifte på 40 l/s og det andet i en rundtank på 125 m3 medcentral airlift og et vandskifte på 20 l/s. I begge anlæg var der fiskebestande på ca. 6000kg, svarende til tætheder på ca. 50 kg/m3.Figur 5.10. viser koncentrationsforløbet af pereddikesyre i en raceway hvor tilsætning afPA+ hovedsagelig blev tilsat efter belufterbrønden og nåede frem til prøvetagningen efter6-8 minutter. Den anvendte PA+-dosering svarede til en teoretisk ligevægtskoncentrationpå 2,4 mg PES/ liter, hvilket kun kortvarigt blev realiseret. I løbet af den første halve timeefter tilsætning var der ikke målbare mængder pereddikesyre i anlægget. Den gråstiplede 26
 27. 27. kurve på figur 5.10 angiver det teoretiske koncentrationsniveau udelukkende baseret påfortynding, hvilket svarer til en halveringstid på 45 minutter. De målte værdier (henfald +fortynding) kan beskrives med et eksponentielt henfaldsforløb med en halveringstid på 7minutter (t½= 45 minutter ved fortynding alene), og der blev genfundet ca. 30 %pereddikesyre i forhold til den tilsatte mængde. 3,5 3 [Pereddikesyre] mg PES/l 2,5 2 1,5 1 0,5 0 -10 0 10 20 30 40 50 60 MinutterFigur 5.10. Måling af PES-koncentration ved vandbehandling i en raceway enhed hvor 2,5 literPA+ blev (uens) fordelt til tiden t=0. Den stiplede kurve viser det teoretiskekoncentrationsniveau udelukkende baseret på fortynding, svarende til en halveringstid på 45minutter.En tilsvarende doseringsmængde blev undersøgt i en af dambrugets andre type anlæg, en125 m3 rundtank, hvor PES blev omsat endnu hurtigere (Fig. 5.11). Her blev der i udløbs-vandet kun målt pereddikesyre i en kort periode og værdierne var lave i forhold til denteoretiske ligevægtsværdi. Der blev genfundet hhv. 9,9 % og 5,2 % af den teoretiskemængde 25 og 60 minutter efter doseringen. Dambrugerne har en teori om at der ske enafdampning af pereddikesyren ved passage i belufterbrønden, idet der under vand-behandling i nærheden af belufterbrønden findes en karakteristisk skarp eddikelugt. Dettekunne altså være en medvirkende forklaring på at PES forsvinder så forholdsvis hurtigt irundtanken hvor den midtstillede voldsomme beluftning – ud over at sikre en hurtigopblanding også kunne facilitetere en vis afdampning. Dette fysiske fænomen har dogikke kunnet eftervises i laboratoriet, hvor kraftig beluftning af milli-Q med PES ibægerglas ikke førte nogen nævneværdig reduktion i pereddikesyre-koncentrationen. 27
 28. 28. 3 Pereddikesyre koncentration mg/l 2,5 2 1,5 1 0,5 0 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 MinutterFigur 5.11. Måling af PES-koncentration ved vandbehandling i en 125 m3 rundtank eftertilsætning af 2,5 liter PA+ til tiden t=0. Den stiplede kurve viser det teoretiskekoncentrationsniveau ved ideel opblanding, uden omsætning og reduktionen udelukkende baseretpå fortynding.Udløbsvandet (målinger vist i figur 5.11) blev ledt til et centralt biofilter hvor denresterende mængde PES kom i kontakt med filter elementerne. Der blev i den forbindelseudtaget biofilter elementer før og efter denne PES eksponering (samlet 15 liter PA+grundet samtidig behandling i seks 125 m3 tanke) til undersøgelse af eventuel hæmning afde nitrificerende bakterier.Nitrifikationsprocesserne blev undersøgt ved at tilsætte NH4Cl og NaNO2 til opstillingmed en kendt mængde biofilterelementer (HP afsnit) og derefter følge nedbrydnings-hastigheden. Figur 5.12 viser resultaterne af disse spikeforsøg, hvor det ses, at ammo-niumomsætning ikke var påvirket af PES (faktisk omsættes PES eksponerende rørammonium en anelse hurtige sammenlignet med kontrol elementer hæmning) ligesomnitritomsætningen også var upåvirket af PES. 28
 29. 29. 7000 7000 6000 Kontrol R1 6000 Kontrol R2 5000 Kontrol 8 Test R3+ 5000 TAN (mikrogram/l) Kontrol 9 Nitrit-N (mikrogram/l) Test R4+ 4000 Test 10 4000 Test 11 3000 3000 2000 2000 1000 1000 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 70 Minutter MinutterFigur 5.12. Data fra tilsætningsforsøg med måling af ammonium- og nitritomsætning.Omsætningsraterne for ammonium og nitrit var i størrelsesorden fra 0,41 ± 0,01 til 0,45 g N/m2/d.KonklusionDer er ikke rapporteret om lignende udenlandske undersøgelser der har dokumenteret ogmålt PES-omsætning i forbindelse med akvakulturbrug. Pereddikesyre produkter er blevetanvendt i tidligere undersøgelser, såvel ved laboratorium-undersøgelser (Bruzio & Buch-mann; Meinelt et al, 2009) og på kommercielle anlæg (Rintimäkki m.fl, 2005) udenstofkoncentrationer er blevet målt eller analytisk verificeret. Det er sandsynligt at uensdosering og momentan omsætning af PES er vigtige årsager til svingende behand-lingsresultater.Der findes p.t. ingen nem måde at følge stofkoncentrationen (eksempelvis sticks, sensorereller indirekte ved at måle ændring i iltmætning som tilfældet med brintoverilte) da der iakvakultur anvendes meget lave doseringskoncentrationer (typisk få ml handelsvare/m3).Det indebærer blandt andet, at brugen af PES handelsvarer kræver forsigtig opstart ogtilvænning til den enkelte behandlingssituation, og at det er vanskeligt at oprethold engiven lav koncentration af PES. Det er muligt at PES virkningsmekanisme er megetkortvarig, hvilket taler for en behandling der indeholder en koncentrationsfront med enkort eksponeringstid.Fiskenes reaktion er meget typisk og indebærer en kortvarige og forbigående flugt somfølge af frontens bevægelse når der tilsættes PES i vandfasen. Efter passage og vedopblanding (omsætning) er fiskenes reaktion atter normal og fiskene fordelt.Der er en betragtelig forskel mellem de to ”ekstreme” situationer, hhv. doseringen i endam med få fisk og doseringen i en airlift tank med mange fisk. I det første tilfælde kanPES opretholdes og halveringstiden er relativ høj, mens der i det andet tilfælde sker enhurtig fjernelse af PES med en lav eksponeringstid til følge. Det indebærer således, at der 29
 30. 30. på det ene anlæg benyttes en dosering der er 50 gange kraftigere end det andet, og dettehar selvfølgelig også økonomiske konsekvenser.Der blev ikke registreret døde fisk i forbindelse med vandbehandling med PES. I ettidligere forsøg hvor behandlingsråderummet af PES blev undersøgt, blev der imidlertidobserveret dødelighed ved 3 gange anbefalet PES-dosering (Arvidson m.fl, 2009). Disseforsøg blev udført i et kummehus hvor vandet var rent og tilstedeværelsen af POM varbeskedent ligesom der blev recirkuleret under behandlingen.En hurtig omsætning af stoffet pereddikesyre er et gennemgående mønster i ovenståendeundersøgelser. Omsætningshastigheden øges ved stigende mængder af organisk materiale,ligesom fisketæthed og vandtemperatur påvirker omsætningen positivt. Figur 5.13. Afprøvning af nye, mere arbejdssikkerheds- mæssige forsvarlige og letnedbrydelige vanddesinfek- tionsmidler (N. Råbjerg, Bisgård dambrug). 30
 31. 31. 6. Veterinære observationerFormålet med disse observationer var at indsamle praktiske erfaringer med de tiltag, sombliver gjort på udvalgte dambrug for at substituere formalin. Der er fokuseret på følgendeområder: Finde alternativer til formalin ved forebyggelse/bekæmpelse af skimmelsvampepå æg samt at øge kendskabet til og bedre forstå hvilke muligheder og begrænsninger, derer ved anvendelsen af brintoverilte og pereddikesyre-produkter ved vanddesinfektion iforbindelse med parasitangreb.6.1. Alternativer til formalin ved forebyggelse af skimmel på ægFor at minimere fremvækst af skimmel (Saproglenia) på ørredæg anvendes der på mangedambrug i dag formalin. Forebyggelsen sker ved regelmæssigt (normal 1-2 gange dagligt)i en kortere periode at tilsætte formalin til det vand, der strømmer hen over æggene. Fore-byggelsen sker normalt fra få dage efter befrugtning til klækning. Gennem de sidste år harder i Danmark været enkelte dambrugere, som med god effekt har erstattet formalin medpereddikesyre-produkter. Disse erfaringerne blev i dette projekt indsamlet fra tre dambrugog ud fra disse erfaringer blev der udført forsøg på 3 nye dambrug.ResultaterI nedenstående tabel kan man se de forskellige erfaringer og resultater.Tabel 6.1: Doseringer og resultater for alternative forebyggende behandlinger mod svampeangrebpå ørredæg. For dambrug 4 henvises til bilag 1. Dagspris pris (kr) ml i alt Tilsættes i Fortyndes Gange dec 2010 pr dag Effekt bedømt af (pr Konc. Konc Dambrug Stof gennem- inden om for pr rende Bemærkninger dambruger l/sek i PAA H2O2 strøm over tilsætning dagen produkt med 0,1 (-,+,++,+++) renden) kr/l l/sek 1 PA+ 1 time 150 1 til 9 2 5 mg/l 14 mg/l 26 0,78 æg meget glatte og hårde ++ 2 PA+ 20 min 80 1 til 5 1 80 mg/l 230 mg/l 26 0,21 æg meget glatte og hårde +++ 15000 3 Divosan 1 sekund 100 1 til 9 1 5000 mg/l 22 0,22 æg meget glatte og hårde ++ mg/l PA+ 1 time 150 1 til 9 2 50 mg/l 140 mg/l 26 0,78 æg meget glatte og hårde ++ 4 PA+ 20 min 80 1 til 9 1 80 mg/l 230 mg/l 26 0,21 æg meget glatte og hårde ++ 17300 PA+ 1 sekund 50 1 til 9 1 6250 mg/l 26 0,13 æg meget glatte og hårde ++ mg/l Dårlig effekt, forsøg 5 PA+ 0 -60 min 80 - 150 1-2 - opgivet Meget effektiv, æg lidt 7 Pyzece 30 min 180 1 til 9 1 - - 400 7,20 +++ fedtetVurdering af vandbehandling: -= uden virkning; + = ringe effekt; ++ = nogenlunde/tilfredsstillende effektog +++ = meget effektiv effektKonklusion og diskussionDer er på flere anlæg vist at pereddikesyre og/eller Pyzece® kan være et godt alternativ tilformalin. Resultaterne viser dog samtidig, at effekten af pereddikesyre-produkter er 31
 32. 32. varierende fra dambrug til dambrug. Dette kan skyldes flere forhold herunder vandetsbeskaffenhed. Specielt vandets indhold af organisk materiale må antages at have storbetydning. Jf. andre resultater i dette projekt er det vist, at pereddikesyre kan omsættesforholdsvist hurtigt i dambrugsvand. Der forestår altså endnu et stykke arbejde på deenkelte anlæg med at tilpasse doseringen til de givne forhold.Fra USA findes en række undersøgelser, hvor der anvendes ren brintoverilte (500 mg/l i5-45 minutter) til forebyggelse af svamp på æg. Nogle resultater har været lovende, mender er rapporteret om øget risiko for misdannelser, specielt hvis brintoverilte anvendes iperioden 70-140 daggrader efter befrugtning.Pyzece, indeholdende det aktive stof bronopol, er i efteråret 2009 blevet godkendt afLægemiddelstyrelsen til bekæmpelse af svamp på æg. Lægemidlet er forholdsvis dyrt,hvilket gør at det med størst fordel kan anvendes i anlæg, hvor vandet recirkuleres.6.2. Anvendelsen af ren brintoverilteBrintoverilte har i en årrække været anvendt i forbindelse med vandbehandling vedudbrud af forskellige parasit- og gællesygdomme. Ikke bare i Danmark men også andresteder i verden. Siden 2007 har brintoverilte eksempelvis været godkendt i USA til be-handling af gælleinfektion hos laksefisk. I Danmark har stoffet primært været anvendtgennem tilsætning af pulveret natrium-percabonat, som ved kontakt med vandet udviklerbrintoverilte. Pulveret udgør en stor transportfordel, men det har desværre også vist sig, atanvendelsen af pulveret i systemer med sediment giver meget beskidt vand, og at na-trium-percarbonat kan give anledning til en betydelig pH-stigning, som i især lukkederecirkuleringssystemer ikke er uvæsentlig. Stigning i pH kan eksempelvis øge mængdenaf fri ammoniak og derved giftigheden overfor fiskene. Derfor er det i dette projektforsøgt at afprøve anvendelsen af ren brintoverilte (35 %).I tidligere projekter (Sortkjær m.fl. 2008) er det vist, at brintoverilte både i laboratoriumog i dambrug har en god effekt overfor visse parasittyper. I laboratoriet er det således vist,at brintoverilte har en god dræbende effekt overfor de frie stadier af fiskedræber og Gyro-dactylus. Effekten er dog meget temperaturafhængig således at jo højere vandtemperaturman har jo hurtigere forløber drabet af parasitter. Opretholdes en koncentration på 5-20mg/l H2O2 i 3-5 timer dør parasitterne. Dette blev også eftervist i praktiske forsøg pådambrug i 2007-2008 hvor der også blev vist effekt overfor eksempelvis Chilodonella ogTrichodina. Udfordringen med en brintoverile behandling er at opretholde koncen-trationen i vandet i tilstrækkelig lang tid. Brintoverilte omsættes forholdsvist hurtigt idambrugsvand, hvilket på den ene side er en ulempe når man ønsker at opretholde enkoncentration over længere tid, men på den anden side er en stor fordel når man efter-følgende skal lede stoffet ud i vandmiljøet. Det er tidligere vist at såfremt man supplererop 1-2 gange så er det muligt at opretholde tilstrækkelig koncentration i de ønskede 3-6timer. I USA er brintoverilte godkendt til behandling af gælleinfektioner hos laksefisk.Her er den anbefalede dosering 50 -100 mg/l H2O2 i 30-60 minutter. Dette indikerer at 32
 33. 33. stoffet ikke udgør nogen risiko for fiskene i de koncentrationer (normalt 5-10 gangelavere) vi hidtil har anvendt på danske dambrug.Brintoverilte har hidtil ikke været udbredt anvendt i anlæg med indbygget biofilter. Detteberor både på uvished om effekt på fisk, men i lige så høj grad uvisheden på effekt påbiofilter.6.2.1 Praktiske forsøg med ren brintoverilte på model 1-anlægPå et model 1-dambrug (se evt 4.1) blev der i august konstateret stigende dødelighed i énud af fire sektioner i et af dambrugets recirkulerede anlæg. Det blev konstateret at fiskenevar massivt inficeret med fiskedræber i både gæller og på hud. Dødeligheden var for-holdsvis lav (dagligt ca. 5 kg ud af 5-6 tons fisk, 18-20 stk pr kg). Det blev med dam-brugeren aftalt at behandlingsstrategien skulle gå ud på at minimere antallet af nyeparasitter i vandfasen, de næste 2-3 uger. Her skal erindres at ingen lovlige stoffer (ejheller formalin) har nogen dræbende effekt overfor de fiskedræberstadier, der befinder sigpå fisken og bunden.På første dagen var fiskene udover fiskedræber også inficeret med Chilodonella,Glossatella, Trichodina og Gyrodactylus sp. Der blev herefter anvendt 35 % brintoveriltetil vanddesinfektion hver anden dag de næste 10 dage. Anlægget var lukket i 4-5 timerunder behandlingen og der blev hver gang tilsat 40 liter brintoverilte 35 % og efter ca. 1,5timer suppleret op med 20-35 liter ekstra brintoverilte 35 %, der blev tilsat løbende.Enheden var 800 m3 så det svarer til en startdosering på 50 ml pr m3 vand suppleret opmed 25-40 ml pr m3 vand. Som det ses af figur 4.4 tyder det på at denne metode har væretnok til at opretholde en koncentration af H2O2 på over 10 mg/l i mindst 2-3 timer.Effekten at behandlingen var tilfredsstillende idet dødeligheden holdt sig på et rimeliglavt niveau (< 5-10 kg daglig) og fiskedræberne blev hurtigt reduceret i antal på bådegæller og hud. Dette til trods for at vandtemperaturen gennem hele forløbet var 14-15grader hvilket medfører forholdsvis hurtig reproduktion hos parasitten. Det skal be-mærkes at der ved kontrol 4 dage efter første behandling ikke længere blev fundet nogleChilodonella, Glossatella, Trichodina og Gyrodactylus sp. på fiskene. Ædelysten hosfiskene var dog kun moderat, og der blev fundet gælletilslimning. Dette blev i forløbetforsøgt afhjulpet via behandlinger med Peraqua Plus (3 ml pr m3) vand.Efter 12 dage (6 behandlinger) blev det fundet at alle fiskene var massivt inficeret medCostia (Ichtyobodo necator). Brintoverilte og pereddikesyre i de ovennævnte koncen-trationer havde altså ikke kunne eliminere denne parasit. Herefter blev der iværksat enenkelt formalinbehandling, hvorefter fiskene igen var fri for Costia.Fiskene blev endvidere angrebet af rødmundsyge. Efter al sandsynlighed fordi der kortinde i forløbet i samme opdrætsenhed blev indsat yngel i anden sektion. Disse yngel vartydeligt inficeret med rødmundssyge få dage efter indsættelsen. Udover rødmundsygeudviste disse nyindsatte fisk også tegn på PKD-infektion og ynglen blev hurtig inficeretmed fiskedræber. Denne infektion blev ligesom ovenstående forsøgt holdt nede med 33
 34. 34. brintoverilte og pereddikesyreprodukter. Her var resultatet dog meget nedslående. 12dage efter indsættelse var der stor dødelighed i holdet og først efter saltbehandling fikdambrugeren styr på infektionen.KonklusionBrintoverilte 35 % kunne i ét tilfælde holde fiskedræber infektion på et acceptabeltniveau. I andet tilfælde hvor infektionspresset var meget højt og fiskene havde andreinfektioner var brintoverilte ikke tilstrækkeligt effektiv. Det er uvist om formalinvand-desinfektioner i det sidste tilfælde havde haft større effekt. Det er forholdsvis let at holdeden ønskede brint-overilte-koncentration. Brintoveriltetilsætning i koncentration 5-15 mgH2O2 i 2-4 timer fjerner Chilodonella, Glossatella, Trichodina og Gyrodactylus sp. menhar ingen/eller kun begrænset effekt overfor Costia.De anvendte koncentrationer påvirker ikke fisken negativt.6.2.2 Praktiske forsøg med ren brintoverilte på model 3-anlægI opdrætsvandPå et model 3-anlæg blev der lavet forsøg med ren brintoverilte (35 %). Efter indledendeforsøg i august (se 4.2) blev det konstateret at vandbehandlingen kunne fortages uden væ-sentlig risiko for nedsat biofilter-funktion såfremt man overholder følgende: Vand ledesuden om biofiltret indtil man via måle-stick estimerer at H2O2 niveauet er under ca. 5mg/l. Dambrugeren har efterfølgende vanddesinficeret ca. 1 gang ugentlig. Der har væretanvendt 40 liter brintoverilte 35 % hvilket i det 1750 m3 store anlæg giver en forholdsvislav teoretisk brintoveriltekoncentration (8 mg/l). Effekten har dog ifølge dambrugerenværet mindre fiskedødelighed end normalt og bedre vandkvalitet (meget klart vand).I filterPå samme model 3-anlæg har der været forsøgt at anvende brintoverilte 35 % til at rensebiofilteret. Formålet er at fjerne organisk materiale herunder uønskede bakterier, svampeog parasitter, som over tid kan opbygges i biofiltrene.Med baggrund af resultaterne vist i afsnit 4.3 er siden august regelmæssigt anvendt føl-gende metode: Vandforsyningen til en af biofilter-sektionerne lukkes. Der tilsættes 20liter 35 % brintoverilte til sektionen (udgør 1/6 af hele biofiltret). Der beluftes og vandetbliver nu meget beskidt af skidt og løsrevet filterhud. Filtret skylles og der åbnes op igen.Denne procedure, hvor en sektion renses om ugen, har ikke medført forhøjede ammo-nium- eller nitrit-koncentrationer i anlægget. Derimod ses der renere vandkvalitet(sammenlignet med tidligere) og betydelig mindre modstand i de rensede filterenheder.KonklusionBrintoverilte 35 % kan også anvendes i recirkulerede anlæg med biofilter. Effekt påparasitter er dog endnu ukendt, men det må antages at såfremt koncentrationen opret-holdes på samme niveau, som i model 1-anlæggene så vil man opnå samme effekter.Brintoverilte 35 % kan også anvendes til at rengøre biofiltre. 34
 35. 35. 6.3. Anvendelsen af pereddikesyreprodukterPereddikesyre (PES) produkter har været anvendt på danske fiskeopdræt anlæg i mereend 10 år. Resultaterne har været meget svingende og der har kun været få forklaringerherpå. Der har manglet kendskab til hvilke koncentrationer af PES’s der skulle anvendes,stoffets omsætning i dambrugsvand og stoffet reelle parasitdræbende effekter. For nu-værende anvendes der især følgende fire forskellige produkter med PES: Peraqua Plus,Divosan Aktiv, Incimaxx SD og Incimaxx Aquatic. Produkterne indeholder udover PESogså brintoverilte, men med de forholdvis lave doseringer som PES-produkterne an-vendes i, må det antages at brintoverilten-delen kun har begrænset antiparasitær effektved behandlingerne.Det afgørende er altså indholdet af PES i produkterne. Og her findes uden tvivl en afforklaringerne på den varierende effekt. Produkterne er nemlig deklareret med vidtforskellige indhold af PES og hertil skal lægges at det enkelte produkt kan indeholdemeget varierende mængde af PES fra dunk til dunk (se tabel 5.1).Nye undersøgelser udført på KU-Life (Bruzio & Buchmann, 2010) har vist at pereddike-syre er ekstremt effektivt overfor parasitter (undersøgt for fiskedræbere). Der er såledesvist at blot 1 ml produkt/m3 af enten Peraqua Plus, Incimaxx SD eller Incimaxx Aquaticdræber fiskedræberens sværmestadier, hvis koncentrationen opretholdes i 1-2 timer.Forsøgene er dog udført i forholdsvist rent vand, og med de høje omsætningsrater af PES,der i dette projekt er vist i dambrugsvand, er der stor risiko for at det aktive stof (PES)ikke kan holdes i tilstrækkelig høj koncentration.Fundet af den høje omsætningsrate giver i hvert fald anledning til store overvejelser omhvordan stoffet bedst tilsættes et anlæg. Er der tale om et racewaysystem med serie-forbundne enheder, hjælper det simpelthen ikke bare at tilsætte PES-produkter på en gangét sted. Stoffet omsættes hurtigt og vil aldrig nå hverken fisk eller vand i alle dele afanlægget med den ønskede koncentration. Omvendt bevirker den hurtige omsætning atman lettere kan styre en vandbehandlings evt. negative effekt på et biofilter. Tilsættesstoffet således længst væk fra biofiltret (evt. kontinuerlig over nogle timer) vil stoffetaldrig nå ind i biofiltret og man undgår dermed negative effekter herved.I denne sommer har der på flere anlæg været forsøgt at bruge PES produkterne vedkontinuerlig tilsætning (eksempelvis 1 ml/m3 pr time i 5-6 timer). Dette har givet for-bedret effekt hvilket også giver mening med den hurtige omsætning i tankerne. Med dennuværende viden kan det endvidere konstateres, at såfremt man ønsker effekt på fisk(gæller/hud) så skal stoffet tilsættes meget lokalt i de vand fiskene befinder sig i. Hvisman derimod gerne vil desinficere vandet (bakterier/parasitter) kan med fordel i recir-kulerede anlæg nøjes med løbende at tilsætte ét sted.PES produkter har uden tvivl et stort potentiale for fremover at blive et af de mest brugtehjælpestoffer i dansk akvakultur. God effekt hvis det anvendes rigtig, rimelige behand-lingsudgifter og sidst men ikke mindst, at stoffet omsættes så hurtigt som det gør. Dette 35
 36. 36. medfører også store muligheder for at kunne overholde gældende miljøkrav vedudledning til vandsystemerne.6.3.1 Praktiske forsøg med ren PES på udvalgt traditionelt anlægPå et traditionelt jorddambrug har der de sidste somre været problemer med fiske-dræberangreb på nyudsat yngel i jorddamme. Med baggrund i KU-Life ovennævnteundersøgelser blev det besluttet at udføre et forsøg med forebyggende vandbehandlingmed PES. Der blev valgt produktet Incimaxx Aqautic (IA). Fra ynglen blev udsat (midtjuli) og 2 måneder frem blev der dagligt vanddesinficeret med IA. Der blev anvendt for-skellige doser. Fra ca. 1-3 ml pr m3 én til to gange daglig (se bilag 1). Som kontrol var deren dam, som slet ikke fisk nogen behandling. Resultatet blev, at der i perioden slet ikkeforekom fiskedræber infektion, hverken i de behandlede damme eller i kontrol dammen.KonklusionDer kan ikke konkluderes noget konkret. I forløbet var der en enkelt gang tegn på gælle-infektion (specielt i de damme der fik lavest dosis) og her valgte dambrugeren at anvendeformalin. Der kan altså ikke ud fra dette forsøg konkluderes om PES var effektivt overforfiskedræbere eller andre parasitter.6.3.2 Praktiske forsøg med ren PES på model 1- og 3-anlægAnlæggene hvor der blev udført omsætningsforsøg (afsnit 5) har efterfølgende regel-mæssigt anvendt PES produkter til vanddesinfektion. Effekten er ikke entydig, men flereaf dambrugene melder om forbedret vandkvalitet. Der anvendes doseringer fra helt op til20 ml Peraqua Plus pr m3 vand ned til 0,3 ml pr m3 for Incimaxx Aquatic. Konklusion:Pereddike-syreprodukterne kan anvendes i recirkulerede anlæg med biofilter, hvis mandoserer på de rigtige steder. 36
 37. 37. 7. Doseringsforslag og arbejdssikkerhed7.1 BrintoverilteFørste gang man benytter et nyt hjælpestof er det en god idé at afprøve stoffet i mindremålestok. Eksempelvis kan nogle fisk med fordel flyttes i en balje eller i et transportkarog herefter tilsætte hjælpestoffet i den foreslåede koncentration og dernæst følge forløbet.Herved kan det sikres, at fiskene ikke tager skade under de givne betingelser og utilsigt-ede overdosering kan identificeres. Da brintoverilte forekomst og tilhørende omsætningresulterer i iltudvikling, kan ændring i iltkoncentrationen således være et god indikator forHP-koncentrationen. Ligeledes anbefales det at anvende engangs-sticks til måling af HP-koncentrationen. Husk at højere vandtemperatur giver højere effekt, men også størrerisiko for fisken. Ved vandtemperaturer over 15 grader bør man udvise stor forsigtighednår stoffet anvendes.Doseringsforslag til jorddamme (Sortkjær m.fl, 2008)Ved parasit-udbrud (gælleamøber og Costia undtaget):Vandforsyning reduceres eller stoppes (mekanisk belufning i damme), og vandstandensænkes eventuelt. Der startes med 50 ml 35 % brintoverilte pr m3 vand. Efter ca. én timegives der 25-40 ml ekstra pr m3 vand. Behandlingen fortsætter i 3-4 timer. Ved fiske-dræber gentages behandlingen hver 1-2 dage i starten af infektionen. Koncentrationen kanfølges vha. sticks. Indholdet at brintoverilte bør ligge mellem 5 – 20 mg/l.Doseringsforslag til model 1 (Sortkjær m.fl, 2008)Ved parasit-udbrud (gælleamøber og Costia undtaget):Friskvandsforsyningen stoppes i den enhed der skal behandles. Recirkuleringenopretholdes. Der startes med 50 ml 35 % brintoverilte pr m3 vand. Fordeles så jævnt sommuligt i hele anlægget. Herefter tilsættes løbende 10 – 20 ml/m3 i timen de næste 2-3timer. Ved recirkulering kan denne tilsætning med fordel ske på et sted. Friskvands-forsyningen genoptages efter 3-4 timer. Ved fiskedræber gentages behandlingen hver 1-2dage i starten af infektionen. Koncentra-tionen kan følges vha. sticks. Indholdet af brint-overilte bør ligge mellem 5 – 20 mg/l.Doseringforslag til anlæg med biofiltreSamme som for model 1.Der bør lukkes for biofiltret under behandling og først når brintoverilte niveauet igen erunder 5 mg/l åbnes der igen for filtrene. For at undgå at hele biofilteret hæmmes, kan manmed fordel nøjes med at åbne for en del af biofiltret (eksempelvis ¼) når vandet igenledes gennem filteret. Herved vil kun denne del kunne påvirkes negativ i en korterevar-ende periode. Når vandet ledes gennem en del af biofilteret omsættes brintoverilten megethurtigt så man med rimelig sikkerhed hurtigt (indenfor ½-1 time) kan åbne for denresterende del. 37
 38. 38. ”Desinfektion” af biofilterDette kan udføres for at optimere filtrets drift.Et filter kammerlukkes. Under beluftning tilsættes eksempelvis 20 liter 35 % brintoveriltetil kammeret (bør ikke udgøre mere ende max 1/4 af hele biofiltret). Vandet bliver numeget snavset. Filtret skylles efterfølgende på normal måde og der åbnes op igen.Det er vigtigt at holde øje med filtrenes kvælstofomsætning før og efter en vand-behandling, hvilket kan gøres ved systematisk at måle de gængse vandkemiske parametresom ammonium og nitrit med sticks eller testkit. Det er også vigtigt at have udtænktkorrigerende foranstaltninger i forbindelse med vandbehandling i anlæg såfremt HP-koncentrationen ikke aftager som forventet og dermed kan påvirke filtrene eller fiskene.Disse tiltag kunne være øget friskvandsindtag. Omsætningen af HP kan variere fra anlægtil anlæg og hen over året, og det er vigtigt at få kendskab til betydningen af de årstids- ogdriftsmæssige variationer for vandbehandlingen og den potentielle risiko for beskadigelseaf biofiltrene. Det bemærkes endvidere, at HP tilsætning i biofiltrene kan medføre fri-gørelse af betydelige mængder organisk materiale. Det er derfor vigtigt at sikre at detteføres til slambeddet så det ikke havner i produktionsenheden og overbelaster mikrosigten.Arbejdssikkerhedsmæssige foranstaltninger ved brug af HPKoncentreret brintoverilte er sundhedsskadeligt og skal derfor anvendes med forsigtighed.Under arbejde med stoffet skal der således anvendes handsker og beskyttelsesbriller.Dunke skal opbevares køligt og mørk, og det frarådes at omhælde stoffet til brugte dunkeog lade dem henstå i flere dage, da der kan dannes overtryk.7.2. PereddikesyreSom beskrevet ovenfor anbefales indledende afprøvning af stoffet i mindre skala. Veddosering i kummer, damme og kanaler skal fiskenes reaktion følges nøje, og det an-befales indledningsvist at anvende lavere doser end forventet. Fiskenes reaktion ogadfærd kan med tiden give en indikation af behandlingsstyrken, ligesom det kan giveen idé om pulsforløbet og opblandingen af stoffet. Det er afgørende for behandlings-effektivitet at stoffet fordeles i hele opdrætsenheden, så alle individer eksponeres fordet aktive stof i en tilpas høj koncentration.Doseringsforslag til forebyggelse af skimmel på ægDoseringen afhænger af vandets beskaffenhed og anlæggets konstruktion. Husk atpereddikesyre (PES) reagerer hurtigt med organisk materiale. Doseringen afhængerogså i høj grad af hvilket PES-produkt der er valgt og hvor gammel dunken er. Ind-holdet af PES i de forskellige produkter varierer betydeligt og selv indenfor sammeprodukt kan der være stor forskel fra dunk til dunk. Derfor kan man godt opleve atsamme dosering af samme produkt ikke har samme effekt fra år til år eller hold til hold.Man må forsøge sig frem og løbende justere dosis set i forhold til effekt. Optræder derbegyndende skimmel sættes dosis op. Med en nuværende viden er der ikke oplevet 38

×