Jobbik Hírlevél

392 views

Published on

Jobbik Hírlevél 39. hét

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jobbik Hírlevél

  1. 1. „Felvásároljuk Magyarországot!”Hegedűs Lorántné, a Jobbik országgyűlési kép- A Jobbik vizsgálatot követel ezen folyamatok tel- JOBBIK hírlevélviselője egy észak-pesti terület – a IV. kerületheztartozó Palotai-sziget, illetve a Népsziget között jes körű feltárása érdekében, különös tekintettel a tulajdonba kerülés és valódi befektetői szándék AZ IGAZSÁG SZABADDÁ TESZtalálható Duna-öböl – sorsát mutatta be. A Du- A Jobbik Magyarországért Mozgalom parlamenti beszámolója felderítését illetően. A nemzeti radikális párt kép-na-öblöt a holtág kotrásából származó meder- viselője szerint az elszámoltatást ezekre a fejleszté- 2012. 39. hétanyag helyett „törmelékes anyaggal”, valamiféle sekre is ki kell terjeszteni.kőzet és talaj keverékével töltötték fel.Az esettel kapcsolatban a Jobbik bejelentésselfordult az illetékes vízügyi hatósághoz. A Felü-gyelőség megerősítette, hogy kizárólag a holtágkotrásából származó mederanyaggal lehet feltöl- Horthyt lehet gyalázni, a szovjet emlékművet nemteni, idegen anyaggal való feltöltésre nem adtakfelhatalmazást. Mivel a helyszíni tapasztalatok iserről árulkodtak, a Jobbik feljelentést tett. A pártszerint a feltöltés egy a Budai-hegységből szárma-zó márga nevű kőzettel és annak törmelékével Szávay István, a Job-történt meg. bik országgyűlésiHegedűs Lorántné arra hívta fel a figyelmet, képviselője közölte: ahogy a helyszínen továbbra is 6-7 méter magasan bíróság a legenyhébbtalálható az idegen törmelék. Az országgyűlési büntetéssel, megro-képviselő bizonyítékként a sajtótájékoztatóján is vással sújtotta Dá-bemutatott néhány darabot a kőzetekből. A Job- niel Pétert, amiértbik szakértői vizsgálatot fognak kezdeményezni, az festékkel öntötteamelynek eredményét közölni fogjuk a rendőr- le Horthy szobrát.séggel – jelentette be Hegedűs Lorántné. A nemzeti képvi-A mederrendezésre engedélyt kapott Magyar Ki- selő felhívta a figyelmet:kötő Zrt. egy delaware-i és lichtensteini tulajdo- Budaházy György és társai 2006-ban a szovjetnú offshore cég, de a terület környékén lévő egyéb emlékműről kívánták eltávolítani a szovjet cí- szerint erkölcsileg pozitív tartalmú, társadalmilagvállalatok is offshore háttérrel rendelkeznek. Az mert, a vörös hadsereg pusztításának, valamint hasznos figyelemfelhívás”.alapító tagok között izraeli lakcímű magánsze- 40 év kommunista diktatúrának a szimbólu- A politikus megjegyezte: a két ítélet indoklásbólmélyek is megtalálhatók. Hegedűsné azt is közös mát. világosan látszik, hogy a magyar igazságszolgál- HETENTEjellemzőként említette, hogy mindegyiknek je- Budaházy és társai ügyében az ítélet leszögezi: tatásban milyen kettős mérce érvényesül, míg alentős fejlesztési szándéka van: intenzív, nagy ka- a vádbeli cselekmény megítélésénél közömbös szovjet emlékmű megrongálóit a lehető legsúlyo-pacitású infrastruktúra-hálózatok kiépítése olyan a megrongált tárgy szimbólumértéke, illetve sabb börtönbüntetésre ítéli, addig Horthy Miklós az újságárusoknálterületeken, amelyek védettnek számítanak, illet- a rongáló motívumai, például az, hogy mi- szobrát szabadon meg lehet gyalázni, ezért gya-ve működő ivóvíz-kutakkal rendelkeznek. Hang- lyen társadalmi, politikai változások szándéka korlatilag Magyarországon bírósági dicséret jár.súlyozta: jól védhető területekről van szó. vezette. Szávay István megjegyezte: az üggyel Szávay felhívta a figyelmet: ez a döntés ékes bizo-Hegedűs Lorántné szerint Simon Peresz ilyen te-rületekre gondolhatott, mikor azt mondta, hogy Már digitálisan is: kapcsolatban felfüggesztettet és pénzbüntetést kaptak az érintettek. nyítéka annak, hogy ugyanígy szükséges lenne a Jobbik által javasolt Horthy-év megtartása, hogyfelvásárolják Magyarországot, hiszen a területstratégiai jelentőségű, nagy, összefüggő terület. www.dimag.hu Dániel Pétert ezzel szemben a legenyhébb íté- leszámoljunk ezekkel a marxista, kommunista letben, megrovásban részesítették. Ezt pedig dogmákkal.Impresszum: azzal indokolta a bíróság, hogy „nem tagad- A Jobbik nyomatékosan felszólítja Navracsics Ti-Kiadja: Jobbik Magyarországért Mozgalom, 1113 Budapest, Villányi út 20/A ható Horthy és mindazok felelőssége, akik az bor minisztert, hogy az Országos Bírói HivatalKapcsolat: 06 70 379 9701, jobbik@jobbik.hu, www.jobbik.hu említett törvények megalkotásában, alkalma- elnökének szíves tájékoztatását kérje arról, egysé-Felelős szerkesztő: Pál Gábor, szerkesztő: Dobos Zoltán, művészeti vezető: Laboncz Edina zásában és végrehajtásában szerepet vállaltak, gesnek találja-e a fent vázolt, kettős mércét alkal-Ingyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható! a szoborállítás elleni tiltakozás ezért a bíróság mazó bírói gyakorlatot. 1
  2. 2. Mátsik-ügy: Selejtes tévét kapott a kormánya Jobbik nem hagyja annyiban! A Jobbik segítséget próbál nyújtani a kormány- nak Varga Mihály remek gazdaságfelpörgető ról tanúskodnak, hogy a kormányzatnak semmi köze nincs a valósághoz. A Jobbik szerint el kell ötletének megvalósításában, ezért egy leselejte- gondolkodni azon, hogy a kormány csereszava-Murányi Levente, a Jobbik országgyűlési képvi- zett televíziót ajándékoz a miniszternek – je- tossága járt le, egy olyan kormányzattal és olyanselője panasszal élt a – Mansfeld Péterre is ha- lentette ki Z. Kárpát Dániel jobbikos ország- koncepcióval kell felváltani azt, amely valóbanlálos ítéletet kérő – Mátsik György volt ügyész gyűlési képviselő. előremutató.elleni feljelentés elutasítása ellen – jelentette be A politikus elmondta, a televíziónak vélhetően Ehhez az államadósság újratárgyalására és aaz ellenzéki politikus. csereszavatossága nincs, nem garanciális, így multik közteherviselésbe való bevonására vanMurányi Levente Szilágyi György szintén ha a tulajdonosa azt lecseréli, akkor a Varga- szükség. A politikus úgy véli, a jelenlegi nehézjobbikos országgyűlési képviselővel, Mansfeld terv szerint fel fog pörögni a gazdaság. A Job- helyzet jelentős részben a korábbi IMF-megál-Lászlóval – az 1956-ot követő megtorlásokban bik ezért támogatásáról biztosítván a kormány lapodásoknak és a jelenleg előttünk álló tárgya-kivégzett Mansfeld Péter testvérével – és a PO- minden erőfeszítését, odaadja a tévét a minisz- lássorozatnak köszönhető, ezért a Jobbik egyFOSZ elnökével közösen július végén jelentette folytatott több évtizedes harc ilyen lezárása ternek. szakértői csapattal folyamatosan szondázni fogjafel Mátsik Györgyöt többrendbeli szándékos em- megkeserítette”. A jobbikos politikus hangsú- Z. Kárpát kijelentette: ennek ellenére úgy lát- a megállapodás részleteit és annak a lakosság zse-berölés, többrendbeli szándékos súlyos testi sér- lyozta: kötelességének érzi, hogy „ne hagyja en�- ják, hogy a kormány fent említett erőfeszítései bét érintő következményeit.tés, többrendbeli kényszervallatás, többrendbeli nyiben” ezt az ügyet, ezért – mivel őt magát is nem vezetnek eredményre, szánalmasak és ar-jogellenes fogva tartás és többrendbeli bűnpárto- elítélték 1956 után – panasszal élt az ügyészséglás ügyében. A Központi Nyomozó Főügyészség elutasító határozata ellen. Elég a fideszes földmutyikból!szeptember 6-án kelt határozatában bűncselek- Murányi Levente úgy fogalmazott: „hivatalimény hiányában elutasította a feljelentést, amely kötelessége azzal fenyegetni Mátsik Györgyöt ésellen a határozat szerint egyedül Mansfeld László a hozzá hasonlókat, hogy elnyerik méltó bün-élhet panasszal. tetésüket” és szerinte „végig kell menni a még A Jobbik felháborodással fogadta, hogy a leg-Murányi Levente közölte: Mansfeld László nem élő ilyen embereken és folyamatos vegzálást kell újabb állami földbérleti pályázatok során a ki-kíván panasszal élni, mert „az öccse igazáért biztosítani a számukra”. író szerv, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) elnökhelyettesének, Nagy JánosnakEgyre nyilvánvalóbb: újabb megszorító unokaöccse, Nagy Péter két pályázaton is nyert – hozta nyilvánosságra Magyar Zoltán, a Jobbik agrárpolitikusa. A győztesnek kikiáltócsomag lesz az IMF-hitel ára hirdetményeket ezúttal maga a nagybácsi írta alá. Nagy Péter annyira elővigyázatlan volt,Varga Mihály tárca nélküli miniszter szavaiból juttatásaik újbóli megnyirbálása fogja sújtani, hogy már a pályázati eredmények kihirdetése lehetőséget biztosítani a vesztesnek? Hogyanegyre nyilvánvalóbbá válik: a kormány – eddi- míg a közszférában dolgozó emberek munkahe- előtt hencegett fideszes kapcsolataival, azt is nyerhetnek sok száz hektár szántót ügyvédek,gi szabadságharcos retorikáját feladva – behódol lyét a bérek ismételt befagyasztásán túl fűnyíró előre megmondta, hogy ő fog nyerni – tette gyógymasszőrök és pedikűrösök? A helybenaz IMF–EU-kettősnek és újabb megszorító cso- elv alapján végrehajtott elbocsátási hullám ve- hozzá a radikális honatya. lakó családi gazdálkodókkal szemben hogyanmaggal próbál a nemzetközi pénzvilág kedvére szélyezteti – vázolja a helyzetet a szakpolitikus Az unokaöcs kiváló minőségű szántóföldek- nyerhetik meg a legértékesebb területeket atenni – áll Volner János frakcióvezető-helyettes Volner János leszögezi: az egyoldalú EU-s füg- hez jutott, összesen 115 hektáros birtoka lett. fideszes kapcsolatokkal megáldott szerencsések?közleményében. gésben levő gazdaságot a keleti piacok újbóli Az eset annak tükrében különösen felháborí- A Jobbik az első napvilágot látott visszás pályá-A politikus hozzáteszi: az is kiderül a miniszter megnyitásával, a keleti gazdasági kapcsolatok tó, hogy számos helyi családi gazdálkodó pá- zati eredmények óta követeli a rendszer teljes fe-megnyilatkozásaiból, hogy a tervezett intézke- bővítésével, a nemzeti érdekek szakszerű, ke- lyázott ezekre a területekre. A kormány szem- lülvizsgálatát. Nem csak a nemzeti párt, de min-dések kárvallottja ismét nem a Magyarországon mény és következetes képviseletével lehet ismét be megy korábbi ígéreteivel, az állami földek den független gazdaszervezet, szakmai műhelyóriási jövedelmet realizáló multinacionális válla- dinamizálni. Azokra a kényelmes politikai vál- újrapályáztatása saját embereinek kapzsiságát elfogadhatatlannak tartja a mutyikkal terheltlati kör lesz, hanem azok a kisemberek, akik a tógazdálkodásban gondolkodó pártokra, akik- szolgálja ki – emlékeztet a jobbikos képviselő. ügyek tucatjait. A Jobbik kormányra kerülvekétharmados többségével gátlástalanul visszaélő nek közös felelősségével a jelenlegi, roppant A Jobbik követelési nem változtak: rendet, azonnal felülvizsgálja a gyanús szerződéseket ésFidesz-kormány kényének-kedvének a leginkább nehéz helyzet előállhatott, a történelem sül�- átláthatóságot és tisztességes eljárást követel hosszú évtizedek óta először igazságot és meg-ki vannak szolgáltatva. Az elesett, munkalehe- lyesztője és a Jobbik-kormány népakaratot meg- az NFA-pályázatoknál. Miért kell titkosítani élhetést ad a magyar vidéknek – zárul Magyartőségüket elvesztő, segítségre szoruló embereket testesítő elszámoltatása vár. a pályázatokat? Miért nem lehet jogorvoslati Zoltán közleménye.2 3

×